Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE STRZELECKO-DREZDENECKIM W 2009 ROKU


Strzelce Kraj., marzec 2010 rok

UWAGI METODYCZNE 1.

Od 2000r. sprawozdawczość rynku pracy jest opracowywana w ramach statystyki publicznej , w związku z tym głównym aktem prawnym jest ustawa o statystyce publicznej

2.

z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz. U. z 1995r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby, które były rejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie i przeciwdziałaniu

z ustawą

z

dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu

bezrobociu (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 514

z późn. zm. ) oraz są rejestrowane od 1 czerwca 2004r. zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 3.

Przez „Ludność aktywną zawodowo” należy

rozumieć zbiorowość składającą

się z osób uznanych według klasyfikacji GUS za pracujące oraz osoby bezrobotne, o których mowa w pkt. 2. 4. Przez „stopę bezrobocia” należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. 5. Przez „napływ” należy rozumieć ogólną liczbę osób włączonych w ciągu badanego okresu do ewidencji bezrobotnych. 6. Przez „odpływ” należy rozumieć ogólną liczbę osób wyrejestrowanych w ciągu badanego okresu z rejestrów bezrobotnych. 7. Bezrobotny do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia. 8.

Bezrobotnym powyżej 50 roku życia -

oznacza to bezrobotnego, który w dniu

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia. 9.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – to działania zmierzające do ograniczenia wielkości bezrobocia na danym terenie. Działania te finansowane są przede wszystkim ze środków Funduszu Pracy oraz współfinansowane ze środków unijnych.

10.

Prace społecznie użyteczne – oznacza to

prace wykonywane przez

bezrobotnych

bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywna lub na rzecz społeczności lokalnej. 2


11. Zatrudnienie wspierane – oznacza to udzielenie pomocy w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej

osobie, która uczestniczyła

w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. 12.

Dynamika bezrobocia – to zmiany liczby zarejestrowanych bezrobotnych w czasie.

13.

Bezrobocie długotrwałe – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

14.

Oferty pracy – to zgłaszane do powiatowych urzędów pracy przez pracodawców wolne miejsca zatrudnienia, miejsca przygotowania zawodowego, stażu i dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także w ramach umów zleceń i umów o dzieło.

15.

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

16.

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy , organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

17.

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

18.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy- oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym.

19.

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą , według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonej egzaminem.

3


20.

Stypendium na kontynuowanie nauki – oznacza to kwotę wypłaconą z Funduszu Pracy bezrobotnemu do 25 roku życia będącemu jednocześnie bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w pup podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

21.

Dodatek aktywizacyjny - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy

22.

urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Rynek pracy - to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na nią.

23.

Struktura bezrobocia - to wyrażony w procentach stosunek poszczególnych grup bezrobotnych wyróżnionych wg różnych cech do całej wyróżnionej i zarejestrowanej zbiorowości bezrobotnych.

24.

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy - zrefundowanie podmiotowi

prowadzącemu

działalność

gospodarczą

kosztów

wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej

jednak

niż 6-krotna ( w 2009r.) wysokość

przeciętnego wynagrodzenia. 25.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej- przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna ( w 2009r.) wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

26.

Indywidualny Plan Działania (IPD) - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

4


1. TENDENCJE ZMIAN POZIOMU I STOPY BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2009r. w ewidencji urzędu pracy znajdowało się 4570 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2009r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 724 osoby, tj. 18,8 %. Bezrobotni zarejestrowani i wyłączeni z ewidencji w poszczególnych gminach w 2009r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (napływ)

Liczba wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (odpływ)

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

1054 2349 523 2839 547

1043 2119 483 2432 520

RAZEM

7312

Wyszczególnienie

6588 2008r.

RAZEM

6800

6954 2007r.

RAZEM

6309

7326

Dynamika przyrostu liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach w 2009r. Liczba bezrobotnych 31.12.

Wzrost(+) Spadek (-) w roku

Dynamika 1styczeń = 100%

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

763 1533 324 1616 334

+ 20 + 230 + 40 + 407 + 27

102,7 117,7 114,1 133,7 108,8

RAZEM

4570

+ 724

118,8

RAZEM

3846

- 154

96,1

- 1017

78,7

Wyszczególnienie

2008r. 2007r. RAZEM

4000

Stopa bezrobocia dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego na koniec grudnia 2009r. wynosiła 24,8% (w 2008r. - 21,5%). Na koniec grudnia 2009r. stopa bezrobocia w województwie wynosiła 15,9% (w 2008r. –12,4%) a w kraju 11,9% (w 2008r. - 9,5%).

