Page 1

Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 5 | MAJ 2014

”Å ena sidan har vi kommit långt, å andra sidan har Strukturinvests resa bara börjat” Fredrik Langley, Strukturinvest Fondkommission

”Det som ofta skiljer agnarna från vetet vid förvaltning är när marknaden befinner sig i en negativ trend” Robert Ozanne, Svensk Pensionsförvaltning

”Jag tror att det kan vara dags att fokusera på mer stabila bolag och sektorer” Jan Rosenqvist, Granit Fonder


Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn.

2


Från drömmar till drömfabrik I maj 2009 lanserade Strukturinvest sin allra första emission. Bolagets grundare Fredrik Langley och Olof Gustafsson hade nyligen flyttat hem från London för att, som de själva uttrycker det, ”skapa en lokalt etablerad och internationellt kunskapsbaserad fabrik för framtagning av finansiella produkter och tjänster i samarbete med lokala fristående distributörer”.   I maj 2014 lanserar Strukturinvest sin 45:e publika emission och Fredrik och Olof kan se tillbaka på en intensiv och framgångsrik period. Strukturinvest Fondkommission har under sina fem första år kommit att bli en av de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden för strukturerade placeringar och har idag omkring 30 anställda fördelade på kontoren i Stock-

holm, Göteborg och Jönköping.   I detta nummer av Struktnytt berättar vi om vägen till det företag Strukturinvest är idag. Du möter också Granit Fonders nya förvaltare Jan Rosenqvist och Svensk Pensionsförvaltnings Robert Ozanne. Vidare bjuder vi på ett smakprov från den nya utgåvan av Guide till Strukturerade Placeringar, recept till sommarens grillfester och personalens smultronställen. Trevlig läsning!

Innehåll Struktnytt nr 5 Förmedlarnas egen fabrik............................................. 4 Från polardrömmar till fondförvaltning.................. 10 Förvaltning i positiv trend............................................ 12 Provläs ”Guide till Strukturerade Placeringar”....... 14 Strukturinvests smultronställen ................................20 Grilltider...........................................................................22 3


Förmedlarnas egen fabrik Fredrik Langley och Olof Gustafsson brukar berätta historien om hur de flyttade hem från London och startade Strukturinvest med varsin laptop och en hyrbil. I bagaget hade de en väl genomtänkt strategi. Här följer historien om Strukturinvests resa. Det har gått fem år sedan Fredrik och Olof gav sig ut på de svenska vägarna. Idag kan de se tillbaka på en intensiv och framgångsrik period. Strukturinvest Fondkommission har på kort tid kommit att bli en av de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden för strukturerade placeringar och har idag omkring 30 anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Göteborg och Jönköping.   Fredriks och Olofs vägar korsades i London där de ansvarade för den nordiska marknaden på den franska investmentbanken Société Générales derivatavdelning. Kunderna var nordiska försäkringsbolag, pensionsbolag, storbanker, fondkommissionärsfirmor och private banking-institut med egna distributionskanaler eller externa tredjepartsdistributörer (försäkringsförmedlare och pensionsrådgivare). Redan åren före den amerikanska finanskrisen briserade under år 2008 hade de tankar på att hitta ett sätt att modernisera den svenska distributionsmodellen för finansiella produkter och tjänster.   – Det hade sedan en tid tillbaka pågått en konsolideringsprocess i det europeiska förmedlarledet vilket påverkade stora delar av Europas distributionskanaler för finansiella produkter och tjänster redan under åren innan finanskrisen, starkt pådriven av ökade myndighetskrav och regleringar, berättar Fredrik Langley. I England och många andra länder runtom i Europa hade ökade myndighetskrav medfört väsentliga kostnadsökningar för fristående förmedlarbolag inom finanssektorn, vilket ledde till en våg av sammanslagningar och färre men större förmedlarbolag. Trenden blev inte mindre efter finanskrisen då en rad nya regelverk trädde i kraft. En fabrik för tillverkning av finansiella investeringar Fredrik Langley och Olof Gustafsson hade tidigt en vision om att en dag flytta hem till Sverige och skapa en lokalt etablerad och internationellt kunskapsbaserad ”fabrik” för framtagning av finansiella produkter och tjänster i samarbete med lokala fristående distributö4

