Page 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 13 października 2011r.

REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1. Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.); 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 922); 3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5); 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291). 5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007r. str.6). 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 7. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004. §2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. „Staroście” – oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.; 2. „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich; 3. „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 1


4. „Rozporządzeniu” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 512 z pózn. zm ); 5. „Bezrobotnym” - oznacza to osobę spełniającą przesłanki art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 6. „Przeciętnym wynagrodzeniu” - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.); 7. „Działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć zapis w art. 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.), który brzmi: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz pozyskiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. §3. 1. Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Starosta może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 -krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym. §4. 1. Środki, o których mowa w § 3 ust.1 Regulaminu mogą być przyznane bezrobotnemu, jeżeli: 1) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie; 2) spełnia łącznie warunki, o których mowa w §7 ust. 2 i 3; 3) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie. 2. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków, umów cywilno-prawnych (w przypadku umów cywilnoprawnych o wartości powyżej 1000 PLN należy złożyć dokumenty potwierdzające zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych oraz deklarację PCC-3 składaną do Urzędu Skarbowego) oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków. 2


3. Wydatki poniesione w ramach umów cywilno-prawnych zawartych przez Wnioskodawcę z współmałżonkiem, z krewnymi i powinowatymi w linii prostej, z rodzeństwem oraz powinowatymi w linii bocznej nie będą rozliczone jako kwalifikowane w ramach niniejszej umowy. 4. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW §5. 1. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z odpowiednimi załącznikami. 2. Po złożeniu wniosku, każdy bezrobotny ma obowiązek wizyty u doradcy zawodowego. 3. Termin złożenia wniosku w PUP nie jest brany pod uwagę podczas jego rozpatrywania. §6. 1. Starosta w celu rozpatrywania wniosków może powołać Komisję. 2. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 3. Komisja jest organem opiniodawczym Starosty powołanym do celów rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania wnioskodawców, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. 5. Kryteria oceny stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: 1) Stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej; 2) Zbieżność pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością; 3) Udział środków własnych; 4) Uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków; 5) Uzasadnienie przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności; 6) Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia; 7) Ogólna ocena wniosku (pomysł, realność powodzenia, zapotrzebowanie na rynku, przygotowanie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, przewidywane zatrudnienie oraz proponowana forma zabezpieczenia). §7. 1.Osoba ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek, zawierający w szczególności informacje: 1) kwotę wnioskowanego dofinansowania; 2) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny; 3) symbol podklasy rodzaju działalności określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 3


4) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania; 5) specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej; 6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania; 2. Do wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest dołączyć oświadczenia o: 1) nie korzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 5) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 3. Bezrobotny do wniosku o dofinansowanie dołącza dodatkowo zaświadczenia lub oświadczenie i informacje: 1) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz. 99), 2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych. 4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) opłaty eksploatacyjne (prąd, telefon, woda, czynsz, dzierżawa); 2) towar handlowy w kwocie przewyższającej 50% wartości dotacji; 3) remont pomieszczeń w kwocie przewyższającej 20% wartości dotacji, z wyłączeniem remontu lokali mieszkaniowych 4) zakup środków od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa, 4