5


Stopa bezrobocia w województwie jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach. Najniższa była na terenie powiatu: 

grodzki Zielona Góra

- 7,5%,

grodzki Gorzów Wlkp.

- 7,6%,

Świebodzin

- 10,2%.

Najwyższa była na terenie powiatu: 

Krosno Odrzańskie

- 27,9%,

Nowa Sól

- 26,3%,

Żagań

- 25,7%.

2. STRUKTURA BEZROBOCIA 2.1. BEZROBOTNE KOBIETY Na koniec grudnia 2009r. zarejestrowanych było w PUP w Strzelcach Kraj. 2305 kobiet, co stanowiło 50,4 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w 2008 r. - 53,4%). W województwie na koniec 2009 r. wskaźnik ten wynosił 51,8% . Sytuacja zawodowa kobiet na lokalnym rynku pracy w 2009r. nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu do roku 2008. Obserwuje się, że kobiety, zwłaszcza młodsze są lepiej wykształcone i z większą determinacją poszukują zatrudnienia przy pomocy urzędu pracy. Liczba i udział bezrobotnych kobiet - stan na koniec grudnia 2009r. Gmina

w tym: kobiety

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba

udział % do ogółu bezrobotnych

Dobiegniew Drezdenko Stare Kurowo Strzelce Kraj Zwierzyn

763 1533 324 1616 334

381 761 166 837 160

49,9 49,6 51,2 51,8 47,9

RAZEM

4570

2305

50,4

RAZEM

3846

2054

53,4

2223

55,6

2008r. 2007r. RAZEM

4000

6


2.2. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI Na koniec grudnia 2009r. zarejestrowanych było w PUP Strzelce Kraj. 2490 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, co stanowiło 54,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec 2009r. osoby zamieszkałe na wsi w województwie stanowiły 41,4%. Bezrobotni zamieszkali na wsi w poszczególnych gminach w latach 2008– 2009 Udział % do Wyszczególnienie Stan na koniec Stan na koniec ogółu 2008r. 2009r. bezrobotnych Gmina Dobiegniew 431 58,0 446 Gmina Drezdenko 499 38,3 596 Gmina Stare Kurowo 284 100,0 324 Gmina Strzelce Kraj. 589 48,7 790 Gmina Zwierzyn 307 100,0 334

RAZEM

2110

54,9

Udział % do ogółu bezrobotnych

2490

58,4 38,9 100,0 48,9 100,0 54,5

Mieszkańcy wsi doświadczają większych trudności związanych z bezrobociem. Największe problemy dotyczą najsłabiej wykształconych. Ponadto w związku z gorzej rozwinięta infrastrukturą komunikacyjną i instytucjonalną częściej niż mieszkańcy miasta mają oni ograniczony dostęp nawet do podstawowych instytucji czy informacji.

Struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi - stan na koniec grudnia 2009r.

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi

Udział %

Liczba bezrobotnych ogółem

Udział %

1003 1242 828 1051 446

21,9 27,2 18,1 23,0 9,8

Struktura wg wieku 18 – 24 lat 25 – 34 lat 35 – 44 lat 45 – 54 lat 55 – 64 lat

573 661 452 580 224

23,0 26,5 18,2 23,3 9,0

Struktura wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

84

3,4

238

5,2

358

14,4

752

16,4

191

7,6

443

16,4

871

35,0

1566

34,3

986

39,6

1571

34,4

1018

22,3

Struktura wg stażu do 1 roku

567

22,8 7


1 – 5 lat 5 – 10 lat 10 – 20 lat 20 – 30 lat 30 i więcej bez stażu

465 325 439 264 37 393

18,7 13,0 17,6 10,6 1,5 15,8

852 580 786 543 106 685

18,6 12,7 17,2 11,9 2,3 15,0

Struktura wg czasu pozostawania bez pracy 249 921 554 766

10,0 37,0 22,2 30,8

450 1722 1055 1343

9,8 37,7 23,1 29,4

2490

100,0

4570

100,0

do 1 m - ca 1 – 6 m - cy 6 – 12 m - cy ponad 12 m - cy

Ogółem

Struktura procentowa bezrobotnych ogółem i struktura procentowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi nie wykazuje zdecydowanych różnic. Zauważalne odchylenia są widoczne w przypadku poziomu wykształcenia. Z danych wynika, że statystyczny bezrobotny zamieszkały na wsi jest gorzej wykształcony, mniejszy jest udział osób z wykształceniem wyższym i średnim a większy z gimnazjalnym i poniżej w odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych.