rer. I takt med den ökande konsolideringstakten och högre kostnader för fristående förmedlarbolag såg de en risk att de fristående förmedlarna framöver riskerade att slås ut till fördel för banker och försäkringsbolag – till nackdel för konkurrens och konsumentnytta. När Fredrik och Olof flyttade hem från London stod de fyra svenska storbankerna för merparten av distributionen av finansiella produkter och tjänster till svenska företag och privatpersoner. Resterande del av marknaden utgjordes av fristående förmedlarbolag via små och medelstora fondkommissionärsfirmor, värdepappersbolag och fondbolag. Idag är de fristående distributörernas andel närmare 40 procent. Av dessa 40 procent står ett trettiotal förmedlarbolag för cirka 80 procent.   – Vi är en fabrik för tillverkning av finansiella lösningar, huvudsakligen baserade på derivat. För konkurrensen och kundnyttan är det positivt att även de fristående förmedlarna genom Strukturinvest har en egen fabrik att tillgå för framtagning av investeringslösningar som deras kunder efterfrågar. Vi har kommit att utgöra ett alternativ till de produkter storbankerna erbjuder. På ett flertal orter runtom i landet är storbankerna inte ens representerade. Vi har lokal närvaro genom vårt stora distributionsnät av förmedlare som ofta är mer intresserade och insatta i den här typen av placeringar än gemene man på bankkontoret, säger Olof Gustafsson.   Genom att i nära samarbete med fristående förmedlare etablera en lokalt förankrad fabrik för framtagning av strukturerade placeringar är Strukturinvest idag den snabbast växande aktören i sin bransch.   – Vi har en nyförsäljning som antagligen är störst i landet. Våra kollegor i branschen har funnits betydligt längre än oss och har befintliga kunder som återinvesterar. Vi attraherar nya kunder hela tiden vilket är ett gott betyg. Våra marknadsandelar har ökat stadigt varje år och fortsätter förhoppningsvis att göra så, säger Olof Gustafsson.   Strukturinvest har ingen egen bearbetning av privateller företagskunder utan samarbetar istället med lo-


kala försäkringsförmedlare runt om i landet samt med en del medelstora institutioner. Genom att samarbeta med lokala förmedlare når man en bred målgrupp. Under 2013 var Strukturinvest arrangör för publika strukturerade placeringar till ett värde av drygt 2,6 miljarder kronor, vilket var lika mycket som hela Swedbanks nyförsäljning av strukturerade placeringar det året. Till detta kan läggas en volym på närmare en miljard i icke-publik försäljning mot exempelvis institutioner, vilket därmed placerar Strukturinvest i den absoluta toppen i termer av total nyförsäljning av strukturerade placeringar under 2013.   Produktutvecklingen sker dels i nära samarbete med förmedlarna, som bidrar med feedback från de kunder de träffar dagligen, och dels i samarbete med ett trettiotal internationella och nationella investmentbanker och emittenter. Många av de som sitter på tradinggolven på bankerna i London och handlar derivaten som ingår i placeringarna känner Fredrik och Olof väl sedan de själva jobbade där, vilket ofta är en fördel.   – Vi har en förståelse för hur de jobbar och de tycker att det är skönt att prata med en aktör som kan sin sak. Strukturinvest har ett gott rykte bland Londonbankerna, säger Fredrik Langley.   Turbulensen på marknaden de senaste åren ser Fredrik och Olof inte som ett problem. Snarare skapar den intressanta möjligheter för nya typer av placeringar.   – Vi tror att de senaste årens marknad kan gynna strukturerade placeringar som investeringsform, säger Fredrik Langley. När aktiemarknaden av många investerare kan upplevas som allt för osäker och rena ränteplaceringar knappt ger någon avkastning kan vi erbjuda placeringsformer som istället drar nytta av turbulensen. Bland annat går det att skapa autocallplaceringar med bra villkor när volatiliteten är hög. Och för investerare som är lite försiktigare kan vi erbjuda kapitalskyddade placeringar.

5


De första tre åren Under det första verksamhetsåret 2009 konstruerade Strukturinvest strukturerade placeringar till ett värde av 500 miljoner kronor och genererade ett rörelseresultat på knappt fyra miljoner kronor på i genomsnitt tre anställda. Första emissionen lanserades i mitten av maj och tecknades fram till midsommar med en total emissionsvolym på cirka 95 miljoner kronor. Storsäljaren var Indexobligation Råvaror Select Fixed Best, en kapitalskyddad indexobligation mot en bred korg av råvaror. Tajmingen var bra. Råvarupriserna hade precis börjat leta sig uppåt igen efter tidigare års finanskris och många investerare kom att vinstsäkra placeringen redan inom ett år. Under 2009 lanserades även Strukturakademin, ett utbildningsinitiativ som syftar till att öka förståelsen för strukturerade placeringar på den svenska marknaden och minska risken för att placeringarna missförstås eller säljs in till kunder på ett felaktigt sätt.   – Vi är övertygade om att en god förståelse för strukturerade placeringar och dess egenskaper är en förutsättning för att kunna göra väl avvägda investeringsbeslut, säger Fredrik Langley. För att sprida denna kunskap har vi utvecklat Strukturakademin, en utbildningsserie som syftar till att öka kunskapen om strukturerade placeringar och dess egenskaper.   Strukturakademin publiceras dels i skriftlig form på Strukturinvests hemsida, och dels hålls löpande utbildningar för samarbetspartners, kunder och andra marknadsaktörer. Strukturakademin är sedan något år tillbaka certifierad utbildningspartner till Insuresec1). Det andra verksamhetsåret 2010 bjöd på fortsatt expansion. Strukturinvest fick tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och etablerade kontor i Jönköping. I samband med det nya tillståndet påbörjades arbetet med att utveckla bolagets backoffice-verksamhet och depåtjänst, i syfte att stärka erbjudandet till kunder och förmedlare. Medelantalet anställda ökade till åtta och Strukturinvest blev valbart i Skandia samt medlem i Swedsec.   Tillväxttakten fortsatte in på verksamhetsåret 2011, som trots Greklandskris bjöd på nya volymrekord och ett flertal nyrekryteringar. Strukturinvest erhöll tillstånd för diskretionär portföljförvaltning i maj 2011, lanserade den första versionen av det webbaserade rådgivningsverktyget BrokerWeb för förmedlare och depåtjänsten StrukturinvestOnline för slutkunder. Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 16 personer under året och volymen slutade på cirka 1,5 miljarder kronor i nyförsäljning. Verksamheten breddas Under 2012 fokuserade Strukturinvest på att lansera strukturerade placeringar i nya förpackningar. Man lanserade en ny form av diskretionär portföljförvaltning, där all ersättning i de underliggande strukturerade placeringarna är borttagen. Istället appliceras en löpande förvaltningsavgift och ett prestationsbaserat arvode i den mån förvaltningen överavkastar i relation till jämförelseindex. I samma anda lanserades i samarbete med fondbolaget Granit Fonder den svenska 6

