Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.12.2011- 31.12.2011

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie

podjęli pracę

w miesiącu sprawozdawczym razem kobiety razem kobiety

0 Ogółem (w. 02+04) poprzednio pracujące z tego osoby

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące

Bezrobotni zarejestrowani ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w końcu mies. sprawozdawczego razem kobiety razem kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

01

556

273

152

80

4637

2495

923

471

02

438

212

132

69

3792

1984

918

471

03

2

1

3

2

29

16

29

16

04

118

61

20

11

845

511

5

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 05

331

165

81

39

2601

1411

506

239

06

0

0

0

0

0

0

0

0

07

44

27

7

6

212

136

8

6

08

14

8

2

2

52

35

2

1

Cudzoziemcy

09

1

0

0

0

4

1

0

0

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

10

640

313

137

71

4401

2343

757

360

do 25 roku życia

11

161

84

33

20

974

559

92

43

długotrwale bezrobotne

12

258

144

60

33

2372

1399

20

11

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

13

X

30

X

6

X

412

X

18

powyżej 50 roku życia

14

98

38

33

17

1057

423

251

100

bez kwalifikacji zawodowych

15

200

97

35

24

1808

1014

268

141

16

161

89

30

19

1178

707

4

1

bez wykształcenia średniego

17

373

155

77

30

3151

1462

562

225

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

18

45

40

8

8

472

431

67

59

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

19

4

0

1

0

21

0

4

0

niepełnosprawni

20

50

32

17

13

311

169

78

37

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Zamieszkali na wsi w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

z

wiersza bez doświadczenia zawodowego 10

Strona 1


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 211027381

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

01.12.2011- 31.12.2011

1.2 Bilans bezrobotnych Wyszczególnienie

Z ogółem z prawem do zasiłku razem kobiety 5 6

Kobiety

1

2

22

4355

2352

2408

1306

870

450

23 24 25 26 27 28

556

273

331

165

141

70

40 516 0 1 78

16 257 0 1 58

26 305 0 1 38

10 155 0 1 27

7 134 0 0 2

4 66 0 0 1

29

0

0

0

0

0

0

30 31

10 20

0 16

5 16

0 13

3

0

32

0

0

0

0

33

274

130

138

60

34 35 36 37 38 39

152

80

81

39

122 0 30 0 0

65 0 15 0 0

69 0 12 0 0

33 0 6 0 0

40

13

6

6

3

41

17

9

6

3

42 43 44

0 5 6

0 0 5

0 0 1

0 0 1

45

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 46 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 47 socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 48

1

1

0

0

1

1

0

0

2

0

1

0

49 50 51 52 53 54 55

68 10 1 0 2 3 23

22 8 0 0 0 1 12

36 5 0 0 1 1 12

9 3 0 0 0 1 7

56 57

4637

2495

2601

1411

549

345

315

204

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) z tego po raz pierwszy po raz kolejny po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych wiersza po szkoleniu 23 po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 35+37)

z tego

z

Z ogółem zamieszkali na wsi razem kobiety 3 4

Ogółem

niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 38+39 do 42) prac interwencyjnych z robót publicznych tego podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

tego inne z rozpoczęcia szkolenia przy- rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn

niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Strona 2


Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego MPiPS – 01 każdego miesiąca do wojewódzkiego Sprawozdanie o rynku pracy urzędu pracy 01.12.2011- 31.12.2011

211027381

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Do 25 roku życia

Wyszczególnienie

0 Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.60+61) z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990 r.) po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z po stażu wiersza 59 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej (w. 74 do78) prac interwencyjnych z tego robót publicznych z podjęcia działalności gospodarczej tego podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego inne z tego rozpoczęcia szkolenia z rozpoczęcia stażu przy- rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych czyn rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+5969-92) w tym zarejestrowani po raz pierwszy

Powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni kobiety kobiety razem

razem

kobiety

razem

1

2

3

4

5

6

58

904

523

1003

405

2231

1316

59

161

84

98

38

258

144

60 61 62 63

28 133 0 0

9 75 0 0

3 95 0 1

1 37 0 1

X

X

258 0 1

144 0 1

64 65 66 67

39

29

10

7

37

27

0 2 0

0 0 0

0 1 4

0 0 2

0 5 19

0 0 16

68

0

0

0

0

0

0

69 70 71 72 73 74 75

91

48

44

20

117

61

33 31 0 2 0 0

20 18 0 2 0 0

33 16 0 17 0 0

17 9 0 8 0 0

60 46 0 14 0 0

33 25 0 8 0 0

76

0

0

7

4

7

4

77

2

2

10

4

7

4

78 79 80 81 82

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 0 1

0 0 2 0 1

83

1

1

0

0

1

1

84

0

0

2

0

1

0

85 86 87 88 89 90 91

35 2 1

12 2 0

X

X

1 0 0 0 0 1 1

38 3 0 0 1 0 10

15 1 0 0 0 0 8

0

0

X

X

18

12

2 2 0 0 1 3 1

92

0

0

X

X

X

X

93 94

974

559

1057

423

2372

1399

333

209

66

34

158

121

Strona 3


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON

01.12.2011- 31.12.2011

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

211027381

Dział 1-4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

w końcu miesiąca sprawozdawczego 0

Osoby bezrobotne

1

2

zatrudnione przy pracach interwencyjnych

95

0

0

zatrudnione przy robotach publicznych

96

1

1

odbywające szkolenie

97

1

1

odbywające staż

98

125

94

99

4

2

100

16

11

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych odbywające prace społecznie użyteczne

Strona 4


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 01.12.2011- 31.12.2011

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

211027381

Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy Wyszczególnienie 0 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) podjęcia pracy z tego rozpoczęcia szkolenia z przyczyn rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.01+02-03) niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub w tym górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej

01 02

Ogółem 1 46 10

Kobiety 2 24 5

03

7

4

04 05

2 1

2 0

06

0

0

07 08 09 10 11 12

2 0 0 2 49 25

1 0 0 1 25 10

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17 18 19

0 2 0

0 0 0

20

0

0

21

4

3

2.2. Osoby, które: Wyszczególnienie 0 nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego

skierowane przez powiatowy 22 urząd pracy 23 w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów 24 współfinansowanych z EFS projektach systemowych realizowanych przez w tym 25 powiatowe urzędy pracy projektach konkursowych realizowanych przez 26 powiatowe urzędy pracy 27 Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 28 w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 29 Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 30 w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 31 Polacy z prawem do zasiłku transferowego

Razem Kobiety w miesiącu sprawozdawczym 1 2

Razem Kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego 3 4

0

0

0

0

17

9

68

35

1

1

X

X

0

0

X

X

0

0

X

X

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4 0 1

0 0 1 0 0

Strona 5


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.12.2011- 31.12.2011 211027381

Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W końcu miesiąca sprawozdawczego w tym razem niewykorzystane dłużej niż 30 dni

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym Wyszczególnienie

z rubr.1 dotyczące pracy

razem

z sektora subsydiowa publicznego sezonowej nej 0

1

2

3

4

5

6

01

68

18

4

0

0

0

02

65

15

1

0

0

0

miejsca aktywizacji zawodowej

03

3

3

3

X

0

0

staże

04

2

2

2

X

0

0

05

0

0

0

X

0

0

06

1

1

1

X

0

0

dla niepełnosprawnych

07

7

3

1

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

08

0

0

0

0

0

0

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+w.03) zatrudnienie lub inna praca zarobkowa z ogółem z tego

przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne

3.2 Osoby objęte indywidualnym planem działania Osoby objęte indywidualnym planem działania bezrobotni poszukujący pracy razem kobiety razem kobiety 0

1

2

3

4

09

119

65

2

0

10

35

19

0

0

11

19

16

0

0

Zakończyli realizację IPD

12

2

0

0

0

Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

13

2803

1620

20

6

Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy

w miesiącu sprawozdawczym

Strona 6


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy

MPiPS – 01 Sprawozdanie o rynku pracy

Strzelce Krajeńskie

Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON 01.12.2011- 31.12.2011 211027381

Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE W miesiącu sprawozdawczym z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

Wyszczególnienie 0

W końcu miesiąca sprawozdawczego z sektora z sektora publicznego prywatnego zakłady osoby zakłady osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia grupowe

02

0

0

0

0

X

X

X

X

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

X

X

X

X

Zgłoszenia zwolnień grupowych

Strona 7

/MPIPS-01%20grudzi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/ae9ab9ce-2101-4539-8558-a6476b61712c/MPIPS-01%20grudzien%202011201202090825.pdf

/MPIPS-01%20grudzi  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/ae9ab9ce-2101-4539-8558-a6476b61712c/MPIPS-01%20grudzien%202011201202090825.pdf

Advertisement