ani powinowatych w linii bocznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż ta wykonywana jest w związku z działalnością gospodarczą; 5) wniesienie udziałów do spółek; 6) zakup nieruchomości i ziemi; 7) spłatę zadłużeń; 8) wniesienie kaucji; 9) wykup koncesji, licencji, ubezpieczenia; 10) usługi transportowe; 11) finansowanie kosztów przesyłki i transportu; 12) szkolenia. 5. W przypadku zapotrzebowania w zakresie przeznaczenia środków na rzeczy wyłączone w ust. 3 ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Urzędu biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy, zaangażowanie w zakresie przygotowania przedsięwzięcia oraz charakter zamierzonej działalności. §8. 1. Wnioski złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne, które na prośbę urzędu nie zostaną uzupełnione w określonym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 2. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty monitorującej lokalu wskazanego przez wnioskodawcę, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczy zakupionych za środki z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy. 4. Termin 30 dni liczy się od złożenia (dostarczenia) ostatniego dokumentu w PUP w Strzelcach Kraj. 5. W przypadku nie poinformowania PUP o zmianie miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego, list wysłany za potwierdzeniem odbioru będzie uznany za dostarczony. 6. Złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 7. Złożenie wniosku nie zwalnia bezrobotnego ze stawiania się w urzędzie na wyznaczone wizyty. ROZDZIAŁ III WARUNKI PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ §9. 1. Bezrobotnemu na zasadach i w wysokości określonej zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.6, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy pomiędzy starostą a bezrobotnym. 3. Bezrobotny, któremu zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej powinien wydatkować otrzymane środki oraz rozliczyć się i udokumentować wydatkowanie otrzymanych środków w terminie od podpisania umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności 5


gospodarczej. 4. Za moment rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta / Gminy. ROZDZIAŁ IV PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY §10. 1. Umowa zawierana pomiędzy starostą a bezrobotnym w sprawie przyznania środków, o których mowa w rozdziale III Regulaminu zobowiązuje bezrobotnego w szczególności do: 1) 2) 3) 4)

Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; Wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania; Złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od otrzymania środków, w przypadku: a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji o których mowa w §7 ust. 2 i 3, e) naruszenia innych warunków umowy. 5) Zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. 6) Dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dopiero po zaksięgowaniu przelanych środków na rachunku bankowym; 7) Przedstawienia w momencie rozliczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 8) Przedstawienia w momencie dokonywania rozliczenia przyznanych środków (w oryginale i kserokopii) następujących dokumentów: a) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, b) dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, c) dokument potwierdzający wybraną formę podatkową, d) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w ZUS – druk ZUA lub zaświadczenia potwierdzającego ten fakt, e) rozliczenia wydatkowanych otrzymanych środków w oparciu o: faktury, rachunki, umowę kupna-sprzedaży (urząd może żądać dokumentów dotyczących ostatniego źródła pochodzenia); 9) Zakup używanego sprzętu może nastąpić po spełnieniu następujących warunków: a) wnioskodawca dostarczy od sprzedającego oświadczenie podające pochodzenie sprzętu i potwierdzi, że w ciągu ostatnich siedmiu lat nie został on nabyty z wykorzystaniem 6


dotacji krajowej lub wspólnotowej, b) cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu, oraz c) sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy i standardy. 2. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 3. Umowa zawarta pomiędzy starostą a bezrobotnym oraz jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zawarcie umowy uzależnione jest od odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. ROZDZIAŁ V ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW §11. 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków to: 1) gwarancja bankowa; 2) blokada rachunku bankowego; 3) weksel z poręczeniem wekslowym (aval); 4) poręczenie; 5) zastaw na prawach i rzeczach; 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. W przypadku poręczenia o którym mowa w pkt 1 poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 3. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych oświadczeniu o którym mowa w pkt 2. 4. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Starosta uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągnięte przez poręczycieli dochody. §12. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie na konto bankowe wnioskodawcy. §13. Osoba bezrobotna, której przyznano na podstawie umowy środki na podjęcie działalności gospodarczej traci status bezrobotnego od następnego dnia po dniu otrzymania tych środków. W tym celu zobowiązana jest dzień po wpłynięciu środków na konto dostarczyć do Urzędu potwierdzenie, że środki wpłynęły na konto z podaniem daty wpływu. 7

w


§14. Upoważnieni przez Starostę pracownicy przeprowadzają wizyty monitorujące prawidłowość wykorzystania przyznanych środków. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE §15. 1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy.

8

/Regulamin%20dotyc  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/bcfe73ec-d361-420c-b631-86017bcd6daf/Regulamin%20dotycz%C4%85cy%20przyznania%20jednorazowo%20%...