Page 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 17 maja 2012r.

REGULAMIN w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415, z późn. zm); 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457); 3. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006r.); 4. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.); 5. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 123 poz. 1291); 6. Kodeks cywilny. §2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. Staroście – oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich; 2. Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich; 3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm); 4. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457 ); 5. Przeciętnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor

1


6.

7.

8.

9.

Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.); Podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prywatną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły – w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.); Producencie rolnym – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadzącą specjalny dział produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26.lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2010r. NR 51, poz 307, z późn. zm.) lub ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), zatrudniającą w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepublicznym przedszkolu, niepublicznej szkole – w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oznacza osoby prawne lub fizyczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek; Bezrobotnym – oznacza to osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm).

§3. 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1, 1a i ust. 1a, ustawy Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki o których mowa w ust. 1 przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu, a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. §4. 1. Środki, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu mogą być przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, przedszkolu, szkole , producentowi rolnemu jeżeli: 1. Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, 2. Starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie, 3. Podmiot gospodarczy, przedszkole i szkoła spełniają warunki, o których mowa w §5 ust. 2 i 4., 4. Producent rolny spełnia warunki, o których mowa w §5 ust. 3 i 4. 2. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków, umów cywilnoprawnych (w przypadku umów cywilno-prawnych o wartości powyżej 1000 PLN należy złożyć dokumenty potwierdzające zapłatę podatku od czynności 2


cywilno-prawnych oraz deklaracje PCC-3 składaną do Urzędu Skarbowego) oraz innych dokumentów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków. W przypadku zakupu sprzętu używanego należy dołączyć oświadczenie: a) od sprzedającego, podające pochodzenie sprzętu i potwierdzi, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej, b) cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, c) sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy i standardy. 4. Refundacja środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie będzie realizowana w przypadku zakupu rzeczy na umowy cywilnoprawne od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej. 5. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW §5. 1. W celu uzyskania środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, szkoła składa do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację, zawierający: 1. oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w tym: • nazwę lub imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, • adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania, • numer PESEL, w przypadku osoby fizycznej, • numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, • numer identyfikacji podatkowej (NIP), • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności. 2. liczbę wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 3. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania, 4. wnioskowaną kwotę refundacji, 5. szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, 6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,

3


7. wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy. 8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, 9. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego. 2. Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenia o: 1. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji, 2. prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłaceniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 4. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłaceniem innych danin publicznych, 5. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 6. niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pózn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

3. Do wniosku o refundację producent rolny dołącza: 1. oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3-6, 2. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw( Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3), 3. oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 4


4. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie. 4. Podmiot, przedszkole szkoła lub producent rolny, które ubiegają się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołączają dodatkowo: 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585, z 2010r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011r. Nr 233, poz. 1381), 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych. §6. 1. Starosta celem rozpatrywania wniosków może powołać Komisję. 2. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 3. Komisja jest organem opiniodawczym Starosty powołanym w celu rozpatrywania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ostateczna akceptacja lub odmowa uwzględnienia wniosku należy do Starosty. 4. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania podmiotów wnioskujących o refundację, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. 5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia założenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. 6. Starosta może odmówić skierowania bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację.

§7. 1. Środki na wyposażenie lud doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie mogą być przeznaczone na: 1) opłaty eksploatacyjne (prąd, telefon, woda, czynsz, dzierżawa); 2) towar handlowy; 3) remonty pomieszczeń 4) zakup środków od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa, powinowatych w linii bocznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż ta wykonywana jest w związku z działalnością gospodarczą; 5) wniesienie udziałów do spółek; 6) zakup nieruchomości i ziemi; 7) spłatę zadłużeń; 8) wniesienie kaucji; 5


9) wykup koncesji, licencji, ubezpieczenia; 10) usługi transportowe; 11) finansowanie kosztów przesyłki i transportu; 13) szkolenia, wynagrodzenia. §8. Kryteria oceny stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 1. potrzeby lokalnego rynku pracy, 2. inwestycje w rozwój zawodowy skierowanego bezrobotnego, 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy, 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, 5. liczbę osób bezrobotnych o określonych kwalifikacjach zarejestrowanych w PUP. 6. ogólna ocena wniosku – przygotowanie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, dotychczasowa współpraca z PUP, proponowana forma zabezpieczenia. ROZDZIAŁ III WARUNKI REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY §9. 1. Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, przedszkolu, szkole, producentowi rolnemu który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pod warunkiem jego zatrudnienia oraz utrzymania tego stanowiska pracy przez łączny okres minimum 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, można dokonać refundacji tych kosztów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na dzień zawarcia umowy pomiędzy Starostą a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym. 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w umowie. ROZDZIAŁ IV PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY O REFUNDACJĘ §10. 1. Umowa o refundację zawierana pomiędzy Starostą a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym w sprawie refundacji, o której mowa w rozdziale III Regulaminu zobowiązuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą w szczególności do: 1) zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, 2) utrzymania przez okres, co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. 3) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji. 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji, w przypadku: 6


a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji o których mowa w §5 ust. 2-4, b) naruszenia innych warunków umowy, z zastrzeżeniem §11 ust. 3. 5) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji w terminie: a) określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola szkoły lub producenta rolnego – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty mogą być: rachunki, faktury, umowy cywilno-prawne. 3.Dokumenty wymienione w ust. 2 należy przedstawić w Urzędzie w oryginale i kserokopii wraz z dokumentami przelewów i wpłat. §11. 1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny przedkładają staroście rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji. 2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 nie może zawierać wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzymali wcześniej środki publiczne. 3. Starosta, na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanej refundacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażonego stanowiska pracy. 4. Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. 5. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, są wykazywane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 6. Starosta w trakcie trwania umowy o refundację dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1i 2.

7


ROZDZIAŁ V ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW §12. 1 Dopuszczalne formy zabezpieczenia refundacji, to; 1. gwarancja bankowa; 2. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 3. weksel z poręczeniem wekslowym (aval); 4. poręczenie; 5. zastaw na prawach lub rzeczach; 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. Starosta określa termin złożenia zabezpieczenia zwrotu refundacji lub dofinansowania. 3. W przypadku poręczenia zwrotu refundacji lub dofinansowania przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Poręczyciel, o którym mowa w ust. 3, potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu. 5. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje starosta uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. §13. Upoważnieni przez Starostę pracownicy przeprowadzają wizyty monitorujące prawidłowość wykorzystania przyznanych środków. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE §14. 1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą wpływać na umowy zawarte przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy.

8

/Regulamin%20w%20s  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/7d345c3d-2483-4d57-ae6c-8d58a32c53a6/Regulamin%20w%20sprawie%20refundacji%20kosztów%20-%20%202...

/Regulamin%20w%20s  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/7d345c3d-2483-4d57-ae6c-8d58a32c53a6/Regulamin%20w%20sprawie%20refundacji%20kosztów%20-%20%202...

Advertisement