2.3. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU Jedną z najliczniejszych grup bezrobotnych w powiecie strzelecko-drezdeneckim są osoby w wieku 25-34 lata (27,2 %). Spośród zarejestrowanych z tej grupy wiekowej na koniec grudnia 2009r. : 

kobiety stanowiły 55,5% (w bezrobotnych kobietach ogółem 29,9%)

zamieszkali na wsi to 53,2% ( w bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem 26,6%)

W tej grupie, w porównaniu do ogółu zarejestrowanych, bezrobocie dotyka w większym stopniu kobiety i osoby zamieszkałe na wsi. Struktura bezrobocia wg wieku w poszczególnych gminach - stan na koniec grudnia 2009r. Grupa wiekowa Wyszczgólnienie

Gmina Dobiegniew

18 –24 lata

25 – 34 lata

35 – 44 lata

45 – 54 lata

ponad 55 lat

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

170

22,3

177

23,2

144

18,9

195

25,5

77

10,1

8


Gmina Drezdenko Gmina St.Kurowo Gmina Strzelce Kraj,. Gmina Zwierzyn RAZEM

343

22,4

444

29,0

274

17,9

315

20,5

157

10,2

87

26,9

86

26,5

55

17,0

64

19,7

32

9,9

335

20,7

455

28,2

289

17,9

392

24,2

145

9,0

68

20,4

80

23,9

66

19,8

85

25,4

35

10,5

1003

21,9

1242

27,2

828

18,1

1051

23,0

446

9,8

17,6

931

24,2

348

9,1

19,3

1015

25,4

336

8,4

RAZEM

840

21,8

1242

RAZEM

825

20,6

1053

2008r. 27,2 828 2007r. 26,3 771

2.4 STRUKTURA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA Wśród bezrobotnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego najwięcej legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 34,4%. Następną

grupą

bezrobotnych

są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 34,3%. Aktywizacja osób najniżej wykształconych na rynku pracy stanowi największy problem w zwalczaniu bezrobocia, ponieważ szansa znalezienia pracy jest stosunkowo mała, a szkolenie tych osób w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy wymaga dużych nakładów finansowych. Udział pozostałych grup kształtuje się następująco: 

z wykształceniem wyższym

5,2%

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym

– 16,4%

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

9,7%

Struktura bezrobocia według wykształcenia w poszczególnych gminach- stan na koniec grudnia 2009r. Poziom wykształcenia Wyszczególnienie

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina

wyższe

Policealne i średnie zawod.

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne i poniżej

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

30

3,9

75

9,8

72

9,4

293

38,4

293

38,4

80

5,2

285

18,6

145

9,5

535

34,9

488

31,8

17

5,3

54

16,7

39

12,0

109

33,6

105

32,4

9


St.Kurowo Gmina Strzelce Kraj.

102

6,3

289

17,9

16,5

10,2

515

31,9

545

33,7

Gmina Zwierzyn

9

2,7

49

14,7

22

6,6

114

34,1

140

41,9

RAZEM

238

5,2

752

16,4

443

9,7

1566

34,3

1571

34,4

RAZEM

182

4,7

653

2008r. 17,0 378

9,8

1254

32,6

1381

35,9

RAZEM

151

3,8

689

2007r. 17,2 332

8,3

1374

34,3

1454

36,4

2.5. STRUKTURA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Na koniec grudnia 20098r. bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowili 29,4% ogółu zarejestrowanych w urzędzie pracy i było to o 2,3 punktu procentowego mniej jak przed rokiem. Struktura bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy w poszczególnych gminach stan na koniec grudnia 2009r. Czas pozostawania bez pracy Wyszczgólnienie

do 1 miesiąca

1-3 miesięcy

3-6 miesięcy

6-12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

53

6,9

145

19,0

136

17,8

175

23,0

254

33,3

154

10,0

287,0

18,7

287

18,7

372

24,2

433

28,4

37

11,4

51

15,8

63

19,4

63

19,4

110

34,0

165

10,2

352

21,8

297

18,4

365

22,6

437

27,0

41

12,3

49

14,7

55

16,5

80

23,9

109

32,6

RAZEM

450

9,9

884

18,3

1055

23,1

1343

29,4

RAZEM

484

12,6

743

17,0

748

19,4

1218

31,7

RAZEM

399

10,0

810

14,1

664

16,6

1561

39,0

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St.Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