värdepappersfonden Granit Basfonden, som bygger på en kostnadseffektiv tillgångsallokering som premierar tillgångsslag i positiv trend, genom att systematiskt allokera en stor del av kapitalet i tillgångsslag som uppvisar positiv avkastning och låg risk, en liten del i tillgångar med positiv avkastning och hög risk och ingenting i tillgångar med negativ avkastning (oavsett risk). Fonden, som är en blandfond, finns idag tillgänglig via de flesta fondplattformar och försäkringsbolag och har snabbt blivit en populär basinvestering för många investerare. Försäljningen av bolagets strukturerade placeringar fortsatte att öka och 2012 var Strukturinvest dubbelt så stora som Penser Bank i termer av nyförsäljning av strukturerade placeringar med en volym på drygt 2 miljarder kronor.   2012 var även året då Strukturinvest förvärvade Svensk Värdepappersservice, ett svenskt värdepappersbolag. Förvärvet av Svensk Värdepappersservice kom som en följd av att allt fler förmedlare sökte tillhörighet till ett värdepappersbolag som kunde hjälpa dem med regelverksfrågor, värdepappersadministration och kontroll av värdepappersaffärer. Svensk Värdepappersservice har idag ett tjugotal förmedlarbolag som anknutna ombud runtom i landet. Ambitionen är att ta in färre men större förmedlarbolag och fokusera på att upprätthålla en god kvalitet och kontroll på distributionen.   – Svensk Värdepappersservice är en av många aktörer som erbjuder förmedlare att bli anknutna ombud. För att lättare hantera intressekonflikter och för att separera verksamheten med anknutna ombud, har vi valt att ha den på armlängds avstånd från fabriken, vilket också innebär att Strukturinvest inte har insyn i eller möjlighet att påverka verksamheten i Svensk Värdepappersservice. Det är ett renare upplägg tycker vi, säger Fredrik Langley.   Under 2013 lanserade Strukturinvest en rad ytterligare tjänster, såsom investeringssparkonto (ISK) och fondplattform. Genom att Strukturinvest lever på att vara fabrik har man kunnat fokusera på en kundvänlig och kostnadseffektiv plattform för sparande som inte nödvändigtvis behöver vara lönsam. För många privatkunder har investeringssparkontot blivit ett intressant alternativ till de ibland dyra kapitalförsäkringarna som tidigare var väldigt populära.   – Vinsten för oss är att en effektiv plattform kopplad till vår fabrik bidrar till att det blir lättare och mer motitverat för våra kunder att investera i våra placeringar, säger Olof Gustafsson.   Under 2013 lanserades även nya dotterbolag i form av Doorbell IT Solutions och Svensk Pensionsförvaltning. Doorbell IT Solutions har som fokus att utveckla rådgivarverktyg för att underlätta och effektivisera förmedlarnas dagliga arbete och hjälpa förmedlarna att bidra till ökad kundnytta när de träffar sina kunder.   Svensk Pensionsförvaltnings verksamhet består i att marknadsföra pensionsförvaltningstjänster. Förvaltningstjänsterna har formen av fond-i-fondlösningar eller diskretionära fondförvaltningstjänster och samtliga förvaltas av Robert Ozanne som under ett flertal år har haft stor framgång med sin trendföljande förvaltning.


Det har gått fem år sedan Fredrik och Olof snickrade ihop Strukturinvests allra första emission från hyrbilens passagerarsäte. Har resan överträffat deras förväntningar eller var allt en del av deras strategi?   – Under resans gång har vi haft både med- och motgångar, vilket är en naturlig del av företagande, säger Fredrik Langley. Vi är självklart stolta över vad vi har åstadkommit och det företag Strukturinvest är idag, men vi hade inte varit där vi är idag om det inte vore för vår personal, våra samarbetspartners och de kunder som investerat i våra placeringar. Å ena sidan har vi kommit långt, å andra sidan har Strukturinvests resa bara börjat.

