Page 1

Ñòðîéêà

¹ 17 (396)

10.05.2013

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

1


2

¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÏÐÅÑÒÈÆ-ÏÎËÎÑÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

3


4

ÏÐÅÑÒÈÆ-ÏÎËÎÑÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÏÐÅÑÒÈÆ-ÏÎËÎÑÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

5


6

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ¹ 17 (396)

СОДЕРЖАНИЕ I. ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ: ÍÎÂÎÑÒÈ ................................................... 8 II. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ 1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ..................... 10 1.01. Ãîòîâûå îáúåêòû, ñáîðíûå ñîîðóæåíèÿ è êîíñòðóêöèè ............. 10 1.02. Äîìà, ñðóáû, áûòîâêè è ìîáèëüíûå ìîäóëè ........................... 10 1.03. Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, îãðàæäåíèÿ, ðåøåòêè, ïðî÷èå ñâàðíûå è êîâàíûå èçäåëèÿ ................................................ 11 1.04. Âîðîòà, ðîëüñòàâíè, àâòîìàòè÷åñêèå ïðèâîäû è øëàãáàóìû ..................................................................... 11 2. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ......................................................... 11 - Àðõèòåêòóðíûå è ïðîåêòíî-ñìåòíûå ðàáîòû, ïîäãîòîâêà ñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. - Êàïèòàëüíîå è ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû. - Ôóíäàìåíòíûå, çåìëÿíûå è äîðîæíûå ðàáîòû. - Ëàíäøàôòíûå ðàáîòû, áëàãîóñòðîéñòâî, îçåëåíåíèå, âûâîç ìóñîðà. - Èçäåëèÿ äëÿ ãîðîäñêîãî, êîììóíàëüíîãî è ïàðêîâîãî õîçÿéñòâà. - Èçäåëèÿ äëÿ äåòñêèõ ïëîùàäîê è ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. - Ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèé, óñèëåíèå íåñóùèõ êîíñòðóêöèé. - Ìàëÿðíî-øòóêàòóðíûå è ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûå ðàáîòû. - Óñòðîéñòâî ïîëîâ, ïàðêåòíûå, ïëèòî÷íûå è ïîòîëî÷íûå ðàáîòû - Ôàñàäíûå è êðîâåëüíûå ðàáîòû. - Ñïåöèàëüíûå è ïðî÷èå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. 3. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ............................. 14 3.04. Ãðóçîïîäúåìíîå è êðàíîâîå îáîðóäîâàíèå, ìåõàíèçìû è ïðèñïîñîáëåíèÿ ........................................... 14 3.06. Îáîðóäîâàíèå è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ áåòîííûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ............................................................. 15 3.07. Êîìïðåññîðíîå è ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû ....................................................... 15 3.08. Óáîðî÷íàÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå ......................................... 15 3.09. Ïðî÷àÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå, ïðèñïîñîáëåíèÿ è çàïàñíûå ÷àñòè ............................................................... 15 3.10. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå, àðåíäà è óñëóãè òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ .................................................................. 15 4. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ .......................... 18 4.01. Öâåòíûå è ÷åðíûå ìåòàëëû, ìåòàëëîèçäåëèÿ ........................ 18 4.02. Æ/á è àñáåñòîöåìåíòíûå èçäåëèÿ, áåòîí, ðàñòâîð, àñôàëüò ............................................................................. 21

10.05.2013

Ñòðîéêà

4.03. Êèðïè÷, êàìåíü, áëîêè è äðóãèå ñòåíîâûå ìàòåðèàëû .............. 25 4.04. Ïåñîê, ùåáåíü, ãðàâèé è äðóãèå ñûïó÷èå ìàòåðèàëû ................ 30 4.05. Öåìåíò, ãèïñ, àëåáàñòð, èçâåñòü, äðóãèå ñóõèå è îòäåëî÷íûå ñìåñè. ............................................................ 33 4.06. Òåïëî-, ãèäðî- è øóìîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû è ïîêðûòèÿ ....................................................... 34 4.07. Ñòåêëî è ñòåêëîèçäåëèÿ, îðãñòåêëî, ïîëèêàðáîíàò ...................... 38 4.08. Ëåñî-, ïèëîìàòåðèàëû, èçäåëèÿ èç äåðåâà ............................... 38 4.09. Ñàéäèíã è äðóãèå ôàñàäíûå ìàòåðèàëû è ïîêðûòèÿ ................ 44 4.10. Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû è ïîêðûòèÿ, âîäîñòîêè, ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ ........................................................ 46 4.11. Ïîòîëî÷íûå, ñòåíîâûå è íàïîëüíûå îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû è ïîêðûòèÿ ....................................................... 50 4.12. Ãèïñîêàðòîí, ãèïñîâîëîêíî, ÑÌË, êîìïëåêòóþùèå .................. 54 4.13. Ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, êëåè, ãåðìåòèêè, ïðî÷èå çàùèòíûå ïîêðûòèÿ ................................................ 56 4.14. Êðåïåæíûå ýëåìåíòû è ìåòèçû ............................................ 57 4.15. Ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ .................................................. 57 5. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ........................................................................... 58 5.01. Ðó÷íîé è ìåõàíè÷åñêèé èíñòðóìåíò ..................................... 58 5.02. Ýëåêòðî-, áåíçî-, ïíåâìî-, ãèäðî-, âèáðî-, òåðìîèíñòðóìåíò .... 58 5.03. Ðåæóùèé è àáðàçèâíûé èíñòðóìåíò ...................................... 58 5.04. Ìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò, èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû, ãåîäåçè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ................................................. 59 5.05. Èíñòðóìåíò äëÿ ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò .................................... 59 5.07. Ñàäîâûé èíñòðóìåíò, õîçòîâàðû è èíâåíòàðü ......................... 59 5.08. Ðåìîíò è àòòåñòàöèÿ èíñòðóìåíòà è îñíàñòêè ......................... 59 6. ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ. ÑÈÇ ................................................... 59 III. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 7. ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ................................................... 60 7.01. Îêíà, äâåðè, ïåðåãîðîäêè èç ÏÂÕ, àëþìèíèÿ è äåðåâà ............... 60 7.02. Ñèñòåìû îñòåêëåíèÿ áàëêîíîâ, ôàñàäîâ è êðûø ....................... 61 7.03. Ïîäîêîííèêè, îòêîñû, îòëèâû, ìîñêèòíûå ñåòêè è ïðî÷åå ......... 62 7.05. Çàìî÷íûå è ñêîáÿíûå èçäåëèÿ, îêîííàÿ è äâåðíàÿ ôóðíèòóðà .... 62 8. ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ. ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß .......................... 62 8.01. Òðóáû, ôèòèíãè, çàïîðíàÿ àðìàòóðà è ìîíòàæíûå ýëåìåíòû .......................................................................... 62 8.02. Òðóáíàÿ òåïëî- è ãèäðîèçîëÿöèÿ, øëàíãè è íàñîñû .................. 65 8.03. Ñàíôàÿíñ, ìîéêè, ñìåñèòåëè è àêñåññóàðû .............................. 66 8.04. Ìåáåëü è àêñåññóàðû äëÿ òóàëåòîâ è âàííûõ êîìíàò .................. 67 8.06. Âîäîíàãðåâàòåëè, îáîðóäîâàíèå äëÿ áàíü, ñàóí è áàññåéíîâ, àêñåññóàðû .......................................................... 67 8.07. Àêâàïàðêè, èñêóññòâåííûå âîäî¸ìû, ôîíòàíû, àêâàòåõíîëîãèè ................................................................... 67 8.08. Êàíàëèçàöèîííîå è î÷èñòíîå îáîðóäîâàíèå,

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

áûòîâûå ôèëüòðû ............................................................... 67 8.09. Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû, ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè ................................................................... 67 8.10. Ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå, ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå ................ 68 8.11. Áóðåíèå è ðåìîíò ñêâàæèí, óñòðîéñòâî êîëîäöåâ, àíàëèç âîäû ....................................................................... 68 8.12. Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ðåìîíò ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ..................................................................... 69 8.13. Ðåìîíò, ìîíòàæ è çàùèòà òðóáîïðîâîäîâ îò êîððîçèè è çàìåðçàíèÿ ..................................................... 69 9. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ................................................ 69 9.01. Êàáåëüíîå îòîïëåíèå ïîëîâ è êðûø ........................................ 69 9.02. Êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ðàäèàòîðû è êîíâåêòîðû, ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå .............................................. 69 9.03. Òåïëîâåíòèëÿòîðû, òåïëîâûå çàâåñû, òåïëîâûå ïóøêè, êàëîðèôåðû ....................................................................... 71 9.05. Ïå÷è è êàìèíû, äûìîõîäû, îãíåóïîðíûå ìàòåðèàëû, ïå÷íûå ðàáîòû, ÷èñòêà äûìîõîäîâ ........................................ 71 9.06. Îòîïèòåëüíûå è äðóãèå ãàçîâûå ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå ........ 71 9.07. Óñòàíîâêà è ðåìîíò ãàçîâîãî è îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ..................................................................... 71 10. ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÅÒÈ .............................................. 72 11. ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÂÅÍÒÈËßÖÈß ................................. 72 - Êîíäèöèîíåðû è ñèñòåìû êëèìàò-êîíòðîëÿ. - Âåíòèëÿöèîííîå îáîðóäîâàíèå, ïðèòî÷íî-âûòÿæíûå ñèñòåìû. - Ñèñòåìû î÷èñòêè, èîíèçàöèè, óâëàæíåíèÿ è îñóøåíèÿ âîçäóõà. - Ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè. - Óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò êëèìàòè÷åñêèõ è âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì. 12. ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ .......................................................................... 72 12.01. Êàáåëü, ïðîâîä, ýìàëü-ïðîâîä .............................................. 72 12.02. Ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå è ýëåêòðîìîíòàæíûå èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû .................................................................... 72 12.03. Îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå è ëàìïû, äðóãàÿ ñâåòîòåõíèêà ..................................................................... 72 12.04. Ýëåêòðîùèòîâîå îáîðóäîâàíèå, ñòàáèëèçàòîðû ....................... 72 12.05. Ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû è ñðåäñòâà àâòîìàòèêè ........ 72 12.07. Ýëåêòðîäâèãàòåëè .............................................................. 73 12.08. Ýëåêòðîìîíòàæíûå è êàáåëüíûå ðàáîòû ............................... 73 12.09. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ..... 73 13. ÑÈÑÒÅÌÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÂßÇÈ ................................................................... 73 13.01. Ñèñòåìû îõðàííîé áåçîïàñíîñòè, äîìîôîíû è àêñåññóàðû ...... 73 13.02. Ñèñòåìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è àêñåññóàðû ....................... 73 13.03. Ñðåäñòâà îãíåçàùèòû è ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü ..................................................................... 73 13.04. Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå îõðàííîãî è ïðîòèâîïîæàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ .................................................................... 73 13.05. Ñåéôû, óñòàíîâêà, âñêðûòèå è ðåìîíò ................................... 73

7

13.08. Ñðåäñòâà è óñëóãè ñâÿçè ....................................................... 74 14. ÌÅÁÅËÜ, ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ...................................... 74 14.01. Ìåáåëü äëÿ îôèñîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé ............. 74 14.02. Ìåáåëü äëÿ ìåäèöèíñêèõ, ó÷åáíûõ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé ........ 74 14.04. Øêàôû-êóïå, äðóãàÿ êîðïóñíàÿ è âñòðàåâàåìàÿ ìåáåëü ........... 74 14.06. Ìåáåëü äëÿ êóõîíü, ñòîëîâàÿ ìåáåëü, ñòîëû è ñòóëüÿ ................ 74 14.07. Ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà è àêñåññóàðû ....................................... 75 14.08. Ïðî÷àÿ ìåáåëü è ïðåäìåòû èíòåðüåðà .................................. 75 14.09. Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè íà çàêàç, ñáîðêà êîðïóñíîé ìåáåëè ........... 75 15. ÄÈÇÀÉÍ. ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ....... 75 - Ïðîåêòèðîâàíèå è îôîðìëåíèå èíòåðüåðà, ôèòîäèçàéí. - Ëåñòíèöû, ïåðèëà, áàëÿñèíû, ñòóïåíè. - Æàëþçè, êàðíèçû, âèòðàæè, ïîðòüåðû è øòîðû. - Ýëåìåíòû è ïðåäìåòû èíòåðüåðà, ðåìîíò è ðåñòàâðàöèÿ. - Äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû è ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. - Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. IV. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÎÁÚÅÊÒΠÒÎÐÃÎÂËÈ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 16. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ....................................... 75 17. ÑÛÐÜÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ........... 75 17.05. Áóìàãà, êàðòîí, òàðà è óïàêîâêà ............................................ 75 18. ÝÊÎËÎÃÈß. Î×ÈÑÒÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß. ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÎÒÕÎÄΠ...... 75 - Ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã è ñîïðîâîæäåíèå. - Ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ. - Ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü. Àíàëèç âûáðîñîâ. Îöåíêà êà÷åñòâà âîäû. - Ñèñòåìû âîäîî÷èñòêè. Âîäîïîäãîòîâêà. Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ è ðàáîòû. - Ýêîëîãè÷åñêèå ôîíäû. Âòîðè÷íûå ðåñóðñû. Ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ. V. ÓÑËÓÃÈ 23. ÈÍÆÈÍÅÐÈÍÃ. ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ. ÀÓÄÈÒ. ÊÀÄÐÛ ............................... 76 27. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ, ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÑÊÈÅ È ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ............................................................. 76 33. ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ..................................... 77 36. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ .................................................................... 77 VI. ÏÎÊÓÏÊÀ È ÁÀÐÒÅÐ ............................................................ 77 ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ Êàìèííûé çàë ............................................................................ 78 Òîðæåñòâî äâóõ ñòèõèé ................................................................. 79 Ôîðìóëà ò¸ïëîãî îêíà ................................................................. 81 Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû ïîëèìåðíûõ òðóáîïðîâîäîâ ...................... 83 Àëôàâèòíî-ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü ...................................... 84 Ñëóæåáíàÿ èíôîðìàöèÿ ......................................................... 88

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


8

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ: ÍÎÂÎÑÒÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

ВЧЕСТЬДНЯПОБЕДЫ-СКИДКА10%! Уважаемыеветераны! Отвсеосердцахотимпоздравитьвассприближающимсяпраздниом-ДнёмВелиойПобеды!Исазать «Спасибо»аждомизВасзаВашвлад,оторыйВы внесливнашобщюПобед! ВчестьпразднованияДняПобедыомпания«Эдем» дарит10%-нюсиднастановнатяжноопотола “подлюч”длявсехветерановВОВ.Ациядействетс17 апреляпо31мая2013.

Компания«Эдем»-этопроизводствоипродажанатяжныхпотоловиомплетющих. Офисыомпании«Эдем»расположеныпоадресам:. Ижевс,л.Удмртсая,304(СЦ«Гвоздь»),офис311,тел. (3412)67-01-81,е-mail:edem18@bk.ru;.Ижевс,л.Удмртсая,304(СЦ«Гвоздь»,новыйорпс),офис84,тел.: (3412)677-555,771-700,е-mail:edem.firma@mail.ru;. Ижевс,л.Пойма,7(СЦ«Хозяйственнаябаза»),офис 101,тел.:(3412)65-88-87,е-mail:edem18@inbox.ru;Интернет-сайт:www.edem-company.ru.

ВИНИЛОВЫЙСАЙДИНГ«VOX» Сайдинявляетсянетосичныминеорящимстроительнымматериалом,стойимразличныматмосфернымявлениямихимиалиям. Сайдин не изменяет цвета,неподверженоррозии,не«лопается»поддействиемтемператр.Производительсайдина-омпания«VOX»(«Вос»)-арантиретмноолетнююпрочностьсвоеопродта.СайдинVOXпроствэсплатации,авсеоперациипоходзанимсведеныдомытья с использованием достпныхчистящихсредств.ШироаяцветоваяаммаиразнообразиеонфирациипрофилейиотделочныхэлементовдаютвозможностьиспользоватьсайдинVOXвразличныхархитетрныхпроетах. Отличительные особенности виниловоо сайлина VOX: •возможностьиспользоватьвовсехтипахстроительства:отеджном,мнооэтажном,напромышленныхиторовыхобъетах;

•возможностьмонтажанавсехтипахповерхностейи онстрциизданий,блаодарячемможнопростоиэффетивнообновитьстарыеидажеветхиефасадызданий; •блаодарянебольшомвесидобнойтранспортировеотделсайдиномможноосществлятьсамостоятельноивлюбоевремяода; •сайдинзначительнодешевле,чемдриеотделочныематериалы,аеовысоаяпрочностьпозволяетизбежатьдороихихлопотныхремонтов; •сайдинпозволиттажезначительноменьшитьзатратынаоборевдома. СайдинVОХпрошёлполнюсертифиациюачества исоответстветвсемевропейсимироссийсимстандартам. ПриобрестивиниловыйсайдинVOXможновомпанииООО«СтройМа»поадресам:.Ижевс,л.Пойма,7 (СЦ«Хоз.база»),сев.орп.,т/з№5,тел./фас:(3412)7999-15,56-80-16;.Ижевс,л.Пойма,7(СЦ«Хоз.база»), тор.залы№№206и211,тел.(3412)65-88-31,799-339; .Ижевс,л.Пойма,17(ТЦ«Строительнаяярмара»),4 ряд,17место,тел.(3412)79-99-14;.Ижевс,л.Удмртсая,304(ТЦ«Авеню»,2-йэтаж),тел./фас(3412)79-9912,65-88-08;.Сарапл,л.Пролетарсая,35а(маазинслад),тел.(34147)3-17-01,8-912-748-98-00; e-mail:stroymag2@rambler.ru.

СВЕРХТОНКАЯТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Теплоизоляционныеполимерныепорытия(жидая теплоизоляция) «Корнд» — это современные мноофнциональныеомпозиционныематериалынаоснове полимерноосвязющео,специальныхнаполнителейи целевыхдобаво.Порытия«Корнд»сочетаютвысоие теплофизичесиеэсплатационныехаратеристиис высоойэономичесойэффетивностью.Сверхтоная теплоизоляция«Корнд»представляетсобоймнооомпонентнюоднороднюжидюмасс(масти),оторая наноситсянаповерхностилюбойформыспомощьюистиилирасопльта.Послевысыханияобразетэластичноетвёрдоепорытиестеплоизолирющимисвойствами,отороедействетатепловойбарьер(1мм порытия«Корнд»эвивалентен50-60ммминеральной ваты),рометооонообеспечиваетантиоррозионню защит. ЖидаятеплоизоляцияКОРУНДявляетсявысоопористымтеплоизоляционнымматериалом,оторыйработает засчётреализациимеханизмаблоирования(создания высооотермичесоосопротивления)3-хвидовтеплопередачи–онвеции,ондцииирадиации.Миропористаястртрапорытия«Корнд»притеплопередачеотражаетирассеиваетболее82%излчения.Засчётнизойтеплопроводностипроисходит«ослабление»тепло-

воопотоавтолщематериала«Корнд»,малаяизлчательнаяспособностьменьшаетровеньвыходноотепловоопотоаиобеспечиваетснижениетеплопотерь. Керамичесая теплоизоляция «Корнд» высооэффетивнавтеплоизоляциифасадовзданий,рыш,внтреннихстен,отосовоон,бетонныхполов,трбопроводоворячеоихолоднооводоснабжения,паропроводов, воздховодовдлясистемондиционирования,систем охлаждения,различныхёмостей,цистерн,трейлеров, рефрижераторовит.п.Онаиспользетсядляислючения онденсатанатрбаххолоднооводоснабженияиснижениятеплопотерьсоласноСНиПвсистемахотопления. Керамичесаятеплоизоляция«Корнд»можетэсплатироватьсяпритемператрахот-600Сдо+2500С.Срослжбыпорытияболее15лет. Сеодня «Корнд» расширяет своё пристствие на просторах«всемирнойпатины».Упорытия«Корнд» появилсясвойаналнаYoutube!Теперьпросмотрвидеоролиовсталещёдобнее.Подписывайтесьибдьтев рсепередовыхрешенийвобластиэнеросбережения. Приобреститеплоизоляцию«Корнд»можновомпанииООО«АСПЕКТ»поадрес:.Ижевс,л.К.Марса,437, офис1;тел.:(3412)906-166,906-177,906-188.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ: ÍÎÂÎÑÒÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

9

НОВИНКА!ТОПКИHARKСВОДЯНЫМКОНТУРОМ Именнопослепоявлениязарытыхаминныхтопо аминсталпо-настоящемэономнымисовременным способомотопления.Современныезарытыетопиот омпанииHARK(Хар)обладаютчрезвычайновысоим КПДнаровнепоряда75%.Этотпоазательаминимм впятьразпревышаетэономичностьотопленияпомещенийприпомощистандартныхотрытыхаминов. НасеодняшнийденьомпанияHARKвыпсаеттопи иаминныеассетыдлявсехосновныхтиповтоплива, таихааз,бриеты,ольидерево.ДляработыазовыхмоделейтопоHARKможетиспользоватьсяасжиженный,таиприродныйаз. Неотороевремяназадвмодельномрядеомпании HARKпоявиласьочереднаяновина.Этотопи,оснащённыеводянымонтром.НаличиеводнойрбашипозволяетподлючитьтопHARKсистемеотоплениявашео домаитемсамымвеличитьэффетивностьпрорева помещений. Есливашдомобладаетвысоойстепеньютепловойи воздшнойизоляции,выможетеприобрестинемецие топиHARK,оторыезабираютвоздхдлясвоейработы напрямюслицы.Темсамымвысможетесохранитьбалансвоздхаввашейвартиреиодновременнообеспечитьотличноеотопление. ТопиомпанииHARKоснащеныбольшимоличествоминстрментовдляэффетивнойреляцииподачи топливаистепенинаревапомещения.Принеобходимо-

сти вы можете перелючить ваш топ в специальный режим,воторомонабдетработатьпопринципаминаинаиболееэффетивнорасходовать топливо. МноиетопиHARKоснащеныавтоматичесимисистемами, релирющимиихработ,атажеприспособлениямидлядистанционнооправления.ВпроцессепроизводстватопоHARK использетсяспециальноестело,отороенеобразетмиросопичесие поры, блаодаря чемононезарязняетсяилео отмываетсяотследовопоти. Замечательныехаратеристиивсочетанииссовременным дизайномивысоойнадежностьюобеспечилитопам омпанииHARKбольшюпоплярностьанатерритории Германии,таиповсеммир. ПриобреститопиHARKимноиедриетоварыдля вашеодомаидачиможновсалоне“УКамина”поадрес: .Ижевс,л.Пшинсая,154;тел:(3412)68-26-94,63-7195,63-72-85;Интернет-сайт:www.its-kamin.ru.

НОВОЕДУШЕВОЕОГРАЖДЕНИЕSLIDE Компания GuteWetter – производитель дшевых ораждений–разработала новю серию SLIDE. Специальнаяролиоваясистемапозволила избавитьораждение отнижнеонаправляющеопрофиля.Блаодаря новой онстрции поверхность пола без дополнительных элементов переходитвпространство дша. Если ораждениеиспользетсяашторанаванн,тоеёбортисвободенотпрофиля,чтовеличиваетдобствоиспользованияиходаза ванной. РолиоваясистемасерииSLIDEарантиретплавный ходинадёжноереплениедверейверхнемпрофилю. Герметичность нижней части ораждения обеспечена специальнымисилионовымиводоотталивающимиплотнителями. «Нижниепрофилиоражденийзачастюпортятэстетиваннойомнаты,–оворитМарияГриорьева,дизайнерпоинтерьерам(.Мосва).–Онивоспринимаются взлядомапрерада,исовременемиз-занедостаточноо хода меняют цвет. Дмаю, новое решение от

GuteWetter воспримется дизайнерами «нара»,оноориинальноиоченьфнционально». Устройствооснащается 6-8-миллиметровым стелом. Европейсаясистема заалиарантирет еопрочностьибезопасностьвэсплатации. Стело может быть прозрачным,матовым,цветным,срисном(типовым или индивидальным).СредствоGuteClean,оторыммотбытьобработаныстёла,обеспечиваетзащитотизвестовоо налёта,рязи,пятениоблечаетходзадшевымораждением. КомпанияGuteWetterобразованав2009.100%аций принадлежатроссийсимпредпринимателям.Внастоящеевремяомпанияпредлааетшироийассортимент дшевыхораждений.Всяпродциясоответстветмежднародным стандартам. Принципы деятельности GuteWetter–ачество,омфорт,надёжностьибезопасность. Пресс-слжба омпании GuteWetter

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


10

1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 1.01. ÃÎÒÎÂÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ, ÑÁÎÐÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÄÎÌÀ ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. ÑÅÏÒÈÊ WWW.APRIT18.RU ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ (ÀÑÊ) WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÁÛÒÎÂÊÈ (ÁËÎÊ-ÌÎÄÓËÈ)  ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ WWW.TALANTLIVO.RU ÁÛÒÎÂÊÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÃÀÐÀÆ 6*4 Ì, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ ÈÇ ËÑÒÊ ÃÀÐÀÆ 6*6 Ì Ñ ÕÎÇÁËÎÊÎÌ, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ ÈÇ ËÑÒÊ ÊÀÁÈÍÀ ÒÓÀËÅÒÍÎ-ÄÓØÅÂÀß, ÁÈÎÒÓÀËÅÒ WWW.APRIT18.RU ÊÀÐÊÀÑ ÒÅÏËÈÖÛ ÈÇ ËÑÒÊ, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑÛ ÇÄÀÍÈÉ ÈÇ ËÑÒÊ, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß Â ÈÆÅÂÑÊÅ ÊÎÒÒÅÄÆ 131 ÊÂ.Ì, ÊÀÐÊÀÑ ÒÈÏÎÂÎÉ, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÈÇ ËÑÒÊ ÊÎÒÒÅÄÆ 148 ÊÂ.Ì, ÊÀÐÊÀÑ ÒÈÏÎÂÎÉ, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÈÇ ËÑÒÊ ÊÎÒÒÅÄÆ 80 ÊÂ.Ì, ÊÀÐÊÀÑ ÒÈÏÎÂÎÉ, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÈÇ ËÑÒÊ ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ ÏÀÂÈËÜÎÍ ÒÎÐÃÎÂÛÉ 5*10 Ì, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ ÈÇ ËÑÒÊ ÏÎÃÐÅÁ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ WWW.APRIT18.RU ÒÅÏËÈÖÛ ÒÅÏËÈÖÛ ÈÇ ÑÎÒÎÂÎÃÎ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ (ÓÑÈËÅÍÍÛÅ) ÒÅÏËÈÖÛ ÈÇ ÑÎÒÎÂÎÃÎ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ ÓÐÎÆÀÉÊÀ ÕÎÇÁËÎÊ 3*4 Ì, ÁÛÑÒÐÎÑÁÎÐÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ ÈÇ ËÑÒÊ

ÎÒ 65 000-00 ÎÒ 11 770-00 ÎÒ 40 000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 59360-00 90790-00 ÄÎÃ. ÎÒ 13 490-00 ÄÎÃ. 496300-00 579400-00 321100-00 ÄÎÃ. 189100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ9000-00 ÄÎÃ. 41800-00

(3412) 939-513, 912-8588880 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 65-65-88 917-2320280 (3412) 67-57-30, 950-8146832 (3412) 931-333 (3412) 931-333 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 931-333 (3412) 931-333 (3412) 931-333 (3412) 931-333 (3412) 931-333 (3412) 47-17-08, 23-64-24 (3412) 931-333 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412)907-739,963-0286469 (3412) 47-17-08, 23-64-24 (3412) 902-404 (3412) 931-333

ÝÊÎËÎÑ-ÈÆÅÂÑÊ ÀÏÐÈÒ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÑÒÐÎÉÁÛÒ+ ÌÅÒÀÊÎÌ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÀÏÐÈÒ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÀÏÎËËÈÍÀÐÈß ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ ÀÏÐÈÒ ÈÏ ÀÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× ÀÏÎËËÈÍÀÐÈß ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÍÏÎ ÈÌÅÊÑ

ÁÅÑÅÄÊÈ ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÅ

ÄÎÃ.

919-9095554, 912-8525291

ÈÏ ÏÎÏÎÂ

ÁÛÒÎÂÊÈ (ÁËÎÊ-ÌÎÄÓËÈ)  ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ WWW.TALANTLIVO.RU ÁÛÒÎÂÊÈ, ÌÎÄÓËÜÍÛÅ ÇÄÀÍÈß. ÁÛÑÒÐÎÂÎÇÂÎÄÈÌÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÁÛÒÎÂÎÊ, ÏÎÑÒΠÎÕÐÀÍÛ, ÏÐÎÈÇÂ. È ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÌÎÄÓËÅÉ

ÄÎÃ. 917-2320280 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 54-33-99, 919-9153797

ÑÒÐÎÉÁÛÒ+ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ØÒ. ØÒ.

ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË.

1.02. ÄÎÌÀ, ÑÐÓÁÛ, ÁÛÒÎÂÊÈ È ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÎÄÓËÈ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

1.03. ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÐÎ×ÈÅ ÑÂÀÐÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÑÐÓÁÛ È ÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. ÀÊÖÈß: ÏÎËÓ×È Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÓ WWW.PSKPHENIX.RU ÑÐÓÁÛ ËÞÁÛÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ, ÁÅÑÅÄÊÈ. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÒÅËÅÔÎÍ (3412) 47-10-92, 950-8185660 (3412) 56-78-75

11

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÔÅÍÈÊÑ ÈÏ ÑÍÈÃÈÐÅÂ

1.03. ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÐÎ×ÈÅ ÑÂÀÐÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÄÓÃÈ ÄËß ÒÅÏËÈÖ WWW.IZHMET.RU ÇÀÁÎÐ (ÏÐÎÔËÈÑÒ) ÌÀÒÅÐÈÀË+ÌÎÍÒÀÆ ÇÀÁÎÐ (ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ) ÌÀÒÅÐÈÀË+ÌÎÍÒÀÆ ÇÀÁÎÐ ÈÇ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ È ÊÈÐÏÈ×À, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ÇÀÁÎÐÛ ÈÇ ÏÐÎÔÈËÜÍ. ÒÐÓÁÛ, ÑÅÒÊÈ-ÐÀÁÈÖÛ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì

260-00 ÎÒ650-00 ÎÒ650-00 ÎÒ 1 100-00 ÄÎÃ.

ÇÀÁÎÐÛ ÈÇ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÂÎÐÎÒÀ ÇÀÁÎÐÛ ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ ÇÀ 1 ÄÅÍÜ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß ÑÂÀÐÍÛÅ, ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ GRAND LINE ÐÅØÅÒÊÈ ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ ÐÅØÅÒÊÈ ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ WWW.IZHMET.RU ÑÁÎÐÊÀ ÑÐÓÁΠ( ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ) ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÀÍÅËÜÍÛÕ ÑÂÀÐÍÛÕ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÊÂ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ3300-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 32-02-41, 904-3134590 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 (3412) 32-02-41, 904-3134590 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 (3412) 655-056 ÄÎÌÈÊÎÌ (3412) 47-17-08, 23-64-24 ÀÏÎËËÈÍÀÐÈß

(3412) 477-443, 493-451 (3412) 47-08-91, 965-8458031 (3412) 56-69-81, 950-8212967 922-2464681,922-3017048

ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÈÏ ÁÎÃÄÀÍÎÂÑÊÀß ÍÎÂÀÒÎÐ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ

922-2464681,922-3017048 ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ (3412) 47-17-08, 23-64-24 ÀÏÎËËÈÍÀÐÈß (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ 922-2464681,922-3017048 ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ (3412) 56-28-18, 909-0556543 ÏÊÑ (3412) 58-48-90, 908-551 ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß 904-3192599,904-8377196 ÈÏ ÔÈËÈÏÏÎÂ (3412) 50-50-09, 909-0677100 ÌÎÁÈÒÅÊ

1.04. ÂÎÐÎÒÀ, ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ, ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÂÎÄÛ È ØËÀÃÁÀÓÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÂÎÐÎÒ ÂÎÐÎÒÀ ÎÒÊÀÒÍÛÅ DOORHAN, (ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË) WWW.C-DOM.COM ÂÎÐÎÒÀ ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÁÅÇ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ ÂÎÐÎÒÀ ÎÒÊÀÒÍÛÅ Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÎÉ

ØÒ. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË.

ÂÎÐÎÒÀ ÎÒÊÀÒÍÛÅ, Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÎÉ “ÏÎÄ ÊËÞ×” 4000*2000 ÂÎÐÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÂÎÐÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ HORMANN, DOORHAN ÂÎÐÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÂÎÐÎÒÀ ÐÀÑÏÀØÍÛÅ (ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË) WWW.C-DOM.COM ÂÎÐÎÒÀ ÐÀÑÏÀØÍÛÅ WWW.C-DOM.COM ÂÎÐÎÒÀ ÐÀÑÏÀØÍÛÅ ÁÅÇ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË.

ÂÎÐÎÒÀ ÐÀÑÏÀØÍÛÅ Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÎÉ ÂÎÐÎÒÀ ÑÄÂÈÆÍÛÅ WWW.C-DOM.COM ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ALUTECH, DOORHAN ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ DOORHAN WWW.C-DOM.COM ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ YETT-02 (ÊÀÍÀÄÑÊÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß) WWW.C-DOM.COM ÊÀËÈÒÊÀ ÎÒÄÅËÜÍÎÑÒÎßÙÀß (ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË) WWW.C-DOM.COM ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÐÎÒ, ÐÎËÜÑÒÀÂÅÍ ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ WWW.C-DOM.COM ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ØËÀÃÁÀÓÌ DOORHAN WWW.C-DOM.COM ØËÀÃÁÀÓÌÛ ØËÀÃÁÀÓÌÛ WWW.C-DOM.COM ØËÀÃÁÀÓÌÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ØËÀÃÁÀÓÌÛ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄËß ÂÎÐÎÒ GENIUS

ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË.

ÊÎÌÏË. ØÒ. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË.

ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ØÒ.

ØÒ. ØÒ.

ÎÒ23000-00 ÎÒ39000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 47-06-10, 922-5214326 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109

ÈÏ ÀÁÐÀÊÎÂ ÖÀÐÜÄÎÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+

ÎÒ55000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ12000-00 ÎÒ17000-00 ÄÎÃ.

(3412) 47-06-10, 922-5214326 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 908-713, 555-240 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 320-721, 912-7445109

ÈÏ ÀÁÐÀÊÎÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÎÊÍÀ ÍÀ ÂÅÊÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÖÀÐÜÄÎÌ ÖÀÐÜÄÎÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+

ÄÎÃ. ÎÒ45000-00 ÄÎÃ. ÎÒ20000-00 ÎÒ21000-00 ÎÒ8900-00 ÄÎÃ. ÎÒ2000-00 ÄÎÃ. ÎÒ23000-00 ÄÎÃ. ÎÒ24000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 47-06-10, 922-5214326 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 47-06-10, 922-5214326 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 47-06-10, 922-5214326 (3412) 912-868, 912-588 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 56-28-18, 909-0556543

ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÖÀÐÜÄÎÌ ÈÏ ÀÁÐÀÊÎÂ ÖÀÐÜÄÎÌ ÖÀÐÜÄÎÌ ÖÀÐÜÄÎÌ ÈÏ ÀÁÐÀÊÎÂ ÖÀÐÜÄÎÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÖÀÐÜÄÎÌ ÈÏ ÀÁÐÀÊÎÂ ÖÀÐÜÄÎÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÏÊÑ

2. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ

ÄÎÃ.

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

922-6814084

ÌÎÍÒÀÆ-ÑÅÐÂÈÑ


12

2. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÍ WWW.RASTAL.PRO ÀËÌÀÇÍÎÅ ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÀÍÈ “ÏÎÄ ÊËÞ×”, ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ßÌ ÏÎÄ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÑÂÀÈ

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÂÛÊÀÏÛÂÀÍÈÅ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ, ÊÎÒËÎÂÀÍΠÏÎÄ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈ “ÏÎÄ ÊËÞ×” ÇÀÙÈÒÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÎÒ ÃÍÈÅÍÈß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÇÀÂÈÍ×ÈÂÀÍÈÅ ÂÈÍÒÎÂÛÕ ÑÂÀÉ ÈÇÛÑÊÀÍÈß ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄ. ÏÎ ÓÑÒÐ-ÂÓ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒΠÈÇÛÑÊÀÍÈß ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒ-ÂÎ. ÄÎÏÓÑÊÈ ÑÐÎ

ÈÇÛÑÊÀÍÈß ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ. ÄÎÏÓÑÊ ÑÐÎ ÊËÀÄÊÀ ÊÈÐÏÈ×ÍÀß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÌÎÍÎËÈÒÍÀß ÏËÈÒÀ ÌÎÍÒÀÆ ÂÈÍÒÎÂÛÕ ÑÂÀÉ WWW.RT18.RU ÌÎÍÒÀÆ ÂÎÐÎÒ, ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ ÌÎÍÒÀÆ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÊÂÀÆÈÍ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ, ÌÀÍÑÀÐÄ ÌÎÍÒÀÆ ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ (VÅKA) ÌÎÍÒÀÆ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÅÉ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÌÎÍÒÀÆ ÒÅÏËÛÕ ÏÎËÎÂ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÌÎÍÒÀÆ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ Æ/Á È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ÍÀÄÑÒÐÎÉÊÀ ÝÒÀÆÅÉ, ÌÀÍÑÀÐÄ ÈÇ ÏËÈÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ ÍÀÏÛËÅÍÈÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÓÐÅÒÀÍÎÂÎÅ ÑÒÅÍ, ÊÐÎÂËÈ, ÏÎËÀ; ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÏÏÓ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÒÅÕÍ. ÑÎÑÒÎßÍÈß ÀÂÀÐ. ÇÄÀÍÈÉ, ÑÎÎÐÓÆ. Ñ ÂÛÄÀ×ÅÉ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÎÊÐÀÑÊÀ ÏÎÐÎØÊÎÂÀß WWW.IZHMET.RU ÎÑÓØÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÎ×ÅÍÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÏÎÄÒÎÏË. ÏÎÄÂÀËΠÇÄÀÍÈÉ (ÏÐÎÅÊÒÛ)

ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÍÅÄÐÀ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÓÄÎÂ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÏÐÎÅÊÒÛ ÄÎÌΠÏÐÎÅÊÒÛ ÇÑÎ, ÂÎÄÎÇÀÁÎÐÛ, ÏÎÄÑ×ÅÒ ÇÀÏÀÑΠÏÎÄÇÅÌ. ÂÎÄ È ÒÂ. ÏÎËÅÇÍ. ÈÑÊÎÏ. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÎÌ, ÏÎËÛ, ÏÎÒÎËÊÈ, ÑÒÅÍÛ ÐÀÁÎÒÛ ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ. ÒÎÏÎÑÚÅÌÊÈ Ì 1:200 - 1:5000 ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ (ÍÀÏËÀÂËßÅÌÀß ÊÐÎÂËß) ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ WWW.RUS-DOM.ORG ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÅ, ÏÐÎÌ.ÀËÜÏÈÍÈÇÌ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì

ÊÓÁ.Ì Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412)476-222,922-6808606 922-6814084 (3412) 901-143, 475-886 (3412) 32-05-39, 905-8774789 (3412) 65-65-88 (3412) 67-03-03, 912-8586022

ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÌÎÍÒÀÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÀÌÎÍÈÒ. ÏÐÎ ÊÎËÅÑÍÈÖÀ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÈÏ ÀÁÁßÑÎÂÀ

ÄÎÃ. (3412) 65-65-88 ÄÎÃ. (3412) 47-00-33, 951-1973333 ÎÒ100-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÄÎÃ. 912-7542630 ÄÎÃ. 912-8570693,922-6842279 ÄÎÃ. (3412) 67-03-03, 912-8586022 ÄÎÃ. (3412) 50-60-31, 950-8145505 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088

ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÈÏ ÊÀÐÀÌΠÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ËÅÑÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÈÏ ÀÁÁßÑÎÂÀ ÃÈÄÐÎÒÅÕÏÐÎÅÊÒ ÏÐÎÁÓÐÈÌ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ2500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 380-00 ÎÒ300-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 500-00 ÄÎÃ. ÎÒ150-00 ÄÎÃ.

(3412) 56-32-66, 912-8586088 (3412) 47-08-91, 965-8458031 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412)67-03-03 904-3192599,904-8377196 (3412) 65-65-88 919-9095554, 912-8525291

ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÈÏ ÁÎÃÄÀÍÎÂÑÊÀß ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÐÎÑÒÅÐÐÀ ÈÏ ÔÈËÈÏÏÎÂ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÈÏ ÏÎÏÎÂ

904-3192599,904-8377196 ÈÏ ÔÈËÈÏÏΠ904-3192599,904-8377196 ÈÏ ÔÈËÈÏÏΠ(3412) 54-33-99, 919-9153797 ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 24-08-13, 950-1660813 ÂÎÄßÍÎÉ 912-7690110 ÈÏ ÑÓÂÎÐΠ(3412) 56-20-44, 919-9195589 ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ (3412) 54-35-99, 912-4422111 ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 50-60-31, 950-8145505 ÃÈÄÐÎÒÅÕÏÐÎÅÊÒ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 50-60-31, 950-8145505 ÃÈÄÐÎÒÅÕÏÐÎÅÊÒ

ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. (3412) 50-60-31, 950-8145505 ÄÎÃ. (3412) 24-08-13, 950-1660813 ÎÒ7990-00 (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. (3412) 23-20-16, 23-17-16 ÄÎÃ. (3412) 50-60-31, 950-8145505 ÄÎÃ. (3412) 55-11-22 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. 912-7542630 ÎÒ100-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÄÎÃ. (3412) 56-63-44 ÄÎÃ. 912-7690110 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. (3412) 23-20-16, 23-17-16

ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÃÈÄÐÎÒÅÕÏÐÎÅÊÒ ÂÎÄßÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÃÐÀÍÄ ÃÈÄÐÎÒÅÕÏÐÎÅÊÒ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ËÅÑÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÈÏ ÑÓÂÎÐΠÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÃÐÀÍÄ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

2. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

13

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÐÀÁÎÒÛ ÎÁÙÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, ÊËÀÄÊÀ ÏËÈÒÊÈ WWW.RUS-DOM.ORG ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ. ÄÎÏÓÑÊ ÑÐÎ ÐÀÁÎÒÛ ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”, ÑÌÅÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÐÀÁÎÒÛ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

912-7542630 (3412) 23-20-16, 23-17-16 (3412) 56-63-44 (3412) 56-32-66, 912-8586088 (3412) 23-20-16, 23-17-16 (3412) 47-17-08, 23-64-24 950 - 8117735

ËÅÑÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ ÃÐÀÍÄ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÃÐÀÍÄ ÀÏÎËËÈÍÀÐÈß ÈÏ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÕ

ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ WWW.RUS-DOM.ORG ÐÀÁÎÒÛ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÎ-ÌÀËßÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ, ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÛÕ È ÎÔÈÑÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÐÛÒÜÅ ÊÎÒËÎÂÀÍΠÐÛÒÜÅ ÊÎÒËÎÂÀÍΠÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ. ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ, ÇÀÂÈÍ×ÈÂÀÍÈÅ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 56-63-44 (3412) 23-20-16, 23-17-16 (3412) 90-73-75 (3412) 90-21-63, 90-24-06 (3412) 56-21-75, 63-78-64 (3412) 90-73-75 (3412) 90-73-75 (3412) 614-005 (3412) 90-73-75 (3412) 67-03-03, 912-8586022

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÃÐÀÍÄ ÈÏ ÌÓÐÈÍÀ ËÈÄÅÐ ÝÊÎÂÀÒÀ-ÈÆ ÈÏ ÌÓÐÈÍÀ ÈÏ ÌÓÐÈÍÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÈÏ ÌÓÐÈÍÀ ÈÏ ÀÁÁßÑÎÂÀ

ÄÎÃ. (3412) 477-443, 493-451 ÄÎÃ. (3412)476-222,922-6808606 ÄÎÃ. (3412)476-222,922-6808606 ÄÎÃ. (3412) 65-65-88 ÎÒ10000-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÎÒ10000-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÄÎÃ. (3412) 54-33-99, 919-9153797 ÄÎÃ. (3412) 901-143, 475-886 ÎÒ2000-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÎÒ2000-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÎÒ2000-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38

ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÀÌÎÍÈÒ. ÏÐÎ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ

ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÀËÌÀÇÍÎÅ ÊÈÐÏÈ×À È ÁÅÒÎÍÀ D ÎÒ 37 ÄÎ 150 ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ ËÞÁÎÃÎ ÄÈÀÌÅÒÐÀ (ÄÎ 500 ÌÌ) WWW.RASTAL.PRO ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÑÒÅÍ È ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ Â ÏÎËÓ WWW.RASTAL.PRO ÑÊÂÀÆÈÍÀ ÍÀ ÂÎÄÓ, ÌÎÍÒÀÆ, ÁÓÐÅÍÈÅ, ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÊÀÇÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÀÍÃÀÐÎÂ, ÏÐÎÈÇÂ., ÒÎÐÃÎÂÛÕ È ÑÊËÀÄÑÊÈÕ ÊÎÐÏÓÑΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÀÑÑÅÉÍΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÀ×ÍÛÕ ÄÎÌΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ÄÎÌΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌΠWWW.IZHBLOK.RU ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌΠÈÇ ÁÐÓÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌΠÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÃÀÐÀÆÅÉ “ÏÎÄ ÊËÞ×” (ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À, ÁÐÓÑÀ, ÏÅÍÎÁËÎÊÀ) ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ “ÏÎÄ ÊËÞ×” WWW.RUS-DOM.ORG ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ ÈÇ ÏËÈÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÇÀÁÎÐΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ, ÏÀÂÈËÜÎÍÎÂ, ÌÀÃÀÇÈÍΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ, ÀÊÖÈß, ÏÎÄÀÐÊÈ WWW.PSKPHENIX.RU ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ÄÎÌΠÏÎ ÊÀÍÀÄÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÄÎÌΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÄÎÌΠWWW.DOMIKOM.SU ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÄÎÌΠÏÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ “ÏÎÄ ÊËÞ×” ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ ÏÎÄ ×ÈÑÒÎÂÓÞ ÎÒÄÅËÊÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÐÎÂËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÐÛØÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÀÍÑÀÐÄ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÄÎÃ. ÎÒ2000-00 ÎÒ2000-00 ÄÎÃ. ÎÒ8000-00 ÄÎÃ. 1000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ8000-00 13000-00

(3412) 77-57-59, 912-7452300 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 904-3192599,904-8377196 (3412) 56-63-44 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 47-38-38, 55-38-38 912-7690110 (3412) 47-10-92, 950-8185660 (3412) 56-21-75, 63-78-64 (3412) 473-973

ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ÔÈËÈÏÏÎÂ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ÑÓÂÎÐÎÂ ÔÅÍÈÊÑ ÝÊÎÂÀÒÀ-ÈÆ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ

9000-00 ÎÒ7000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 14 000-00 ÄÎÃ. ÎÒ20000-00 ÎÒ100-00 ÎÒ100-00 ÎÒ2000-00 ÎÒ300-00

(3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 655-056 919-9095554, 912-8525291 (3412) 47-08-91, 965-8458031 (3412) 478-003, 912-8571012 (3412) 901-143, 475-886 (3412) 478-003, 912-8571012 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÄÎÌÈÊÎÌ ÈÏ ÏÎÏÎÂ ÈÏ ÁÎÃÄÀÍÎÂÑÊÀß ÈÏ ÒÀÉÃÀÍÎÂ ÀÌÎÍÈÒ. ÏÐÎ ÈÏ ÒÀÉÃÀÍÎÂ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


14

3. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÀÄÎÂÛÕ ÄÎÌÈÊΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÎÐÃÎÂÛÕ, ÁÛÒÎÂÛÕ ÇÄÀÍÈÉ ÈÇ ÏËÈÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÀÑÀÄΠÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒΠÓÊËÀÄÊÀ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÓÒÅÏËÅÍÈÞ ÝÊÎÂÀÒÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÁÐÈÃÀÄ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÀÁÎÐΠÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒΠÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÌÀÍÑÀÐÄ, ÔÀÑÀÄΠÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÝÊÎÂÀÒÎÉ WWW.EDEM-COMPANY.RU ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ, ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ WWW.RUS-DOM.ORG ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÑÒÅÍ ÝÍÅÐÃÎÀÓÄÈÒ, ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ WWW.ENERGOTEH.NETHOUSE.RU

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ2000-00 ÄÎÃ. ÎÒ300-00 ÎÒ2000-00 ÎÒ400-00 ÎÒ1900-00 ÄÎÃ. ÎÒ10000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ2000-00 ÎÒ170-00 ÄÎÃ.

(3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 901-143, 475-886 (3412) 970-650 (3412) 24-08-13, 950-1660813 (3412) 47-38-38, 55-38-38 912-7690110 912-7690110 919-9095554, 912-8525291 (3412) 772-448, 982-9946055 912-7542630 (3412) 47-08-91, 965-8458031 919-9095554, 912-8525291 (3412) 56-63-44 (3412) 90-21-63, 90-24-06 (3412)320-623,909-957

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÀÌÎÍÈÒ. ÏÐÎ ÓÐÀËÝÊÎÌÀØ ÂÎÄßÍÎÉ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ÑÓÂÎÐΠÈÏ ÑÓÂÎÐΠÈÏ ÏÎÏΠÝÄÅÌ ËÅÑÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ ÈÏ ÁÎÃÄÀÍÎÂÑÊÀß ÈÏ ÏÎÏΠÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ËÈÄÅÐ ÝÍÅÐÃÎÒÅÕ

3. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 3.04. ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ È ÊÐÀÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ È ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈß ÂÛØÊÀ-ÒÓÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ, ÏËÎÙÀÄÊÀ 0,8*1,7 Ì, ÂÛÑÎÒÀ 7,5 Ì ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ (ÒÀËÅÂÛÉ) ÃÎÑÒ 16853-88 D 25-38 ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ (ÒÐÎÑ), ÂÑÅ ÃÎÑÒÛ È ÄÈÀÌÅÒÐÛ ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80 D 3,6-47,5

ØÒ. Ì Ì Ì

22700-00 ÄÎÃ. ÎÒ 15-00 ÎÒ 15-00

(3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 902-430, 505-499

ÈÆ ÏÒÎ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80, 7668-80, 14954-80 ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 7688-80 D 11,5-65,0 ÊÀÍÀÒÛ ÂÑÅÕ ÄÈÀÌÅÒÐÎÂ È ÃÎÑÒΠÂÑÅÃÄÀ  ÍÀËÈ×ÈÈ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ WWW.V-METALL.RU ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÛÕ ÑÒÐÎÏ WWW.V-METALL.RU ÊÐÀÍ ÏÈÎÍÅÐ ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÎÉ, Ã/Ï 500 ÊÃ, ÒÐÎÑ 50 Ì ËÅÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, 2,0*3,0 Ì. ÀÐÅÍÄÀ. ÏÐÎÄÀÆÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ ËÅÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÂÛØÊÈ-ÒÓÐÛ. ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ

Ï.Ì Ì

ÎÒ12-00 ÎÒ30-00 ÁÅÑÏË. 165000-00 ÎÒ1700-00 ÄÎÃ.

(3412)773-272 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 555-405, 908-728 (3412) 555-405, 908-728 (3412) 67-57-57, 55-00-66 905-8770888,919-9052703 (3412) 67-57-30, 950-8146832

ÍÅÊÎÍ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍ-ÌÅÒÀËËÓÐÃ ÂÅÒÅÐÀÍ-ÌÅÒÀËËÓÐÃ ÈÆ ÏÒÎ ËÅÑÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ ÌÅÒÀÊÎÌ

ØÒ. ÑÅÊÖÈß

ËÅÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÐÀÌÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍÍÛÅ, ÑÅÊÖÈß 2,0*3,0 Ì ËÅÑÀ ÔÀÑÀÄÍÛÅ, ËÐÑÏ-200, ØÈÐÈÍÀ 3 Ì, ÂÛÑÎÒÀ 8 Ì (4 ÑÅÊÖÈÈ) ËÅÑÒÍÈÖÀ ÄÂÓÕÑÅÊÖÈÎÍÍÀß, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß 6218, ÂÛÑÎÒÀ 9,3 Ì ËÅÑÒÍÈÖÀ ÒÐÅÕÑÅÊÖÈÎÍÍÀß, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß 6315, ÂÛÑÎÒÀ 11 Ì ËÅÑÒÍÈÖÀ-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ, 4 ÑÅÊÖÈÈ ÏÎ 3 ÑÒÓÏÅÍÈ, ÂÛÑÎÒÀ 3,45 Ì

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

2350-00 9200-00 9650-00 12380-00 4980-00

(3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 67-57-57, 55-00-66

ÈÆ ÏÒÎ ÈÆ ÏÒÎ ÈÆ ÏÒÎ ÈÆ ÏÒÎ ÈÆ ÏÒÎ

ÏÎÌÎÑÒ ÌÀËßÐÍÛÉ, ÏËÎÙÀÄÊÀ 0,55*1,10 Ì, ÂÛÑÎÒÀ ÄÎ 1,80 Ì ÐÅÌÍÈ ÑÒßÆÍÛÅ ÑÅÒÊÀ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ËÅÑΠ“ÔÀÑÀÄ” WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÒÐÎÏÛ ÊÀÍÀÒÍÛÅ ÓÑÊ, ÑÊ ÑÒÐÎÏÛ ÊÀÍÀÒÍÛÅ ÓÑÊ1, ÓÑÊ2, 1ÑÊ, 2ÑÊ, 4ÑÊ ÑÒÐÎÏÛ ÊÀÍÀÒÍÛÅ, ÖÅÏÍÛÅ, ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÅ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ WWW.V-METALL.RU

ØÒ. Ï.Ì

3900-00 ÎÒ30-00 ÄÎÃ. ÎÒ50-00 ÎÒ70-00

(3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412)773-272 (3412) 64-36-30 (3412)773-272 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 555-405, 908-728

ÈÆ ÏÒÎ ÍÅÊÎÍ ÈÆÑÅÒÊÀ ÍÅÊÎÍ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍ-ÌÅÒÀËËÓÐÃ

Ï.Ì Ì

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

3.06. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈß ÄËß ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÑÒÐÎÏÛ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÅ ÑÒÏ, ÑÒÊ, ÊÑÊ, 4ÑÒ ÑÒÐÎÏÛ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÅ ÑÒÏ, ÑÒÊ, ÑÒ, ÑÒÊÊ, ÑÒÊÏ ÑÒÐÎÏÛ ÖÅÏÍÛÅ ÑÖ ÑÒÐÎÏÛ ÖÅÏÍÛÅ ÓÑÖ, 1ÑÖ, 4ÑÖ ÒÐÀÂÅÐÑÛ, Ã/Ï ÒÀÐÀ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ WWW.V-METALL.RU

ÅÄ. ÈÇÌ. Ì Ï.Ì Ï.Ì Ì

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ50-00 ÎÒ30-00 ÎÒ210-00 ÎÒ350-00 ÄÎÃ.

15

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 902-430, 505-499 (3412)773-272 (3412)773-272 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 555-405, 908-728

ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÍÅÊÎÍ ÍÅÊÎÍ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍ-ÌÅÒÀËËÓÐÃ

ÄÎÃ. 225-00 ÎÒ215-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ400-00

(3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 67-60-67, 912-8770652 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 67-57-30, 950-8146832 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 56-69-81, 950-8212967

ÒÄ ÑÀÉÔ ÂÅÃÀ-ÑÌ ÒÄ ÑÀÉÔ ÌÅÒÀÊÎÌ ÒÄ ÑÀÉÔ ÍÎÂÀÒÎÐ

ÄÎÃ. 177000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ700-00 ÎÒ82-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 1-30

(3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 67-57-57, 55-00-66 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00

ÒÄ ÑÀÉÔ ÈÆ ÏÒÎ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ

ÄÎÃ. ÎÒ50-00

(3412) 43-08-75 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 555-405, 908-728

ÃÐÎÌÎÂ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍ-ÌÅÒÀËËÓÐÃ

ÄÎÃ.

(3412) 67-57-57, 55-00-66

ÈÆ ÏÒÎ

(3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48

ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ

(3412) 47-19-54, 951-2153021 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161 ÄÎÃ. (3412) 67-03-03, 912-8586022 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 77-39-69 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 24-14-15, 950-1600040 ÄÎÃ. (3412) 56-11-21, 912-4517111

ÈÆ-ÁÅÒÎÍ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÈÏ ÀÁÁßÑÎÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÁÓÐÛÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÑÒÀÕÅÅÂÀ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

3.06. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈß ÄËß ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÁÀÄÜÈ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ (ÐÞÌÊÀ) ÎÁÚÅÌ ÎÒ 0,5 ÄÎ 3 ÊÓÁ.Ì ÁÀËÊÀ ÊËÅÅÍÀß ÄËß ÌÎÍÎËÈÒÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ WWW.ÑÒÐÎÉÔÀÍÅÐÀ.ÐÔ ÁÀËÊÀ-ÐÈÃÅËÜ ÄËß ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÉ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÂÈÁÐÀÒÎÐÛ, ÂÈÁÐÎÏËÈÒÀ 220V. ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ ÊËÅÙÈ ÂßÇÀËÜÍÛÅ, ÊÐÞ×ÊÈ ÂßÇÀËÜÍÛÅ ÌÓËÜÄÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß, Ã/Ï 200 ÊÃ È 2 Ò

ÎÏÀËÓÁÊÀ ÑÒÅÍÎÂÀß ÊÐÓÏÍÎÙÈÒÎÂÀß, ÌÅËÊÎÙÈÒÎÂÀß ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀ×ÒÎÂÛÉ ÏÌÃ, 500 ÊÃ, ÂÛÑÎÒÀ 17 Ì ÑÒÀÍÊÈ ÄËß ÃÈÁÊÈ ÀÐÌÀÒÓÐÛ Ã-35, 42, 50 ÑÒÀÍÊÈ ÄËß ÐÅÇÊÈ ÀÐÌÀÒÓÐÛ Ð-3, 40, 42 ÑÒÎÉÊÀ ÒÅËÅÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÀß, ËÞÁÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÑÒßÆÊÀ ÄËß ÎÏÀËÓÁÊÈ (ÂÈÍÒÛ, ÃÀÉÊÈ) ÒÀÐÀ ÄËß ÐÀÑÒÂÎÐÀ, ÎÁÚÅÌ ÎÒ 0,5 ÄÎ 3 ÊÓÁ.Ì ÓÍÈÂÈËÊÀ, ÒÐÅÍÎÃÀ ÔÈÊÑÀÒÎÐÛ ÀÐÌÀÒÓÐÛ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (ÑÒÓËÜ×ÈÊÈ, ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ)

Ï.Ì Ï.Ì

ØÒ.

ÊÎÌÏË.

ØÒ.

ØÒ.

3.07. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÅ È ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÝËÅÊÒÐÎÄÛ ÝËÅÊÒÐÎÄÛ ËÝÇ ÝËÅÊÒÐÎÄÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ËÝÇ, ÌÌÊ WWW.V-METALL.RU

ÊÃ ÊÃ

3.08. ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ, ÂÛÑÎÒÀ 20 Ì

ÊÎÌÏË.

3.09. ÏÐÎ×Àß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈß È ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ ÌÎÒÎÏÎÌÏÛ

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

3.10. ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÀÐÅÍÄÀ È ÓÑËÓÃÈ ÒÅÕÍÈÊÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÁÅÒÎÍÎÍÀÑÎÑ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, ÂÛÑÎÒÀ 22 Ì, 32 Ì ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÀ ÄÎ 14 Ì. ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, Ã/Ï ËÅÁÅÄÊÈ 500 ÊÃ, ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÀ 15 Ì ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐ ÄÇ-180, ÁÓËÜÄÎÇÅÐ Ò-170, Á-10Ì, ÙÅÒÊÀ ÌÒÇ 82 ÀÂÒÎÊÐÀÍ 14 Ò ÀÂÒÎÊÐÀÍ 16, 25, 32, 50 Ò ÀÂÒÎÊÐÀÍ ÊÀÌÀÇ, 25 Ò, ÑÀÌÎÑÂÀË ÀÂÒÎÊÐÀÍ, 14-25 Ò

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


16

3.10. ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÀÐÅÍÄÀ È ÓÑËÓÃÈ ÒÅÕÍÈÊÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄ, 25 Ò, ÑÒÐÅËÀ 28 Ì ÀÂÒÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ISUZU FORWARD, ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÓÐ ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ (ÁÎÐÒÎÂÛÅ ÌÀØÈÍÛ), 10-20 Ò, ÎÒ 3 ÄÎ 12 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï ÊÓÇÎÂÀ 5 Ò, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò, ÑÒÐÅËÀ 8 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÂ, ÑÒÐÅËÀ 12 Ì, 3 Ò, ÁÎÐÒ 6 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÍÀ À/Ì ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ, Ã/Ï 10 ÒÎÍÍ, ÑÀÌÎÑÂÀË

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÁÎÐÒÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÕ, Ã/Ï 5-10 È 20 Ò, ÄËÈÍÀ ÄÎ 6 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÂ, Ã/Ï 5, 10, 20 Ò ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÂ, Ã/Ï 5-10 Ò, 20-25 Ò ÀÐÅÍÄÀ ÂÈÁÐÎÏËÈÒÛ ÀÐÅÍÄÀ ÂÈÁÐÎÏËÈÒÛ WWW.NEWPERSONA.RU ÀÐÅÍÄÀ ÃËÓÁÈÍÍÎÃÎ ÂÈÁÐÀÒÎÐÀ (1,4 ÊÂ, ÄËÈÍÀ 3 Ì) ÀÐÅÍÄÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ WWW.RASTAL.PRO ÀÐÅÍÄÀ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ Ñ ÎÒÁÎÉÍÛÌ ÌÎËÎÒÊÎÌ WWW.NEWPERSONA.RU ÀÐÅÍÄÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB, ÇÑÕ, ÃËÓÁ. ÊÎÏ. 5,5 Ì, ÊÎÂØ 40, 60 ÑÌ ÀÐÅÍÄÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ È ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÁÎÉÍÛÕ ÌÎËÎÒÊΠWWW.RASTAL.PRO ÀÐÅÍÄÀ ÝËÅÊÒÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ ÎÒ 5-100 ÊÂÒ WWW.NEWPERSONA.RU ÁÀËËÎÍÛ ÃÀÇÎÂÛÅ È ÃÎÐÅËÊÈ ÄËß ÍÀÏËÀÂË. ÊÐÎÂËÈ, ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ

ÁÀÐÀ ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÒÇ, ÃËÓÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÈß ÄÎ 1,9 Ì, ØÈÐ. 15-20 ÑÌ ÁÅÒÎÍÎÌÅØÀËÊÈ (65, 130, 180 Ë), ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐ Ò170 ÂÈÁÐÀÒÎÐÛ ÃËÓÁÈÍÍÛÅ 1,4 ÊÂÒ, ÄËÈÍÀ 3 Ì, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÂÛØÊÈ-ÒÓÐÛ (ÄÎ 7,5 Ì È ÄÎ 21 Ì), ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÃÀÇÅËÜ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒ ÍÀ ÁÀÇÅ JCB, ÇÑÕ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏÐÎÈÇ-ÒÈ (981 ÄÆ) ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒ ÝÎ 2621, HYUNDAI R-200, R-55, JCB ÄÎÌÊÐÀÒÛ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ, 16 Ò, 5 Ò, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ

ÇÈË-ÁÛ×ÎÊ ÊÀÌÀÇ ÁÎÐÒÎÂÎÉ, ÄËÈÍÀ 12 Ì, 20 ÒÎÍÍ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÊÀÌÀÇ, ÄËÈÍÀ 6 Ì, 10 ÒÎÍÍ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ, 20 ÒÎÍÍ, 13 Ì, ÒÅÍÒ ÊÀÌÀÇ, ÑÀÌÎÑÂÀË Ã/Ï 15 Ò ( ÍÀËÈ×ÈÈ 10 ØÒÓÊ) ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, Ã/Ï 10 Ò, ÑÒÐÅËÀ 3 Ò, 10 Ì ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, Ã/Ï 7 Ò, ÑÒÐÅËÀ 19 Ì ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË, Ã/Ï 15 Ò ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË, Ñ/Õ ÂÀÐÈÀÍÒ

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 64-45-87, 912-4653213 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 64-45-87, 912-4653213 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 24-14-15, 950-1600040

ÑÓÒÊÈ

×ÀÑ ×ÀÑ ÑÓÒÊÈ ÑÓÒÊÈ

ÑÓÒÊÈ ×ÀÑ ÑÓÒÊÈ ÑÓÒÊÈ ×ÀÑ ÑÓÒÊÈ

×ÀÑ

Ñòðîéêà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÒÊ ÒÐÀÍÑÒÓÐ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÒÊ ÒÐÀÍÑÒÓÐ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÑÒÀÕÅÅÂÀ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 850-00 ÎÒ1000-00 ÄÎÃ. 1000-00 25-00

(3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 901-143, 475-886 (3412) 678-210 (3412)476-222,922-6808606 (3412)476-222,922-6808606 (3412) 678-210 (3412) 47-00-33, 951-1973333 (3412)476-222,922-6808606 (3412) 678-210 (3412) 47-38-38, 55-38-38

ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÀÌÎÍÈÒ. ÏÐÎ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÈÏ ÊÀÐÀÌÎÂ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ

ÄÎÃ. ÎÒ100-00 1 100-00 500-00 ÎÒ300-00 ÄÎÃ. ÎÒ 1 500-00 ÄÎÃ. 100-00

(3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 64-03-09 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-44-66, 952-4095152 (3412) 47-00-33, 951-1973333 (3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 47-38-38, 55-38-38

ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÏÈÊ ÈÏ ÊÀÐÀÌÎÂ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 900-00 ÄÎÃ.