19,3 838 2008r. 19,3 653 2007r. 20,3 566

2.6. STRUKTURA WEDŁUG STAŻU PRACY 10


Na koniec grudnia 2009r. 15,0% ogółu bezrobotnych nie posiadało żadnego stażu pracy (w 2008r. – 16,8%). Udział grupy osób ze stażem pracy do 1 roku na koniec grudnia 2009r. był najliczniejszy i wynosił 22,3% w stosunku do ogółu bezrobotnych. Struktura bezrobocia według stażu pracy w poszczególnych gminach - stan na koniec grudnia 2009 r. Staż pracy Wyszcze20-30 lat do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat 10-20 lat bez stażu gólnienie i więcej Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St.Kurowo Gmina Strzelce Kr. Gmina Zwierzyn

RAZEM

liczba

%

liczba

%

Liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

163

21,4

170

22,3

104

13,6

155

20,3

78

10,2

93

12,2

318

20,7

320

20,9

179

11,7

218

14,2

217

14,2

281

18,3

68

21,0

60

18,5

41

12,7

43

13,3

27

8,3

85

26,2

397

24,6

247

15,3

206

12,7

294

18,2

284

17,6

188

11,6

72

21,6

55

16,5

50

15,0

76

22,8

43

12,9

38

11,4

852

18,6

580

12,7

786

17,2

649

14,2

685

15,0

676

17,6

484

12,6

646

16,8

754

18,8

460

11,5

661

16,5

1018 22,3

RAZEM

874

22,7

692

18,0

RAZEM

843

21,1

731

18,3

2007r. 474 12,3 2007r. 551 13,8

2.7. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI Na

koniec

grudnia

2009r.

było

zarejestrowanych

274

niepełnosprawnych

bezrobotnych osób tj. 6,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych oraz 38 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy ( posiadają dochód). W województwie lubuskim na koniec grudnia 2009r. osoby niepełnosprawne bezrobotne stanowiły 7,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z analizy danych za 2009r. wynika, że największy udział wśród niepełnosprawnych bezrobotnych stanowiły osoby mieszkające w mieście (141 osób), w wieku 45-54 lat (115 osób), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (111 osób), ze stażem pracy 10-20 lat (68 osób), stopniem

niepełnosprawności

lekkim (168 osób) i

najczęściej

z chorobą

narządów ruchu (131 osób). Zarejestrowane osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz poszukujące pracy w poszczególnych gminach - stan na koniec grudnia 2009r. 11


RAZEM

Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych 40 88 19 105 22 274

RAZEM

190

RAZEM

119

Wyszczególnienie Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 3 23 7 5 38

2008r. 37

2007r. 39

3. ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH W ewidencji urzędu pracy na koniec 2009r. zarejestrowanych było z prawem do zasiłku 1410 osób tj. 30,9% ogólnej liczby bezrobotnych (w 2008r. wskaźnik ten wynosił 28,2%) W województwie lubuskim bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili …..% ogółu bezrobotnych. W poszczególnych gminach powiatu strzelecko - drezdeneckiego wskaźnik ten wynosił od 23,5% w gminie Dobiegniew do 35,6% w gminie Strzelce Kraj. (gmina Stare Kurowo 25,3% , gmina Drezdenko 29,8% i gmina Zwierzyn. 35,0%). Wybrane kategorie bezrobotnych stan na koniec grudnia 2009r. Wyszczególnienie

z

prawem

do zasiłku w poszczególnych gminach -

Kobiety

Osoby zamieszkałe na wsi

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

liczba 75 206 32 277 62

% 41,9 45,1 39,0 48,2 53,0

RAZEM

652

46,2

liczba 99 156 82 282 117

% 55,3 34,0 100,0 49,0 100,0

736

52,0

585

54,0

509

55,1

2008r. RAZEM

500

46,1 2007r.

RAZEM

406

43,9

4.AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH 12


4.1. OFERTY PRACY W 2009r. urząd dysponował

1709

propozycjami pracy

dla

bezrobotnych

i poszukujących pracy ( o 785 ofert mniej niż w 2008r.). Z sektora publicznego pochodziło 30,7% ofert pracy (w 2008r. – 21,2%). Dla osób niepełnosprawnych było 15 ofert (w 2008r.- 25 ofert). Udział procentowy ofert pracy skierowany do tej populacji bezrobotnych wynosił 0,9% propozycji pracy będących w dyspozycji urzędu pracy. W ciągu 2009r. najwięcej ofert pracy zgłoszono do urzędu pracy od pracodawców prowadzących działalność : produkcyjną, administracji publicznej i obrony narodowej oraz z działu handlu hurtowego i detalicznego Do urzędu wpływały również oferty pracy za granicą. Najwięcej ofert było do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Cypru, Islandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Słowacji i Niemiec. Oferty dotyczyły m.in. takich zawodów jak:  animator zajęć, 

lekarz, farmaceuta, pielęgniarka,

inżynier,

kelnerka, kucharz,

kierowca,,

 spawacz,  opiekun osób starszych,  pracownik sezonowy. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. urząd pracy dysponował 1026 ofertami pracy subsydiowanej, co stanowiło 60,0 % wszystkich ofert pracy (w 2008r. – 999 ofertami pracy).