1. InsureSec är ett branschregleringsinitiativ som har bildats för att skapa en ökad transparens och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen genom licensiering av försäkringsförmedlare. InsureSec samarbetar med ett antal utvalda utbildningspartners, däribland Strukturinvest. Strukturinvest deltar löpande i InsureSecs utbildningsråd som experter på avancerade produkter. Vidare bidrar Strukturinvest med övergripande kunskapskontroller av innehållet i frågedatabasen. 7


5 frågor till Strukturinvests grundare: Vad är nyckeln till framgångarna för Strukturinvest?   – Nyckeln till framgång är kunskap, säger Fredrik Langley. Strukturinvest är byggt på kunskap. Vi kan strukturerade placeringar och strävar efter att skapa marknadens bästa placeringar. Ska man göra det behöver man ständigt tänka i nya banor och utmana etablerade sanningar.   – Hårt arbete och en enorm drivkraft, tillägger Olof Gustafsson. Vi älskar strukturerade placeringar och brinner för vårt företag. Vilka är fördelarna med strukturerade placeringar?   – I en strukturerad placering är risken tydligt definierad. I en aktie eller en traditionell fond har du inte samma förutsägbarhet kring avkastning och risk i olika marknadsscenarier, säger Olof Gustafsson. I en specifik strukturerad placering kan man däremot redan på förhand definiera vilken avkastning en placering skall ge på slutdagen givet en börsuppgång (eller börsnedgång) på ett visst antal procentenheter. Självklart finns det inga placeringar som ger bättre avkastning än underliggande marknad i samtliga scenarier, men just förutsägbarheten är det som många investerare tilltalas av. Vilka strukturerade placeringar är bäst?   – Alla strukturerade placeringar är derivatbaserade. Och derivat är ytterst rättvisa. Den aktör som ställer ut derivatet gör det i konkurrens med ett stort antal aktörer på finansmarknaden. Priset på derivatet beror, om man ska förenkla det, endast på en enda faktor – nämligen sannolikheten att derivatet skall ge avkastning på slutdagen. Ett dyrare derivat har högre sannolikhet att generera avkastning. Ett billigare derivat är billigare för att det med mindre sannolikhet kommer att generera avkastning. Sannolikheten förändras sedan kontinuerligt under placeringens löptid vilket påverkar marknadsvärdet för placeringen ända fram till slutdagen, förklarar Fredrik Langley.   – Om du jämför en autocallplacering med 10 procent kupong med en med 20 procent kupong är båda dessa placeringar objektivt sett ”lika bra”. Som investerare kan man förvänta sig att placeringen med 10 procent kupong kommer att utbetala kupong med ungefär dubbelt så hög sannolikhet som placeringen med 20 procent kupong. Det finns ingen magi, utan det är ett rättvist spel och rättvis prissättning av sannolikheter och avkastningsutfall. Hade det inte varit så hade marknadens aktörer snabbt varit där och köpt den ena autocallplaceringen och sålt den andra för att utnyttja mellanskillnaden och tjäna pengar, tillägger Olof Gustafsson. Vilka trender ser ni på marknaden för strukturerade placeringar under de kommande åren?   – Vi tror att strukturerade placeringar kan komma 8

att bli mer populära framöver, men kanske i andra former än i dag. De flesta investerare föredrar att investera i en bred portfölj med bra riskspridning framför att köpa ett fåtal strukturerade placeringar styckvis. Att investera i strukturerade placeringar inom ramen för diskretionär förvaltning innebär att man överlåter till en förvaltare med derivatkompetens att bygga upp en väldiversifierad portfölj med god riskspridning, geografisk spridning, samt en variation i placeringarnas konstruktioner som syftar till att möta kundens behov och önskemål. Då får man dessutom en förvaltare som bevakar när det är läge att köpa eller sälja enskilda placeringar, säger Fredrik Langley.   – En annan trend som vi ser ute i Europa är att man skapar nya smartare fondlösningar med hjälp av element från derivatens värld där man kan dra nytta av några av fördelarna med strukturerade placeringar, såsom förutsägbarhet, och slippa vissa nackdelar såsom emittentrisk mot en enskild bank. Vi svenskar är ett fondälskande folk. Men många fonder idag är omoderna och sättet de förvaltas på kan i många fall effektiviseras. Där finns det mycket att göra, säger Olof Gustafsson. Under de senaste åren har ni breddat er verksamhet väsentligt och lanserat en rad nya typer av produkter och tjänster. Hur går tankarna?   – Vi har alltid sett oss som en liten snabbnavigerad motorbåt bland alla de stora finlandsfärjorna, som kanske inte alltid hinner ställa om sin kurs och parera marknadens nyckfulla och tvära kast. Det har varit en stor fördel för oss. Samtidigt har förändringarna i branschen under de senaste åren skapat en oerhörd mängd intressanta möjligheter. Vi har sett till att ta tillvara på några av dessa möjligheter, i de fall vi tror att det bidrar till att stärka vår helhetsaffär, säger Olof Gustafsson.   – Utmaningar som bland annat ökade regelkrav och högre kostnader för dagens verksamma förmedlare har gjort att de flesta förmedlare idag har övergivit tanken om att vara helt oberoende och istället fokuserar på att göra ett så bra jobb som möjligt med att konkurrera med storbankerna. Och det behövs friska fläktar och alternativ till storbankerna. Men för att framöver kunna konkurrera med samma medel som storbankerna har de flesta förmedlare idag insett att de vinner på att samarbeta med andra förmedlare på fabriksnivå kring produktframtagning, samt kring system, infrastruktur och plattform. Det har inneburit att fler förmedlare idag väljer att samarbeta med ett mindre antal samarbetspartner än tidigare. Följden har blivit att man som förmedlare ofta vill hitta en helhetslösning hos den aktör man samarbetar med, vilket på gott och ont har inneburit att vi har tvingats bli en ”one-stop shop”. Samtidigt har vår affär diversifierats och vi är mindre sårbara i dag än för bara två år sedan, säger Fredrik Langley.