(3412) 47-44-66, 952-4095152 950-1693555, 904-3122400 950-1693555, 904-3122400 (3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 56-11-21, 912-4517111 (3412) 320-504, 909-0584168 (3412) 56-94-66, 56-79-34 (3412) 64-03-09 (3412) 47-44-66, 952-4095152

ÏÈÊ ÈÏ ØÀÐÀÔÈÅÂÀ ÈÏ ØÀÐÀÔÈÅÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÈÏ ÔÅÔÈËÎÂ ÈÏ ÄÐÎÇÄÎÂ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÏÈÊ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

3.10. ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÀÐÅÍÄÀ È ÓÑËÓÃÈ ÒÅÕÍÈÊÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÊÀÒÎÊ ÀÑÔÀËÜÒÎÂÛÉ, 1500 ÊÃ, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÊÐÀÍ ÓÐÀË (ÂÅÇÄÅÕÎÄ), Ã/Ï 25 ÒÎÍÍ, Â/Ñ 28 Ì. ËÅÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÐÀÌÍÛÅ (Ñ ÐÈÃÅËßÌÈ È ÙÈÒÀÌÈ), ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ËÅÑÒÍÈÖÛ ÄÎ 10 Ì, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÌÀÇ, ÄËÈÍÀ 13,6 Ì, ÒÅÍÒ, 90 ÊÓÁ.Ì, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË, Ã/Ï 20-25 Ò

ÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË, Ã/Ï 30 Ò ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ISUZU, Ã/Ï ÁÎÐÒÀ 5 Ò., Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ÊÀÌÀÇ, Ã/Ï 10 Ò ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ-ÊÀÌÀÇ, 10 Ò ÌÈÒÑÓÁÅÐ, Ã/Ï 3 Ò, ÏÎÄÚÅÌ ÊÎÂØÀ 1,8 ÊÓÁ.Ì ÌÈÒÑÓÁÅÐ, Ã/Ï 3 Ò, ÑÀÌÎÑÂÀËÛ 10-25 Ò ÎÏÀËÓÁÊÀ ÑÚÅÌÍÀß ÄËß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ XG-932, 3 ÒÎÍÍÛ, 2 ÊÓÁ.Ì. ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÌÒÇ 1 ÊÓÁ.Ì ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ MITSUBER, ÊÎÂØ 3 ÊÓÁ.Ì ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ POWER CAT Ã/Ï 5 Ò, ÎÁÚÅÌ ÊÎÂØÀ 3 ÊÓÁ.Ì

ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ, Ã/Ï 3 Ò ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ, Ã/Ï 3 Ò, ÎÁÚÅÌ ÊÎÂØÀ 2 ÊÓÁ.Ì ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ, ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ, ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ ÐÅÌÎÍÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒΠÑÀÌÎÑÂÀË DONG FENG 25 Ò ÑÀÌÎÑÂÀË, ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ, ÒÀÒÐÀ, 10-20 Ò, ÊÀÌÀÇ Ñ/Õ ÂÀÐÈÀÍÒ ÑÂÀÐÊÀ ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ, ÀÐÅÍÄÀ, ÏÐÎÊÀÒ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÁÅÒÎÍÎÍÀÑÎÑÀ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÈ, 12 Ì ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ ÊÀÌÀÇ 25 Ò, ÑÒÐÅËÀ 28 Ì ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, 25 Ò, ÑÒÐÅËÀ 28 Ì ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, Ã/Ï 14 Ò, ÂÛËÅÒ ÑÒÐÅËÛ 14 Ì

ÓÑËÓÃÈ ÁÅÒÎÍÎÍÀÑÎÑÀ ÑÒÀÖ. ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÀ 70 Ì WWW.NEWPERSONA.RU ÓÑËÓÃÈ ÂÈÁÐÎÊÀÒÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÃÀÇÅËÜ, 3 Ò ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ DELTA F10 (×ÀÑÒÎÒÀ ÓÄÀÐΠ450-800) ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ DELTA F10 (ÝÍÅÐÃÈß ÓÄÀÐÀ 2443 ÄÆ) ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ DELTA F5 (×ÀÑÒÎÒÀ ÓÄÀÐΠ450-900) ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ DELTA F5 (ÝÍÅÐÃÈß ÓÄÀÐÀ 849 ÄÆ) ÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒÀ ÝÎ 2621, HYNDAI R 55, R200, JSB ÓÑËÓÃÈ ÃÓÑÅÍÈ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ WWW.NEWPERSONA.RU ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ 53212 (ÁÎÐÒ 10 Ò - 6 Ì)

ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ 53212 (ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ 10 Ò) ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ 5410 (ÁÎÐÒ, Ã/Ï 20 Ò) ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ 65115 (ÑÀÌÎÑÂÀË 15 Ò) ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ 65115 (ÑÀÌÎÑÂÀË 25 Ò) ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ ÂÅÇÄÅÕÎÄ, Ã/Ï 25 Ò ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï 7 Ò, ÑÒÐÅËÀ 19 Ì ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï ÀÂÒÎ 10 Ò, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò, ÁÎÐÒ 6*2,47 Ì ÓÑËÓÃÈ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ WWW.RASTAL.PRO ÓÑËÓÃÈ ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï 12 Ò, ÑÒÐÅËÀ 3,5 Ò, ÁÎÐÒ 2,3*8 ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 10 Ò, ÁÎÐÒ 7,3 Ì, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ

ÅÄ. ÈÇÌ. ÑÓÒÊÈ

ÑÅÊÖÈß ÑÓÒÊÈ ×ÀÑ

×ÀÑ

ÑÓÒÊÈ ×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

17

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎ3000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 50-00 ÄÎ300-00 ÄÎÃ. 1200-00

(3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 56-81-31 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 47-38-38, 55-38-38 950-1693555, 904-3122400 (3412) 64-03-09

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ÏÎÑÀÄÎÂ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ØÀÐÀÔÈÅÂÀ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1200-00 ÄÎÃ.

(3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 56-44-64 (3412) 56-44-64 (3412) 47-44-66, 952-4095152 (3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 47-38-38, 55-38-38 (3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 64-03-09 (3412) 56-44-64

ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÏÈÊ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÈÆÊÀÁÅËÜ

ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 56-84-45, 919-9168445 ÄÎÃ. (3412) 56-11-21, 912-4517111 ÄÎÃ. (3412) 49-29-02, 909-7147710 ÄÎÃ. (3412) 56-44-64 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 500-00 (3412) 47-38-38, 55-38-38 ÄÎÃ. (3412) 67-60-61, 669-666 600-00 (3412) 56-28-18, 909-0556543 ÄÎÃ. (3412) 24-14-15, 950-1600040 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 244-125, 952-4000713

ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÈÏ ÊÎÒÎÂÀ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÏÊÑ ÈÏ ÑÒÀÕÅÅÂÀ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÈÏ ÁÎÐÈÑÎÂ

2000-00 (3412) 678-212 1 750-00 (3412) 64-03-09 ÄÎÃ. (3412) 477-443, 493-451 ÄÎÃ. (3412) 78-53-49, 912-7535116 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 1 100-00 (3412) 678-210 900-00 (3412) 614-005

ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÊÐÅÏÜ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

1200-00 (3412) 614-005 1200-00 (3412) 614-005 900-00 (3412) 614-005 1 500-00 (3412) 614-005 1 500-00 (3412) 614-005 ÄÎÃ. (3412) 56-94-66, 56-79-34 ÄÎÃ. (3412) 56-86-63, 919-9168663 ÄÎÃ. (3412)476-222,922-6808606 ÄÎÃ. (3412) 47-47-96, 904-3139484 ÄÎÃ. (3412) 47-09-47, 912-7557174 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584

ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÈÏ ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÀËÌÀÇÍÀß ÐÅÇÊÀ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÀÐÒ-ÑÒÐÎÉ ÀÊÐÓÑ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


18

4. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 10 Ò, ÑÒÐÅËÀ 7 Ò, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 10 Ò, ÑÒÐÅËÀ 7,5 Ò,ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 10Ò, ÁÎÐÒ 8 Ì, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 15 Ò, ÁÎÐÒ 8,2 Ì, ÑÒÐÅËÀ 10 Ò ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 25 Ò, ÁÎÐÒ 13,5 Ì, ÑÒÐÅËÀ 7 Ò

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 24-11-07, 950-8128584

ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 8 Ò, ÁÎÐÒ 6,2 Ì, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 8 Ò, ÑÒÐÅËÀ 7 Ò, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO, ÊÐÀÍ 7 Ò, Ã/Ï 15 Ò, ÁÎÐÒ 8*2,4, ÑÒÐÅËÀ 19 Ì, ÅÑÒÜ ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO, ÊÐÀÍ 7 Ò, Ã/Ï 15 Ò, ÁÎÐÒ 8*2,4, ÑÒÐÅËÀ 19 Ì, ËÞËÜÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÌÈÍÈ-ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÍÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË 55111, Ã/Ï 12 ÒÎÍÍ ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ 15-25 Ò ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ DAEWOO ULTRA 25Ò/16 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ ÎÒ 3 ÄÎ 20 Ò, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÂ, ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

×ÀÑ ×ÀÑ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ600-00 ÄÎÃ.

(3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 47-99-00, 950-8179900 (3412) 47-99-00, 950-8179900 (3412) 47-09-48, 950-1599340 (3412) 59-30-51, 904-3169926 912-44-55-329 (3412) 24-11-07, 950-8128584 (3412) 23-55-53, 904-8360404 (3412) 64-09-88, 950-8399989

ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÈÏ ÊÓÇÍÅÖΠÈÏ ÊÓÇÍÅÖΠÈÏ ÏÎÏÖΠÈÏ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀÐ ÀÊÐÓÑ ÝËÈÒ ÑÒÐÎÉ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ

ÄÎÃ. 900-00 ÄÎÃ. 800-00 ÄÎÃ. 1200-00 850-00 1200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 47-99-00, 950-8179900 (3412) 614-005 (3412)970-272,963-5498833 (3412) 24-16-13, 950-1609797 (3412)970-272,963-5498833 (3412) 614-005 (3412) 678-210 (3412) 678-210 (3412) 47-09-48, 950-1599340 (3412) 56-81-31

ÈÏ ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÏÅÑÎÊ ÔÅÍÈÊÑ ÑÒÐÎÉÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÈÏ ÏÎÏÖÎÂ ÈÏ ÏÎÑÀÄÎÂ

ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 1000-00 (3412) 240-500 1200-00 919-9191155 1 500-00 (3412) 614-005 ÄÎÃ. (3412)970-272,963-5498833 15000-00 (3412) 678-211 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 47-44-43, 47-25-06 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 476-333 ÄÎÃ. (3412) 56-94-66, 56-79-34 ÎÒ50-00 (3412) 47-00-33, 951-1973333 ÄÎÃ. (3412) 47-25-06, 950-1599638 ÄÎÃ. (3412) 47-44-43, 47-25-06 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 1 500-00 (3412) 64-03-09 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 56-94-66, 56-79-34 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161

ÀÊÐÓÑ ÖÅÍÒÐ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ ÀÐ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÑÒÐÎÉÏÅÑÎÊ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ ÀÊÐÓÑ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅÂ ÈÏ ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÏ ÊÀÐÀÌÎÂ ÈÆÁÓÐÊÎÌ ÈÏ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÄÐÎÇÄÎÂ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ

ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ: ÀÂÒÎÊÐÀÍÛ, ÑÀÌÎÑÂÀËÛ, ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÌÒÇ-82, ÙÅÒÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀËÀ ÄÎ 20 ÒÎÍÍ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ, WWW.PSKPHENIX.RU ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ (ÌÈÖÓÁÅÐ) ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ WWW.NEWPERSONA.RU ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ ÄÎ 5 ÒÎÍÍ WWW.NEWPERSONA.RU ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ DOOSAN DX 140, ÊÎÂØ 0,7 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ HITACNI, CAT, ÃËÓÁ. ÏÎÏ. ÄÎ 5,5 Ì, ÊÎÂØ 0,1-0,35 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ HITACNI, KOMATSU 0,3-5,5 ÒÎÍÍ, ÊÎÂØ 0,01-0,35 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ HYNDAI (1 ÊÓÁ.Ì) ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÃÓÑÅÍÈ×ÍÎÃÎ HYUNDAI 210 ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÊÎËÅÑÍÎÃÎ 1 ÊÓÁ WWW.NEWPERSONA.RU ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÌÒÇ, HYNDAI, R 55, R220, JSB ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ, ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ TERX ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ KOMATSU WB93R - ÊÎÂØ 0,2 ÊÓÁ.Ì/1,03 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ KOMATSU, ÃËÓÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÈß 6 Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ TEREX-860 ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ, ÊÎÏÊÀ ÒÐÀÍØÅÉ ÈÇ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ, ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ ÓÑËÓÃÈ ßÌÎÁÓÐÀ ÓÑËÓÃÈ ßÌÎÁÓÐÀ D200-500 ÖÅÌÅÍÒÎÂÎÇ 15 Ò (ÑÀÌÎÏÎÃÐÓÇÊÀ) ÙÅÒÊÀ, ÔÐÅÇÀ, ÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÜ ÂÅÒÎÊ ÌÒÇ-82 ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ HYUNDAI R210L, ÊÎÂØ 1 ÊÓÁ.Ì ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ HYUNDAI, R 55, R 220, JCB ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ TEREX-860 ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ, ÊÎÂØ ØÈÐ. 35-100 ÑÌ, ÝÎ 2621, ÅÊ 270 ßÌÎÁÓÐ. ÓÑËÓÃÈ

×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ

Ï.Ì

×ÀÑ

4. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 4.01. ÖÂÅÒÍÛÅ È ×ÅÐÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ, ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÀÐÌÀÒÓÐÀ 35 ÃÑ, ÀÒ800, À500Ñ, ÊÐÓà ÀÐÌÀÒÓÐÀ 35ÃÑ, À500Ñ ÀÐÌÀÒÓÐÀ 6-40 ÑÒ.35ÃÑ, ÀÒ800, À500Ñ, ÊÐÓÃ, ÏÎÊÎÂÊÀ, ÓÃÎËÎÊ ÑÒ.3, ÑÒ. 09Ã2Ñ ÀÐÌÀÒÓÐÀ À500, 35ÃÑ, D 6, 8, 10, 12 ÀÐÌÀÒÓÐÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß 6, 8, 10 ÌÌ ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß 6, 8, 10 ÌÌ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÀËÊÀ, ØÂÅËËÅÐ, ÃÍÓÒÛÉ ØÂÅËËÅÐ, ÓÃÎË, ËÈÑÒ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË WWW.METAL18.RU

ÊÃ ÒÎÍÍÀ Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì ÒÎÍÍÀ

ÄÎÃ. 26-40 ÄÎÃ. ÎÒ7-00 ÄÎÃ. ÎÒ 14-00 ÄÎÃ. ÎÒ 11-20 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 90-21-63, 90-24-06 (3412) 908-130, 908-133 (3412) 609-907, 609-717 (3412) 55-94-92 (3412)60-90-60 (3412) 51-76-51 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 56-44-64 (3412) 609-907, 609-717

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500

ËÈÄÅÐ ÈÌÑ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÌ ÈÏ ÌÀÐÊÎÂÀ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÌ


Ñòðîéêà

4. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÂÈÍÒÎÂÎÅ ÀÍÊÅÐÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ (ÂÀÓ) WWW.RT18.RU ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80 D 13,01-16,5 ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80 D 18,0-25,5 ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80 D 4,1-8,3 ÊÀÍÀÒ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÒ 2688-80 D 9,1-12,0

ØÒ. Ì Ì Ì Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÊÀÐÊÀÑÛ ÀÐÌÀÒÓÐÍÛÅ È ÀÐÌÀÒÓÐÀ D 6…20 WWW.IZHMET.RU ÊÂÀÄÐÀÒ, ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ ÊÐÓà ËÅÍÒÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß (ÂÛÑÅ×ÊÀ)  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ËÈÑÒ Ã/Ê 2-3, 4, 5, 6, 8-100, Õ/Ê 0,5-3 ËÈÑÒ Ã/Ê, Õ/Ê ËÈÑÒ ÃÎÐß×ÅÊÀÒÀÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ËÈÑÒ ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÈÉ ËÈÑÒ ÕÎËÎÄÍÎÊÀÒÀÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÈÉ, ÏÐÎÊÀÒ ÖÂÅÒÍÛÕ È ×ÅÐÍÛÕ ÌÅÒÀËËΠÏÎËÎÑÀ ÑÒÀËÜÍÀß

Ï.Ì

ÎÒ 12-75 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 28-20 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 61-42-97, 919-9099090 ÌÍÌ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 609-907, 609-717 ÈÆÑÒÀËÜÊÎÌ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ

ÄÎÃ. 25700-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 43-00 ÄÎÃ. 1700-00 1 850-00 2100-00 2350-00 2600-00 1 340-00 1 480-00 ÄÎÃ. 7366-00 ÄÎÃ. 2200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)60-90-60 (3412) 908-130, 908-133 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 908-130, 908-133 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 473-973 (3412) 930-142, 600-628 (3412) 909-917 (3412) 909-917 (3412) 909-917 (3412) 64-36-30 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 64-36-30 (3412) 90-21-63, 90-24-06

ÏÎËÎÑÀ ÑÒÀËÜÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂÐ1 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂßÇÀËÜÍÀß ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß, ×ÅÐÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÂßÇÀËÜÍÀß ×ÅÐÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÃÎÑÒ 3282-74 ÂßÇÀËÜÍÀß (Ò/Î) D 1,2-6,0 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÃÎÑÒ 3282-74 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß D 1,6-4 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÃÎÑÒ 3282-74 ÑÂÅÒËÀß (ÁÅÇ Ò/Î) D 2-6 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÊÎËÞ×Àß ÑÂÅÒËÀß, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÊÎËÞ×Àß ÒÈÏÀ ÅÃÎÇÀ ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÑÂ08Ã2Ñ, ÎÌÅÄÍÅÍÍÀß D 0,8-1,2 ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ- 108), 2 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-108), 2,5 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-108), 3 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-108), 3,5 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-108), 4 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-76), 2 Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ (ÑÂÑ-76), 2, 5Ì ÑÂÀÈ ÂÈÍÒÎÂÛÅ Ñ ËÈÒÛÌ ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÎÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÂÀß ÂÈÍÒÎÂÀß ÑÂÑ-114*4,5-300-2,5 WWW.RT18.RU ÑÂÀß ÂÈÍÒÎÂÀß ÑÂÑ-219 (325) WWW.RT18.RU ÑÂÀß ÂÈÍÒÎÂÀß ÑÂÑ-89ÍÊÒ*6,5-300-2,5 WWW.RT18.RU ÑÅÒÊÀ ÀÐÌÈÐÓÞÙÀß ÄËß ÑÒßÆÊÈ ÏÎËÀ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß, ÐÀÁÈÖÀ

ÊÃ ÊÃ

ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÊÃ ÊÃ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÊÃ ÁÓÕÒÀ ÊÃ ÒÎÍÍÀ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

(3412) 909-917 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 50-54-39, 50-62-13

19

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÐÎÑÒÅÐÐÀ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÐÀËÑÍÀÁ

ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÌÑ ÌÍÌ ÌÍÌ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÌÍÌ ÌÍÌ ÈÌÑ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÏÌÊ-ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÐÎÑÒÅÐÐÀ ÐÎÑÒÅÐÐÀ ÐÎÑÒÅÐÐÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÌÍÌ ÈÆÑÅÒÊÀ ËÈÄÅÐ


20

4.01. ÖÂÅÒÍÛÅ È ×ÅÐÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ, ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÑÅÒÊÀ ÑÂÀÐÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÑÅÒÊÀ ÒÊÀÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß ÏÐÎÑÅ×ÍÎ-ÂÛÒßÆÍÀß (ÖÏÂÑ) WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.NARODKROVLYA.RU ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÏÐÎÑÒÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÑÂÅÒËÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ, ß×ÅÉÊÀ 10-70 ÌÌ, ÏÐÎÑÒÀß È ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß WWW.ZIM23.RU ÑÅÒÊÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ: ÒÊÀÍÛÅ, ÑÂÀÐÍÛÅ, ÏËÅÒÅÍÛÅ, ÊÐÓ×ÅÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÒÐÓÁÀ ÀÑÁÎÖÅÌÅÍÒÍÀß, ÔÐ. 100-500 ÌÌ ÒÐÓÁÀ Á/Ó, ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÀß ÒÐÓÁÀ ÂÃÏ ÒÐÓÁÀ ÂÃÏ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÒÐÓÁÀ ÂÃÏ, Ý/Ñ, ÏÐÎÔÈËÜÍÀß, Á/Ø, ÍÎÂÀß/ËÅÆÀËÀß/Á/Ó, D ÄÎ 1420 ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ 60, 73 WWW.IZHMET.RU ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ 73*5,5 ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÀß. ÑÊÈÄÊÈ

ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ Á/Ó D 48*4,5 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ Á/Ó D 60*5,0 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ Á/Ó D 73*5,5 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÍÊÒ Á/Ó ÄËß ÇÀÁÎÐÎÂ WWW.GZMK.RU ÒÐÓÁÀ ÏÐÎÔÈËÜÍÀß ÒÐÓÁÀ ÏÐÎÔÈËÜÍÀß 20*20 WWW.IZHMET.RU ÒÐÓÁÀ ÏÐÎÔÈËÜÍÀß 40*20 WWW.IZHMET.RU ÒÐÓÁÀ ÏÐÎÔÈËÜÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÒÐÓÁÀ ÏÐÎÔÈËÜÍÀß, 40*20*1,5 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÝË.ÑÂÀÐÍÀß ÒÐÓÁÛ ÍÅÊÎÍÄÈÖÈß, Á/Ó, ÃÎÑÒ (ÊÐÓÃËÛÅ, ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ) WWW.IZHMET.RU ÒÐÓÁÛ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÅ ÒÐÓÁÛ ÏÐÎÔÈËÜÍÛÅ ÒÐÓÁÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.GZMK.RU ÒÐÓÁÛ ÒÎÍÊÎÑÒÅÍÍÛÅ ÒÐÓÁÛ ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÍÛÅ, ÂÃÏ, Á/Ø ÓÃÎËÎÊ ÓÃÎËÎÊ ÓÃÎËÎÊ 35, 75, 80, 90

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÐÓËÎÍ

ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ

Ï.Ì ÒÎÍÍÀ Ï.Ì Ì

Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì

ÊÃ ÊÃ

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ (3412)60-90-60 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412)60-90-60 (3412) 64-36-30

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÌÍÌ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÆÑÅÒÊÀ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 698-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 47-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ133-00 145-00

(3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 61-42-97, 919-9099090 ÌÍÌ (3412) 64-36-30 ÈÆÑÅÒÊÀ (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 50-50-09, 909-0677100 ÌÎÁÈÒÅÊ (3412) 68-77-57 ËÈËÎ (3412) 56-99-61 ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412)609-707,609-807 ÈÆÑÒÀËÜÊÎÌ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 55-94-92 ÈÏ ÌÀÐÊÎÂÀ

ÎÒ 110-00 135-00 140-00 ÄÎÃ. 42-00 ÎÒ23-00 ÎÒ40-50 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 130-00 ÎÒ40-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 27-80 ÄÎÃ. ÎÒ25-00

(3412) 56-69-81, 249-588 ÍÎÂÀÒÎÐ (3412) 56-69-81, 950-8212967 ÍÎÂÀÒÎÐ (3412) 56-69-81, 950-8212967 ÍÎÂÀÒÎÐ (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412)60-90-60 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 55-94-92 ÈÏ ÌÀÐÊÎÂÀ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.02. Æ/Á È ÀÑÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ, ÀÑÔÀËÜÒ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÓÃÎËÎÊ, ØÂÅËËÅÐ, ÁÀËÊÀ, ËÈÑÒ WWW.IZHMET.RU ØÂÅËËÅÐ, ÁÀËÊÀ ØÂÅËËÅÐ, ÁÀËÊÀ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ, ÊÂÀÄÐÀÒ, ÏÎËÎÑÀ, ØÏÎÍÊÀ, ËÅÍÒÀ, ÏÐÎÂÎËÎÊÀ, ÏÎÊÎÂÊÀ

ÅÄ. ÈÇÌ. Ï.Ì ÊÃ ÒÎÍÍÀ

ÖÅÍÀ ÎÒ47-42 28-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÒÅËÅÔÎÍ

21

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 908-130, 908-133 ÈÌÑ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412)609-707,609-807 ÈÆÑÒÀËÜÊÎÌ

4.02. Æ/Á È ÀÑÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ, ÀÑÔÀËÜÒ ÁÅÒÎÍ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ ÁÅÒÎÍ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ WWW.BETON-18.RU ÁÅÒÎÍ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÁÅÒÎÍ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ W4 ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ W6 ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ì200W4 ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ, W4 Â20 F150, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3650-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 47-62-94, 912-4503965 (3412) 64-04-03, 47-05-03 (3412) 47-19-54, 951-2153021 (3412) 640-306 912-8526794, 912-4618570 912-8526794, 912-4618570 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 67-67-09, 919-9198588 (3412) 553-443, 67-60-61

ÓÐÀËÑÍÀÁÍÅÐÓÄ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÈÆ-ÁÅÒÎÍ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÁÀÑÒÈÎÍ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ, W4(Â20 F150) ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ, W6(Â25 F100) ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ, W8(Â30 F200) ÁÅÒÎÍ ÃÈÄÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ, Ì300, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì200 ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì200 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì200(Â15) ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì250 ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì250 ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì250(Â20) ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì250, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì300(Â22,5)

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 4000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 553-443, 67-60-61 912-8526794, 912-4618570 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 90-69-69, 90-67-67 912-8526794, 912-4618570 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 553-443, 67-60-61 (3412) 90-69-69, 90-67-67

ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÁÀÑÒÈÎÍ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ

ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì350(Â25) ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì350, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ì400(Â30) ÁÅÒÎÍ ËÈÒÎÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ Ì100 ÁÅÒÎÍ Ì100 ÁÅÒÎÍ Ì150 ÁÅÒÎÍ Ì200 ÁÅÒÎÍ Ì200 ÁÅÒÎÍ Ì200 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÁÅÒÎÍ Ì200, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÓÐ ÁÅÒÎÍ Ì250 ÁÅÒÎÍ Ì350 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì100(Â7,5)

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3600-00 ÄÎÃ. 3800-00

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. 4500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 553-443, 67-60-61 (3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 67-67-09, 919-9198588 (3412) 640-306 912-8526794, 912-4618570 912-8526794, 912-4618570 (3412) 640-306 912-8526794, 912-4618570 912-7609221, 904-3171463 (3412) 47-19-54, 951-2153021 912-8526794, 912-4618570 (3412) 640-306 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 67-67-09, 919-9198588 (3412)90-73-60,963-0308885 (3412) 90-69-69, 90-67-67

ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÊÂÀÐÒÀ ÈÆ-ÁÅÒÎÍ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÁÀÑÒÈÎÍ ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÝÈÐÊÎÌ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


22

4.02. Æ/Á È ÀÑÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ, ÀÑÔÀËÜÒ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì100, Ì150 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì100, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì150 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì150 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì150(Â10) ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì150, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)90-73-60,963-0308885 (3412) 553-443, 67-60-61 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 90-69-69, 90-67-67 (3412) 553-443, 67-60-61

ÝÈÐÊÎÌ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÁÀÑÒÈÎÍ ÑÊ ÓÐÀËÁÅÒÎÍ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ

ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÓÐ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200, Ì250 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì200, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì250(Â20) ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì300 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì300 ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì300 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì300(Â22,5) ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì300, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì350(Â25)

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

3700-00 3200-00 ÄÎÃ.

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 4 550-00 3800-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 56-93-39 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 47-19-54, 951-2153021 (3412)90-73-60,963-0308885 (3412) 553-443, 67-60-61 (3412) 770-970, 90-67-67 (3412) 56-93-39 (3412) 600-555, 569-666 (3412)90-73-60,963-0308885 (3412) 640-567, 90-67-67 (3412) 553-443, 67-60-61 (3412) 770-970, 90-67-67

ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÁÀÑÒÈÎÍ ÈÆ-ÁÅÒÎÍ ÝÈÐÊÎÌ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÝÈÐÊÎÌ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ

ÁÅÒÎÍ ÒÎÂÀÐÍÛÉ Ì400(Â30) ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ ÃÎÑÒ ÁËÎÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÉ ÔÁÑ 12.6.3 ÁËÎÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÉ ÔÁÑ 24.4.6 ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.BETON-18.RU ÁÎÐÄÞÐ 500*210*70 ÁÎÐÄÞÐ 500*210*70 ÁÎÐÄÞÐ ÄÎÐÎÆÍÛÉ 100*30*15, ÑÅÐÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÎÐÄÞÐ ÄÎÐÎÆÍÛÉ 1000*150*300 ÁÎÐÄÞÐ ÄÎÐÎÆÍÛÉ 800*150*300, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÄÎÐÎÆÍÛÉ 800*180*300, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß (ÃÐÀÍÈÒ) ÁÎÐÄÞÐ ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÛÉ 300*300*110 ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ (500*210*70) ÑÅÐÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 1000*200*80 ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 500*200*80 ÌÌ, ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 800*200*80 ÌÌ, ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 800*80*200, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÛÉ ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 800*80*200, ÖÂÅÒÍÎÉ ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÛÉ 500*250*55, (2 ØÒ.) ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ, ÂÈÁÐÎËÈÒÎÉ ÍÀ ÃÐÀÍÈÒÅ 500*230*65 (ÑÅÐÛÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ) ÁÎÐÄÞÐ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ, ÑÅÐÛÉ ÁÎÐÄÞÐÛ ÂÈÁÐÎËÈÒÛÅ, ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÎÐÄÞÐÛ ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ WWW.UFASTONE.RU ÁÎÐÄÞÐÛ, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ ÑÅÐÛÅ, ÖÂÅÒÍÛÅ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ 4 ÂÈÄÀ, 6 ÑÌ, ÑÅÐÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎËÈÒÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.BETON-18.RU

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. (3412) 67-15-67, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 56-30-58, 56-54-96 970-00 (3412) 600-555, 569-666 2670-00 (3412) 600-555, 569-666 ÄÎÃ. (3412) 64-04-03, 47-05-03 100-00 (3412) 55-55-39 ÎÒ80-00 (3412) 55-89-99 385-00 (3412) 56-93-39 ÄÎÃ. (3412) 56-47-46 360-00 (3412) 518-400, 518-393 480-00 (3412) 518-400, 518-393 ÄÎÃ. (3412) 50-18-18, 900-340 150-00 (3412) 55-89-99 90-00 (3412) 249-589, 474-616 ÄÎÃ. (3412) 56-47-46 100-00 (3412) 55-55-39 160-00 (3412) 55-55-39 180-00 (3412) 518-400, 518-393 230-00 (3412) 518-400, 518-393 ÎÒ 190-00 (3412) 54-00-04, 56-80-65 ÄÎÃ. (3412) 51-22-73 170-00 (3412) 56-93-39 ÄÎÃ. (3412) 77-31-41 ÎÒ650-00 (347)292-24-24,9373229969 ÄÎÃ. (3412) 24-35-35, 950-1530040 500-00 (3412) 56-66-27 ÎÒ560-00 (3412) 249-589, 474-616 ÄÎÃ. (3412) 64-04-03, 47-05-03

ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÁÀÑÒÈÎÍ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÃÏ ÏÎËÞÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÃÏ ÏÎËÞÑ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÓÐÀËÄÎÐÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÔÀÐÒÀ ÓÐÀËÒÀÓ ÑÒÐÎÉÈÌÏÓËÜÑ ÈÏ ÑÌÈÐÍÎÂ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÑÏ ÁÅÒÎÍ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì ØÒ.

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.02. Æ/Á È ÀÑÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ, ÀÑÔÀËÜÒ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎËÈÒÀß ÍÀ ÃÐÀÍÈÒÅ ÊËÅÂÅÐ, ÂÎËÍÀ, ÊÈÐÏÈ× (ÒÐÎÒÓÀÐÍ. È ÀÂÒÎÌÎÁ.) ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎËÈÒÀß, ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß 100*200*60, WWW.PSKPHENIX.RU ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß ÊÈÐÏÈ× (ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß) ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß ÎÒ 45 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÎËÍÀ 220*120*60, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÎËÍÀ 220*120*60, ÖÂÅÒÍÀß

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÏÎËÍÎÏÈËÅÍÀß WWW.UFASTONE.RU ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß (ÃÐÀÍÈÒ) ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÂÀÄÐÀÒ 300*300*60, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ× 200*100*70 ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ× 60 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ×, ÂÎËÍÀ, ÐÎÌÁ 45 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ×, ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß 60 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ×ÈÊ 196*97*60, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊÈÐÏÈ×ÈÊ 196*97*60, ÖÂÅÒÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊËÀÑÑÈÊÀ 110*115*80, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÀß

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊËÀÑÑÈÊÀ 110*115*80, ÖÂÅÒÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÊËÅÂÅÐ 45 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ÊËÅÂÅÐ, ÊÈÐÏÈ×, ÁÀÁÎ×ÊÀ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÐÎÌÁ, ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß 60 ÌÌ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÑÎÒÛ, ÊËÅÂÅÐ, 4 ÑÌ, ÑÅÐÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ 225*195*80, ÍÅÎÊÐÀØÅÍÍÀß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ 225*195*80, ÖÂÅÒÍÀß ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÒÐÎÒÓÀÐÍÛÉ 500*160*50 ÄÍÈÙÅ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÄ-10 ÄÎÁÀÂÊÈ Â ÁÅÒÎÍ: ÑÓÏÅÐÏËÀÑÒÈÔÈÊÀÒÎÐÛ, ÓÑÊÎÐÈÒÅËÈ ÓÏ-2 (ÏÁ) ÄÎÆÄÅÏÐÈÅÌÍÈÊ 30*30, ÏËÀÑÒ., Ñ ÐÅØÅÒÊÎÉ 28,5*28,5, ØÒÀÌÏÎÂ., ÑÒÀËÜÍÎÉ, ÎÖÈÍÊ. ÆÁÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ÆÁÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÆÁÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÊÎËÜÖÀ, ÊÐÛØÊÈ, ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ, ÏËÈÒÛ ÆÁÈ, ÁÅÒÎÍ ÆÅËÎÁÀ Ñ ÐÅØÅÒÊÀÌÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ È ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÊÀÌÅÍÜ ÁÎÐÒÎÂÎÉ ÁÐ 100.20.8, ÁÐ 100.30.15 ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÜÖÀ Æ/Á  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.BETON-18.RU ÊÎËÜÖÀ Æ/Á ÊÎ 6; ÊÖ 7-3; 7-9; 10-9; 10-10; 15-9; 15-10; 20-9 WWW.PSS18.RU ÊÎËÜÖÀ Æ/Á ÊÑ-10-9, ÊÑ-15-9, ÊÑ-20-9 ÊÎËÜÖÀ Æ/Á, ÊÐÛØÊÈ ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË. ØÒ.

ØÒ. ÊÓÁ.Ì ØÒ.

ØÒ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎÃ. (3412) 51-22-73 ÄÎÃ. (3412) 77-31-41 560-00 (3412) 47-10-92, 950-8185660 ÄÎÃ. (3412) 51-22-73 ÎÒ 450-00 (3412) 24-35-35, 950-1530040 640-00 (3412) 518-400, 518-393 ÎÒ700-00 (3412) 518-400, 518-393

23

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÓÐÀËÄÎÐÑÒÐÎÉ ÔÀÐÒÀ ÔÅÍÈÊÑ ÓÐÀËÄÎÐÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÈÌÏÓËÜÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÎÒ1700-00 ÄÎÃ. 825-00 ÄÎÃ. 600-00 520-00 630-00 700-00 ÎÒ770-00 1 197-00

(347)292-24-24,9373229969 (3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 56-47-46 (3412) 55-55-39 (3412) 55-55-39 (3412) 55-55-39 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393

ÓÐÀËÒÀÓ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÃÏ ÏÎËÞÑ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÎÒ 1 434-50 500-00 ÎÒ 650-00 630-00 ÎÒ520-00 ÎÒ480-00 810-00 ÎÒ885-00 ÎÒ50-00 2100-00 ÄÎÃ. 1 170-00 ÄÎÃ.

(3412) 518-400, 518-393 (3412) 55-55-39 (3412) 54-00-04, 56-80-65 (3412) 55-55-39 (3412) 249-589, 474-616 (3412)722-227 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 55-89-99 (34147) 4-38-67, 950-1641863 (3412) 51-18-57, 51-29-49 (3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 908-900, 908-140

ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÒÄ ÂÎËÃÀ-ÊÀÌÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ170-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ650-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 24-00-70, 950-8205635 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 249-670, 23-21-27 (3412) 51-22-73 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 640-306 (3412) 64-04-03, 47-05-03 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 56-57-32, 912-8565732 (3412) 56-57-32, 912-8565732 (3412) 56-30-58, 56-54-96

ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÑÎÞÇ ÓÐÀËÄÎÐÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÀÄÀÌÀÍÒ ÀÄÀÌÀÍÒ ÁÀÑÒÈÎÍ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


24

4.02. Æ/Á È ÀÑÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ, ÀÑÔÀËÜÒ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÊÎËÜÖÀ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÊÑ 10-9 ÊÎËÜÖÀ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÊÑ 15-9 ÊÎËÜÖÎ ÆÁ, ÊÖ-15-9 ÊÎËÜÖÎ ÊÑ 7.9 ÊÎËÜÖÎ ÊÖ 10-9

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

2200-00 3600-00 3000-00 ÎÒ 1 500-00 ÄÎÃ.

(34147) 4-38-67, 950-1641863 (34147) 4-38-67, 950-1641863 909-0640604 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 908-900, 908-140

ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÓÏÒ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ

ÊÎËÜÖÎ ÊÖ 15-9 ÊÎËÜÖÎ ÊÖ 20-9 ÊÎËÜÖÎ ÊÖ-10-9 ÊÎËÜÖÎ ÊÖ-15-9 ÊÎËÜÖÎ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÊÖÏ 1-10-1 ÊÎËÜÖÎ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÊÖÏ 1-15-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ 1-10-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ 1-10-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ 1-15-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ 1-20-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ 2-15-1 ÊÐÛØÊÀ ÊÎËÎÄÖÀ ÊÖÏ1-10-1, ÊÖÏ1-15-1, ÊÖÏ1-2-1 WWW.PSS18.RU ËÎÒÊÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.BETON-18.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 2100-00 3000-00 1500-00 3300-00 ÄÎÃ. 1600-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3850-00 ÎÒ1600-00 ÄÎÃ.

(3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 909-0640604 909-0640604 909-0640604 909-0640604 (3412) 908-900, 908-140 (34147) 4-38-67, 950-1641863 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (34147) 4-38-67, 950-1641863 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 64-04-03, 47-05-03

ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÓÏÒ ÓÏÒ ÓÏÒ ÓÏÒ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÏ ÁÅÒÎÍ

ËÎÒÊÈ ÄËß ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑ Ë 4-8, Ë 6-8, Ë 11-8, Ë 27-3 (Ë4Ä-8 Ë6Ä-8) WWW.PSS18.RU ËÎÒÊÈ, ÊÐÛØÊÈ ËÎÒÊΠ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ËÎÒÎÊ ÂÎÄÎÎÒÂÎÄÍÎÉ ËÀÉÒ, ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ, Ñ ÐÅØÅÒÊÎÉ (ÊÎÌÏËÅÊÒ) ËÎÒÎÊ Ë 4-8 ËÎÒÎÊ Ë 6-8 ËÞÊ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ D800, ×ÅÐÍÛÉ ËÞÊ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ, ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÛÉ Â ÑÁÎÐÅ ËÞÊ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÛÉ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÊÐÛØÊÀ ÄËß ËÞÊÀ ËÞÊÈ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÛÅ, ËÅÃÊÈÅ, ÑÐÅÄÍÈÅ, ÒßÆÅËÛÅ WWW.PSS18.RU ËÞÊÈ ×ÓÃÓÍÍÛÅ (ÑÐÅÄÍÈÅ, ÒßÆÅËÛÅ Â ÑÁÎÐÅ) WWW.PSS18.RU ÎÏÎÐÛ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ËÝÏ ÎÏÎÐÛ ËÝÏ Ñ 110-3-III ÎÏÎÐÛ ËÝÏ ÑÂ95-3À, ÑÂ105-3, 5À, ÑÂ110-3, 5À WWW.PSS18.RU ÎÏÎÐÛ ËÝÏ, ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ ÏÀÑÛÍÎÊ (ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ) ÏÒ 33-2 ÏÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ ÏÁ-2000, FOAMCEM.CDO-L.CHB.ÃÊÆ-11.ÏÅÍÒÀ 824 ÏÅÐÅÌÛ×ÊÀ, U-ÁËÎÊ 600*300*250/Ä500 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ 1ÏÁ 10-1Ï-5ÏÁ 34-20 (ÂÑÅ ÐÀÇÌÅÐÛ) WWW.PSS18.RU ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.BETON-18.RU ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ, ÏÐÎÃÎÍÛ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÅÑÊÎÓËÎÂÈÒÅËÜ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ DN100 (500*160*420) ÏÈÃÌÅÍÒÛ ÆÅËÅÇÎÎÊÈÑÍÛÅ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÑÀÆÀ ÄËß ÁÅÒÎÍÀ ÏËÈÒÀ ÄÎÐÎÆÍÀß 2Ï30. 18-30-4 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 4 100-00 ÄÎÃ. 630-00 3800-00 5800-00 ÎÒ1980-00 ÎÒ 850-00 ÎÒ 450-00 1050-00 ÎÒ 3 150-00 ÄÎÃ. 7752-00 ÎÒ6600-00 ÄÎÃ. 2100-00 ÄÎÃ. 370-00 ÎÒ100-00 ÎÒ1200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1 450-00 ÄÎÃ. 9600-00

(3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 600-555, 569-003 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 54-00-04, 56-80-65 (3412) 54-00-04, 56-80-65 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 43-08-75 (34147) 4-38-67, 950-1641863 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 600-555, 569-666 (3412) 51-18-57, 51-29-49 (3412) 56-93-39 (3412) 600-555, 569-003 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 64-04-03, 47-05-03 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 51-18-57, 51-29-49 (3412) 56-93-39

ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÃÐÎÌÎÂ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÒÄ ÂÎËÃÀ-ÊÀÌÀ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÒÄ ÂÎËÃÀ-ÊÀÌÀ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÏËÈÒÀ ÄÎÐÎÆÍÀß ÏÄ 2-6 ÏËÈÒÀ ÄÎÐÎÆÍÀß ÏÄÍ “Ì” 6*2*0,14 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏËÈÒÊÀ ÁÅÒÎÍÍÀß ÏËÈÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÊÈÐÏÈ×ÈÊ, 100*200*50 (60) ÏËÈÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÐÎÌÁ, 190*190*70 ÏËÈÒÊÀ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐ. ÁÅÒÎÍ. 6 Ê-5, ÊÂÀÄÐÀÒ, 500*500*50 ÌÌ, 30 ÊÃ, ÃÎÑÒ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ,  ÀÑÑÎÐÒ. ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß “8 ÊÈÐÏÈ×ÅÉ” ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß 300*300*45 ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß 40*40*5, 50*50*5 ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß 400*400*50 ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÁÐÓÊ ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÊËÅÂÅÐ ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÊÐÀÊÎÂÑÊÈÉ ÊËÅÂÅÐ ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß “ÝÊÎÍÎÌ” 330*330*20 ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß 250*250*25, ÐÀÇË. ÖÂÅÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏÒ 40*40, 50*50 WWW.PSS18.RU ÏËÈÒÊÀ ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÑÅÐÀß, ÖÂÅÒÍÀß ÏËÈÒÛ ÄÎÐÎÆÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß WWW.BETON-18.RU ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÂÑÅÕ ÐÀÇÌÅÐΠÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÁÔ 63-12-8 ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÁÔ 90-12-6Ê7 ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÊ (24.10-8 ÄÎ 63.15-8) WWW.PSS18.RU ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÊ 24-10…ÏÊ 63-10 ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÊ 24-12…63-12 ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÊ 24-15…63-15 ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÊ 72-15-8 ÏÎÄÓØÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÔË 6…ÔË 32 ÏÎÐÎØÎÊ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄËß ÀÑÔÀËÜÒÎ-ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ ÐÀÑÒÂÎÐ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÐÀÑÒÂÎÐ ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÛÉ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ Ì100 ÐÀÑÒÂÎÐ Ì150 ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÛÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ WWW.BETON-18.RU ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ Ì75, Ì100, Ì150, Ì200 ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÐÀÑÒÂÎÐ ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÓÐ ÑÂÀÈ Ñ 30-30…Ñ 160-35,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÒÎÉÊÀ ÓÑÎ 5À ÒÎÏÏÈÍà ÄËß ÏÎËÀ ÔÈÁÐÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß ÔÈÁÐÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß, ÄËß ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÀ, ÁÅÒÎÍÀ

ÅÄ. ÈÇÌ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÓÁ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ ÊÃ

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

7318-00 (34147) 4-38-67, 950-1641863 19700-00 (3412) 56-93-39 ÄÎÃ. (3412) 77-31-41 ÎÒ500-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ580-00 (3412) 55-89-99 ÄÎÃ. (3412) 477-443, 493-451 520-00 (3412) 56-93-39 450-00 (3412) 56-66-27 520-00 (3412) 55-55-39 ÎÒ40-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ90-00 (3412) 600-555, 569-666 ÎÒ80-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ38-00 (3412) 249-589, 474-616 ÎÒ550-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ500-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ500-00 (3412) 55-89-99 ÎÒ 30-00 (3412) 54-00-04, 56-80-65 ÎÒ 16-00 (3412) 54-00-04, 56-80-65 ÎÒ130-00 (3412) 77-59-08, 77-59-09 ÎÒ 350-00 (3412) 24-35-35, 950-1530040 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 ÄÎÃ. (3412) 64-04-03, 47-05-03 ÄÎÃ. (3412) 56-30-58, 56-54-96 9560-00 (34147) 4-38-67, 950-1641863 16348-00 (34147) 4-38-67, 950-1641863 ÎÒ3000-00 (3412) 77-59-08, 77-59-09 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 14367-00 (34147) 4-38-67, 950-1641863 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 ÄÎÃ. (3412) 56-57-32, 912-8565732 ÄÎÃ. (3412) 640-306 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 47-62-94, 912-4503965 ÄÎÃ. 912-8526794, 912-4618570 ÄÎÃ. 912-8526794, 912-4618570 2750-00 (3412) 640-306 ÄÎÃ. (3412)90-73-60,963-0308885 ÄÎÃ. (3412) 64-04-03, 47-05-03 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 67-67-09, 919-9198588 (3412) 47-19-54, 951-2153021 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 3300-00 (3412) 600-555, 569-666 ÎÒ13-00 (3412) 43-30-22, 565-408 197-00 (3412) 43-30-22, 565-408 198-00 (3412) 51-18-57, 51-29-49

25

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÔÀÐÒÀ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÈÏ ÑÌÈÐÍÎÂ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÒÒÊ-ÑÒÐÎÉ ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÈÌÏÓËÜÑ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÁÀÑÒÈÎÍ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÒÄ ÑÀÐÁÈ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÀÄÀÌÀÍÒ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÓÐÀËÑÍÀÁÍÅÐÓÄ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÐÒÀÁÅÒÎÍ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÝÈÐÊÎÌ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÈÆ-ÁÅÒÎÍ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ Ì-Í ÑÒÐÎÉÏÎË Ì-Í ÑÒÐÎÉÏÎË ÒÄ ÂÎËÃÀ-ÊÀÌÀ

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÁÀÇÀËÜÒ ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 20, 30 ÌÌ ÁÀÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ ÁËÎÊ ÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ 188*120*390 ÁËÎÊ ÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ ÏÓÑÒÎÒÍÛÉ Ì100 188*190*390 ÁËÎÊ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÉ ÁÅÒÎÍÍÛÉ 240*210*150 ÁËÎÊ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÉ ÁÅÒÎÍÍÛÉ 430*430*150 ÁËÎÊ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÉ ÁÅÒÎÍÍÛÉ 880*430*150

ÊÂ.Ì ÊÃ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ2000-00 15-00 36-00 40-00 62-00 147-00 305-00

(3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 64-31-51 (3412) 64-31-51 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ


26

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 600*300*200 D 400 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 600*300*200 D 500 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 600*400*200 D 400 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 600*400*200 D 500 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BIKTON, 625*250*200/D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BIKTON, 625*300*200/D 600, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BIKTON, 625*400*200/D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BIKTON, 625*400*250/D 600, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BUILD STONE, Ñ ÏÀÇ-ÃÐÅÁÍÅÌ 600*150*250 D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

922-6899900 922-6899900 922-6899900 922-6899900 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39

ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ

ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BUILD STONE, Ñ ÏÀÇ-ÃÐÅÁÍÅÌ 600*300*250 D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ BUILD STONE, Ñ ÏÀÇ-ÃÐÅÁÍÅÌ 600*400*250 D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÇßÁ, 600*400*250/D 400, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ (Ã. Í. ×ÅËÍÛ) ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÇßÁ, 600*400*250/D 500, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ (Ã. Í. ×ÅËÍÛ) ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*300*200, D400 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*300*200, D600 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*400*200, D400 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*400*200, D600 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*400*250, D400 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 600*400*250, D600 ÁËÎÊ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÉ, ÑÒÅÍÎÂÎÉ ÁËÎÊ ÃÐÀÂÈÉÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ 390*90*188 ÁËÎÊ ÃÐÀÂÈÉÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 390*190*188 ÁËÎÊ ÄÂÅÐÍÎÃÎ ÏÐÎÅÌÀ ÁÏÄ 400*200*400 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 390*120*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 390*190*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 390*190*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ 390*90*188

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 40-00 55-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 56-93-39 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 77-57-59, 912-7452300 (3412)777-990 (3412) 56-47-46 (3412)777-990 (3412)777-990

ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÒÐÎÉÁËÎÊ ÃÏ ÏÎËÞÑ ÑÒÐÎÉÁËÎÊ ÑÒÐÎÉÁËÎÊ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

27

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ 390*90*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ 390*190*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ Ì35 188*120*390 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ 390*90*188 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÎËÍÎÒ. Ì-50 (390*190*188 ÌÌ) ÃÎÑÒ 6133-99 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÏÓÑÒÎÒ. Ì-25 (390*190*188 ÌÌ) ÃÎÑÒ 6133-99 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ 390*190*188

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

38-00 ÄÎÃ. 39-00 55-00 70-00 51-00 60-00

(3412) 518-400, 518-393 (3412) 56-47-46 (3412) 64-31-51 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 655-155 (3412) 655-155 (3412) 518-400, 518-393

ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÃÏ ÏÎËÞÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÝÊÎÁËÎÊ ÝÊÎÁËÎÊ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ Ì35 188*190*390 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÉ ÑÒÅÍÎÂÎÉ Ì50 188*190*390 ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ KERAKAM 12 (120*510*219) ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ KERAKAM 25 (250*260*219) ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ KERAKAM 38 (380*260*219) ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ KERAKAM 38ST (380*260*219) ÁËÎÊ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ KERAKAM 51 (510*265*219) ÁËÎÊ ÍÀÄÎÊÎÍÍÛÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 0,3*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ Ì100, ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ (ÖÂÅÒÍÎÉ, ÊÎËÎÒÛÉ) ÁËÎÊ ÏÎÄÎÊÎÍÍÛÉ ÁÏÎ 400*200*200 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÏÎÄÎÊÎÍÍÛÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 0,9*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÏÎßÑÍÎÉ ÁÏÑ 400*200*150 WWW.IZHBLOK.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

48-00 45-00 53-00 58-00 83-00 103-00 105-00 ÄÎÃ. 520-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 64-31-51 (3412) 64-31-51 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 64-31-51 (3412) 77-57-59, 912-7452300 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 77-57-59, 912-7452300

ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ

ÄÎÃ. (3412) 77-57-59, 912-7452300 ÄÎÃ. (3412) 77-57-59, 912-7452300 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 77-57-59, 912-7452300 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 77-57-59, 912-7452300 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 83-00 (3412) 518-400, 518-393 3200-00 (3412) 32-05-39, 905-8774789 ÄÎÃ. (3412) 24-35-35, 950-1530040 ÄÎÃ. 922-6899900 ÎÒ3500-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 33-00 (3412) 47-10-92, 950-8185660 ÎÒ700-00 (3412) 77-59-08, 77-59-09 ÄÎÃ. (3412) 23-16-37, 908-156 ÄÎÃ (3412) 64-44-35, 922-5016699 ÄÎÃ. (3412) 477-235, 904-2787056 ÎÒ 450-00 (3412) 24-35-35, 950-1530040 550-00 (3412) 64-31-51 550-00 (3412) 64-31-51 700-00 (3412) 518-400, 518-393

ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÊÎËÅÑÍÈÖÀ ÑÒÐÎÉÈÌÏÓËÜÑ ÄÎÐÑÍÀÁ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÔÅÍÈÊÑ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÓØÍÓÐÖÅÂ ÑÒÐÎÉÈÌÏÓËÜÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÁËÎÊ ÐßÄÎÂÎÉ ÁÐ 400*200*400 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÐßÄÎÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍ×ÀÒÛÉ ÁÐÏ 200*200*400 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÑÒÅÍÎÂÎÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 2,5*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÑÒÅÍÎÂÎÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 2,8*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÓÃËÎÂÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÁÓ 400*200*200 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÓÃËÎÂÎÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 2,5*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÓÃËÎÂÎÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ 2,8*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÓÃËÎÂÎÉ ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÁÓÍ 400*200*200 WWW.IZHBLOK.RU ÁËÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ 2,8*0,15*0,5 Ì ÁËÎÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÉ 390*190*188 ÁËÎÊÈ ÀÐÁÎËÈÒÎÂÛÅ ÁËÎÊÈ ÀÐÁÎËÈÒÎÂÛÅ (390*190*190; 500*300*200) ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ D400, 500, 600 ÁËÎÊÈ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎ-ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ 0,9*190*390, WWW.PSKPHENIX.RU ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ (ÔÑÁ), ÂÑÅ ÐÀÇÌÅÐÛ WWW.PSS18.RU ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÔÁÑ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À, ÁÎÉ ØÈÔÅÐÀ, ÌßÃÊÀß ÊÐÎÂËß Á/Ó ÁÎÉ ÏÅÍÎÁËÎÊÀ, ÊÈÐÏÈ×À 10, 15, 20, 25 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎËÈÒÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß «ÊËÀÑÑÈÊ» ÍÅÎÊÐÀØÅÍÀß 100*200*70. ÀÊÖÈß ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ ÂÈÁÐÎÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÀß «ÊËÀÑÑÈÊ» ÖÂÅÒÍÀß 100*200*70. ÀÊÖÈß ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÏËÈÒÍßÊ

ÊÂ.Ì

ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÒÎÍÍÀ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


28

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÇËÀÒÎËÈÒ ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÄËß ÎÒÄÅËÎ×. ÐÀÁÎÒ (ÑÅÐ.-ÇÅË. ÏËÈÒÍßÊ, ÇÎËÎÒÎËÈÒ È ÄÐ.) ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ. ÏÐßÌÎ Ñ ÊÀÐÜÅÐΠÊÀÌÅÍÜ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÐÐÀÊÎÒ WWW.ITS-KAMIN.RU ÊÀÌÅÍÜ ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÒÐÅÕÏÓÑÒÎÒÍÛÉ 250*120*138 ÌÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ 390*190*188 ÏÓÑÒÎÒÅËÛÉ/ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ Ì25, Ì35 190*190*390, WWW.PSKPHENIX.RU ÊÈÐÏÈ× ÊÈÐÏÈ× (ÂÎÒÊÈÍÑÊ, ÃËÀÇÎÂ, ÈÇÊÌ, ÀËÜÒÀÈÐ) Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ Ì100, Ì125, ÏÎËÓÒÎÐÍÛÉ, ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ, ÏÅÐÑÈÊ (ÊÀÇÀÍÜ) ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ, ÑÎËÎÌÀ (ÊÀÇÀÍÜ) ÊÈÐÏÈ× ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ, ØÎÊÎËÀÄ (ÊÀÇÀÍÜ) ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ Ì100, Ì125, ÍÅÊÎÍÄÈÖÈß ÊÈÐÏÈ×À WWW.PSS18.RU ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ (ÀËÜÒÀÈÐ), ËÞÁÎÉ ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ Ì100, Ì125 ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ Ì100, Ì125, ÎÒ 300 ØÒÓÊ ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ì100, Ì125 ÊÈÐÏÈ× ËÈÖÅÂÎÉ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÐÏÈ× Ì100 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐßÄÎÂÎÉ, ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ ÊÈÐÏÈ× Ì100 ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÊÈÐÏÈ× Ì100 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÈÐÏÈ× Ì-125 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÎÒÁÎÐÍÛÉ (×ÊÇ)

ÊÈÐÏÈ× Ì-125 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÐßÄÎÂÎÉ (×ÊÇ) ÊÈÐÏÈ× Ì125 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐßÄÎÂÎÉ, ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ ÊÈÐÏÈ× Ì-150 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ÐßÄÎÂÎÉ (×ÊÇ) ÊÈÐÏÈ× Ì-150 ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ ØÎÊÎËÀÄ (×ÊÇ) ÊÈÐÏÈ× ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ Ì100 188*390, «ÐÂÀÍÛÉ» ÊÀÌÅÍÜ (ÖÂÅÒÍÎÉ, ÊÎËÎÒÛÉ) ÊÈÐÏÈ× ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ ÏÓÑÒÎÒÅËÛÉ ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ (ÊÐÀÑÍÛÉ, ÑÎËÎÌÀ, ÀÁÐÈÊÎÑ) ÊÈÐÏÈ× ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ ÏÓÑÒÎÒÅËÛÉ ÏÎËÓÒÎÐÍÛÉ (ÊÐÀÑÍÛÉ, ÑÎËÎÌÀ, ÀÁÐÈÊÎÑ) ÊÈÐÏÈ× ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ, ÂÑÅ ÂÈÄÛ (ÏÐ-ÂÎ ÀËÜÒÀÈÐ) ÊÈÐÏÈ× ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÛÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ, ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÈÐÏÈ× ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÏÎËÈÌÅÐÍÛÉ (ÐÅËÜÅÔÍÛÉ) WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÏÓÑÒÎÒÅËÛÉ ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ ËÈÖÅÂÎÉ, ÃËÀÄÊÀß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ (ÀËÜÒÀÈÐ) ÊÈÐÏÈ× ÏÓÑÒÎÒÅËÛÉ ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ ÐßÄÎÂÎÉ Ñ ÍÀÊÀÒÎÌ (ÀËÜÒÀÈÐ) ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ (ÁÅËÛÉ, ÆÅËÒÛÉ, ÇÅËÅÍÛÉ, ÑÈÍÈÉ) ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ 250*120*65 ÌÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÏÐÎÈÇ-ÂÎ ×ÓÐ, ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÐÅËÜÅÔÍÛÉ ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ 250*120*65 ÌÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ 250*120*88 ÌÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÂÑÅ ÂÈÄÛ, ÎÒ 100 ØÒÓÊ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÄÂÎÉÍÎÉ, ÒÐÅÕÏÓÑÒÎÒÍÛÉ 250*120*138 ÌÌ, ÃÎÑÒ WWW.PLAZA18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ, ÃÎËÓÁÎÉ, ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ (Í. ×ÅËÍÛ) ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ, ÁÅËÛÉ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

700-00 (3412) 518-400, 518-393 ÎÒ 450-00 (3412) 55-91-46, 912-7540883 ÄÎÃ. (3412) 50-18-18, 900-340 ÎÒ 775-00 (3412) 68-26-94, 63-71-95 16-60 (3412) 911-888 ÄÎÃ. (3412) 56-86-63, 919-9168663 54-00 (3412) 47-10-92, 950-8185660 ÄÎÃ. (3412) 56-30-58, 56-54-96 ÄÎÃ. (3412) 249-670, 23-21-27

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ Ó ÊÀÌÈÍÀ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÔÅÍÈÊÑ ÁÀÑÒÈÎÍ ÑÎÞÇ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 16-50 19-00 26-00 ÎÒ9-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ13-90 9-50 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 56-44-64 (3412) 24-00-70, 950-8205635 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 77-59-08, 77-59-09 (3412) 47-09-35, 950-8200303 919-9088800 (3412) 47-09-35, 950-8200303 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 93-01-94, 93-01-22 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412)908-880,908-884 (3412)908-880,908-884 (3412) 908-900, 908-140

ÈÆÊÀÁÅËÜ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ ÏÊÔ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÌÓÕÀÌÅÄÈÅ ÈÏ ÁÓÐÛÉ ÈÏ ÌÓÕÀÌÅÄÈÅ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß PRO ÄÎÌ ÒÄ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ ÒÄ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ

ÄÎÃ. 9-70 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 40-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 12-50 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 7-80 ÄÎÃ. 10-10 10-60 ÄÎÃ. 16-60 ÄÎÃ. 7-80

(3412) 908-900, 908-140 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 64-31-51 (3412) 908-900, 908-141 (3412) 908-900, 908-142 919-9088800 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 911-888 (3412) 911-888 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 56-30-58, 56-54-96 (3412) 24-00-70, 950-8205635 (3412) 911-888 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 911-888 (3412) 911-888 (3412) 47-09-35, 950-8200303 (3412) 63-66-40, 32-20-00 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05

ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ PRO ÄÎÌ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÁÅÒÎÍÈÊÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÈÏ ÁÓÐÛÉ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÁÀÑÒÈÎÍ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÈÏ ÌÓÕÀÌÅÄÈÅÂ ÏËÀÇÀ 18 PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.03. ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÁËÎÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ, ÆÅËÒÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ, ÆÅËÒÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ËÈÖÅÂÎÉ, ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ, ÑÅÐÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ, ÏÎËÓÒÎÐÍÛÉ, ÄÂÎÉÍÎÉ, ÖÂÅÒÍÎÉ, ÐÅËÜÅÔÍÛÉ ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ, ÑÂÅÒËÎ-ÆÅËÒÛÉ (ÑÎËÎÌÀ) WWW.PLAZA18.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ 250*120*65 ÌÌ, ÃÎÑÒ WWW.PLAZA18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÏÎËÍÎÒÅËÛÉ, ÏÎËÓÒÎÐÍÛÉ 250*120*88 ÌÌ, ÃÎÑÒ WWW.PLAZA18.RU ÊÈÐÏÈ× ÑÈËÈÊÀÒÍÛÉ, ÐÅËÜÅÔÍÛÉ, ÎÄÈÍÀÐÍÛÉ, ËÈÖÅÂÎÉ WWW.PLAZA18.RU ÊÈÐÏÈ× ÓÒÎËÙÅÍÍÛÉ Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.SILIKAT18.RU ÊÈÐÏÈ× ÖÂÅÒÍÎÉ ÆÅËÒÛÉ ÊÐÎØÊÀ ÌÐÀÌÎÐÍÀß (ÁÅËÀß, ÑÅÐÀß) ÏÅÍÎÁËÎÊ (ÏÐ-ÂÎ ÇßÁ) ÏÅÍÎÁËÎÊ 100*300*600 ÌÌ, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ

ØÒ.