Oferty pracy zgłoszone w poszczególnych działach gospodarki narodowej według gmin w 2009r. 13


Wyszczególnienie

Gmina Dobiegniew

Gmina Drezdenko

Gmina St. Kurowo

Gmina Strzelce Kraj.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

12

106

9

36

3

12

178

Rybołówstwo i rybactwo

-

-

-

-

-

-

-

Działalność produkcyjna

31

86

29

80

15

49

290

Zaopatrywanie w energ. elektr., gaz i wodę

3

1

-

4

-

10

18

Budownictwo

5

22

6

54

1

22

110

Handel hurtowy i detaliczny

26

76

9

75

8

28

222

Hotele i restauracje

15

16

-

23

-

2

56

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

7

31

2

33

1

12

86

Pośrednictwo finansowe

3

13

-

4

2

36

58

-

76

1

5

1

3

86

59

41

26

101

17

9

253

Edukacja

5

17

10

44

8

2

86

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

13

37

4

67

7

-

128

Pozostała działalność usługowa, komunalna ...

17

18

1

26

3

73

138

196

540

97

552

66

258

1709

64

478

2494

153

655

2950

Obsługa nieruchomości, wynajem.... Administracja publiczna i obrona narodowa

RAZEM RAZEM

319

754

RAZEM

379

818

2008r. 113 766 2007r. 166 779

4.2. PODJĘCIA PRACY 14

Gmina Pozostałe Ogółem Zwierzyn


W okresie od stycznia do grudnia 2009r. zostało wyłączonych z ewidencji 2885 osób z tytułu podjęcia różnego rodzaju pracy , co stanowiło 43,8% wszystkich bezrobotnych wyłączonych z ewidencji bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ta spadła o 320 osób. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w wyniku podjęcia pracy w poszczególnych gminach w 2009r. Wyłączeni z ewidencji Wyszczególnienie z przyczyn podjęcia pracy Ogółem ogółem % 1034 447 43,2 Gmina Dobiegniew 2119 896 42,3 Gmina Drezdenko 483 219 45,3 Gmina St. Kurowo 2432 1096 45,1 Gmina Strzelce Kraj. 520 227 43,7 Gmina Zwierzyn

RAZEM

6588

2885

43,8

3205

46,1

3369

46,0

2008r. RAZEM

6954 2007r.

RAZEM

7326

Spośród osób posiadających status bezrobotnego pracę podjęło: 

kobiet

1454 - 50,4%,

poprzednio pracujących

2577 - 89,3%,

dotychczas nie pracujących

zamieszkałych na wsi

do 25 roku życia

674 - 23,4%,

długotrwale bezrobotnych

772 - 26,8%,

powyżej 50 roku życia

473 - 16,4%,

bez kwalifikacji zawodowych

1007 - 34,9%,

bez wykształcenia średniego

1793 - 62,1%,

osób niepełnosprawnych

308 - 10,7%, 1542 - 53,4%,

150 - 10,3%,

4.3 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 4.3.1. PRACE INTERWENCYJNE Od stycznia do grudnia 2009r. na prace interwencyjne skierowano 191 osób bezrobotnych (w 2008r.-197 osób) z tego 38,2% stanowiły kobiety (w 2008r. – 40,1%).

15


73 osoby skierowane w 2008r. kontynuowało zatrudnienie w 2009r. tak więc w pracach interwencyjnych w 2009r. uczestniczyły 264 osoby. Wskaźnik skuteczności zatrudnienia po pracach interwencyjnych w 2009r. wynosił 57,1% (w 2008r. - 57,0%).

Liczba osób skierowanych na prace interwencyjne w 2009r.

Wyszczególnienie

26 77 14 61 13

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

RAZEM

191

4.3.2. ROBOTY PUBLICZNE Na roboty publiczne organizowane przez gminy od stycznia do grudnia 2009r. skierowano 83 osoby (w 2008r. – 84 osoby). Wskaźnik skuteczności zatrudnienia po robotach publicznych w 2009r. wynosił 30,0% (w 2008r. – 38,1%). Liczba osób skierowanych do robót publicznych w 2009r.