Sverige, klockan 00.30: 9 miljoner människor sover. Samtidigt möter 1,3 miljarder människor en ny dag i Kina. Låt ditt fondkapital jobba medan du sover. Läs mer om Granit Kina 130/30 på www.granitfonder.se.

9


Från polardrömmar till fondförvaltning Som barn drömde Jan Rosenqvist om att bli polarforskare. Istället blev han förvaltare. Sedan den 1 april är Jan förvaltningschef på Granit Fonder och ansvarar för fyra av bolagets fonder.

Vad är din roll på Granit? Jag är förvaltningschef och förvaltare, vilket innebär att jag förvaltar några av Granits fonder. I min roll som förvaltningschef bidrar jag till utvecklingen av bolagets förvaltningskoncept och metodik samt med att säkerställa kvaliteten i vårt utbud. Berätta om fonderna du förvaltar. Jag förvaltar fyra olika fonder; Granit Småbolag som är en ren småbolagsfond, Granit Sverige 130/30 och Granit Kina 130/30 som är aktiefonder där vi nu inleder ett spännande koncept med systematisk kalenderstrategi och Basfonden som är en blandfond där vi systematiskt allokerar mellan tillgångslagen aktier, obligationer, råvaror och kontanter. Vad har du för bakgrund? Jag är ekonom från Stockholms universitet. Sedan min examen har jag arbetat med råvaruhandel, varit ekonomichef på ett japanskt dotterbolag, arbetat som miljökonsult och miljöanalytiker samt som fondförvaltare och förvaltningschef. Jag har arbetat med förvaltning i över 15 år och kommer senast från Gustavia Fonder där jag förvaltade Gustavia Småbolag och var delansvarig för Gustavia Sverige.

Basfonden Granit Basfonden

Ge ditt sparande en stabil bas – investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Trend

Sverige

Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Granit Sverige 130/30

Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Investera i svenska aktier genom en aktivt förvaltad Sverigefond med extra möjligheter att gasa och bromsa.

Marknadsföringsbroschyr

10

Vad tror du om den svenska börsens utveckling på ett års sikt? Jag tror att det kan bli en ganska skakig utveckling. Börsen är relativt högt värderad. Geopolitiskt är det stor osäkerhet och än så länge har vi inte sett att bolagens försäljning och vinster har tagit fart. Förväntningarna är höga och jag skulle tyvärr inte bli förvånad om vi hamnar på minus. Vilka bolag/sektorer anser du är mest intressanta för tillfället? Många konjunkturkänsliga bolag har gått fantastiskt bra senaste året och många av dem känns dyra nu. Jag tror att det kan vara dags att fokusera på mer stabila bolag och sektorer som dagligvaror och konsumtionsvaror. Ett exempel på ett stabilt företag kan vara Securitas. Ett annat intressant bolag är Saab med tanke på oroligheterna i Ukraina och Ryssland. Hur väljer du vilka bolag du ska investera i? Bolagen ska ha en beprövad affärsmodell som fungerar och som jag kan förstå mig på. Bolaget ska kunna skapa tillväxt antingen genom förvärv eller organiskt och ha ett stabilt ledarskap. Jag är försiktig med bolag där utvecklingen är allt för binär, antingen funkar det eller inte. Exempel på detta kan vara prospekteringsföretag eller biotech i tidigt skede.

Småbolag Granit Småbolag

Investera i svenska små och medelstora företag genom en aktivt förvaltad småbolagsfond.

Kina Granit Kina 130/30

Ta del av den kinesiska marknadens möjligheter genom en aktivt förvaltad Kinafond med extra möjligheter att gasa och bromsa.


Vad är det roligaste med ditt jobb? Att arbetet är så brett och omfattar allt från att fördjupa sig i olika branscher och bolag till att träffa kunder. Vad kännetecknar en framgångsrik förvaltare? Engagemang, integritet och en stor portion tur. Vad skulle du göra om du inte arbetade i finansbranschen? Svårt att veta, men ett jobb utanför kontor och fasta tider skulle hamna högt på önskelistan. Vilken är den bästa investering du gjort personligen? Eolus Vind som gjort en fantastisk resa både ekonomiskt och miljömässigt, då bolagets affärsidé är förnyelsebar energi. Vilket drömyrke hade du som liten? Polarforskare Vad gör du när du inte arbetar? Sommartid blir det en hel del segling och båtfix och vintertid skidor när vädret tillåter. Vart åker du helst när du vill ladda batterierna? Bästa stället är på sjön, seglande. Då hinner man inte tänka på aktier och bolag. På vintern skidsemester.

