Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01

w Strzelcach Krajeńskich

Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

Sprawozdanie o rynku pracy

Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc lipiec 2007roku 2 1

1

0 2

7

3 8

1

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

w miesiącu sprawozdawczym

Ogółem (w. 02+04) poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące

w tym z prawem do zasiłku

ogółem

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

523

257

243

94

3887

2207

879

372

02

401

188

218

80

3216

1739

874

371

03

2

1

5

-

54

37

14

4

04

122

70

25

14

671

468

5

1

0

30

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni zare- Bezrobotni, którzy jestrowani podjęli pracę

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Zamieszkali na wsi

05

280

131

102

33

2112

1211

474

171

06

-

-

-

-

2

1

-

-

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

60

44

3

1

89

58

6

4

Cudzoziemcy

08

1

1

-

-

7

6

2

1

w tym posiadający gospodarstwo rolne

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Do 25 roku życia

09

193

96

51

26

704

418

140

43

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

29

25

2

-

50

35

3

3

Długotrwale bezrobotne

11

243

118

123

51

2513

1566

117

41

Powyżej 50 roku życia

12

64

29

32

6

850

380

201

67

Bez kwalifikacji zawodowych

13

188

85

77

31

1563

917

244

90

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

26

24

9

7

239

231

33

31

Niepełnosprawni

15

14

8

9

1

105

55

24

13


1.2. Bilans bezrobotnych Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłku razem kobiety 5 6

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

16

4012

2229

2153

1220

837

347

17

523

257

280

131

172

73

po raz pierwszy

18

77

44

45

26

16

6

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

446

213

235

105

156

67

po pracach interwencyjnych

20

16

11

9

7

14

10

po robotach publicznych

21

2

-

1

-

-

-

po stażu

22

4

2

2

1

-

-

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

5

3

3

2

1

1

po szkoleniu

24

46

7

26

4

35

6

po pracach społecznie użytecznych

25

5

1

5

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)

26

648

279

321

140

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)

27

243

94

102

33

28

217

89

93

32

29

-

-

-

-

subsydiowanej (w. 31 do 35)

30

26

5

9

1

prac interwencyjnych

31

9

3

4

1

robót publicznych

32

7

1

2

-

podjęcia działalności gospodarczej

33

10

1

3

-

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

-

-

-

-

inne

35

-

-

-

-

rozpoczęcia szkolenia

36

14

3

9

2

rozpoczęcia stażu

37

43

34

20

17

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

24

16

9

6

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

-

-

-

-

niepotwierdzenia gotowości do pracy

40

256

88

139

54

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

22

13

12

8

podjęcia nauki

42

-

-

-

-

ukończenia 60/65 lat

43

4

4

2

2

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

2

2

1

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

-

-

-

-

innych

46

40

25

27

17

47

3887

2207

2112

1211

48

630

403

363

248

z wiersza 17

z tego

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

niesubsydiowanej

z tego z przyczyn

z tego

z tego

w tym pracy sezonowej

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

1


1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 roku życia razem kobiety

Wyszczególnienie 0

z tego

Długotrwale bezrobotni razem kobiety

1

2

3

4

5

6

49

697

427

876

379

2636

1612

50

193

96

64

29

243

118

po raz pierwszy

51

61

36

6

3

X

X

po raz kolejny (od 1990 r.)

52

132

60

58

26

243

118

po pracach interwencyjnych

53

5

4

1

-

1

-

po robotach publicznych

54

-

-

-

-

1

-

po stażu

55

4

2

X

X

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

56

-

-

1

-

4

2

po szkoleniu

57

32

6

1

-

12

2

po pracach społecznie użytecznych

58

-

-

2

1

4

-

59

186

105

90

28

366

164

60

51

26

32

6

123

51

61

48

25

24

5

107

47

w tym pracy sezonowej

62

-

-

-

-

-

-

subsydiowanej (w. 64 do 68)

63

3

1

8

1

16

4

prac interwencyjnych

64

2

1

3

1

6

3

robót publicznych

65

-

-

5

-

4

1

podjęcia działalności gospodarczej

66

1

-

-

-

6

-

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

67

-

-

-

-

-

-

inne

68

-

-

-

-

-

-

rozpoczęcia szkolenia

69

7

3

-

-

5

1

rozpoczęcia stażu

70

42

33

X

X

10

7

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

71

5

3

1

-

23

15

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

72

-

-

-

-

-

niepotwierdzenia gotowości do pracy

73

59

25

38

10

163

64

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

74

9

2

2

1

11

7

podjęcia nauki

75

-

-

-

-

-

-

ukończenia 60/65 lat

76

X

X

4

4

3

3

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

77

-

-

2

2

2

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

78

X

X

-

-

-

-

innych

79

13

13

11

5

26

14

80

-

-

X

X

X

X

81

704

418

850

380

2513

1566

82

282

184

126

65

331

252

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 51+52)

-

Powyżej 50 roku życia razem kobiety

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 61+63)

-

z tego

z tego

niesubsydiowanej

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

-


Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY 2.1. Oferty pracy W końcu miesiąca sprawozdawczego w tym niewykorzystane razem dłużej niż 1 miesiąc 5 6

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie razem 0

1

2

3

4

01

203

76

31

-

35

-

02

50

50

16

X

-

-

03

15

15

9

X

-

-

04

1

1

1

X

-

-

dla niepełnosprawnych

05

2

1

-

-

-

-

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

06

-

-

-

-

--

-

Ogółem staże

z ogółem

z sektora sezonowej publicznego

subsydiowanej

miejsca przygotowania zawodowego prace społecznie użyteczne

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

07

90

57

08

38

20

09

-

-

Poszukujące pracy w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

2.3. Osoby, które: Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

-

-

w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia

skierowane przez powiatowy urząd pracy

10

z własnej inicjatywy

11

29

14

12

183

51

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

0

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwolnienia monitorowane

03

-

-

-

-

-

-

-

-

0-95 7631140 (wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

Strzelce Kraj., 02.08.2007r. (miejscowość, data)

................................................................. (pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

/MPiPS-01%20Lipiec  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/f1a3782d-ef9d-40e7-9cf1-8afc965a2720/MPiPS-01%20Lipiec%202007201202081304.pdf

/MPiPS-01%20Lipiec  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/f1a3782d-ef9d-40e7-9cf1-8afc965a2720/MPiPS-01%20Lipiec%202007201202081304.pdf

Advertisement