Wyszczególnienie Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

23 18 11 25 6

RAZEM

83

16


4.3.3. SZKOLENIA W okresie od stycznia do grudnia 2009r. skierowano na szkolenia: I. 414 osób bezrobotnych, z tego: 

w ramach poddziałania 6.1.3 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20072013 Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” II – 106 osób,

ze środków Funduszu Pracy – 328 osób,

II. 6 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, III. 3 osoby poszukujące pracy, uczestniczące w indywidualnym programie integracji, IV. 1 osoba z rentą szkoleniową. Wśród osób, które uczestniczyły w szkoleniach w 2009r. (416 osób) 310 osób było finansowanych ze środków Funduszu Pracy (2 osoby były skierowane na szkolenie w 2008r.) Wśród osób skierowanych na szkolenie

kobiety stanowiły 30,7% (127 osób).

Na szkolenia indywidualne w 2009r. zostało skierowanych 115 osób bezrobotnych z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Na szkolenia grupowe

organizowane z inicjatywy urzędu pracy w 2009r. zostało

skierowanych 299 osób. Ogółem po odbytych szkoleniach, bądź w trakcie jego trwania pracę podjęło 117 osób bezrobotnych, w tym 32 kobiet. Wskaźnik skuteczności

zatrudnienia po szkoleniach

wynosił 28,3% (w 2008r. - 34,5%).

Szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych w 2009 roku Gmina Dobiegniew

Gmina Drezdenko

Gmina Stare Kurowo

Gmina Strzelce Kraj.

Gmina Zwierzyn

Rodzaj szkolenia

skier. na szk.

Ukoń. szkol.

skier. na szk.

Ukoń. szkol.

skier. na szk.

Ukoń. szkol.

skier. na szk.

Ukoń. szkol.

skier. na szk.

Ukoń. szkol.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 4 1 -

6 4 1 -

9 6 1 2 7 3

9 6 1 2 7 3

5 2 1 2 -

5 2 1 2 -

20 16 2 24 3

20 16 2 24 3

6 4 2 -

6 4 2 -

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

2

2

-

-

9

9

4

4

Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. C+E Prawo jazdy kat. D Prawo jazdy kat. B +E Spawanie w osłonie CO2 Kosmetyczka Drwal, operator pilarki spalinowej Aktywne metody

17


poszukiwania pracy Auto Cad - projektowanie 2D,3D Magazynier z obsługa wózka widłowego Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie Operatorzy sprzętu ciężkiego Stylizacja paznokci Podstawy księgowości Operator wózka widłowego Taniec w choreoterapii Instruktor nauki jazdy kat. B Nowoczesne metody sprzątania Kurs pedagogiczny Kurs taxi Pracownik biurowy Palacz c. o. Opiekun osób starszych Kurs dla pielęgniarek po 5letniej przerwie w wykonywaniu zawodu Kurs kadry i płace Prowadzenie własnej działalności gospod. „Mój mały biznes” Audytor wewnętrzny zarządzania ISO 9001 Kurs fryzjerski Inne

RAZEM

-

-

3

3

1

1

6

6

-

-

3

3

3

3

1

1

22

22

1

1

2

2

-

-

-

-

8

8

-

-

2 2 1 1 1 -

2 2 1 1 1 -

3 2 1 3 1

3 2 1 3 1

1 1 -

1 1 -

8 4 6 1 2 10

8 4 6 1 2 10

4 1 -

4 1 -

1 5 4 -

1 5 4 -

1 1 -

1 1 -

1 1

1 1

1 11 4 2

1** 11 4 2

1 2 2 -

1 2 2 -

-

-

-

1*

1

1

1

1

-

-

2

2

5

5

-

-

4

4

-

-

9

9

22

22

6

6

14

14

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1*

-

-

-

6

6

11

11

7

7

22

19 + 2**

13

13

52

52

88

89

30

31

202

42

42

199

* - osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie w 2008r. ** - osoby bezrobotne, które kontynuują szkolenie w 2010r.

4.3.4. STAŻE W okresie od stycznia do grudnia 2009r. skierowano na staż pracy : I.

523 osoby bezrobotne, z tego: 

staż finansowany z Funduszu Pracy – 383 osoby,

w

ramach poddziałania 6.1.3 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” II - 140 osób, II. 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON).