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÖÅÍÀ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

9-40 13-10 12-30 ÄÎÃ. 11-50

(3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 23-25-23, 23-25-05 (3412) 47-09-35, 950-8200303 (3412) 63-66-40, 32-20-00

PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ PRO ÄÎÌ ÈÏ ÌÓÕÀÌÅÄÈÅÂ ÏËÀÇÀ 18

7-80 10-60 10-10 16-21 8-60 7-00 ÄÎÃ. ÎÒ2900-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 63-66-40, 32-20-00 (3412) 63-66-40, 32-20-00 (3412) 63-66-40, 32-20-00 (3412) 911-888 (3412) 911-888 (3412) 518-400, 518-393 919-9088800 (3412) 478-003, 912-8571012 (3412) 249-670, 23-21-27 (3412) 23-19-09, 904-2456869

ÏËÀÇÀ 18 ÏËÀÇÀ 18 ÏËÀÇÀ 18 ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÈÏ ÁÓÐÛÉ ÈÏ ÒÀÉÃÀÍÎÂ ÑÎÞÇ ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÎÉ

ÎÒ2500-00 ÎÒ 1 500-00 ÎÒ 1 500-00 ÎÒ2600-00 ÎÒ 1 500-00 ÎÒ 1 500-00 ÎÒ2600-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 23-19-09, 904-2456869 (3412) 56-22-32, 912-8517608 (3412) 56-22-32, 912-8517608 (3412) 478-003, 912-8571012 (3412) 56-22-32, 912-8517608 (3412) 56-22-32, 912-8517608 (3412) 478-003, 912-8571012 (3412) 56-44-64 (3412) 56-66-27 (3412) 56-66-27 906-8167405 (3412) 24-00-70, 950-8205635 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 56-66-27

ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÎÉ ÈÏ ÊÀÐÄÀÊΠÈÏ ÊÀÐÄÀÊΠÈÏ ÒÀÉÃÀÍΠÈÏ ÊÀÐÄÀÊΠÈÏ ÊÀÐÄÀÊΠÈÏ ÒÀÉÃÀÍΠÈÆÊÀÁÅËÜ ÈÏ ÑÌÈÐÍΠÈÏ ÑÌÈÐÍΠÈÏ ÊÅËÜÄßÐΠÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÈÏ ÑÌÈÐÍÎÂ

(3412) 56-66-27 906-8167405 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 47-09-35, 950-8200303 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30

ÈÏ ÑÌÈÐÍΠÈÏ ÊÅËÜÄßÐΠÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÈÏ ÌÓÕÀÌÅÄÈÅ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ

(3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 908-130, 908-133 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 51-76-51 (3412) 51-76-51 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30

ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÌÑ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÌÍÌ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ

ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600 Ä 400 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600 Ä 600 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*300*600 ÌÌ, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*400*600 Ä 400 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*400*600 Ä 600 ÏÅÍÎÁËÎÊ 200*400*600 ÌÌ, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÏÅÍÎÁËÎÊ D 600 ÏÅÍÎÁËÎÊ D400 (200*300*600) ÏÅÍÎÁËÎÊ D400 (200*400*600) ÏÅÍÎÁËÎÊ D400 (600*300*200 ÌÌ) ÏÅÍÎÁËÎÊ D400, D600 ÏÅÍÎÁËÎÊ D400, D600 ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÍÎÁËÎÊ D600 (200*300*600)

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÏÅÍÎÁËÎÊ D600 (200*400*600) ÏÅÍÎÁËÎÊ D600 (600*300*200 ÌÌ) ÏÅÍÎÁËÎÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÇßÁ 200*300*600, 200*400*600 D600 ÏÅÍÎÁËÎÊ, D500, D600 (200*300*600), (200*400*600) (ÇßÁ) Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏËÈÒÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÏÀÇÎÃÐÅÁÍÅÂÀß 667*500*80 ÏËÈÒÍßÊ ßØÌÀ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 4,0; (ß×. 100*100),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 4,0; (ß×. 150*150),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 4,0; (ß×. 200*200),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 5,0; (ß×. 100*100),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 5,0; (ß×. 150*150),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU

ÊÓÁ.Ì

ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 475-00 ÄÎÃ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í., ÄÎÐÎÆÍ.D 5,0; (ß×. 200*200),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í.D 3,0, ÂÐ-1 (ÃÎÑÒ 6727-80) ËÞÁ. Ð-Ð Â ÍÀËÈ×ÈÈ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í.D 4,0, ÂÐ-1 (ÃÎÑÒ 6727-80) ËÞÁ. Ð-Ð Â ÍÀËÈ×ÈÈ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×Í.D 5,0, ÂÐ-1 (ÃÎÑÒ 6727-80) ËÞÁ. Ð-Ð Â ÍÀËÈ×ÈÈ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß 2*0,5, 2*0,38 ß×.50*50, 100*100 D 3, 4 ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß D3, 2000*380, ß×. 50*50 ÌÌ. ÑÊÈÄÊÈ! ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß D3, 2000*500, ß×. 50*50, 100*100 ÌÌ. ÑÊÈÄÊÈ! ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 3,0; (ß×. 100*100),  ÀÑÑÎÐÒ. WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 3,0; (ß×. 150*150),  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU

ÒÎÍÍÀ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÄÎÃ. ÎÒ18-60 ÎÒ25-00 ÎÒ39-00 ÎÒ45-00 ÄÎÃ. 71-00 53-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÒÅËÅÔÎÍ

29

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


30

4.04. ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 3,0; (ß×. 200*200),  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 3,0; (ß×. 50*50),  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 4,0; (ß×. 50*50),  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀßD 5,0; (ß×. 50*50),  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß ÏÐÎÑÅ×ÍÎ-ÂÛÒßÆÍÀß ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ ÑËÀÍÅÖ ÀÂÀÍÒÞÐÈÍÎÂÛÉ ÑËÀÍÅÖ ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑËÀÍÅÖ ÎÕÐÈÑÒÎ-ÆÅËÒÛÉ ÑËÀÍÅÖ ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ ÑËÀÍÅÖ ÕËÎÐÈÒÎÂÛÉ ÇÅËÅÍÛÉ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ. ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ630-00 800-00 700-00 700-00 700-00 650-00

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 61-42-97, 919-9099090 (3412) 50-66-20 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393

ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÌÍÌ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÄÎÃ. (3412) 59-30-51, 904-3169926 950-00 (3412) 24-00-58 ÄÎÃ. (3412) 64-04-03, 47-05-03 ÄÎÃ. (3412) 776-771, 922-5222288 700-00 912-7609221, 904-3171463 ÄÎÃ. (3412) 539-380, 56-59-71 ÄÎÃ. (3412) 47-09-47, 912-7557174 ÎÒ 5 800-00 (3412) 24-07-81, 950-8244753 ÄÎÃ. (3412) 770-350, 912-7422615 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716

ÈÏ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÑÏ ÁÅÒÎÍ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÊÂÀÐÒÀ ÄÎÐÑÍÀÁ ÀÐÒ-ÑÒÐÎÉ ÂÈÊÈÒÐÀÍÑ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ

4.04. ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ ÃÐÀÂÈÉ ÃÐÀÂÈÉ WWW.BETON-18.RU ÃÐÀÂÈÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÃÐÀÂÈÉ ÔÐ. 3-20 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÃÐÀÂÈÉ ÔÐÀÊÖÈÈ 5-20 ÃÐÀÂÈÉ ÔÐÀÊÖÈÎÍÍÛÉ, 3-20, 20-40; 12 Ò ÃÐÀÂÈÉ, 5 Ò ÃÐÀÂÈÉ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÃÐÀÂÈÉ, ÔÐ. 5-20 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò

ÃÐÓÍÒ ÃÐÓÍÒ ÃÐÓÍÒ ÄËß ÎÒÑÛÏÊÈ ÄÎÐÎà ÃÐÓÍÒ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÃÐÓÍÒ, ÂÎÇÈÌ ÎÒ 10 Ò ÃÐÓÍÒ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ 3, 5, 10, 13 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÃÐÓÍÒ, ÒÎÐÔ, ÃËÈÍÀ ÃÐÓÍÒ, ÒÎÐÔ, ÃËÈÍÀ ÇÅÌËß, ×ÅÐÍÎÇÅÌ (ÊÀÌÀÇ, 13 Ò) ÊÅÐÀÌÇÈÒ (0-5, 5-10, 10-20) ÊÅÐÀÌÇÈÒ WWW.PSKPHENIX.RU ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÍÀÂÀËÎÌ 1 ÊÓÁ.Ì, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÐÀÇÍÛÕ ÔÐÀÊÖÈÉ ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÐÀÇÍÛÕ ÔÐÀÊÖÈÉ ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÀÑÎÂÀÍÍÛÉ 0,033 ÊÓÁ.Ì, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 0-5, 5-10, 10-20 È ÄÐ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 0-5, ÁÈÃ-ÁÅÃ, 1 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 0-5, ÁÈÃ-ÁÝà 1 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 0-5, ÍÀÂÀË ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 0-5, ÏÀÊÅÒ 0,05 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 10-20, ÁÈÃ-ÁÝà 1 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 10-20, ÍÀÂÀË ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 10-20, ÏÀÊÅÒ 0,05 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 20-40, ÁÈÃ-ÁÝà 1 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 20-40, ÍÀÂÀË ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 20-40, ÏÀÊÅÒ 0,05 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 5-10, 10-20, 20-40 ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 5-10, ÁÈÃ-ÁÝà 1 ÊÓÁ.Ì

ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÌÅØÎÊ ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ 200-00 200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 6000-00 ÄÎÃ. ÎÒ2000-00 ÎÒ1600-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ55-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 47-62-94, 912-4503965 (3412) 569-007, 477-330 (3412) 64-44-35, 922-5016699 912-7609221, 904-3171463 (3412) 24-00-58 (3412) 244-125, 952-4000713 (3412) 56-11-21, 912-4517111 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 32-05-39, 905-8774789 (3412) 24-00-70, 950-8205635 (3412) 47-10-92, 950-8185660 (3412) 51-76-51 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 56-86-63, 919-9168663 (3412) 51-76-51 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 56-44-64 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 919-9088800 (3412) 908-900, 908-140

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500

ÓÐÀËÑÍÀÁÍÅÐÓÄ ÈÏ ÑÓÍÖÎÂ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÊÂÀÐÒÀ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÏ ÁÎÐÈÑÎÂ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÊÎËÅÑÍÈÖÀ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÔÅÍÈÊÑ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÏÐÅÑÒÈÆ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÈÏ ÁÓÐÛÉ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ


Ñòðîéêà

4.04. ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 5-10, ÍÀÂÀË ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÔÐ. 5-10, ÏÀÊÅÒ 0,05 ÊÓÁ.Ì ÊÅÐÀÌÇÈÒ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÊÐÎØÊÀ ÌÐÀÌÎÐÍÀß, ÃÐÀÍÈÒÍÀß (ÐÀÇËÈ×ÍÎÉ ÔÐÀÊÖÈÈ)

ÍÀÂÎÇ ÍÀÂÎÇ ÊÎÐÎÂÈÉ ÍÀÂÎÇ, ÃÐÓÍÒ ÏËÎÄÎÐÎÄÍÛÉ ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ 3, 5, 10, 13 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ ÎÏÃÑ 10 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ 30 ÊÃ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÎÏÃÑ 5 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ WWW.PSKPHENIX.RU ÎÏÃÑ Â ÌÅØÊÀÕ, 30 ÊÃ ÎÏÃÑ È ÄÐ. ÎÏÃÑ ÍÀÂÀËÎÌ, 5 Ò, 10 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò

ÖÅÍÀ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 4 000-00

ÊÓÁ.Ì

ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ 10 ÒÎÍÍ ÌÅØÎÊ 5 ÒÎÍÍ ÌÅØÎÊ 5 ÒÎÍÍ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÎÏÃÑ, 5 Ò ÎÏÃÑ, ÏÃÑ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ 10, 15, 20, 25 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ 5, 10, 20, 25 Ò, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÑÀÌÎÑÂÀËÀÌÈ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ ÎÒ 3-20 Ò ÎÏÃÑ, ÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ÎÏÃÑ, ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ ÎÏÃÑ, ÏÃÑ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÃÑ ÏÃÑ WWW.PSKPHENIX.RU ÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÏÃÑ, 3, 5, 10, 13 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÃÑ, 5 Ò ÏÃÑ, ÎÏÃÑ 30 Êà ÏÃÑ, ÎÏÃÑ 5 ÒÍ, 10 ÒÍ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÃÑ, ÎÏÃÑ 5,10, 20, 25 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÃÑ, ÎÏÃÑ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ÏÅÐÅÃÍÎÉ ÏÅÑÎÊ ÏÅÑÎÊ ÏÅÑÎÊ 30 ÊÃ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÅÑÎÊ 5 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ WWW.PSKPHENIX.RU ÏÅÑÎÊ È ÄÐ. ÏÅÑÎÊ ÐÅ×ÍÎÉ ÏÅÑÎÊ ÐÅ×ÍÎÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÐÅ×ÍÎÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ 5 ÒÎÍÍ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÊÓÁ.Ì ÒÎÍÍÀ

ÄÎÃ. 8000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 800-00 6500-00 ÄÎÃ. 4500-00 ÄÎÃ. 38-00 ÄÎÃ. ÎÒ5000-00 650-00 700-00 ÄÎÃ.

ÒÅËÅÔÎÍ

31

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 908-900, 908-140 ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ (3412) 908-900, 908-140 ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ (3412) 770-350, 912-7422615 ÏÎÌÎÙÍÈÊ (34145) 72-640 ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ

(3412) 569-007, 477-330 (3412) 24-00-58 (3412) 47-97-31 (3412) 244-125, 952-4000713 (3412) 24-00-58 (3412) 47-68-47, 904-8336848 (3412)907-739,963-0286469 (3412) 47-68-47, 904-8336848 (3412) 24-16-13, 950-1609797 (3412) 51-76-51 (3412) 47-97-31 (3412) 51-76-51 (3412) 47-58-47, 904-8305200 912-7609221, 904-3171463 (3412) 776-771, 922-5222288

ÈÏ ÑÓÍÖΠÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÏ ÌÀÊÑÈÌΠÈÏ ÁÎÐÈÑΠÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÈÏ ÀÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÔÅÍÈÊÑ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÊÑÈÌΠÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÊÂÀÐÒÀ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

ÎÒ 4 200-00 (3412) 24-07-81, 950-8244753 ÄÎÃ. (3412) 47-09-47, 912-7557174 ÎÒ700-00 (3412) 24-00-58 ÄÎÃ. (3412) 477-235, 904-2787056 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 23-55-53, 904-8360404 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 59-30-51, 904-3169926 ÄÎÃ. (3412) 47-62-94, 912-4503965 ÄÎÃ. (3412) 770-350, 912-7422615 ÄÎÃ. 912-44-55-329 ÄÎÃ. (3412) 24-16-13, 950-1609797 600-00 (3412) 47-58-47, 904-8305200

ÂÈÊÈÒÐÀÍÑ ÀÐÒ-ÑÒÐÎÉ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÏ ÓØÍÓÐÖÅ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÝËÈÒ ÑÒÐÎÉ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÓÐÀËÑÍÀÁÍÅÐÓÄ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀÐ ÔÅÍÈÊÑ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅÂ

650-00 912-7609221, 904-3171463 ÄÎÃ. (3412) 776-771, 922-5222288 ÄÎÃ. (3412) 244-125, 952-4000713 ÎÒ 3 800-00 (3412) 24-07-81, 950-8244753 ÄÎÃ. (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÄÎÃ. (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 47-97-31 ÄÎÃ. 912-44-55-329 ÄÎÃ. (3412) 68-77-57 ÄÎÃ. (3412)907-739,963-0286469 ÎÒ3000-00 (3412) 47-68-47, 904-8336848 ÄÎÃ. (3412) 24-16-13, 950-1609797 ÄÎÃ. (3412) 47-97-31 460-00 (3412) 24-00-58 400-00 912-7609221, 904-3171463 ÄÎÃ. (3412) 776-771, 922-5222288 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 47-09-47, 912-7557174

ÊÂÀÐÒÀ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÈÏ ÁÎÐÈÑΠÂÈÊÈÒÐÀÍÑ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÊÑÈÌΠÑÒÐÎÉÁÀÇÀÐ ËÈËÎ ÈÏ ÀÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÔÅÍÈÊÑ ÈÏ ÌÀÊÑÈÌΠÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÊÂÀÐÒÀ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÀÐÒ-ÑÒÐÎÉ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


32

4.04. ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ 30 Êà ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ 5 Ò, 10 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ È ÐÅ×ÍÎÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò

ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÒ 3-20 Ò ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, 30 Êà ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, ÍÀÂÀËÎÌ 5 ÒÎÍÍ, 11 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, ÐÅ×ÍÎÉ ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, ÐÅ×ÍÎÉ 5, 10, 20, 25 Ò ÏÅÑÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, ÐÅ×ÍÎÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 ÄÎ 25 Ò ÏÅÑÎÊ, 13 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ, 5 Ò ÏÅÑÎÊ, ÎÏÃÑ WWW.BETON-18.RU

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÎÏÃÑ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 30 ÊÃ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5-10 ÒÎÍÍ ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, ÙÅÁÅÍÜ ÏÅÑÎÊ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑÎÊ, ØËÀÊ 3, 5, 10, 13 Ò Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÅÑ×ÀÍÎ-ÑÎËßÍÀß ÑÌÅÑÜ ÏÅÑ×ÀÍÎ-ÑÎËßÍÀß ÑÌÅÑÜ (ÏÑÑ) ÏÑÑ (ÏÅÑ×ÀÍÎ-ÑÎËßÍÀß ÑÌÅÑÜ) ÒÎÐÔ ÒÎÐÔ ÒÎÐÔ ÒÎÐÔ ÒÎÐÔ (ÊÓÁ.Ì) Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÒÎÐÔ 5...10 ÊÓÁ.Ì, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÒÎÐÔ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÒÎÐÔ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò

ÒÎÐÔ ÔÐÅÇÅÐÎÂÀÍÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÒÎÐÔ ÔÐÅÇÅÐÎÂÀÍÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 8 ÊÓÁ.Ì ÒÎÐÔ, ÃÐÓÍÒ ÏËÎÄÎÐÎÄÍÛÉ, ÃËÈÍÀ, 5, 10, 25 Ò ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÃÐÓÍÒ, ÃËÈÍÀ ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ ÒÎÐÔ, ×ÅÐÍÀß ÇÅÌËß, ÃÐÓÍÒ ÏËÎÄÎÐÎÄÍÛÉ ×ÅÐÍÎÇÅÌ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5-10 ÒÎÍÍ ØËÀÊ ØËÀÊ ØËÀÊ ÂÑÅÕ ÔÐÀÊÖÈÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ØËÀÊ ÂÑÅÕ ÔÐÀÊÖÈÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ, 10, 20, 25 Ò ØËÀÊ ËÞÁÎÉ ÔÐÀÊÖÈÈ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ØËÀÊ ÎÒ 3-20 Ò, ÙÅÁÅÍÜ ØËÀÊ ÔÐÀÊÖÈÈ 0-20 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ØËÀÊ ÔÐÀÊÖÈÈ 120-360 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ØËÀÊ ÔÐÀÊÖÈÈ 20-70 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ØËÀÊ ÔÐÀÊÖÈÈ 70-120 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ØËÀÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5-10 ÒÎÍÍ ØËÀÊ, ÔÐ. 0-20 ØËÀÊ, ÔÐ. 20-70 ØËÀÊ, ÔÐ. 40-90 ØËÀÊ, ÔÐ. 70-120 ØËÀÊ, ÙÅÁÅÍÜ ÙÅÁÅÍÜ ÙÅÁÅÍÜ ÙÅÁÅÍÜ ÂÑÅÕ ÔÐÀÊÖÈÉ Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÓÄÌÓÐÒÈÈ (ÎÏÒÎÌ)

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ. ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ 13 ÒÎÍÍ

ÌÅØÎÊ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÊÓÁ.Ì

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÊÓÁ.Ì

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

350-00 ÄÎÃ. 330-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 200-00 ÄÎÃ.

(3412) 24-00-58 (3412) 941-453, 909-0549337 (3412) 64-03-09 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 64-03-09 (3412) 47-65-65, 904-8326716

ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÆÅÂÑÊÀß ÌÕÊ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ

ÄÎÃ. 350-00 350-00 ÄÎÃ. 28-00 ÎÒ3200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 4500-00 ÎÒ 3 000-00 ÄÎÃ.

(3412) 23-55-53, 904-8360404 (3412) 47-58-47, 904-8305200 912-7609221, 904-3171463 (3412) 776-771, 922-5222288 (3412) 51-76-51 (3412) 51-76-51 (3412) 59-30-51, 904-3169926 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 477-235, 904-2787056 (3412) 47-58-47, 904-8305200 (3412) 24-07-81, 950-8244753 (3412) 64-04-03, 47-05-03

ÝËÈÒ ÑÒÐÎÉ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÊÂÀÐÒÀ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÏ ÓØÍÓÐÖÅ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÂÈÊÈÒÐÀÍÑ ÑÏ ÁÅÒÎÍ

ÄÎÃ. (3412) 249-670, 23-21-27 ÎÒ30-00 (3412) 24-30-92, 909-7130446 ÄÎÃ. (3412) 47-02-52 ÄÎÃ. (3412) 56-11-21, 912-4517111 ÄÎÃ. (3412) 770-350, 912-7422615 ÄÎÃ. (3412) 244-125, 952-4000713 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. (3412) 640-567, 90-67-67 ÄÎÃ. 912-44-55-329 ÄÎÃ. (3412) 47-97-31 ÄÎÃ. (3412) 569-007, 477-330 900-00 (3412) 24-00-58 ÄÎÃ. (3412) 64-03-09 ÄÎÃ. (3412) 24-14-15, 950-1600040 500-00 912-7609221, 904-3171463 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716

ÑÎÞÇ ÈÏ ÒÛ×ÈÍÈÍÀ ÈÏ ØÀÁÀËÈÍ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÈÏ ÁÎÐÈÑΠÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÑÐÅÄÓÐÀËÍÅÐÓÄ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀÐ ÈÏ ÌÀÊÑÈÌΠÈÏ ÑÓÍÖΠÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÈÏ ÑÒÀÕÅÅÂÀ ÊÂÀÐÒÀ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ

ÄÎÃ. (3412) 477-235, 904-2787056 ÄÎÃ. (3412) 776-771, 922-5222288 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 23-55-53, 904-8360404 ÄÎÃ. (3412) 47-58-47, 904-8305200 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 47-02-52 ÄÎÃ. (3412) 47-09-47, 912-7557174 ÄÎÃ. (3412) 59-30-51, 904-3169926 400-00 912-7609221, 904-3171463 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 776-771, 922-5222288 ÄÎÃ. (3412) 23-55-53, 904-8360404 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 47-65-65, 904-8326716 ÄÎÃ. (3412) 47-02-52 350-00 (3412) 24-00-58 800-00 (3412) 24-00-58 ÎÒ 500-00 (3412) 677-999, 55-99-10 500-00 (3412) 24-00-58 ÄÎÃ. (3412) 47-62-94, 912-4503965 ÄÎÃ. 912-44-55-329 ÄÎÃ. (3412) 569-007, 477-330 ÄÎÃ. (3412) 506-756, 919-9070333

ÈÏ ÓØÍÓÐÖÅ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÝËÈÒ ÑÒÐÎÉ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÏ ØÀÁÀËÈÍ ÀÐÒ-ÑÒÐÎÉ ÈÏ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÊÂÀÐÒÀ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÝËÈÒ ÑÒÐÎÉ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ØÀÁÀËÈÍ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÓÐÀËÑÍÀÁÍÅÐÓÄ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀÐ ÈÏ ÑÓÍÖΠÈÒÅÐÐÀ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.05. ÖÅÌÅÍÒ, ÃÈÏÑ, ÀËÅÁÀÑÒÐ, ÈÇÂÅÑÒÜ, ÄÐÓÃÈÅ ÑÓÕÈÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÑÌÅÑÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ (ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ) ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ Ì1400, ÔÐÀÊÖÈß 40-70 ÌÌ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÔÐ. 3-10; 5-20; 20-40; 40-70 (ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ) ÃÐÀÍÈÒ18.ÐÔ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐ. 20-40, 40-70, 5-20 ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐ. 20-40; 40-70 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐ. 5-20; 20-40; 40-70 ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐÀÊÖÈß 0-5, 0-10 ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐÀÊÖÈß 20-40 ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐÀÊÖÈß 40-70 ÙÅÁÅÍÜ ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ, ÔÐÀÊÖÈß 5-20 ÙÅÁÅÍÜ ÄÎËÎÌÈÒÎÂÛÉ ÙÅÁÅÍÜ ÄÎËÎÌÈÒÎÂÛÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÙÅÁÅÍÜ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 5, 10, 20 Ò ÙÅÁÅÍÜ ÔÐ. 20-40 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÙÅÁÅÍÜ ÔÐ. 20-40, 40-70 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÙÅÁÅÍÜ ÔÐ. 40-70 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÙÅÁÅÍÜ ÔÐ. 5-20 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÙÅÁÅÍÜ ØËÀÊÎÂÛÉ, ÃÐÀÍÈÒÍÛÉ ÐÀÇÍÛÕ ÔÐÀÊÖÈÉ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÎÒ 10 Ò ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÍÈÒ ÔÐ. 20-40 ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÍÈÒ ÔÐ. 40-70 ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÍÈÒ, ÔÐ. 5-20 ÙÅÁÅÍÜ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5-10 ÒÎÍÍ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÊÓÁ.Ì ÒÎÍÍÀ

ÄÎÃ. ÎÒ1020-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 6 700-00 1300-00 ÄÎÃ. 880-00 940-00 990-00 1020-00 ÎÒ950-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1 100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1 090-00 1 140-00 1 170-00 ÄÎÃ.

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ

ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ (3412) 908-900, 908-143 (3412) 49-13-13 (3412) 941-453, 909-0549337 (3412) 67-60-67, 912-8770652 (3412) 770-350, 912-7422615 (3412) 24-07-81, 950-8244753 (3412) 64-03-09 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 539-380, 56-59-71 (3412) 539-380, 56-59-71 (3412) 539-380, 56-59-71 (3412) 539-380, 56-59-71 (3412) 24-00-58 (3412) 941-453, 909-0549337 (3412) 47-65-65, 904-8326716 (3412) 776-771, 922-5222288 912-7609221, 904-3171463 (3412) 776-771, 922-5222288 (3412) 776-771, 922-5222288 (3412) 477-235, 904-2787056 (3412) 24-00-58 (3412) 24-00-58 (3412) 24-00-58 (3412) 47-02-52

33

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÈÆÅÂÑÊÀß ÌÕÊ ÂÅÃÀ-ÑÌ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÂÈÊÈÒÐÀÍÑ ÃÊ ÍÅÐÓÄÈÍÂÅÑÒ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÄÎÐÑÍÀÁ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÆÅÂÑÊÀß ÌÕÊ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÊÂÀÐÒÀ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ ÈÏ ÓØÍÓÐÖÅÂ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÆÑÏÅÖÀÂÒÎ ÈÏ ØÀÁÀËÈÍ

4.05. ÖÅÌÅÍÒ, ÃÈÏÑ, ÀËÅÁÀÑÒÐ, ÈÇÂÅÑÒÜ, ÄÐÓÃÈÅ ÑÓÕÈÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÑÌÅÑÈ ÃÈÏÑ Ã-3, Ã-13, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ, 30 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ ATLAS ÄËß ÊÀÔÅËß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ 2 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ LITOCHROM 1-6 Ñ.00 ÁÅËÀß, 2 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ LITOCHROM 1-6 Ñ.10 ÑÅÐÀß, 2 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ LITOCHROM 1-6 Ñ.200 ÂÅÍÃÅ, 2 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ LITOCHROM 1-6 Ñ.60 ÁÅÆÅÂÛÉ/ÁÀÃÀÌÀ, 2 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ ÁÅËÀß, 1,5 Êà ÇÀÒÈÐÊÀ ØÈÐÎÊÎØÎÂÍÀß ÆÀÐÎÑÒÎÉÊÀß, 3 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÇÀÒÈÐÊÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÈÇÂÅÑÒÜ (ÍÅÃÀØÅÍÀß)  ÐÀÑÔÀÑÎÂÊÅ, 30 Êà WWW.SILIKAT18.RU ÈÇÂÅÑÒÜ ÃÀØÅÍÀß (ÏÓØÎÍÊÀ) 50 ÌÊÐ, 25 Êà (ÒÓÐÖÈß)

ÌÅØÎÊ

ÈÇÂÅÑÒÜ È ÏÀÑÒÀ ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÀß ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ Ì125 Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÊËÅÉ FORMAN ÄËß ÏËÈÒÊÈ ¹51, 25 Êà ÊËÅÉ FORMAN ÄËß ÏËÈÒÊÈ È ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ ¹52, 25 Êà ÊËÅÉ LITOFLEX Ê80 ÂÛÑÎÊÎÝËÀÑÒ. ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐ./ÊÀÌÍß/ÒÅÏËÛÕ ÏÎËÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ, 25 Êà ÊËÅÉ LITOFLOOR K66 ÄËß ÍÀÏ. ÏËÈÒÊÈ/ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ/ÍÅÐÎÂÍÛÕ ÏÎÂÅÐÕ., 25 Êà ÊËÅÉ LITOKOL K17 ÏÐÎÔ. ÄËß ÏËÈÒÊÈ, ÌÎÇÀÈÊÈ, ÌÐÀÌÎÐÀ (ÄËß ÂÍÓÒÐ./ÍÀÐ. ÐÀÁÎÒ), 25 Êà ÊËÅÉ LITOKOL Ê47 ÄËß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ (ÄËß ÂÍÓÒÐ. ÐÀÁÎÒ), 25 Êà ÊËÅÉ LITOPLUS Ê55 ÄËß ÏËÈÒÊÈ/ÌÎÇÀÈÊÈ/ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ, ÂËÀÆÍÛÕ ÏÎÌÅÙ., 5 Êà ÊËÅÉ ÁÅÐÃÀÓÔ ÊÅÐÀÌÈÊ, 25 Êà ÊËÅÉ ÂÎËÌÀ-ÈÍÒÅÐÜÅÐ ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÐÀÁÎÒ, 25 Êà ÊËÅÉ ÂÎËÌÀ-ÊÅÐÀÌÈÊ ÄËß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ, 25 Êà ÊËÅÉ ÄËß ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÀ ÊËÅÉ ÄËß ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÀ ÏÐÎÔÈÊÑ-ÌÀÃÍÈÒ, 25 ÊÃ

ÊÃ ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ

ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ØÒ. ÏÀÊÅÒ

ÎÒ 115-00 110-00 ÎÒ109-00 ÎÒ109-00 ÎÒ 154-00 ÎÒ109-00 37-50 155-00 ÎÒ109-00 227-37 ÄÎÃ.

(3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 235-111 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 911-888 (3412) 51-18-57, 51-29-49

ÓÐÀËÃÈÏÑ ËÀÊÌÀ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÀÌÊÎÐ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÓÑÑ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ ÒÄ ÂÎËÃÀ-ÊÀÌÀ

ÎÒ 16-85 9-90 ÎÒ185-00 ÎÒ252-00 ÎÒ498-00 ÎÒ432-00 ÎÒ264-00 ÎÒ206-00 ÎÒ206-00 200-00 180-00 184-00 ÄÎÃ. 174-00

(3412) 51-45-17, 51-44-93 (3412) 56-93-39 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 50-67-30,42-02-25 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 77-57-59, 912-7452300

ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


34

4.06. ÒÅÏËÎ-, ÃÈÄÐÎ- È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

Ñòðîéêà

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÊËÅÉ ÄËß ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒÀ, ÏËÈÒÊÈ KERAMIK PRO, 25 Êà BERGAUF ÊËÅÉ ÄËß ÊËÀÄÊÈ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ, 30 ÊÃ, Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÊËÅÉ ÄËß ÏÅ×ÅÉ È ÊÀÌÈÍΠKERAMIK TERMO, 25ÊÃ, BERGAUF ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ BERGAUF, ÖÅÐÅÇÈÒ ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ BROZEX KC-9 25 Êà ÊÅÐÀÌÈÊ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ . ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ BROZEX ÊÑ-9 ÊÅÐÀÌÈÊ 25 ÊÃ; BROZEX ÊÑ-11 ÑÒÀÍÄÀÐÒ 5 ÊÃ, 25 Êà ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ È ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÎ 25 Êà ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ ÏÐÎÔÈÊÑ ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ ÖÅÐÅÇÈÒ, ÑÌ9, ÑÌ11, ÏÎ 25 ÊÃ

ÌÅØÎÊ

235-00 280-00 350-00 ÄÎÃ. 157-00 ÎÒ 144-00 ÎÒ180-00 ÄÎÃ. ÎÒ206-00

(3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 56-93-39 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-76-53 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 51-76-53

ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÀÌÊÎÐ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ

ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ ÞÍÈÑ FIX, 25 Êà ÊËÅÉ ÄËß ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ, ÌÎÇÀÈÊÈ MOSAIK, 25 ÊÃ, BERGAUF ÊËÅÉ ÊËÀÄÎ×ÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÛÉ ÞÍÈÑ ÓÍÈÁËÎÊ, 25 Êà ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ ËÈÒÎÊÎË Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊËÅÉ ÓÑÈËÅÍÍÛÉ LITOKOL X11 ÄËß ÏËÈÒÊÈ/ÌÎÇÀÈÊÈ/ÌÐÀÌÎÐÀ, 25 Êà ÊËÅÉ ÓÑÈËÅÍÍÛÉ ÆÀÐÎÑÒÎÉÊÈÉ, 25 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÌÀÑÑÀ ÑÈËÈÊÀÒÍÀß Â ÐÀÑÔÀÑÎÂÊÅ, 30 Êà WWW.SILIKAT18.RU ÌÀÑÒÈÊÀ ÊËÅßÙÀß ÆÀÐÎÑÒÎÉÊÀß, 5 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÎËÀ ÞÍÈÑ ÃÎÐÈÇÎÍÒ, 25 Êà ÏÎË ÃÈÏÑÎÂÛÉ ÃÈÏÅÐÏÎË, 20 Êà ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ BROZEX ÍÏ-42, 20 Êà ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÉ ÒÎËÑÒÎÑËÎÉÍÛÉ ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÉ ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÛÉ ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÔÈÍÈØÍÛÉ ÏËÈÒÎÌÈÊÑ ÏÔ, 25Êà ÏÎË ÑÀÌÎÂÛÐÀÂÍÈÂÀÞÙÈÉÑß, ÞÍÈÑ ÃÎÐÈÇÎÍÒ-2, 25 Êà ÐÅÌÑÎÑÒÀÂÛ ËÀÕÒÀ (ÁÀÇÎÂÛÉ, ÁÛÑÒÐÛÉ, ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÛÉ) WWW.ONIKS18.COM ÐÎÒÁÀÍÄ, 30 Êà ÑÌÅÑÈ ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ ÑÓÕÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.ZIM23.RU ÑÌÅÑÈ ÖÅÌÅÍÒÎ-ÏÅÑ×ÀÍÛÅ ÑÌÅÑÜ ÃËÈÍÎ-ØÀÌÎÒÍÀß ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÆÀÐÎÑÒÎÉÊÀß, 20 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÑÌÅÑÜ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÀß ÆÀÐÎÑÒÎÉÊÀß, 25 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÑÌÅÑÜ ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß, ÐÎÒÃÈÏÑ, 30 Êà (ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ) ÖÅÌÅÍÒ ÖÅÌÅÍÒ Â ÌÅØÊÀÕ 50 Êà (ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊ) ÖÅÌÅÍÒ Â ÌÅØÊÀÕ, 50 Êà WWW.ZIM23.RU ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ 400 Ä 20  ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 50 Êà ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20 ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20 (50 ÊÃ), ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20 (ÌÊÐ 1 ÒÍ) ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20  ÌÅØÊÀÕ 50 Êà (ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ) ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20  ÌÅØÊÀÕ 50 ÊÃ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20, 30 Êà ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20, 30 ÊÃ. ÑÊÈÄÊÈ! ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20, 50 Êà ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20, 50 ÊÃ. ÑÊÈÄÊÈ! ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400 Ä20, ÍÀÂÀË ÎÒ 10 ÒÎÍÍ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ400, Ä20 (ÍÀÂÀË), ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0 ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0 (ÌÊÐ 1 ÒÎÍÍÀ), ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0 (ÍÀÂÀË), ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0 ÍÀÂÀË (ÂÀÃÎÍÍÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ) ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0, 1000 Êà ÖÅÌÅÍÒ ÏÖ500 Ä0, 50 ÊÃ. ÑÊÈÄÊÈ! ÖÅÌÅÍÒ, 50 Êà (ÎÒ ÒÎÍÍÛ) ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÍÀ ÃÈÏÑÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÔÓÃÅÍÔÞËËÅÐ, 25 Êà (ÊÍÀÓÔ) ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ, 10 Êà (ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ) ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÔÓÃÅÍ, 25 ÊÃ, KNAUF ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÀß ÔÀÑÀÄÍÀß ÔÈÍÈØ ÖÅÌÅÍÒ, 20 ÊÃ, BERGAUF ØÏÀÒËÅÂÊÀ ÁÀÇÎÂÀß ÃÈÏÑÎÂÀß , ÞÍÈÑ ÁËÈÊ, 18 Êà ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ BERGAUF ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÐÎÒÁÀÍÄ, 30 Êà ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÐÎÒÃÈÏÑ, 30 Êà ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÞÍÈÑ ÒÅÏËÎÍ, 30 Êà ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÐÎÒÁÀÍÄ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÈÏÑÀ ÄËß ÑÒÅÍ, ÏÎÒÎËÊÎÂ, 30 Êà (ÊÍÀÓÔ) ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÐÎÒÁÀÍÄ, 30 ÊÃ, KNAUF ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÐÎÒÃÈÏÑ, 30 ÊÃ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÀß, ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍ. ÃÈÄÐÎÑÒÎÏ BERGAUF

ØÒ. ÌÅØÎÊ ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ÏÀÊÅÒ ØÒ. ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÊÃ ÊÃ ÌÅØÎÊ ØÒ. ÊÃ ÌÅØÎÊ

195-50 500-00 253-00 ÎÒ240-00 ÎÒ 311-00 415-00 45-48 170-00 224-50 141-00 218-00 ÎÒ175-00 ÎÒ180-00 275-00 517-50 ÎÒ47-00 ÎÒ380-00 ÎÒ20-00 ÎÒ160-00 ÄÎÃ. 250-00 370-00 265-00 ÄÎÃ. 240-00 ÎÒ242-00 200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 137-00 ÎÒ 141-00 ÎÒ190-00 ÎÒ235-00 ÎÒ4200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ4250-00 ÎÒ255-00 ÄÎÃ. 439-00 165-00 430-00 330-00 276-00 ÄÎÃ. 413-00 256-00 374-00 448-00 430-00 260-00 470-00

(3412) 600-645, 609-645 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 40-81-30, 42-02-25 (3412) 900-523, 900-559 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 911-888 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 43-30-22, 565-408 (3412) 43-30-22, 565-408 (3412) 506-730, 40-81-30 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 51-76-51 (3412) 50-66-20 (3412) 50-60-70 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 68-77-57 (3412) 93-01-94, 93-01-22 (3412) 50-60-70 (3412) 56-22-32, 912-8517608 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 49-13-13 (3412) 51-76-51 (3412) 49-13-13 (3412) 51-76-51 (3412) 51-76-51 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 23-16-37, 908-156 (3412) 908-900, 908-140 (3412) 49-13-13 (3412) 51-76-51 (3412) 249-670, 23-21-27 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56

ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÑÑ Ó ÊÀÌÈÍÀ ×ÓÐÎÂÑÊÎÉ ÇÀÂÎÄ ÑÑÌ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÅÑÒÈÆ Ì-Í ÑÒÐÎÉÏÎË Ì-Í ÑÒÐÎÉÏÎË ÓÐÀËÃÈÏÑ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ËÈËÎ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÊÀÐÄÀÊÎÂ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÑÒÐÎÉÒÅÊ ÏÑÊ ÃÅÐÌÅÑ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÎÞÇ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ

(3412) 77-31-41 (3412) 93-01-94, 93-01-22 (3412) 477-443, 493-451

ÔÀÐÒÀ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ

ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ

ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÊÃ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÊÃ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÒÎÍÍÀ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ØÒ. ØÒ. ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

4.06. ÒÅÏËÎ-, ÃÈÄÐÎ- È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ÁÈÊÐÎÑÒ ÁÈÊÐÎÑÒ ÓÍÈÔËÅÊÑ, ÁÈÏÎË, ÒÅÕÍÎÝËÀÑÒ ÁÈÊÐÎÑÒ ÕÊÏ, ÕÏÏ, ÒÊÏ, ÒÏÏ (1*10 Ì), ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß

ÊÂ.Ì

ÄÎÃ. ÎÒ59-00 ÄÎÃ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.06. ÒÅÏËÎ-, ÃÈÄÐÎ- È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÁÈÊÐÎÑÒ ÕÏÏ È ÕÊÏ WWW.ZIM23.RU ÁÈÊÐÎÑÒ, ÓÍÈÔËÅÊÑ (ÁÈÒÓÌÍÀß ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß) ÁÈÊÐÎÑÒ, ÓÍÈÔËÅÊÑ ÁÈÒÓÌ ÂÎÉËÎÊ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÎÉËÎÊ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÅÎÒÅÊÑÒÈËÜ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ WWW.TAN-PROFIL.RU ÃÅÎÒÅÊÑÒÈËÜ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ WWW.TAN-PROFIL.RU ÃÈÄÐÎ-, ÂÅÒÐÎÇÀÙÈÒÀ ÒÀÉÂÅÊ HOUSEWRAP ÄËß ÔÀÑÀÄÀ. ÐÓËÎÍ 1,5*50 Ì ÃÈÄÐÎ-, ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß SILVER Ä/Í, ÐÓËÎÍ 1,5*50 Ì WWW.METALLPROFIL.RU ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß Ä110 ÑÒÀÍÄÀÐÒ WWW.TAN-PROFIL.RU ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß Ä65 ÑÈËÜÂÅÐ WWW.TAN-PROFIL.RU ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß Ä80 ÑÈËÜÂÅÐ WWW.TAN-PROFIL.RU

ÐÓËÎÍ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß Ä96 ÑÈËÜÂÅÐ WWW.TAN-PROFIL.RU ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÄËß Æ/Á ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ WWW.ASPECT.PRO ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÓÑÈËÅÍÈÅ Æ/Á ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ WWW.ASPECT.PRO ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÈÇÎÑÏÀÍ À ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß ËÀÕÒÀ WWW.ONIKS18.COM ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß ÏÅÍÅÒÐÎÍ WWW.ASPECT.PRO ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÒÀÉÂÅÊ SOFT Ä/ÊÐÎÂËÈ, ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖ., ÐÓËÎÍ 1,5*50 Ì ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÒÀÉÂÅÊ SOLID Ä/ÊÐÎÂËÈ, ÏÀÐÎÏÐÎÍÈÖ., ÐÓËÎÍ 1,5*50 Ì ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ØÎÂÍÀß, ÎÁÌÀÇÎ×ÍÀß, ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß ËÀÕÒÀ WWW.ONIKS18.COM ÃÈÄÐÎ-ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß COROTOP, ÒÀÉÂÅÊ 1,5*50 Ì ÃÈÄÐÎ-ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß ÏËÅÍÊÀ 1,5*50 Ì ÃÈÄÐÎÔÎÁÈÇÀÒÎÐ ÑÈËÈÊÎÍÎÂÛÉ ßÐÊÎ, 5 ÊÃ, 10 Êà ÃÐÀÍÓËÀ ÄËß ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁÅÒÎÍÀ ÃÐÀÍÓËÀ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÀß ÂÑÏÅÍÅÍÍÀß ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß, ÑÏÓÒÍÈÊ, 10 Ë ÈÇÎËÎÍ ÏÐÎÑÒÎÉ, ÔÎËÜÃÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÈÇÎËÎÍ, ÔÎËÜÃÎÈÇÎËÎÍ 2-10 ÌÌ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÈÇÎËßÖÈß ÒÐÓÁÍÀß, ÖÈËÈÍÄÐÛ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÛÅ ISOROLL D ÎÒ 18-479 ÊÀÍÀÒ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ (ÄÆÓÒ, ÑÈÇÀËÜ, ËÅÍ)  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

35

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÊÃ ÊÃ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ

ÎÒ779-00 (3412) 50-60-70 ÄÎÃ. (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÄÎÃ. (3412) 68-77-57 ÄÎÃ. (3412)930-920 ÎÒ200-00 (3412) 49-35-37, 49-27-59 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 3690-00 (3412) 44-65-55 1700-00 (3412) 44-65-55 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ËÈËÎ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ

ÐÓËÎÍ ÊÃ ÊÃ ÐÓËÎÍ ÊÃ ÊÃ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÊÃ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì Ï.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 144-50 ÄÎÃ. 3690-00 3990-00 ÎÒ85-90 ÎÒ2750-00 ÎÒ 1 350-00 280-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 272-00 ÄÎÃ. ÎÒ8-26 ÄÎÃ. ÎÒ 7-25

ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÀÑÏÅÊÒ ÀÑÏÅÊÒ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÀÑÏÅÊÒ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÏÀÊËß. ÄÆÓÒ. ÊÀÍÀÒ

(3412)32-00-89,32-00-90 (3412) 906-166, 919-9123925 (3412) 906-188, 909-0606177 (3412) 31-10-10, 23-33-83 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 906-166, 906-177 (3412) 44-65-55 (3412) 44-65-55 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 78-48-28 (3412) 77-12-46, 46-10-29 (3412) 91-51-35, 54-33-99 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 655-134 (3412) 55-15-30, 64-07-37

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


36

4.06. ÒÅÏËÎ-, ÃÈÄÐÎ- È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÊÐÎÂËß ÑÊÀÒÍÀß ÈÇÎÂÅÐ (ÇÂÓÊÎ-ÇÀÙÈÒÍÀß), 1170*610*50, 0,714 ÊÓÁ.Ì ÊÐÎØÊÀ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÀß, ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÀß (ÄÐÎÁËÅÍÊÀ) ËÀÉÍÐÎÊ ËÀÉÒ (1000*500*50), ÏËÎÒÍÎÑÒÜ 45 ÊÃ/ÊÓÁ.Ì, 8/ÓÏ. - 4 ÊÂ.Ì, 0,2 ÊÓÁ.Ì ËÅÍÒÀ AGVA-BAND, ÁÈÒÓÌÍÀß ÑÀÌÎÊËÅÞÙÀßÑß, ÔÎËÜÃÈÐÎÂÀÍÍÀß ËÅÍÒÀ ÃÅÐÌÅÒÈÇÈÐÓÞÙÀß ÄËß ÃÈÄÐÎ-, ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÈ ÌÀÑÒÈÊÀ ÁÈÒÓÌÍÀß ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß (18 ÊÃ) ÌÀÑÒÈÊÀ ÊÐÎÂÅËÜÍÀß ÑËÀÂßÍÊÀ WWW.ONIKS18.COM ÌÀÑÒÈÊÀ, ÏÐÀÉÌÅÐ

ÓÏÀÊ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÃ ÊÃ ÊÃ

1 100-00 ÄÎÃ. 1823-00 300-00 ÄÎÃ. ÎÒ 42-50 ÎÒ97-00 ÄÎÃ.

(3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 91-51-35, 54-33-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 57-33-62, 57-33-64 (3412) 655-134 (3412) 45-46-92, 908-721 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 655-134

ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÝËÜÃÀ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÏÈÊ ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ

ÌÀÑÒÈÊÈ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÑËÀÂßÍÊÀ WWW.ONIKS18.COM ÌÀÑÒÈÊÈ, ÏÐÀÉÌÅÐÛ (ÁÀÍÊÀ 20 ÊÃ) ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÀÐÎ-, ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÊËÀÑÑÀ TAYUEK, ÏËÎÒÍÎÑÒÜ 110-130 ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ (ÏÅÍÎÏËÀÑÒ ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ) ÌÀÒÛ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÛÅ, ÌÁÎÐ-5Ô ÌÀÒÛ ÒÅÏËÎÐÎËË (0,48 ÊÓÁ.Ì) ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÜ ÄËß ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁÅÒÎÍÀ ÏÀÊËß ÏÀÊËß Â ÒÞÊÀÕ È ËÅÍÒÎ×ÍÀß, ÄÆÓÒ WWW.ZIM23.RU ÏÀÊËß ËÅÍÒÎ×ÍÀß, 8 ÊÃ, ØÈÐÈÍÀ 15 ÑÌ, 45-50 Ì ÏÀÊËß ÒÞÊÎÂÀß 10-30 Êà ÏÀÊËß, ÌÎÕ, ÄÆÓÒ ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, Ñ ÁÀÇÀËÜÒÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, Ñ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ)

ÊÃ ØÒ. ÐÓËÎÍ ÊÓÁ.Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÊÓÁ.Ì ÊÃ ÊÃ ÐÓËÎÍ ÊÃ

ÎÒ98-50 ÎÒ900-00 ÎÒ 1 199-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ43-00 ÎÒ 390-00 ÎÒ 40-00 ÄÎÃ. ÎÒ 1 210-00 ÎÒ 1 115-00

(3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 57-33-62, 57-33-64 (3412) 57-33-62, 57-33-64 (3412) 77-12-46, 46-10-29 (3412) 72-15-17, 965-8411414 (3412) 72-15-17, 965-8411414 (3412) 77-12-46, 46-10-29 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 50-60-70 (3412) 55-15-30, 64-07-37 (3412) 55-15-30, 64-07-37 (3412) 24-30-92, 909-7130446 (3412) 54-33-99, 919-9153797 (3412) 54-33-99, 919-9153797

ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÝËÜÃÀ ÝËÜÃÀ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍà ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍà ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÀÊËß. ÄÆÓÒ. ÊÀÍÀÒ ÏÀÊËß. ÄÆÓÒ. ÊÀÍÀÒ ÈÏ ÒÛ×ÈÍÈÍÀ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÎÒ 1 200-00 (3412) 54-33-99, 919-9153797 ÎÒ 1 100-00 (3412) 54-33-99, 919-9153797 ÄÎÃ. (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÄÎÃ. (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÎÒ 40-00 (3412) 795-000 84-60 (3412) 45-77-44, 45-77-55 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÎÒ 114-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ 80-00 (3412) 91-51-35, 54-33-99 116-30 (3412) 45-77-44, 45-77-55 ÄÎÃ. (3412) 77-12-46, 46-10-29 ÄÎÃ. (3412) 77-12-46, 46-10-29 ÄÎÃ. (3412) 77-12-46, 46-10-29 4000-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 ÄÎÃ. (3412) 77-31-41 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÎÒ980-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 ÄÎÃ. (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÎÒ984-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ990-00 (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 91-51-35, 54-33-99 ÎÒ999-00 (3412) 49-13-13 ÄÎÃ. (3412) 655-134

ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ RTG ÀÌÊÎÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ ÀÌÊÎÐ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÔÀÐÒÀ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ Ñ ÁÀÇÀËÜÒÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÊÂ.Ì ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ Ñ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÊÂ.Ì ÏÀÐÎ-, ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÈÇÎÑÏÀÍ D ÐÓËÎÍ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß ÈÇÎÑÏÀÍ Â ÐÓËÎÍ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß Í110 ÑÒÀÍÄÀÐÒ WWW.TAN-PROFIL.RU ÐÓËÎÍ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈß Í96 ÑÈËÜÂÅÐ WWW.TAN-PROFIL.RU ÐÓËÎÍ ÏÀÑÒÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß UNIPAK (ÄËß ÐÅÇÜÁÎÂÛÕ ÑÎÅÄ.), ÎÒ 20 - 360 ÃÐ. ØÒ. ÏÅÍÀ ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÀß 750 ÌË ØÒ. ÏÅÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÀß MAKROFLEX, KRASS, BOXER, 65 Ë ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ØÒ. ÏÅÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÀß, 750 ÌË, ÁÛÒÎÂÀß È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß WWW.ZIM23.RU ØÒ. ÏÅÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÀß, ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ ÌÀÊÐÎÔËÅÊÑ 500, 750, 870 ÌË ÁÀËËÎÍ ÏÅÍÀ ÏÐÎÔÈ ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÀß 750 ÌË ØÒ. ÏÅÍÎÏËÀÑÒ ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏËÀÑÒ ÃÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÄËß ÓÒÅÏËÅÍÈß ÏÑÁ-Ñ-15, 25, 25Ô, 35 ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏËÀÑÒ ÔÀÑÀÄÍÛÉ ÏÑÁ-Ñ-25Ô ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏËÅÊÑ ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏËÅÊÑ ÏÅÍÎÏËÅÊÑ, ÏÎËÈÑÏÅÍ ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË 3, 4, 5, 10 ÌÌ ØÒ. ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÏÑÁ-15, 1000*1000 ÌÌ, ÒÎËÙÈÍÀ 30, 50, 100 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÏÑÁ-15, 25 1000*1000, ÒÎËÙÈÍÀ 30, 50, 100 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÏÑÁ-15, ÏÑÁ-15Ë, ÏÑÁ-25, ÏÑÁ-25Ô, ÏÑÁ-35, ÏÑÁ-Ñ50 ÊÓÁ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÏÑÁ-Ñ-15, 30-100 ÌÌ ÊÂ.Ì ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÝÊÑÒÐÓÄÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÒÈÌÏËÝÊÑ 1200*600*30, 40, 50 ËÈÑÒ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.06. ÒÅÏËÎ-, ÃÈÄÐÎ- È ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÏËÅÍÊÀ ÂÅÒÐÎ-ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÍÀß ÈÇÎÁÎÍÄ À 60 ÊÂ.Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏËÅÍÊÀ ÂËÀÃÎ-, ÂÅÒÐÎÇÀÙÈÒÍÀß, 75 ÊÂ.Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏËÅÍÊÀ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÎÍÄÓÒÈÑ RV 100 1,5*50 (75 ÊÂ.Ì) ÏËÅÍÊÀ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÄÀÐÒ 110N (50*1,5 Ì) ÏËÅÍÊÀ ÏÀÐÎ-ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÎÍÄÓÒÈÑ, ÑÏÀÒÍÅÊÑ ÏËÅÍÊÀ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß È ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÑÒÐÎÉÈÇÎË WWW.ZIM23.RU ÏËÅÍÊÀ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÈÇÎÁÎÍÄ Â 60 ÊÂ.Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏËÅÍÊÀ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÄÀÐÒ 110Ð (50*1,5 Ì)

ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ

ÏËÅÍÊÀ ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß, 75 ÊÂ.Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏËÅÍÊÀ ÒÅÏËÎÎÒÐÀÆÀÞÙÀß ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÎÍÄÓÒÈÑ R ÒÅÐÌÎ 1,5*25 (37,5 ÊÂ.Ì) ÏËÅÍÊÈ ÃÈÄÐÎ-, ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏËÅÍÊÈ ÃÈÄÐÎ-, ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÏËÅÍÊÈ ÏÀÐÎ-, ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÏËÈÒÀ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÀß ÄËß ÓÒÅÏËÅÍÈß ÏÑÁ-Ñ-15, 25, 25Ô, 35 ÏËÈÒÛ ÏÅÍÎÏËÝÊÑ 2, 3, 5 ÌÌ ÏËÈÒÛ ÐÎÊËÀÉÒ, ÒÅÕÍÎÁËÎÊ È ÄÐ. ÏËÈÒÛ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÈÒÛ ÒÅÐÌÎÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÈÒÛ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÀÉÌÅÐ ÁÈÒÓÌÍÛÉ, ÌÀÑÒÈÊÀ ÁÈÒÓÌÍÀß, 3 Ë, 20 Ë WWW.ZIM23.RU

ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÝÊÎÂÀÒÛ WWW.EDEM-COMPANY.RU ÐÀÁÎÒÛ ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ Ñ ÓÒÅÏËÈÒÅËÅÌ ÝÊÎÂÀÒÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎÂÀÒÛ WWW.EDEM-COMPANY.RU ÐÅÇÈÍÀ ÆÈÄÊÀß ÎÄÊÎÌÏ. ÑËÀÂßÍÊÀ WWW.ONIKS18.COM ÑÊÎÒ× ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ 50*50 ALTR ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊ ÐÑÒ 415Ë, ÑÒÅÊËÎÒÊÀÍÜ ÝÇ-200 ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊ ÐÑÒ-430 ÑÒÅÊËÎÒÊÀÍÜ ÝÇ-200 ÑÒÅÊËÎÒÊÀÍÜ, ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÁÀÇÀËÜÒÎÂÀß Â ÀÑÑÎÐÒ. ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÁÀÇÀËÜÒÎÂÀß ÝÊÎÂÅÐ, ÏËÎÒÍÎÑÒÜ 30

ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÆÈÄÊÎ-ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÈÇÎËËÀÒ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÆÈÄÊÎ-ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÐÓÍÄ WWW.ASPECT.PRO ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÆÈÄÊÎ-ÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÒÅÐÌ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÈÇÎÁÎÊÑ ÝÊÑÒÐÀ ËÀÉÒ WWW.METALLPROFIL.RU ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÊÎÐÓÍÄ - ÆÈÄÊÎ-ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÄËß ÒÐÓÁ È ÑÒÅÍ WWW.NANO34.RU ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÒÅÏËÎÏÐÎÂÎÄÎÂ, ÔÀÑÀÄΠÇÄÀÍÈÉ WWW.ASPECT.PRO ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÒÅÏËÎÔËÅÊÑ 110/ 9 ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß: ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎË ÏÑÁ-15-Ñ-15, 25, 25Ô, 35 ÒÅÐÌÎÏËÅÍÊÀ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÓÍÈÔËÅÊÑ ÒÊÏ, ÒÏÏ, ÝÊÏ, ÝÏÏ È ÄÐ., ÀÉÑÈÒÅÊÑ ÓÍÈÔËÅÊÑ ÕÊÏ, ÕÏÏ, ÒÊÏ, ÒÏÏ (1*10 Ì), ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß

ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÝÊÎÂÀÒÎÉ ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ ÈÇ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÉ ÂÀÒÛ ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÀß ÂÀÒÀ, ÒÅÕÍÎ, ÁÓÑÂÓË, ÝÊÎÂÅÐ WWW.DOMIKOM.SU ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ ÓÐÑÀ, ÝÊÎÂÅÐ, ÐÎÊËÀÉÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ (ÏÅÍÎÏËÀÑÒ ÏÑÁ-Ñ-15, 25, 25Ô, 35) ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ KNAUF ÒÅÐÌÎ ÏËÈÒÀ TS-037 18 ÊÂ.Ì ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ KNAUF ÒÅÐÌÎ ÐÎËË TR-044 16,8 ÊÂ.Ì ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ LINEROCR, 1000*500*50, ÏËÎÒÍÎÑÒÜ 28 ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ROCKWOOL ÂÅÍÒÈ ÁÀÒÑ WWW.TAN-PROFIL.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ROCKWOOL ËÀÉÒ ÁÀÒÑ WWW.TAN-PROFIL.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ROCKWOOL, ÝÊÎÂÅÐ, ÒÅÕÍÎÁËÎÊ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ URSA ËÀÉÒ (7000*1200*50, 2 ØÒ.) ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ

ÐÓËÎÍ ÊÓÁ.Ì ØÒ. ÊÓÁ.Ì

ØÒ.

