Page 1

Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 16 | MARS 2018

”Det spelar ingen roll om nyheterna i fråga är ”bull” eller ”bear” Raoul Pal, Real Vision

”Vi strävar efter att alla skall kunna så mycket som möjligt.” Olof Gustafsson, Strukturinvest

1


Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn.

2


A

tt de finansiella marknaderna kan te sig nyckfulla har de senaste veckorna återigen bekräftats. På världens börser kan makrofundamentalt positiva nyheter snabbt förvandlas till ängslan och kursfall. Lugn och långsiktighet saknas emellertid inte bara bland vissa inom investerarkollektivet. Även i medierapporteringen kring finansmarknaden saknas det ofta djup och tålamod. Det menar åtminstone Raoul Pal, VD och medgrundare till mediagruppen Real Vision. Den tidigare hedgefondsförvaltaren har tagit på sig uppgiften att reformera finansmedia genom att bygga en plattform där utrymme ges för eftertanke och djupanalys. I traditionella medieplattformar, menar Raoul, har man ofta bara 15 - 20 sekunder på sig att besvara en fråga innan det bryts för reklam. Real Vision skall erbjuda ett alternativ till det. Läs intervjun med Raoul Pal på sidan 8.   I detta nummer av Struktnytt kan du också läsa en intervju med Olof Gustafsson som 2015 bytte London mot Göteborg och Strukturinvest. Idag arbetar Olof med att, utifrån ständigt skiftande marknadsförutsättningar, konstruera och skräddarsy olika typer av investeringslösningar. Läs intervjun med Olof på sidan 24.

  Att i stort sett alla finansiella instrument är förknippade med risk i en annan form känner de flesta till. Hur man däremot går tillväga för att rent praktiskt mäta den risk en viss placering innebär kan vara svårare att ha koll på. På sidan 20 gör vi därför ett försök att förklara några av de olika metoder som aktörerna på finansmarknaden använder i sina riskbedömningar.   Utöver ovanstående tittar vi också lite närmare på hur fonder fungerar och vår säljare Peter Jönsson bjuder på mattips från den amerikanska södern.   Slutligen skulle vi vilja tipsa om fördelarna med att läsa Struktnytt digitalt. Flera av de placeringslösningar vi har tagit fram på senare tid har en grön profil och Strukturinvest arbetar brett och kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Om du önskar få Struktnytt digitalt (istället för i pappersformat) kan du enkelt registrera detta via publikationer@strukturinvest.se   Vi vill även passa på att hälsa alla våra nya depåkunder varmt välkomna till Strukturinvest och hoppas att ni (och givetvis alla er andra) får en trevlig läsning!

Innehåll

Placeringar vi minns: 1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv............................................. 4 Intervju med Raoul Pal.................................................................... 8 Så fungerar fonder......................................................................... 16 Strukturakademin Del 22: Riskmått ..........................................20 Strukturinvest på Handelsdagarna............................................22 Möt våra medarbetare...................................................................24 Cuisine of the South........................................................................26 Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse. Strukturinvest står under Finansinspektionens tillsyn. Säte: Göteborg. Organisationsnummer: 556759-1721. Besök gärna vår webbplats på www.strukturinvest.se   Detta material är gratis och riktar sig till förmedlare/rådgivare, som bl.a. förmedlar Strukturinvests produkter och tjänster samt till befintliga kunder. Den utkommer högst tre gånger per år. Informationen i materialet är baserad på källor som Strukturinvest bedömt vara tillförlitliga. Informationen är endast avsedd som allmän information och utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller vägledning vid beslut om investeringar. Informationen utgör inte heller marknadsfö-

ring eller reklam om så inte särskilt framgår. Det ankommer på läsaren att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls samt den information som förmedlas. Läsaren bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just dennes personliga förhållanden.   Att investera i strukturerade produkter, fonder och andra finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.   Strukturinvest ansvarar inte i något fall för skada i någon

form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen i detta material.   Alla rättigheter till varumärken och kännetecken i detta material tillhör Strukturinvest, dess licensgivare eller andra samarbetsparter. Varumärken och kännetecken tillhörande Strukturinvest får inte användas utan Strukturinvests skriftliga tillåtelse.   Allt innehåll i detta material såsom text, grafik, märken, bilder innehas av Strukturinvest med äganderätt eller har licensierats för användande av Strukturinvest och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

3


1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv Sedan starten 2009 har Strukturinvest givit ut omkring 1 500 strukturerade placeringar på den svenska marknaden. Strukturerade placeringar är utan tvekan komplicerade instrument, en del mer komplicerade än andra. Under de senaste årens tvära kast på aktiemarknaden har allt fler marknadsaktörer kommit till insikt om att komplicerade placeringar inte nödvändigtvis är något negativt. Komplexiteten fyller dock ingen funktion om placeringens konstruktion inte lyckas skapa något mervärde för investeraren. Därför blir det intressant att löpande vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I serien ”Placeringar vi minns” tittar vi denna gång närmare på placeringen 1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv.

4


5


A

utocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv ger exponering mot två Private Equity-bolag: KKR & Co. och Blackstone Group. Placeringen har årliga observationer. Om ingen av de två aktierna fallit med mer än 10 procent från sin startkurs förfaller placeringen i förtid och återbetalar nominellt belopp samt en ackumulerande kupong om 10 procent per år som placeringen löpt. Om det bolag med sämst utveckling fallit med mer än 10 procent, men inte mer än 40 procent, utbetalas en kupong om 2 procent och placeringen löper vidare.   Avkastning och risk i en autocall styrs vid varje observationstillfälle av den tillgång som utvecklats sämst. Om den tillgång med sämst utveckling på någon observation stänger under kupongbarriären kommer inga kuponger att betalas ut. Samma förutsättningar gäller på slutdagen - om den tillgång med sämst utveckling då stänger under nivån för kursfallsskyddet kommer förluster att uppstå oavsett hur bra övriga tillgångar utvecklats.   Möjligheten till en relativt hög årlig kupong i en autocall skapas genom att investeraren accepterar att ta risk på sämsta tillgång. Precis som i alla investeringar innebär en högre risk en högre förväntad avkastning. Korrelation, graden av samvariation mellan de underliggande tillgångarna,

har en negativ inverkan på kupongen, så en högre korrelation mellan underliggande tillgångar ger en lägre kupong och vice versa. En lägre korrelation ökar risken för att en tillgång rör sig i motsatt riktning mot övriga bolag och stänger under kupongbarriären eller kursfallsskyddet.   Till skillnad från andra strukturerade placeringar ger en autocall möjlighet till ett kassaflöde i form av löpande kupongutbetalningar. En annan attraktiv egenskap hos autocallen är att den, beroende på konstruktion, också kan ge möjlighet till avkastning vid sidledes eller negativ marknadsutveckling. Autocallens egenskaper gör att den kan vara ett bra komplement i en investeringsportfölj då den ger möjlighet till avkastning vid andra förutsättningar än aktier, fonder och andra strukturerade placeringar.