18


W 2009r. staż pracy odbywały ( razem ze skierowanymi w 2008r.) - 534 osoby bezrobotne i 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wskaźnik skuteczności zatrudnienia po odbyciu stażu pracy w 2009r. wynosił 31,3 % (w 2008r. - 35,1%). Wyszczególnienie

Liczba osób skierowanych na staż pracy w 2009r. Osoby niepełnosprawne Osoby bezrobotne poszukujące pracy

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

70 176 42 206 29

4 1 -

RAZEM

523

5

4.3.5. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W 2009 roku osoby bezrobotne uczestniczyły w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy i w przygotowaniu zawodowym dorosłych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. Nr 61, poz.502) przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie : -

praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu

kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, -

przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji

zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodu. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. skierowano 2 osoby bezrobotne na

przygotowanie

zawodowe w miejscu pracy (10 osób kontynuowało przygotowanie

rozpoczęte w 2008r.) tak więc w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy uczestniczyło 12 osób oraz 10 osób w przygotowaniu zawodowym dorosłych. Jedna osoba podjęła pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

19


Wyszczególnienie

Liczba osób skierowanych na przygotowanie zawodowe w 2009r. : w miejscu pracy dorosłych

Gmina Dobiegniew Gmina Drezdenko

-

-

-

2

Gmina St. Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

1 1 -

3 5

RAZEM

2

10

4.3.6. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. został zrealizowany projekty, współfinansowany

ze

środków

Europejskiego

Funduszu Społecznego

w

ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich ” Poddziałanie 6.1.3. pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” II. W projekcie uczestniczyło 250 osób bezrobotnych, które znajdowały się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Beneficjenci

ostateczni

uczestniczyli

w stażach

zawodowych (140 osób ),

w szkoleniach (106 osób), z tego : 10 osób w kursie spawacz w osłonie CO2, 10 osób w kursie pracownik biurowy, 45 osób w kursie przedsiębiorczości „Mój Mały Biznes”, 10 osób w kursie „Prawo jazdy kat. C”, 10 osób w kursie „Prawo jazdy kat .C+E”, 10 osób w kursie magazynier z obsługą wózka widłowego oraz 11 osób w kursie kadry i płace. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 45 osób, 140 osób odbywało staż zawodowy. Ponadto uczestnicy objęci zostali usługami poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Po zakończeniu realizacji projektu 121 uczestników podjęło zatrudnienie (48,6 %). Całkowity koszt projektu wyniósł

1.733,4 tys. zł.

4.4. PORADNICTWO ZAWODOWE Z usług poradnictwa zawodowego w okresie 12 miesięcy 2009r. skorzystały 1553 osoby w tym 1548 osób bezrobotnych. Z liczby 1533 osób bezrobotnych:

20


695 osób

- to zamieszkali na wsi,

352 osoby - bezrobotni do 25 roku życia,

209 osób - bezrobotne pow.50 roku życia,

568 osób - bezrobotne powyżej 12 miesięcy,

355 osób - bezrobotne od 6 do 12 miesięcy,

625 osób - bezrobotne do 6 miesięcy.

W zakresie poradnictwa zawodowego grupowego w zajęciach uczestniczyło 89 osób (11 grupy). Informacji zawodowej indywidualnej udzielono 978 osobom, z informacji zawodowej grupowej skorzystały 42 osoby. W ramach poradnictwa świadczonego w obszarze projektów przeprowadzono rozmowy indywidualne oraz poradnictwo grupowe dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4.4.1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn.zm.) powiatowy urząd pracy , udzielając pomocy określonej w ustawie , może przygotować indywidualny plan działania (IPD) dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Przygotowanie IPD jest obowiązkowe w przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze, przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji i musi być zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. W 2009r. przygotowano IPD dla 1618 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

4.5. DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA /DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) można :

refundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 21


 przyznać

bezrobotnemu

jednorazowo

środki

na

podjęcie

działalności

gospodarczej. W 2009r. dla 215 osób bezrobotnych

zostały udzielone środki ( dla 170 osób

ze środków Funduszu Pracy i dla 45 osób ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz dla 2 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON) na

podjęcie

działalności

gospodarczej,

a

41

pracodawcom

zrefundowano

wyposażenie/doposażenie nowych stanowisk pracy dla 47 skierowanych bezrobotnych.

Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia miejsca pracy pracodawcy dla skierowanego bezrobotnego i podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego i niepełnosprawnego poszukującego pracy w poszczególnych gminach w 2009r.