ÊÃ ÊÓÁ.Ì ÊÃ ÊÃ ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ÊÓÁ.Ì

ÊÃ Ë ÓÏÀÊ. Ë ÊÃ Ï.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÂÅÄÐÎ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÓÏÀÊ. ÓÏÀÊ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ 14-75 1300-00 1358-00 ÎÒ 1 190-00 ÄÎÃ. ÎÒ817-00 669-00 ÎÒ 1 190-00

ÒÅËÅÔÎÍ

37

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 656-977, 447-679 (3412) 64-04-22 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 50-60-70 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 249-589, 474-616

ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÏÀÊ

1200-00 (3412) 64-04-22 665-00 (3412) 474-666, 51-43-99 ÄÎÃ. (3412) 60-14-10 ÄÎÃ. (3412)33-33-90 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÄÎÃ. (3412) 77-12-46, 46-10-29 ÄÎÃ. (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÄÎÃ. (3412) 56-20-44, 919-9195589 ÎÒ238-00 (3412) 50-60-70

ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÄÎÃ. (3412) 772-448, 982-9946055 ÎÒ1980-00 (3412) 56-12-46, 63-78-64 ÎÒ22-00 (3412) 772-448, 982-9946055 135-50 (3412) 56-92-38, 912-7469699 171-00 (3412) 63-81-80 ÄÎÃ. (3412) 655-134 ÎÒ 45-00 (3412)930-920 ÎÒ 23-00 (3412)930-920 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÄÎÃ. (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 477-443, 493-451

ÝÄÅÌ ÝÊÎÂÀÒÀ-ÈÆ ÝÄÅÌ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÏÐÅÑÒÈÆ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 320-00 ÎÒ592-00 400-00 ÄÎÃ. 83-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 90-00 ÄÎÃ.

(3412) 477-443, 493-451 (3412) 906-157 (3412) 906-177, 906-188 (3412) 57-33-62, 57-33-64 (3412) 44-65-55 (3412) 45-36-85, 45-36-73 (3412) 906-177, 912-4421626 (3412) 795-000 (3412) 77-12-46, 46-10-29 (3412) 47-25-60, 21-74-78 (3412) 57-33-62, 57-33-64 (3412) 477-443, 493-451

ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÃÐÀÍÜ ÀÑÏÅÊÒ ÝËÜÃÀ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÒÄ ÈÆÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ ÀÑÏÅÊÒ RTG ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÊÎÌÏÀÍÈß ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÝËÜÃÀ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ

ÎÒ1900-00 ÄÎÃ. ÎÒ 1 100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3920-00 2223-00 ÄÎÃ. 1285-00 ÎÒ 96-00

(3412) 970-650 (3412) 655-134 (3412) 655-056 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 77-12-46, 46-10-29 (3412) 31-10-10, 23-33-83 (3412) 31-10-10, 23-33-83 (3412) 477-443, 493-451 (3412)32-00-89,32-00-90 (3412)32-00-89,32-00-90 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 79-99-15, 56-80-16

ÓÐÀËÝÊÎÌÀØ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÄÎÌÈÊÎÌ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÌÀÃ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


38

4.07. ÑÒÅÊËÎ È ÑÒÅÊËÎÈÇÄÅËÈß, ÎÐÃÑÒÅÊËÎ, ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÀ 0,915 ÊÓÁ.Ì ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÄÆÓÒÎÂÛÉ ÌÅÆÂÅÍÖÎÂÛÉ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÈÇÎÂÅÐ (14,27 ÊÂ.Ì) 19 ÏËÎÒÍÎÑÒÜ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ËÀÉÍÐÎÊ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ËÀÉÍÐÎÊ ËÞÁÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÌÀÒ ÒÅÏËÎÐÎË (4000*1200*50 ÌÌ) ÓÏ. 0,48 ÊÓÁ.Ì, 9,6 ÊÂ.Ì, 2 ÌÀÒÀ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÌÀÒ ÒÅÕÍÎÐÎËË (4000*1200*50, 2 ØÒ.)

ÓÏÀÊ. Ï.Ì ÓÏÀÊ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

1270-00 (3412) 40-81-55, 42-02-25 ÎÒ 7-00 (3412) 55-15-30, 64-07-37 1000-00 (3412) 655-134 ÎÒ 1 256-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 ÄÎÃ. (3412) 655-134 ÎÒ 870-00 (3412) 54-35-99, 912-4422111 1083-00 (3412) 518-400, 518-393

ÓÐÀËÃÈÏÑ ÏÀÊËß. ÄÆÓÒ. ÊÀÍÀÒ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ Ï-ÎÁÐÀÇÍÛÉ ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÏÎËÈÑÏÅÍ 1200*600*50, 1200*600*30 WWW.ZIM23.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÐÎÊËÀÉÒ (1200*600*50 ÌÌ) 12 ÏËÈÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÐÎÊËÀÉÒ (1200*600*50 ÌÌ) ÓÏ. 0,4320 ÊÓÁ.Ì, 8,64 ÊÂ.Ì, 12 ÏËÈÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÐÎÊËÀÉÒ, ÈÇÎÁÎÊÑ 1200*600*50 (1000*500*50) ÏËÈÒÛ WWW.ZIM23.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÏËÎKNAUF ÄÎÌ, ÊÎÒÒÅÄÆ, ÄÀ×À ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÏËÎÐÎËË (ÌÈÍ. ÂÀÒÀ) WWW.GZMK.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÏËÎÐÎËË (ÌÈÍ. ÂÀÒÀ) WWW.NARODKROVLYA.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÏËÎÐÎËË, 8000*1200*50 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎ

Ï.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÓÏÀÊ.

ÄÎÃ. (3412) 601-468, 601-514 ÎÒ 4 427-00 (3412) 50-60-70 1 493-00 (3412) 518-400, 518-393 ÎÒ 1 320-00 (3412) 54-35-99, 912-4422111 ÎÒ 1 395-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ750-00 (3412) 42-10-30, 43-94-56 ÄÎÃ. (3412)33-33-90 ÄÎÃ. (3412) 60-14-10 ÎÒ489-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ950-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22

ÑÅÍÅÃÅÐ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß

ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎ ÁËÎÊ ÑÒÀÍÄÀÐÒ (1200*600*50) ÏËÈÒÀ, ÓÏ. 0,288 ÊÓÁ.Ì 3/5,76 ÊÂ.Ì ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎ ÐÎÊËÀÉÒ (1200*600*50) ÏËÈÒÀ, ÓÏ. 0,432 ÊÓÁ.Ì 8,64 ÊÂ.Ì ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎÁËÎÊ ÑÒÀÍÄÀÐÒ (1200*600*50 ÌÌ) ÓÏ. 0,288 ÊÓÁ.Ì, 5,76 ÊÂ.Ì, 8 ÏËÈÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎÂÅÍÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒ (1200*600*50 ÌÌ) ÓÏ. 0,216 ÊÓÁ.Ì, 4,32 ÊÂ.Ì, 6 ÏËÈÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í 30 (1200*600*50 ÌÌ) ÓÏ. 0,216 ÊÓÁ.Ì, 4,32 ÊÂ.Ì, 6 ÏËÈÒ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÓÐÑÀ, 1400*1200*50 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÝÊÎÂÀÒÀ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÝÊÎÂÀÒÀ (ÐÎÇÍÈÖÀ) ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÝÊÎÂÀÒÀ WWW.EDEM-COMPANY.RU ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÝÊÎÂÅÐ ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÝÊÑÒÐÓÄÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÍÎÏËÅÊÑ, ÏÎËÈÑÏÅÍ WWW.DOMIKOM.SU ÝÊÎÂÀÒÀ ÝÊÎÂÀÒÀ WWW.EDEM-COMPANY.RU ÝÊÎÒÅÐÌÈÊÑ

ÓÏÀÊ. ÓÏÀÊ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÐÓËÎÍ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÃ ÊÃ

653-00 (3412) 600-645, 609-645 799-00 (3412) 600-645, 609-645 ÎÒ 1 735-00 (3412) 54-35-99, 912-4422111 ÎÒ 2 855-00 (3412) 54-35-99, 912-4422111 ÎÒ 3 100-00 (3412) 54-35-99, 912-4422111 ÎÒ 1 049-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ25-00 (3412) 970-650 30-00 (3412) 56-12-46, 63-78-64 ÄÎÃ. (3412) 772-448, 982-9946055 ÎÒ 1 264-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 ÎÒ3900-00 (3412) 655-056 ÎÒ25-00 (3412) 970-650 ÄÎÃ. (3412) 772-448, 982-9946055 ÄÎÃ. (3412) 400-199, 909-0566767

ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÓÐÀËÝÊÎÌÀØ ÝÊÎÂÀÒÀ-ÈÆ ÝÄÅÌ ÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÄÎÌÈÊÎÌ ÓÐÀËÝÊÎÌÀØ ÝÄÅÌ ÁÌ

ÐÓËÎÍ ÊÓÁ.Ì

4.07. ÑÒÅÊËÎ È ÑÒÅÊËÎÈÇÄÅËÈß, ÎÐÃÑÒÅÊËÎ, ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ËÅÍÒÀ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÀß È ÃÅÐÌÅÒÈÇÈÐÓÞÙÀß (ÄËß ÑÎÒÎÂÎÃÎ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ) ËÈÑÒ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÉ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÏ-20 WWW.METALLPROFIL.RU ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÐÎÌÊÈ ÑÒÅÊËÀ ÎÐÃÑÒÅÊËÎ ÎÐÃÑÒÅÊËÎ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ÑÎÒÎÂÛÉ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ËÀÉÒ 4 ÌÌ (ÄËß ÒÅÏËÈÖ) ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ÑÎÒÎÂÛÉ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 4 ÌÌ (ÄËß ÒÅÏËÈÖ) ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ÑÎÒÎÂÛÉ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÓÑÈËÅÍÍÛÉ 4 ÌÌ (ÄËß ÒÅÏËÈÖ) ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ ÑÎÒÎÂÛÉ ÖÂÅÒÍÎÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÏÐ-ÂÎ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÏÐÎÔÈËÈ (ÂÑÅ ÂÈÄÛ) - ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Ê ÑÎÒÎÂÎÌÓ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÓ ÏÐ-ÂÀ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÎÒÂÅÐÑÒÈÉ Â ÑÒÅÊËÅ ÑÒÅÊËÎ ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ, 5-6 ÌÌ ÑÒÅÊËÎ ÎÊÎÍÍÎÅ, 4 ÌÌ

ÐÓËÎÍ ÊÂ.Ì

ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ.

ÊÂ.Ì

ÄÎÃ. 480-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 380-00

(3412) 902-404 (3412) 44-65-55 (3412) 646-951, 904-2754704 (3412) 646-951, 904-2754704 (3412) 902-404 (3412)930-920 (3412) 902-404 (3412) 902-404 (3412) 902-404 (3412) 902-404 (3412) 902-404 (3412) 646-951, 904-2754704 (3412) 646-951, 904-2754704 (3412) 646-951, 904-2754704

ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÈÏ ÁÅÑÎÃÎÍÎÂ ÈÏ ÁÅÑÎÃÎÍÎÂ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÈÏ ÁÅÑÎÃÎÍÎÂ ÈÏ ÁÅÑÎÃÎÍÎÂ ÈÏ ÁÅÑÎÃÎÍÎÂ

ÎÒ510-00 (3412) 655-056 ÄÎÃ. (3412)907-739,963-0286469 ÎÒ650-00 (3412) 49-13-13 ÎÒ 515-00 (3412) 49-13-13 ÎÒ 545-00 (3412) 49-13-13 ÎÒ550-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ710-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ860-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ1030-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ520-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ495-00 (3412) 50-60-70 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 965-8411414 ÄÎÃ. (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÎÒ300-00 (3412) 474-666, 51-43-99

ÄÎÌÈÊÎÌ ÈÏ ÀÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÌÀà ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ OSB 1250*2500 8, 9, 12 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.DOMIKOM.SU OSB Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ OSB-3 1220*2220*11,9 ÌÌ (ÑØÀ) OSB-3 1220*2220*9,0 ÌÌ (ÑØÀ) OSB-3 1250*2500*9 ÌÌ (ØÎÒËÀÍÄÈß) OSB-3 2500*1250*10 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250*12 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250*15 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250*18 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250*8 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250*9 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ZIM23.RU OSB-3 2500*1250, 12 ÌÌ OSB-3 9 ÌÌ, 12 ÌÌ 2500*1250 ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ OSB-3 WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 27*135*4000-6000, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.LESOVIK18.RU

ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ÊÂ.Ì

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 27*135*6000, ÑÎÐÒ À WWW.RUMLES.RU ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 27*136, 3000*6000 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.MIR-DEREVA.IZHSTROY.RU ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 27, 36, 45 ÌÌ, ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 28*135; 110, ÄËÈÍÀ 4-6Ì ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 36*185*3000-6000 ÌÌ, ÑÎÐÒ ÀÂ ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ 36*185*4000-6000, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.LESOVIK18.RU ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ, 28*135, 30*130, ÕÂÎß ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ, ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ, ÕÂÎß, ÖÅËÜÍÛÉ È ÑÐÎÙÅÍÍÛÉ, ÑÎÐÒ ÀÂ WWW.ZIM23.RU

ÁÐÅÂÍÀ ÒÎÍÊÈÅ ÍÀ ÑÒÎËÁÛ, 4-6 Ì ÁÐÅÂÍÎ ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ (ÕÂÎß) D16-26 (ÏÎÄ ÏÐÎÅÊÒ). ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÐÅÂÍÎ ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ D 120-300 ÌÌ ÁÐÅÂÍÎ ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÕÂÎß, D18-22 ÁÐÅÂÍÎ ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÕÂÎß, D24 ÁÐÓÑ 100*100*3000-6000 ÌÌ ÁÐÓÑ 100*100*4 Ì, 6 Ì ÁÐÓÑ 100*100, 100*150, 100*200, 150*150, 150*200, 200*200 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì ÁÐÓÑ 100*100, 150*150 ÁÐÓÑ 100*100, 150, 200; 150*150; 200*150; 200*200, ÄËÈÍÀ 3, 4, 6 Ì ÁÐÓÑ 100*100; 100*150; 150*150; 200*200, ÄËÈÍÀ 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Ì ÁÐÓÑ 100*100; 150*150, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÂÎÍÊÓ WWW.RUMLES.RU ÁÐÓÑ 100*100; 150*150; 200;200, 4, 6 Ì ÁÐÓÑ 150*150*4 Ì, 6 Ì ÁÐÓÑ 150*150*6000 ÌÌ, 100*150*6000 ÁÐÓÑ 150*150*6000 ÌÌ; ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß (ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ) Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÁÐÓÑ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÕÂÎß, ÃÎÑÒ 8486 WWW.LESOVIK18.RU ÁÐÓÑ ËÞÁÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß 4 Ì, 6 Ì, 7 Ì, 8 Ì, 9 Ì; ÕÂÎß, ÓËÓ×ØÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÁÐÓÑ ÍÅÑÒÐÎÃÀÍÛÉ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ 25*50; 50*50 ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ (ËÈÑÒÂÀ, ÕÂÎß). ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ ËÞÁÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ ÁÐÓÑÎÊ 20*30, 30*40, 20*40 ÑÒÐÎÃÀÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ, ÄËÈÍÀ 2-3 Ì WWW.ZIM23.RU ÁÐÓÑÎÊ 25*50

ÅÄ. ÈÇÌ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì Ï.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì Ï.Ì Ï.Ì

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ 383-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÎÒ270-00 (3412) 600-631, 616-631 ÎÒ 370-00 (3412) 64-14-25, 64-14-26 ÎÒ 370-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605 ÎÒ 495-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605 ÎÒ350-00 (3412) 474-666, 51-43-99 444-00 (3412) 67-43-57, 67-30-67 ÎÒ280-00 (3412) 50-60-70

280-00 ÄÎÃ. ÎÒ6500-00 7000-00 7500-00 5 950-00 ÄÎÃ. ÎÒ6080-00 ÄÎÃ. 5800-00 ÎÒ5000-00 5800-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 5 950-00 5600-00 ÎÒ5500-00 ÎÒ6600-00 ÄÎÃ. ÎÒ5500-00 ÄÎÃ. 5500-00 ÎÒ 15-00 ÎÒ 7-00

(3412) 67-30-67, 67-43-57 (3412) 56-78-75 (3412) 64-01-06, 912-8530044 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 47-48-17, 904-8354972 (3412) 50-60-70 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 642-775, 950-1642775 (3412) 644-907, 950-1644907 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 56-84-45, 919-9168445 (3412) 47-48-17, 904-8354972 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 67-30-67, 67-43-57 (3412) 56-84-45, 919-9168445 (3412) 32-05-39, 905-8774789 (3412) 56-44-64 (3412) 56-78-75 (3412) 50-60-70 (3412) 67-45-58, 919-9046605

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

39

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÌÈÐ ÄÅÐÅÂÀ ËÅÑÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÁÀÇÀ ÑÍà ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÁÀÇÀ ÑÍà ÈÏ ÑÍÈÃÈÐÅ ÈÏ ÌÎÊÐÓØÈÍÀ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÒÎÐÃËÅÑ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÈÏ ÐÛÊΠÎÐÈÎÍ-5 ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÒÎÐÃËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÁÀÇÀ ÑÍà ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÊÎËÅÑÍÈÖÀ ÈÆÊÀÁÅËÜ ÈÏ ÑÍÈÃÈÐÅ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ


40

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÁÐÓÑÎÊ 25*50*4 Ì, 6 Ì ÁÐÓÑÎÊ 40*40, 40*50, 40*60, 50*50, 50*70, 50*100 ÑÓÕÎÉ, ÄËÈÍÀ 3 Ì ÁÐÓÑÎÊ 40*40; 40*50, 50*50 ÁÐÓÑÎÊ 50*100 ÁÐÓÑÎÊ 50*40, 50*50, 50*80 ÁÐÓÑÎÊ 50*50 ÁÐÓÑÎÊ 50*50 (3, 4 Ì) ÁÐÓÑÎÊ 50*50*4 Ì, 6 Ì ÁÐÓÑÎÊ 50*50*6 Ì ÁÐÓÑÎÊ ÍÅÑÒÐÎÃÀÍÛÉ, ÕÂÎß, 25*40, 30*40, 50*50

ÁÐÓÑÎÊ ÑÓÕÎÉ ÍÅÑÒÐÎÃÀÍÍÛÉ 20*40, 25*40, 30*30, 40*40, 50*50 ÂÀÃÎÍÊÀ “ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ”, 20*130, 180 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 6 Ì, ÕÂÎß, 1 ÑÎÐÒ ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ËÈÏÀ, ÑÎÐÒ À ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ËÈÏÀ, ÑÎÐÒ Â ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ËÈÏÀ, ÑÎÐÒ Ñ ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÎÑÈÍÀ, ÑÎÐÒ À ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÎÑÈÍÀ, ÑÎÐÒ Â ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÎÑÈÍÀ, ÑÎÐÒ Ñ ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ À ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ Â ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ Ñ ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎÏÐÎÔÈËÜ, ËÈÏÀ 16*65, 95 ÌÌ, ÑÎÐÒ Ñ, Â, À ÂÀÃÎÍÊÀ ÅÂÐÎÏÐÎÔÈËÜ, ÕÂÎß, 16* 85 ÌÌ, 105, 130 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 2, 3 Ì, 1-2 ÑÎÐÒ ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ ÂÀÃÎÍÊÀ ØÒÈËÜ 14*130* 2500-5000 ÌÌ, ËÈÑÒÂÅÍÍÈÖÀ, ÑÎÐÒ À, ÏÐÈÌÀ, ÝÊÑÒÐÀ ÂÀÃÎÍÊÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, ÄËÈÍÀ 1,0; 1,5; 2; 2,20; 2,50; 3; 6 Ì WWW.RUMLES.RU ÂÀÃÎÍÊÀ, ÕÂÎß 2, 3, 4 Ì

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì

Ï.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 ÎÒ19-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ 12-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605 ÎÒ 28-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605 18-00 (3412) 642-775, 950-1642775 16-00 (3412) 644-907, 950-1644907 ÎÒ 16-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 20-00 (3412) 24-30-92, 909-7130446 ÎÒ 14-00 (3412) 64-01-06, 912-8530044

ÒÎÐÃËÅÑ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÈÏ ÐÛÊΠÎÐÈÎÍ-5 ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÒÎÐÃËÅÑ ÈÏ ÒÛ×ÈÍÈÍÀ ÈÏ ÌÎÊÐÓØÈÍÀ

ÎÒ 6-00 (3412) 64-11-62, 912-7489020 ÎÒ320-00 (3412) 67-30-67, 67-00-45 550-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 450-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 350-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 490-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 420-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 300-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 245-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 210-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 150-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 ÎÒ180-00 (3412) 67-00-45, 62-62-46 ÎÒ150-00 (3412) 67-43-57, 67-30-67 ÎÒ30-00 (3412) 79-40-44, 91-52-91 ÎÒ607-05 (3412) 474-666, 51-43-99 ÎÒ 150-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972

ÈÏ ÏÎÏΠÁÀÇÀ ÑÍà ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÁÀÇÀ ÑÍà ÁÀÇÀ ÑÍà ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÒÎÐÃËÅÑ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÄÂÏ 1,22*2,14, 1,22*2,44, 1,22*2,74 ÄÂÏ 1220*2240*3,2 ÌÌ ÄÂÏ 1220*61, 1220*2440, 1700*2745 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÄÂÏ 1700*2745*3,2 ÌÌ ÄÂÏ 1700*2745*3,2 ÌÌ (ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÄÂÏ 2440*1220*3,2 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ, ÌÀÐÊÀ Ò WWW.ZIM23.RU

ÄÂÏ 2745*1700*3,2 ÌÌ, 2745*1220*3,2 ÌÌ, 2440*1220*3,2 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÄÂÏ 2745*1700*3,2 ÌÌ., 1-É ÑÎÐÒ, ÌÀÐÊÀ Ò WWW.ZIM23.RU ÄÂÏ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÆÓÒ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, WWW.LESOVIK18.RU ÄÎÑÊÀ 20…70 ÌÌ ÑÓÕÀß, ÑÒÐÎÃÀÍÀß, ÕÂÎß ÄÎÑÊÀ ÄËß ÏÎËÀ 30, 35, 40, 45 ÌÌ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, ÕÂÎß ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß Í/Î 2 Ì, 2,5 Ì ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß, ÒÎËÙÈÍÀ 25 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 2 Ì ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß (ÕÂÎß) 25-50 ÌÌ. ÄËÈÍÀ 6 Ì (ÑÊÈÄÊÈ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß 25 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß 25-50 ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß ÇÀÁÎÐÍÀß

ÅÄ. ÈÇÌ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ

ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. Ï.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß, ÒÎËÙÈÍÀ 25 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3, 4, 6 Ì ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß, ÕÂÎß, Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (ÇÀÁÎÐÍÀß) ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß, ÕÂÎß, ÒÎËÙÈÍÀ ÎÒ 25 ÄÎ 50 ÌÌ, ÄËÈÍÀ ÎÒ 3 ÄÎ 6 Ì. ÑÊÈÄÊÈ ÄÎÑÊÀ ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß/ÎÁÐÅÇÍÀß, ÕÂÎß, ÑÓÕÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß (ÕÂÎß) 25-50 ÌÌ. ÄËÈÍÀ 6 Ì (ÑÊÈÄÊÈ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß (ÕÂÎß), 25-50 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì WWW.ZIM23.RU ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25*100(150)*4000 ÌÌ WWW.RUMLES.RU ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25*100, 120, 150*2 Ì, 3 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25*100, 120, 150*4 Ì, 6 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25, 30, 40, 50 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 4, 6, 7, 8 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25, 30, 40, 50 ÌÌ, ÕÂÎß. ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25, 40, 50*100, 150, 200, ÄËÈÍÀ 3, 4, 6 Ì, ÕÂÎß ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25, 40, 50, 100, 150, 200, ÄËÈÍÀ 4-6 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 25…50 ÌÌ, ÕÂÎß, 4 Ì, 6 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 40 ÌÌ, 30 ÌÌ, 4 Ì, 6 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 40*150*6000 ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß (ÄÈÑÊÎÂÛÉ ÐÀÑÏÈË) ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 50*100, 120, 150*4 Ì, 6 Ì ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 50*150*6000 (ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ), ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÂÎÍÊÓ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß 50*200*6000 (ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ), ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÇÂÎÍÊÓ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÕÂÎß, ÃÎÑÒ 8486 WWW.LESOVIK18.RU

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÎÒ 118-00 ÎÒ 41-00 ÎÒ218-00 ÎÒ200-00 ÎÒ 114-00

ÒÅËÅÔÎÍ

41

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 49-13-13 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 49-13-13 (3412) 479-374, 909-0590021 (3412) 50-60-70

ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÏÐÅÑÒÈÆ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ÂÈÊÎÍÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÎÒ 114-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ195-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ150-00 (3412) 51-76-51 ÎÒ 110-67 (3412) 474-666, 51-43-99 15000-00 (3412) 67-30-67, 67-43-57 15000-00 (3412) 67-43-57, 67-30-67 ÎÒ1000-00 (3412) 644-907, 950-1644907 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 2000-00 (3412) 642-775, 950-1642775 3500-00 919-9134789 2900-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605 ÄÎÃ. (3412) 56-84-45, 919-9168445 1800-00 (3412) 67-45-58, 919-9046605

ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÁÀÇÀ ÑÍÃ ÁÀÇÀ ÑÍÃ ÎÐÈÎÍ-5 ÒÎÐÃËÅÑ ÈÏ ÐÛÊÎÂ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ

3200-00 (3412) 642-775, 950-1642775 ÎÒ1900-00 (3412) 64-01-06, 912-8530044 3000-00 (3412) 56-78-75 ÎÒ5900-00 (3412) 62-62-46, 67-00-45 ÄÎÃ. (3412) 51-76-60, 56-16-17 5500-00 919-9134789 ÎÒ6080-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ 5 300-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 ÎÒ5000-00 (3412) 644-907, 950-1644907 5500-00 (3412) 56-78-75

ÈÏ ÐÛÊΠÈÏ ÌÎÊÐÓØÈÍÀ ÈÏ ÑÍÈÃÈÐÅ ÁÀÇÀ ÑÍà ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÊÐÅÌÍÅÃÐÀÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÒÎÐÃËÅÑ ÒÎÐÃËÅÑ ÎÐÈÎÍ-5 ÈÏ ÑÍÈÃÈÐÅÂ

5800-00 (3412) 642-775, 950-1642775 ÄÎÃ. (3412) 56-84-45, 919-9168445 ÎÒ5800-00 (3412) 67-30-67, 67-43-57 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 5800-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÄÎÃ. (3412) 47-48-17, 904-8354972 ÎÒ 5 500-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 5800-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÄÎÃ. (3412) 56-44-64 ÎÒ5880-00 (3412) 474-666, 51-43-99

ÈÏ ÐÛÊΠÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÁÀÇÀ ÑÍà ÒÎÐÃËÅÑ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÒÎÐÃËÅÑ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÆÊÀÁÅËÜ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


42

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

Ñòðîéêà

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ 25*100*4000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ 25*100*6000 ÌÌ, 25*125*4000-6000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ 25*150*4000 ÌÌ, 25*150*6000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ 30*150*4000-6000 ÌÌ, 40*150*4000-6000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ 50*150*4000-6000 ÌÌ, 50*200*4000-6000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ, 20-25 ÌÌ, ÕÂÎß ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß, 50*150(200)*6 WWW.RUMLES.RU ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß, 50*150; 50*200, ÄËÈÍÀ 4; 6 Ì, ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì ÊÓÁ.Ì

5600-00 5800-00 6050-00 5 950-00 5 950-00 ÎÒ 3 700-00 ÎÒ 5 500-00 ÎÒ 5 500-00

(3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 54-33-99, 54-35-99 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 47-18-67, 912-4579759

ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅÂ

ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß, ËÞÁÎÉ ÐÀÇÌÅÐ, ÑÂÎß ÏÈËÎÐÀÌÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß/ÍÅÎÁÐÅÇÍÀß (ËÈÑÒÂÀ, ÕÂÎß). ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÊÀ ÏÀËÓÁÍÀß 28*138* 3000-6000 ÌÌ, ËÈÑÒÂÅÍÍÈÖÀ, ÑÎÐÒ À, ÑÀÍÄÀÐÒ, ÝÊÑÒÐÀ ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒ. 27 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.MIR-DEREVA.IZHSTROY.RU ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒ. 36 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.MIR-DEREVA.IZHSTROY.RU ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒ. 45 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.MIR-DEREVA.IZHSTROY.RU ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß 27 ÌÌ (ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÑÓØÊÈ) ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß 27*135*5000 ÌÌ, ÑÎÐÒ À WWW.RUMLES.RU ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß 36 ÌÌ (ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÑÓØÊÈ) ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß 36*135*6000 ÌÌ ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÑÓØÊÈ, ÓÏÀÊÎÂ. ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß 45 ÌÌ (ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÑÓØÊÈ) ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, 21 ÌÌ, ÑÎÐÒ ÀÂ ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, 28 ÌÌ, ÑÎÐÒ ÀÂ ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, 36 ÌÌ, ÑÎÐÒ ÀÂ ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, 44 ÌÌ, ÑÎÐÒ ÀÂ ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß, ÕÂÎß, ÒÎËÙÈÍÀ 26-45 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, 28*110 ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, 36*135 ÄÎÑÊÀ ÏÎËÊÎÂÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÑÎÐÒ À, ËÈÏÀ WWW.LESOVIK18.RU ÄÎÑÊÀ ÏÎËÊÎÂÀß ËÈÏÀ, ÀÁÀØÈ, ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÅÄÐ WWW.ITS-KAMIN.RU

ÊÓÁ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì Ï.Ì

ÎÒ5000-00 4400-00 ÎÒ673-55 ÎÒ270-00 ÎÒ360-00 ÎÒ450-00 350-00 360-00 440-00 460-00 550-00 325-00 410-00 495-00 570-00 ÎÒ280-00 395-00 500-00 ÎÒ 113-05 170-00

(3412) 24-30-92, 909-7130446 (3412) 32-05-39, 905-8774789 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 600-631, 616-631 (3412) 600-631, 616-631 (3412) 600-631, 616-631 (3412) 64-14-25, 64-14-26 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 64-14-25, 64-14-26 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 64-14-25, 64-14-26 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 50-60-70 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 68-26-94, 63-71-95

ÈÏ ÒÛ×ÈÍÈÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÖÀ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÈÐ ÄÅÐÅÂÀ ÌÈÐ ÄÅÐÅÂÀ ÌÈÐ ÄÅÐÅÂÀ ËÅÑÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ËÅÑÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ËÅÑÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÏÎÏΠÈÏ ÏÎÏΠËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ Ó ÊÀÌÈÍÀ

ÎÒ264-77 ÎÒ 2 300-00 ÎÒ300-00 ÎÒ210-00 ÎÒ239-20 ÎÒ308-00 ÎÒ 654-55 ÄÎÃ. ÎÒ 40-00 ÎÒ4950-00 100-00 ÄÎÃ. 870-00 ÎÒ788-00 ÎÒ730-00 ÎÒ219-00 ÎÒ 151-00 ÎÒ 535-24 ÎÒ199-00 ÎÒ207-00 ÎÒ 140-00 ÎÒ 150-00 ÎÒ 250-00 ÎÒ 250-00 ÎÒ200-00 ÎÒ 150-00 ÎÒ 140-00 ÎÒ200-00 ÎÒ 140-00 ÎÒ 150-00 ÎÒ207-00 ÎÒ277-00 320-00 ÎÒ210-00 330-00

(3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 54-00-04, 56-80-65 (3412) 54-00-04, 56-80-65 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 47-44-66, 952-4095152 (3412) 23-30-15 (3412) 64-01-06, 912-8530044 (3412) 644-907, 950-1644907 (3412) 569-007, 477-330 (3412) 479-374, 909-0590021 (3412) 52-67-45 (3412) 50-60-70 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 50-60-70 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 64-14-25, 64-14-26 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 47-18-67, 912-4579759 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 67-45-58, 919-9046605 (3412) 600-631, 616-631 (3412) 64-11-62, 912-7489020

ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÈÊ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÈÏ ÌÎÊÐÓØÈÍÀ ÎÐÈÎÍ-5 ÈÏ ÑÓÍÖΠÂÈÊÎÍÒ ÈÏ ØÓÂÀËΠÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ËÅÑÊÎÌÏËÅÊÒ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÏÎÏΠÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÈÏ ÏÎÏΠÈÏ ÏÎÏΠÈÏ ÏÎÏΠÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÊ ÑÒÐÎÉËÅÑ ÌÈÐ ÄÅÐÅÂÀ ÈÏ ÏÎÏÎÂ

ÄÎÑÊÀ ÒÅÐÐÀÑÍÀß ÄÅÊÈÍà 22*140*4000-6000 ÌÌ, ÖÂÅÒ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÎÑÊÀ ÒÅÐÐÀÑÍÀß ÏÀËÓÁÍÀß 22*140*2000/4000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ÒÅÐÐÀÑÍÀß ÏÀËÓÁÍÀß 22*140*2000/4000 ÌÌ ÄÎÑÊÀ ×ÈÑÒ. ÏÎËÎÂ. ØÏÓÍÒ. 21 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.LESOVIK18.RU ÄÎÑÊÀ ×ÈÑÒ. ÏÎËÎÂ. ØÏÓÍÒ. 27 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.LESOVIK18.RU ÄÎÑÊÀ ×ÈÑÒ. ÏÎËÎÂ. ØÏÓÍÒ. 36 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.LESOVIK18.RU ÄÎÑÊÀ ØÏÓÍÒ. 27*83*3000-6000 ÌÌ, ËÈÑÒÂÅÍÍÈÖÀ, ÑÎÐÒ À, ÏÐÈÌÀ, ÝÊÑÒÐÀ ÄÎÑÊÀ, ÁÐÓÑ ÄÎÑÊÀ, ÁÐÓÑ ÑÒÐÎÃÀÍÛÉ ÄÎÑÊÀ, ÁÐÓÑ, ÕÂÎß, 50*180*200*250*6 Ì (1 ÑÎÐÒ) ÄÐÎÂÀ (ÑÐÅÇÊÀ ÎÒ ÏÈËÎÐÀÌÛ) ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ,  ÒÞËÜÊÀÕ ÄÑÏ 1830*3660*16 ÌÌ, ÓÏÀÊÎÂÎ×ÍÎÅ (ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÄÑÏ 2440*1830*16 ÌÌ, 3500*1500*16 ÌÌ, 3500*1750*16 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÄÑÏ 2500*1850*16 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ 12,5*90, L=2000-4000 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ À WWW.LESOVIK18.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ L=1000-1900 ÌÌ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ À WWW.LESOVIK18.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÑÎÐÒ À, ËÈÏÀ WWW.LESOVIK18.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ ÄËÈÍÀ 2; 2,5; 3 Ì, ÕÂÎß, ÖÅËÜÍÀß È ÑÐÎÙÅÍÍÀß, ÑÎÐÒ À ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ ÄËÈÍÀ ÎÒ 2 ÄÎ 6 Ì, ÑÎÐÒ À WWW.RUMLES.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ ÕÂÎÉÍÀß, ËÈÏÎÂÀß, (ÂÛÑØÈÉ ÑÎÐÒ, 1 ÑÎÐÒ, 2 ÑÎÐÒ) ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÊÀÍÀÄ.ÊÅÄÐ, ËÈÏÀ, ËÈÑÒÂ., ÀÁÀØÈ, ÑÎÑÍÀ, ÑÎÐÒ ÝÊÑÒÐÀ, À, Á,  ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ËÈÏÀ, ÄËÈÍÀ 1,5; 1,8; 2; 2,50; 3 Ì, ÑÎÐÒ Ý, À,  WWW.RUMLES.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ËÈÏÀ, ÄËÈÍÀ 1-3 Ì WWW.RUMLES.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ËÈÏÀ, ÎÑÈÍÀ ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÑÎÐÒ À ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, 12,5*90 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 1 Ì, 1,2 Ì, 1,5 Ì ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, 12,5*90 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 2; 2,5; 3; 4; 6 Ì ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÑÎÐÒ ÂÑ, 12*90 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 2 Ì, 2,5 Ì ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÕÂÎß, ÄËÈÍÀ 1; 1,5; 2; 2,20; 2,50; 3; 6 Ì ÑÎÐÒ À WWW.RUMLES.RU ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, ÄËÈÍÀ 2; 2,20; 2,50; 3; 6 Ì WWW.RUMLES.RU ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ 16, 21 L=3000-6000, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ À WWW.LESOVIK18.RU ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ 21*135*3000-6000 ÌÌ, ÑÎÐÒ À ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ 21*136, ÄËÈÍÀ 3-6 Ì, ÕÂÎß, ÑÎÐÒ ÀÂ, Ñ WWW.MIR-DEREVA.IZHSTROY.RU ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ, ÑÎÐÒ ÀÂ, 21*135 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 2, 3, 4, 6 Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.08. ËÅÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ 179-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÎÒ352-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ 1 050-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ280-00 (3412) 45-43-34, 932-454 ÎÒ508-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ589-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ741-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ342-00 (3412) 50-60-70

43

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÈÌÈÒÀÖÈß ÁÐÓÑÀ, ØÈÐÈÍÀ 135 ÌÌ, ÄËÈÍÀ 6 Ì, ÑÎÐÒ À, Ñ WWW.RUMLES.RU ËÄÂÏ 2745*1700*3,2 ÌÌ, ÁÅËÛÉ, ÁÓÊ, ÂÈØÍß, ÄÓÁ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ËÄÑÏ 2500*1850*16 ÌÌ, ÁÅËÛÉ, ÁÓÊ, ÂÈØÍß, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ËÄÑÏ 8, 10, 16 ÌÌ, ËÄÂÏ 3,2 ÌÌ, ËÌÄÔ ÏÀÍÅËÈ 8, 16 ÌÌ. ÄÎÑÒ. È ÐÀÑÏÈËÎÂÊÀ ÌÄÔ 2800*2070, 2070*1400, ÒÎËÙÈÍÀ 10 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÌÄÔ 2800*2070, 2070*1400, ÒÎËÙÈÍÀ 12 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÌÄÔ 2800*2070, 2070*1400, ÒÎËÙÈÍÀ 16 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÌÄÔ 2800*2070, 2070*1400, ÒÎËÙÈÍÀ 6 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU

ÊÂ.Ì ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ

ÌÄÔ 2800*2070, 2070*1400, ÒÎËÙÈÍÀ 8 ÌÌ, 1-É ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÌÄÔ 4 ÌÌ (2440*2050) ÎÏÀÍÅËÊÀ - ÕÂÎß, ËÈÏÀ 15*70, 15*90, 15*115 ÎÏÀÍÅËÊÀ, ÓÃÎËÎÊ, ØÒÀÏÈÊ, ÊÎÐÎÁÎ×ÍÛÉ ÁÐÓÑ, ÕÂÎß, ËÈÏÀ WWW.LESOVIK18.RU ÎÏÈË, ÙÅÏÀ  ÄÀÐ. ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ËÈÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÅÎÁÐÅÇÍÎÉ, ÒÎËÙÈÍÀ ÁÎËÅÅ 30 ÌÌ, ÑÎÐÒ 1-3 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ËÈÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÐÅÇÍÎÉ, ÒÎËÙÈÍÀ ÁÎËÅÅ 30 ÌÌ, ÑÎÐÒ 1-3 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉ/ÍÅÎÁÐÅÇÍÎÉ, ÕÂÎß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÕÂÎÉÍÛÉ ÍÅÎÁÐÅÇÍÎÉ, ÒÎËÙÈÍÀ ÁÎËÅÅ 30 ÌÌ, ÑÎÐÒ 0-4 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÕÂÎÉÍÛÉ ÎÁÐÅÇÍÎÉ, ÒÎËÙÈÍÀ ÁÎËÅÅ 30 ÌÌ, ÑÎÐÒ 0-4 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ËÈÑÒ ØÒ. Ï.Ì ØÒ. ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì ÊÓÁ.Ì

ÎÒ399-00 450-00 ÎÒ18-00 ÎÒ 5-00 ÁÅÑÏË. 3100-00 4000-00 ÄÎÃ. 4600-00 5500-00 ÄÎÃ.

(3412) 50-60-70 (3412) 24-30-92, 909-7130446 (3412) 67-00-45, 62-62-46 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 64-01-06, 912-8530044 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 56-84-45, 919-9168445 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 56-68-79, 912-8563873 (3412) 67-57-30, 950-8146832

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÒÛ×ÈÍÈÍÀ ÁÀÇÀ ÑÍà ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ÌÎÊÐÓØÈÍÀ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÌÅÒÀÊÎÌ

ÏËÈÍÒÓÑ, ÎÏÀÍÅËÊÀ, ÁÐÓÑ ÊÎÐÎÁÎ×ÍÛÉ, ÕÂÎß, ÖÅËÜÍÛÉ È ÑÐÎÙÅÍÍÛÉ, ÑÎÐÒ À ÏËÈÒÀ OSB 9 ÌÌ, 12 ÌÌ ÏËÈÒÀ OSB-3 2500*1250*6, 8, 9, 10, 12, 18, 22 ÌÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÏËÈÒÀ OSB-3 BOLDERAJA, 2500*1250*9 ÌÌ ÏËÈÒÀ OSB-3 EGGER, 2500*1250*12 ÌÌ ÏËÈÒÀ OSB-3 EGGER, 2500*1250*9 ÌÌ ÏËÈÒÀ OSB-3, 9 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ 1525*1525*10 ÌÌ, ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÌ ÄÎÑÒÀÂÊÓ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÔÀÍÅÐÀ 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 10 ÌÌ (ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÔÀÍÅÐÀ 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 12, 15, 18, 21 ÌÌ (ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÔÀÍÅÐÀ 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 4, 6, 8 ÌÌ (ÄÎÑÒÀÂÊÀ) ÔÀÍÅÐÀ 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÁÅÐÅÇÀ 1525*1525 ÌÌ, ÎÒ 4 ÄÎ 20 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÁÅÐÅÇÎÂÀß ÔÊ, 1525*1525*4-18,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.LESOVIK18.RU ÔÀÍÅÐÀ ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß 2440*1220, 3000*1500, 6-40 ÌÌ WWW.ÑÒÐÎÉÔÀÍÅÐÀ.ÐÔ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220*12 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220*15 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220*4 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220*6 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220*9 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220, 18 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÂÎÄÎÑÒÎÉÊÀß ÔÑÔ, 2440*1220, 21 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 12 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 15 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 18 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 21 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 6 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 9 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 2440*1220, 6-40 ÌÌ WWW.ÑÒÐÎÉÔÀÍÅÐÀ.ÐÔ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß 3000*1500, 6-40 ÌÌ WWW.ÑÒÐÎÉÔÀÍÅÐÀ.ÐÔ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 12 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 15 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 18 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 21 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 6 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, 2440*1220, 9 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525 ÒÎËÙÈÍÀ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 10 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 12 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 15 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 18 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 21 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 4 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 6 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU

Ï.Ì ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ

ÎÒ23-00 ÄÎÃ. ÎÒ604-31 ÎÒ490-00 ÎÒ720-00 ÎÒ520-00 510-00 445-00 ÎÒ410-00 ÎÒ490-00 ÎÒ205-00 ÄÎÃ. ÎÒ215-00 ÎÒ227-00 ÎÒ450-00 ÎÒ950-00 ÎÒ 1 100-00 420-00 630-00 ÎÒ847-00 ÎÒ 1 247-00 ÎÒ 1 508-00 ÎÒ1360-00 ÎÒ 1 540-00 ÎÒ1700-00 ÎÒ 1 985-00 ÎÒ884-00 ÎÒ 1 180-00 ÎÒ870-00 ÎÒ1290-00 ÎÒ 1 455-00 ÎÒ 1 500-00 1800-00 2100-00 ÎÒ 911-00 ÎÒ 1 210-00 ÎÒ199-00 ÎÒ399-00 ÎÒ480-00 ÎÒ594-00 ÎÒ717-00 ÎÒ817-00 ÎÒ199-00 ÎÒ252-00

(3412) 50-60-70 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 44-65-55 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 55-11-22 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 479-374, 909-0590021 (3412) 479-374, 909-0590021 (3412) 479-374, 909-0590021 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 49-13-13 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 67-60-67, 912-8770652 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 67-60-67, 912-8770652 (3412) 67-60-67, 912-8770652 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 50-60-70 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45 (3412) 52-67-45

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÏÐÅÑÒÈÆ ÂÈÊÎÍÒ ÂÈÊÎÍÒ ÂÈÊÎÍÒ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÂÅÃÀ-ÑÌ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÂÅÃÀ-ÑÌ ÂÅÃÀ-ÑÌ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ ÈÏ ØÓÂÀËÎÂ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23


44

4.09. ÑÀÉÄÈÍÃ È ÄÐÓÃÈÅ ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ.

ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ 8 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ (ÁÅÐÅÇÀ) 1525*1525, ÒÎËÙÈÍÀ ÎÒ 3 ÄÎ 21 ÌÌ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*10 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*12 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*15 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*18 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*21 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*24 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*4 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*6 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*7 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ 1525*1525*8 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ, 1520*1520, ÒÎËÙÈÍÀ 10 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ, 1520*1520, ÒÎËÙÈÍÀ 12 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ, 1520*1520, ÒÎËÙÈÍÀ 15 ÌÌ ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ, ÑÎÐÒ 4/4, 6, 8, 10, 12, 18 ÌÌ, 1525*1525 ÔÀÍÅÐÀ ÔÊ, ÒÎËÙÈÍÀ 4-21 ÌÌ WWW.RUMLES.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 4 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 6 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 8 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ. 9-10 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ.12 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ.15 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ.18 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÔÀÍÅÐÀ ÔÑÔ (ÁÅÐÅÇÀ) 2440*1220, 2500*1250, ÒÎËÙ.21 ÌÌ, ËÞÁÎÉ ÑÎÐÒ WWW.ZIM23.RU ÖÑÏ ÖÑÏ 3200*1250*20ÌÌ ÖÑÏ 3200Õ1250*10ÌÌ ÖÑÏ 3200Õ1250*12ÌÌ ÖÑÏ 3200Õ1250*16ÌÌ ÖÑÏ 3600*1200, 3200*1250, ÒÎËÙÈÍÀ 10 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÖÑÏ 3600*1200, 3200*1250, ÒÎËÙÈÍÀ 12 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÖÑÏ 3600*1200, 3200*1250, ÒÎËÙÈÍÀ 16 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÖÑÏ 3600*1200, 3200*1250, ÒÎËÙÈÍÀ 20 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÖÑÏ ÎÒ 10-16 ÌÌ ÙÈÒ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÑÎÑÍÀ, ÁÅÐÅÇÀ WWW.LESOVIK18.RU ßÙÈÊ ÄËß ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÕ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ, ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ÊÂ.Ì ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ328-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ209-00 (3412) 656-977, 447-679 410-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 500-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 625-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 750-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 870-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 990-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 190-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 245-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 300-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 330-00 (3412) 56-68-79, 912-8563873 ÎÒ460-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 ÎÒ 545-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 ÎÒ680-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 ÎÒ310-00 (3412) 67-00-45, 67-43-57 ÎÒ 205-00 (3412) 47-18-67, 912-4579759 ÎÒ371-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ513-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ608-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ694-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ827-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ 1 012-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ 1 169-00 (3412) 52-67-45 ÎÒ1382-00 (3412) 52-67-45 210-00 (3412) 93-01-94, 93-01-22 1700-00 (3412) 518-400, 518-393 945-00 (3412) 518-400, 518-393 1 100-00 (3412) 518-400, 518-393 1320-00 (3412) 518-400, 518-393 ÎÒ960-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ1088-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ 1 354-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ1620-00 (3412) 50-60-70 ÄÎÃ. (3412) 68-77-57 ÎÒ230-00 (3412) 474-666, 51-43-99 ÄÎÃ. (3412) 67-00-45, 67-43-57

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÏ ØÓÂÀËΠÏÐÅÑÒÈÆ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÈÃÐÈÍÑÊÈÉ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÁÀÇÀ ÑÍà ÈÏ ÐÓÌßÍÖÅ ÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÈÏ ØÓÂÀËΠÖÑÒ-ÓÄÌÓÐÒÈß ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ËÈËÎ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÁÀÇÀ ÑÍÃ

4.09. ÑÀÉÄÈÍÃ È ÄÐÓÃÈÅ ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß H-ÏÐÎÔÈËÜ TEÑOS J-ÏÐÎÔÈËÜ J-ÏÐÎÔÈËÜ FINEBER J-ÏÐÎÔÈËÜ TEÑOS J-ÔÀÑÊÀ FINEBER ÄÅÊÎÐ ÔÀÑÀÄÍÛÉ (ÔÈÁÐÎÑÒÅÊËÎÁÅÒÎÍ, ÀÐÕÈÑÝÏ, ÑÒÅÊËÎÊÎÌÏÎÇÈÒ) ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÅÉ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÅÉ ÄËÈÍÎÉ ÎÒ 0,5 ÄÎ 9 Ì ÊÀÑÑÅÒÛ ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÏ 2005, 1,2 ÌÌ PRISMA WWW.METALLPROFIL.RU ÊÀÑÑÅÒÛ ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÏ 2005, ÎÒ 0,7 ÌÌ ÏÝ WWW.METALLPROFIL.RU

ËÅÌÅÇÈÒ ÄËß ÂÍÓÒÐ./ÍÀÐ. ÐÀÁÎÒ, ÄËß ÌÎÙÅÍÈß ÌÅÒÀËËÎÑÀÉÄÈÍà ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ Í-ÏÐÎÔÈËÜ FINEBER ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ Ñ ÁÀÇÀËÜÒÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ Ñ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÏËÀÍÊÀ ÎÊÎËÎÎÊÎÍÍÀß TECOS ÏËÀÍÊÀ ÎÊÎËÎÎÊÎÍÍÀß, ØÈÐÈÍÀ 250 ÌÌ, 3,85 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏËÀÍÊÀ ÑÒÀÐÒÎÂÀß FINEBER ÏËÈÒÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß ÏËÈÒÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß ÏËÈÒÍßÊ ÑÅÐÎ-ÇÅËÅÍÛÉ ÄËß ÂÍÓÒÐ./ÍÀÐ. ÐÀÁÎÒ, ÄËß ÌÎÙÅÍÈß ÑÀÉÄÈÍà FINEBER ÑÀÉÄÈÍà FINEBER BLOCK HOUSE (ÏÎÄ ÁÐÅÂÍÎ) 3,66 Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà L ÁÐÓÑ Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ECOSTEEL (ÈÌÈÒÈÐÓÅÒ ÄÅÐÅÂßÍ. ÊËÅÅÍÛÉ ÁÐÓÑ) ÑÀÉÄÈÍà TEÑOS ÑÀÉÄÈÍà ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ DEKE (0,18*3,05) ÁÀÍÀÍ, ÊÈÂÈ, ÊÀÏÓ×ÈÍÎ, ÏËÎÌÁÈÐ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ 36600*205 WWW.ZIM23.RU ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ DOCKE 0,24*3,66 Ì, (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ), ÁÀÍÀÍ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ DOCKE 0,24*3,66 Ì, (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ), ÊÀÐÀÌÅËÜ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ DOCKE 0,24*3,66 Ì, (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ), ÑËÈÂÊÈ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ DOCKE WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì Ï.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

273-00 ÎÒ105-00 157-00 148-00 403-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1320-00 1 120-00

(3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 55-11-22 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 50-18-18, 900-340 922-2464681,922-3017048 922-2464681,922-3017048 (3412) 44-65-55 (3412) 44-65-55

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ

ÎÒ 550-00 70-00 327-00 ÎÒ 1 200-00 ÎÒ 1 100-00 381-00 550-00 129-00 250-00 ÄÎÃ. ÎÒ 450-00 116-00 165-00 ÎÒ378-00 143-00 ÄÎÃ. 160-00 99-00 ÎÒ210-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 136-00

(3412) 55-91-46, 912-7540883 (3412) 64-04-22 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 54-33-99, 919-9153797 (3412) 54-33-99, 919-9153797 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 64-04-22 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 40-81-30, 42-02-25 (3412) 51-22-73 (3412) 55-91-46, 912-7540883 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 44-65-55 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 64-04-22 (3412) 55-11-22 (3412) 322-500, 919-9197117 (3412) 50-60-70 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 79-99-15, 56-80-16

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÐÀËÄÎÐÑÒÐÎÉ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÏÐÅÑÒÈÆ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ËÎÌÀÅÂ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.09. ÑÀÉÄÈÍÃ È ÄÐÓÃÈÅ ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

45

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ DOCKE, TECOS, VOX, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ FINEBER ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ FINEBER WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ FINEBER WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ FINEBER ÊÎÐÀÁÅËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ 3,66 Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ TECOS WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ VOX 3,85*0,25 (6 ÖÂÅÒÎÂ)

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ137-00 105-00 93-00 ÎÒ 98-00 116-00 ÎÒ 139-00 135-00

(3412) 655-056 (3412) 79-40-44, 91-52-91 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-40-44, 91-52-91

ÄÎÌÈÊÎÌ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ

ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÀËÜÒÀ-ÏÐÎÔÈËÜ 3,66*0,23 (11 ÖÂÅÒÎÂ) ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÂÎÊÑ 3,85*0,25 WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÁÀÍÀÍ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÊÀÏÓ×ÈÍÎ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÊÀÐÀÌÅËÜ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÊÈÂÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÊÐÅÌ-ÁÐÞËÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ËÈÌÎÍ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÏÅÐÑÈÊ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÑËÈÂÊÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÔÈÑÒÀØÊÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÄÅÊÅ ÕÀËÂÀ  ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,205*3,05, ÖÂÅÒ ÀÌÀÐÀÍÒÎÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,205*3,05, ÖÂÅÒ ÌÀÃÍÎËÈß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,205*3,05, ÖÂÅÒ ÌÀÈÑÎÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,205*3,05, ÖÂÅÒ ÌÈÐÒÎÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,05 (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ) ÈÌÁÈÐÜ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,05 (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ) ÊÎÐÈÖÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,05 (ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ) ØÀÔÐÀÍ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

125-00 ÎÒ 157-00 ÎÒ 139-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 ÎÒ 136-00 97-00 97-00 97-00 97-00 129-00 129-00 129-00

(3412) 79-40-44, 91-52-91 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22

ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


46

4.10. ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ, ËÈÂÍÅÂÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ÊÐÅÌÎÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ËÀÌÀÍÒÈÍ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ÌßÒÍÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ÔËÀÌÈÍÃÎ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,23*3,85, ÖÂÅÒ ØÀÔÐÀÍ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÂÈÍÈËÎÂÛÉ ÎÐÒÎ. ÀÊÖÈß ÑÀÉÄÈÍÃ È ÑÎÔÔÈÒÛ DOCKE, TECOS, VOX, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ÑÀÉÄÈÍà ÊÎÐÀÁÅËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÑÀÉÄÈÍà ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÉÄÈÍà ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ (ÁÐÅÂÍÎ) ÑÀÉÄÈÍà ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÑÀÉÄÈÍà ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.NARODKROVLYA.RU ÑÀÉÄÈÍà ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ, ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÏÎËÈÝÑÒÅÐ WWW.METALLPROFIL.RU ÑÀÉÄÈÍà ÑÎÔÔÈÒ ÑÀÉÄÈÍà ÑÒÀËÜÍÎÉ WOODSTOCK (ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÑÐÓÁ) WWW.METALLPROFIL.RU ÑÀÉÄÈÍà ÖÎÊÎËÜÍÛÉ DOCKE-R WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÖÎÊÎËÜÍÛÉ FINEBER ÊÀÌÅÍÜ/ÊÈÐÏÈ×/ÑËÀÍÅÖ 1137*470 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÖÎÊÎËÜÍÛÉ NAILITE ÊÈÐÏÈ×, ÊÀÌÅÍÜ, ÏÐÈÐÎÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÖÎÊÎËÜÍÛÉ ÀËÜÒÀ ÏÐÎÔÈËÜ, 14 ÖÂ., 1,00*0,45 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÀÉÄÈÍà ÖÎÊÎËÜÍÛÉ ÀËÜÒÀ-ÏÐÎÔÈËÜ ÑÎÔÔÈÒ FINEBER ÑÎÔÔÈÒ ÀËÜÒÀ-ÏÐÎÔÈËÜ, VOX (ÁÅËÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ, ×ÅÐÍÛÉ) ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ (ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ, ÑÏËÎØÍÎÉ) WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ DÎÑKE, 0,305*3,05, ÏËÎÌÁÈÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ DÎÑKE, 0,305*3,05, ØÎÊÎËÀÄ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ FINEBER, ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ 3,00*0,3 Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐ.ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐ. ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ, ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 0,23*3,66, ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ, ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 0,23*3,66, ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐ. ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒÛ ÄÅÊÅ ØÎÊÎËÀÄ, ÃÐÀÍÀÒ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 1500*3000*10 WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 1500*3000*10, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÏÎÝËÅÌÅÍÒÍÎÉ ÑÁÎÐÊÈ WWW.TAN-PROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ WWW.TAN-PROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 100 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 120 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 150 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 200 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 250 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 50 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÅ, 80 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 100 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 120 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 150 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 200 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 250 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 50 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÜÍÛÅ, 80 ÌÌ. ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÜ ÏÂÕ 3,0*1,5 Ì ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÊÎÐÓÍÄ - ÆÈÄÊÎ-ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÄËß ÔÀÑÀÄÎÂ È ÑÒÅÍ WWW.NANO34.RU ÒÅÐÌÎÏÀÍÅËÈ ÅÂÐÎÏÀ (ÊËÈÍÊÅÐ/ÏÏÑ) ÓÃÎË ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ FINEBER ÓÃÎË ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ TECOS ÓÃÎË ÍÀÐÓÆÍÛÉ FINEBER ÓÃÎË ÍÀÐÓÆÍÛÉ TECOS ÝËÅÌÅÍÒÛ ÔÀÑÎÍÍÛÅ, ÄÎÁÎÐÍÛÅ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ)

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ØÒ. Ë ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

129-00 (3412) 64-04-22 129-00 (3412) 64-04-22 ÎÒ97-00 (3412) 64-04-22 129-00 (3412) 64-04-22 129-00 (3412) 64-04-22 ÎÒ97-00 (3412) 64-04-22 139-00 (3412) 32-09-04 ÎÒ148-00 (3412) 655-056 62-00 (3412) 50-52-09, 982-9934843 225-00 (3412) 55-11-22 368-00 (3412) 795-055, 90-64-54 ÄÎÃ. (3412)33-33-90 ÄÎÃ. (3412) 60-14-10 ÎÒ210-00 (3412) 44-65-55 62-00 (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÎÒ378-00 (3412) 44-65-55 437-00 (3412) 79-99-15, 56-80-16 459-00 (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÎÒ470-00 (3412) 79-40-44, 91-52-91 285-00 (3412) 56-24-21, 50-60-03 ÎÒ162-00 (3412) 79-40-44, 91-52-91 ÎÒ 234-00 (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 222-00 (3412) 656-977, 447-679 245-00 (3412) 64-04-22 210-00 (3412) 64-04-22 210-00 (3412) 64-04-22 245-00 (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÄÎÃ. (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÎÒ800-00 (3439) 63-89-01, 63-89-04 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. (3412)32-00-89,32-00-90 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÄÎÃ. 922-2464681,922-3017048 ÎÒ950-00 (3412) 79-40-44, 91-52-91 400-00 (3412) 45-36-85, 45-36-73 ÎÒ 1 950-00 (3412) 249-589, 474-616 317-00 (3412) 56-24-21, 50-60-03 327-00 (3412) 56-24-21, 50-60-03 387-00 (3412) 56-24-21, 50-60-03 372-00 (3412) 56-24-21, 50-60-03 ÎÒ 180-00 (3412) 54-33-99, 919-9153797

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÄÎÌÈÊÎÌ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÓÇÑÏ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÏÎÄÂÎÄÍÅÔÒÅÃÀÇÑÅÐÂÈÑ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÒÄ ÈÆÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ

4.10. ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ, ËÈÂÍÅÂÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÁÀÐÜÅÐ ÑÍÅÃÎÂÎÉ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ WWW.NARODKROVLYA.RU ÁÀÐÜÅÐ ÑÍÅÃÎÂÎÉ Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.NARODKROVLYA.RU ÂÅÍÒÈËßÖÈß ÊÐÎÂÅËÜÍÀß VILPE (ÔÈÍËßÍÄÈß) WWW.METALLPROFIL.RU ÂÅÍÒÈËßÖÈß ÊÐÎÂÅËÜÍÀß ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ WWW.METALLPROFIL.RU ÂÅÒÐÎÂÀß Â-250 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß, ÄËÈÍÀ 2,5 Ì ÂÎÄÎÎÒÂÎÄ ËÈÂÍÅÂÛÉ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÎÄÎÎÒÂÎÄ ÒÎ×Å×ÍÛÉ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ 500*200*70 ÌÌ, ÏÐÅÑÑÎÂÀÍÍÛÉ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÌÅÒÀË. (ÁÅË., ÑÅÐ., ÊÎÐÈ×., ÇÅË., ÂÈØÍß, ÌÅÄÍÛÉ) ÌÅÒÀËËÏÐÎÔÈËÜ, SIBA ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÅËÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÌÏ ÌÎÄÅÐÍ, ÏÐßÌÎÓÃ., ÏËÀÑÒÈÇÎË, ÆÅËÎÁ, 3 Ì (ÁÅËÛÉ, ÊÐÀÑÍ., ÊÎÐÈ×Í.) ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÌÏ ÏÐÅÑÒÈÆ, ÊÐÓÃË., ÏËÀÑÒÈÇÎË, ÆÅËÎÁ, 3 Ì (ÁÅËÛÉ, ÊÐÀÑÍ., ÊÎÐÈ×Í.) ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ SCALA PLASTICS (ÁÅËÜÃÈß) , NICOLL (ÔÐÀÍÖÈß) ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ DOCKE, ØÎÊÎËÀÄ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ DÎÑKE, ÏËÎÌÁÈÐ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. Ï.Ì Ï.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ1230-00 ÎÒ 1 590-00 216-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 180-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 546-00 590-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 60-14-10 (3412) 60-14-10 (3412) 45-11-20 (3412) 45-11-20 (3412) 50-52-09, 982-9934843 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 55-55-39 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 44-65-55 (3412) 44-65-55 (3412) 56-81-76, 919-9113618 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22

ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÈÆÑÒÐÎÉÄÅÒÀËÜ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.10. ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ, ËÈÂÍÅÂÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ PLASTMO, RUPLAST, ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ PLASTMO, RUPLAST, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÃÐÀÍÀÒ ÄÅÊÅ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÏËÎÌÁÈÐ ÄÅÊÅ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÂÎÄÎÑÒÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ØÎÊÎËÀÄ ÄÅÊÅ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÂÎÐÎÍÊÈ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, ÀÝÐÀÒÎÐÛ ÏÎËÈÂÅÍÒ ÄÎÆÄÅÑÁÎÐÍÈÊ ÄËß ÒÎ×Å×ÍÎÃÎ ÂÎÄÎÎÒÂÎÄÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÆÅËÎÁ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÉ (ÌÅÒÀËË), ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, ÊÐÀØÅÍÛÉ, ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÉ ÆÅËÎÁ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÅÒÀËËÈ×. ÏËÀÑÒÈÇÎË ÆÅËÎÁ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ, 3 Ì

ÇÎÍÒÛ ÍÀ ÒÐÓÁÛ È ÑÒÎËÁÛ ÇÎÍÒÛ-ÄÛÌÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÓÁÛ È ÂÅÍÒÂÛÕÎÄÛ, ÊÎËÏÀÊÈ ÍÀ ÇÀÁÎÐÍÛÅ ÑÒÎËÁÛ ÊÀÍÀË ÄËß ÎÒÂÎÄÀ ÂÎÄÛ, Ñ-100, H 68, 140, 185 ÌÌ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ 2*0,9 Ì, ÖÂÅÒ ÈÇÓÌÐÓÄ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ 2*0,9 Ì, ÖÂÅÒ ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ 2*0,9 Ì, ÖÂÅÒ ÊÐÀÑÍÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ 2*0,9 Ì, ÖÂÅÒ ÑÈÍÈÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ 2*0,9 Ì, ÖÂÅÒ ÒÅÐÐÀÊÎÒ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÎËÏÀÊÈ Â ÖÂÅÒ ÊÐÎÂËÈ 380*380 ÊÎÍÅÊ ÎÊÐÀØÅÍÛÉ, 1,25 Ì ÊÎÍÅÊ ÎÊÐÀØÅÍÛÉ, 2,5 Ì ÊÎÍÅÊ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, 1,25 Ì ÊÎÍÅÊ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, 2,5 Ì ÊÎÍÅÊ ÏÐÎÑÒÎÉ WWW.NARODKROVLYA.RU ÊÎÍÅÊ ÏÐÎÑÒÎÉ ÊÏ-417 ÊÐÀØÅÍÍÛÉ, ÄËÈÍÀ 2,5 Ì ÊÎÍÅÊ ÏÐÎÑÒÎÉ ÊÏ-417 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, ÄËÈÍÀ 2,5 Ì ÊÎÍÅÊ ×ÅÐÅÏÈ×ÍÛÉ

ÅÄ. ÈÇÌ. Ï.Ì Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì Ï.Ì

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

47

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ499-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 161-00 536-00

(3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÑÒÐÎÉÌÀÃ (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÑÒÐÎÉÌÀÃ (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÑÒÐÎÉÌÀÃ (3412) 57-33-62, 57-33-64 ÝËÜÃÀ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 56-51-33, 65-87-97 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ (3412) 55-11-22 ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ (3412) 795-055, 90-64-54 ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 280-00 496-00 496-00 496-00 496-00 496-00 1080-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 414-00 360-00 ÄÎÃ.