S

om beskrivet ovan görs det i en autocall vanligtvis en avvägning mellan å ena sidan kupongstorlek och å andra sidan inbördes korrelation. Även antalet underliggande aktier i en autocall har vanligtvis påverkan på kupongstorleken. Generellt gäller ju fler aktier ju högre kupong. I fallet 1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv visade sig valet av en liten aktiekorg (endast två bolag) tillsammans med relativt hög inbördes korrelation att ge ett mycket bra resultat.

Autocallen i korthet • Ger möjlighet till kupongutbetalning under placeringens löptid och kan också förfalla i förtid. • Ger vanligtvis exponering mot ett antal underliggande tillgångar, exempelvis aktier. • Avkastningen styrs normalt av den tillgång som utvecklats sämst. Det betyder att kupong betalas ut givet att ingen tillgång fallit under en viss nivå vid någon observation. På samma sätt styrs risken av den tillgång som utvecklats sämst och om denna tillgång på slutdagen stänger under nivån för kursfallsskyddet uppstår en förlust som motsvarar kursnedgången.

6

• Till skillnad från de flesta andra placeringar med exponering mot aktiemarknaden ställs avkastningen inte i relation till kursuppgången i underliggande tillgångar, utan en fast kupong betalas ut givet att sämsta tillgång inte stänger under en viss nivå. Placeringen är ofta konstruerad så att den kan betala ut kuponger också vid sidledes eller delvis negativ utveckling, och riktar sig därför till investerare som har en neutral vy på underliggande tillgångar (om man tror på stark positiv utveckling i underliggande tillgångar kan en annan typ av placering vara mer passande).


Den första observationen i 1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv ägde rum den 30 december 2015. Utvecklingen i sämsta bolag, KKR & Co, var då minus 33 procent. Trots det kraftiga fallet hade inte kupongbarriären brutits vilket innebar att en kupong om 2 procent betalades ut och placeringen löpte vidare.   Vid nästkommande observationstillfälle, som skedde den 30 december 2016, låg den sämst utvecklade aktien (även i det här fallet KKR & Co) på minus 34 procent av sitt startvärde. Aktien låg alltså kvar på en mycket låg nivå (relativt till startkursen). Återigen hade emellertid inte kupongbarriären brutits och ytterligare en kupong om 2 procent betalades ut. Placeringen löpte vidare.   Det tredje observationstillfället inträffade den 1 januari 2018. Denna gången hade KKR & Co återhämtat sig markant och bolaget låg nu på minus 9 procent av sitt startvärde. Det andra bolaget i korgen, Blackstone Group, låg vid samma tidpunkt på minus 3,5 procent av sitt startvärde. Detta innebar att båda aktierna, vid det tredje observationstillfället, låg över autocallbarriären på 90 procent av startvärde. Därmed gick Autocall Global Private Equity Duo Combo till förtida förfall och betalade ut en ackumulerande kupong om 10 procent.

D

en som investerat i placeringen hade därför efter tre år fått en avkastning på totalt: 2 + 2 + (3*10) = 34 procent. Den som istället hade köpt de två underliggande aktierna direkt hade fått den betydligt sämre avkastningen på omkring -6,25 procent (exkl utdelningar).

D

et är givetvis inte alltid en Autocall genererar en lika bra avkastning som i fallet 1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv. Exemplet åskådliggör dock en viktig och attraktiv egenskap hos produkttypen. Nämligen den att en Autocall kan generera en god avkastning i en sidledes eller till och med negativ utveckling i underliggande marknad.

1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv Grafen visar utvecklingen i underliggande aktier under placeringens löptid. 200

Blackstone Group KKR & CO

150

100

50

0

Källa: Bloomberg. Period: 30 december 2014 – 1 januari 2018 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

7


Det spelar ingen roll om nyheterna i fråga är ”bull” eller ”bear” Vår säljare Peter Jönsson är för Struktnytts läsare kanske mest känd som matgurun som i varje nummer delar med sig av både innovativa och välsmakande recept. Utöver sitt sedvanliga mattips (denna gången handlar det om smaker från den amerikanska södern vilket hittas på sidan 26) bjuder Peter i detta nummer på en intervju som han har gjort med en av sina stora idoler, nämligen Raoul Pal, VD och medgrundare av mediagruppen Real Vision. Peter intervjuade Raoul via Skype, och fick även möjligheten att äta middag med honom under en resa till New York i November. Under snart två års tid har Peter dagligen läst, lyssnat och tittat på Real Vision i dess olika format och han menar att plattformen erbjuder en helt oslagbar källa till kunskap om den värld som vi lever i.

