Page 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16a/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 26 października 2007r.

REGULAMIN przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Dodatki aktywizacyjne udzielane są na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.1001 z późn.zm), 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 późn.zm.), 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219, poz.2222 z późn.zm.), 4) regulaminu przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zwanego dalej Regulaminem. §2 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 2) inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 3) Urząd – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich. §3 1. Dodatki aktywizacyjne wypłaca się z dołu, za kalendarzowe okresy miesięczne, bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w terminach ustalonych przez Urząd. 2. Dodatki aktywizacyjne udzielane są na wniosek osoby wymienionej w ust.1. 3. O przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku Urząd powiadamia wnioskodawcę w formie decyzji administracyjnej w terminie wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 4. Dodatki aktywizacyjne wypłaca Urząd ze środków Funduszu Pracy. 5. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.


§4 Sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatków aktywizacyjnych załatwia Urząd §5 1. Ubiegający się o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego składa w Urzędzie wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu 2. Do wniosku wnioskodawca winien załączyć kopię umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej, zawierającą wysokość osiąganego wynagrodzenia. §6 Dodatki aktywizacyjne przyznawane i wypłacane będą: 1) w przypadku podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie przez bezrobotnego w wyniku skierowania przez Urząd, według szczegółowych zasad określonych w art.48 ust.1 i ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 pkt 1 cytowanego we wstępie Regulaminu rozporządzenia 2) w przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy, według zasad określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 wyżej cytowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 pkt 2 cytowanego we wstępie Regulaminu rozporządzenia w wysokości 50 % zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy ( bez uwzględniania dodatkowych kryteriów). §7 Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku: 1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych, na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1, 2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lubianej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przez zarejestrowaniem jako bezrobotny, 3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. §8 Od dodatku aktywizacyjnego odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy. Rozdział II Postanowienia końcowe §9 1. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu mogą być dokonywane w formie pisemnej. 2. Osoby ubiegające się o dodatek aktywizacyjny należy zapoznać z niniejszym Regulaminem.


3. Osoby, którym przyznano dodatek aktywizacyjny zobowiązane są do: a) składania w terminach miesięcznych w Urzędzie zaświadczeń o pozostawaniu w zatrudnieniu lub wykonywaniu innej pracy zarobkowej, b) składania w terminach miesięcznych w Urzędzie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę ( w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu ). c) Niezwłocznego informowania Urzędu o wszelkich zmianach, mających wpływ na wypłatę dodatku aktywizacyjnego (ustanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). §10 Regulamin przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowego Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich wchodzi w życie z dniem podpisania. Strzelce Krajeńskie, dnia 26.10.2007 r. Otrzymałem(am) jeden egzemplarz Regulaminu: ............................................................................... ( imię i nazwisko wnioskodawcy )

.................................................................................. ( data i podpis wnioskodawcy )

Zapoznałem(am) się z niniejszym Regulaminem: ............................................................................... ( imię i nazwisko wnioskodawcy )

.................................................................................. ( data i podpis wnioskodawcy )

…………………………………………………………. ….. /data/

……………………………………………………………. / podpis i pieczątka imienna pracownika PUP /

/Regulamin%20przyz  
/Regulamin%20przyz  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/1bd8d673-5623-49e2-8de4-bf3a3e8ce897/Regulamin%20przyznawania%20i%20wypłaty%20dodatku%20aktywi...

Advertisement