(3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 56-51-33, 65-87-97 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ (3412) 54-00-04, 56-80-65 ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 55-11-22 ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


48

4.10. ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ, ËÈÂÍÅÂÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ËÅÍÒÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß, 0,5 ÌÌ, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß, ÊÐÀØÅÍÀß ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÒÎËÙÈÍÎÉ 0,4-0,7 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÒÎËÙÈÍÎÉ 0,7-0,8 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÒÎËÙÈÍÎÉ 0,9-1 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, 0,5*1250*2500 ÌÌ ËÈÑÒÛ Ã/Ê WWW.IZHMET.RU ËÎÒÎÊ ÂÎÄÎÎÒÂÎÄÍÎÉ (ÏËÀÑÒÈÊ, ÁÅÒÎÍ, ÏÎËÈÌÅÐÁÅÒÎÍ) ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÌÅÌÁÐÀÍÛ ÏÎÄÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÌÈÓÌ ÊËÀÑÑÀ DELTA (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ (ÐÎÑÑÈß, ÔÈÍËßÍÄÈß) ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ AGNETA Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ (ÃÀÐÀÍÒÈß 25 ËÅÒ) ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ MONTERREY ÑÓÏÅÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ WWW.IZHMET.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÀÍÄÀËÓÇÈß ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÂÈÊÈÍà - ÍÎÂÈÍÊÀ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÂÈÊÈÍà WWW.METALLPROFIL.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÂÈÊÈÍà WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÊÀÑÊÀÄ ÝËÈÒ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÀÊÑÈ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÄÓËÜÍÀß ÀÍÄÀËÓÇÈß ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÍÀ ÑÊËÀÄÅ WWW.GZMK.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß, ÍÀ ÑÊËÀÄÅ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ WWW.GZMK.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÏÝ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ, WWW.NARODKROVLYA.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÑÓÏÅÐ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÍÎÐÌÀÍ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÏÎËÈÝÑÒÅÐ (ÏÝ) WWW.METALLPROFIL.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÏÐÈÇÌÀ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÏÐÈÇÌÀ WWW.METALLPROFIL.RU ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÏÝ WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÑÓÏÅÐÌÎÍÒÅÐÐÅÉ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÊÐÎÂÅËÜÍÎÅ, ÄËÈÍÀ 1,86 Ì WWW.METALLPROFIL.RU ÎÍÄÓËÈÍ (0,95*2 Ì) ÊÐÀÑÍ., ÇÅË., ÊÎÐ. (ÃÂÎÇÄÈ Â ÊÎÌÏË.) ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÎÒÕÎÄÛ ËÈÑÒÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ 0,5-0,7 Ì, ÎÖÈÍÊÎÂ., ÊÐÀØÅÍ. ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, Ñ ÁÀÇÀËÜÒÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ)

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ËÈÑÒ ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎÃ. (3412) 56-51-33, 65-87-97 ÄÎÃ. (3412) 90-21-63, 90-24-06 ÎÒ122-00 (3412) 45-11-20 ÎÒ 195-40 (3412) 44-65-55 ÎÒ 245-52 (3412) 45-11-20 ÄÎÃ. (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÎÒ 1 127-00 (3412) 670-100, 90-77-92 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÎÒ5 040-00 (3412) 45-11-20 ÎÒ180-00 (3412) 55-11-22 ÎÒ187-00 (3412) 56-81-76, 919-9113618 ÎÒ516-60 (3412) 44-65-55 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÎÒ209-00 (3412) 670-100, 90-77-92 ÎÒ223-00 (3412) 50-52-09, 982-9934843 276-00 (3412) 42-33-33 ÎÒ264-00 (3412) 45-11-20 240-00 (3412) 795-055, 90-64-54 ÄÎÃ. (3412) 31-10-10, 23-33-83 229-00 (3412) 42-33-33 ÄÎÃ. (3412)33-33-90 229-00 (3412) 42-33-33 ÎÒ 184-50 (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÄÎÃ. (3412)33-33-90 ÎÒ198-00 (3412) 249-589, 474-616 ÄÎÃ. (3412) 60-14-10 ÄÎÃ. (3412) 31-10-10, 23-33-83 227-00 (3412) 795-055, 90-64-54 ÎÒ185-00 (3412) 44-65-55 370-00 (3412) 795-055, 90-64-54 ÎÒ391-60 (3412) 44-65-55 ÎÒ183-20 (3412) 795-055, 90-64-54 229-00 (3412) 42-33-33 ÎÒ160-00 (3412) 655-056 ÎÒ 1 500-00 (3412) 44-65-55 ÄÎÃ. (3412) 64-04-22 ÄÎÃ. (3412) 56-51-33, 65-87-97 ÎÒ 1 210-00 (3412) 54-33-99, 919-9153797

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ËÈÄÅÐ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÎÌÈÊÎÌ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.10. ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ, ËÈÂÍÅÂÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÏÀÍÅËÈ ÑÝÍÄÂÈ× ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ, Ñ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÎÌ (ÏÐ-ÂÎ ÈÆÅÂÑÊ) ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 0,4-0,7 ÌÌ, ÎÖÈÍÊ., 8, 20, 21, 35 WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 0,8 ÌÌ, ÎÖÈÍÊ., 20, 35, 60, 75, 114 WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 0,9 ÌÌ, ÎÖÈÍÊ., 35, 60, 75, 114 WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 1 ÌÌ, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, 60, 75, 114 WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 20 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 20 ÏÎËÈÝÑÒÅÐ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 35 ÏÎËÈÝÑÒÅÐ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 44 ÏÎËÈÝÑÒÅÐ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 8 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 8, 20, 35, 44, 60 ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 8, 20, 35, 44, 60 ÏÎËÈÝÑÒÅÐ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÊ-10, ÎÖÈÍÊÎÂ.,  ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÊ-10, ÏÎËÈÌÅÐ., ÍÀ ÑÊËÀÄÅ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ-10, ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ-10, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ-21, 0,5 ÌÌ, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ-21, 0,7 ÌÌ, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ-21, ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÊÐÀØÅÍÍÛÉ ÎÒ Ñ-8 ÄÎ Í-114 WWW.TAN-PROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÊÐÀØÅÍÛÉ WWW.IZHMET.RU

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÍÑ 10, 21 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ WWW.IZHMET.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÌÏ-20, ÒÎËÙ. 0,45 ÌÌ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÍÑ 10, 21 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÎÒ Ñ-8 ÄÎ Í-114 WWW.TAN-PROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ, ÎÊÐÀØÅÍÛÉ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ,ÖÂÅÒÍÎÉ, ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ  ÍÀËÈ×ÈÈ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÏÎËÈÝÑÒÅÐ 8, 20, 35, 60,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ-8 ÏÝ, ÒÎËÙÈÍÀ 0,45 ÌÌ ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÑÀÉÄÈÍÃ Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÝÊÎÑÒÈË WWW.METALLPROFIL.RU ÏÐÎÕÎÄÊÈ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ WWW.TAN-PROFIL.RU

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒ 1 115-00 (3412) 54-33-99, 919-9153797 ÎÒ133-00 (3412) 55-11-22 ÎÒ127-35 (3412) 44-65-55 ÎÒ242-50 (3412) 45-11-20 ÎÒ295-75 (3412) 44-65-55 ÎÒ 365-41 (3412) 45-11-20 ÎÒ 181-00 (3412) 42-33-33

49

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÎÒ216-00 ÎÒ280-00 ÎÒ280-00 ÎÒ 171-00 ÎÒ 171-00 ÎÒ208-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ173-00 ÎÒ160-86

(3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÄÎÃ. ÎÒ140-00 ÎÒ138-25 ÄÎÃ. ÎÒ 154-00 ÎÒ 155-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ137-00 ÄÎÃ. ÎÒ148-00 ÎÒ 161-30 ÄÎÃ. ÎÒ 185-00 ÄÎÃ. ÎÒ179-00 ÎÒ160-00 ÎÒ315-00 ÎÒ280-00

(3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÑÒÐÎÉÌÀÃ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 56-81-76, 919-9113618 ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ (3412) 90-21-63, 90-24-06 ËÈÄÅÐ (3412) 795-055, 90-64-54 ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 79-99-15, 56-80-16 ÑÒÐÎÉÌÀÃ (3412)33-33-90 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 655-056 ÄÎÌÈÊÎÌ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


50

4.11. ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ È ÍÀÏÎËÜÍÛÅ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÐÅØÅÒÊÀ ÂÎÄÎÏÐÈÅÌÍÀß (ÑÒÀËÜ, ÏËÀÑÒÈÊ, ×ÓÃÓÍ) ÄËß ËÈÂÍÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÎÒÂÎÄÀ ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÓÁÅÐÎÈÄ 1*15 Ì ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÊÏ-300 (ÎÏÒÎÌ ÎÒ 40 ØÒ.) ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÏÏ-300 ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÏÏ-300 (1*15). ÑÊÈÄÊÈ! ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÏÏ-300 WWW.ZIM23.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß SCALA PLASTICS ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß WWW.IZHMET.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÀËÜÒÀ-ÏÐÎÔÈËÜ ÏÂÕ (ÁÅËÀß, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÀß) ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÈÀÌÅÒÐÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß, ÎÊÐÀØÅÍÍÀß WWW.TAN-PROFIL.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß WWW.NARODKROVLYA.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß WWW.NARODKROVLYA.RU ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÀß ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÑÍÅÃÎÇÀÄÅÐÆÀÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß WWW.GZMK.RU ÑÍÅÃÎÇÀÄÅÐÆÀÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÒÐÅÕÎÏÎÐÍÛÅ WWW.NARODKROVLYA.RU ÑÍÅÃÎÇÀÄÅÐÆÀÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.TAN-PROFIL.RU ÑÍÅÃÎÇÀÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÉ 1 Ì, 3 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ WWW.TAN-PROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÏÎÝËÅÌÅÍÒÍÎÉ ÑÁÎÐÊÈ 100 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÏÎÝËÅÌÅÍÒÍÎÉ ÑÁÎÐÊÈ 150 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, 100 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÅ, 150 ÌÌ WWW.METALLPROFIL.RU ÓÍÈÔËÅÊÑ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÈ ÄËß ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÛ È ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ WWW.METALLPROFIL.RU ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÈ ÄËß ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ È ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÛ WWW.TAN-PROFIL.RU ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜ ÄËß ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÛ, 1,1 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÄËß ÏÐÎÔ. ÍÑ-10, ÍÑ-21, 2 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ×ÅÐÅÏÈÖÀ BRAAS ÖÅÌÅÍÒÍÎ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ BRAAS, ÐÀÑ×ÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ICOPAL ÔÈÍËßÍÄÈß ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß RUFLEX (ÊÀÒÅÏÀË) (ÔÈÍËßÍÄÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ICO (ÁÅËÜÃÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ICOPAL (ÔÈÍËßÍÄÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß RUFLEX, KATEPAL (ÔÈÍËßÍÄÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß SHINGLAS (ÐÎÑÑÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß SHINGLAS WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß SHINGLAS,ÒÅÃÎËÀ ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ, ÌÎÍÒÀÆ WWW.DOMIKOM.SU ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß TEGOLA (ÐÎÑÑÈß-ÈÒÀËÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß TILERCAT  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ÈÊÎÏÀË ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ÐÓÔËÅÊÑ (ÊÀÒÅÏÀË) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ÒÅÃÎËÀ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÃÈÁÊÀß ØÈÍÃËÀÑ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÊÅÐÀÌÎÏËÀÑÒ ÊÎÐ., ÊÐÀÑÍ., ÈÇÓÌÐÓÄ, ÑÈÍ., ÒÅÐÐÀÊÎÒ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌßÃÊÀß IKO, ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ, ÂÑÅ ÌÎÄÅËÈ È ÖÂÅÒÀ (ÁÅËÜÃÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌßÃÊÀß RUFLEX, TEGOLA, ICOPAL ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌßÃÊÀß SHINGLAS, ÐÎÑÑÈß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌßÃÊÀß ÊÀÒÅÏÀË, ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ È ÌÎÄÅËÈ (ÔÈÍËßÍÄÈß) ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ØÈÔÅÐ 7-ÂÎËÍÎÂÎÉ 0,98*1,74 ØÈÔÅÐ 7-ÂÎËÍÎÂÎÉ 1000*1750 ÌÌ ØÈÔÅÐ 7-ÂÎËÍÎÂÎÉ 1000*1750 ÌÌ ØÈÔÅÐ 7-ÂÎËÍÎÂÎÉ, 1*1,75 Ì ØÈÔÅÐ 8-ÂÎËÍÎÂÎÉ 1750*1130 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ØÈÔÅÐ ÂÎËÍÎÂÎÉ ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 1070*1750*10 ÌÌ ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 1070*1750*8 ÌÌ ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 1750*1070*10 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 1750*1070*6 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 1750*1070*8 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ØÈÔÅÐ ÏËÎÑÊÈÉ 8 ÌÌ, 10 ÌÌ 1750*1070 ÝËÅÌÅÍÒÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÊÐÎÂËÈ WWW.TAN-PROFIL.RU ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÄËß ÊÐÎÂËÈ (ÏËÀÍÊÈ, ÔÀÐÒÓÊÈ È Ò.Ä.), ËÞÁÎÉ ÖÂÅÒ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄΠÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÐÎÂËÈ ÄÎÁÎÐÍÛÅ WWW.IZHMET.RU ÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÐÎÂËÈ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÇÀ 1 ÄÅÍÜ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ. ØÒ. ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ØÒ. ØÒ.

ØÒ.

ØÒ. ÊÎÌÏË. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ

ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ299-00 ÎÒ270-00 ÄÎÃ. ÎÒ307-00 ÎÒ352-00 ÎÒ80-00 ÎÒ89-00 ÍÈÇÊÀß ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ1200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 510-00 560-00 ÎÒ 1 408-00 ÎÒ 1 719-00 ÄÎÃ. ÎÒ80-00 ÎÒ 15-00 50-00 100-00 ÎÒ250-00 ÄÎÃ. ÎÒ215-00 ÎÒ370-00 ÎÒ380-00 ÎÒ344-00 ÎÒ367-00 ÎÒ440-00 ÎÒ201-00 ÄÎÃ. ÎÒ196-00 ÎÒ346-00 217-00 ÎÒ387-00 ÎÒ380-00 ÎÒ290-00 ÎÒ286-00 147-00 ÎÒ351-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ360-00 ÎÒ 350-00 ÄÎÃ. ÎÒ160-00 165-00 ÎÒ 161-00 ÎÒ195-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 375-00 320-00 ÎÒ342-00 ÎÒ276-00 ÎÒ295-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ150-00 ÄÎÃ. ÎÒ 115-00 ÄÎÃ.

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 68-77-57 ËÈËÎ (3412) 49-13-13 ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ (3412) 55-15-30, 64-07-37 ÏÀÊËß. ÄÆÓÒ. ÊÀÍÀÒ (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ (3412) 51-76-51 ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 57-33-62, 57-33-64 ÝËÜÃÀ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 79-40-44, 91-52-91 ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412) 50-52-09, 982-9934843 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ (3412)33-33-90 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412)33-33-90 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 31-10-10, 23-33-83 ÇÀÂÎÄ ÑÒÀËÜÊÎÌÏËÅÊÒ (3412)33-33-90 ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ (3412) 60-14-10 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 68-77-57 ËÈËÎ (3412) 44-65-55 ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 55-11-22 ÀÒËÀÍÒÑÒÐÎÉ (3412) 56-81-76, 919-9113618 ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ (3412) 56-81-76, 919-9113618 ÈÏ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 795-055, 90-64-54 ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ (3412) 655-056 ÄÎÌÈÊÎÌ (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (3412) 518-400, 518-393 ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 249-589, 474-616 ÑÒÐÎÉÏÀÊ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 57-33-62, 57-33-64 ÝËÜÃÀ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 64-04-22 ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ (3412) 57-33-62, 57-33-64 ÝËÜÃÀ (3412) 54-00-04, 56-80-65 ÏÎËÈÌÅÐÑÒÐÎÉ 18 (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ (3412) 49-13-13 ÀÍÃÀÐÑÒÐÎÉ (3412) 518-400, 518-393 ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ (3412) 51-76-51 ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 68-77-57 ËÈËÎ (3412) 68-77-57 ËÈËÎ (3412) 518-400, 518-393 ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ (3412) 518-400, 518-393 ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 50-60-70 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 (3412) 51-76-60, 56-16-17 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ (3412)32-00-89,32-00-90 ÒÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (3412) 57-33-62, 57-33-64 ÝËÜÃÀ (3412) 56-51-33, 65-87-97 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ (3412) 670-100, 90-77-92 ÒÏÊ ÈÆÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (3412) 42-33-33 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

4.11. ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ È ÍÀÏÎËÜÍÛÅ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ÁÀÃÅÒ ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÉ ÁÀÇÀËÜÒ 20*30 ÌÌ ÁÀÇÀËÜÒ 20*33 ÌÌ (ÑÅÐÛÉ, ÐÎÇÎÂÛÉ)

Ï.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 601-468, 601-514 912-7536357 912-7536357

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500

ÑÅÍÅÃÅÐ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ


Ñòðîéêà

4.11. ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ È ÍÀÏÎËÜÍÛÅ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÁÀÇÀËÜÒ 30*35 ÌÌ ÒÎÐÖÎÂÀÍÍÛÉ ÁÅÇ ÎÏÈËÎÂÊÈ ÁÀÇÀËÜÒ 40*35 ÌÌ ÒÎÐÖÎÂÀÍÍÛÉ ÁÅÇ ÎÏÈËÎÂÊÈ ÁÎÐÄÞÐÛ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ (ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ) ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ 0,1*3 Ì, ÁÅËÀß, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ 3000*100*10 ÁÅËÀß ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ ÌÎÐÎÇÎÑÒÎÉÊÀß (ÁÅËÀß, ÖÂÅÒÍÀß) ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÂÕ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß 3000*100 ÌÌ, ÁÅËÀß, ÁÅËÀÐÓÑÑÈß ÃÀÐÏÓÍ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì

ÃÐÀÍÈÒ ÄÛÌÊÎÂÑÊÈÉ WWW.UFASTONE.RU ÃÐÀÍÈÒ ÈÑÅÖÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒ ÊÀÏÓÑÒÈÍÑÊÈÉ WWW.UFASTONE.RU ÃÐÀÍÈÒ ÌÀÍÑÓÐÎÂÑÊÈÉ, ËÞÁÛÅ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÛ È ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ WWW.UFASTONE.RU ÃÐÀÍÈÒ ÏÎËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÃÐÀÍÈÒ ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒ ÒÅÐÌÎ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÅÊÎÐ ËÅÏÍÎÉ ÄËß ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ (ÃÈÏÑ, ÑÒÅÊËÎÊÎÌÏÎÇÈÒ) ÄÎÑÊÀ ÏÀÐÊÅÒÍÀß 2200*188*15 ÌÌ (ÁÅÐÅÇÀ, ÄÓÁ) WWW.ZIM23.RU ÄÎÑÊÀ ÏÀÐÊÅÒÍÀß, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈß ÇËÀÒÎËÈÒ ÄËß ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÇÎËÎÒÎËÈÒ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ (ËÅÌÅÇÈÒ), ÖÂÅÒ ÁÎÐÄÎ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ (ÌÐÀÌÎÐ, ÃÐÀÍÈÒ, ÏËÈÒÍßÊ). ÏÐßÌÎ Ñ ÊÀÐÜÅÐÀ ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÇËÀÒÎËÈÒ, ÑÅÐÎ-ÇÅËÅÍÛÉ, ÇÎËÎÒÈÑÒÛÉ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÊÀÌÅÍÜ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÊÀÐÍÈÇÛ ÄËß ØÒÎÐ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 300*300 ÌÌ WWW.ZIM23.RU

ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì

ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 300*300 ÌÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 300*300, ÑÎËÜ-ÏÅÐÅÖ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 333*333 ÌÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 400*400 ÌÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 600*600 ÌÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ 600*600, ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÃÐÀÍÈÒ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ ÑÂÅÒËÛÉ 30*30 ÑÌ ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ Ó17 ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ Ó18 ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ Ó19 ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ Ó26 ËÀÌÈÍÀÒ ËÀÌÈÍÀÒ 130 ÐÀÑÖÂÅÒÎÊ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ËÀÌÈÍÀÒ 31 ÊËÀÑÑ ÊÐÎÍÎÑÒÀÐ, ÒÎËÙÈÍÀ 7, 8 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ËÀÌÈÍÀÒ BALTERIO OPTIMUM 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ BALTERIO VITALY 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ BODE CANADA ËÀÌÈÍÀÒ GRUNDE AMBER, 8 ÌÌ, 33 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ GRUNWALD 8 ÌÌ, 32 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ KRONOSPAN KOMFORT 31 ÊËÀÑÑ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 3-75 31-00 37-00 ÎÒ35-00 ÄÎÃ. 33-00 ÄÎÃ.

ÒÅËÅÔÎÍ

51

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

912-7536357 912-7536357 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 322-500, 919-9197117 (3412) 64-04-22 (3412)908-592,908-692 (3412) 601-468, 601-514 (3412)722-227 (3412) 601-468, 601-514

ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ËÎÌÀÅÂ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÅÍÅÃÅÐ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÅÍÅÃÅÐ

ÎÒ2300-00 (347)292-24-24,9373229969 ÄÎÃ. 912-7536357 ÎÒ 1 950-00 (347)292-24-24,9373229969 ÎÒ1000-00 (347)292-24-24,9373229969 ÄÎÃ. 912-7536357 ÄÎÃ. 912-7536357 ÄÎÃ. 912-7536357 ÄÎÃ. (3412) 50-18-18, 900-340 ÎÒ917-00 (3412) 50-60-70 ÎÒ496-00 (3412)908-592,908-692 ÎÒ700-00 (3412) 55-91-46, 912-7540883 ÄÎÃ. 912-7536357 ÎÒ 290-00 (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 50-18-18, 900-340 290-00 (3412) 656-977, 447-679 ÄÎÃ. (3412) 55-91-46, 912-7540883 ÎÒ160-00 (3412) 50-66-20 ÎÒ289-00 (3412) 50-60-70

ÓÐÀËÒÀÓ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÓÐÀËÒÀÓ ÓÐÀËÒÀÓ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ ÏÐÅÑÒÈÆ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÎÒ256-00 ÎÒ292-00 ÎÒ230-00 ÎÒ361-00 ÎÒ429-00 ÎÒ345-00 315-00 340-00 350-00 355-00 340-00 219-00 ÎÒ 66-00 ÎÒ275-00 643-00 448-00 595-00 ÎÒ461-86 ÎÒ 372-11 ÎÒ266-00

(3412) 900-559, 900-523 (3412) 40-81-30, 42-02-25 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 40-81-30, 42-02-25 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 322-500, 919-9197117 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 50-60-70 (3412) 90-10-40 (3412)72-22-27 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412) 93-54-98

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÓÑÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ËÎÌÀÅÂ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ


52

4.11. ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ È ÍÀÏÎËÜÍÛÅ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ËÀÌÈÍÀÒ KRONOSPAN KRONOFIX 31 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ KRONOSPAN VICTORY 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ KRONOSTAR 6 ÌÌ, 7 ÌÌ, 8 ÌÌ, 31 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ KRONOSTAR 8 ÌÌ, 32 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ LUX, 8 ÌÌ, 32 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ PLATINUM ALLEGRI 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PLATINUM NEW 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PLATINUM STANDART 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PRAKTIK, 8 ÌÌ, 32 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ PRAKTIK, 8 ÌÌ, 33 ÊË.

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

296-00 316-00 ÎÒ225-00 ÎÒ308-27 ÎÒ378-00 379-00 349-00 268-00 ÎÒ378-00 ÎÒ483-19

(3412)72-22-27 (3412) 90-10-40 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412) 50-60-03, 56-24-21 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412) 90-10-40 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692

ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ

ËÀÌÈÍÀÒ PREMIUM CLICK 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PREMIUM CLICK QUICK 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PREMIUM FRESH OMF 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ PREMIUM GRES (ÏÎÄ ÏËÈÒÊÓ) 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ RITTER ÐÎÑÑÈß (ÊÎÆÀ ÊÐÎÊÎÄÈËÀ, ÊÎÆÀ ÇÌÅÈ, ÒÈÑÍÅÍÈÅ ÐÓÁÀÍÎÊ) ËÀÌÈÍÀÒ VERSALE (ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÐÊÅÒ) 12 ÌÌ, 33 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ VESTERHOF CELEBRITY 33 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ WESTERHOF 32 ÊË. ËÀÌÈÍÀÒ WESTERHOF 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ WESTERHOF CBW CLASSIK 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ WESTERHOF CBW NOVELTI 32 ÊËÀÑÑ ËÀÌÈÍÀÒ WESTERHOF CBW STYLE, 32 ÊËÀÑÑ, 8 ÌÌ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ËÀÌÈÍÀÒ ÀÂÑÒÐÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÏÎËÜØÀ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ËÀÌÈÍÀÒ ÃËßÍÅÖ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ËÀÌÈÍÀÒ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ËÀÌÈÍÀÒ ÝÊÎÔËÎÐÈÍà 12 ÌÌ, 33 ÊË. ËÅÍÒÀ ÌÀÑÊÈÐÎÂÎ×ÍÀß

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì Ï.Ì

322-00 358-00 352-00 575-00 ÄÎÃ. ÎÒ720-83 366-00 ÎÒ299-00 328-00 335-00 358-00 320-00 ÄÎÃ. 113-00 ÄÎÃ. ÎÒ690-00 ÄÎÃ.

(3412)72-22-27 (3412)72-22-27 (3412) 90-10-40 (3412) 90-10-40 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412)908-592,908-692 (3412)72-22-27 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412)72-22-27 (3412) 90-10-40 (3412)72-22-27 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412)908-592,908-692 (3412) 601-468, 601-514

ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÅÍÅÃÅÐ

ËÈÍÎËÅÓÌ ËÈÍÎËÅÓÌ ÏÂÕ GRABOPLAST ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ËÈÍÎËÅÓÌ ÏÂÕ GRABOPLAST ÏÎËÓÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ËÈÍÎËÅÓÌ, ØÈÐÈÍÀ 1,5 Ì, 2 Ì (ÓËÜßÍÎÂÑÊ, ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ) WWW.ZIM23.RU ËÈÍÎËÅÓÌ, ØÈÐÈÍÀ 2,5 Ì; 3 Ì; 3,5 Ì; 4 Ì, ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ (ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ) WWW.ZIM23.RU ÌÎÇÀÈÊÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÎÁÎÈ ÎÁÎÈ ÂÈÍÈËÎÂÛÅ ÍÀ ÔËÈÇÅËÈÍÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÏÎÄ ÏÎÊÐÀÑÊÓ 25*1,06 Ì ÎÁÎÈ ÆÈÄÊÈÅ Ñ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÂÈÕÐÅÉ WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÎÁÎÈ ÏÎÄ ÏÎÊÐÀÑÊÓ ERISMANN (1,06*25 Ì) ÎÁÎÈ ÏÎÄ ÏÎÊÐÀÑÊÓ MODEVLIES (1,06*25 Ì) ÎÁÎÈ ÏÎÄ ÏÎÊÐÀÑÊÓ PROCOLOUR (1,06*25 Ì) ÎÁÎÈ ÏÎÄ ÏÎÊÐÀÑÊÓ ÏÀËÈÒÐÀ (1,06*25 Ì) ÎÁÎÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÅ ÆÈÄÊÈÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ 2,6 Ì*0,238 Ì*6 ÌÌ, ÑÎÞÇ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ 2,60*0,25 ÖÂÅÒÍÛÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ ÊÐÎÍÎÑÒÀÐ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ ÏÀÍÒÅÐÐÀ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÀÍÅËÈ ÌÄÔ ÏÅÒÐÎÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÅÍÎÂÛÅ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÐÓËÎÍ ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

74-00 360-00 290-00 ÎÒ94-00 ÎÒ152-00 ÎÒ350-00 ÎÒ69-00 820-00 ÎÒ178-00 912-00 960-00 810-00 820-00 ÎÒ66-00 105-00 ÎÒ166-00 ÄÎÃ. 109-00 78-00 94-00

(3412) 322-500, 919-9197117 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 50-66-20 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412)72-22-27 (3412) 93-54-98 (3412)72-22-27 (3412) 90-10-40 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412)908-592,908-692 (3412) 64-04-22 (3412) 93-54-98 (3412) 93-54-98 (3412) 93-54-98

ËÎÌÀÅÂ-ÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÓÑÑ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.11. ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ, ÑÒÅÍÎÂÛÅ È ÍÀÏÎËÜÍÛÅ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ 2,7*0,25 Ì, ÏÅÐÌÜ, Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ 3,0*0,25 Ì, ÏÅÐÌÜ, Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ MATRIX 2700*250*8 ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ ÎÐÒÎ ÏÀÍÅËÈ ÏÂÕ, 230 ÐÀÑÖÂÅÒÎÊ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÏÀÍÅËÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 3000*250*10 ÌÌ, 2700*250*10 ÌÌ, 3000*100*10 ÌÌ ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÊÐÎÍÎÑÒÀÐ ÌÄÔ 2600*250*7 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÂÕ ÏÀÍÅËÈ ÒÅÐÌÎÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÀÍÅËÈ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÀÇÀËÜÒ. ÂÎËÎÊÍÀ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÀÍÅËÜ ÁÅËÀß ÌÀÒÎÂÀß 2,7-0,25*9 ÌÌ, ÏÅÐÌÜ ÏÀÍÅËÜ ÁÅËÀß ÌÀÒÎÂÀß 3,0-0,25*9 ÌÌ, ÏÅÐÌÜ ÏÀÍÅËÜ ÁÅËÛÉ ËÅÄ OTTOPAN 2,7*0,25*8 ÌÌ ÏÀÍÅËÜ ÁÅËÛÉ ËÅÄ OTTOPAN 3,0*0,25*8 ÌÌ ÏÀÍÅËÜ ÁÅËÛÉ ÔÀÐÔÎÐ 3,0*0,375 Ì*8 ÌÌ ÏÀÍÅËÜ ÄÂÓØÊÀ ÇÎËÎÒÎ ËÅÄ OTTOPAN 3,0*0,2*8 ÌÌ ÏÀÍÅËÜ ÄÂÓØÊÀ ÕÐÎÌ ËÅÄ OTTOPAN 3,0*0,2*8 ÌÌ ÏÀÍÅËÜ ÏÂÕ 0,25*3 Ì; 0,25*2,7 Ì, ÁÅËÀß, ÖÂÅÒÍÀß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ

ÏÀÐÊÅÒ ÙÈÒÎÂÎÉ 800*800 WWW.ZIM23.RU ÏÂÕ ËÈÑÒÎÂÎÉ (ÂÑÏÅÍÅÍÍÛÉ) ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ 2,5 Ì TIGGA (ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀË, ÌßÃÊÈÉ ÊÐÀÉ) ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ KORNER LP-52 (2,5 Ì ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀË) ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ MATRIX (2,5 Ì ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀË) ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÈÄÅÀË 2,5 Ì, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÏËÈÍÒÓÑ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÈÄÅÀË Ñ ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀËÎÌ, Ñ ÌßÃÊÈÌ ÊÐÀÅÌ, 2,5 Ì ÏËÈÍÒÓÑ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÄËÈÍÀ 2,5 Ì Ñ ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀËÎÌ WWW.ZIM23.RU ÏËÈÒÀ ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÀß ØÏÓÍÒÎÂÀÍÍÀß QUICKDECK (2440*600*16, 22) ÏËÈÒÊÀ ÃÈÁÊÀß ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØÊÈ DELAP WWW.NEWPERSONA.RU ÏËÈÒÊÀ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÏÎËÈÐÎÂÀÍÍÀß, ÁÎËÅÅ 30 ÂÈÄΠWWW.UFASTONE.RU ÏËÈÒÊÀ ÄËß ÏÎËΠÌÅÒËÀÕÑÊÀß ÏÎÐÔÈÐ ÏËÈÒÊÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÄËß ÏÎËÀ 300*300 WWW.ZIM23.RU ÏËÈÒÊÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÄËß ÑÒÅÍ 300*200 WWW.ZIM23.RU ÏËÈÒÊÀ ÍÀÏÎËÜÍÀß 30*30, 33*33 ÏËÈÒÊÀ ÍÀÏÎËÜÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏËÈÒÊÀ ÍÀÑÒÅÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏËÈÒÊÀ ÍÀÑÒÅÍÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏËÈÒÊÀ ÏÂÕ DECORIA ÏËÈÒÊÀ ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÀß ÏËÈÒÊÀ ÏÎÒÎËÎ×ÍÀß ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÅ ÄËß ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ Ñ ÌÅÐÖÀÞÙÈÌ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÍÀ ÃÈÏÑÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÝÊÎÏÎË, 30 ÊÃ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÍÀ ÖÅÌÅÍÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ BODEN ZEMENT GROSS, 25 ÊÃ, BERGAUF ÏÎË ÍÀËÈÂÍÎÉ ÑÀÌÎÂÛÐÀÂÍÈÂÀÞÙÈÉÑß BODEN ZEMENT FINAL, 25 ÊÃ, BERGAUF ÏÎË-ÐÎÂÍÈÒÅËÜ ÍÀ ÖÅÌÅÍÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ BASE, 25 ÊÃ, BERGAUF ÏÎËÛ ÍÀËÈÂÍÛÅ Ñ 3D ÐÈÑÓÍÊÎÌ. ÑÊÈÄÊÀ 10% ÏÎÐÎà ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÏÎÄ ÊÀÔÅËÜ Ñ ÐÅÇÜÁÎÂÎÉ ÂÑÒÀÂÊÎÉ 2,5 Ì ÏÎÐÎà ÓÃËÎÂÎÉ ÄËß ÑÒÓÏÅÍÅÉ Ñ ÐÅÇÜÁÎÉ 2,7 Ì ÏÎÐÎÃÈ ÏÎÐÎÃÈ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÇÍÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÅ 0,9-2,7 Ì ÏÎÐÎÃÈ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ Ñ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÏÎÄ ÄÅÐÅÂÎ

ÅÄ. ÈÇÌ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

53

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

111-00 ÎÒ109-70 ÎÒ120-00 118-00 ÄÎÃ. ÎÒ140-00 ÎÒ 95-00 ÎÒ32-00 ÎÒ97-00 ÎÒ100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ108-00 ÎÒ120-00 ÎÒ134-00 ÎÒ147-00 ÎÒ226-00 ÎÒ153-00 ÎÒ153-00 ÄÎÃ.

(3412) 56-24-21, 50-60-03 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412) 90-10-40 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 32-09-04, 32-24-24 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 79-40-44, 91-52-91 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412) 64-04-22

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ

ØÒ. ËÈÑÒ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÌÅØÎÊ ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ730-00 ÄÎÃ. ÎÒ35-00 45-00 68-00 64-00 47-90 ÎÒ45-00 ÎÒ57-00 ÄÎÃ. 800-00 ÎÒ1300-00 200-00 ÎÒ247-00 ÎÒ247-00 300-00 ÎÒ150-00 ÎÒ170-00 ÎÒ190-00 ÎÒ480-00 ÄÎÃ. ÎÒ22-00 ÎÒ195-00 330-00 230-00 450-00 210-00 4500-00 ÎÒ442-00 ÎÒ442-00 ÎÒ55-00 ÎÒ37-00 ÎÒ52-50

(3412) 50-60-70 (3412) 902-404 (3412)908-592,908-692 (3412) 656-977, 447-679 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412)908-592,908-692 (3412) 50-60-70 (3412) 655-134 (3412) 678-210 (347)292-24-24,9373229969 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412 ) 40-81-30, 40-81-55 (3412) 40-81-30, 40-81-55 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 322-500, 919-9197117 (3412) 50-66-20 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 32-09-04, 32-24-24 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692 (3412) 50-66-20 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÏÐÅÑÒÈÆ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÓÐÀËÒÀÓ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÑÑ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ËÎÌÀÅÂ-ÑÒÐÎÉ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


54

4.12. ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÎ, ÑÌË, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ.

ÏÎÐÎÃÈ ÄËß ËÈÍÎËÅÓÌÀ ÄËÈÍÎÉ 0,9 Ì, 1,35 Ì; 1,8 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÎÐÎÃ-ÑÒÛÊ 0,9 Ì ; 1,8 Ì ÏÎÒÎËÊÈ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ, ÄÎ 4 Ì, ÃËßÍÅÖ, ÑÀÒÈÍ (ÁÅËÜÃÈß), 3-É -  ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÒÎËÊÈ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ, ÄÎ 4 Ì, ÌÀÒÎÂÛÅ (ÁÅËÜÃÈß), 3-É -  ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÒÎËÊÈ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ, ÄÎ 6 Ì, ÌÀÒ., ÃËßÍÅÖ, ÑÀÒÈÍ (ÁÅËÜÃÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ, ÃËßÍÖÅÂÛÅ (ÐÎÑÑÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÌÀÒÎÂÛÅ (ÐÎÑÑÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ (ÔÐÀÍÖÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ, ÄÎ 4 Ì (ÁÅËÜÃÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÃËßÍÖÅÂÛÅ (ÐÎÑÑÈß), 3-É -  ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÄÎ 5 Ì ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÌÀÒÎÂÛÅ (ÐÎÑÑÈß), 3-É -  ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ, ÌÀÒÎÂÛÅ, ÃËßÍÅÖ, ÑÀÒÈÍ (ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß) ÏÎÒÎËÊÈ ÐÅÅ×ÍÛÅ WWW.ÑÒÐÎÉÌÀÃ18.ÐÔ ÏÎÒÎËÊÈ ÒÊÀÍÅÂÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ DESCOR ÖÂÅÒÍÛÅ, ÈÑÊÐÛ (ÄÎ 5 Ì ÁÅÇ ØÂÀ) ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÄÎ 2,3 Ì, ÃËßÍÖÅÂÛÉ (ÔÐÀÍÖÈß) ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÄÎ 2,3 Ì, ÌÀÒÎÂÛÉ (ÔÐÀÍÖÈß) ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÄÎ 4 Ì, ÃËßÍÖÅÂÛÉ (ÁÅËÜÃÈß) ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÄÎ 4 Ì, ÌÀÒÎÂÛÉ (ÁÅËÜÃÈß) ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀÒßÆÍÎÉ ÇÂÅÇÄÍÎÅ ÍÅÁÎ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG BAIKAL ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG BAIKAL 600*600*12 (BP 9842 M3B) ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG OASIS ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG OASIS 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG PLAIN 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG SKALA 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ARMSTRONG  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ DECORATIVE FD 600*600 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ OWA SIRIUS 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ OWA TAURUS 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ROCKFON LILIA ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÀÐÌÑÒÐÎÍÃ, 600*600 ÌÌ, Ñ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ Â ÑÁÎÐÅ ÒÈÏÀ ARMSTRONG (ÏËÈÒÀ 8 ÌÌ) ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ Â ÑÁÎÐÅ ÒÈÏÀ ÀÐÌÑÒÐÎÍà WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÑÑÅÒÍÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÒ ÏÐÅÌÈÓÌ 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÒ-ÀÊÓÑÒÈÊ 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÒ-ÑÏÅÊÒÐ 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÒ-ÑÒÀÍÄÀÐÒ 600*600*12 ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ ÀËÁÅÑ, ÁÅËÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ ÀËÁÅÑ, ÑÓÏÅÐÕÐÎÌ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ, ÁÅËÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ, ÁÅËÛÉ, ÂÅÒÐÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ, ÁÅËÛÉ, ÂÑÒÀÂÊÀ ÕÐÎÌ, ÇÎËÎÒÎ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÐÅÅ×ÍÛÉ, ÕÐÎÌ, ÇÎËÎÒÎ ÏÎÒÎËÎÊ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÒÈÏÀ “ÀÐÌÑÒÐÎÍÔ (ÁÀÉÊÀË, ÅÍÈÑÅÉ È ÄÐ.) ÏÎÒÎËÎÊ ÐÅÅ×ÍÛÉ, 3 Ì, 4 Ì, ÁÅËÛÉ, ÕÐÎÌ, ÇÎËÎÒÎ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÜ 60*27 (3 Ì) ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÄËß ÏÎÄÂÅÑÍÛÕ ÏÎÒÎËÊΠ4*18 ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ DÎÑKE, 0,305*3,05, ÏËÎÌÁÈÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ DÎÑKE, 0,305*3,05, ØÎÊÎËÀÄ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐ. ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ ÍÎÐÄÑÀÉÄ 0,254*3,05 ÖÂÅÒ ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ, ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 0,23*3,66, ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÎÔÔÈÒ ÑÏËÎØÍÎÉ, ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 0,23*3,66, ÒÅÌÍÎ-ÊÎÐ. ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÒÅÊËÎÎÁÎÈ TEXTRA (ØÂÅÖÈß) ÑÒÅÊËÎÎÁÎÈ ÅËÎ×ÊÀ 25 Ì, ÊÐÓÏÍÀß, ÌÅËÊÀß, ÑÐÅÄÍßß ÐÎÃÎÆÊÀ ÑÓÏÅÐÏÎË-ÊÍÀÓÔ 1200*600*20/0,72 ÊÂ.Ì ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß ÊÎÐÓÍÄ - ÆÈÄÊÎ-ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß, ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß WWW.NANO34.RU ÓÃÎËÎÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÏÂÕ ÌÀÑÒÅÐÏËÀÑÒ ÎÒ 15*15 (3 Ì), ÁÅËÛÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÔÎÒÎÎÁÎÈ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÄËß ÏËÈÒÊÈ (ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ) ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÎÁÎÐÍÛÅ Ê ÂÀÃÎÍÊÅ ÏÂÕ, ÁÅËÛÅ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ßØÌÀ ÐÀÇÍÛÕ ÖÂÅÒÎÂ

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ÐÓËÎÍ ØÒ. Ë ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ76-00 46-20 ÎÒ239-00 ÎÒ239-00 ÎÒ279-00 ÎÒ200-00 ÎÒ200-00 ÎÒ900-00 ÎÒ350-00 ÎÒ300-00 ÎÒ140-00 ÎÒ400-00 ÎÒ400-00 ÎÒ139-00 ÄÎÃ. ÎÒ139-00 ÎÒ 1 500-00 ÎÒ340-00 ÄÎÃ. ÎÒ690-00 1 400-00 150-00 150-00 250-00 250-00 ÎÒ2000-00 ÎÒ158-00 172-00 176-00 215-00 225-00 302-00 225-00 140-00 86-00 172-00 174-00 140-00 ÎÒ140-00 129-00 127-00 345-00 180-00 156-00 174-00 156-00 ÎÒ395-00 ÎÒ665-00 ÎÒ570-00 465-00 620-00 740-00 860-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 75-00 490-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 245-00 210-00 210-00 245-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ18-00 1000-00 310-00 400-00 ÄÎÃ. ÎÒ 145-00 ÎÒ20-75 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 50-60-70 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 907-917 (3412) 907-917 (3412) 907-917 (3412) 23-40-77, 919-9089866 (3412) 23-40-77, 919-9089866 (3412) 907-917 (3412) 24-16-20 (3412)906-376 (3412) 906-176 950-8396088 (3412) 23-40-77, 919-9089866 (3412) 907-917 (3412)906-203 (3412) 907-917 (3412) 907-917 (3412) 907-917 (3412) 79-99-15, 56-80-16 (3412) 907-917 (3412) 47-60-55 (3412) 47-60-55 (3412) 47-60-55 (3412) 47-60-55 (3412) 47-60-55 (3412) 907-917 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412)722-227 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 50-60-70 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 656-977, 447-679 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412)722-227 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 64-04-22 (3412) 50-60-03, 56-24-21 (3412) 63-28-22, 56-64-62 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412) 64-04-22 (3412)722-227 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 45-36-85, 45-36-73 (3412) 64-04-22 (3412) 50-66-20 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 64-04-22 912-7536357

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÀÌÊÎÐ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÈÏ ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ ÈÏ ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÈÏ ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÈÏ ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ ÈÏ ÑÅÌÅÍÈÕÈÍ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÑÒÐÎÉÌÀÃ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ ÏÅÐÈÌÅÒÐ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÀÌÊÎÐ ÏÐÅÑÒÈÆ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ ÞÍÈÎÍÑÒÐÎÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÒÄ ÈÆÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÊÀÌÍÈ ÏËÞÑ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

154-00 ÎÒ 151-00

(3412) 600-645, 609-645 (3412) 42-10-30, 43-94-56

ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ

4.12. ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÎ, ÑÌË, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÃÂËÂ-À-ÏÊ-10 ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÎ ÃÂË 2500*1200 KNAUF

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.12. ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÎ, ÑÌË, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

55

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 2500*1200*12,5 ÌÌ (ÏÅÐÌÜ) WWW.ZIM23.RU ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 2500*1200*9,5 ÌÌ (ÏÅÐÌÜ) WWW.ZIM23.RU ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 9,5 ÌÌ, 12,5 ÌÌ KNAUF (ÏÅÐÌÜ) ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 9,5 ÌÌ, 2500*1200 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÈÉ 2500*1200*12,5 ÌÌ (ÏÅÐÌÜ) WWW.ZIM23.RU

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ËÈÑÒ ÊÂ.Ì

ÎÒ75-00 ÎÒ71-00 ÄÎÃ. 207-00 ÎÒ123-00

(3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 50-60-70

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÈÉ 2500*1200*9,5 ÌÌ (ÏÅÐÌÜ) WWW.ZIM23.RU ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÃÊË 2500*1200*9,5 ÌÌ (ÊÀÇÀÍÜ) ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÃÊË Ã. ÀÁÑÎËßÌΠÏÐÎÑÒÎÉ 9,5 ÌÌ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÃÊË ÊÓÍÃÓÐ-KNAUF ÏÐÎÑÒÎÉ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÈÉ, ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÉ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÃÊË 2500*1200*12,5 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÈÉ (ÊÀÇÀÍÜ) ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÊÍÀÓÔ ÃÊË-À-ÏËÓÊ 2500*1200*9,5 ÌÌ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÊÍÀÓÔ ÃÊËÂ-À-ÏËÓÊ 2500*1200*12,5 ÌÌ, ÂËÀÃÎÑÒÎÉÊÈÉ ÃÑÏ (ÃÈÏÑÎ-ÑÒÐÓÆÅ×ÍÀß ÏËÈÒÀ), 2500*1250*10 ÌÌ ÃÑÏ (ÃÈÏÑÎ-ÑÒÐÓÆÅ×ÍÀß ÏËÈÒÀ), 2500*1250*12 ÌÌ

ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ËÈÑÒ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÎÒ94-00 72-20 207-00 ÎÒ82-00 107-00 83-00 135-50 152-00 174-00

(3412) 50-60-70 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ÃÑÏ (ÃÈÏÑÎ-ÑÒÐÓÆÅ×ÍÀß ÏËÈÒÀ), 2500*1250*8 ÌÌ ÊÐÀÁ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÎÄÂÅÑ ÏÐßÌÎÉ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ ÏÐÎÔÈËÜ 50*50 ÑÒÎÅ×ÍÛÉ ÏÑ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÜ 60*27; 28*27 0,5 ÌÌ; 3 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË (ÊÍÀÓÔ) ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 28/27, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 50/40, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 50/50, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 60/27, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU

ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

127-00 10-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 26-95 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ12-70 ÎÒ 21-95 ÎÒ27-55 ÎÒ20-80

(3412) 518-400, 518-393 (3412) 63-81-80 (3412) 64-04-22 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 64-04-22 (3412) 40-81-55, 42-02-25 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70

ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23

ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 75/40, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË 75/50, ÄËÈÍÀ 3 Ì WWW.ZIM23.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.NARODKROVLYA.RU ÏÐÎÔÈËÜ ÄËß ÃÊË, ÒÎËÙÈÍÀ ÑÒÅÍÊÈ 0,5 ÌÌ ÏÐÎÔÈËÜ ÌÀß×ÊÎÂÛÉ ÏÌ-10, ÏÌ-6 (3 Ì) WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÜ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÉ 50*40 0,5 (3 Ì) ÏÐÎÔÈËÜ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÉ 100*40 0,5 (3 Ì) ÏÐÎÔÈËÜ ÏÏ 60*27, (3 ÌÅÒÐÀ) WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÎÅ×ÍÛÉ 100*50 0,5 ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÎÅ×ÍÛÉ 50*50 0,5 (3 Ì) ÑÅÐÏßÍÊÀ ÑÀÌÎÊËÅßÙÀßÑß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÅÒÊÀ ÌÀËßÐÍÀß 2*2, 100 ÑÌ*50 Ï.Ì SD-GLASS ÑÌË ÑÌË 1,22*2,5 Ì ÑÌË 2500*1220*10 ÌÌ (ÏÐÅÌÈÓÌ) ÑÌË 2500*1220*10 ÌÌ (ÑÒÀÍÄÀÐÒ)

ØÒ. ØÒ.

ÎÒ26-50 ÎÒ30-20 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ16-00 30-50 40-00 59-00 46-00 37-50 ÎÒ26-00 600-00 ÄÎÃ. ÎÒ290-00 425-00 352-00

(3412) 50-60-70 (3412) 50-60-70 (3412) 60-14-10 (3412) 40-81-55, 50-67-30 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 600-645, 609-645 (3412) 68-77-57 (3412) 51-76-51 (3412) 518-400, 518-393 (3412) 518-400, 518-393

ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÓÐÀËÃÈÏÑ ÏÐÅÑÒÈÆ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÏÐÅÑÒÈÆ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ ËÈËÎ ÈÆÑÒÐÎÉÑÍÀÁ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ

ØÒ. ØÒ. Ï.Ì Ï.Ì ØÒ. Ï.Ì Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ËÈÑÒ ËÈÑÒ ËÈÑÒ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


56

4.13. ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÊËÅÈ, ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ, ÏÐÎ×ÈÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÑÌË 2500*1220*8 ÌÌ (ÏÐÅÌÈÓÌ) ÑÌË 8 ÌÌ, 10 ÌÌ ÑÌË WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÓÃÎËÎÊ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÎÖÈÍÊÎÂ., 20*20, 3 Ì WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÎËÀ (ÃÂË)1200*600*20 ÌÌ

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ. ËÈÑÒ ØÒ. ËÈÑÒ Ï.Ì ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ 376-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 7-00 430-00

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ (3412) 518-400, 518-393 (3412) 51-76-60, 56-16-17 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 600-645, 609-645

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÒÐÎÉÊÀÌÅÍÜ ÇÀÂÎÄ ÈÏ ÑÎÇÈÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÅÑÒÈÆ ÒÄ ÄÆÎÑÅÐ

4.13. ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÊËÅÈ, ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ, ÏÐÎ×ÈÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ÀÊÂÀËÀÊ ÇÀÙÈÒÍÎ-ÄÅÊÎÐÀÒ. EUROTEX (ÖÂÅÒÀ  ÀÑÑ-ÒÅ) 0,9 ÊÃ; 2,5 ÊÃ; 9 Êà ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊ DALI ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÒÈ ÏËÅÑÅÍÈ È ÃÐÈÁÊÀ (ÑÏÐÅÉ), 0,6 Ë ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊÈ HELIOSBORITEX  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÀÖÅÒÎÍ 0,5 Ë; 1 Ë ÁÈÒÓÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, 40 Êà (70/30) ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ 260 ÌË, 310 ÌË ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÁÅËÛÉ, ÁÅÑÖÂÅÒÍÛÉ 260 ÌË ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÄËß ÊÀÌÈÍÎÂ È ÏÅ×ÅÉ ×ÅÐÍÛÉ 300 ÌË (ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÉ 1300) ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ ÑÀÇÈËÀÑÒ WWW.ONIKS18.COM ÃÐÓÍÒ ÀÊ-070, ÂË-02, ÃÔ-021, ÃÔ-0119, ÕÑ-010, ÔË-03Ê È ÄÐ. ÃÐÓÍÒ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß 1, Ë; 2,5 Ë; 5 Ë; 10 Ë ÃÐÓÍÒ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÐÀÁÎÒ 5 Ë; 10 Ë ÃÐÓÍÒ ÁÅÒÎÍÊÎÍÒÀÊÒ 3,5 Êà ÃÐÓÍÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÎÏÒÈÌÈÑÒ 10 Ë ÃÐÓÍÒÛ ÃÔ-021, ÕÑ, ÀÊ, ÕÂ, ÝÏ, ÂË-02, ÏÐÎÏÈÒÎ×ÍÛÅ ÃÐÓÍÒ-ÝÌÀËÈ ÏÎ ÐÆÀÂ×ÈÍÅ 3  1 ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÖÂÅÒΠÃÐÓÍÒ-ÝÌÀËÜ 3  1 ÏÎ ÐÆÀÂ×ÈÍÅ ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÉÍÀß, ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ, 1 Ë, 3 Ë, 20 Ë ÃÐÓÍÒ-ÝÌÀËÜ ÏÎ ÐÆÀÂ×ÈÍÅ PRODECOR ÖÅÒÀ ÏÎ RAL (20) ÄÎÁÀÂÊÀ ÀÍÒÈÌÎÐÎÇÍÀß Â ÐÀÑÒÂÎÐÛ 10 Ë ÊËÅÉ ÊÌÖ-ÝÊÑÒÐÀ 0,15 ÊÃ; 0,3 Êà ÊËÅÉ ÎÁÎÉÍÛÉ EMPILS ÂÈÍÈËÎÂÛÉ, ÔËÈÇÅËÈÍÎÂÛÉ, ÑÒÅÊËÎÎÁÎÈ 0,25 Êà ÊËÅÉ ÏÂÀ ÓÍÈÂÅÐÑ., ÑÒÐÎÈÒÅËÜ, ËÞÊÑ, ÌÀÑÒÅÐ, ÆÈÄÊÎÅ ÑÒÅÊËÎ ÊËÅÉ ÏÂÀ-ÑÓÏÅÐ 10 Êà ÊÐÀÑÊÀ DUFA EXPERT EVROPLAST-7 10 Ë ÊÐÀÑÊÀ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÀß 425 ÌË (EMPILS,KIM TEC ) ÊÐÀÑÊÀ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÀß Ä/ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÛ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ WWW.METALLPROFIL.RU ÊÐÀÑÊÀ  ÁÀËÎÍ×ÈÊÀÕ WWW.NARODKROVLYA.RU ÊÐÀÑÊÀ Â/Ä ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÑÒÅÍ (1,0 ÊÃ; 3,0 ÊÃ; 7,0 ÊÃ; 14 ÊÃ; 22 ÊÃ) ÊÐÀÑÊÀ Â/Ä ÀÊÐÈËÎÂÀß ÔÀÑÀÄÍÀß 4,5 ÊÃ; 15 ÊÃ; 22 Êà ÊÐÀÑÊÀ Â/Ä ÌÎÞÙÀßÑß ÊÐÀÑÊÀ ÂÄ-ÀÊ ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÀß ÄËß ÑÒÅÍ, ÏÎÒÎËÊÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ, ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ ÊÐÀÑÊÀ ÏÐÎÔÈËÞÊÑPL-112À ÔÀÑÀÄÍÀß 14 Êà ÊÐÀÑÊÀ ÐÀÄÓÃÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (ÒÀÃÀÍÐÎÃ) ÊÐÀÑÊÀ ÐÀÇÌÅÒÎ×Í .ÏÎÐÎØÊÎÂ. ÊÐÀÑÍÀß, ÑÈÍßß (0,115 ÊÃ) ÊÐÀÑÊÀ ÒÅÊÑ ÔÀÊÒÓÐÍÀß ÌÀÃÈÊÎ ÏÐÎÔÈ 7 ÊÃ; 14 Êà ÊÐÀÑÊÈ ÀÊÂÀ ÂÄ-ÀÊ 22 Ñ/Á ÓÑÈËÅÍÍÀß ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 14 Êà ËÀÊ ÇÀÙÈÒÍÛÉ ÄËß ÁÀÍÜ È ÑÀÓÍ EUROTEX-ÑÀÓÍÀ, 0,9 ÊÃ, 2,5 Êà ËÀÊ ÏÀÐÊÅÒÍÛÉ EUROTEX-ÝÊÎ (ÓÐÅÒÀÍ-ÀÊÐÈËÎÂÛÉ) ÁÅÇ ÇÀÏÀÕÀ ËÀÊ ÏÔ-231 0,8 ÊÃ; 1,8 Êà ËÀÊ ÏÔ-283 0,8 Êà ËÀÊ ÕÂ-784 ÁÅÑÖÂÅÒÍÛÉ 0,5 Ë ËÀÊ ßÕÒÍÛÉ PROTEX ÃËßÍÖÅÂÛÉ 0,75 Ë; 2,5 Ë ËÀÊÈ ÍÖ-218, ÍÖ-243, ÏÔ-231, ÏÔ-283, ÕÂ-784, ÀÊÐÈËÎÂÛÅ ÌÀÑÒÈÊÀ ÁÈÒÓÌÍÎ-ÐÅÇÈÍÎÂÀß ÌÁÐ-Ã-90 WWW.ONIKS18.COM ÌÀÑÒÈÊÀ ÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß ÑËÀÂßÍÊÀ WWW.ONIKS18.COM ÌÀÑÒÈÊÀ ÒÅÕÍÎÌÀÑÒ, 20 Êà ÎÒÁÅËÈÂÀÒÅËÜ ÏÎÐÀÆÅÍÍÎÉ È ÏÎÒÅÌÍÅÂØÅÉ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÎËÈÌÏ, 10 Ë ÏÂÀ, ÊËÅÉ ÏÂÀ, ÄÈÑÏÅÐÑÈß ÏÂÀ ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÜ ÂËÀÃÈ STOP ÂËÀÆÍÎÑÒÜ (ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ+ÀÁÑÎÐÁ.ÒÀÁËÅÒÊÀ 500 Ã) ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÊÎÐÎÅÄ XL ÌÅËÊÀß ÔÐ., ÊÐÓÏÍÀß ÔÐ. 7 Êà ;14 ÊÃ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ Ë ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ë ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÂÅÄÐÎ ØÒ. ÊÃ ØÒ. ØÒ.