8


9


Berätta lite om din bakgrund, Raoul. Jag inledde min karriär i finansbranschen på NatWests derivatavdelning och gick ganska snart vidare till Goldman Sachs där jag blev säljchef för den europiska hedgefondverksamheten. Efter ett tag fick jag möjligheten att sätta upp och förvalta GLG Global Macro Fund - en av världens bästa hedgefonder i början av 2000-talet. Åren gick och man skulle nästan kunna säga att jag tröttnade på branschen. År 2004 valde jag därför att ”pensionera” mig vid bara 36 års ålder.   De senaste åren har jag helt vigt åt egenstartade projekt. Jag startade Global Macro Investor som är ett konsultbolag vars syfte är att hjälpa hedgefonder och institutioner att navigera i havet av alla investeringsmöjligheter där ute. Utöver detta är jag också medgrundare och VD för Real Vision Group. Med lite eftertanke är det nog inte helt korrekt att kalla sig pensionerad, trots allt. Ditt företag Global Macro Investor är en prenumerationstjänst. Berätta mer om den. Tjänsten täcker alla aspekter av globala makroinvesteringar. Det kan handla om alltifrån att utnyttja långa trender till mer kortsiktiga möjligheter och täcker samtliga tillgångsklasser (valutor, ränteplaceringar, aktier och råvaror osv). Global Macro Investor är en månatlig rådgivande publikation med löpande uppdateringar för tidskritisk analys och rekommendationer. På grund av komplexiteten och de medföljande riskerna är tjänsten inte riktad till privata investerare. Priset ligger på 40 000 amerikanska dollar per år. Det bör kanske tillägga att jag har en ganska lång väntelista på att få komma in. Om vi backar tillbaka bandet lite, hur hamnade du i finansbranschen? Jag växte upp på 80-talet. Filmen Wall Street och i synnerhet karaktären Gordon Gekko fick stor inverkan på mig. Allt det där verkade så spännande! I skolan valde jag mellan marknadsföring och finans. En vän till min far sade: ”Om du arbetar för Mars så kommer du att få gratis chokladkakor. Om du arbetar för en bank så kommer du att få gratis pengar.” Jag kom fram till att jag hade mer användning för pengar än för chokladkakor och jag valde därför finans. Om du frågar mig varför det just blev Global Macro beror det nog på min indiska pappa och min holländska mamma. Mångfald är bra i syfte att göra världen begriplig. Hur träffade du Grant Williams, medgrundare till Real Vision? När bestämde du dig för att Real Vision var ett projekt att satsa på? Det hela började med att jag hade publicerat en artikel med titeln “The end game” 2013. Grant skickade mig ett email där han berättade hur bra han tyckte artikeln var. Vi fortsatte att maila fram och tillbaka och beslöt oss ganska snabbt för att träffas. Platsen blev Spanien där jag bodde på den tiden. Vi åt middag och drack vin och började snart att diskutera bristerna 10

i konventionell finansmedia. Finanskrisen 2008 är ett bra exempel. Många kompetenta personer hade redan innan insett vad som var på väg att hända men media rapporterade inte om det då det var ett känsligt och impopulärt ämne. Ingen vill höra dåliga nyheter innan de inträffar. Vi bestämde oss för att starta en tv-kanal som skildrade den oretuscherade sanningen om finansiella, geopolitiska och ekonomiska sakförhållanden. Det spelar ingen roll om nyheterna i fråga är ”bull” eller ”bear”, nyheten måste publiceras oavsett. Denna idén hade varit omöjlig för bara några år sedan men tack vare ny teknik kan vi idag publicera intervjuer på vår hemsida utan något sändningstillstånd. Förr kostade en timmes videoproduktion omkring 15 000 dollar, idag kan vi göra det för 500. Vi hade stora ambitioner där vi såg möjligheter i en bransch som inte hade förändrats på 30 år. Idag har vi bara börjat! Ja, på tal om det. Du har många avdelningar inom Real Vision Group (TV, podcast, nyhetsbrev, macro insiders osv)… Har du något mer storslaget på gång? Vi har som jag sa bara börjat! Real Vision TV är en kanal med ett övergripande och långsiktigt perspektiv som vi tror har en enorm potential. Vi kände dock också behovet av en lite mer snabbfotad och tradingorienterad plattform som riktar in sig på alla traders där ute. Vi kommer därför inom kort att lansera en ny kanal med just den inriktningen. Real Vision TV är ett utmärkt format för att exempelvis berätta om de stora möjligheterna som kommer att byggas upp i Indien de kommande årtiondena. Vårt nya projekt kommer istället att spåna om intressanta och mer kortsiktiga tradingstrategier. Helt olika tidsperspektiv alltså. Utöver detta har vi även andra, mer hemliga projekt som kommer att rullas ut de närmaste åren. Håll utkik! Kommer ni satsa någonting på mer ”traditionella” medieplattformar? Vi gör uteslutande djupdykande reportage. Vi har vanligen timmeslånga intervjuer där vi vrider och vänder på ett utvalt ämne. I konventionell tv saknas ofta det tålamodet. Inte sällan har man bara 1520 sekunder på sig att besvara en fråga innan reklampaus. Det där fungerar inte för vår produkt. Det bör dock sägas att de traditionella medierna gillar vad vi gör. Ett bra bevis på det är att världens största finanstv-kanal (inga namn nämnda) ville köpa upp 25 procent av oss under vårt första år. Vi avstod erbjudandet men blev väldigt smickrade. Vilken blir den största utmaningen för finansiella rådgivare som hjälper investerare under de kommande åren? Nummer ett är att sänka kundernas förväntningar. Det går helt enkelt inte att förvänta sig 6-9 procents avkastning när både tillväxten och inflationen är platt. Det finns många äldre människor från babyboomgenerationen som kommer att gå i pension de närmaste åren. Dessa har antagligen inte tid


Vad är Real Vision? Real Vision är en producent av finansiell media som består av ett antal olika plattformar. Huvudkontoret ligger på Caymanöarna men de har även anställda i USA, Storbritannien, Malaysia, Rumänien samt Filippinerna. Totalt är det omkring 40 personer som tillverkar innehåll för de prenumeranter som idag finns i över 100 länder. Real Vision TV: En streamingtjänst som baseras på timmeslånga reportage och djupintervjuer med de främsta förvaltarna, tänkarna och ekonomerna inom diverse områden såsom räntor, aktier, råvaror, geopolitik, kryptovalutor, hedgefonder, ekonomisk historia, derivat, robothandel osv. Allt produceras i HD kvalitet. Real Vision Think Tanks: En tjänst som ger tillgång till oberoende tankesmedjors åsikter i pappersform. Det handlar om både fundamental och teknisk analys av olika tillgångsslag. Istället för att betala för varje enskild tankesmedjas analys, så ”poolas” alla dessa ihop och tillgängliggörs för prenumeranter till samma kostnad som för varje enskild prenumeration. Real Vision Macro Insiders: Raoul Pals och Julian Brigdens (MI2) gemensamma nyhetsbrev som är en lightversion av deras riktiga nyhetsbrev som riktar sig. De stora penseldragen gällande makroekonomi och den värld vi lever i. Real Vision Free Stuff: Består av podden ”Adventures in Finance”, veckobrevet ”20/20” samt bloggen ”360 Vision Blog”. Dessa tar upp aktuella ämnen och summerar veckan som gått.