Namn: Jan Rosenqvist Titel: Förvaltare och Förvaltningschef (CIO) Ålder: 51 Utbildning: Ek.kand. Stockolms universitet Födelseort: Stockholm Familj: Fru och dotter

11


Förvaltning i positiv trend Svensk Pensionsförvaltning är en ny aktör på den svenska pensionsmarknaden. Bolaget grundades 2013 och har som affärsidé att marknadsföra attraktiva pensionslösningar på den svenska pensionsmarknaden. Bakom bolaget står bland annat Robert Ozanne som också arbetar som förvaltare på Granit Fonder och Svensk Värdepappersservice. Kan du berätta lite mer om Svensk Pensionsförvaltning och de tjänster ni marknadsför? Svensk Pensionsförvaltning bedriver ingen egen förvaltning. Istället marknadsför vi fonder i Granit Fonders regi och förvaltningstjänster hos Svensk Värdepappersservice, för vilka jag är ansvarig förvaltare. Förvaltningen bygger på en trendföljande förvaltningsmodell som lämpar sig speciellt väl för långsiktigt sparande såsom pensionen. I dagsläget finns förvaltningen tillgänglig i fonderna Granit Trend 50 och Granit Trend 100 samt som fondplaceringstjänster med samma inriktning hos SEB Trygg Liv och Movestic. Svensk Pensionsförvaltning marknadsför också en fondplaceringstjänst via Folksam som heter Aktiv Seniorförvaltning. Du har själv utvecklat förvaltningsmodellen. Vad kan du berätta om den? Modellen är trendföljande och syftet är att fånga upp positiva trender i första hand på aktie- och räntemarknaderna och samtidigt undvika de djupa nedgångarna. Förvaltningsmodellen har varit i bruk sedan 2009 och över tiden har jag gjort vissa justeringar med avsikten att göra den än mer robust. Modellen har uppvisat konkurrenskraftiga resultat historiskt. De tjänster Svensk Pensionsförvaltning marknadsför bygger således på en väl beprövad modell, även om fonderna Granit Trend 50 och 100 är nya. 12

Hur har det gått sedan fonderna startade? Fonderna startade i maj 2013 och sedan dess har Granit Trend 50 stigit med 10 procent och Granit Trend 100 med 22 procent (Per den 2 maj 2014). Vad tror du det är som gör att du lyckats så bra? Förvaltningen fortsätter att gå bra och det senaste året är en indikation om förvaltningens karaktär i en uppåtgående marknad. För att kunna dra nytta av de komparativa fördelar som den trendföljande förvaltningen medför är det viktigt att man intar en långsiktig hållning. Det som ofta skiljer agnarna från vetet är när marknaden befinner sig i en negativ trend. Förvaltningsmodellen ska vara robust och stabil och ambitionen är att begränsa förlusterna för ett kalenderår till -5 procent för Granit Trend 50 och -10 procent för Granit Trend 100. Smärtan av att se sitt kapital minska är ofta större än glädjen av att se det öka i värde. Börscykeln tenderar att bestå av både längre upp- och nedgångsperioder och modellen har uppvisat konkurrenskraftiga resultat historiskt och förväntas kunna leverera en konkurrenskraftig avkastning för ett långsiktigt sparande framöver.


Hur har allokeringen i fonderna huvudsakligen sett ut hittills? Med undantag för den kraftiga rekylen på aktiemarknaden under den tidiga sommaren förra året, då vi parkerade oss utanför börsen, har vi varit fullinvesterade i aktiefonder sedan juli med tyngdpunkt framförallt mot de små och medelstora bolagen i Sverige och Norden. Vi har ridit den långa positiva trenden och tillåtit att börsen pausat och ibland tillfälligt rekylerat under tiden utan att ändra hållning i tillgångsallokeringen. Under tiden har Stockholmsbörsen med flera fortsatt att klättra till nya höjder.

Hur ser framtidsplanerna ut för Svensk Pensionsförvaltning? Pensionsmarknaden i Sverige är enorm och vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera. Vi har också lagt märke till att intresset för våra tjänster stadigt ökar och allt fler har fått upp ögonen för förvaltningen. Med stark tro på vårt erbjudande bedömer jag att vi har goda förutsättningar för en kontrollerad expansion.

13


Provläs ”Guide till Strukturerade Placeringar” Det är inte Strukturinvests uppgift att avgöra om strukturerade placeringar som investeringsform är bra eller dåligt. Däremot är det odiskutabelt att ytterligare kunskap om sparformen är en bra utgångspunkt för att man som investerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning i frågan. I stor utsträckning saknas det tillräcklig kunskap på den svenska marknaden för att marknadens aktörer ska kunna fatta rätt beslut kring olika strukturerade placeringar. För att bidra till en ökad kunskapsspridning har Strukturinvest tagit fram Guide till Strukturerade Placeringar. Den första utgåvan gavs ut redan 2010. Nu finns det en andra utgåva som bland annat innehåller nya kapitel och ett lexikon. Guiden kan beställas kostnadsfritt från Strukturinvest på info@strukturinvest.se

14


15


16


Strukturerade placeringar i en portfölj Med hjälp av strukturerade placeringar kan man skapa en modern aktiv portföljförvaltning med definierad risk och ökad förutsägbarhet i utfallen. Till skillnad från traditionell aktieförvaltning ger portföljförvaltning med kapitalskyddade lösningar en möjlighet att ta del av aktiemarknadens avkastningsmöjlighet utan att vara fullt exponerad mot aktiemarknadens risk på nedsidan. Man brukar tala om att kapitalskyddade placeringar skapar en icke-linjär avkastningsprofil i en portfölj, i avseendet att portföljen följer underliggande marknad i uppgång men inte i nedgång.

