Page 1

ПРОЕКТ ДОГОВІР № 3дп-10 м. Київ

3 жовтня 2011 року

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету, іменований надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора Дмитришина Василя Федоровича, який діє на підставі Положення з одного боку, і ТОВ «Науково-виробничий центр «Антарес», іменований надалі ПРОДАВЕЦЬ, в особі директора Ревуцького Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту підприємства, з другого боку, уклали цей договір про наступне: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1.ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується продати ПОКУПЦЕВІ для учбових потреб геодезичне обладнання, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується здійснити його оплату і прийняти обладнання на умовах договору. 1.2.Вартість, кількість і асортимент обладнання приведені в Додатку № 1 до даного договору. 2.ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1.Вартість обладнання, що постачається, складає – 3170 грн., ПДВ 20% - 634 грн., всього з ПДВ - 3804 (три тисячі вісімсот чотири) гривні. 2.2.ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату вартості обладнання протягом 10 днів з дати його отримання. 3.УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАЧАННЯ. 3.1 Постачання здійснюється на умовах DDР Київ (склад ПРОДАВЦЯ). 3.2.Термін постачання обладнання - протягом 20 днів з моменту підписання договору. 4. САНКЦІЇ 4.1.У випадку, якщо буде мати місце затримка в оплаті за обладнання проти терміну, зазначеного в дійсному договорі, ПОКУПЕЦЬ повинен сплатити ПРОДАВЦЮ пеню (у відсотках від вартості обладнання, що не було оплачено) у розмірі 0,05 % за кожний день затримки. 5. ГАРАНТІЙНЕ І СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.1.Термін гарантії нормальної і безперебійної роботи лазерного віддалеміра складає 12 місяців з моменту передачі. 5.2.Гарантійне і сервісне обслуговування придбаного ПОКУПЦЕМ геодезичного обладнання здійснює сервісний центр фірми «Деметра.5», із яким ПРОДАВЕЦЬ має двосторонній договір про надання даних послуг. 6. РЕКЛАМАЦІЇ 6.1.Рекламації у відношенні якості товару можуть бути пред'явлені ПРОДАВЦЮ ПОКУПЦЕМ у період терміну дії гарантії. 6.2.Зміст та обґрунтування рекламації повинні бути підтверджені актом спільної експертизи ПРОДАВЦЯ, ПОКУПЦЯ та сервісного центру. 6.3.Термін виконання рекламацій складає 6 (шість) тижнів. 6.4.Всі витрати, пов'язані з гарантійним обслуговуванням, оплачуються ПРОДАВЦЕМ. 6.5.ПРОДАВЦЕМ не приймаються до виконання рекламації ПОКУПЦЯ через недотримання правил експлуатації, з необережності і т.п. 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 7.1.Усі суперечки між сторонами, в яких не досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України у Господарчому суді м. Києва. Рішення цього суду є остаточним і обов'язковим для обох сторін. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1.У випадку настання обставин форсу-мажору (пожежа, повінь, землетрус, епідемія, рішення уряду і т.п.) терміни постачання, передбачені даним договором, переносяться на час дії цих обставин. 8.2.ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від виконання договору, якщо прострочення внаслідок обставин форс-мажору складе більш 2 місяців. 9. ІНШІ УМОВИ 9 1.Всі доповнення і зміни до даного договору обумовлюються сторонами в Додаткових угодах. 9.2.Дійсний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань по договору. 9.3.Додатки і Додаткові угоди є невід’ємними складовими частинами даного договору. 9.4.Цей договір складений в двох оригінальних примірниках і кожний з них має однакову юридичну силу. 1


9.5.Підписані сторонами факсові та електронна копії договору мають юридичну силу. 10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН ПРОДАВЕЦЬ:

Науково-виробничий центр «Антарес»

Адреса:

04050, Київ, вул. Артема, 60, офіс 405

Розрахунковий рахунок:

р/р 26004000026838 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код 30675474

№ свідоцтва платника ПДВ

100207297

Індивідуальний податковий номер Телефон

306754726592

ПОКУПЕЦЬ:

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету

Адреса:

м. Стрий, Львівської обл., вул. Львівська, 169

Розрахунковий рахунок:

Р/р 35227003008495 в ГУДКУ у Львівській обл. МФО 825014, код 34387362

Тел. 044-484-60-12 ФАКС 044-484-60-12

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету Директор

Дмитришин В.Ф.

ТОВ «НВЦ «Антарес» Директор

Ревуцький В.М.

2


Додаток № 1 до договору №3дп-10 від 3 жовтня 2011 року м. Київ

3 жовтня 2011 року

Асортимент і кількість №

Найменування і характеристики

п/п 1

Лазерний віддалемір DistoD2 (точність ± 1.5 мм, до 60 м, пам'ять - 10 вимірювань)

Ціна за одиницю Грн. (без ПДВ)

1585

Кількість

Сума Грн. (без ПДВ)

2

РАЗОМ: ПДВ: Всього з ПДВ:

3 170 3 170 634 3 804

Вартість геодезичного обладнання складає 3804 (три тисячі вісімсот чотири) гривні з ПДВ.

Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету Директор

Дмитришин В.Ф.

ТОВ «НВЦ «Антарес» Директор

Ревуцький В.М.

3

Проба  

description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you