Wyszczególnienie

Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy

Podjęci działalności gospodarczej Osoby bezrobotne

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy

5

28

1

Gmina Drezdenko Gmina Stare Kurowo Gmina Strzelce Kraj. Gmina Zwierzyn

17 3 21 1

100 22 56 9

1

RAZEM

47

215

2

Gmina Dobiegniew

4.6. FINANSOWANIE DODATKÓW AKTYWIZACYJNYCH Dodatek aktywizacyjny reguluje art. 48 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69 , poz. 415 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizującego (Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118 z późn zm.). Dodatek aktywizacyjny jest obligatoryjny dla każdego bezrobotnego z prawem do zasiłku, który podejmie w okresie jego pobierania zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek strony w formie decyzji administracyjnej. Przyznanie dodatku następuje od dnia złożenia wniosku. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. 484 osoby nabyły prawo do dodatku aktywizacyjnego z tego z Gminy: 

Dobiegniew

-

52 osoby, 22


Drezdenko

- 150 osób,

Stare Kurowo

- 27 osób,

Strzelce Kraj.

- 223 osoby,

Zwierzyn

- 32 osoby.

5. WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY Na koniec 2009r. w powiecie strzelecko – drezdeneckim wydatki z Funduszu Pracy wynosiły 19.801,4 tys. zł. Największą część stanowiły wydatki obligatoryjne, które są finansowane do wysokości potrzeb, w tym: 

zasiłki dla bezrobotnych

- 9.345,0 tys. zł ( 47,2%),

dodatki aktywizacyjne

-

416,1 tys. zł ( 2,1%).

Wydatki na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu są limitowane. PUP w Strzelcach Kraj. w 2009r. otrzymał z Funduszu Pracy środki na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz finansowania projektów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w wysokości 9.500,0 tys. zł (w 2008r.- 6.980,0 tys. zł), w tym: a)

środki Funduszu Pracy : - algorytm - rezerwa Ministra - rezerwa Marszałka Województwa Lubuskiego

b) środki Europejskiego Funduszu Społecznego

23

- 3.901,4 tys. zł - 2.024,8 tys. zł, - 1.840,4 tys. zł, - 1.733,4 tys. zł.


Realizacja wydatków środków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia z uwzględnieniem przyjętych do realizacji projektów i programów w 2009r. Liczba skierowanych osób

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki tys. zł

1

2

4

5

693,2

191

755,7

428

4.420,1

262

504,2

83

2.774,7

525

103,2

115

1. 2. 3. 4. 5.

Prace interwencyjne Szkolenia (w tym przygotowanie zawodowe dorosłych) Dofinansowanie wyposażenia /doposażenia nowych stanowisk pracy, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Roboty publiczne Staże ( w tym przygotowanie zawodowe w miejscu pracy)

6.

Prace społeczno użyteczne

7.

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

1,5

8.

Stypendia na kontynuowanie nauki Inne (koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, badań bezrobotnych)

8,6

9. 10.

w tym : projekty i programy

-

„ Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości”

242,06

3 3 x

1.472,9

87

239,3

30

312,3

41

1.728,5

250

-

„Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej

45 roku życia” „Aktywizacja młodych osób bezrobotnych” EFS – projekty 2009 Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.3

24


WNIOSKI 1. Rynek pracy powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest nadwyżkowy co wynika z analizy bezrobocia i ofert pracy. Oferty pracy zgłaszane przez pracodawców do urzędu pracy nie pokrywają faktycznego zapotrzebowania rynku pracy powiatu. Informacje dotyczące wolnych miejsc pracy, które zgłaszane są do urzędu pracy z pewnością nie stanowią wszystkich ofert pracy, ale brak jest szacunków, jakiej części ofert pracy to dotyczy. Oferty te stanowią tylko część ofert pracy obecnych na rynku, a przedstawiona analiza obejmuje wyłącznie informacje posiadane przez urząd pracy. 2. Większość bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Strzelcach Kraj., to osoby : 

o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia - 68,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych(wykształcenie zasadnicze zawodowe często ze zdezaktualizowanymi i niedostosowanymi do rynku pracy kwalifikacjami oraz wykształcenie gimnazjalne i poniżej),

w wieku 18-34 lata - 49,1%,

pozostające bez pracy od 1-6 miesięcy -37,7%.

3. Bezrobocie dotyka w większym stopniu kobiety i osoby zamieszkałe na wsi.

25

/Analiza%20rynku%2  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/cd412e14-448d-445a-84be-d8ba92cf874a/Analiza%20rynku%20pracy%20w%20powiecie%20strzelecko-drezd...

/Analiza%20rynku%2  

http://strzelcekraj.pup.info.pl/getattachment/cd412e14-448d-445a-84be-d8ba92cf874a/Analiza%20rynku%20pracy%20w%20powiecie%20strzelecko-drezd...

Advertisement