Page 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 25 marca 2009r.

REGULAMIN

finansowania osobom bezrobotnym oraz innym osobom uprawnionym ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

Podstawa prawna: 1) Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pózn. zm.), 2) Załącznik cześć V pkt 8 do rozporządzenia MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 314), 3) § 39 Rozporządzenia MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315). Postanowienia ogólne § 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) PUP –Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. 2) Wnioskodawcy – oznacza bezrobotnego, poszukującego pracy oraz pracowników o których mowa w § 3 pkt 3 niniejszego regulaminu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., którzy złożyli wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych; 3) Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z pózn. zm.); 4) Innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 5) Zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o prace nakładcza; 6) Odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, albo przygotowaniu zawodowym dorosłych a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto,


w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy . 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia prawidłowo i czytelnie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych – stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniem organizatora studiów podyplomowych, stanowiącym Załącznik nr 2. 3. Złożenie wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z załącznikami nie gwarantuje sfinansowania kosztów studiów podyplomowych. Wysokość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych § 2. 1. Starosta Strzelecko- Drezdenecki, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., na wniosek wnioskodawcy, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. 2. Jeżeli koszt studiów podyplomowych przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia sfinansowanie kwoty powyżej 300 % przeciętnego wynagrodzenia należy do wnioskodawcy według uzgodnień z organizatorem studiów podyplomowych. 3. Wnioskodawcy, któremu przyznano dofinansowanie do studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. 4. W pierwszej kolejności sfinansowanie studiów podyplomowych mogą otrzymać osoby, które: 1) uprawdopodobnią uzyskanie odpowiedniej pracy po ukończeniu studiów np. dostarczając do PUP deklarację intencji zatrudnienia od przyszłego pracodawcy – stanowiącą Załącznik nr 3, 2) wybiorą studia podyplomowe o kierunku tożsamym z działalnością, która będą chciały rozpocząć po ukończeniu studiów, 3) wybiorą studia podyplomowe o kierunku zwiększającym szanse do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy (opinia doradcy zawodowego). 5. Sfinansowanie przez Urząd kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nastąpi w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych, jednorazowo lub w ratach po dostarczeniu przez wnioskodawcę od organizatora studiów podyplomowych zaświadczenia o przyjęciu wnioskodawcy na studia. 6. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Jednakże stypendium przysługuje w takim przypadku w wysokości 20 % zasiłku od ostatniego dnia miesiąca, w którym wnioskodawca podjął zatrudnienie do zakończenia studiów podyplomowych. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 7. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych innej pracy zarobkowej bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej finansowanie studiów podyplomowych zostaje wstrzymane. Finansowanie studiów podyplomowych wstrzymane jest również w przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. W przypadku ponownej rejestracji w


PUP finansowanie zostaje wznowione. Wypłata stypendium w tych przypadkach zostaje wstrzymana. § 3. 1. Dofinansowanie studiów podyplomowych przysługuje osobie bezrobotnej, która: 1) jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., 2) posiada wyższe wykształcenie, pozwalające na podjęcie studiów podyplomowych, 3) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i szkolenia. 2. Dofinansowanie studiów podyplomowych przysługuje osobie poszukującej pracy, która: 1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 2) jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, 3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, 4) uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 5) jest żołnierzem rezerwy, 6) pobiera rentę szkoleniową, 7) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia, 8) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem. 3. Pracownikom oraz osobom wykonującym inną prace zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. 4. Osobie poszukującej pracy, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje. § 4. 1. Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w drodze umowy cywilnoprawnej sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., a wnioskodawcą (wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). Każda zmiana umowy dokonywana jest na wniosek każdej ze stron i wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie umowy dotyczącej sfinansowania z FP kosztów studiów podyplomowych wnioskodawca zobowiązany jest do: 1) Podjęcia nauki oraz udziału w studiach podyplomowych, zgodnie z programem studiów podyplomowych, 2) Przedstawienia Urzędowi na koniec każdego semestru nauki oraz na każde wezwanie Urzędu zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie studiów,


3) Niezwłocznego poinformowania Urzędu o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizacje niniejszej umowy np. o przerwaniu studiów, o zamiarze podjęcia pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie trwania studiów podyplomowych oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego, 4) Ukończenia studiów podyplomowych w terminie przewidzianym programem nauczania. 5) Przedstawienia Urzędowi w terminie 14 dni od wystawienia przez organizatora studiów podyplomowych zaświadczenia, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. Zwrot kosztów studiów podyplomowych § 5. 1. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do zwrotu kosztów dofinansowania poniesionych przez Urząd, jeżeli z własnej winy nie ukończy lub przerwie, studia podyplomowe. 2. W takim przypadku poniesione przez Urząd koszty podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę decyzji. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora urzędu zarządzenia wprowadzającego Regulamin.

/Regulamin%20finan  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/ba052c05-4385-4345-a982-7808c0fcc6dd/Regulamin%20finansowania%20osobom%20bezrobotnym%20oraz%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you