17


Strukturerade placeringar är passiva investeringar med dynamiska egenskaper.­ Teori möter verklighet De senaste decenniernas produktutveckling har medfört en markant ökning av antalet oberoende investeringsalternativ som kan användas i skilda syften för att skapa ökad riskspridning i en portfölj. Därigenom har verklighetens finansmarknad kommit närmare teorins föreställning om en ”perfekt marknad”. På en perfekt marknad kan investerare genom positioner i de olika tillgångar som finns ta vilka risker som helst i alla möjliga framtida tillstånd, alternativt gardera sig mot dessa tillstånd. Fram till idag har emellertid den traditionella portföljförvaltningen i praktiken skiljt sig från teorin på grund av ett begränsat utbud av finansiella instrument. Flexibiliteten i traditionell portföljförvaltning har varit kraftigt begränsad i förhållande till de nya investeringsinstrument som dagens finansmarknader kan erbjuda.   Med strukturerade placeringslösningar kan den riskjusterade avkastningen i en portfölj avsevärt förbättras genom bättre riskkontroll och anpassade avkastningsmöjligheter. En strukturerad placering ger möjlighet till

Stockholmsbörsen sedan 1904

2006

Bilden visar Stockholmsbörsens årliga avkastning sedan 1904. Kurvan visar att utfallen på längre sikt tenderar att fördelas enligt normalfördelningskurvan med en majoritet av utfallen kring medelvärdet och färre utfall under respektive över medelvärdet. Källa: Bloomberg

Årlig avkastning Antal år Andel

18

en avkastning som liknar den från riskfyllda tillgångar utan den vanligtvis medföljande risken, något som ger positiva effekter i en portfölj. Det är en dynamisk placering som tack vare sin konstruktion ändrar följsamhet beroende på hur marknaden utvecklas, vilket gör den lämplig i passiv förvaltning. Avkastningen kan knytas till ett flertal olika tillgångsslag och riskprofil skräddarsys utefter portföljen av befintliga innehav. Möjligheterna att skapa skräddarsydda exponeringar med behovsanpassade egenskaper är stora; något som oftast är svårt eller rent omöjligt med traditionella standardiserade placeringslösningar avsedda för massmarknaden. Det skapar en möjlighet för förvaltare att kunna styra utfallen för framtida avkastningar så att de faller inom ramen för vad man har definierat som acceptabelt.

2004 1994

1998

2007

1991

1995

1992

1976

1978

1987

1969

1972

2010

1979

1967

1964

2003

1974

1965

1958

1997

1973

1960

1953

1989

1962

1957

1951

1985

1961

1949

1946

1980

2011

1956

1945

1944

1975

2001

1955

1943

1941

1971

1970

2000

1948

1942

1940

1963

1966

1984

1947

1938

1933

1950

2005

1939

1977

1937

1935

1928

1934

1996

2009

1988

1932

1952

1929

1926

1927

1916

1982

1959

1986

2002

1921

1930

1923

1918

1925

1915

1968

1936

1983

1990

1920

1919

1922

1912

1924

1910

1954

1911

1981

2008

1931

1914

1908

1913

1904

1907

1906

1917

1909

1905

–50 till –40

–40 till –30

–30 till –20

–20 till –10

–10 till –0

0 till 10

10 till 20

20 till 30

30 till 40

40 till 50

50 till 100

1

3

7

8

17

18

20

15

6

5

7

0,94 %

2,83 %

6,6 %

7,5 %

16 %

16,9 %

18,8 %

14,1 %

5,6 %

4,7 %

6,6 %

1999 1993


Definierad risk Aktier är historiskt det tillgångsslag som har givit bäst avkastning under en längre tidsperiod, samtidigt som risken i aktiemarknaden kan medföra tvära kast i aktieportföljen och en snabb urholkning av portföljvärdet. I traditionell aktieförvaltning är det som portföljförvaltare svårt att på förhand veta hur stor risk man faktiskt tar. En aktie kan gå upp eller ner i värde, men även om standardavvikelsen i aktiens historiska avkastning kan ge en fingervisning om vilken risk man utsätter sig för, är det i praktiken omöjligt att förutsäga hur mycket en viss aktie i framtiden kommer att gå upp eller ner under en given tidsperiod. Genom att erbjuda en redan på förhand definierad risk, skapar strukturerade placeringar en förutsägbarhet som är önskvärd för alla förvaltare som har behov av att matcha framtida utbetalningar med framtida betalningsåtaganden, exempelvis stiftelser, pensionsfonder och försäkringsbolag. Allt fler professionella aktieförvaltare har idag insett fördelarna med att ha

hela eller delar av sin aktieexponering skyddad. Med hjälp av strukturerade placeringslösningar kan man skräddarsy en riskprofil som passar ens eget behov; något som är svårt att uppnå med standardiserade placeringslösningar. Genom olika kombinationer av helt eller delvis kapitalskyddade lösningar kan man som förvaltare av strukturerade placeringar, till skillnad från i traditionella aktieplaceringar, redan på förhand definiera hur stor del av portföljens värde man är beredd att förlora om aktiemarknaden i framtiden skulle gå ner.