11


”Problemet är bara att väldigt få människor är ”genomsnittliga”. Vi är alla olika” att komma tillbaka från en lågkonjunktur. Till dessa blir mitt råd att både sänka sin risk och sina förväntningar. Du säger att inflationen är platt men jag ser mina kostnader stiga för varje år. Kan det vara så att centralbankerna beräknar inflationen fel? Inflationen beräknas felaktigt eftersom att det inte finns någon metod som fungerar för alla människor. Inflationen skiljer sig från en individ till en annan, detta helt beroende på personens konsumtion. För en familj med tre barn är inflationen en sak men för ett ensamhushåll är det något annat. Allt beror helt enkelt på var du spenderar dina pengar. Centralbanker runt om i världen beräknar den genomsnittliga prisökningen i sina respektive länder. Problemet är bara att väldigt få människor är ”genomsnittliga”. Vi är alla olika.

12

Aktier är relativt billiga jämfört med negativa obligationsräntor i Europa. Betyder det att man skall vara kvar i aktier? Allt beror på din tidshorisont. Mitt råd är att om du är ung, stanna i aktier. Om du är gammal och inte har tid att återta förlusten av nästa lågkonjunktur, minska andelen aktier. Jag har väldigt svårt att tro att vi inte kommer få uppleva en recession igen och när det händer kommer aktier att gå ner markant. Många hedgefonder har haft svårt att leverera solida avkastningar de senaste åren. Är eran av hedgefonder och aktiv förvaltning generellt på väg att ta slut? Det är en märklig värld vi lever i. Vi har obefintlig volatilitet, knappt någon avkastning på obligationer och centralbankerna styr tillgångspriserna. I denna miljön är det inte lätt att vara kapitalförvaltare. Jag menar, mellan 60 och 70 procent av ETF:erna i Japan ägs av centralbanken i syfte att hålla tillgångspriserna höga och räntan nere kring noll. Marknaders infla-


tionsförväntningar har därför ingen betydelse. Den japanska tioåringen ligger på 0 procent helt enkelt för att Haruhiko Kuroda håller den där. Det är verkligen ovanliga tider. Även om många hedgefonder fattar rätt och välgrundade beslut kanske det ändå inte fungerar eftersom centralbankerna manipulerar prissättningen. I Sverige älskar media billiga indexfonder och ETF:er. Ett annat sätt att se på saken är att mänskligheten borde fortsätta att allokera resurser till de bästa idéerna, inte till de största företagen. Vilken är din åsikt? Det pågår mycket riktigt en stor diskussion om ETF:er och indexering. Vissa säger att det är domedagen (för aktiv förvaltning) men jag är inte så orolig. Riskkapital kommer att leta sig till de bästa idéerna och finansiera dessa oavsett. Bra idéer hittar alltid kapital. Allt är cykliskt och jag tror personligen att aktivt kommer att vinna igen. Jag brukar rekommendera investerare att leta efter en bra hjärna och acceptabla avgifter snarare än låga avgifter med en acceptabel hjärna. Vilka är de mest förestående riskerna på marknaden som du ser det? Vad är sannolikheten att dessa inträffar? Först och främst finns risken att centralbankerna höjer räntorna för drastiskt. Historiskt sett har centralbankerna alltid höjt för mycket och för sent. För det andra kommer den största generationen i mänsklighetens historia, babyboom-generationen, att gå i pension. De blir gamla oavsett vad vi gör och när de blir det kommer de att behöva använda sina livsbesparingar. Dessa besparingar ligger idag på aktiemarknaden. Säljtrycket kommer sannolikt att leda till nedgångar på aktiemarknaderna. Våra [Strukturinvests] kunder tar ofta långsiktiga positioner på omkring 5 till 8 år. Var ser du den största möjligheten när det kommer till långsiktiga investeringar? Någon speciell region eller bransch? Vad skall man blanka? Jag tror på Sydostasien, Indien, Iran, Pakistan, Marocko och Östafrika osv. Länderna nära indiska oceanen generellt. Här finns en lovande demografi, låga eller obefintliga skuldnivåer samt en hälsosam BNPtillväxt. Jag spår att denna delen av världen kommer överträffa resten av världen det kommande decenniet. När det kommer till att gå kort skulle jag säga oljebolag under de närmsta 10 åren. Kombinationen av en smutsig och (snart) överflödig produkt blir en dålig cocktail i tider som präglas av stora teknologiska landvinningar på energiområdet.

Namn: Raoul Pal Ålder: 49 år Titel: Medgrundare och VD för Real Vision samt grundare av The Global Macro Investor Bor: Caymanöarna Tidigare: Natwest Markets, Goldman Sachs, GLG Global Macro Fund Utbildning: University of Plymouth, Economics & Law

13


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Förvara aktier och ETF:er i våra depåer Samla ditt sparande hos Strukturinvest. Vi erbjuder kostnadsfria värdepappersdepåer, depåförsäkringar och investeringssparkonton för förvaring av olika typer av värdepapper. Nu utökar vi vårt erbjudande, vilket innebär att du också kan förvara ETF:er och aktier från utvalda listor i våra depåer. Värdepappersdepå och investeringssparkonto kan öppnas digitalt via vår hemsida med BankID-signering. Besök www.strukturinvest.se för mer information om vårt depåerbjudande.

14


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Det kompletta rådgivningsverktyget Brokerweb är ett system som är skräddarsytt för dig som arbetar som förmedlare av försäkringar, fonder och strukturerade produkter. Kontakta oss för mer information. Scanna koden med din QR-läsare för att se en film om BrokerWeb.

15


Så fungerar fonder I förra numret av Struktnytt tittade vi på hur aktier fungerar. Även om intresset för att handla direkt med aktier växer är det ett faktum att de allra flesta svenskar endast äger aktier indirekt via fonder. En naturlig fortsättning på vår ”så fungerar-serie” blir därför att lyfta på motorhuven till fondvärlden. Nedan kommer vi att kika på några olika typer av fonder, hur fondvärdet beräknas samt hur man kan jämföra olika fonder med varandra. Trevlig läsning!

