Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.03.2012- 31.03.2012

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie

podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym razem kobiety razem kobiety

0 Ogółem (w. 02+04) poprzednio pracujące z tego osoby

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące

Bezrobotni zarejestrowani ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w końcu mies. sprawozdawczego razem kobiety razem kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

417

183

300

141

5052

2638

1046

549

02

343

154

263

120

4155

2118

1043

549

03

6

6

5

2

76

46

73

44

04

74

29

37

21

897

520

3

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 05

210

96

159

72

2773

1456

561

274

06

1

0

0

0

1

0

0

0

07

20

11

15

8

238

153

8

6

08

6

5

9

7

48

36

1

1

Cudzoziemcy

09

0

0

0

0

4

1

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

502

223

273

126

4776

2473

866

433

do 25 roku życia

11

100

39

64

31

1014

561

99

51

długotrwale bezrobotne

12

196

97

120

53

2506

1463

21

14

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

13

X

22

X

8

X

441

X

24

powyżej 50 roku życia

14

82

28

63

21

1120

436

249

97

bez kwalifikacji zawodowych

15

157

74

104

48

1964

1076

305

161

16

99

40

52

27

1244

719

3

1

bez wykształcenia średniego

17

268

99

183

68

3434

1534

663

284

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

28

25

20

20

509

458

90

79

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

0

0

2

0

16

0

2

0

niepełnosprawni

20

28

12

15

8

325

171

84

38

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Zamieszkali na wsi w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

z

wiersza bez doświadczenia zawodowego 10

Strona 1


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.03.2012- 31.03.2012

1.2 Bilans bezrobotnych Wyszczególnienie 0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) z tego po raz pierwszy po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych wie-

Z ogółem zamieszkali na wsi razem kobiety 3 4

Z ogółem z prawem do zasiłku razem kobiety 5 6

Ogółem

Kobiety

1

2

22

5201

2726

2864

1502

1068

568

23

417

183

210

96

123

68

24 25 26 27 28

42 375 0 1 16

16 167 0 1 12

22 188 0 0 2

9 87 0 0 2

7 116 0 0 0

4 64 0 0 0

29

2

0

0

0

0

0

rsza po szkoleniu 23 po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37)

30 31

3 0

1 0

2 0

1 0

2

0

32

0

0

0

0

33

566

271

301

142

34

300

141

159

72

niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 38+39 do 42) prac interwencyjnych z robót publicznych tego podjęcia działalności gospodarczej

35 36 37 38 39

266 0 34 21 8

124 0 17 13 3

147 0 12 7 2

67 0 5 4 1

40

0

0

0

0

41

5

1

3

0

42 43 44

0 2 57

0 0 48

0 1 22

0 0 18

z tego

z

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

tego inne z rozpoczęcia szkolenia przy- rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 46 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 47 socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 48

20

12

20

12

3

0

1

0

2

0

2

0

49 50 51 52 53 54 55

97 56 2 0 2 6 19

23 34 0 0 1 6 6

52 30 2 0 1 2 9

16 19 0 0 0 2 3

56

5052

2638

2773

1456

57

581

358

325

208

niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Strona 2


Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego MPiPS – 01 każdego miesiąca do wojewódzkiego Sprawozdanie o rynku pracy urzędu pracy 01.03.2012- 31.03.2012

211027381

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.60+61) z tego po raz pierwszy po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu

wiersza 59 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 74+75 do78) prac interwencyjnych z tego robót publicznych z podjęcia działalności gospodarczej tego podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne z tego rozpoczęcia szkolenia z rozpoczęcia stażu przy- rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+5969-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni kobiety kobiety razem

razem

kobiety

razem

1

2

3

4

5

6

58

1082

602

1143

449

2550

1483

59

100

39

82

28

196

97

60 61 62 63

31 69 0 0

10 29 0 0

4 78 0 1

1 27 0 1

X

X

196 0 0

97 0 0

64

5

3

3

3

6

5

65 66 67

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

68

0

0

0

0

0

0

69

168

80

105

41

240

117

70 71 72 73 74 75

64 60 0 4 3 0

31 29 0 2 2 0

63 46 0 17 9 6

21 14 0 7 4 2

120 104 0 16 9 6

53 46 0 7 5 2

76

0

0

0

0

0

0

77

1

0

2

1

1

0

78 79 80 81 82

0 0 20 0 2

0 0 17 0 2

0 0 6 0 5

0 0 3 0 0

0 0 30 0 16

0 0 25 0 9

83

0

0

1

0

2

0

84

0

0

1

0

1

0

85 86 87 88 89 90 91

47 29 2

13 16 0

X

X

4 5 0 0 1 6 1

43 16 0 0 1 1 10

14 11 0 0 0 1 4

0

0

X

X

4

1

13 5 0 0 2 6 3

92

0

0

X

X

X

X

93

1014

561

1120

436

2506

1463

94

354

212

64

34

165

128

Strona 3


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

01.03.2012- 31.03.2012

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

211027381

Dział 1-4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

w końcu miesiąca sprawozdawczego 0

Osoby bezrobotne

1

2

zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

17

12

zatrudnione przy robotach publicznych

96

0

0

odbywające szkolenie

97

0

0

odbywające staż

98

69

57

99

0

0

100

30

21

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych odbywające prace społecznie użyteczne

Strona 4


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.03.2012- 31.03.2012 211027381

Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie 0 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) podjęcia pracy z tego rozpoczęcia szkolenia z przyczyn rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub w tym górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

01 02

Ogółem 1 50 7

Kobiety 2 25 3

03

4

2

04 05

0 0

0 0

06

0

0

07 08 09 10 11 12

4 0 0 0 53 27

2 0 0 0 26 10

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17 18 19

1 1 0

0 0 0

20

0

0

21

7

4

2.2. Osoby, które: Wyszczególnienie 0 nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego

skierowane przez powiatowy urząd pracy w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS projektach systemowych realizowanych przez w tym powiatowe urzędy pracy projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego

Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

22

0

0

0

0

23

36

15

92

47

24

0

0

X

X

25

0

0

X

X

26

0

0

X

X

27 28 29 30 31

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4 0 0

0 0 1 0 0

Strona 5


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.03.2012- 31.03.2012 211027381

Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego w tym razem niewykorzystane dłużej niż 30 dni

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

z rubr.1 dotyczące pracy

razem

z sektora subsydiowa publicznego sezonowej nej 0

1

2

3

4

5

6

01

262

219

121

1

0

0

02

120

77

28

1

0

0

03

142

142

93

X

0

0

04

118

118

69

X

0

0

05

0

0

0

X

0

0

06

24

24

24

X

0

0

dla niepełnosprawnych

07

3

0

1

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03) zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej z ogółem

staże z tego

przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne

3.2 Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania bezrobotni poszukujący pracy razem kobiety razem kobiety

Wyszczególnienie 0

1

2

3

4

09

73

45

2

1

10

35

19

0

0

11

27

16

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

0

0

0

0

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

3030

1739

29

12

Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

w miesiącu sprawozdawczym

Strona 6


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.03.2012- 31.03.2012 211027381

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

Wyszczególnienie 0

W końcu miesiąca sprawozdawczego z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

01

1

2

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

X

X

X

X

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

X

X

X

X

Zgłoszenia zwolnień grupowych

Strona 7

/MPIPS%2001%20marz  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/addfd8a1-b573-47ba-9b2d-103d6ee619a1/MPIPS%2001%20marzec%202012201205091253.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you