Natural History Museum ligger på Exhibition Road i South Kensington. Museet har en samling om 70 miljoner exemplar inom naturhistoria och är också ledande inom forskning.

19


Strukturinvests smultronställen Här är våra sommarfavoriter.

Petterssons krog på Käringön

Bar Piccolino, Göteborg

Thomas Olsson vVD Strukturinvest

Björn Johansson Strukturering, Strukturinvest

Sockerbruket 24, Klippan

Un Poco, Stockholm

Mathias Bengtsson Lau CFO Strukturinvest

Martin Pettersson Back Office, Strukturinvest

Klipporna i Hällsvik, med utsikt

Uluwatu, Bali

Hanna Kemvall Ekonomi, Strukturinvest

Anders Bosvik Strukturering, Strukturinvest

La Neta, Stockholm

Tvärtförholmen, Jämtland

Behroz Youssefi Back Office, Strukturinvest

Anette Bokhede Ekonomi, Strukturinvest

20


Om det kostade samma, vad skulle du välja? Granit Småbolag och Granit Sverige 130/30 har båda belönats med 5 stjärnor hos Morningstar. Ratingen baseras på fondernas historiska avkastning och risk och 5 stjärnor tilldelas de 10 procent bästa fonderna i respektive fondkategori. Granit Småbolag och Granit Sverige 130/30 är aktivt förvaltade svenska aktiefonder. Granit Småbolag investerar i små och medelstora svenska bolag.

Granit Sverige 130/30 investerar även i större svenska bolag. Fonden har lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder, vilket innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden beroende på aktuellt marknadsläge. Läs mer om fonderna på www.granitfonder.se

Morningstar rating (3 år) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information såsom förenklat prospekt, prospekt och finansiell information kan erhållas kostnadsfritt från Granit Fonder. *Källa: Morningstar per den 19 november 2013.

21


Grilltider

Den efterlängtade grillsäsongen är här. En som gärna bjuder familj och vänner på grillat är Strukturinvests Peter Jönsson. Här delar Peter med sig av några av sina favorittillbehör till sommarens fester.

22


Bearnaisesmör 2 schalottenlökar En kruka fransk dragon 150 g smör, rumsvarmt Vitvinsvinäger Svartpepparkorn Svartpeppar Plastfolie

Hacka löken fint och lägg den, en kvist av dragonen samt några svartpepparkorn i en kastrull. Täck med vinäger och koka upp. När vinägern nästan har dunstat är löken klar. Låt reduktionen svalna och ta bort dragonkvisten samt pepparn. Med elvisp blandas sedan hackade färska dragonblad, smöret och löken. Smaka av med salt och peppar. Lägg upp smöret på plastfolien i en avlång formation, rulla ihop och snurra sedan kanten på plastfolien så att det blir som en korv. Kyl i kylskåp.

Barbecuesås

1 gul lök 2 klyftor vitlök 2 msk tomatpuré 1 msk honung 2 msk farinsocker 3 cm färsk ingefära, riven 3 msk ketchup 2 burkar krossade tomater 1 msk rödvinsvinäger 1 kanelstång 3 lagerblad Tabasco Olivolja

Sparris med parmesan och citron 20 sparrisar 1 citron Parmesanost Olivolja Salt Svartpeppar

Marinera sparrisen i salt och lite olivolja. Grilla sparrisen snabbt över den hetaste delen av grillen så att den får färg. Lägg upp sparrisen på ett fat och pressa över saften av en halv citron, dra några varv med pepparkvarnen och hyvla över parmesanost.

Guacemole

3 st mogna avokado 5 st plommontomater En röd chili En halv rödlök En kruka koriander En lime Salt Olivolja Dela och gröp ur avokadon med en sked och lägg i en bunke. Hacka en tomat, en halv chili, korianderbladen och en halv rödlök fint. Lägg i bunken och blanda ihop med händerna och pressa avokadon genom fingrarna så att det både blir stora bitar och kräm. Smaka av med pressad lime, olivolja samt salt.

Fräs finhackad lök och vitlök på svag värme i olivolja tills den är mjuk. Tillsätt övriga ingredienser och låt puttra i 45 minuter. Smaka av med tabasco.

23


Strukturakademin Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas med hjälp av obligationer, optioner och andra typer av finansiella instrument. Genom att kombinera instrument med olika egenskaper finns det möjlighet att skapa attraktiva investeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.   Strukturakademin riktar sig till dig som vill lära dig mer om strukturerade placeringar, dess konstruktion och egenskaper. Med den kunskapen ökar dina möjligheter att fatta korrekta och väl avvägda investeringsbeslut.   Läs mer på www.strukturakademin.se

24

Struktnytt nr5  
Struktnytt nr5  

Femte numret av Strukturinvests kundtidning. Maj 2014.

Advertisement