Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. rozpoczął realizację projektu skierowanego do osób bezrobotnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” V edycja Głównym celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących powiat strzelecko-drezdenecki w 2012r. Grupę docelową stanowią: osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata,

• •

osoby bezrobotne do 25 roku życia, •

osoby długotrwale bezrobotne • osoby niepełnosprawne

Działania proponowane uczestnikom w ramach projektu: • •

Indywidualne poradnictwo zawodowe,

Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, •

Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, • Staż

Beneficjentom ostatecznym projektu zostaną wypłacone stypendia z tytułu odbywania stażu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zwrot kosztów badań lekarskich. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami urzędu.

/Inf.%20nt%20proje  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/031efd70-b4a9-49b4-8fa6-2307e3ad76aa/Inf.%20nt%20projektu%20na%20tablice%20og%C5%82osze%C5%842...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you