Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01

w Strzelcach Krajeńskich

Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

Sprawozdanie o rynku pracy

Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc luty 2007roku 2 1

1

0 2

7

3 8

1

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

w miesiącu sprawozdawczym

Ogółem (w. 02+04) poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

420

190

252

130

5042

2661

1004

400

02

328

139

212

110

4149

2078

1002

399

03

2

1

3

2

76

48

24

11

04

92

51

40

20

893

583

2

1

0

`

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni zare- Bezrobotni, którzy jestrowani podjęli pracę

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

207

91

136

72

2697

1431

502

164

06

-

-

-

-

2

1

-

-

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

43

28

23

12

156

97

10

7

Cudzoziemcy

08

1

1

-

-

1

1

-

-

w tym posiadający gospodarstwo rolne

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Do 25 roku życia

09

142

65

81

40

974

538

151

36

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

8

7

5

2

41

28

3

3

Długotrwale bezrobotne

11

208

110

124

75

3275

1902

92

34

Powyżej 50 roku życia

12

50

24

22

10

1029

418

220

63

Bez kwalifikacji zawodowych

13

166

75

76

42

2034

1093

281

88

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

20

19

7

7

275

260

40

35

Niepełnosprawni

15

14

6

16

8

156

80

31

21


1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0

1

2

Z ogółem zamieszkali na wsi razem

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

5157

2752

17

420

190

po raz pierwszy

18

54

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

366

po pracach interwencyjnych

20

7

po robotach publicznych

21

1

po stażu

22

14

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

3

po szkoleniu

24

3

po pracach społecznie użytecznych

25

3

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)

26

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)

z wiersza 17

z tego

16

4

2759

1479

207

91

23

22

167

185

115

44

12

11

5

79

104

39

-

1

11

5

3

1

3

3

2

3

535

281

269

139

27

252

130

136

72

28

230

117

125

66

29

-

-

-

-

subsydiowanej (w. 31 do 35)

30

22

13

11

6

prac interwencyjnych

31

22

13

11

6

robót publicznych

32

-

-

-

podjęcia działalności gospodarczej

33

-

-

-

-

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

-

-

-

-

inne

35

-

-

-

-

rozpoczęcia szkolenia

36

6

2

3

2

rozpoczęcia stażu

37

74

61

30

24

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

27

26

8

8

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

-

-

-

-

niepotwierdzenia gotowości do pracy

40

100

31

54

18

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

20

13

14

9

podjęcia nauki

42

-

-

-

-

ukończenia 60/65 lat

43

-

-

-

-

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

-

-

-

-

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

2

2

-

-

innych

46

54

16

24

6

47

5042

2661

2697

1431

48

838

530

450

307

z tego

z tego

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

6

418

4

w tym pracy sezonowej

5

1032

1

niesubsydiowanej

z tego z przyczyn

kobiety

3

Z ogółem z prawem do zasiłku razem kobiety

-

4

-

-

-

-

4

-

-

1

1

1

3

-

-

2


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia razem kobiety

Wyszczególnienie 0

z tego -

Długotrwale bezrobotni razem kobiety

1

2

3

4

5

6

49

105

97

1029

414

3331

1944

50

142

65

50

24

208

110

po raz pierwszy

51

33

13

2

1

X

X

po raz kolejny (od 1990 r.)

52

109

52

48

23

208

110

po pracach interwencyjnych

53

2

-

1

-

2

-

po robotach publicznych

54

-

-

-

-

-

-

po stażu

55

13

11

X

X

1

-

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

56

-

-

-

-

3

3

po szkoleniu

57

-

-

-

-

2

2

po pracach społecznie użytecznych

58

-

-

1

-

3

2

59

223

124

50

20

264

152

60

81

40

22

10

124

75

61

75

37

17

7

112

68

w tym pracy sezonowej

62

-

-

-

-

-

-

subsydiowanej (w. 64 do 68)

63

6

3

5

3

12

7

prac interwencyjnych

64

6

3

5

3

12

7

robót publicznych

65

-

-

-

-

-

-

podjęcia działalności gospodarczej

66

-

-

-

-

-

-

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

67

-

-

-

-

-

-

inne

68

-

-

-

-

-

-

rozpoczęcia szkolenia

69

1

-

1

-

1

1

rozpoczęcia stażu

70

72

59

X

X

16

13

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

71

2

2

4

4

24

23

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

72

-

-

-

-

-

niepotwierdzenia gotowości do pracy

73

31

12

8

2

60

21

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

74

2

2

2

-

11

7

podjęcia nauki

75

-

-

-

-

-

-

ukończenia 60/65 lat

76

X

X

-

-

-

-

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

77

-

-

-

-

-

-

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

78

X

X

2

2

-

-

innych

79

34

9

11

2

28

12

80

-

-

X

X

X

X

81

974

538

1029

418

3275

1902

82

386

296

136

73

437

329

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 51+52)

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 61+63)

z tego

z tego

niesubsydiowanej

z tego z przyczyn

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

-


Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY 2.1. Oferty pracy W końcu miesiąca sprawozdawczego w tym niewykorzystane razem dłużej niż 1 miesiąc 5 6

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie razem 0

1

2

3

4

01

218

139

77

-

10

-

02

78

78

44

X

-

-

03

18

18

13

X

-

-

04

-

-

-

X

-

-

dla niepełnosprawnych

05

3

-

1

-

-

-

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

06

-

-

-

-

--

-

Ogółem staże

z ogółem

z sektora sezonowej publicznego

subsydiowanej

miejsca przygotowania zawodowego prace społecznie użyteczne

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

07

84

53

08

33

14

09

-

-

Poszukujące pracy w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

2.3. Osoby, które: Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

-

-

w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia

skierowane przez powiatowy urząd pracy

10

z własnej inicjatywy

11

22

10

12

162

43

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

0

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwolnienia monitorowane

03

-

-

-

-

-

-

-

-

0-95 7631140 (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

Strzelce Kraj., 05.03.2007r. (miejscowość, data)

................................................................. (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

/MPiPS-01%20luty%2  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/e2bdb770-1adc-4904-b3e3-380efdfba5ba/MPiPS-01%20luty%202007201202081257.pdf

Advertisement