Vad är en fond? En fond kan beskrivas som en korg fylld med diverse underliggande värdepapper. Om dessa värdepapper till största delen utgörs av aktier brukar fonden benämnas aktiefond. Om det istället handlar om olika typer av obligationer kallas det räntefond. Den som sparar i en fond äger andelar i fonden. För de pengar som investeras köps sedan de underliggande värdepapperna. Fondägarna blir således ytterst ägare av de värdepapper som fonden placerat i. Denna typ av struktur har fördelen att den enskilde investeraren, ganska enkelt, kan uppnå en mycket god riskdiversifiering. Man kan säga att fonden drar nytta av sina ”stordriftsfördelar” genom att kunna investera i många underliggande värdepapper till minimala transaktionskostnader. Att på egen hand försöka uppnå denna grad av diversifiering (genom att exempelvis själv köpa de underliggande aktierna) skulle både vara dyrt och krångligt. Förvaltningsmodell Fondmarknaden är idag gigantiskt och det finns en hel uppsjö olika typer och inriktningar att som fondsparare välja ifrån. En vanlig uppdelning som görs är den mellan aktiv och passiv förvaltning. Aktiv förvaltning syftar till att en förvaltare aktivt placeringar i syfte att försöka slå ett jämförelseindex. Med passiv förvaltning får man istället en så kallad indexfond vars syfte är att passivt följa ett givet marknadsindex. Då passiv förvaltning inte kräver någon större arbetsinsats från en förvaltare blir kostnaden ofta betydligt lägre jämfört med en aktivt förvaltad fond.

16

Avkastningsmodell Utöver val av förvaltningsmodell kan man även välja avkastningsmodell i sitt fondsparande. Vanliga fonder beskrivs ofta att vara relativavkastande vilket innebär att förvaltarens mål är att slå ett jämförelseindex. Nackdelen med denna modell är att den inte har något uttalat mål att generera positiv avkastning. Skulle marknaden falla så kommer även fondens värde att falla. Ett alternativ till relativavkastande fonder är de s.k. absolutavkastande fonderna. Dessa försöker åstadkomma en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonder med absolutavkastning är i praktiken detsamma som hedgefonder. Hur bestäms fondvärdet? Värdet av en fonds andelar kallas för nettoandelsvärde (NAV) och beräknas dagligen genom att man summerar marknadsvärdet av fondens alla underliggande värdepapper och sedan delar med det totala antalet fondandelar. Viktigt att notera i ovanstående beräkning är att förvaltningsavgiften dras bort från fondvärdet. Förvaltningsavgiften tas ut som en årlig procentsats och dras från fonden med 1/365 per dag. Det är alltid viktigt att hålla koll på fondens förvaltningsavgift (samt eventuella andra avgifter) innan man bestämmer sig för att investera i en viss fond.


Risk och avkastning Fondens risk beror helt och hållet på de underliggande tillgångarnas riskprofil. Fonder som investerar i mer volatila marknader har således en högre risk. Precis som för andra typer av investeringar existerar en positiv relation mellan risk och potentiell avkastning. Ju högre risk man tar på sig, desto större möjlighet till hög avkastning.   I och med att olika typer av fonder har olika riskprofiler bör man inte heller jämföra avkastningen direkt mellan olika fondtyper. Istället kan man använda sig av den s.k. Sharpekvoten vilket är ett mått på en fonds riskjusterade avkastning. Sharpekvoten mäts genom att fondens avkastning (minus den riskfria räntan) delas med dess risknivå (risken mätt som standardavvikelse). Denna procedur möjliggör alltså jämförelser mellan olika fondtyper och kvoten kan tolkas som den (historiska) avkastning fonden gett per enhet av risk. Sharpekvoten utgör basen i Morningstars ratingsystem vilken är en bra källa till information om historisk prestation. I detta jämförts fonder med andra fonder inom samma kategori och ges sedan ett stjärnbetyg på skalan 1 till 5.

17


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Strukturinvests Autocalls i Topp 2018 har inletts fantastiskt för Strukturinvests placeringar! Enligt SRP (Structured Retail Products) hade vi under januari månad hela 5 placeringar på listan ”Top10 Best Performing Products” globalt. Allra bäst gick det för 1486 Kreditautocall Svenska Bolag Low Trigger. Detta tycker vi är särskilt roligt. Produkttypen kreditautocall är en smart och unik investeringslösning där aktiekursrisken i underliggande bolagskorg elimineras och ersätts med en utomstående kreditrisk (i det här fallet kopplat till Stena AB). Trots denna procedur bibehålls möjligheten till en hög kupongutbetalning. Vi är både stolta och glada att vårt produktframtagningsarbete ger goda resultat. Inför samtliga våra placeringar görs ett omfattande analys- och upphandlingsarbete och våra anställda har en lång erfarenhet av att ta fram innovativa investeringslösningar. Som mindre aktör är vi dessutom snabbfotade i bransch där förutsättningarna förändras blixtsnabbt

18


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Strukturinvest flerfaldigt belönat på Nordic Structured Products & Derivatives Conference Vid årets upplaga av Nordic Structured Products & Derivatives Conference som anordnades av den brittiska branschorganisationen Structured Retail Products i september belönades Strukturinvest med tre priser:

Best Educational Initiative Best Technological Solution Deal of the Year Strukturinvest har som målsättning att erbjuda våra kunder en attraktiv helhetslösning inom sparande och placeringar. Det innefattar givetvis att erbjuda marknadens bästa finansiella placeringar, men också en modern depåplattform med möjlighet att handla fonder och aktier, ett skräddarsytt rådgivningsverktyg för förmedlare samt utbildningar inom strukturerade placeringar. Det är därför mycket glädjande att utbildningsinitiativet Strukturakademin samt rådgivningsverktyget BrokerWeb uppmärksammades vid årets prisutdelning.