171-00 108-50 ÄÎÃ. 34-30 ÄÎÃ. 49-00 64-90 100-00 ÎÒ102-00 ÎÒ 44-08 ÄÎÃ. 132-00 177-40 250-00 ÎÒ 17-00 ÎÒ 85-16 ÎÒ 137-42 ÎÒ150-70 380-00 ÎÒ 14-80 38-00 ÎÒ 27-33 910-00 3000-00 56-30 450-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 31-42 ÎÒ 17-10 980-00 ÄÎÃ. 40-00 ÎÒ 55-20 850-00 177-50 ÎÒ442-70 98-90 86-70 62-00 175-00 ÎÒ 87-23 ÎÒ58-00 ÎÒ97-70 ÄÎÃ. 463-50 25-00 361-00 ÎÒ74-00

(3412) 78-48-28 (3412) 78-48-28 (3412) 235-111 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 477-443, 493-451 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 45-46-92, 908-721 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 235-111 (3412) 51-45-17, 51-44-84 (3412) 45-46-92, 908-723 (3412) 51-45-17, 51-44-92 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 235-111 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-86 (3412) 235-111 (3412) 235-111 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-11-20 (3412) 60-14-10 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-85 (3412) 235-111 (3412) 43-30-22, 565-408 (3412) 63-81-80 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 235-111 (3412) 78-48-28 (3412) 78-48-28 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-91 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 477-443, 493-451 (3412) 78-48-28 (3412)930-920 (3412) 78-48-28 (3412) 45-77-44, 45-77-55

Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ËÀÊÌÀ ÀÌÊÎÐ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÏÈÊ ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ËÀÊÌÀ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÏÈÊ ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ËÀÊÌÀ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ËÀÊÌÀ ËÀÊÌÀ ÀÌÊÎÐ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ËÀÊÌÀ Ì-Í ÑÒÐÎÉÏÎË Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÀÌÊÎÐ ËÀÊÌÀ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÀÌÊÎÐ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

4.14. ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ È ÌÅÒÈÇÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÇÀÙÈÒ.-ÄÅÊÎÐ. ÄËß ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÁÈÎÒÅÊÑ ÓÍÈÂÅÐÑÀË, ÑÎÑÍÀ 0,8 Ë, 2,7 Ë, 10 Ë ÏÎÊÐÛÒÈß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÒÌ ÂÃÒ, ÎÏÒÈÌÈÑÒ, DUFA CAPAROL ÏÎÊÐÛÒÈß ÇÀÙÈÒÍÛÅ OSMO ÄËß ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ 1 Ë WWW.ITS-KAMIN.RU ÏÐÀÉÌÅÐÛ, ÊËÅÈ ÑËÀÂßÍÊÀ WWW.ONIKS18.COM ÏÐÎÄÓÊÖÈß ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÀß ÏÐÎÏÈÒÊÀ ÄÅÐÅÂÎÇÀÙÈÒÍÀß 0,8 Ë; 3 Ë.;10 Ë ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ 646, 647, 648 (0,5 Ë) ÌÎÆÃÀ ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ Ð-646, ÊÑÈËÎË, ÀÖÅÒÎÍ, ÓÀÉÒ-ÑÏÈÐÈÒ, ÑÎËÜÂÅÍÒ ÑÎÑÒÀ ÄËß ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈß ÏËÅÑÅÍÈ ÎËÈÌÏ ÑÒÎÏ-ÏËÅÑÅÍÜ, 1 Ë ÑÏÅÖÝÌÀËÈ ÄËß ÁÅÒÎÍ. ÏÎËÎÂ, ÌÀÑËÎ-, ÁÅÍÇÎ-, ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÎÑÒÎÉÊÈÅ ÑÒÅÊËÎ ÆÈÄÊÎÅ 1,3 Êà ÑÓÏÅÐÊËÅÉ 3 à ÓÀÉÒ-ÑÏÈÐÈÒ 0,5 Ë ØÏÀÒËÅÂÊÀ ÝÏÎÊÑÈÄÍÀß ÝÏ-0010 ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÂÎËÌÀ-ÑËÎÉ, 30 Êà ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØÊÈ (ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÔÀÊÒÓÐ) ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÖÂÅÒÍÀß ÑÎ ÑÒÅÊËÎÃÐÀÍÓËÀÌÈ WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÝÌÀËÈ ÕÂ-785, ÕÂ-124, ÕÂ-16, ÝÏ-773, ÌÑ-17, ÀÊ-511 È ÄÐ. ÝÌÀËÜ ÄËß ÐÀÄÈÀÒÎÐΠÀÊÐÈËÎÂÀß 1,3 ÝÌÀËÜ ÍÖ-132 ÁÛÑÒÐÎÑÎÕÍÓÙÀß ÃÎÑÒ ÄËß ÒÅÕÎÑÌÎÒÐΠÝÌÀËÜ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ 3  1 (ÏÎ ÐÆÀÂ×ÈÍÅ) ÕÂ-0278, 1 Ë, 3 Ë, 20 Ë (ÍÎÂÁÛÒÕÈÌ) ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÁÅËÀß 0,8 ÊÃ; 1,9 ÊÃ; 2,7 Êà ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÁÅËÀß ÌÀÒÎÂÀß 0,9 ÊÃ; 1,9 ÊÃ; 25 Êà ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÃÎÑÒ ÏÎ ÊÀÒÀËÎÃÓ RAL ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÁÅËÀß (20; 50) ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÖÂÅÒÍÀß (20) ÝÌÀËÜ ÏÔ-115 ÖÂÅÒÍÀß 0,9 Êà ÝÌÀËÜ ÏÔ-266 0,8 ÊÃ; 2 ÊÃ; 2,7 Êà ÝÌÀËÜ Ñ ÌÎËÎÒÊÎÂÛÌ ÝÔÔÅÊÒÎÌ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ 0,5 ÊÃ, ÑÏÁ ; ÎÐÅÎË

57

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ØÒ.

155-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ67-00 ÎÒ90-00 36-30 ÎÒ 41-30 68-50 ÎÒ 52-92 48-70 9-30 24-40 ÎÒ 125-68 330-00 ÎÒ90-00 ÄÎÃ. ÎÒ 78-62 181-10 ÎÒ 86-76 250-00 57-50 ÎÒ65-20 ÎÒ 46-00 ÎÒ 58-10 55-30 77-10 77-30 145-90

(3412) 78-48-28 (3412) 235-111 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 56-92-38, 912-7469699 (3412) 50-66-20 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-87 (3412) 78-48-28 (3412) 51-45-17, 51-44-88 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-46-92, 908-721 (3412) 42-10-30, 43-94-56 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 45-46-92, 908-723 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-90 (3412) 78-48-28 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 51-45-17, 51-44-89 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55

Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ËÀÊÌÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÍÈÊÑ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÏÈÊ ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÏÐÎÔÑÒÀËÜ ÎÏÒ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÏÈÊ ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ Ì-Í ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÊ ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÎÉ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ

ÎÒ3-00 ÎÒ 1-70 ÎÒ40-00 ÎÒ96-00 ÄÎÃ. ÎÒ80-00 ÎÒ0-35 0-04 0-96 ÄÎÃÎÂ. 0-95 0-21 ÄÎÃ. ÎÒ30-00 ÎÒ36-00 ÎÒ35-00 ÄÎÃÎÂ. 0-14 0-42 ÄÎÃ. 0-10 ÄÎÃÎÂ. ÄÎÃÎÂ. ÄÎÃ. ÎÒ9-00

(3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 44-01-14, 44-01-15 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 902-430, 505-499 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 908-058, 908-624 (3412) 60-14-10 (3412) 908-058, 908-624

ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÓÄÑÍÀÁ ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÊÐÅÏÅÆ-ÑÅÐÂÈÑ

ÄÎÃ. ÎÒ 50-00 ÎÒ 190-00 ÎÒ200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ350-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 90-00 ÎÒ 250-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 30-00

(3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412)930-920 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412) 90-73-37, 908-588 (3412)930-920 (3412)930-920 (3412) 90-73-37, 908-588 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412) 601-468, 601-514 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412)930-920 (3412)930-920 (3412) 90-73-37, 908-588 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412)930-920

ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÕÎÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÕÎÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÑÅÍÅÃÅÐ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÕÎÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ

ØÒ. ÊÃ ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ë ØÒ. ÊÃ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÌÅØÎÊ ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÃ ÊÃ ÊÃ ØÒ. ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ØÒ.

4.14. ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ È ÌÅÒÈÇÛ ÀÍÊÅÐ ÁÎËÒ Ñ 6-ÒÈ ÃÐÀÍÍ. ÃÎËÎÂÊÎÉ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÀÍÊÅÐ ÇÀÁÈÂÀÅÌÛÉ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÀÍÊÅÐ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ WWW.KREPEG-S.RU ÁÎËÒÛ DIN, ÃÎÑÒ Ì4…Ì27,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÁÎËÒÛ ÃÎÑÒ Ì4…Ì27, ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÛÅ WWW.KREPEG-S.RU ÂÈÍÒÛ DIN, ÃÎÑÒ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÂÈÍÒÛ DIN, ÃÎÑÒ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÃÀÉÊÀ DIN, ÃÎÑÒ Ì3…Ì48,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÃÀÉÊÀ ÁÀÐÀØÅÊ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.KREPEG-S.RU ÃÀÉÊÀ ÃÎÑÒ Ì3…Ì48, ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÀß WWW.KREPEG-S.RU ÃÀÉÊÀ Ñ ÓÑÎÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÃÀÉÊÀ ÑÀÌÎÊÎÍÒÐßÙÀßÑß,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÃÂÎÇÄÈ ÃÂÎÇÄÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÃÂÎÇÄÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 25, 32, 40, 50, 60, 70, 80 ÌÌ ÃÂÎÇÄÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 90, 100, 120, 150, 200 ÌÌ ÃÂÎÇÄÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ,  ÀÑÎÎÐÒÒÌÅÍÒÅ ÄÞÁÅËÜ D5…D12ÌÌ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÞÁÅËÜ-ÃÂÎÇÄÜ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÌÅÒÈÇÍÀß ÑÀÌÎÐÅÇÛ ÃÊË/ÌÅÒÀËË/ÄÅÐÅÂÎ,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÀÌÎÐÅÇÛ ÄËß ÊÐÎÂËÈ, ÏÎ RAL,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÀÌÎÐÅÇÛ ÄËß ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÅÉ, ÏÎ RAL,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÀÌÎÐÅÇÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.NARODKROVLYA.RU ØÏÈËÜÊÀ ÐÅÇÜÁÎÂÀß Ì5….Ì30,  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ ÊÃ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÃ ØÒ. ØÒ. ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ÊÃ ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

4.15. ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß ÀÑÁÎÊÀÐÒÎÍ, ÀÑÁÎÒÊÀÍÜ, ÀÑÁÎØÍÓÐ, ÍÀÁÈÂÊÈ ÑÀËÜÍÈÊÎÂÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÀÑÁÎÒÊÀÍÜ, ÀÑÁÎÊÀÐÒÎÍ, ÀÑÁÎØÍÓÐ ÂÎÉËÎÊ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÎÉËÎÊ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËÜÖÀ, ÑÀËÜÍÈÊÈ, ÌÀÍÆÅÒÛ, ØÍÓÐ ÐÅÇÈÍÎÂÛÉ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ËÅÍÒÀ ÄËß ÎÁÈÂÊÈ ÂÎÐÎÒ, ÄËß ÕÎÇ. ÍÓÆÄ, ÑÀÄÎÂÀß ÄÎÐÎÆÊÀ ËÅÍÒÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÍÀß (ÊÎÍÂÅÉÅÐÍÀß), ÍÎÂÀß È Á/Ó ËÅÍÒÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÍÀß ÄËß ÕÎÇ. ÍÓÆÄ Ñ ÍÀÐÅÇÊÎÉ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ ËÅÍÒÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÍÛÅ, ÐÅÌÍÈ ÏËÎÑÊÈÅ ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÏÀÐÍÈÊ (ÊÐÓÃ) ÏÀÐÎÍÈÒ ÏÎÍ-Á, ÏÌÁ, ÌÀÒÅÐÈÀË ÏÐÎÊËÀÄÎ×ÍÛÉ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÏÀÐÎÍÈÒ, ÏÎÍ-Á, ÏÌÁ, ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀß ÍÀÁÈÂÊÀ ÏÎËÈÀÌÈÄ (ÊÀÏÐÎËÎÍ), ÏÎËÈÓÐÅÒÀÍ ÐÅÇÈÍÀ ÏÎÐÈÑÒÀß, ÃÓÁ×ÀÒÀß, ÂÀÊÓÓÌÍÀß, ÑÈËÈÊÎÍÎÂÀß ÐÅÌÍÈ ÊËÈÍÎÂÛÅ, ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÍÛÅ, ÏÎËÈÊËÈÍÎÂÛÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÐÅÌÍÈ ÊËÈÍÎÂÛÅ, ÏÎËÈÊËÈÍÎÂÛÅ, ÂÀÐÈÀÒÎÐÍÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÐÅÌÍÈ ÊËÈÍÎÂÛÅ, ÏÎËÈÊËÈÍÎÂÛÅ, ÏËÎÑÊÈÅ, ÊÐÓÃËÛÅ, ÂÀÐÈÀÒÎÐÍÛÅ ÐÓÊÀÂÀ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ (ÊÈÑËÎÐÎÄ, ÀÖÅÒÈËÅÍ, ÁÅÍÇÈÍ)

ÊÃ ÊÃ ÊÃ ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì

ÊÃ ÊÃ ØÒ.

Ì

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


58

5. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÐÓÊÀÂÀ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ (ÊÈÑËÎÐÎÄ, ÏÐÎÏÀÍ, ÁÅÍÇÈÍ) ÐÓÊÀÂÀ ÍÀÏÎÐÍÎ-ÂÑÀÑÛÂÀÞÙÈÅ (ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ) ÐÓÊÀÂÀ ÍÀÏÎÐÍÛÅ, ÍÀÏÎÐÍÎ-ÂÑÀÑÛÂÀÞÙÈÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÐÓÊÀÂÀ ÍÀÏÎÐÍÛÅ, ØËÀÍÃÈ

Ì Ì

ÐÓÊÀÂÀ ÐÂÄ, ÁÓÐÎÂÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÑÀËÜÍÈÊÈ, ÌÀÍÆÅÒÛ, ÊÎËÜÖÀ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ, ÑÒÎÏÎÐÍÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÒÅÊÑÒÎËÈÒ, ÑÒÅÊËÎÒÅÊÑÒÎËÈÒ, ÀÑÁÎÒÅÊÑÒÎËÈÒ, ÃÅÒÈÍÀÊÑ ÒÅÕÏËÀÑÒÈÍÀ ÒÌÊÙ, ÌÁÑ ÒÅÕÏËÀÑÒÈÍÀ ÒÌÊÙ, ÌÁÑ (ÂÀÊÓÓÌÍÀß, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÆÊÀ) ÒÅÕÏËÀÑÒÈÍÛ ÒÌÊÙ, ÌÁÑ, ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ, ÐÅÇÈÍÎÒÊÀÍÅÂÛÅ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒ, ÊÀÏÐÎËÎÍ, ËÅÍÒÀ ÔÓÌ, ÒÅÊÑÒÎËÈÒ, ÈÇÎËÅÍÒÀ ÏÂÕ, ÕÁ ( ÍÀËÈ×ÈÈ) ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒ, ËÅÍÒÀ ÔÓÌ, ÂÈÍÈÏËÀÑÒ ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÊÎÒÊÀÍÜ, ÑÌÎËÀ ÝÏÎÊÑÈÄÍÀß Â ÍÀËÈ×ÈÈ

ÊÃ ÊÃ ÊÂ.Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎÃ. ÎÒ 195-00 ÄÎÃ. ÎÒ 20-00

(3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920

ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 150-00 ÎÒ 50-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412)930-920 (3412) 90-73-37, 908-588 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412) 49-35-37, 49-27-59 (3412)930-920 (3412)930-920

ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÕÎÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ

35-70 57-60 ÄÎÃ. 310-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ9-00 110-00 95-00 90-00 100-00 95-00 ÎÒ25-00 ÎÒ50-00 28-00 ÎÒ 15-00 ÎÒ7-00 610-00 ÎÒ 14-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ10-00 33-50 ÄÎÃ. ÎÒ135-00 ÎÒ66-00 105-00 571-00 ÎÒ 15-32 ÄÎÃ.

(3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 63-81-80 (3412) 56-93-39 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 50-66-20 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 77-20-00, 77-19-00 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 235-111

ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÊÈÒ-ÑÒÐÎÉ ÌÎÁÈÒÅÊ ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÀÌÊÎÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ ÒÄ ÑÀÉÔ ÒÄ ÑÀÉÔ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ÒÄ ÑÀÉÔ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ ËÀÊÌÀ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 50-50-09, 47-04-31

ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÌÎÁÈÒÅÊ ÌÎÁÈÒÅÊ

ÎÒ105-00 25-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ35-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 15-00

(3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 63-81-80 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 66-45-88, 795-500

Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ

5. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 5.01. ÐÓ×ÍÎÉ È ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÂÀËÈÊ ÌÅÕÎÂÎÉ 200 ÌÌ, 250 ÌÌ,  ÑÁÎÐÅ ÂÀËÈÊ ÏÎËÈÀÊÐÈËÎÂÛÉ ÑÈÍÒÅÊÑ, ÁÞÃÅËÜ 6 ÌÌ, 40*180 ÌÌ ÂÀÍÍÎ×ÊÀ ÄËß ÊÐÀÑÊÈ 230*290 ÌÌ ÇÀÊËÅÏÎ×ÍÈÊ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ 360 ÃÐÀÄÓÑΠÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÊËÀÄÊÈ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊΠ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÎÌÅÄÍÅÍÍÛÉ ÂÇÐÛÂÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÓ×ÍÎÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÅËÜÌÀ 8*8, ÇÓÁ×ÀÒÀß ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ, ÄÂÓÕÊÎÌÏ.ÐÓ×ÊÀ ÊÅËÜÌÀ ÒÐÀÏÅÖÈß 160 ÌÌ, ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÁÈÁÅÐ ÊÅËÜÌÀ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÀß 180 ÌÌ ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÊÅËÜÌÀ ÓÃËÎÂÀß 80*60*60 ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÂÍÅØÍßß ÊÅËÜÌÀ ÓÃËÎÂÀß 80*60*60 ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÊÈÑÒÜ ÊÐÓÃËÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÈÑÒÜ ÌÀÊËÎÂÈÖÀ-ÌÈÍÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÈÑÒÜ ÏËÎÑÊÀß 1"; 1,5"; 2", 3,4" ÊÈÑÒÜ ÐÀÄÈÀÒÎÐÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÈÑÒÜ ÔËÅÉÖÅÂÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊËÅÙÈ ÄËß ÑÊÐÅÏËÅÍÈß ÏÐÎÔÈËß ÊËÞ× ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ, ÍÀÊÈÄÍÎÉ, ÃÀÅ×ÍÛÉ, ÒÐÓÁÍÛÉ È ÄÐ. ÊËÞ× ÐÓ×ÍÎÉ ÄËß ÃÈÁÊÈ ÀÐÌÀÒÓÐÛ D 12 ÌÌ ÊËÞ× ÐÓ×ÍÎÉ ÄËß ÃÈÁÊÈ ÀÐÌÀÒÓÐÛ D 14 ÌÌ ËÅÍÒÀ ÌÀËßÐÍÀß ÐÓËÅÒÊÀ “888” ×ÅÐÍÛÉ ÏÐÎÐÅÇÍ. ÊÎÐÏÓÑ 3 Ì/19 ÌÌ; 5 Ì/19 ÌÌ; 8 Ì/25 ÌÌ ÑÒÀÍÎÊ ÐÓ×ÍÎÉ ÄËß ÃÈÁÊÈ ÀÐÌÀÒÓÐÛD 12 ÌÌ, 14 ÌÌ ÑÒÐÓÁÖÈÍÀ F-ÎÁÐÀÇÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÒÐÓÁÖÈÍÀ ÒÈÏ G  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÒÓÑËÎ ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÎÅ Ñ ÏÈËÎÉ, ÁÈÁÅÐ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜ D-ÏÐÎÔÈËÜ 100 Ì ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜ KIM TEC D ×ÅÐÍÛÉ 10*12 ÌÌ, 50 Ì ØÏÀÒÅËÈ È ÊÅËÜÌÛ ÄËß ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÎÉ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÐÓËÎÍ Ì

5.02. ÝËÅÊÒÐÎ-, ÁÅÍÇÎ-, ÏÍÅÂÌÎ-, ÃÈÄÐÎ-, ÂÈÁÐÎ-, ÒÅÐÌÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÌÎËÎÒÎÊ ÎÒÁÎÉÍÛÉ ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ ÎÒ 1 ×ÀÑÀ ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐ SDS-MAÕ ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ ÎÒ 1 ×ÀÑÀ ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐ SDS-PLUS ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ ÎÒ 1 ×ÀÑÀ ÏËÈÒÊÎÐÅÇ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ ÎÒ 1 ×ÀÑÀ ÏÐÎÊÀÒ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ÎÒ 1 ×ÀÑÀ: ÏÈËÛ, ËÎÁÇÈÊ, ÄÐÅËÈ, ÐÓÁÀÍÎÊ È ÄÐ. ÒÐÓÁÎÃÈÁÛ ÐÓ×ÍÛÅ, ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÝËÅÊÒÐÎ-, ÁÅÍÇÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

5.03. ÐÅÆÓÙÈÉ È ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄÈÑÊ ÀËÌÀÇÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÄÈÑÊ ÎÒÐÅÇÍÎÉ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ, ÏÎ ÊÀÌÍÞ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÇÀÒÎ×ÊÀ ÄÈÑÊÎÂ, ÍÎÆÅÉ, ÍÎÆÍÈÖ, ÁÓÐÎÂ, ÑÂÅÐË, ÒÎÏÎÐÎÂ È ÄÐ. ÇÀÒÎ×ÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÈËÜÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓà ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÉ 125 ÌÌ ÍÀ ÂÎÐÑÎÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ (ÓÏ. 5 ØÒ.)  ÀÑÑ-ÒÅ ÊÐÓà ÎÒÐÅÇÍÎÉ, ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÉ, ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÊÐÓÃÈ ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÅ, ËÓÃÀ ÊÐÓÃÈ ÀÁÐÀÇÈÂÍÛÅ, ÏÅÐÌÜ ÊÐÓÃÈ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÓÃÈ ÎÒÐÅÇÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ØÒ. ØÒ.

ØÒ.

ØÒ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

5.04. ÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ, ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ËÅÍÒÀ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß 75*457 ÌÌ ÄËß ËÅÍÒÎ×ÍÎ-ØËÈÔ.ÌÀØÈÍ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ËÅÍÒÀ ÌÅÐÍÀß ÔÈÁÅÐÃËÀÑÑÎÂÀß 10 Ì, 20 Ì, 30 Ì, 50 Ì ÌÅÒ×ÈÊÈ, ÏËÀØÊÈ, ÔÐÅÇÛ, ÐÅÇÖÛ, ÑÂÅÐËÀ È ÄÐ. ÏÀÒÐÎÍ ÒÎÊÀÐÍÛÉ ÎÒ 80 ÄÎ 500 (ÃÐÎÄÍÎ, ÏÎËÜØÀ, ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) ÏËÀØÊÈ ÒÐÓÁÍÛÅ, ÄÞÉÌÎÂÛÅ, ÊÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÎÒÍÎ ÂÎËÜÔÐÀÌÎÂÎÅ 150 ÌÌ ÐÅÇÖÛ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÏËÀØÊÈ, ÌÅÒ×ÈÊÈ ÑÂÅÐËÎ ÊÎÐÎÍ×ÀÒÎÅ SDS+D=65 ÌÌ, D=80 ÌÌ ÑÂÅÐËÎ ÏÎ ÁÅÒÎÍÓ ÑÒÀÍÄÀÐÒ D 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (ÓÏ. 5 ØÒ.) ÑÂÅÐËÎ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ ÏÅÐÎÂÎÅ ÑÅÒÊÀ ÀÁÐÀÇÈÂÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ØËÈÔ-ËÅÍÒÀ ÄËß ËØÌ È ÑÒÀÍÊΠØËÈÔØÊÓÐÊÀ ØÈÐÈÍÀ 900 ÌÌ, ÇÅÐÍÈÑÒÎÑÒÜ ÎÒ 0 ÄÎ 100 (ÁÅËÃÎÐÎÄ) ÙÅÒÊÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀ×ÈÑÒÍÛÅ

ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ÓÏÀÊ. ØÒ. ÓÏÀÊ. Ï.Ì

ÖÅÍÀ ÎÒ35-00 ÎÒ108-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 86-00 ÄÎÃ. ÎÒ470-00 ÎÒ40-00 ÎÒ21-00 ÎÒ68-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

ÒÅËÅÔÎÍ (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 63-81-80 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 73-95-85, 72-72-76

59

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ ÌÎÁÈÒÅÊ ÌÎÁÈÒÅÊ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÐÝÌÎ ÌÎÁÈÒÅÊ ÐÝÌÎ

5.04. ÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ, ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ, ÊËÅÉÌÀ È ÄÐ. ÌÈÊÐÎÌÅÒÐÛ, ÑÒÎÉÊÈ, ØÒÀÒÈÂÛ, ØÒÀÍÃÅÍÖÈÐÊÓËÜ È ÄÐ. ÐÓËÅÒÊÀ DIRECT ÎÁÐÅÇÈÍ. ÊÎÐÏÓÑ ÐÓËÅÒÊÀ SUPER STOPPER ÎÁÐÅÇÈÍ. ÊÎÐÏÓÑ, ÀÂÒÎÔÈÊÑÀÖÈß ØÒÀÍÃÅÍÖÈÐÊÓËÜ, ÑÒÎÉÊÈ ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ, ØÒÀÍÃÅÍÐÅÉÑÌÀÑ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ55-00 ÎÒ125-00 ÄÎÃ.

(3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 50-50-09, 47-04-31

ÌÎÁÈÒÅÊ ÌÎÁÈÒÅÊ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

1 050-00 170-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 50-50-09, 47-04-31

Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÌÎÁÈÒÅÊ

Ì

ÎÒ32-70 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 107-00 7-20 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 820-00 ÄÎÃ.

(3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 50-50-09, 47-04-31 (3412) 601-468, 601-514 (3412) 540-309 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 601-468, 601-514 (3412) 50-50-09, 909-0677100 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 64-36-30 (3412) 50-50-09, 909-0677100 (3412)908-992,799-707 (3412) 601-468, 601-514

ÀÌÊÎÐ ÌÎÁÈÒÅÊ ÑÅÍÅÃÅÐ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÀÌÊÎÐ ÑÅÍÅÃÅÐ ÌÎÁÈÒÅÊ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÈÆÑÅÒÊÀ ÌÎÁÈÒÅÊ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÑÅÍÅÃÅÐ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 44-05-00, 912-7472727 (3412) 49-29-02, 909-7147710

ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÑÖ ÃÀÅ×ÊÈÍ ÊËÞ× ÈÏ ÊÎÒÎÂÀ

ÎÒ 115-00 1 123-00 550-00 590-00 820-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 175-00 140-00 1968-00 1 440-00 450-00 ÄÎÃ. 3100-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 60-15-10 (3412) 60-15-10 (3412) 552-100, 658-714 (3412) 540-309 (3412) 540-309 (3412) 79-97-57, 65-87-83 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 552-100, 658-714 (3412) 63-81-80 (3412) 60-15-10 (3412) 540-309 (3412) 552-100, 658-714 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 540-309 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 79-97-57 (3412) 79-97-57, 79-97-67 (3412) 65-87-83, 65-88-93

ÒÅÕÍÎÀÂÈÀ-ÈÆÅÂÑÊ ÒÅÕÍÎÀÂÈÀ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ.ÐÓ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ.ÐÓ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÒÅÕÍÎÀÂÈÀ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ.ÐÓ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ

ØÒ. ØÒ.

5.05. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÊËÞ× ÒÐÓÁÍÛÉ (ÃÀÇÎÂÛÉ) CRV 90 ÃÐÀÄÓÑÎÂ, ÁÈÁÅÐ ÊËÞ× ÒÐÓÁÍÛÉ ÐÛ×ÀÆÍÛÉ ¹0, ËÈÒÎÉ, ÑÈÁÐÒÅÕ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÐÐ ÒÐÓÁ ÒÈÑÊÈ ÑÒÀÍÎ×ÍÛÅ, ÑËÅÑÀÐÍÛÅ ÎÒ 40 ÄÎ 250 ÌÌ

5.07. ÑÀÄÎÂÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ, ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ È ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÂÅÄÐÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ 12 Ë, 16 Ë, 20 Ë ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÑÀÄÎÂÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (ËÎÏÀÒÛ, ÂÅÄÐÀ È ÄÐ.) ÊÓÑÒÎÄÅÐÆÀÒÅËÜ ËÎÏÀÒÀ ÑÍÅÃÎÂÀß WWW.SPECMASTER18.RU ÌÅØÎÊ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÓÑÎÐÀ ÎÃÓÐÅ×ÍÈÊ ÏËÅÍÊÈ ÃËÀÄÊÈÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÏÓÇÛÐÜÊÎÂÛÅ ÑÅÒÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß Ñ ÏÂÕ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÈÇ ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÈ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß ÇÀÁÎÐÍÀß Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÑÂÀÐÍÀß ÄËß ÊËÅÒÎÊ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÑÂÀÐÍÀß ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ ÒÊÀÍÀß ÄËß ÏÐÎÑÅÈÂÀÍÈß WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ß×. ÎÒ 35*35 ÄÎ 50*50 ÌÌ WWW.IZHSETKA.NAROD.RU ÑÅÒÊÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÀÃÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÀ, ÑÀÄÀ, ÄÀ×È Â ÀÑÑ-ÒÅ ØËÀÍà ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÉ ÌÅÒÅÎÐ 1/2" 50 Ì ÏÂÕ, 13*18 ÌÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ØËÀÍà ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÉ ÌßÃÊÈÉ D 16-20

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÁÓÕÒÀ Ï.Ì

5.08. ÐÅÌÎÍÒ È ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ È ÎÑÍÀÑÒÊÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ BORT, DEFORT, STOMER, HANDER, ÃÐÀÄ Ì: ÃÀÐÀÍÒ. È Ï/ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÈÍÒÅÐÑÊÎË, ÊÀËÈÁÐ, HITACHI DWT: ÃÀÐÀÍÒ. È Ï/ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎ-, ÁÅÍÇÎ- È ÑÀÄÎÂÎÃÎ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ ËÞÁÛÕ ÌÀÐÎÊ ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

6. ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ. ÑÈÇ ÀÏÒÅ×ÊÈ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.TECHNOAVIA.RU ÁÎÒÈÍÊÈ ÊÎÆÀÍÛÅ ÍÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÌ ÌÅÕÓ ÄÅËÜÒÀ WWW.TECHNOAVIA18.RU ÁÎÒÈÍÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÊÎÆÀÍÛÅ ÏÓ, ÌÁÑ, ÊÙÑ WWW.SPECODEZHDA.RU ÁÎÒÈÍÊÈ ÖÅËÜÍÎ-ÞÔÒÅÂÛÅ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ WWW.SPECMASTER18.RU ÂÀËÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÇÈÍÅ WWW.SPECMASTER18.RU ÂÅÒÎØÜ (Õ/Á), ÁÐÅÇÅÍÒ, ÕÏÏ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÂÅÒÎØÜ Õ/Á, ÁÐÅÇÅÍÒ, ÕÏÏ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ,  ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÆÈËÅÒ ÑÈÃÍÀËÜÍÛÉ Ñ ÑÎÏ WWW.SPECODEZHDA.RU ÊÀÑÊÀ ÇÀÙÈÒÍÀß Ñ ÒÊÀÍÅÂÎÉ ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÂÑÒÀÂÊÎÉ ÊÎÑÒÞÌ ÇÈÌÍÈÉ ÌÒ-2 (ÌÂÎ ÎÒÄÅËÊÀ, ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ - ÒÅÐÌÎÔÀÉÁÅÐ) WWW.TECHNOAVIA.RU ÊÎÑÒÞÌ ÌÓÆÑÊÎÉ ÂÅÊÒÎÐ ÇÈÌÍÈÉ, ÖÂÅÒ ÒÅÌÍÎ-ÑÈÍÈÉ WWW.SPECMASTER18.RU ÊÎÑÒÞÌ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ WWW.SPECODEZHDA.RU ÊÎÑÒÞÌ ÐÀÁÎ×ÈÉ, ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÊÎÑÒÞÌ ÑÂÀÐÙÈÊÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÉ WWW.SPECMASTER18.RU ÊÎÑÒÞÌ ØÅÔ-ÏÎÂÀÐÀ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÊÎÑÒÞÌÛ ÇÈÌÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ. ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 15% WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÊÎÑÒÞÌÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ, ÐÀÁÎ×ÈÅ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÊÎÑÒÞÌÛ, ÊÓÐÒÊÈ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ. ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 15% WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ

ØÒ. ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


60

7. ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÐÀÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÛÅ ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÛÅ ÊÐÅÌ ÎÒ ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈß STOKO FROST PROTECT, Â Ò.×. ÍÄÑ WWW.TECHNOAVIA.RU ÊÓÐÒÊÀ ÇÈÌÍßß ÌÓÆÑÊÀß Ñ ÌÅÕ. ÂÎÐÎÒÎÌ ÓÐÀË, ÁÐÈÃÀÄÈÐ WWW.SPECMASTER18.RU ËÅÍÒÀ ÎÃÐÀÄÈÒÅËÜÍÀß ÊÐÀÑÍÎ-ÁÅËÀß (70 ÌÌ) 250 Ï.Ì ËÅÍÒÀ ÑÈÃÍÀËÜÍÀß “ÎÏÀÑÍÎ ÃÀÇ” ÊÐ. (200 ÌÌ) 250 Ï.Ì ÌÀÑÊÀ ÇÀÙÈÒÍÀß ÏÐÎÔÈ, ÁÈÁÅÐ ÌÀÑÊÀ ÑÂÀÐÙÈÊÀ, ÁÈÁÅÐ

ÎÁÓÂÜ ÐÀÁÎ×Àß Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÎÕÎÒÛ È ÐÛÁÀËÊÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ 4-Õ ÍÈÒÊÀ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ Ñ ÎÄÈÍÀÐÍÛÌ ËÀÒÅÊÑÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ Õ/Á Ñ ÏÂÕ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ Õ/Á Ñ ÏÂÕ 5 ÍÈÒ. WWW.SPECODEZHDA.RU ÏÅÐ×ÀÒÊÈ Õ/Á, Õ/Á Ñ ÏÂÕ 3-Õ, 4-Õ, 5-ÒÈ ÍÈÒÎÊ, Ñ ËÀÒ. ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÐÅÑÏÈÐÀÒÎÐÛ 3Ì WWW.SPECODEZHDA.RU ÐÓÊÀÂÈÖÛ ÒÐÅÕÏÀËÛÅ, ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÌÅÕ WWW.SPECMASTER18.RU ÐÓÊÀÂÈÖÛ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ (ÂÀÒÈÍ) WWW.SPECMASTER18.RU ÑÀÏÎÃÈ ÊÎÆÀÍÛÅ ÒÅÕÍÎÃÐÀÄ, ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ - ØÅÐÑÒÜ, ÌÎÐÎÇÎÑÒÎÉÊÀß ÏÎÄÎØÂÀ ÑÀÏÎÃÈ ÊÎÆÀÍÛÅ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ WWW.SPECMASTER18.RU ÑÀÏÎÃÈ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÄËß ÐÛÁÀËÊÈ, ÎÕÎÒÛ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ  ÍÀËÈ×ÈÈ ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÑÏÅÖÎÁÓÂÜ, ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ ËÎÃÎÒÈÏÀ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÓÍÒÛ, ÂÀËÅÍÊÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ ÑÀÏÎÃÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÕÀËÀÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ, ÐÀÁÎ×ÈÅ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ×ÓËÎÊ-ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ WWW.SPECMASTER18.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ØÒ. ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ ÏÀÐÀ

ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

50-00 117-00 700-00 282-00 660-00 235-00 195-00

(3412) 63-81-80 (3412) 60-15-10 (3412) 540-309 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 63-81-80 (3412) 63-81-80

Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ ÒÅÕÍÎÀÂÈÀ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ RTG RTG Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ9-00 ÎÒ13-70 11-30 11-50 ÎÒ 10-00 ÎÒ 13-85 200-00 40-00 1 681-00 620-00 ÎÒ 550-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ330-00 38-00

(3412) 51-41-78, 79-97-57 (3412) 65-88-93, 79-97-57 (3412) 477-443, 493-451 (3412) 477-443, 493-451 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 552-100, 658-714 (3412) 91-51-35, 54-33-99 (3412) 552-100, 658-714 (3412) 540-309 (3412) 540-309 (3412) 60-15-10 (3412) 540-309 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 65-88-93, 79-97-67 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 540-309

ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÀÌÊÎÐ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ.ÐÓ ÑÒÐÎÉÁÀÇÀ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ.ÐÓ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÒÅÕÍÎÀÂÈÀ-ÈÆÅÂÑÊ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÏÅÖÌÀÑÒÅÐ

(3412) 50-66-20 (3412) 775-897, 775-822 (3412) 908-713, 555-240 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 30-60-03, 775-867 (3412) 30-60-03, 775-897 (3412) 30-60-03, 51-35-46 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 50-60-70 (3412) 30-60-03, 775-867 (3412) 30-60-03, 775-021 (3412) 50-60-70 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 40-81-30, 40-81-55 (3412) 32-09-04, 32-24-24

ÄÅÌÎÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÒÐÀÆ ÎÊÍÀ ÍÀ ÂÅÊÀ ÈÏ ÏÎÏÎÂ Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÓÐÀËÃÈÏÑ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ

7. ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ 7.01. ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÈÇ ÏÂÕ, ÀËÞÌÈÍÈß È ÄÅÐÅÂÀ ÄÂÅÐÈ ÄÂÅÐÈ SOFT WOOD (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) ßÏÎÍÑÊÀß ÏËÅÍÊÀ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ 900*2100 ÄÂÅÐÈ ÄÂÏ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ, ËÈÏÎÂÛÅ ÄÂÅÐÈ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÂÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ WWW.ITS-KAMIN.RU ÄÂÅÐÈ ÄËß ÑÀÓÍ ÖÅËÜÍÎÑÒÅÊËßÍÍÛÅ WWW.ITS-KAMIN.RU ÄÂÅÐÈ ÇÎÄ×ÈÉ (×ÅÁÎÊÑÀÐÛ). ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50% STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÛÅ (ÓËÜßÍÎÂÑÊ), ÌÀÑÑÈ ÑÎÑÍÛ, ÍÀÍÎ-ÏÅ×ÀÒÜ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÊÀÍÀÄÊÀ (ÌÎÑÊÂÀ), 2000*600, 700, 800, 900 STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÊÀÍÀÄÊÀ WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÄÂÅÐÈ ÊÀÍÀÄÊÀ ÌÄÔ WWW.ZIM23.RU ÄÂÅÐÈ ËÀÉÍ-ÄÎÐ (ÓËÜßÍÎÂÑÊ) ÌÀÑÑÈ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ (ÌÎÑÊÂÀ), 2000*600, 700, 800, 900 STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ È ØÏÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, ÊËÀÑÑÈÊÀ È ÌÎÄÅÐÍ ÄÂÅÐÈ ËÓÈÄÎÐ ÃËÓÕÀß (ØÏÎÍ) ÄÂÅÐÈ ËÓÈÄÎÐ ÑÎ ÑÒÅÊËÎÌ (ØÏÎÍ) ÄÂÅÐÈ ÌÀÐÈÎÐÈÎËÈ (MARIORIOLI) ÃËÓÕÀß (ËÀÌÈÍÀÒÈÍ) ÄÂÅÐÈ ÌÀÐÈÎÐÈÎËÈ (MARIORIOLI) ÑÎ ÑÒÅÊËÎÌ (ËÀÌÈÍÀÒÈÍ) ÄÂÅÐÈ ÌÀÐÈÎÐÈÎËÈ Ñ ÏÐÈÒÂÎÐÎÌ (MARIORIOLI) ÃËÓÕÀß (CPL) ÄÂÅÐÈ ÌÀÐÈÎÐÈÎËÈ Ñ ÏÐÈÒÂÎÐÎÌ (MARIORIOLI) ÑÎ ÑÒÅÊËÎÌ (CPL) ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ WWW.RUSDVERI18.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ500-00 ÎÒ3795-00 ÎÒ 11 074-56 ÎÒ 1 500-00 ÄÎÃ. ÎÒ 6 450-00 ÎÒ2617-00 ÎÒ5 224-00 ÎÒ614-00 720-00 ÎÒ750-00 ÎÒ 4 017-00 ÎÒ665-00 ÎÒ835-00 ÎÒ 8 450-00 ÎÒ 9 050-00 ÎÒ 2 472-00 ÎÒ 3 720-00 ÎÒ 3 926-00 ÎÒ 6 221-00 ÎÒ1500-00 ÎÒ780-00

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

7.02. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÑÒÅÊËÅÍÈß ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ È ÊÐÛØ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ WWW.RUSDVERI18.RU ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÐÃÓÑ, 2050*860(960) ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÓËÜÄÎÐÑ, 2050*860(960) ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (ÏÐ-ÂÎ ÊÈÒÀÉ) ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÅÔÅÑÒ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÎÄ×ÈÉ, 2050*860(960) ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÊËÀÑÑ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ. ÑÊÈÄÊÀ 3000 ÐÓÁ. ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÝËÈÒÍÛÅ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÏÎÐÒÜÅ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ (ÊÈÐÎÂ) ÄÂÅÐÈ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ØÏÎÍ (ÏÅÐÌÜ), ÃÀÐÀÍÒÈß 5 ËÅÒ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ (ÊÀÇÀÍÜ) 2000*600, 700, 800, 900 STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ (ÌÎÑÊÂÀ) ÏÎËÎÒÍÀ ÁÅÇ ÏÓÑÒÎÒ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ ÀÉÐÎÍ (ÊÀÇÀÍÜ) STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÅ EI-30, EI-60, ÑÅÐÒÈÔ. ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß (ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÁÅËÛÉ ÃËßÍÅÖ (ÀÊÐÈËÀÒ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÄÂÅÐÍÛÅ ÑÊÐÛÒÛÅ ÏÅÒËÈ SIMONSWERK (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÄÂÅÐÜ-ÊÍÈÆÊÀ (ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÄÂÅÐÜ-ÏÅÍÀË (ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÄÎÂÎÄ×ÈÊ ÄËß ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÏËÈÍÒÓÑ ØÏÎÍÈÐÎÂÀÍÛÉ 60 ÌÌ WWW.SOFIADOORS.COM

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. Ï.Ì

ÎÒ3000-00 10500-00 ÎÒ10 500-00 ÎÒ3700-00 ÎÒ 11 000-00 ÎÒ13700-00 ÎÒ16000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ2348-00 ÎÒ 1 440-00 ÎÒ 2 214-00 ÎÒ 1 643-00 ÎÒ 10 500-00 ÎÒ 8 232-00 ÎÒ 12 825-00 ÎÒ 4 705-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ200-00

(3412) 32-09-04, 32-24-24 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 32-09-04, 32-24-24 (3412) 32-09-04, 32-24-24 (3412) 775-822, 775-867 (3412) 775-897, 775-021 (3412) 772-692, 776-576 (3412) 776-576, 772-692 (3412) 56-86-26, 908-920 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98

ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß

ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÏËÈÍÒÓÑ ØÏÎÍÈÐÎÂÀÍÛÉ 80 ÌÌ WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ (ÑÒÅÊËÎ ÒÐÈÏËÅÊÑ, ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÊÀÑÊÀÄ 3 ÑÒÂÎÐÊÈ (ÑÒÅÊËÎ ÒÐÈÏËÅÊÑ, ØÏÎÍ) ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÊÀÑÊÀÄ 4 ÑÒÂÎÐÊÈ (ÑÒÅÊËÎ ÒÐÈÏËÅÊÑ, ØÏÎÍ) ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÐÎÒÎ-ÄÂÅÐÜ (ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ ÄËß ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ØÏÎÍ ÏÎÄ ÃËßÍÖÅÂÛÌ ËÀÊÎÌ WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß ØÏÎÍÈÐÎÂÀÍÀß ÍÀÊËÀÄÊÀ ÍÀ ÌÅÒÀËË. ÄÂÅÐÜ WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÎÔÜß» ÄÂÅÐÜ-ÊÓÏÅ (ØÏÎÍ) WWW.SOFIADOORS.COM ÄÂÅÐÈ ÑÒÀËÜÍÛÅ (ÊÈÐÎÂ, ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ, ÈÆÅÂÑÊ, ÊÈÒÀÉ) ÄÂÅÐÈ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÐÅÀË (ÊÈÒÀÉ) WWW.ZIM23.RU ÄÂÅÐÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ÔÈËÅÍ×ÀÒÛÅ, ÑÎÐÒ ÀÂ, ÌÀÑÑÈ ÑÎÑÍÀ 600-900 ÌÌ WWW.LESOVIK18.RU ÄÂÅÐÈ ÔÈÍÑÊÈÅ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÊÎÐÎÁÊÎÉ, ÇÀÌÊÎÌ, ÐÓ×ÊÎÉ, ÏÅÒËßÌÈ WWW.ZIM23.RU ÄÂÅÐÈ ÝÊÎØÏÎÍ (ÌÎÑÊÂÀ), ÁÅÑØÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ STRAZH18.RU ÄÂÅÐÈ-ÊÓÏÅ KOMANDOR ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÄÂÅÐÜ TOODOORS (ÊÈÒÀÉ) ÏÎÐÎØÊ. ÝÌÀËÜ, 2050*860,960, ËÅÂ./ÏÐÀÂ. STRAZH18.RU ÄÂÅÐÜ ÀÐÃÓÑ (ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ) 2 ÇÀÌÊÀ, ÌÈÍ.ÂÀÒÀ, ÑÒÀËÜ 1,8-2 ÌÌ ÄÂÅÐÜ ÀÐÃÓÑ (ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ) ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒ, ÊÎÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÄÂÅÐÜ ÁÓËÜÄÎÐÑ (ÊÀÇÀÍÜ) ÌÅÒ./ÌÅÒ., ÏÅÍÎÏÎËÈÓÐÅÒÀÍ, 2 ÇÀÌÊÀ, ÇÀÑΠÄÂÅÐÜ ÁÓËÜÄÎÐÑ (ÊÀÇÀÍÜ) ÏÅÍÎÏÎËÈÓÐÅÒÀÍ, 2 ÊÎÍÒ. ÓÏË. ÏÎËÎÒÍÎ 70 ÌÌ ÄÂÅÐÜ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß (ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ), ÄÃÓ, ÔÈËÅÍ×ÀÒÀß ÄÂÅÐÜ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÀß ÄÏ-1 (ÑÀÐÀÒÎÂ) ÑÅÐÀß, 2050*860,960, ËÅÂ./ÏÐÀÂ. ÄÂÅÐÜ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ (ÑÀÐÀÒÎÂ) 3-ÑËÎÉÍÛÉ ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÜ, ÂÛÑØÈÉ ÊËÀÑÑ ÑÅÊÐÅÒÍÎÑÒÈ ÄÂÅÐÜ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ (ÑÀÐÀÒÎÂ) 3-ÑËÎÉÍÛÉ ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÜ, ÝËÅÊÒÐÎÏÎÄÎÃÐÅ ÄÂÅÐÜ ÑÒÀËÜÍÀß ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅÕ ÌÎÄÅËÜ WX-S-108 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÄÂÅÐÜ ÑÒÀËÜÍÀß ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅÕ ÌÎÄÅËÜ WX-S-291 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÄÂÅÐÜ ÑÒÀËÜÍÀß Ñ ÓÑÈËÅÍÍÛÌ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ ÌÎÄÅËÜ WX-S-287 WWW.ÏÐÅÑÒÈÆÑÒÐÎÉ.ÐÔ ÄÂÅÐÜ ÒÎÐÅÊÑ (ÑÀÐÀÒÎÂ) 2 ËÈÑÒÀ ÌÅÒ., ÐÅÁÐÎ ÆÅÑÒÊ., ÏÅÍÎÏÎËÈÓÐÅÒÀÍ, ÌÀÃÈÒ. ÓÏË. ÄÂÅÐÜ-ÊÓÏÅ ËÓÈÄÎÐ (ØÏÎÍ) ÄÎÁÎÐ, ÍÀËÈ×ÍÈÊ ÊÎÐÎÁÊÀ ÄÂÅÐÍÀß Ñ ÓÒÅÏËÈÒÅËÅÌ ÎÊÍÀ EXPROF PROWIN 58 ÌÌ, ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒ 32 ÌÌ, 1740*1410 ÌÌ (ÂÑÅÃÎ 12 ÎÊÎÍ) ÎÊÍÀ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÊÍÀ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ WWW.ITS-KAMIN.RU ÎÊÍÀ ÈÇ ÏÐÎÔÈËß VEKA, KBE, EXPROF, PROFLEX (Ñ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ) ÎÊÍÀ ÌÀÍÑÀÐÄÍÛÅ FAKRO WWW.NARODKROVLYA.RU ÎÊÍÀ ÌÀÍÑÀÐÄÍÛÅ FAKRO, WWW.GZMK.RU ÎÊÍÀ ÌÀÍÑÀÐÄÍÛÅ WWW.ÈÌÏÅÐÈß-ÊÐÎÂËÈ18.ÐÔ ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ VEKA, ÏÐÎÔ.ÌÎÍÒÀÆ WWW.ITS-KAMIN.RU ÎÊÍÎ MONBLANC ÎÊÍÎ VEKA ÎÊÍÎ VEKA, NOVOTEX 1300*1400, 2100*1400 ÎÊÍÎ ÊÂÅ ÎÊÍÎ ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÅ ÐÎÒÎ (ÃÅÐÌÀÍÈß) WWW.METALLPROFIL.RU ÎÊÍÎ ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÅ ÔÀÊÐÎ ÎÊÍÎ ÑÏÊ ÎÊÍÎ-ËÞÊ FAKRO WSZ, ÄËß ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ÊÐÎÂËÞ WWW.METALLPROFIL.RU

Ï.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË. ØÒ. ÊÎÌÏË. ØÒ. ÊÂ.Ì

ÎÒ 306-00 ÎÒ 20 007-00 ÎÒ 21 226-00 ÎÒ21 226-00 ÄÎÃ. ÎÒ 2 764-00 ÎÒ 12 825-00 ÎÒ 5 660-00 ÎÒ 2 1027-00 ÎÒ 6 500-00 ÎÒ3400-00 ÎÒ 9 000-00 ÎÒ1600-00 ÎÒ2100-00 ÎÒ2620-00 ÎÒ4000-00 ÎÒ2790-00 ÎÒ8200-00 ÄÎÃ. 12900-00 ÎÒ9250-00 ÎÒ1900-00 12000-00 ÎÒ40250-00 79100-00 4290-00 5 190-00 3990-00 ÎÒ 14300-00 ÎÒ 11 050-00 ÎÒ60-00 ÎÒ480-00 4000-00 ÎÒ 1 500-00 ÄÎÃ. ÎÒ 4 680-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ6600-00 ÄÎÃ. ÎÒ3730-00 ÎÒ3970-00 ÎÒ4642-26 ÎÒ4300-00 ÎÒ8750-00 ÎÒ 6 164-00 ÎÒ3590-00 ÎÒ7900-00

(3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 56-86-26, 908-920 (3412) 50-60-70 (3412) 56-86-26, 908-920 (3412) 474-666, 51-43-99 (3412) 50-60-70 (3412) 775-822, 775-867 (3412)72-30-88 (3412) 51-35-46, 30-60-03 (3412) 51-35-46, 775-867 (3412) 51-35-46, 30-60-03 (3412) 772-692, 775-822 (3412) 30-60-03, 775-867 (3412) 67-30-67, 67-43-57 (3412) 51-35-46, 776-576 (3412) 30-60-03, 776-576 (3412)30-60-03,772-692 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 656-977, 447-679 (3412) 30-60-03, 775-867 (3412) 90-73-98 (3412) 40-81-55, 40-81-30 (3412) 40-81-55, 40-81-30 (3412) 908-920, 912-8578055 (3412) 64-11-62, 912-7489020 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 56-86-26, 908-920 (3412) 60-14-10 (3412)33-33-90 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 908-713, 555-240 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 44-65-55 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 44-65-55

ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÀÂÀÍÃÀÐÄ ËÅÑÎÂÈÊ ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÑÒÐÀÆ ÊÎÌÀÍÄÎÐ-ÖÅÍÒÐ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÁÀÇÀ ÑÍÃ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÑÒÐÀÆ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÐÅÑÒÈÆ ÑÒÐÀÆ ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÓÐÀËÃÈÏÑ ÓÐÀËÃÈÏÑ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÈÏ ÏÎÏÎÂ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÌÅÒÀËËÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÎÊÍÀ ÍÀ ÂÅÊÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÏÀÊ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ

ÄÎÃ.

(3412) 320-721, 912-7445109

ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+

ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÒÅËÅÔÎÍ

61

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

7.02. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÑÒÅÊËÅÍÈß ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÔÀÑÀÄÎÂ È ÊÐÛØ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


62

7.03. ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ, ÎÒÊÎÑÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ È ÏÐÎ×ÅÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÂÕ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ËÎÄÆÈß PROVEDAL 3000*1500

ØÒ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎÃ. ÎÒ6660-78

(3412) 320-721, 912-7445109 (3412) 908-713, 555-240

ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ+ ÎÊÍÀ ÍÀ ÂÅÊÀ

30-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ190-00 ÎÒ 6 000-00 ÎÒ370-00 ÄÎÃ. ÎÒ 400-00 ÎÒ 2 000-00 ÎÒ100-00 ÎÒ579-00 ÎÒ840-00 ÎÒ 6 000-00 ÎÒ78-00 ÄÎÃ. ÎÒ987-30 ÎÒ13-00

(3412) 64-04-22 (3412) 56-51-33, 65-87-97 (3412) 56-51-33, 65-87-97 (3412) 64-04-22 (3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 908-713, 555-240 (3412) 56-51-33, 65-87-97 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 64-04-22 (3412)908-592,908-692 (3412) 50-60-70 (3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 79-40-44, 91-52-91 (3412) 64-04-22 (3412)908-592,908-692 (3412)908-592,908-692

ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÎÊÍÀ ÍÀ ÂÅÊÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐ. ÁÀÇÀ ÇÈÌÍßß, 23 ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÐÈÎÍ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÜÅÐ

(3412) 44-01-14, 44-01-15 (3412) 44-01-14, 44-01-15 (3412) 90-73-98 (3412) 44-01-14, 44-01-15 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 90-73-98 (3412) 44-01-14, 44-01-15 (3412) 90-73-98

ÓÄÑÍÀÁ ÓÄÑÍÀÁ ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÓÄÑÍÀÁ ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß ÓÄÑÍÀÁ ÑÀËÎÍ ÄÅÊÎÐÀÖÈß

7.03. ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ, ÎÒÊÎÑÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ È ÏÐÎ×ÅÅ ÇÀÃËÓØÊÀ Ê ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÓ ÂÈÇÀÂÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß ÁÅËÀß ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÊÀÐÍÈÇÛ ÄËß ÎÊÎÍ, ËÎÄÆÈÉ, ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÖÎÊÎËß ÄÎÌÀ ÎÒÊÎÑÛ ÎÊÎÍÍÛÅ (ÌÅÒÀËË.) ÎÒËÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ, 3 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÎÒËÈÂÛ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß (ÌÐÀÌÎÐ, ÃÐÀÍÈÒ) ÎÒËÈÂÛ ÎÊÎÍÍÛÅ ÎÒËÈÂÛ ÎÊÎÍÍÛÅ ÎÖÈÍÊÎÂ., ÊÐÀØÅÍÛÅ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ DANKE (ÓÊÐÀÈÍÀ),  ÍÀÐÅÇÊÓ WWW.ITS-KAMIN.RU ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ ÂÅÐÇÀËÈÒ (ÃÅÐÌÀÍÈß), ÕËÛÑÒ Â ÍÀÐÅÇÊÓ WWW.ITS-KAMIN.RU ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ ÂÈÇÀÂÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ 0,15-0,8 Ì ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ ÏÂÕ, ØÈÐÈÍÀ 150-600 ÌÌ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÄËÈÍÀ 6000 ÌÌ, ØÈÐÈÍÀ ÎÒ 200 ÄÎ 600 ÌÌ WWW.ZIM23.RU ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß (ÌÐÀÌÎÐ, ÃÐÀÍÈÒ) ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ ÏÂÕ (Ñ ÍÀÐÅÇÊÎÉ) ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 1500*3000*10, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÐÎÉÑÀÉÄÈÍÃ.ÐÔ ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 3000*1500*10 ÌÌ, ÒÎËÙ. ÏËÀÑÒÈÊÀ 0,7 ÌÌ, ÍÀÐÅÇÊÀ ÓÃÎË ÏÂÕ ÁÅËÛÉ Ñ ÇÀÙÈÒÍÎÉ ÏËÅÍÊÎÉ, 3 Ì, ÎÒ 10 ÌÌ ÄÎ 100 ÌÌ

ØÒ.

ØÒ. ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ØÒ. ÊÂ.Ì Ï.Ì ØÒ. ËÈÑÒ ØÒ.

7.05. ÇÀÌÎ×ÍÛÅ È ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÎÊÎÍÍÀß È ÄÂÅÐÍÀß ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÇÀÌÊÈ ÂÐÅÇÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÇÀÌÊÈ ÍÀÂÅÑÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÇÀÌÎÊ ÄÂÅÐÍÎÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ AGB (ÈÒÀËÈß) ÇÀÙÅËÊÈ ÄÂÅÐÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÐÓ×ÊÈ ÄÂÅÐÍÛÅ ARCHIE ÐÓ×ÊÈ ÄÂÅÐÍÛÅ MORELLI ÐÓ×ÊÈ ÄÂÅÐÍÛÅ RENZ ÐÓ×ÊÈ ÄÂÅÐÍÛÅ TIXX ÐÓ×ÊÈ-ÊÓÏÅ ÄÂÅÐÍÛÅ ÑÊÎÁÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÄËß ÄÂÅÐÅÉ-ÊÓÏÅ

ØÒ. ØÒ. ÊÎÌÏË. ØÒ. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ÊÎÌÏË. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ78-00 ÎÒ16-00 ÎÒ 793-00 ÎÒ95-00 ÎÒ 980-00 900-00 ÎÒ 650-00 ÎÒ 500-00 ÎÒ 450-00 ÎÒ 11-00 ÄÎÃ.

8. ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ. ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß 8.01. ÒÐÓÁÛ, ÔÈÒÈÍÃÈ, ÇÀÏÎÐÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÁÎ×ÎÍÎÊ ×ÅÐÍÛÉ ÄÓ 15…50 ÂÅÍÒÈËÈ ×ÓÃÓÍÍÛÅ, ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ, ÑÒÀËÜÍÛÅ ÂÅÍÒÈËÜ 15Á 3Ð, ÄÓ 15…50 (ËÀÒÓÍÜ) ÂÅÍÒÈËÜ 15Ê× 18Ï, ÄÓ 15…65, ÐÎÑÑÈß (×ÓÃÓÍ) ÂÅÍÒÈËÜ PPRC 20 (TEBO) ÂÅÍÒÈËÜ Â ÑÁÎÐÅ D20, ÁÅËÛÉ ÂÅÍÒÈËÜ Â ÑÁÎÐÅ D32, ÁÅËÛÉ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 6-00 ÄÎÃ. ÎÒ85-00 ÎÒ 115-00 121-00 88-00 160-00

(3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 795-000 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202

RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ RTG Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ

ÂÅÍÒÈËÜ Ï/Ï D 20, 25, 32 ÁÅËÛÉ (ÒÓÐÖÈß) ÂÅÍÒÈËÜ ØÀÐÎÂÛÉ Ï/Ï D 20, 25, 32 ÁÅËÛÉ (ÒÓÐÖÈß) ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÍÅÇÀÌÅÐÇÀÞÙÀß ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß HOTPOINT 30 ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÍÅÇÀÌÅÐÇÀÞÙÀß ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß HOTPOINT 65 ÇÀÄÂÈÆÊÀ 30Ñ 41ÍÆ, ÄÓ 50…250 (ÑÒÀËÜ) ÇÀÄÂÈÆÊÀ 30× 6ÁÐ, ÄÓ 50…400 (×ÓÃÓÍ) ÇÀÄÂÈÆÊÈ D 50-1200 ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÄÓ 50…250 ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÑÒÀËÜÍÛÅ, ×ÓÃÓÍÍÛÅ ÄÓ50-500 ÇÀÒÂÎÐÛ D 40-600 ÇÀÒÂÎÐÛ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÅ ÄÈÑÊÎÂÛÅ ÄÓ40-300 ÊËÀÏÀÍ ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 110 (ÀÝÐÀÒÎÐ)

ØÒ. ØÒ. Ë Ë ØÒ. ØÒ.

533-00 ÎÒ94-50 ÎÒ77-30 ÎÒ 65-10 ÎÒ3000-00 ÎÒ 1 130-00 ÄÎÃ. ÎÒ 1 000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 202-00

(3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 795-000

ÀÌÊÎÐ ÀÌÊÎÐ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÒÊ ÝÊÎÐÀ RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ RTG

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

8.01. ÒÐÓÁÛ, ÔÈÒÈÍÃÈ, ÇÀÏÎÐÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ D 1/2"…2" (ÈÒÀËÈß) ÊËÀÏÀÍ ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÉ, D 1/2", 1,5…6 ÁÀÐ ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ, ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÒÎÐÛ ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÛÉ PPRC 20…110 ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÛÉ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ 20 (ÒÓÐÖÈß) ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÛÉ ÔËÀÍÖÅÂÛÉ (11Ñ32Ï) ÄÓ15…100 ÊÐÀÍ ØÀÐÎÂÛÉD 1/2"…4" ÐÓ40 (ÈÒÀËÈß) ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ ROYAL THERMO ÎÒ 1/2 ÄÎ 2" WWW.NEWPERSONA.RU ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ ÄËß ÂÎÄÛ, ÃÀÇÀ

ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ÑÒÀËÜÍÛÅ ÊÐÀÍÛ ØÀÐÎÂÛÅ, ÂÅÍÒÈËÈ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ×ÓÃÓÍÍÛÅ ÌÓÔÒÀ PPRC 32 (ÒÅÂÎ) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐ. PPRC ÏÎÄ ÊËÞ× Ñ ÂÐ 63*2" (TEBO) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐ. PPRC Ñ ÂÐ 25*3/4" (TEBO) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß “ÏÎÄ ÊËÞ×” 63-2 ÂÐ (ÒÓÐÖÈß) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß D20-1/2" ÂÐ, ÁÅËÀß ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß D20-1/2" ÍÐ, ÁÅËÀß ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÐ 20-1/2 (ÒÓÐÖÈß) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÀÇÚÅÌÍÀß (ÍÐ) 20*1/2" (VESBO) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÀÇÚÅÌÍÀß (ÍÐ) 25*3/4" (VESBO)

ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÀÇÚÅÌÍÀß (ÍÐ) 32*1" (VESBO) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÀÇÚÅÌÍÀß (ÍÐ) 40*1 1/4" (VESBO) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, ÐÀÇÚÅÌÍÀß ÂÐ 20-1/2 (ÒÓÐÖÈß) ÌÓÔÒÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß, ÐÀÇÚÅÌÍÀß ÍÐ 25-3/4 (ÒÓÐÖÈß) ÌÓÔÒÀ ÎÁÆÈÌÍÀß 20 (VALTEC) ÌÓÔÒÀ Ï/Ï D 20, 25, 32 ÁÅËÀß (ÒÓÐÖÈß) ÌÓÔÒÀ ÏÅÊÑ D16 (ËÀÒÓÍÜ, ÏÐÈÃÎÄÍÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÀ Ñ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ) ÌÓÔÒÀ ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÍÀß (Ñ ÇÀÊËÀÄÍÛÌÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËßÌÈ) ÏÝ100 SDR11 32-315 ÎÒÂÎÄÛ, ÏÅÐÅÕÎÄÛ ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÄËß ÁÀ×ÊÀ È ÑÌÅÑÈÒÅËß ÐÓÊÀÂÀ ÏÂÕ ÐÓÊÀÂÀ ÏÂÕ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ, ÏÈÙÅÂÛÅ, ÌÁÑ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÏÐßÌÎÉ Ñ ÂÐ 1/2"Õ16 (ËÀÒÓÍÜ, ÏÐÈÃÎÄÅÍ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÀ Ñ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ) ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÏÐßÌÎÉ Ñ ÍÐ 1/2"Õ16 (ËÀÒÓÍÜ, ÏÐÈÃÎÄÅÍ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÀ Ñ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ) ÒÐÎÉÍÈÊ Ï/Ï D 20, 25, 32, ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÁÅËÛÉ (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÂÐ 1/2"Õ16 (ËÀÒÓÍÜ, ÏÐÈÃÎÄÅÍ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÀ Ñ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ) ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÍÐ 1/2"Õ16 (ËÀÒÓÍÜ, ÏÐÈÃÎÄÅÍ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÀ Ñ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ) ÒÐÎÉÍÈÊÈ, ÏÅÐÅÕÎÄÛ ÒÐÓÁÀ PN 20 D20 (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ PN 20 D25 (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ PN20 D20 (VESBO) ÒÐÓÁÀ PN20 D25 (VESBO) ÒÐÓÁÀ PN20 D32 (VESBO) ÒÐÓÁÀ PN20 D40 (VESBO) ÒÐÓÁÀ PN20 D50 (VESBO) ÒÐÓÁÀ PN20 D63 (VESBO)

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 95-00 256-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 101-00 68-00 ÎÒ 1 135-00 ÎÒ 108-00 ÎÒ202-00 ÄÎÃ.

