Page 58

from Nirat Phra Baht by Sunthorn Phu วันจะจรจากน้องส บิ สองค่ �ำ รำ�ลกึ ถงึ ดวงจันทร์ครรไลลา ท ี ่ประเทศเขตเคยได้เหน็ เจ้า แสนสลดให้ระทดระทวยกาย ถงึ คลองขวางบางจากย ิง่ ตรมจ ติ ว่าช ือ่ จากแล้วไม่รกั ร จู ้ กั กัน

พอจวนย่ �ำ รุง่ เร่งออกจากท่า พ ีต่ ั ง้ ตาแลแลตามแพราย ก็แลเปล่าเปล ีย่ วไปน่าใจหาย ไม่เห อื ดหายห่วงหวงเป น็ ห่วงครันฯ ใครช่างคดิ ช ือ่ บางไว้กางกั น้ พ เิ คราะห์ครันหร อื มาพ้องกับคลองบาง

Wan ja jon jahk nong sib song kam Pho tschuan yam rung reng ok jahk tha Ramluek thueng duang tschan khanlai lah Pi tang tah lae lae tahm phae rai Thin prathet khed khoey dai hen tschao Ko lae plao pliew pai nah tschai hai Saen slod hai rathod rathuay kai Mai heud hai huang huang pen huang khran Thueng Khlong Khwahng Bang Tschahk ying trom tschit Khrai tschang kit cheu bahng wai kang kan Wah tscheu tschahk laew mai rak ruh tschak kan Phikhrao khran ru mah phong kab khlong bahng



Structo issue 13  

Structo issue 13 features eight short stories, 14 poems, a piece of creative non-fiction, and two interviews—one a conversation with the Ice...

Structo issue 13  

Structo issue 13 features eight short stories, 14 poems, a piece of creative non-fiction, and two interviews—one a conversation with the Ice...

Advertisement