19


Strukturakademin Del 22: Riskmått Vid investeringar i finansiella instrument följer vanligen en mängd olika kategorier av risker. Till dessa hör bland annat kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. Hur dessa risker definieras och skiljer sig från varandra är inte ämnet för denna artikel. Istället skall vi i detta avsnitt av Strukturakademin titta närmare på hur man praktiskt kan mäta den mängd risk som är förknippad med en specifik placering. Standardavvikelse En naturlig ingång för den som vill försöka sig på att kvantifiera risken i ett finansiellt instrument är att titta på spridningen av den förväntade avkastningen för placeringen i fråga. På finansspråk talar man om begreppet volatilitet som anger hur mycket priset på en tillgång fluktuerar kring sitt medelvärde (se Strukturakademin del 1). Ofta används historiska data där volatiliteten mäts som standardavvikelsen enligt följande formel: FIGUR 1

σ =

1 n-1

n

∑ (x - x)i

2

i=1

Ovanstående formulering visar alltså graden av variation i en enskild tillgång. En mycket central slutsats från modern portföljteori är dock vikten av diversifiering. Det kan utan större svårigheter bevisas att standardavvikelsen för en (likaviktad) portfölj bestående av flera tillgångar kan beskrivas enligt följande formel:

där σj2 är den genomsnittliga variansen för en tillgång och σjk är den genomsnittliga kovariansen mellan tillgång j och k. Då N är antalet tillgångar (exempelvis aktier) i portföljen är det enkelt att se vad som händer om detta antal ökar. Vid en stor och därmed väldiversifierad portfölj blir en tillgångs individuella varians av liten betydelse. Man kan säga att den tillgångsspecifika risken diversifieras bort. Det som har betydelse är istället tillgångens samvariation med andra tillgångar. Betarisk För en portfölj innehållandes många tillgångar är det alltså graden av inbördes samvariation som är av betydelse vid riskbedömning. För stora portföljer blir det emellertid både dyrt och tidskrävande att räkna ut kovariansen mellan alla inbördes tillgångar. I praktisk tillämpning behövs det därför förenklande modeller. En sådan modell är den s.k. Capital Asset Pricing Model (CAPM) vilken beskriver det teoretiska sambandet mellan risk och avkastning för en finansiell tillgång. I denna definieras den icke-diversifierbara risken som den individuella tillgångens korrelation med marknadsindex och kallas för beta: FIGUR 3

FIGUR 2

βi = σρ =

1 - 2 N-1 σ σ + jk N j N

Cov (Ri,Rm) Var (Rm)

där Ri är avkastningen (return) på den specifika tillgången och Rm är marknadsavkastningen. 20


Betavärdet (vilket också kallas systematisk risk) är det mest använda riskmåttet på individuella tillgångsslag såsom aktier. Om en tillgång har ett betavärde som överstiger 1 innebär detta att tillgången är mer volatil än marknaden vilket indikerar högre risk. Det omvända gäller för betavärden mindre än 1. Value at Risk Ett annat mycket vanligt mått på risk är Value at Risk (VaR). Detta riskmått syftar till att summera risken i en portfölj av finansiella tillgångar till ett enskilt värde. VaR visar den potentiella förlust i kronor som kan uppstå med en given sannolikhetsnivå (vanligen 95 eller 99 procent) under en viss tidsperiod. Vid beräkning av VaR utgår man ofta från historiska data.   Låt oss anta en portfölj med värdet 100 Mkr. Anta vidare att en förvaltare räknat ut (baserat på historiska data) att den förväntade veckoavkastningen uppgår till 0,2% med en standardavvikelse på 0,3% och att denna avkastning är approximativt normalfördelad. Förvaltaren vet att de sämsta 5 procent av utfallen är avkastningar som inträffar mer än 1,65 standardavvikelser ifrån medelvärdet. I 5 procent av utfallen kan förvaltaren därför räkna med att avkastningen understiger 0,2-1,65*0,3= -0,295% vilket i det här fallet blir en förlust på 295 000 kronor. Detta är alltså VaR-värdet och kan tolkas som den maximala förlusten som kan uppstå i 95 procent av utfallen. På så vis har förvaltaren fått en konkret siffra på hur stort belopp som riskeras givet en viss sannolikhetsnivå.

VALUE AT RISK

5%

95%

-VaR

Medelvärde

Ibland kan antagandet om normalfördelning inte göras. Detta gäller särskilt för portföljer som innehåller olika typer av derivatinstrument såsom swappar och optioner. I dessa situationer kan man istället beräkna VaR genom en så kallad Monte Carlosimulering. I denna börjar man med att slumpa fram ett stort antal utfall för avkastningen utifrån en given stokastisk process och specificerade riskfaktorer. Man kan se det som att man använder framtida (hypotetisk) data istället för historisk. I nästa steg rangordnar man de simulerade utfallen från det lägsta till det högsta. VaR 95% blir därmed utfallet vid den 5:e percentilen.

21


Strukturinvest på Handelsdagarna 2018 För tredje året i rad medverkade Strukturinvest på handelshögskolans arbetsmarknadsdagar ”Handelsdagarna” som gick av stapeln torsdagen den 8 februari. Våra medarbetare Olof Gustafsson, Philip Karlsson och Joakim Sandén bjöds under dagen på många intressanta möten med ambitiösa studenter och andra utställare. På kvällen stod handelsstudenterna för en spexad bankett med trevlig underhållning och god mat. Vi vill rikta ett stort tack till alla fantastiska studenter som under dagen besökte vår monter!

22


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Filip, Olle och Joakim från Strukturinvest.

Hallå där Marcus! I Strukturinvests monter arrangerades under mässdagen en tävling. Genom att svara rätt på en tämligen klurig fråga om optionsteori kunde Handelsstudenterna vara med och tävla om ett presentkort på 4000 kronor på Restaurang Tako. Den lyckliga vinnaren blev förstaårsstudenten Marcus Hagman som efter lite resonerande lyckades komma fram till det korrekta svaret… Grattis! Tyckte du att det var en svår fråga? – Ja, vi har inte arbetat så mycket med optionsteori i skolan ännu, så frågan var rätt svårt. Optionsteori kommer i ett senare skede i utbildningen. Hur löste du den? – Lite magkänsla! Sen använde jag faktiskt formeln för optioner, Black and Scholes. Vem ska du ta med dig på Tako? – Jag ska ta med mig min flickvän och familj.