(3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 795-000 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 565-234 (3412) 67-50-90, 68-09-11

RTG RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ RTG ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ RTG RTG ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 6-00 393-00 49-00 280-00 25-00 32-00 20-80 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111

ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ RTG RTG RTG ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 41-60 68-80 185-00 ÎÒ85-80 ÎÒ 94-00 ÎÒ 169-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 51-00 ÎÒ 46-00 ÎÒ2-90 ÎÒ 107-00 ÎÒ 105-00 ÄÎÃ. 18-40 31-20 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 795-000 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 795-000 (3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412)930-920 (3412) 44-00-80, 234-474 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111

ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ RTG ÀÌÊÎÐ ÈÆÏÅÊÑ RTG ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÌÈÐ ÒÐÓÁ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÀÌÊÎÐ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ì Ì Ì Ì Ì Ì

ÒÅËÅÔÎÍ

63

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß


64

8.01. ÒÐÓÁÛ, ÔÈÒÈÍÃÈ, ÇÀÏÎÐÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÒÐÓÁÀ PP-R PN 20, ÄÓ 20, ÄËß ÕÎËÎÄÍÎÉ È ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ, MEERPLAST ÒÐÓÁÀ PP-R PN 20, ÄÓ 25, ÄËß ÕÎËÎÄÍÎÉ È ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ, MEERPLAST ÒÐÓÁÀ PP-R PN 25 ÄÓ 20, ÀÐÌ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ, ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß, FIRAT ÒÐÓÁÀ PP-R PN 25 ÄÓ 25, ÀÐÌ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ, ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß, FIRAT ÒÐÓÁÀ PP-R PN 25 ÄÓ 32, ÀÐÌ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ, ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß, FIRAT

10.05.2013

ÅÄ. ÈÇÌ. Ì Ì Ì Ì Ì

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÎÒ20-30 ÎÒ32-00 ÎÒ32-00 ÎÒ46-70 ÎÒ83-30

(3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14

4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ

ÒÐÓÁÀ PPRC PN20/20…160 (ÀÐÌ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎ) ÒÐÓÁÀ PPRC PN20/20…160 ÌÌ ÒÐÓÁÀ PPRC PN20/20…63 (MASTER PIPE) (ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß Â ÖÅÍÒÐÅ) ÒÐÓÁÀ WIRSBO-EVAL PEX 16*2,0 (ÁÓÕÒÀ 240 Ì) ÒÐÓÁÀ WIRSBO-EVAL PEX 20*2,0 (ÁÓÕÒÀ 120 Ì) ¹1022518 ÒÐÓÁÀ WIRSBO-EVAL PEX 25*2,3 (ÁÓÕÒÀ 50 Ì) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß AL, PN25 D20 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß AL, PN25 D25 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß AL, PN25 D32 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß AL, PN25 D40 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß AL, PN25 D63 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN20 D20 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN20 D25 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN20 D32 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN20 D40 (VESBO)

Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

ÎÒ 37-00 ÎÒ 22-00 ÎÒ 39-00 ÎÒ 61-50 ÎÒ74-90 ÎÒ106-50 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111 (3412) 665-944, 240-111

RTG RTG RTG 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ

ÒÐÓÁÀ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN20 D50 (VESBO) ÒÐÓÁÀ ÁÈÐ ÏÅÊÑ D16 (ÄÎ 95°Ñ, ÌÎËÅÊÓËßÐÍÀß ÏÀÌßÒÜ, ÏÐÈÃÎÄÍÀ ÄËß ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ) ÒÐÓÁÀ ÁÈÐ ÏÅÊÑ D20 (ÄÎ 95°Ñ, ÌÎËÅÊÓËßÐÍÀß ÏÀÌßÒÜ, ÏÐÈÃÎÄÍÀ ÄËß ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ) ÒÐÓÁÀ ÁÈÐ ÏÅÊÑ D25 (ÄÎ 95°Ñ, ÌÎËÅÊÓËßÐÍÀß ÏÀÌßÒÜ, ÏÐÈÃÎÄÍÀ ÄËß ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ) ÒÐÓÁÀ ÂÍÓÒÐ.ÀÐÌ.ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN25 D20 (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÂÍÓÒÐ.ÀÐÌ.ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN25 D25 (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÂÍÓÒÐ.ÀÐÌ.ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ PN25 D32 (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÃÎÑÒ Ð 50838-95 ÏÝ80, ÏÝ100 D32…315 ÒÐÓÁÀ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß D25 ÒÐÓÁÀ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß D32 ÒÐÓÁÀ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß D40 ÒÐÓÁÀ ÈÇ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÐÅ-RT 16*2 NANOPLAST ÒÐÓÁÀ ÈÇ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ ÐÅ-RT 20*2 NANOPLAST ÒÐÓÁÀ ÈÇ ÑØÈÒÎÃÎ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ 16*2.0 PEX VALTEC EVOH ÒÐÓÁÀ ÈÇ ÑØÈÒÎÃÎ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÀ PEX 16*2.0 CIACOVINI ÒÐÓÁÀ ÈÇÎÏÐÎÔËÅÊÑ-ÀÐÊÒÈÊ ÊÎÌÔÎÐÒ, D 32/90 ÌÌ (ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆ. Ñ ÏÎÄÎÃÐ.) ÒÐÓÁÀ ÌÅÒÀËËÎÏÎËÈÌÅÐÍÀß PERT-AL-PERT 16*2 NANOPLAST ÒÐÓÁÀ ÌÏ ÒÐÓÁÀ ÌÏ 20*2,0 FIRAT (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÌÏ VALTEC 16*2,0 ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D 20, 25, 32 PN 20, ÁÅËÀß (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D110 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D20 PN 10, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D20 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D25 PN 10, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D25 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D32 PN 10, ÁÅËÀß

Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ì Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ì Ï.Ì Ì Ï.Ì ØÒ. Ì Ì Ì Ì Ì Ì

ÄÎÃ. ÎÒ 37-00 ÎÒ 51-00 ÎÒ 67-00 28-80 43-20 70-40 ÎÒ 38-00 ÎÒ 12-00 ÎÒ 14-00 ÎÒ 20-00 23-00 29-50 34-00 40-00 1 357-00 29-00 ÎÒ26-00 40-50 39-00 ÎÒ 4-50 685-00 13-00 18-00 20-00 30-00 32-00

(3412) 665-944, 240-111 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 422-422, 422-102 (3412) 795-000 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 55-35-00, 919-9112801 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 795-000 (3412) 436-436, 795-500 (3412) 795-000 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 795-000 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202

ÒÏÊ ÑÀÊÓÐÀÏËÀÑÒ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ ÈÆÏÎËÈÌÅÐÑÍÀÁ RTG ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÈÆÏÅÊÑ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ RTG ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ RTG ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ RTG ÀÌÊÎÐ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

8.02. ÒÐÓÁÍÀß ÒÅÏËÎ- È ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß, ØËÀÍÃÈ È ÍÀÑÎÑÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

65

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D32 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D40 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D50 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D63 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D75 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï D90 PN 20, ÁÅËÀß ÒÐÓÁÀ Ï/Ï ÀÐÌÈÐ. ÑÒÅÊËÎÂ. (ÄËß ÎÒÎÏË.) D20, 25, 32 PN20, ÁÅËÀß (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÏÍÄ ÒÐÓÁÀ ÏÍÄ, ÔÈÒÈÍÃÈ ÊÎÌÏÐÅÑÑÈÎÍÍÛÅ

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ï.Ì

49-00 84-00 132-00 214-00 312-00 448-00 ÎÒ20-90 ÎÒ 15-00 ÄÎÃ.

(3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 45-77-44, 45-77-55 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 90-45-29, 65-87-72

ÒÐÓÁÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ ÄÓ20-63 ÒÐÓÁÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß ÒÐÓÁÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß PN20 D20 SPK, ÒÓÐÖÈß ÒÐÓÁÀ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß PN20 D25 SPK, ÒÓÐÖÈß ÒÐÓÁÀ ÏÏË PN20 ÀÐÌ. FB (ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎ) 20 BLUEOCEAN PPR-FBÒÐÓÁÀ ÏÏË PN20 ÀÐÌ. FB (ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎ) 25 BLUEOCEAN PPR-FBÒÐÓÁÀ ÏÏË PN25 ÀÐÌ. D20 ÁÅÇ ÇÀ×ÈÑÒÊÈ BLUEOCEAN 3,9 Ì PPR-ALÒÐÓÁÀ ÏÏË PN25 ÀÐÌ. D25 ÁÅÇ ÇÀ×ÈÑÒÊÈ BLUEOCEAN 3,9 Ì PPR-ALÒÐÓÁÀ ÐÐ PN20 PP-R 20*3,4 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ PN20 PP-R 25*4,2 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ PN20 PP-R 32*5,4 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ PN20 PP-R 40*6,7 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ ÀÐÌÈÐ. ÀËÞÌÈÍÈÉ PN25 PP-R 25*4,2 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ ÀÐÌÈÐ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎ PN20 PP-R 20*2,8 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÐÐ ÀÐÌÈÐ. ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎ PN20 PP-R 25*3,5 VALFEX (ÒÓÐÖÈß) ÒÐÓÁÀ ÑÒ.25…720  ÏÏÌ ÈÇÎËßÖÈÈ ÄËß ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÒÐÓÁÀ ÑØÈÒÛÉ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍ BARBI ÎÒ 16 ÄÎ 90 D WWW.NEWPERSONA.RU ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÛ (ÃÂÑ/ÕÂÑ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß) ÒÐÓÁÛ ÄËß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ D110, D50, ÔÀÑÎÍÍÛÅ ×ÀÑÒÈ ÒÐÓÁÛ ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ, ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÛ ÌÏ ALT,D 16*2 ÌÌ, ÁÓÕÒÀ 100 Ì ÒÐÓÁÛ ÌÏ ALT,D 20*2 ÌÌ, ÁÓÕÒÀ 100 Ì ÒÐÓÁÛ ÌÏ, ÏÏ, ÏÍÄ ÒÐÓÁÛ ÎÁÑÀÄÍÛÅ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍ ÒÐÓÁÛ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ È ÔÈÒÈÍÃÈ (ÏÎËÈÏÐÎÏ., ÏÎËÈÝÒÈË, ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒ.) ÒÐÓÁÛ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ, ÃÀÇÎÂÛÅ ÒÐÓÁÛ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÛÅ, ÔÈÒÈÍÃÈ ÒÐÓÁÛ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÛÅ (ÏÍÄ) ÂÎÄÀ, ÃÀÇ, ÊÀÁÅËÜ-ÊÀÍÀË, ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ ÒÐÓÁÛ ÏÝ 80, ÏÝ 100, ÄËß ÍÀÐÓÆÍ. ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ, ÃÎÑÒ 18599-2000, D20...1000 ÌÌ ÔÈËÜÒÐ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÌÓÔÒÎÂÛÉ ÔÌÌ, D15…40 ÐÓ16 ÔÈËÜÒÐÛ È ÃÐßÇÅÂÈÊÈ ÔÈÒÈÍÃÈ NTM, WATS, LUXOR –  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ. ÔÈÒÈÍÃÈ ËÀÒÓÍÜ, ÕÐÎÌ, ÍÈÊÅËÜ, ×ÓÃÓÍ, ÎÖÈÍÊÎÂÊÀ ÔÈÒÈÍÃÈ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ ÄÓ20-63 ÔÈÒÈÍÃÈ ÑÂÀÐÍÛÅ, ËÈÒÛÅ, ÝËÅÊÒÐÎ, ÊÎÌÏÐÅÑÑÈß ÔÈÒÈÍÃÈ, ÒÐÓÁÍÀß ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÔËÀÍÖÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÓ 15…600 ÔËÀÍÖÛ, ÎÒÂÎÄÛ, ÇÀÃËÓØÊÈ ÄÓ15-500 ÕÎÌÓÒ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ 20-160 ÌÌ, ÑÎ ØÏÈËÜÊÎÉ, ÄÞÁÅËÅÌ ØËÀÍà ÇÓÁÐ ÏÂÕ ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÓÑÈËÅÍÍÛÉ, 1/2"Õ25 Ì

Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ï.Ì Ì

ÄÎÃ. ÎÒ18-00 18-00 31-00 ÄÎÃ ÄÎÃ ÄÎÃ ÄÎÃ 17-90 30-66 49-18 77-11 48-78 27-44 41-10 ÎÒ 428-00 ÎÒ34-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ27-90 ÎÒ38-10 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 16-00 ÎÒ 310-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 70-00 ÄÎÃ. ÎÒ 16-00 863-00

(3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 795-000 (3412) 565-234 912-8570693,922-6842279 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 437-376 (3412) 44-00-80, 234-474 (3412) 436-436, 795-500 (3412) 44-00-80, 234-474 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 44-00-80, 234-474 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 44-00-80, 234-474 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 795-000 (3412)908-992,799-707

ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ RTG ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÌÈÐ ÒÐÓÁ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÌÈÐ ÒÐÓÁ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÌÈÐ ÒÐÓÁ RTG RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÌÈÐ ÒÐÓÁ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ RTG ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ

ÎÒ10-00

(3412) 72-10-10, 912-760-26-00

ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ

Ì Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÁÓÕÒÀ

Ì-Í Ì-Í Ì-Í Ì-Í Ì-Í Ì-Í

ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÌÊÎÐ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

8.02. ÒÐÓÁÍÀß ÒÅÏËÎ- È ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß, ØËÀÍÃÈ È ÍÀÑÎÑÛ ÈÇÎËßÖÈß ÒÐÓÁÍÀß THERMAFLEX (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)

Ï.Ì

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


66

8.03. ÑÀÍÔÀßÍÑ, ÌÎÉÊÈ, ÑÌÅÑÈÒÅËÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013

Ñòðîéêà

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÛÅ: ËÅÍ, ÔÓÌ ËÅÍÒÀ, ÏÀÐÎÍÈÒ ÍÀÑÎÑ PRISMA ÃÎÐÈÇÎÍÒ., ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍ., ÌÍÎÃÎÑÒÓÏÅÍ×ÀÒÛÉ

ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÎÒ 12 100-00

(3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 65-50-77, 912-7490630

ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ

ÍÀÑÎÑ ÃÍÎÌ ÍÀÑÎÑ ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕÎÄÀ Ä ÍÀÑÎÑ ÄÐÅÍÀÆÍÈÊ 110/6 ÍÀÑÎÑ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ OMEGA 25 SP ÍÀÑÎÑ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ OMEGA 40 SP

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1700-00 1 400-00 1760-00

(3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202

ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ

ÍÀÑÎÑ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ OMEGA 71 SP ÍÀÑÎÑ ÊÎÍÑÎËÜÍÛÉ Ê, ÊÌ ÍÀÑÎÑ ÌÀËÛØ 16 Ì 245 ÂÒ, ÏÎÃÐÓÆÍÎÉ, ÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÛÉ, 467 Ë/×ÀÑ ÍÀÑÎÑ ÏÎÃÐÓÆÍÎÉ SP (JUNIOR) 40/5 ÍÀÑÎÑ ÏÎÃÐÓÆÍÎÉ SP (JUNIOR) 70/6 ÍÀÑÎÑ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ ÖÍÑ (Ã) ÍÀÑÎÑ ÔÅÊÀËÜÍÈÊ 150/6

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

2070-00 ÄÎÃ. 1 913-00 4950-00 5700-00 ÄÎÃ. 2950-00

(3412) 791-201, 791-202 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412)908-992,799-707 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 791-201, 791-202

Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊ Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ

ÍÀÑÎÑ ÔÅÊÀËÜÍÛÉ ÑÌ ÍÀÑÎÑ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÖÌ ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 25/4G ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 25/6G ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 25/8G ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 32/4G ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 32/6G

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1960-00 2020-00 3430-00 2000-00 2 140-00

(3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 791-201, 791-202

ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ

ÍÀÑÎÑ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÉ BELAMOS BRS 32/8G ÍÀÑÎÑÛ (ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ, ÁÛÒÎÂÛÅ) ÍÀÑÎÑÛ GRUNDFOS ÍÀÑÎÑÛ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ ÖÈÐÊÓËßÖÈÎÍÍÛÅ GRUNDFOS, UNITHERM ÑÒÀÍÖÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÕP 05 ÀLL ØËÀÍÃÈ ÄËß ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ, ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ ØËÀÍÃÈ ÏÎËÈÂÎ×ÍÛÅ (ÐÅÇÈÍÀ, ÏÂÕ), ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ, ÑÈËÈÊÎÍÎÂÛÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì

3570-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 1 500-00 ÎÒ 2 530-00 3960-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 791-201, 791-202 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 437-376 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 795-000 (3412) 791-201, 791-202 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-73-37, 908-588

Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ RTG Ì-Í ÀÊÂÀÒÅÕÍÈÊÀ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÕÎÇÏÎÑÒÀÂÊÀ

ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 3200-00 2650-00

(3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83

ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË

4580-00 ÎÒ 2 500-00 ÄÎÃ. ÎÒ800-00 ÎÒ450-00 ÄÎÃ. ÎÒ260-00 ÄÎÃ. 8300-00 960-00 1020-00 ÎÒ967-00 ÄÎÃ.

(3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 795-000 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 45-43-34, 44-49-88 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 900-559, 900-523 (3412) 67-50-90, 68-09-11

ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË RTG ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÓÑÑ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ

Ì-Í Ì-Í Ì-Í Ì-Í Ì-Í

8.03. ÑÀÍÔÀßÍÑ, ÌÎÉÊÈ, ÑÌÅÑÈÒÅËÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÄËß ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇÎÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÂÀÍÍÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ, ÏÎÄÄÎÍÛ ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇ ÀÍÈÌÎ, ÁÐÈÇ (ÑÀÍÒÅÊ) ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇ ÁÐÈÇ ÝÊÎÍÎÌ (ÑÀÍÒÅÊ)

ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇ ÑÅÍÀÒÎÐ (ÑÀÍÒÅÊ) ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇÛ ÊÎÌÏÀÊÒ-ÓÍÈÒÀÇÛ, ÁÀ×ÊÈ, ÏÎËÎ×ÊÈ, ÑÈÄÅÍÜß ÌÎÉÊÈ (ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÀ, ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ, ÈÑÊÓÑÑÒ. ÊÀÌÅÍÜ), ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÄÎÇÀÒÎÐÛ ÌÎÉÊÈ ÑÒÀËÜÍÛÅ (ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÀ, ÝÌÀËÜ) ÌÎÉÊÈ ÝÌÀËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, ÍÅÐÆÀÂÅÉÊÀ, ÔÐÀÃÐÀÍÈÒ ÏËÈÒÊÀ ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÏÎËÎÒÅÍÖÅÑÓØÈÒÅËÈ ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÀÍÈÌÎ (ÑÀÍÒÅÊ) ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÁÎÐÅÀËÜ, ÑÅÍÀÒÎÐ, ÔÎÐÓÌ (ÑÀÍÒÅÊ) ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÁÐÈÇ, ÈÐÈÑ (ÑÀÍÒÅÊ) ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ DELLA  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÀÍÔÀßÍÑ: ÓÍÈÒÀÇÛ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ, ÏÜÅÄÅÑÒÀËÛ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

8.04. ÌÅÁÅËÜ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÒÓÀËÅÒÎÂ È ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÑÈÔÎÍÛ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÈÔÎÍÛ, ÃÈÁÊÀß ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÑÌÅÑÈÒÅËÈ (ÈÒÀËÈß) ÑÌÅÑÈÒÅËÈ ÄËß ÐÀÊÎÂÈÍ È ÄÓØÀ ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Ê ÑÌÅÑÈÒÅËßÌ ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÌÎÉÊÈ ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊ ÀÍÈÌÎ-40 Ñ 1 ÎÒÂ. (ÑÀÍÒÅÊ) ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊ ÀÍÈÌÎ-55 Ñ 1 ÎÒÂ. (ÑÀÍÒÅÊ) ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊ ÁÐÈÇ-55 Ñ 1 ÎÒÂ. Ñ ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ (ÑÀÍÒÅÊ) ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊ ÁÐÈÇ-60 Ñ 1 ÎÒÂ. Ñ ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ (ÑÀÍÒÅÊ) ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊÈ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÌÛÂÀËÜÍÈÊÈ, ÏÜÅÄÅÑÒÀËÛ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

67

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ600-00 ÎÒ320-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 830-00 1020-00 1020-00 960-00 ÎÒ 750-00 ÄÎÃ.

(3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 795-000 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 65-68-82, 65-68-83 (3412) 795-000 (3412) 90-45-29, 65-87-72

ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ RTG ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË ÈÆÒÎÐÃÌÅÒÀËË RTG ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 90-45-29, 65-87-72

ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

8.04. ÌÅÁÅËÜ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÒÓÀËÅÒÎÂ È ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÄËß ÂÀÍÍÎÉ È ÊÓÕÍÈ (ÇÅÐÊÀËÀ, ÐÅËÈÍÃÈ, ÊÐÞ×ÊÈ, ÏÎËÊÈ) ØÊÀÔÛ, ÒÓÌÁÛ ÝÊÐÀÍÛ ÄËß ÂÀÍÍÛ

8.06. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÁÀÍÜ, ÑÀÓÍ È ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ, ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ THERMEX (ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ, ÏÐÎÒÎ×ÍÛÅ) ÊÀÌÍÈ ÄËß ÑÀÓÍÛ: ÆÀÄÅÈÒ, ÊÂÀÐÖÈÒ, ÄÓÍÈÒ, ÒÀËÜÊÎÕËÎÐÈÒ, 20 Êà WWW.ITS-KAMIN.RU ÌÎÍÒÀÆ ÁÀÍÍÛÕ ÏÅ×ÅÉ È ÄÛÌÎÕÎÄΠWWW.ITS-KAMIN.RU ÏÐÈÁÎÐÛ ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÄËß ÁÀÍÜ È ÑÀÓÍ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ WWW.ITS-KAMIN.RU ÒÝÍ ÂÎÄßÍÎÉ, 2,5 ÊÂÒ, ÀÐÈÑÒÎÍ (ÊÈÒÀÉ)

ØÒ. ØÒ. ÓÏÀÊ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÎÒ2130-00 ÎÒ 280-00 ÄÎÃ. ÎÒ 450-00 262-00

(3412) 437-376 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412)908-992,799-707

ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ

8.07. ÀÊÂÀÏÀÐÊÈ, ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÎÄÎÅÌÛ, ÔÎÍÒÀÍÛ, ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ SPA-ÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÍÀÄÓÂÍÛÅ WWW.APRIT18.RU ÁÀÑÑÅÉÍ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÉ ÊÐÓÃËÛÉ WWW.APRIT18.RU ÄÀÒ×ÈÊÈ HUNTER ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÂÀ

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ39973-00 ÎÒ 14 240-00 ÎÒ2500-00

(3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 65-50-77, 912-7490630

ÀÏÐÈÒ ÀÏÐÈÒ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ

ÊËÀÏÀÍÛ ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÂÀ ÏËÅÍÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß ÄËß ÏÐÓÄÎÂ È ÂÎÄÎÅÌΠÑÎÏËÀ È ÑÏÐÈÍÊËÅÐÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÂÀ

ØÒ. ÊÂ.Ì ØÒ.

ÎÒ 1 640-00 ÎÒ410-00 ÎÒ200-00

(3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 65-50-77, 912-7490630

ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ

8.08. ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ È Î×ÈÑÒÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÁÛÒÎÂÛÅ ÔÈËÜÒÐÛ ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ (ÀÑÊ) WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ BIOXY WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÆÅËÎÁ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÌÅËÊÎÑÈÄßÙÈÉ 1000*145*60 ÆÈÐÎÓËÎÂÈÒÅËÈ ÏÎÄÌÎÅ×ÍÛÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 65 000-00 ÎÒ 40 000-00 ÎÒ 65 000-00 320-00 ÎÒ 10 500-00

(3412) 939-513, 912-8588880 (3412) 65-65-88 (3412) 65-65-88 (3412) 795-000 (3412) 939-513, 912-8588880

ÝÊÎËÎÑ-ÈÆÅÂÑÊ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ RTG ÝÊÎËÎÑ-ÈÆÅÂÑÊ

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß (×ÓÃÓÍ, ÏËÀÑÒÈÊ) ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÐÐ: ÒÐÓÁÀ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ËÞÊÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ËÞÊÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ, ÒÈÏ «Ë», «Ñ», «Ò», ×ÓÃÓÍÍÛÅ, ÏÎËÈÌÅÐ-ÏÅÑ×ÀÍÛÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ Î×ÈÑÒÍÎÅ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÅÊ Ñ ÎÁÎÐÎÒÍÛÌ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅÌ WWW.APRIT18.RU ÐÅØÅÒÊÀ ×ÓÃÓÍÍÀß Ä/ÆÅËÎÁÀ ÙÅËÅÂÀß 500*136*14 ÒÐÓÁÀ ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÏ 040...110 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÄÐÅÍÀÆÍÀß, Ñ ÃÅÎÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÌ ÔÈËÜÒÐÎÌ,D 50...200 ÌÌ,  ÁÓÕÒÀÕ ÒÐÓÁÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖ. ÄÂÓÕÑËÎÉÍÀß ÊÎÐÑÈÑ 110…2000 SN8 (12 Ì, 6 Ì) ÒÐÓÁÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÄÂÓÕÑËÎÉÍÀß PRAGMA ÏÏ 160/139 (6 Ì) ÒÐÓÁÀ ÎÁÑÀÄÍÀß Ñ ÐÅÇÜÁÎÉ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍ 125*5,0*3000 ÌÌ ÒÐÓÁÀ ÏÂÕ, ÏÏ ÄËß ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÃËÀÄÊÀß, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÀß, D110...200 ÌÌ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. Ï.Ì ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 850-00 ÎÒ 750-00 ÄÎÃ. 464-00 ÎÒ 20-00 ÎÒ 61-00 ÎÒ 194-00 2320-00 1 035-00 ÎÒ 80-00

(3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 67-50-90, 68-09-11 (3412)930-920 (3412) 795-000 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000 (3412) 795-000

ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ RTG ÀÏÐÈÒ RTG RTG RTG RTG RTG RTG RTG

(3412) 437-376 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 45-72-94, 91-30-35

ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÒÊ ÝÊÎÐÀ

8.09. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß DANFOSS, HONEYWELL, MADAS, SEITRÎN ÂÎÄÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ ÌÀÍÎÌÅÒÐÛ, ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÛ Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÃÀÇÀ ÁÛÒÎÂÎÉ ÃÐÀÍÄ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÂÎÄÛ

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÎÒ360-00 ÄÎÃ. 2000-00 ÄÎÃ.

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


68

8.10. ÏÐÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÂÎÄÛ, D15…150 ÌÌ (ÐÎÑÑÈß) Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÂÎÄÛ, ÌÀÍÎÌÅÒÐÛ, ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÛ

ØÒ.

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÎÒ 418-00 ÄÎÃ.

(3412) 795-000 (3412) 67-50-90, 68-09-11

RTG ÀÐÌÒÅÕÑÒÐÎÉ

6782-00 ÄÎÃ. ÎÒ 8 500-00 730-00 1 245-00 68-00 1100-00

(3412) 795-000 (3412) 437-376 (3412) 795-000 (3412)908-992,799-707 (3412)908-992,799-707 (3412)908-992,799-707 (3412) 795-000

RTG ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ RTG ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ RTG

8.10. ÏÐÎ×ÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÁÀÊ ÄËß ÂÎÄÛ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ATV-500 (500 ËÈÒÐÎÂ) ÁÀÊÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÄËß ÂÎÄÛ È ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ 200-5000 Ë ÃÈÄÐÀÍÒÛ ÏÎÆÀÐÍÛÅ, L 0,5…2,5 Ì, ×ÓÃÓÍ ÊÀÒÓØÊÀ GRINDA ÄËß ØËÀÍÃÀ, 45Ì / 1/2" ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ GRINDA ÑÀÄÎÂÛÉ CLEVER SPRAY, 8 Ë ÏÈÑÒÎËÅÒ-ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ GRINDA “CLASSIC QUICK-CONNECTION SYSTEM” ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÐÓÊÀ ÏÎÆÀÐÍÛÉ, D 51 ÌÌ, Ñ ÃÐ-50 È ÐÑ-50-01, 20 Ì

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

8.11. ÁÓÐÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÑÊÂÀÆÈÍ, ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÀÍÀËÈÇ ÂÎÄÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÑÊÂÀÆÈÍ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÑÊÂÀÆÈÍ WWW.MAKS1971.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍ ÁÓÐÅÍÈÅ ËÞÁÛÕ ÂÈÄÎÂ ÑÊÂÀÆÈÍ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

967-9191311 (3412) 67-18-94, 912-7600154 (3412) 56-32-66, 912-8586088 (3412) 56-32-66, 912-8586088 950 - 8117735

ÈÏ ÐÅÄÍÈÊÎÂ ÌÀÊÑ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÈÏ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÕ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ “ÏÎÄ ÊËÞ×” WWW.AGVA-REGION.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ (ÒÐÓÁÀ D 160 ÌÌ, ÑÒÅÍÊÀ 10-12 ÌÌ) ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ (ÒÐÓÁÀ D 160 ÌÌ, ÑÒÅÍÊÀ 10-12 ÌÌ) WWW.TUGAI.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ Â ÒÐÓÄÍÎÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÌÅÑÒÀÕ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÄÎ 8 Ì ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÄÎ 8 Ì, ÌÈÍÈ-ÊÎËÎÄÖÛ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)240-330 912-0100969 912-8772700 (3412) 244-666 (3412) 47-44-43, 47-25-06 (3412) 47-44-43, 47-25-06

ÈÏ ØÎÐÊÈÍ ÈÏ ÑÎËÎÂÜÅÂ ÈÏ ÒÓÃÀÉ ÈÏ ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÈÏ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ ÈÏ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ

ÄÎÃ. 967-9191311 ÄÎÃ. (3412) 47-44-43, 47-25-06 ÄÎÃ. 967-9191311 ÄÎÃ. (3412) 50-50-74, 904-2758025 ÄÎÃ. (3412) 65-65-88 ÄÎÃ. 912-8772700 ÄÎÃ. (3412) 47-25-06, 950-1599638

ÈÏ ÐÅÄÍÈÊÎÂ ÈÏ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ ÈÏ ÐÅÄÍÈÊÎÂ ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÃÐÏ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÈÏ ÒÓÃÀÉ ÈÆÁÓÐÊÎÌ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ (ÏÎËÍÛÉ ÏÀÊÅÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ) WWW.TUGAI.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ (ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ)

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.AGVA-REGION.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.MAKS1971.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ Â ÒÐÓÄÍÎÄÎÑÒÓÏÍÛÕ ÌÅÑÒÀÕ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ, ÄÎÃÎÂÎÐ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÊÎÒÒÅÄÆÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÕÎÇßÅÂ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÑÀÄÎÎÃÎÐÎÄÀÕ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÑÀÄÎÎÃÎÐÎÄÀÕ WWW.TUGAI.RU ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÏÎÄ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÁÓÐÅÍÈÅ, ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÅÑÑÎÍÛ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍ ÈÇ ÏÎËÈÌÅÐΠWWW.APRIT18.RU ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÏÎ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÎÁÂßÇÊÀ ÑÊÂÀÆÈÍ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍ (ÂÎÄÀ) ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍ (ÂÎÄÀ) WWW.TUGAI.RU

Ì

Ì

Ì Ì

Ì

ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

912-8573731 (3412) 67-18-94, 912-7600154 912-0100969 912-0100969 (3412) 56-32-66, 912-8586088 (3412) 56-32-66, 912-8586088

ÈÏ ØÎÐÊÈÍ ÌÀÊÑ ÈÏ ÑÎËÎÂÜÅÂ ÈÏ ÑÎËÎÂÜÅÂ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÏÐÎÁÓÐÈÌ

ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. 912-8772700 ÄÎÃ. (3412) 47-25-06, 950-1599638 ÄÎÃ. (3412) 244-666 ÄÎÃ. 967-9191311 24 135-00 (3412) 52-81-64, 912-7693873 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. (3412) 24-08-13, 950-1660813 ÄÎÃ. 912-0100969 ÄÎÃ. 912-8772700

ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÈÏ ÒÓÃÀÉ ÈÆÁÓÐÊÎÌ ÈÏ ÀÃÀÔÎÍΠÈÏ ÐÅÄÍÈÊΠÀÏÐÈÒ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÂÎÄßÍÎÉ ÈÏ ÑÎËÎÂÜÅ ÈÏ ÒÓÃÀÉ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

8.12. ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÐÅÌÎÍÒ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ “ÏÎÄ ÊËÞ×” ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ “ÏÎÄ ÊËÞ×” WWW.TUGAI.RU ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ WWW.MAKS1971.RU ÎÒÎÏËÅÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×” WWW.AGVA-REGION.RU ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÄÎÌÀ WWW.AGVA-REGION.RU Î×ÈÑÒÊÀ ÇÀÈËÅÍÍÛÕ ÑÊÂÀÆÈÍ, ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÏÎÄÁÎÐ, ÌÎÍÒÀÆ ÍÀÑÎÑÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß WWW.MAKS1971.RU ÏÐÎÌÛÂÊÀ È ÏÐÎÊÀ×ÊÀ ÑÊÂÀÆÈÍ ÄÎ ×ÈÑÒÎÉ ÂÎÄÛ ÐÅÌÎÍÒ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ ÐÅÌÎÍÒ ÑÊÂÀÆÈÍ, ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÑÊÂÀÆÈÍÀ “ÏÎÄ ÊËÞ×” WWW.MAKS1971.RU ÑÊÂÀÆÈÍÀ “ÏÎÄ ÊËÞ×”. ÄÎÃÎÂÎÐ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÑÊÂÀÆÈÍÛ “ÏÎÄ ÊËÞ×” ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÅ. ÄÎÃÎÂÎÐ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÃÀÐÀÍÒÈß

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎÃ. 950 - 8117735 ÄÎÃ. 912-0100969 ÄÎÃ. 912-8772700 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. (3412) 65-65-88 ÄÎÃ. (3412) 67-18-94, 912-7600154 ÄÎÃ. (3412)240-330 ÄÎÃ. 912-7436167 ÄÎÃ. (3412) 244-666 ÄÎÃ. (3412) 907-434, 912-7600154 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. (3412) 47-25-06, 950-1599638 ÄÎÃ. (3412) 244-666 ÄÎÃ. (3412) 67-18-94, 912-7600154 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088 ÄÎÃ. 967-9191311 ÄÎÃ. (3412) 56-32-66, 912-8586088

69

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÏ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÕ ÈÏ ÑÎËÎÂÜÅÂ ÈÏ ÒÓÃÀÉ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÌÀÊÑ ÈÏ ØÎÐÊÈÍ ÈÏ ØÎÐÊÈÍ ÈÏ ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÌÀÊÑ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÈÆÁÓÐÊÎÌ ÈÏ ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÌÀÊÑ ÏÐÎÁÓÐÈÌ ÈÏ ÐÅÄÍÈÊÎÂ ÏÐÎÁÓÐÈÌ

8.12. ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÐÅÌÎÍÒ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÇÀÌÅÍÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÇÀÌÅÍÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÌÎÍÒÀÆ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ, ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÌÎÍÒÀÆ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß Î×ÈÑÒÊÀ ÆÈÐÎÓËÎÂÈÒÅËÅÉ ÏÎÑÒÀÂÊÀ È ÌÎÍÒÀÆ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ WWW.APRIT18.RU ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ

Ï.Ì

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ50-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 65-65-88 (3412) 477-443, 493-451 950 - 8117735 (3412) 47-08-91, 965-8458031 (3412) 24-08-13, 950-1660813 (3412) 24-08-13, 950-1660813 (3412) 47-00-33, 951-1973333 950 - 8117735 919-9049870 (3412) 52-81-64, 912-7693873 919-9049870 (3412) 24-08-13, 950-1660813

ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ ÈÏ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÕ ÈÏ ÁÎÃÄÀÍÎÂÑÊÀß ÂÎÄßÍÎÉ ÂÎÄßÍÎÉ ÈÏ ÊÀÐÀÌΠÈÏ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑ-ÈÍÆÈÍÈÐÈÍà ÀÏÐÈÒ ÐÅÑÓÐÑ-ÈÍÆÈÍÈÐÈÍà ÂÎÄßÍÎÉ

ÄÎÃ. (3412) 55-35-00, 919-9112801 ÄÎÃ. 912-8570693,922-6842279

ÈÆÏÅÊÑ ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

8.13. ÐÅÌÎÍÒ, ÌÎÍÒÀÆ È ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ È ÇÀÌÅÐÇÀÍÈß ÌÎÍÒÀÆ È ÇÀÌÅÍÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ (ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÒÅÏËÛÅ ÏÎËÛ, ÃÂÑ/ÕÂÑ) ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÛ (ÃÂÑ/ÕÂÑ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß). ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑË.

9. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 9.01. ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÏÎËÎÂ È ÊÐÛØ ÊÀÁÅËÜ ÃÐÅÞÙÈÉ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÇÀÌÅÐÇÀÍÈß ÂÎÄÎÑÒÎ×. ÒÐÓÁ WWW.18TP.UCOZ.RU ÊÀÁÅËÜ ÑÀÌÎÐÅÃÓËÈÐ. ÃÐÅÞÙÈÉ Ä/ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄΠWWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ËÅÍÒÀ ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÀß ÄËß ÒÅÏËÈÖ È ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑΠËÅÍÒÀ ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÀß ÝÍÃË-1 WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÏËÅÍÊÀ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß, ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÐÅß WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÈÑÒÅÌÀ “ÊÐÛØÈ ÁÅÇ ÑÎÑÓËÅÊ” ÑÈÑÒÅÌÀ “ÍÅÇÀÌÅÐÇÀÞÙÈÉ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ” ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÎÃÐÅÂÀ ÏÎËÀ, ÒÐÓÁ, ÒÅÏËÈÖ, ÐÅÇÅÐÂÓÀÐΠWWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÈÑÒÅÌÛ: “ÊÐÛØÈ, ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÛ ÁÅÇ ËÜÄÀ È ÑÍÅÃÀ” WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÒÅÏËÛÅ ÏÎËÛ ÒÅÏËÛÅ ÏÎËÛ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÒÅÏËÛÅ ÏÎËÛ Ñ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ, ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16 ËÅÒ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÀÒΠÁÅÇ ÑÒßÆÊÈ, ÏÎÄ ÏËÈÒÊÓ+ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ ÑÂÅÐÕÒÎÍÊÈÉ, ÝÊÎÍÎÌ., ÁÅÇ ÑÒßÆÊÈ WWW.18TP.UCOZ.RU ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÊÀÁÅËÜÍÛÉ Â ÑÒßÆÊÓ ÏÎÄ ÏËÈÒÊÓ, ÃÀÐÀÍÒÈß 25 ËÅÒ WWW.18TP.UCOZ.RU ÒÅÏËÛÉ ÏÎË-ÒÅÐÌÎÏËÅÍÊÀ (ÁÅÇ ÑÒßÆÊÈ), ÓÍÈÂÅÐÑÀË WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÒÅÐÌÎÏËÅÍÊÀ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÄËß ÒÅÏËÛÕ ÏÎËΠÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ, ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÅÏËÛÕ ÏÎËÎÂ È ÑÈÑÒÅÌ ÑÍÅÃÎÒÀßÍÈß

Ï.Ì Ï.Ì Ì Ï.Ì

Ì Ì ÊÂ.Ì ÊÂ.Ì Ï.Ì Ï.Ì Ï.Ì ÊÂ.Ì ØÒ.

ÎÒ 195-00 ÎÒ200-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ290-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ1300-00 ÄÎÃ. ÎÒ 1 150-00 ÎÒ 265-00 ÎÒ 890-00 ÎÒ290-00 ÄÎÃ. ÎÒ 590-00

(3412) 244-331, 951-1950303 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 799-757, 65-88-93 (3412) 47-25-60, 21-74-78 (3412) 47-25-60, 21-74-78 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 47-25-60, 21-74-78 (3412) 65-88-93, 79-97-67 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 244-331, 951-1950303 (3412) 244-331, 951-1950303 (3412) 244-331, 951-1950303 (3412) 65-87-83, 79-97-57 (3412) 47-25-60, 21-74-78 (3412) 244-331, 951-1950303

ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÔÅÍÈÊÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÊÎÌÏÀÍÈß ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÊÎÌÏÀÍÈß ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÔÅÍÈÊÑ ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÔÅÍÈÊÑ ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÔÅÍÈÊÑ ÈÏ ÕÎËÎÄÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÒÅÏËÛÉ ÏÎË ÔÅÍÈÊÑ

9.02. ÊÎÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ È ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÛ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÀÐÌÀÒÓÐÀ, ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ, ÑÒÀËÜÍÛÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ PRADO ÁÀÊ WESTER, ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß, 18 Ë ÁÀÊ WESTER, ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß, 24 Ë

ØÒ.

ÄÎÃ. ÎÒ853-10 ÎÒ905-50

(3412) 45-36-73, 45-36-85 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÒÄ ÈÆÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ


70

9.02. ÊÎÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ È ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÛ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

10.05.2013 ÅÄ. ÈÇÌ.

ÁÀÊ WESTER, ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, 12 Ë ÁÀÊ WESTER, ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, 8 Ë

ÖÅÍÀ

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÎÒ761-20 ÎÒ679-90

(3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14

4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ

ÁÀÊÈ ÌÅÌÁÐÀÍÍÛÅ ÁÀÊÈ ÐÀÑØÈÐÈÒÅËÜÍÛÅ, ÌÅÌÁÐÀÍÍÛÅ 8…500 Ë ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÍÅÇÀÌÅÐÇÀÞÙÀß ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß ÊËÀÏÀÍ ÇÀÏÎÐÍÛÉ ÄËß ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÏÐßÌÎÉ 1/2" ICMA

ØÒ. ØÒ. Ë ØÒ.

ÄÎÃ. ÎÒ750-00 ÄÎÃ. 159-00

(3412) 437-376 (3412) 436-436, 795-500 (3412) 437-376 (3412) 912-826, 912-825

ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ

ÊËÀÏÀÍ ÊÝà 97/20, ÄÓ 20…80 ÃÀÇ ÊËÀÏÀÍ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÐÓ×ÍÎÉ ÄËß ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÏÐßÌÎÉ 1/2" ICMA ÊËÀÏÀÍ ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐßÌÎÉ 1/2" 28*1,5 ICMA ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÒÅË PROTHERM ÃÅÏÀÐÄ 23 MTV (ÒÓÐÁÎ) (ÑËÎÂÀÊÈß) ÊÎÒÅË ÃÀÇÎÂÛÉ BUDERUS LOGAMAX 2-ÊÎÍÒ. 24ÊÂÒ. ÄÛÌÎÕÎÄ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ4000-00 167-00 288-00 ÄÎÃ. 25799-00 27500-00

(3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 437-376 (3412) 795-000 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00

ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ RTG ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ

ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ BAXI MAIN FOUR 240 FI ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ BAXIMAINFOUR 24 ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ IMMERGAS EOLO SAR 14 ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ IMMERGAS EOLO STAR 24 ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ VAILLANT 242/3-5H ÊÎÒÅË ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÎÀÇÈÑ 13ÊÂÒ

ÎÒ23007-10 ÎÒ24602-40 ÎÒ23900-00 ÎÒ23900-00 ÎÒ38716-00 ÎÒ 15 674-80

(3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14

4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ

ÊÎÒÅË ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÊÑ-à 10 «ÀÏÅÊÑ» ÊÎÒÅË ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÊÑ-à 8 «ÀÏÅÊÑ» ÊÎÒÅË ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÏÎËÜÍÛÉ ÊÑ-à 8-09 (S) «ÀÏÅÊÑ» ÊÎÒÅË ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀ ÌÀÑËÅ

ØÒ.

ÎÒ 6 345-70 ÎÒ6203-90 ÎÒ7663-40 7500-00

(3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 473-973

4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ

ÊÎÒÅË ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÊÓÏÅÐ ÊÎÒËÛ NAVIEN ÊÎÒËÛ RODA, ÈÒÀËÈß ÊÎÒËÛ VAILLANT ÊÎÒËÛ ÃÀÇÎÂÛÅ ELECTROLUX WWW.NEWPERSONA.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ18950-00 ÎÒ18796-00 ÎÒ22919-00 ÎÒ33200-00 25000-00

(3412) 655-533, 655-143 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 655-533, 655-143 (3412) 565-235

Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ

ÊÎÒËÛ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ, PROTHERM ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÒÅËÜÍÎÃÎ, ÍÀÑÎÑÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß, ÕÂÎ WWW.ENERGOTEH.NETHOUSE.RU ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ AL GARDA 500/80 ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ROYAL THERMO OPTIMA-L WWW.NEWPERSONA.RU ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖ. ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ELEGANCE WAVE 500/80 175ÂÒ (ÈÒÀËÈß) ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ GLOBAL ISEO-500, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ

ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 280-00 345-00 350-00 ÎÒ365-30

(3412) 655-533, 655-143 (3412)320-623,909-957 (3412) 912-826, 912-825 (3412) 565-234 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 90-14-14

Ì-Í ÒÅÐÌÎÊËÓÁ ÝÍÅÐÃÎÒÅÕ ÑÀÍÒÅÕÁÀÇÈÑ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ 4 ÑÒÈÕÈÈ

ÎÒ243-10 ÎÒ348-00 ÎÒ238-00 ÎÒ350-90 ÎÒ 251-10

(3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14 (3412) 72-10-10, 912-760-26-00 (3412) 90-14-14 (3412) 90-14-14

4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ ÑÊ ÂÎÄÎËÅÉ 4 ÑÒÈÕÈÈ 4 ÑÒÈÕÈÈ

ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ KONNER LUX 70/500, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ WARMA WB 500, ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ VARMEGA ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ ÎÀÇÈÑ BR 500/80, ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÀÄÈÀÒÎÐ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ ÎÀÇÈÑ R 500/70, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ

ØÒ. ÑÅÊÖÈß ÑÅÊÖÈß

ÑÅÊÖÈß

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

9.03. ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ, ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ, ÒÅÏËÎÂÛÅ ÏÓØÊÈ, ÊÀËÎÐÈÔÅÐÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÐÀÄÈÀÒÎÐ ×ÓÃÓÍÍÛÉ ÌÑ-140 (ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË) ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÌÑ-140, ×ÓÃÓÍÍÛÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ, ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ, ×ÓÃÓÍÍÛÅ, ÑÅÊÖÈß ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÏÀÍÅËÜÍÛÅ ÑÒÀËÜÍÛÅ PRADO, ÀÐÌÀÒÓÐÀ, ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÏÀÍÅËÜÍÛÅ KERMI (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ×ÓÃÓÍÍÛÅ ÌÑ-140 ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÜ ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÑÅÊÖÈß ÑÅÊÖÈß ÑÅÊÖÈß ØÒ.

ÒÅËÅÔÎÍ

260-00 ÎÒ350-00 ÄÎÃ. ÎÒ 297-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ2800-00 ÄÎÃ. ÎÒ70-00

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

71

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 55-94-92 (3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 437-376 (3412) 795-000 (3412) 90-45-29, 65-87-72 (3412) 45-36-73, 45-36-85 (3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 45-72-94, 91-30-35 (3412) 68-42-45, 795-500

ÈÏ ÌÀÐÊÎÂÀ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ RTG ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ÒÄ ÈÆÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ

(3412)908-992,799-707

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ

9.03. ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ, ÒÅÏËÎÂÛÅ ÇÀÂÅÑÛ, ÒÅÏËÎÂÛÅ ÏÓØÊÈ, ÊÀËÎÐÈÔÅÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÂÅÊÒÎÐ ÝÂÓÑ - 2,0 ÊÂÒ, 1110*400*85 ÌÌ (Ã. ÌÈÀÑÑ)

ØÒ.

1 845-00

9.05. ÏÅ×È È ÊÀÌÈÍÛ, ÄÛÌÎÕÎÄÛ, ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÏÅ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ×ÈÑÒÊÀ ÄÛÌÎÕÎÄΠÄÛÌÎÕÎÄÛ ÄÛÌÎÕÎÄÛ

ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

904-3173499 909-7157702

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÑÂßÇÈ ÌÒ

ÇÀÄÂÈÆÊÀ-ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ ÊÀÌÍÈ ÄËß ÁÀÍÈ, ÑÀÓÍÛ (ÓÏÀÊÎÂÊÀ 20 ÊÃ) ËÈÒÜÅ ×ÓÃÓÍÍÎÅ ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ ÒÅÐÌÎÔÎÐ, ÔÅÐÈÍÃÅÐ, ÃÐÅÉÂÀÐÈ, KASTOR, HARVIA ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÜ, ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ È ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ØÒ.

800-00 ÎÒ 180-00 ÄÎÃ. ÎÒ 5 200-00 ÄÎÃ.

(3412) 32-02-41, 904-3134590 909-7157702 (3412)907-739,963-0286469 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 47-87-87, 950-1618787

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 ÌÒ ÈÏ ÀÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× Ó ÊÀÌÈÍÀ ÌÒ

ÏÅ×È ÍÀ ÎÒÐÀÁÎÒÊÅ-ÁÓÐÆÓÉÊÀ ÏÅ×È ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÀß D 530, 2 ÝÔ. ÊÀÌÅÍÊÈ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÀß ÍÀ ÏßÒÈ, ØÅÑÒÈ-ÑÒÅÍÎÊ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÀß, Ò/Æ 4 ÌÌ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

5000-00 ÎÒ 4 500-00 ÎÒ10000-00 ÎÒ12000-00 6000-00

(3412) 473-973 909-7157702 (3412) 32-02-41, 904-3134590 (3412) 32-02-41, 904-3134590 (3412) 32-02-41, 904-3134590

ÒÌ ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ ÌÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1

ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÀß, Ò/Æ 8 ÌÌ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÀß, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ (ÂÑÅ ×ÀÑÒÈ ÑÚÅÌÍÛÅ) ÏËÈÒÛ ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÛÅ ÄËß ÑÀÓÍÛ ÔËÀÌÌÀ, 610*1200 (ÐÎÑÑÈß) WWW.ITS-KAMIN.RU ÏËÈÒÛ ÒÅÐÌÎÈÇÎË. SUPER ISOL ÄÎ 1000°Ñ, 1200*1000*30 ÌÌ WWW.ITS-KAMIN.RU

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ10000-00 11 000-00 ÎÒ620-00 2750-00

(3412) 32-02-41, 904-3134590 (3412) 32-02-41, 904-3134590 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 68-26-94, 63-71-95

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1 Ó ÊÀÌÈÍÀ Ó ÊÀÌÈÍÀ

ÑÝÍÄÂÈ×-ÒÐÓÁÀ, ÐÀÇÍ. D, ÍÅÐÆ./ÝÌÀËÈÐ., 1 Ì WWW.ITS-KAMIN.RU ÒÅÐÌÎ-ÄÛÌÎÕÎÄÛ (ÑÝÍÄÂÈ×) ÒÐÓÁÀ ÁÅÇ ÈÇÎË., D115 ÌÌ, 1 Ì, ÍÅÐÆ. WWW.ITS-KAMIN.RU ÒÐÓÁÀ-ÄÛÌÎÕÎÄ D ÎÒ 115

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 1 300-00 ÄÎÃ. 470-00 ÎÒ550-00

(3412) 68-26-94, 63-71-95 904-3173499 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 32-02-41, 904-3134590

Ó ÊÀÌÈÍÀ ÑÒÀËÜÍÛÅ ÑÂßÇÈ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1

ÎÒ700-00 2500-00

(3412) 68-42-45, 795-500 (3412) 32-02-41, 904-3134590

ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÖÅÕ ¹1

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ

ÄÎÃ.

(3412) 24-08-13, 950-1660813

ÂÎÄßÍÎÉ

ÌÎÍÒÀÆ ÊÎÒÅËÜÍÛÕ ÁËÎ×ÍÎ-ÌÎÄÓËÜÍÛÕ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÁÅËÜÍÛÕ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÌÎÍÒÀÆ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)320-623,909-957 (3412) 477-443, 493-451

ÝÍÅÐÃÎÒÅÕ ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ

ØÒ.

9.06. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ È ÄÐÓÃÈÅ ÃÀÇÎÂÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÄÓÊÒÎÐÛ ÀÖÅÒÈËÅÍÎÂÛÅ, ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÅ (ÁÀÎ, ÁÊÎ) ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÈÊ (ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ Ñ ÐÅÇÜÁÎÉ)

ØÒ. ØÒ.

9.07. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÃÀÇÎÂÎÃÎ È ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


72

10. ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÅÒÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÌÎÍÒÀÆ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß WWW.AGVA-REGION.RU ÌÎÍÒÀÆ ÑÈÑÒÅÌ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÈÆÅÂÑÊ.ÐÔ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ È ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÅ ÊÎÒËÎÂ È ÊÎÒÅËÜÍÛÕ WWW.NEWPERSONA.RU ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ ÎÒ 100 ÊÂÒ WWW.ENERGOTEH.NETHOUSE.RU

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. 600-00 ÄÎÃ.

ØÒ.

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ (3412)240-330 (3412) 24-08-13, 950-1660813 (3412) 565-235 (3412)320-623,909-957

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÏ ØÎÐÊÈÍ ÂÎÄßÍÎÉ ÕÎËÄÈÍà ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ ÝÍÅÐÃÎÒÅÕ

10. ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÅÒÈ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÌÎÍÒÀÆ ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 65-65-88 (3412) 56-81-31

ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÈÏ ÏÎÑÀÄÎÂ

11. ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÂÅÍÒÈËßÖÈß ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ERA, DOSPEL, STYL, STANDART

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ÎÑÅÂÛÅ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ ZANUSSI ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ WWW.NEWPERSONA.RU

ØÒ.

ÎÒ400-00

(3412) 32-24-24

ÕÎÐÎØÈÅ ÄÂÅÐÈ

ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. 10000-00

(3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 565-234

ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ ÕÎËÄÈÍÃ ÍÎÂÀß ÏÅÐÑÎÍÀ

12. ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 12.01. ÊÀÁÅËÜ, ÏÐÎÂÎÄ, ÝÌÀËÜ-ÏÐÎÂÎÄ ÊÀÁÅËÜ ÂÂà 3*1,5 ÊÀÁÅËÜ, ÏÐÎÂÎÄ, ÝÌÀËÜ-ÏÐÎÂÎÄ

Ì Ì

20-50 ÄÎÃ.

(3412)908-992,799-707 (3412) 930-189

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÝÊ ÝÍÅÐÃÎÊÐÀÔÒ

ÊÀÍÀË ÊÀÁÅËÜÍÛÉ EKF-PLAST 15*10 ÌÌ, ÁÅËÛÉ ÏÐÎÂÎÄ ÑÈÏ 4 2*16 ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÀß ÒÐÓÁÀ ÄËß ÏÐÎÊËÀÄÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÊÀÁÅËß ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ, ÄÂÓÑÒÅÍÍÀß, 50…200 ÌÌ ÒÐÓÁÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÅ ÒÂ-40, ÒÊÐ, ÒËÂ, ÒÓÒ ÓÄËÈÍÈÒÅËÜ ÝÊÑÏÅÐÒ, 2 ÃÍÅÇÄÀ, 2 Ì, 10À/2,2ÊÂÒ ÏÂÑ 2*1 EKF

Ì Ì

11-00 ÎÒ25-00 ÄÎÃ. ÎÒ 58-00 ÄÎÃ. 106-00

(3412)908-992,799-707 (3412) 930-189 (3412) 43-08-75 (3412) 795-000 (3412)930-920 (3412)908-992,799-707

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÝÊ ÝÍÅÐÃÎÊÐÀÔÒ ÃÐÎÌÎÂ RTG ÏÐÎÌÏÎËÈÌÅÐ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ

(3412)908-992,799-707 (3412) 930-189 (3412) 930-189

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÝÊ ÝÍÅÐÃÎÊÐÀÔÒ ÝÊ ÝÍÅÐÃÎÊÐÀÔÒ

ØÒ. ØÒ.

12.02. ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ È ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ 1-ÊËÀÂÈØÍÛÉ, ÁÅËÛÉ LEGRAND QUTEO ÈÇÄÅËÈß ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ, ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ WESSEN, MAKEL, SIMON ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ ÁÛÒÎÂÛÅ

ØÒ. ØÒ.

58-00 ÄÎÃ. ÎÒ450-00

12.03. ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ËÀÌÏÛ, ÄÐÓÃÀß ÑÂÅÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ËÀÌÏÀ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÄËß ÍÀÃÐÅÂÀ ÈÊÇÊ-250 ËÀÌÏÀ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß MR16 G5.3 LED18 2W 220V 4000K FERON ËÀÌÏÀ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÀß 15W 4000K E27 8000H EKF ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÏËÎÑÊÈÉ ËÏÎ 2*40 ÝÏÐÀ ÑÒÅÊËÎ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÐÀÑÒÐÎÂÛÉ 4*18 ÂÑÒÐ. ÝÏÐÀ LIGHTLUX

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

130-00 113-00 70-00 ÎÒ400-00 645-00

(3412)908-992,799-707 (3412)908-992,799-707 (3412)908-992,799-707 (3412) 930-189 (3412)908-992,799-707

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÝÊ ÝÍÅÐÃÎÊÐÀÔÒ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ

ØÒ.

265-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1207-00 ÄÎÃ.

(3412)908-992,799-707 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 43-08-75 (3412)908-992,799-707 (3412) 43-08-75

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÏÐÀÊÒÈÊ ÃÐÎÌÎÂ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÃÐÎÌÎÂ

12.04. ÝËÅÊÒÐÎÙÈÒÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ ÁÎÊÑ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÍÀ 10 ÀÂÒÎÌÀÒ IÐ40 EKF ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß ÏÎÄÑÒÀÍÖÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔ. ÊÒÏ, ÍÊÓ, ÊÑÎ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß CHÝ1-500ÂÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ EKF ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÛ (ÌÀÑËßÍÛÅ, ÑÓÕÈÅ) ÒÌÃ, ÒÌ, ÒÑÇ, ÒÑ

ØÒ.

12.05. ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÈ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ØÒ.

ÄÎÃ.

(3412) 91-51-47, 91-51-48

ÏÐÀÊÒÈÊ

ÇÂÎÍÎÊ ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÎÉ 32 ÌÅËÎÄÈÈ (ÁÅËÛÉ, ÑÈÍÈÉ) 100 Ì 2*1.5V/AAA E-221 ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ

ØÒ. ØÒ.

214-00 ÄÎÃ.

(3412)908-992,799-707 (3412) 91-51-47, 91-51-48

ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÏÐÀÊÒÈÊ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

12.07. ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ CE101 145M 1Ô 5À-60À ÎÄÍÎÒÀÐÈÔÍÛÉ ÍÀ ÄÈÍ-ÐÅÉÊÓ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÀÂÍÎÃÎ ÏÓÑÊÀ ×ÀÑÒÎÒÍÛÅ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

73

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. 550-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 56-21-75, 63-78-64 (3412)908-992,799-707 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48

ÝÊÎÂÀÒÀ-ÈÆ ÀÌÏÅÐ È ÂÎËÜÒ ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÀÈÐ 0,18…45 ÊÂÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÒÎÐÛ ÀÍÒÈÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÛÅ, ÄÓ 25…200

ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 1 050-00 ÎÒ500-00

(3412) 66-45-88, 795-500 (3412) 68-42-45, 795-500

ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ

ÐÅÌÎÍÒ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ ÀÈÌ, 4ÂÐ, ÂÀ È ÄÐ.

ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 49-29-02, 909-7147710 (3412) 91-51-47, 91-51-48

ÈÏ ÊÎÒÎÂÀ ÏÐÀÊÒÈÊ

ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÇÀÙÈÙÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß (IP 23) 5ÀÍ, 5ÀÌÍ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÊÐÀÍÎÂÛÅ ÌÒF, ÌÒÍ, ÄÌÒÔ, ÀÌÒÊÔ, ÀÌÒÊÍ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÎÁÙÅÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÀÈÐ, À, 5À È ÄÐ. ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÎÄÍÎÔÀÇÍÛÅ ÀÈÐÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48 (3412) 91-51-47, 91-51-48

ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ ÏÐÀÊÒÈÊ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)320-623,909-957 (3412) 90-21-63, 90-24-06 (3412) 49-29-02, 909-7147710 912-8570693,922-6842279

ÝÍÅÐÃÎÒÅÕ ËÈÄÅÐ ÈÏ ÊÎÒÎÂÀ ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 49-29-02, 909-7147710 (3412) 67-03-03, 912-8586022

ÈÏ ÊÎÒÎÂÀ ÈÏ ÀÁÁßÑÎÂÀ

12.07. ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ

12.08. ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ È ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ WWW.ENERGOTEH.NETHOUSE.RU ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÅÌÎÍÒ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÂ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ (ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÇÀÌÅÐÛ, ÌÎÍÒÀÆ, ÐÅÌÎÍÒ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ)

12.09. ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐΠÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÏÎÐ ÝËÅÊÒÐÎÎÑÂÅÙÅÍÈß

13. ÑÈÑÒÅÌÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÂßÇÈ 13.01. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕÐÀÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÄÎÌÎÔÎÍÛ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Ñ ÂÛÂÎÄÎÌ ÑÈÃÍÀËÀ ÎÏÑ ÍÀ ÎÏ È ÅÄÄÑ ÎÕÐÀÍÍÎ-ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÎÌ (ÑÊÓÄ). ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑË. ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËß

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279

ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279

ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

13.02. ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄÛÌÎÓÄÀËÅÍÈÅ. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Ñ ÂÛÂÎÄÎÌ ÑÈÃÍÀËÀ ÎÏÑ ÍÀ ÎÏ È ÅÄÄÑ ÎÕÐÀÍÍÎ-ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß (ÂÎÄÀ, ÏÎÐÎØÎÊ, ÃÀÇ, ÀÝÐÎÇÎËÜ)

13.03. ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÛ È ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÄÛÌÎÓÄÀËÅÍÈß È ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑË. ÃÈÄÐÀÍÒÛ ÏÎÆÀÐÍÛÅ, ÔËÀÍÖÛ ÏÎÄ ÃÈÄÐÀÍÒ ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÍÀß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ (ÇÄÀÍÈÉ, ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ) ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÀ ÌÁÎÐ ÑÒÂÎË ÐÓ×ÍÎÉ, ÏÎÆÀÐÍÛÉ ØËÀÍà ÏÎÆÀÐÍÛÉ

Ï.Ì ØÒ. ØÒ.