23


”Vi strävar efter att alla skall kunna så mycket som möjligt” Som nyexaminerad handelsstudent hamnade Olof Gustafsson från Boliden på en av världens största investmentbanker i London. Erfarenheten från arbetet med derivat i finansvärldens mittpunkt förde honom senare till Göteborg och Strukturinvest där han idag har uppgiften att konstruera finansiella produkter. Vad gör du på Strukturinvest? Jag jobbar på dealingavdelningen där vi ansvarar för all produktframtagning/ strukturering, upphandling av produkter mot emittent samt prissättning och market making på andrahandsmarknaden. Vi har även hand om den kontinuerliga uppföljningen av produkter såsom att hålla koll på kuponger och företagshändelser och liknande. Vårt arbete är med andra ord uppdelat i två delar. Dels allt det som händer innan produkterna emitteras, och dels allt det som händer efteråt. Något förenklat skulle man kunna säga att arbetet före ”issue date” är lite mer kreativt där det gäller att hitta nya strukturer och marknader givet de rådande marknadsförutsättningarna. Arbetet efter emissionsdatum är istället lite mer mekaniskt där alla saker som rör produkterna följs upp och hålls koll på. De olika delarna sker parallellt eftersom att vi jobbar med upp till tre emissioner samtidigt. Vem kommer på produktidéerna? Idag kommer idéerna nästan uteslutande från oss själva och från den input vi får genom våra säljare. Förr var det vanligt att emittenterna själva kom med direkta produktförslag men nu känns det som att de har valt att fokusera på att ge oss prisningar på förfrågningar från oss. Jag tror den ordningen är bra. Vi står närmare investeraren och kan därmed vara mer lyhörda för deras önskemål. Som mindre aktör är vi dessutom mer snabbfotade. I den här branschen sker förändringar blixtsnabbt och ofta måste man vrida och vända på idéerna ganska mycket innan man når ett färdigt resultat.

24

Kan du berätta lite om din bakgrund? Jag kommer från Norrland, närmare bestämt från Boliden. Efter gymnasiet sökte jag mig till sydligare breddgrader. Jag hamnade på Handelshögskolan i Stockholm där jag läste Civilekonomprogrammet med inriktning mot finans. Under sista terminen på Handels flyttade jag till London för ett internship hos J.P. Morgan där jag sedermera fick fast anställning och blev kvar i två år. Vad gjorde du på J.P. Morgan? Till en början ingick jag i en grupp som arbetade med försäljning mot den typen av företag som Strukturinvest är. Det handlade i stor utsträckning om prisningar och prisförfrågningar som kom in på vanliga strukturerade produkter. Man kan säga att jag satt på ”andra sidan” i förhållande till det jag gör nu (på Strukturinvest). Efter några månader gick jag över till gruppen som arbetade med försäljning av derivat mot stora finansiella institutioner. Det kunde röra sig om andra banker, försäkringsbolag och pensionsfonder. Den största delen av de produkter vi sålde var instrument för att hjälpa dem att ”hedga” sina stora låneportföljer. Hur kommer det sig att du lämnade London? Jag tror att man skulle kunna dela in människor som flyttar till London för att arbeta inom finans i två olika grupper. Antingen så flyttar man dit med inställningen att man bara skall vara där i några år. För att skaffa sig erfarenhet och sedan flytta tillbaka till Sverige. Den andra gruppen flyttar till London med målet att göra sin karriär där. Jag tillhörde den första gruppen. Jag älskade både jobbet och staden men för mig som kommer från lilla Boliden längtade jag tillbaka till en lite mer lantlig (skratt) och svensk miljö.


Varför sökte du dig till Strukturinvest? Under tiden i London hade jag kontinuerlig kontakt med marknaden för strukturerade produkter och jag kände därför till företaget. Strukturinvest har snabbt vuxit till en av de främsta arrangörerna av strukturerade produkter i Sverige och det kändes därför som ett intressant alternativ för mig som har en bakgrund inom derivat. Att arbeta i en växande organisation gör att det händer väldigt mycket vilket ger tillfälle till att prova på nya saker. Företagets storlek gör också att man snabbt lär känna alla och får möjlighet att påverka i både stort och smått. Detta tillsammans med ett härligt team av medarbetare gjorde att jag trivdes på Strukturinvest från dag ett. Under dina tre år på Strukturinvest har ditt arbete med produktframtagning skett i en lågräntemiljö. Har du några tankar kring hur utbudet kan komma att förändras av ett högre ränteläge? Lite förenklat skulle man kunna säga att det låga ränteläget har missgynnat kapitalskyddade produkter. Dessa är helt enkelt svåra att få ihop när obligationspriserna är höga. Man får väldigt lite pengar kvar att spendera på optionsdelen i produkten. Investerare med en låg riskvilja har i detta klimatet istället lockats av olika typer av trancherade kreditstrukturer. Detta i syfte att försöka hitta en ”lågriskavkastning”. I takt med centralbankernas omfattande obligationsköp (däribland köp av företagsobligationer) har emellertid kreditspreadarna och därmed avkastningen även på dessa produkter pressats ner markant. Investerare har med andra ord tvingats allt längre ut på riskskalan för att överhuvudtaget få en avkastning. Givet att centralbankerna börjar sälja av sina innehav är det inte långsökt att föreställa sig att ett skifte snart är i sikte och därmed en comeback för kapitalskyddat.

I december fick du utmärkelsen ”Årets medarbetare”, varför tror du att du fick det? Det där är väl en sådan utmärkelse som man får om man gör det där lilla extra, är hjälpsam och trevlig osv. Jag vet inte om det stämmer in på mig men jag hoppas att det är så! Finns det något som du har gjort på jobbet som du är särskilt stolt över? Om det handlar om en enskild struktur skulle jag nog säga Autocall Lock & Secure med möjlighet till kapitalskydd. Denna var vi först ut med att lansera under hösten 2015. Vi hade som mål att ta fram en ny typ av autocall med något lägre risknivå samt stabilare prissättning i andrahandsmarknaden utan att göra alltför stort avkall på kupongerna. Med facit i hand har Lock & Secure-funktionen fungerat precis så som vi tänkt oss vilket såklart är roligt. Vad tycker du är det viktigaste hos en arbetsgivare? Platt organisation och korta beslutsvägar är viktigt för mig. Det är inspirerande att gå till jobbet när man känner att den enskilda insatsen gör skillnad och att det finns utrymme att förändra och utveckla egna idéer. Vilket är det bästa karriärsråd du fått? Ha roligt på jobbet!

Är högre räntor enbart positivt när det kommer till kapitalskyddat? Rent struktureringsmässigt är det otvivelaktigt lättare att konstruera kapitalskyddade produkter i ett högre ränteläge. Å andra sidan är vi, precis som flertalet andra aktörer på finansmarknaden, starkt beroende av det rådande marknadssentimentet. Räntor och tillgångspriser är generellt negativt korrelerade. Högre räntor kan därför få en dämpande effekt på aktier vilket givetvis inte heller är optimalt. Lagom är väl som så ofta annars att föredra (haha). Hur skiljer sig ditt arbete idag jämför med när du började på Strukturinvest? På det stora hela gör jag ungefär samma saker idag som när jag började. Möjligen har jag väl något fler arbetsuppgifter idag då vi succesivt förändrat rutinerna på dealingavdelningen. Vi strävar efter att alla skall kunna så mycket som möjligt.

Faktaruta Namn: Olof Gustafsson Ålder: 31 år Titel: Strukturering Bor: Göteborg Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

25


Cuisine of the South

Vår säljare Peter Jönsson har varit i Miami under jul och nyårshelgerna och där han har hittat en hel del godsaker som han vill dela med sig av. Mycket fett, syra, hetta och sötma. Perfekt för den icke så välbalanserade och något omoderna kost som södern i USA är känd för. Gör man alla rätter nedan så kan man bjuda på en liten buffé av den amerikanska söderns bästa uppfinningar. Peters förslag är att servera öl till detta, och då helst ett sött öl såsom Budweiser eller Miller Genuine Draft. Blaskigt och lättdrucket skall det vara.

Blackened fish

Honey Hot Sauce

Buttermilk Fried Chicken

Smält smöret, ha i honung och socker. Rör tills sockret är upplöst. Smaksätt med tabasco och citron beroende på hur syrlig och stark du vill ha såsen. Servera till friterad kyckling.

Blanda lika delar av salt, socker, oregano, timjan, vitlökspulver, paprikapulver, svartpeppar, lökpulver, cayennepeppar, chiliflakes. Mixa i en mixer så att blandningen blir finfördelad. Krydda tex några fina laxbitar och stek i gjutjärnspanna utan fett (eller ännu hellre, grilla) tills fisken nått en innertemperatur av 55 grader.

Basfödan i den amerikanska södern som håller huden spänd. En hel färsk kyckling 1 liter mjölk 4 msk vitvinsvinäger 2 tsk chilipulver 2 msk salt 1 tsk svartpeppar 1 citron, skalet 4 dl vetemjöl 1 tsk Bakpulver 1 msk paprikapulver 1 msk torkad timjan 1 msk torkad oregano frityrolja Stycka kycklingen i lagom bitar, behåll benen. Blanda mjölken med vinägern och låt stå i 10 minuter. Blanda i salt, svartpeppar, chilipulver samt citronskalet. Låt dra i minst en timme. Blanda i en bunke vetemjöl, bakpulver, paprikapulver, timjan, oregano. Doppa kycklingbitarna i mjölblandningen, därefter i mjölkblandningen och återigen i mjölblandingen. Värm frityrolja i en djup kastrull till 185 grader. Fritera tills kycklingen har fått en fin gyllene färg. Servera med honey hot sauce.

26

Klassiskt tillbehör till friterad kyckling. 2 msk socker 6 msk honung 6 msk smör Tabasco eller annan hot sauce Citronjuice

Yucatan Shrimp

Stora räkor med skal i en syrlig smörsås med bett som jag hittade längst ut på Captiva Island på floridas västkust. 20 stora tigerräkor med skal 300 gram smör 2 pressade stora limefrukter 1 fint hackad chilifrukt 4 fint hackade vitlökslyftor Baguette Salt Peppar Smält hälften av smöret och lägg i vitlöken så att den mjuknar i några minuter. Dra kastrullen av pannan, lägg i resten av smöret, pressa i limejuicen och lägg i den hackade chilin. Koka räkorna i separat kastrull tills de är rosa och färdiga vilket tar några minuter. Häll av och blanda i räkorna i limesmöret. Servera med rostad baguette.


Creamed corn

En annan basvara i den amerikanska södern är majs, och detta är ett klassiskt tillbehör till BBQ. 4 majskolvar, färska 1 hackad chili 2 pressade vitlöksklyftor 3 dl vispgrädde Smör Salt Skär loss majskornen från kolvarna. Använd en gaffel för att rensa kolven in på stammen. Fräs vitlök och chili i smör i en kastrull tills vitlöken mjuknat men inte fått färg. Tillsätt grädde och majskornen. Låt puttra i 10 minuter tills grädden tjocknat något och det ser ut som stuvad majs. Tryck några gånger med en stavmixer för att krossa en del av majskornen och göra den krämigare. Smaka av med salt.

Cuban Sandwich

Kubansk mat är stort i Miami, och det som de kanske är mest kända för är sina mackor av förklarliga anledningar. 4 portionsbaguetter 4 msk Hellmans majonnäs 4 skivor smakrik ost 4 skivor rökt skinka 1 rödlök 1 dl socker 0,5 dl ättika (12%) 1 dl vatten 400 gram pulled pork Tabasco Smör Dela baguetterna på längden, ta bort lite av innehållet med en gaffel så att bröden blir urgröpta. Bred på majonnäs på underdelen, lägg på ost, skinka och pulled pork. Avsluta med picklad rödlök på toppen samt några droppar tabasco. Lägg på brödets lock och pressa ihop, värm i torr stekpanna under press med lite smör tills gyllene och frasiga. Servera gärna med majonnäs och extra tabasco.

27


Struktnytt nr16 web  

Nummer 16 av Strukturinvests kundtidning.

Struktnytt nr16 web  

Nummer 16 av Strukturinvests kundtidning.

Advertisement