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 122-00 ÎÒ925-00

912-8570693,922-6842279 (3412) 45-72-94, 91-30-35 912-8570693,922-6842279 (3412) 655-134 (3412) 436-436, 66-45-88 (3412) 436-436, 66-45-88

ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÒÊ ÝÊÎÐÀ ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ-ÑÅÐÂÈÑ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ ÓÄÌÓÐÒÑÍÀÁ

13.04. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÎÕÐÀÍÍÎÃÎ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÄÛÌÎÓÄÀËÅÍÈß È ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑË. ÎÕÐÀÍÍÎ-ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎÌÎÙÜ Â ÇÀÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÐÀÑ×ÅÒ ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ ÇÄÀÍÈÉ, ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279 912-8570693,922-6842279

ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

ÎÒ859-00

(3412) 51-41-78, 65-88-93

ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ

13.05. ÑÅÉÔÛ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÂÑÊÐÛÒÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÝØ-ÁÎÊÑ ÄËß ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÅÉ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ

ØÒ.

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


74

12.08. ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ È ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓà ÑÅÉÔ ÂÇËÎÌÎÑÒÎÉÊÈÉ 1 ÊËÀÑÑ VALBERG ASÊ-30 WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔ ÊÑ 17 ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÇÀÌÎÊ. ÑÓÏÅÐ-ÀÊÖÈß “ËÓ×ØÀß ÖÅÍÀ” ÑÅÉÔÛ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÈÆÅÂÑÊÓ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔÛ ÂÇËÎÌÎÑÒÎÉÊÈÅ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÝÊÎÍÎÌÈß! WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔÛ ÄÅØÅÂÛÅ, ÝÊÎÍÎÌ-ÑÅÐÈÈ ÑÅÉÔÛ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔÛ ÌÅÁÅËÜÍÛÅ, ÂÇËÎÌÎÑÒÎÉÊÈÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ. ÃÀÐÀÍÒÈß ÄÎ 15 ËÅÒ ÑÅÉÔÛ ÎÃÍÅÂÇËÎÌÎÑÒÎÉÊÈÅ, ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ, ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÑÅÉÔÛ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ ÊËÀÑÑ 30Á, 60Á, 120Á ÑÅÉÔÛ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ ÏÎ Î×ÅÍÜ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔÛ ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÎÒ 1-20 ÑÒÂÎËΠÑÅÉÔÛ ÎÔÈÑÍÛÅ, ÌÅÁÅËÜÍÛÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ, ÃÀÐÀÍÒÈß WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÅÉÔÛ Ñ ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÎÆÀÐÀ (ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑØÀ)

Ñòðîéêà

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ØÒ. ØÒ.

12710-00 1900-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1300-00 ÎÒ 1 600-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1300-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 65-88-93, 51-41-78 (3412) 58-48-90, 908-551

ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ

ÄÎÃ.

912-8570693,922-6842279

ÓÐÀËÝÍÅÐÃÈß

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 600-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1 550-00 1 750-00 1 400-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ750-00 ÎÒ 750-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 1300-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. 179-00 ÎÒ 190-00

(3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412)72-30-88 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 908-619, 47-32-61 (3412) 56-41-57; 47-43-82 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 45-43-34, 44-49-88 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 65-87-83, 51-41-78 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 51-41-78, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 65-87-83, 65-88-93 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 908-619, 47-32-61 (3412) 56-41-57; 47-43-82 (3412) 58-48-90, 908-551 (3412) 51-41-78, 65-88-93

ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÊÎÌÀÍÄÎÐ-ÖÅÍÒÐ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÂÈÇÀÂÈ ÂÈÇÀÂÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÂÈÇÀÂÈ ÂÈÇÀÂÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÑÅÉÔÛ ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 908-920, 56-86-26 (3412) 908-920, 56-86-26 (3412) 908-920, 56-86-26

ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÀÂÀÍÃÀÐÄ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ12000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 44-70-40, 932-454 (3412)72-30-88 (3412) 908-920, 56-86-26 (3412)72-30-88 (3412) 908-619, 47-32-61 (3412) 56-41-57; 47-43-82

Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÊÎÌÀÍÄÎÐ-ÖÅÍÒÐ ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÊÎÌÀÍÄÎÐ-ÖÅÍÒÐ ÂÈÇÀÂÈ ÂÈÇÀÂÈ

ÎÒ8000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412)72-30-88 (3412) 908-619, 47-32-61 (3412) 56-41-57; 47-43-82 (3412) 45-43-34, 44-49-88

ÊÎÌÀÍÄÎÐ-ÖÅÍÒÐ ÂÈÇÀÂÈ ÂÈÇÀÂÈ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ

ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ.

13.08. ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ È ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÑÅÒÈ. ÏÐÎÅÊÒ/ÌÎÍÒÀÆ/ÐÅÌÎÍÒ/ÎÁÑËÓÆ.

14. ÌÅÁÅËÜ, ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 14.01. ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÎÔÈÑÎÂ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÂÅÐÑÒÀÊÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÂÅÐÑÒÀÊÈ ÑËÅÑÀÐÍÛÅ, ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ ÒÓÌÁÀÌÈ ÊÀÐÒÎÒÅÊÈ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÊÀÐÒÎÒÅÊÈ ÎÒ 2-65 ÑÅÊÖÈÉ ÊËÞ×ÍÈÖÀ “ÏÎÆÀÐÍÀß” ÍÀ 1 ÊËÞ× ÑÎ ÑÒÅÊËÎÌ S 1 ÑÏÅÖÖÅÍÀ ÎÏÒ. ÊËÞ×ÍÈÖÛ Ñ ÊËÞ×ÅÂÛÌ ÇÀÌÊÎÌ È ÊÎÄÎÂÛÌ ÌÅÁÅËÜ ËÞÁÀß ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÄËß ÎÔÈÑΠÍÀ ÇÀÊÀÇ ÌÅÁÅËÜ ÌÅÒÀËË. Á/Ï ÑÁÎÐÊÀ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÈÆÅÂÑÊÓ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂÎÅ È ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂÎÅ È ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ ÑÒÅËËÀÆ 1850*1000*300, 4 ÏÎËÊÈ,  ÍÀËÈ×ÈÈ ÑÒÅËËÀÆ 1850*1000*400, 4 ÏÎËÊÈ,  ÍÀËÈ×ÈÈ ÑÒÅËËÀÆ 1850*700*00, 4 ÏÎËÊÈ,  ÍÀËÈ×ÈÈ ÑÒÅËËÀÆ 1850*700*300, 4 ÏÎËÊÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÒÅËËÀÆ 2000*700*300, 4 ÏÎËÊÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÒÅËËÀÆÈ ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ÑÊËÀÄÑÊÈÅ, ÀÐÕÈÂ.  ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ÑÒÅËËÀÆÈ ÌÅÒÀËË. ÓÍÈÂÅÐÑ., ÁÅÑÏË.: ÇÀÌÅÐÛ, ÑÁÎÐÊÀ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÈÆÅÂÑÊÓ ÑÒÅËËÀÆÈ ÏÎËÓÃÐÓÇÎÂÛÅ, ÍÀÃÐÓÇÊÀ 300 Êà ÍÀ ÏÎËÊÓ ÑÒÎËÛ ÈÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÌÍß, ÁÀÐÍÛÅ ÑÒÓËÜß, ÂÅØÀËÊÈ ÓÐÍÀ ÍÑ 120, 20 ËÈÒÐÎÂ,  ÍÀËÈ×ÈÈ ÓÐÍÛ ÎÔÈÑÍÛÅ È ÓËÈ×ÍÛÅ Â ÍÀËÈ×ÈÈ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ØÊÀÔÛ ÀÐÕÈÂ. ÌÅÒÀËË., ÁÅÑÏË. ÑÁÎÐÊÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÈÆÅÂÑÊÓ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ØÊÀÔÛ ÀÐÕÈÂÍÛÅ. ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30% ØÊÀÔÛ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ØÊÀÔÛ ÄËß ÎÄÅÆÄÛ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ØÊÀÔÛ ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÄÅØÅÂÛÅ ØÊÀÔÛ ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ, ÂÛÁÎÐ WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ ØÊÀÔÛ ÐÀÇÄÅÂÀËÜÍÛÅ. ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ,  ÍÀËÈ×ÈÈ. ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ØÊÀÔÛ ÄËß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÄËß ÎÄÅÆÄÛ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ØÊÀÔÛ ÄËß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÄËß ÎÄÅÆÄÛ ßÙÈÊÈ ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ßÙÈÊÈ ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÌÍÎÃÎÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ (2-10 ß×ÅÅÊ) WWW.ÑÅÊÐÅÒÑÅÐÂÈÑ18.ÐÔ

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ß×ÅÉÊÀ ß×ÅÉÊÀ

14.02. ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ, Ó×ÅÁÍÛÕ È ÄÐÓÃÈÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÌÅÁÅËÜ ÄËß ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄΠÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

14.04. ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ÄÐÓÃÀß ÊÎÐÏÓÑÍÀß È ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÌÍÀÒÀ ÃÀÐÄÅÐÎÁ., ÊÎÐÏÓÑ. ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ØÊÀÔÛ, ÊÓÕÍÈ, ÐÀÑÏÈË, ÄÎÑÒ. ÊÎÌÍÀÒÛ ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ KOMANDOR ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß (ÃÎÑÒÈÍÛÅ, ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ) ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ KOMANDOR ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ÎÔÈÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÒÑÊÈÅ, ÑÏÀËÜÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, ÎÔÈÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÒÑÊÈÅ, ÑÏÀËÜÍÈ

ØÒ.

14.06. ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÊÓÕÎÍÜ, ÑÒÎËÎÂÀß ÌÅÁÅËÜ, ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ, ÑÒÎËÛ ÈÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÌÍß, ÒÀÁÓÐÅÒÛ, ÑÒÓËÜß

Ï.Ì

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

14.07. ÌÅÁÅËÜÍÀß ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÈÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÌÍß ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÍÀ ÊÓÕÍÞ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÌÍß (ÃÐÀÍÈÒ, ÌÐÀÌÎÐ)

ÒÅËÅÔÎÍ

75

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÖÅÍÀ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Ï.Ì

ÄÎÃ. ÎÒ 3 900-00

(3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 50-18-18, 900-340

ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 601-468, 601-514 (3412) 45-43-34, 932-454 (3412) 45-43-34, 44-49-88

ÑÅÍÅÃÅÐ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ

ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 50-18-18, 900-340 (347)292-24-24,9373229969

ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÓÐÀËÒÀÓ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 44-70-40 (3412) 44-70-40 (3412) 56-41-57; 47-43-82 912-8555373 (3412) 908-920, 56-86-26

Ó ÊÀÌÈÍÀ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÂÈÇÀÂÈ ÂÈÇÀÂÈ ÀÂÀÍÃÀÐÄ

14.07. ÌÅÁÅËÜÍÀß ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÊÐÎÌÊÀ ÖÂÅÒÍÀß ÏÂÕ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÓÕÎÍÜ, ØÊÀÔÎÂ-ÊÓÏÅ. ÏÐÎÔÈËÜ ÀËÞÌ., ÌÄÔ, ÔÀÑÀÄÛ ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÌÅÁÅËÜÍÀß, 9000 ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ, Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

Ï.Ì

14.08. ÏÐÎ×Àß ÌÅÁÅËÜ È ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ ÊÀÌÅÍÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ ÄÈËÅÐÀ  ËÈÑÒÀÕ ÄËß ÌÅÁÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ È ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÈÇ ÍÀÒÓÐ. ÃÐÀÍÈÒÀ, ÁÎËÅÅ 30 ÂÈÄΠWWW.UFASTONE.RU

14.09. ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÑÁÎÐÊÀ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ WWW.ITS-KAMIN.RU ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÄËß ÎÔÈÑÎÂ, ÐÀÑÏÈË, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ËÄÑÏ, ËÄÂÏ ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÔÀÑÀÄÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÐÀÑÏÈËÎÂÊÀ ËÄÑÏ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ ÐÀÑÏÈËÎÂÊÀ ËÄÑÏ, ËÞÁÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÔÀÑÀÄÛ ÌÅÁÅËÜÍÛÅ

15. ÄÈÇÀÉÍ. ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÁÀËßÑÈÍÀ ÌÐÀÌÎÐÍÀß, ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÄÅÊÎÐ ËÅÏÍÎÉ ÄËß ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ (ÃÈÏÑ, ÑÒÅÊËÎÊÎÌÏÎÇÈÒ) ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÀ ÍÅÑÒÀÄÀÐÒÍÛÅ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ WWW.UFASTONE.RU ÊÎËÎÍÍÀ Ñ ÁÀÇÎÉ È ÊÀÏÈÒÅËÜÞ ÃÈÏÑÎÂÀß ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÁÅËÈ ÄËß ÄÀ×È (ÑÒÎË, ËÀÂÎ×ÊÈ, ÒÀÁÓÐÅÒ), ÑÎÑÍÀ ËÅÑÒÍÈÖÀ ×ÅÐÄÀ×ÍÀß ÐÎÒÎ (ÃÅÐÌÀÍÈß) WWW.METALLPROFIL.RU ËÅÑÒÍÈÖÀ ×ÅÐÄÀ×ÍÀß ÔÀÊÐÎ ËÅÑÒÍÈÖÛ ÄÅÐÅÂßÍ. ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÌÎÄÓËÜÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ HI-TECH WWW.ITS-KAMIN.RU ËÅÑÒÍÈÖÛ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒÓ ËÅÑÒÍÈÖÛ ×ÅÐÄÀ×ÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ×ÅÐÄÀ×ÍÛÅ FAKRO WWW.NARODKROVLYA.RU ÌÀÍÃÀËÛ, ÊÀÌÈÍÍÛÅ ÍÀÁÎÐÛ ÏÈËßÑÒÐÀ Ñ ÁÀÇÎÉ È ÊÀÏÈÒÅËÜÞ ÃÈÏÑÎÂÀß ÑÅÒÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß ÏËÀÑÒÈÊÎÂÀß, ØÈÐÈÍÀ 1; 1,2; 1,5; 1,63, ÖÂÅÒÀ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ ÃÈÏÑÎÂÀß ÑÒÓÏÅÍÈ ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ WWW.UFASTONE.RU ÓÐÍÛ, ÊÎÐÇÈÍÛ ÎÔÈÑÍÛÅ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÝÊÐÀÍÛ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, ÐÎÒÀÍÃÎÂÛÅ ÏÎËÎÒÍÀ, ÙÈÒÛ, ÎÁÎÈ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÔÀÑÀÄÍÛÅ

ØÒ.

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ØÒ.

ØÒ. ÐÓËÎÍ ØÒ. ÊÂ.Ì

ÎÒ 1 500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 3 800-00 ÄÎÃ. ÎÒ8900-00 ÎÒ6026-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ6250-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 2 500-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 1 650-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 50-18-18, 900-340 (347)292-24-24,9373229969 (3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 67-43-57, 67-30-67 (3412) 44-65-55 (3412) 249-589, 474-616 (3412) 68-26-94, 63-71-95 (3412) 56-20-44, 919-9195589 (3412) 795-055, 90-64-54 (3412) 60-14-10 (3412) 47-87-87, 950-1618787 (3412) 50-18-18, 900-340 (3412) 902-404 (3412) 50-18-18, 900-340 (347)292-24-24,9373229969 (3412) 50-50-09, 909-0677100 (3412) 44-70-40 (3412) 77-12-46, 46-10-29

ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÓÐÀËÒÀÓ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÁÀÇÀ ÑÍÃ ÊÎÌÏ. ÌÅÒÀËË ÏÐÎÔÈËÜ ÑÒÐÎÉÏÀÊ Ó ÊÀÌÈÍÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÑÒÐÎÉÏÀÍÅËÜ ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÎÂËÈ ÍÀÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂËß ÌÒ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÊÀÐÁÎÃËÀÑÑ ÖÅÍÒÐ ÊÀÌÍß ÊÐÀÔÒÏËÀÑÒ ÓÐÀËÒÀÓ ÌÎÁÈÒÅÊ Ì-Í ÑÒÀÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÒÄ ÔÒÒ-ÕÎËÄÈÍÃ

(3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76 (3412) 73-95-85, 72-72-76

ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ ÐÝÌÎ

16. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÑÒÀÍÊÈ ÄÎËÁÅÆÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ÇÀÒÎ×ÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ÎÒÐÅÇÍÛÅ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ È ÌÅÒÀËËÓ ÑÒÀÍÊÈ ÐÀÑÏÈËÎÂÎ×ÍÛÅ, ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ÒÎÊÀÐÍÛÅ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ È ÌÅÒÀËËÓ ÑÒÀÍÊÈ ÔÐÅÇÅÐÍÛÅ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ È ÌÅÒÀËËÓ ÑÒÀÍÊÈ ÔÓÃÎÂÀËÜÍÎ-ÐÅÉÑÌÓÑÎÂÛÅ ÑÒÀÍÊÈ ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 11 430-00 ÎÒ950-00 ÎÒ3350-00 ÎÒ 4 430-00 ÎÒ4090-00 ÎÒ 10 550-00 ÎÒ 5 515-00 ÎÒ20830-00 ÎÒ12990-00 ÎÒ6870-00

17. ÑÛÐÜÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 17.05. ÁÓÌÀÃÀ, ÊÀÐÒÎÍ, ÒÀÐÀ È ÓÏÀÊÎÂÊÀ ÅÌÊÎÑÒÈ 1,5, 25 ÊÓÁ.Ì ÅÌÊÎÑÒÜ ÖÈËÈÍÄÐ., ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÄËß ÂÎÄÛ (200-8000 Ë) ËÅÍÒÀ ÓÏÀÊÎÂÎ×ÍÀß 0,5*20 ÒÀÍÊÅÐÛ ÄËß ÂÎÄÛ (500-2000 Ë)

ØÒ. ØÒ. ÒÎÍÍÀ ØÒ.

ÎÒ5000-00 ÎÒ3900-00 ÄÎÃ. ÎÒ9100-00

(3412) 55-94-92 (3412) 65-50-77, 912-7490630 (3412) 50-54-39, 50-62-13 (3412) 65-50-77, 912-7490630

ÈÏ ÌÀÐÊÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ ÓÐÀËÑÍÀÁ ÊÎÌÏÀÍÈß ÇÅËÅÍÑÒÐÎÉ

18. ÝÊÎËÎÃÈß. Î×ÈÑÒÍÛÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß. ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÎÒÕÎÄΠÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ (ÀÑÊ) WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ BIOXY WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÀÇÑ ÌÎÁÈËÜÍÛÅ (5-15 ÊÓÁ.Ì), ÅÌÊÎÑÒÈ ÄËß ÒÎÏËÈÂÀ (1-2 ÊÓÁ.Ì) WWW.APRIT18.RU ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ WWW.IZHEKOSISTEM.RU ÆÈÐÎÓËÎÂÈÒÅËÈ ÏÎÄÌÎÅ×ÍÛÅ

ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ. ØÒ.

ÎÒ 65 000-00 ÎÒ 40 000-00 ÎÒ 65 000-00 ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÎÒ 10 500-00

(3412) 939-513, 912-8588880 (3412) 65-65-88 (3412) 65-65-88 (3412) 52-81-64, 912-7693873 (3412) 65-65-88 (3412) 939-513, 912-8588880

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

ÝÊÎËÎÑ-ÈÆÅÂÑÊ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÀÏÐÈÒ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÝÊÎËÎÑ-ÈÆÅÂÑÊ


76

23. ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ. ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ. ÀÓÄÈÒ. ÊÀÄÐÛ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÊÀ×ÀÅÌ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ Ñ ÕÐÀÍÅÍÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ È ÏÅÐÅÊÀ×ÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÕÎÇ.-ÁÛÒ. È ÏÐÎÌ. ÑÒÎÊΠWWW.IZHEKOSISTEM.RU ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÁËÎ×ÍÎ-ÌÎÄÓËÜÍÛÅ Ä/Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ WWW.APRIT18.RU

ØÒ. ØÒ.

ÖÅÍÀ ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

Ñòðîéêà

ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

(3412) 506-756, 919-9040004 (3412) 437-376 (3412) 65-65-88 (3412) 52-81-64, 912-7693873

ÈÒÅÐÐÀ ÎÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÀÏÐÈÒ

ÄÎÃ. (3412) 51-44-24 ÄÎÃ. (3412) 51-44-24 ÄÎÃ. (3412) 51-44-24 ÄÎÃ. (3412) 51-44-24 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 912-4690633 ÄÎÃ. (3412) 51-44-24 ÄÎÃ. (3412) 72-15-17, 912-4690633

ÊÎÐÂÅÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÊÎÐÂÅÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÊÎÐÂÅÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÊÎÐÂÅÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ ÊÎÐÂÅÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÑÒÐÎÉÔÈÍÀÍÑ

23. ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ. ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ. ÀÓÄÈÒ. ÊÀÄÐÛ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ ÎÎÎ È ÈÏ ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÎÎÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍΠÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÎÎÎ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÎÎÎ, ÈÏ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ ÑÄÅËÎÊ ÏÎ ÊÓÏËÅ-ÏÐÎÄÀÆÅ ÎÎÎ Ó×ÅÒ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ È ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÎÎÎ, ÈÏ

27. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ, ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÑÊÈÅ È ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, ÂÛÑÎÒÀ 22 Ì, 32 Ì ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÄÚÅÌÀ ÄÎ 14 Ì ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐ ÄÇ-180, ÁÓËÜÄÎÇÅÐ Ò-170, Á-10Ì ÀÂÒÎÊÐÀÍ 16 Ò, 25 Ò, ÑÒÐÅËÀ 28 Ì ÀÂÒÎÊÐÀÍ 16, 25, 32, 50 Ò ÀÂÒÎÊÐÀÍ ÊÀÌÀÇ, 25 Ò, ÂÛËÅÒ ÑÒÐÅËÛ 28 Ì, ÑÀÌÎÑÂÀË ÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄ, 25 Ò, ÑÒÐÅËÀ 28 Ì ÀÂÒÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ISUZU FORWARD, ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÓÐ ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ (ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÅËÜ) ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ (ÒÅÍÒ, ÁÎÐÒ), Ã/Ï ÎÒ 1 ÄÎ 20 Ò ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÃÀÇÅËÜ, 1,5 Ò ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï ÊÓÇÎÂÀ 5 Ò, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò, ÑÒÐÅËÀ 8 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÁÎÐÒÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÕ, Ã/Ï 5-10, 20 Ò, ÄËÈÍÀ ÄÎ 6 Ì ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÂ, Ã/Ï 5, 10, 20 Ò ÁÀÐÀ ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÒÇ, ÃËÓÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÈß ÄÎ 1,9 Ì, ØÈÐ. 15-20 ÑÌ ÂÛÃÐÓÇÊÀ ÂÀÃÎÍΠÃÀÇÅËÜ (ÏÈÐÀÌÈÄÀ, ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ) ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒ ÝÎ 2621, HYUNDAI R-200, R-55, JSB ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÓÄÌÓÐÒÈÈ È ÐÔ ÎÒ 50 Êà ÄÎ 20 Ò ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇΠÎÒ 10 Êà ÄÎ 20 Ò ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ ÊÀÌÀÇ ÁÎÐÒÎÂÎÉ, ÄËÈÍÀ 12 Ì, 20 ÒÎÍÍ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ, 20 ÒÎÍÍ, 13 Ì, ÒÅÍÒ ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, Ã/Ï 10 Ò, ÑÒÐÅËÀ 3 Ò, 10 Ì ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, Ã/Ï ÊÓÇÎÂÀ 8 Ò, Â/Ñ 22,3 Ì, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 7 Ò ÌÀÇ, ÄËÈÍÀ 13,6 Ì, ÒÅÍÒ, 90 ÊÓÁ.Ì, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÌÈÒÑÓÁÅÐ, Ã/Ï 3 ÒÎÍÍÛ, ÏÎÄÚÅÌ ÊÎÂØÀ 1,8 ÊÓÁ.Ì ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ XG-932, 3 ÒÎÍÍÛ, 2 ÊÓÁ.Ì. ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÌÒÇ 1 ÊÓÁ.Ì ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÌÈÖÓÁÅÐ, ÑÀÌÎÑÂÀËÛ 10, 20, 25 Ò ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ, Ã/Ï 3 Ò ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ, Ã/Ï 3 Ò, ÎÁÚÅÌ ÊÎÂØÀ 2 ÊÓÁ.Ì ÑÀÌÎÑÂÀË, ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ, ÒÀÒÐÀ, 10-20 ÒÎÍÍ, ÊÀÌÀÇ Ñ/Õ ÂÀÐÈÀÍÒ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÁÅÒÎÍÎÍÀÑÎÑÀ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÈ, 12 Ì ÓÑËÓÃÈ Æ/Ä ÒÓÏÈÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÊÀÌÀÇ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, Ã/Ï ÀÂÒÎ 10 Ò, Ã/Ï ÑÒÐÅËÛ 3 Ò, ÁÎÐÒ 6*2,47 Ì ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 10 Ò, ÁÎÐÒ 8 Ì, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 15 Ò, ÁÎÐÒ 8,2 Ì, ÑÒÐÅËÀ 10 Ò ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 25 Ò, ÁÎÐÒ 13,5 Ì, ÑÒÐÅËÀ 7 Ò ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO ULTRA, Ã/Ï 8 Ò, ÁÎÐÒ 6,2 Ì, ËÞËÜÊÀ, ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ DAEWOO, ÊÐÀÍ 7 Ò, Ã/Ï 15 Ò, ÁÎÐÒ 8*2,4, ÑÒÐÅËÀ 19 Ì, ÅÑÒÜ ÊÎÍÈÊÈ ÓÑËÓÃÈ ÌÈÍÈ-ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÃÀÇÅËÈ 4.2/2.0/2.1 ÓÑËÓÃÈ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ ÌÒÇ 1 ÊÓÁ.Ì, XG-932, 3 Ò, 2 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ DAEWOO ULTRA 25 Ò/16 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÂ, ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ, ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ: ÀÂÒÎÊÐÀÍÛ, ÑÀÌÎÑÂÀËÛ, ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀËÀ ÄÎ 20 ÒÎÍÍ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÎÑÑÈÈ ÄÎ 20 Ò ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

×ÀÑ

×ÀÑ

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

×ÀÑ

ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 24-14-15, 950-1600040 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 64-45-87, 912-4653213 ÄÎÃ. (3412) 90-21-63, 90-24-06 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 67-57-30, 950-8146832 ÄÎÃ. (3412) 64-45-87, 912-4653213 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 539-380, 56-59-71 ÄÎÃ. 912-8553365,965-8492929 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 958-578, 909-7131919 ÄÎÃ. (3412) 958-578, 963-0642642 ÄÎÃ. 950-1693555, 904-3122400 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 320-504, 909-0584168 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÎÒ 1 400-00 (3412) 54-33-99, 56-46-62 ÄÎÃ. 950-1693555, 904-3122400 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 677-999, 55-99-10 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 56-84-45, 919-9168445 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 67-60-61, 669-666 600-00 (3412) 56-28-18, 909-0556543 ÄÎÃ. (3412) 539-380, 56-59-71 ÄÎÃ. (3412) 56-86-63, 919-9168663 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 47-99-00, 950-8179900 ÄÎÃ. (3412) 47-09-48, 950-1599340 ÄÎÃ. (3412) 400-199, 912-7463406 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 47-02-52 ÄÎÃ. (3412) 24-11-07, 950-8128584 ÄÎÃ. (3412) 64-09-88, 950-8399989 ÄÎÃ. (3412) 47-99-00, 950-8179900 ÄÎÃ. (3412)970-272,963-5498833 ÄÎÃ. (3412) 47-46-64, 904-3149543 ÄÎÃ. (3412) 539-380, 56-59-71

ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÑÒÀÕÅÅÂÀ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÒÊ ÒÐÀÍÑÒÓÐ ËÈÄÅÐ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÌÅÒÀÊÎÌ ÒÊ ÒÐÀÍÑÒÓÐ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÄÎÐÑÍÀÁ ÁÌ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÁÌ ÁÌ ÈÏ ØÀÐÀÔÈÅÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ÔÅÔÈËÎÂ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÏÑÊ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÏ ØÀÐÀÔÈÅÂÀ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÇÀÃÐÅÁÈÍ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÏÊÑ ÄÎÐÑÍÀÁ ÈÏ ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÀÊÐÓÑ ÈÏ ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÈÏ ÏÎÏÖÎÂ ÁÌ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÈÏ ØÀÁÀËÈÍ ÀÊÐÓÑ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÈÏ ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÑÒÐÎÉÏÅÑÎÊ ÈÆÒÐÀÍÑÒÅÕÍÈÊÀ ÄÎÐÑÍÀÁ

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

33. ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ ÈËÈ ÓÑËÓÃ

ÅÄ. ÈÇÌ.

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ HITACNI, CAT, ÃËÓÁ. ÏÎÏ. ÄÎ 5,5 Ì, ÊÎÂØ 0,1-0,35 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ HITACNI, KOMATSU 0,3-5,5 ÒÎÍÍ, ÊÎÂØ 0,01-0,35 ÊÓÁ.Ì ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ KOMATSU, ÂÅÑ 300 ÊÃ, ÃËÓÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÈß ÄÎ 1,1 Ì, ÊÎÂØ 27 ÑÌ ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÃÓÑÅÍÈ×ÍÎÃÎ HYUNDAI 210 ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ KOMATSU, ÃËÓÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÈß 6 Ì ÓÑËÓÃÈ ßÌÎÁÓÐÀ TEREX ÖÅÌÅÍÒÎÂÎÇ 15 Ò (ÑÀÌÎÏÎÃÐÓÇÊÀ) ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ HYUNDAI, R 55, R 220, JCB ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÛ, ÊÎÂØ ØÈÐ. 35-100 ÑÌ, ÝÎ 2621, ÝÎ 3323, ÅÊ 270 ßÌÎÁÓÐ, ÃËÓÁÈÍÀ ÄÎ 8 Ì

×ÀÑ ×ÀÑ ×ÀÑ

ÖÅÍÀ

ÒÅËÅÔÎÍ

ÄÎÃ. (3412) 47-09-48, 950-1599340 1000-00 (3412) 240-500 1200-00 919-9191155 750-00 (3412) 240-500 ÄÎÃ. (3412)970-272,963-5498833 ÄÎÃ. (3412) 476-333 ÄÎÃ. (3412) 47-25-06, 950-1599638 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 64-44-35, 912-7576474 ÄÎÃ. (3412) 566-799, 912-8775161

77

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÏ ÏÎÏÖÎÂ ÖÅÍÒÐ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ ÀÐ-ÑÒÐÎÉ ÖÅÍÒÐ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ ÑÒÐÎÉÏÅÑÎÊ ÈÏ ÂÀÕÐÓØÅÂ ÈÆÁÓÐÊÎÌ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÒÄ ÈÆÏÐÎÌÑÒÐÎÉ

33. ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ, ÂÛÑÎÒÀ 22 Ì, 32 Ì ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÒÁÎ ÑÀÌÎÑÂÀËÀÌÈ, ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÈ ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÒÁÎ ÑÀÌÎÑÂÀËÎÌ Î×ÈÑÒÊÀ ÆÈÐÎÓËÎÂÈÒÅËÅÉ ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ ÏÎÃÐÓÇÊÀ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐΠÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÊÀÌÀÇ Ñ/Õ ÂÀÐÈÀÍÒ ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ ÌÈÖÓÁÅÐ, ÑÀÌÎÑÂÀËÀ ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ, Ã/Ï 3 Ò ÙÅÒÊÀ, ÔÐÅÇÀ, ÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÜ ÂÅÒÎÊ ÌÒÇ-82

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 64-44-35, 912-7576474 (3412) 677-999, 55-99-10 919-9049870 (3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 64-44-35, 912-7576474 919-9049870 (3412) 677-999, 55-99-10 (3412) 64-09-88, 950-8399989 (3412) 64-44-35, 912-7576474

ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÐÅÑÓÐÑ-ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ ÐÅÑÓÐÑ-ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ ÊÀÍ ÒÐÀÍÑ ÈÆÀÂÒÎÑÍÀÁ ÑÏÅÖÒÅÕÑÒÐÎÉ

ÄÎÃ. ÄÎÃ. ÄÎÃ.

(3412) 539-380, 56-59-71 (3412) 506-756, 919-9070333 (3412) 539-380, 56-59-71

ÄÎÐÑÍÀÁ ÈÒÅÐÐÀ ÄÎÐÑÍÀÁ

ÄÎÃ.

(3412) 506-756, 919-9040004

ÈÒÅÐÐÀ

36. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÂÛÃÐÓÇÊÀ ÂÀÃÎÍΠÏÐÈÅÌ È ÂÛÃÐÓÇÊÀ ÂÀÃÎÍÎÂ. ËÞÁÛÅ ÃÐÓÇÛ ÓÑËÓÃÈ Æ/Ä ÒÓÏÈÊÀ

VI. ÏÎÊÓÏÊÀ È ÁÀÐÒÅÐ ÊÓÏÈÌ È ÂÛÊÀ×ÀÅÌ ËÅÆÀËÛÅ ÌÀÇÓÒ È ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


78

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

Понятие« амин»пришловРоссиювXIIIве еизЕвропы.Онпредставлялсобойочаспрямойтрбой,от рытый стрехсторон;основнымиматериаламидлянеослжили линаи амень.Постепенно аминсталпривычныматрибтомдворцовисадеб.Впоследнеевремямоданадомашниеочаивернласьижесложнопредставитьзаородныйдом,необордованный амином.Теперьэтостатсныйэлемент,ата жецентрпритяжения,во р отороособираетсявсясемья,дрзьяиости.Специальноепомещениедля аминаназывается аминнымзалом. Сществетнес оль остилейоформленияинтерьера аминныхзалов,всоответствиис оторымивыбирается исам амин.Специалисты-дизайнерывыделяют лассицизм,а адемизм,нео лассицизм,рсти , антри,аванард,хай-те ,ви торианс ийстиль,арт-дизайниноворсс ийстиль. Классицизм.Основныечерты:ясность,прилшённые цвета,светотени,чёт оеразделениепространства.Самая важнаяособенность-обращение формамантичноо ис сства.Вэтомстилевсёла онично:иде ор,иоблицов а.Камины лассичес оостиляотделываютсянатральнымилиис сственным амнем,та жемотиспользоватьсяизразцы,чнноелитьеи ов а. А адемичес ийстиль.Разновидность лассицизма.В еоде орепреобладаютантичныесюжеты,частоиспользютсяизображениявинорада, олосьевпшеницы,рози львиныхлап. Нео лассицизмвомноомявляетсяподражанием лассицизм,ноонболеедемо ратичен,нета привязан лассичес имсюжетамиле овписываетсявомноие современныеинтерьеры. Рсти .Впереводеслатинс ооозначает«простой, рбый».В аминахэтоостилянеобработаннаярбая шероховатаяповерхностьсочетаетсястончённымзором,полированным амнемисте ляннойдверцей.Основнойде оративныйэлемент- олотый,«рваный» амень(тф,песчани ,доломит,известня ,ранит,мрамор), по рытыйла ом.Та ой аминотличносочетаетсясмебельювстилемодернисамойсовременнойтехни ой. Аванардистс ийстиль.Каминныйзалвта омстилеэто поис новых форм де оративноо оформления. Обычновеоразработ ечаствютивладелец,идизайнер,имастер-печни .Если«э сперимент»даётся,полчаетсяочень расивыйочадлясовременнооинтерьера. Хай-те .Очаивэтомстилеотделываютсясте ломи металломимотприниматьсамыенеобычныеформы: та ие аминымотдаже«висеть»надполом. Ви торианс ийстильтребетпристствияанлийс оо амина,топленноовстене.Длястиляхара терендеревянныйорнаментвоформленииниши.Сам аминта же можетбыть рашендеревянныморнаментом. Арт-дизайнилиавторс ийдизайн.Каминывта ом стилесоздаютсяпоиндивидальнымпрое там.Делаютих наза азчастныемастералибоне оторые омпании.Та ие аминыстоятнедёшево,затоэтонастоящеепроизведениеис сстваиточнота оожени оонебдет. Новорсс ийстиль-явлениесбоотечественное, возни шеев онцепрошлоове а.Каминыта оостиля –этопомпезные,рбоватыесооржениясоромной топ ой;ихстен ивы ладываютсяиз рпных,почтине обработанных амней.Каминныйзалвноворсс омстилехара теризют ованыерешёт и,зольни изцветноо металла,большое оличествополоче ,бан ето ипр. Естьеще аминывстилебаро о,оти а,ампир,но встречаютсяонидостаточноред о.Вероятно,из-затоо, чтоэтиочаиможновписатьдале онев аждыйинтерьер,поэтомониред обываютвостребованы.

10.05.2013

Ñòðîéêà

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Выбор амина-одноизпервостепенныхрешений, влияющихнаоформление аминноозала.Каминимеет трисоставныхэлемента:дымоход,топ ипортал.Отправильнойстанов идымоходазависитфн ционирование всео аминаиеобезопасность.Дымоходпланирют ещёнастадиипрое тированияздания.Чтобыоннепромерзалзимой,еорасполааютвовнтреннейстенездания,либотепляютеонаржныестен и.Впротивном слчаеразжиать аминзимойбдеттяжело,та а в дымоходебдетплохаятяа. Топ идровяных аминовбываютза рытымииот рытыми.Каминсот рытойтоп ой-сооржениес орее де оративное,оннесможетоборетьбольшоепомещение,авмалень омеосооржатьнетсмысла-впомещениибдетдшно.Видеалеплощадьот рытойтоп идолжнасоставлять1/50площадипомещения.Правильноизотовить аминсот рытойтоп ойсложно,еслизадело возьметсянепрофессионал,хозяинапотоммотпостоянновозни атьпроблемыисрозжиом,истяой. За рытыетоп иобычноизотавливаютсяизчнаи металлаиимеютдверцизтермостой оосте ла,блаодаря оторойоль ииис рынепадаютнапол.Та ой аминне«сшит»воздхвпомещениииобореваетзначительноэффе тивнее,еоКПДо оло75%.Пра тичес и всемоделиимеютвстроеннюзаслон дымохода-шибер,спомощью оторойавтоматичес ирелирется тяа.Приот рытой(илиподнятой)дверцета ой амин ле опревратитьвот рытый. Удровяных аминов,присловии,чтоониправильно становлены,естьтоль одванедостат а:необходимо постояннозаботитьсяодровах,ата жепериодичес и чиститьдымоходитоп .Длятех, тохочетоблечить себежизнь,подойдтазовые амины.Названныхвыше недостат овнихнет,апомещениеприэтомхорошо протапливается.Поленья,лиизолможноимитировать,

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

10.05.2013

79

причёмта ,чтоинеотличишьотнастоящих,асамим аминам-придаватьсамыенеобычныеформы. Самыйпростойвобслживаниивариант-эле тро амин,в лючилеоибольшениочёмзаботитьсяненжно. Та ойареатможноразместитьвлюбомпомещении, дажев вартире,амелаяимитацияоняидровсоздаёт иллюзиюживоопламени.Эле тричес ий амин-отличнаяальтернативамаслянымрадиаторамилитепловентиляторам, томжеонбезопасенидостпенпоцене.На та ой аминможнолюбоватьсяилетом,еслиот лючить фн циюоборева.Чтобысходствоснастоящимдровяным аминомбылоещёбольше,разместитерядомсним соответствющиеа сессары,можнодажестановить дровницснастоящимидровами. Порталдля аминаопределяетеостиль,делает аминлавнойдетальюинтерьера.Материаламидляотдел имотбытьприродный амень, ерами а( афельная плит а,изразцы),де оративныешт атр и,дерево,металл-взависимостиоттоо, а ойстильвыбран.Камин облицовывают а им-либооднимматериаломилииспользютразличные омбинацииотдел и. Выбираястиль аминаивсео аминноозала,помните,чточерезнес оль олетвамможетзахотетьсячеонибдь«новень оо»,иесливырешитепоменятьобли аминноозала ардинально,сществющий аминвнео можетжеиневписаться. Приоформленииинтерьерав аминномзалеобычно ставятдиван,столи ресла.Приятнымдополнениемстанетбарнаястой а, отораянаверня апонравитсявашим остям.Над аминомделаютполоч и,на оторыеставят различныемелочиили олле ционныепредметы.Сам аминможно расить аминнымичасамиилиизящным анделябром. Поматериалам«СтройИнформ»

Припрое тированиибассейнастоитделитьособое вниманиевопрососвещения.Преждевсео,необходимоподчер нтьестественню расотводоёмаспомощьюверхнеомя оозаливающеосвета.Выделитьотдельныедеталиисоздатьразличныеоттен ицветапоможетде оративнаяподсвет а.Сочетаяэтивариантыииспользясовременноеосветительноеобордование,можнопревратитьбассейнвэффе тнооформленноеи омфортноеместоотдыха. Сществютразныетехнолоииосвещениябассейнов.Сеодняпо-прежнемпользютсяпоплярностью светильни ислампамина аливания,встраиваемыевдно истенычашибассейна.Онимотбытьизпласти аили нержавеющейстали,мощностьюот50Вт(взависимости отпредполааемойинтенсивностиосвещения).В омпле твходятлампа,за ладнаянишаилиспециальныйстановочныйэлемент,вслчаена ладноосветильни а,и абельсвысо ойстепеньюидроизоляции.Исходяизтребованийэле тричес ойбезопасностидлята ихламписпользетсянапряжение12-30В. Та жеширо оприменяютсветильни инасветодиодах.Онисоздаютнеповторимыесветовыеэффе ты, оторыхневозможнодобитьсявобычныхсистемахосвещения.Засчётпримененияв ачествеисточни овсвета доловечныхсветодиодов(сро ихслжбысоставляет 100тыс.часов),обслживаниета ихсветильни овсведено минимм.Низ оеэнеропотреблениеипитающее напряжение,ата жеминимальноевыделениетепладелаютихдобнымиибезопасными. КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА Контрноеосвещениевыполняетдвефн ции.Во-

первых,являетсячастьюобщеооформлениясооржения.Во-вторых,слжитобеспечениюбезопасности,помоаяориентироватьсявпространстве,-трднонезаметитьяр осветящюсячерт,сплошнюилипн тирню, отделяющюсшотводы.Для онтрнооосвещения бассейновнаиболеепоплярнаволо оннаяопти а. Более традиционный вариант обозначения раниц чашибассейна-этонапольныесветильни исобычными алоеннымилампами. ОСВЕЩЕНИЕ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ Чашбассейнаможноосвещать а снаржи,та и изнтри.Внешнееосвещениезаставляетис ритьсябр-

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


80

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

лящюводлибо,еслиповерхностьнеподвижнаяиспо ойная, отражает находящиеся рядом освещённые объе ты. Спо ойнаяводанесодержитвоздшныхпзырь ов, поэтомпадающийлчсветалибопроходитс возьнеё, либоотражаетсяотеёповерхности. Основнойтипсветильни ов,применяемыйвэтомслчае,-направленные,светящиевниз.Онимотрасполаатьсянаближайшихархите трных онстр цияхилина деревьях.Инодасветильни иразмещаютпрямоназемле инаправляютвверхилиоризонтально-наповерхность воды. При выборе мощности светильни а необходимо честь,чтосвет,проходячерезвод,ослабляетсявсреднемна10%на аждые5смлбины. Сществетещело альнаяподсвет а.Онавыполняетсяначаст ах, оторыенеобходимовыделитьилиподчер нть.Этообычноспс вводилинеред овстречающиесявплавательныхбассейнахфонтаны,водопады,а та жес льптрные омпозиции,расположенныепоблизости. ФОНТАНЫ Уфонтанавпервюочередьнадоопределить онфирацию водных эффе тов, то есть оличество и тип стрй.Этоможетбыть олоннаилипото , ас адили пол,илидриеформы.Высотиширинфонтанавыбираютсоразмерноводоём.Правилаосвещенияфонтанов та овы:элементы,насыщенныевоздшнымипзырь ами,освещаютсниз,асоспо ойнойводой-спереди.Кодаоднаилинес оль оверти альныхстрйиспользются

10.05.2013

Ñòðîéêà

длясозданияне оеозора,товесьта ойпото освещаютминиммдвмясветильни ами.Этонжнодлятоо, чтобыэффе тбылзаметенсовсехсторон. Светильни ре омендетсярасполаатьвтомместе, дестряпадаетобратноввод.Еслистрявысо ая,можетпотребоватьсянес оль осветильни ов.Кодаводянойзоризнес оль ихстрйсоздаетсяоднойфорсн ой, например,ввиде ольца,необходимознатьеообщю ширинидлин,чтобыподобратьподходящюлампи расположитьсветильни и.Вэтомслчаедопс аетсяиспользоватьодинсветильни нанес оль острй,нота , чтобывесьрисно былосвещенравномерно. Освещениеводныхобъе товсвоздхазначительно облечает станов и обслживание обордования. Эффе тотта ооосвещениябдет, онечно,менеевпечатляющим,чемотосвещенияиз-подповерхностиводы, темнеменеевсеравноонможетбытьдостаточноинтересным.Брлящюводосвещатьпроще,чемспо ойню,онаполощаетирассеиваетсвет,ис рится.Кроме тоо,частьсветаотнеёотражается,создаваяис ор ина воднойповерхности. ВОДОПАДЫ Кодапото водыпадаетсодноооризонтальноо объе танадрой-этоназываетсяводопадом.Еоразмерымотбытьотнес оль ихсантиметровдонес оль ихметров.Вчастныхбассейнахчащевсеомонтирют небольшиеводопады,ноихможетбытьнес оль о,напримердва,спротивоположныхсторончаши.Видводопадазависитотверхнейрани,тоестьплотины,с оторой падаетвода.Онаможетбытьлад ойилинеровной.С лад ойраниводападаетполосой-безпзырь оввоздха.Вэтомслчаесветильни располааютта ,чтобыон светилпрямонападающюполосводы,-этозаставляет ееповерхностьсвер ать.Кодаверхняяраньнеровная, падающаяснеёводасодержитвоздшныепзырь и.От светаонисвер аютиис рятся,поэтомводнеобходимо подсвечиватьизнтрисниз.Расположениесветильни а вэтомслчаестановитсяособенноважным:ондолжен бытьза репленвтомместе,дениспадающаяполоса асаетсянижнейповерхностиводы.Еслирасположитьсветильни слиш омдале оотфронтападающейводы,то светнебдетеюполощаться.Необходимопомнить,что точ ападенияпадающейводызависитотеё оличества: большойпото стремитсядвиатьсябыстрееибдетпадатьдальше,чеммалень ий.Ре омендется репитьсветильни инадне,аневстраиватьвдно,потомчтовпоследнемслчаепослепробноопс аводопадабдетзначительносложнееихпередвинть. Поматериалам«СтройИнформ»

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Климатди тетсвоисловиядлявыборао онных онстр ций:алюминиевыерамычащеприменяютвюжных странах,деревянные-всеверных.Внашихширотахнаходятприменениеите,идрие.Но, сожалению,дляалюминиянасводслиш оммноохолодныхдней,адля блаородноодерева–влажных,поэтомонотребет тщательнойспециальнойобработ и.Поэтимпричинам о наизэтихматериаловнжновыбиратьсособойтщательностью.Неслчайнонасеодняшнийденьсамыми распространеннымивРоссиисталио наизПВХ-профиля. Большойпроцентдраоценноотеплаизнашеожилищаходитименночерезо на.Поэтомпервостепенная задача,стоящаяприза азео онной онстр ции,-это выбор «теплоо» о на. Кстати, дизайн о на ни в оей меренедолженвлиятьнаеотехничес иехара теристи и. ПРОФИЛЬ Бдетливашео нотеплым,взначительнойстепени зависитото онноопрофиля, оторыйсостоитизнес оль ихвоздшных амер,разделённыхпереород ами изполивинил-хлорида(ПВХ).Всепроизводителипрофилямотпредложитьнес оль овариантов онстр ции: отстандартныхдома симальнотеплоизолирющих.Для более детальноо разовора рассмотрим возможные онстр циинапримерепрофиляREHAU. REHAU-Basic-Design-основнаясистема,созданнаяна основепринципа3- амерноостроенияпрофиляссистемнойлбиной ороб и60мм.Стандартная онстр цияподходитдлятехпомещений,денетповышенных требований теплоизоляции(техничес иепомещения). Сопротивлениетеплопередаче(R)=0,62м2·°С/Вт(для профиля). REHAU-Thermo-Design-четырех амерныйпрофильс лбиной ороб и60мм.Засчётдополнительнойвоз-

81

дшной амерыповышаетсясопротивлениетеплопередачеR=0,67м2·°С/Вт(дляпрофиля).Стоимостьеопоотношению базовомприблизительнона6%выше. REHAU-Sib-Design-профиль,разработанный,лавнымобразом,дляРоссии.Имееториинальное онстр тивноерешение:послестанов иармированиявпрофилеобразетсядополнительнаяизолирющая амераREHAU-Thermo-Block.Крометоо,внеоможностановитьсте лопа еттолщинойдо44мм.Глбина ороб и70 ммв омбинацииспервымидвмяособенностямисистемы дополнительно повышает теплоизоляционные свойствао на.R=0,72м2·°С/Вт(дляпрофиля).Стоитприблизительно а REHAU-Thermo-Design. REHAU-Brillant-Designимеетсистемплотненийпо притворамвпяти амерныхпрофиляхслбиной70мми шести амерныхпрофиляхслбиной80мм,довлетворяясамыевысо иетребованияпоэнеросбережению.R =0,79м2·°С/Вт(дляпрофиля).Стоимостьэтоопрофиля поотношению REHAU-Basic-Designвышевсреднемна 24%. СТЕКЛО Стоитпомнить,чтосамая«холодная»частьо на-это сте ло.Внастоящеевремяпроблемаэнеросбережения остростоитвовсёммире,поэтомвсе рпнейшиепроизводителисте лаосвоиливыпс специальных,сохраняющихтеплостё ол. Преждевсеоразберёмся,чтоэтота ое.Энеросбереающимсте лостановитсяблаодаряспециальным

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


82

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

низоэмиссионным порытиям, обладающим малой излчательной способностью (эмиссией) и меняющим свойства поверхности стела. Эти порытия обеспечивают прохождение в помещение оротоволновоо солнечноо излчения, но препятствют выход длинноволновоо тепловоо излчения, например от отопительных приборов. Поэтом стёла с низоэмиссионными порытиями называют «селетивными стёлами». В настоящее время для этих целей использются два типа порытий: низоэмиссионное К-стело (с «твердым» теплоотражающим порытием), а таже I-стело (с «мяим» порытием). Стело с «твердым» порытием (на основе осида олова) занимает ведщие позиции в российсом оонном производстве. К-стело значительно меньшает теплопроводность она. Например, величина излчательной способности обычноо стела составляет 0,84, а К-стела она обычно ооло 0,2. I-стело по своим теплосбереающим свойствам в 1,5 раза превосходит К-стело. «Мяое» порытие более эффетивно, но весьма дороо. К том же оно не очень прочное, поэтом I-стела размещают порытием внтрь стелопаета - для защиты от повреждений. Низоэмиссионное стело в отопительный период «возвращает» в вартир от 70 % (K-стело) до 90% (Iстело) тепла от наревательных приборов. А летом отражает тепловю инфрарасню часть солнечноо излчения. В резльтате зимой в омнате становится теплее, летом - прохладнее. СТЕКЛОПАКЕТ Одно тольо применение энеросбереающео стела проблемы теплосбережения в оонных онстрциях не решает. Целесообразнее использовать таое стело в стелопаете. Чаще всео производители предлаают одно- и двхамерные стелопаеты. Для жилых помещений одноамерный стелопает не подходит, несмотря на то, что позволяет меньшить потери тепла в помещении по сравнению с традиционным двойным остелением на 30-40%. Применение двхамерноо стелопаета

повышает теплоизоляцию ещё примерно на 15%. Одноамерный пает с К-стелом держивает тепло пратичеси таже, а двхамерный, выполненный из обычноо стела мари М1. Кроме тоо, для понижения теплопотерь стелопает можно заполнить инертным азом. При заполнении межстеольноо пространства ароном можно повысить сопротивление теплопередаче стелопаетов с обычными прозрачными стелами на 3-5%, а онстрций, в оторых становлено, по райней мере, одно стело с низоэмиссионным порытием - на 5-9%. Разница в цене межд разными видами стелопаетов незначительна. Одноамерный стелопает с энеросбереающим стелом стоит а обычный двхамерный. МОНТАЖ На сохранение тепла в помещении влияет и правиль-

10.05.2013

Ñòðîéêà

ный монтаж она. Мы же рассазывали об этом на страницах нашео жрнала. Напомним орото: с внешней стороны она должна прилеиваться предварительно сжатая плотнительная саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), оторая защищает от атмосферных осадов и притоа холодноо воздха. Таже не обойтись без онтра пароизоляции, оторый слжит барьером наопления влаи в зоне монтажноо шва, препятствя ео намоанию и потере теплоизоляционных свойств. Хорошо продманная онстрция она, рамотный выбор типа стелопаета и ачественный монтаж помот сохранить тепло вашео дома. Чтобы полчить масимальню защит от холода, лчше сомбинировать несольо вариантов «тепления» она: например, выбрать тип профиля, подходящий для онретноо помещения, использовать двхамерный стелопает, одно стело в отором бдет энеросбереающим, и, онечно же, доверить монтаж она специалистам. Поматериалам«СтройИнформ»

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎÐÌ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Сеодня на рыне строительных материалов представлен большой ассортимент пластиовых трб. И если 10 лет назад в сознании наших раждан сществовало беждение, что трба может быть тольо железной, то сейчас ситация оренным образом изменилась. За прошедшие оды полимерные трбы заслженно завоевали большю поплярность, что объясняется следющими фаторами. По харатеристиам стойчивости температре и давлению трбы из молелярно-сшитоо полиэтилена (PEXb) значительно превосходят лчшие зарбежные аналои, что в 3-5 раз величивает сро слжбы по сравнению с трбами PEX-a или PEX-c при эсплатации систем с идентичными рабочими параметрами. Проведенные исследования в РХТУ им. Менделеева выявили ниальные особенности молелярноо строения

деформационных, термодестрционных и реласационных процессов. Это единственный, за ислючением стали, материал, способный выдерживать требемые нарзи в течение длительноо сроа слжбы. Трбы PEX-b ниверсальны для использования в системах санитарноо водоснабжения и отопления, а таже в системах подорева полов. Трбы PEX-b обладают всеми необходимыми свойствами для масимальноодешевлениясметнойстоимости строительстваисоращениясроовмонтажа. Рабочиедавления: -при20°C–20атм; -при95°C–10атм. Срослжбыприэтом-более50лет! На60% более низое значение ислородопроницаемости бездополнительнойобработи, по сравнению с дрими марами полимерных материалов. «Молелярнаяпамять»- способность восстановлению первоначальной формы после деформации. Возможностьсрытоомонтажа в онстрции стены или пола, что бдет соответствовать высоим эстетичесим требованиям, а таже величит надежность и фнциональность. Первое в России и СНГ производство трб из молелярно-сшитоо полиэтилена PEX-b было развёрнто в

83

Саратове в 1999 од на обордовании

из сырья анлийсоо производства. А в 2000 од была создана орпорация БИР ПЕКС с целью широоо внедрения современных систем полимерных трбопроводов на Российсом рыне. Системы БИР ПЕКС смонтированы и спешно эсплатирются в жилых и офисных омплесах по всей территории России, а таже в системах подорева фтбольных полей («Лжнии», «Динамо», «Зенит» и еще 24 поля вплоть до Хабаровса) и в системах охлаждения атов.

В начале 2007 ода в Ижевсе отрылось реиональное представительство орпорации БИР ПЕКС. Пратиа доазывает, что трбы из молелярно-сшитоо полиэтилена мот станавливаться а в элитном домостроении, что является поазателемачества, та и в серийном/мниципальном домостроении - поазатель цены. На сеодняшний день системы БИР ПЕКС же смонтированы на различных объетах . Ижевса, таих а элитный жилой дом на л. Коммнаров (рядом с афе «Жемчжина»), мноовартирный жилой дом на «Спартаовсой», торовый омплес «Сэлдом» (на пересечении лиц Пшинсой и К.Либнехта), остиничный омплес «PARK-INN» на Центральной площади, а таже ативно использется в частном индивидальном строительстве. Продажа трб из молелярно сшитоо полиэтилена (PEX-b) осществляется со слада в Ижевсе. Широий выбор ачественных омплетющих в наличии и под зааз.

Официальный представитель - омпания “ИЖПЕКС”, офис продаж расположен по адрес: . Ижевс, л. Пшинсая, 268 тел. (3412) 55-35-00, моб. 919-911-28-01 Ð

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


84

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

10.05.2013 ÐÓÁÐÈÊÀ

abc H-ïðîôèëü .................................. 4.09 J-ïðîôèëü ................................... 4.09 J-ôàñêà ........................................ 4.09 OSB .............................................. 4.08 SPA-êîìïëåêñû .......................... 8.07 À Àâòîáåòîíîíàñîñ ............................. 3.10 Àâòîâûøêà .......................... 3.10; 27.00 Àâòîãðåéäåð ......................... 3.10; 27.00 Àâòîêðàí ............................. 3.10; 27.00 Àâòîêðàí-âåçäåõîä ............... 3.10; 27.00 Àâòîìàíèïóëÿòîð ................. 3.10; 27.00 Àâòîìàòèçàöèÿ äûìîóäàëåíèÿ .... 13.03 Àâòîìàòèçàöèÿ ïîæàðîòóøåíèÿ ... 13.04 Àâòîìàòèçàöèÿ âîðîò ..................... 1.04 Àâòîìàòèçàöèÿ ñêâàæèí ................ 8.11 Àâòîíîìíûå ñèñòåìû êàíàëèçàöèè ............... 1.01; 8.08; 18.00 Àâòîóñëóãè ÃÀÇåëü ....................... 27.00 Àâòîóñëóãè ãèäðîìàíèïóëÿòîðîâ ........... 3.10; 27.00 Àâòîóñëóãè ñàìîñâàëîâ .......... 3.10; 27.00 ÀÇÑ ìîáèëüíûå .......................... 18.00 Àêâàëàê çàùèòíî-äåêîðàòèâíûé .... 4.13 Àëìàçíàÿ ðåçêà ............................. 2.00 Àëìàçíîå ñâåðëåíèå ...................... 2.00 Àíêåð-áîëò .................................. 4.14 Àíêåð çàáèâàåìûé ...................... 4.14 Àíêåð õèìè÷åñêèé ...................... 4.14 Àíòèñåïòèêè ................................ 4.13 Àïòå÷êè ........................................ 6.00 Àðåíäà âèáðîïëèòû ...................... 3.10 Àðåíäà ãëóáèííîãî âèáðàòîðà ......... 3.10 Àðåíäà äèçåëüíîãî êîìïðåññîðà .... 3.10 Àðåíäà ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà ..... 3.10 Àðåíäà îòáîéíûõ ìîëîòêîâ ............. 3.10 Àðåíäà ýëåêòðîãåíåðàòîðà .............. 3.10 Àðìàòóðà äëÿ êîìïàêò-óíèòàçîâ ..... 8.03 Àðìàòóðà êîìïîçèöèîííàÿ ........... 4.01 Àðìàòóðà êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíàÿ .......... 8.09 Àðìàòóðà ñòåêëîïëàñòèêîâàÿ ........... 4.01 Àñáîêàðòîí ................................... 4.15 Àñáîòêàíü ..................................... 4.15 Àñôàëüòèðîâàíèå .......................... 2.00 Àöåòîí .......................................... 4.13 Á Áàãåò ïîòîëî÷íûé ........................ 4.11 Áàäüè âåðòèêàëüíûå .................... 3.06 Áàçàëüò ................................ 4.03; 4.11 Áàê äëÿ âîäû ïëàñòèêîâûé .......... 8.10 Áàêè ìåìáðàííûå ....................... 9.02 Áàêè ðàñøèðèòåëüíûå ................ 9.02 Áàëêà êëååíàÿ .............................. 3.06 Áàëêà-ðèãåëü ............................... 3.06 Áàëëîíû ãàçîâûå ......................... 3.10 Áàëÿñèíà ìðàìîðíàÿ ................. 15.00 Áàíè “ïîä êëþ÷” ......................... 2.00 Áàííûé êàìåíü .......................... 4.03 Áàðà íà áàçå ÌÒÇ ................. 3.10; 27.00 Áàðüåð ñíåãîâîé ........................... 4.10 Áàññåéí ïîëèìåðíûé .................. 8.07 Áåñåäêè äèçàéíåðñêèå ................. 1.02 Áåòîí ãèäðîòåõíè÷åñêèé ............... 4.02 Áåòîí ëèòîé .................................. 4.02 Áåòîí òîâàðíûé ............................ 4.02 Áåòîíîìåøàëêè ........................... 3.10 Áåòîíîñìåñèòåëè .......................... 3.06 Áèêðîñò ........................................ 4.06

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Áèòóì ñòðîèòåëüíûé ............ 4.06; 4.13 Áëîê áåòîííûé ............................. 4.03 Áëîê âåíòèëÿöèîííûé ................ 4.03 Áëîê ãàçîáåòîííûé ....................... 4.03 Áëîê ãðàâèéíûé ......................... 4.03 Áëîê äâåðíîãî ïðîåìà ................... 4.03 Áëîê êåðàìçèòîáåòîííûé .............. 4.03 Áëîê êåðàìè÷åñêèé ...................... 4.03 Áëîê íàäîêîííûé ........................ 4.03 Áëîê îáëèöîâî÷íûé ..................... 4.03 Áëîê ïîäîêîííûé ........................ 4.03 Áëîê ïîÿñíîé ............................... 4.03 Áëîê ðÿäîâîé ............................... 4.03 Áëîê ñòåíîâîé ............................... 4.03 Áëîê óãëîâîé ................................ 4.03 Áëîê ôóíäàìåíòíûé ............ 4.02; 4.03 Áëîêè àðáîëèòîâûå ....................... 4.03 Áëîê-õàóñ ..................................... 4.08 Áîé ïåíîáëîêà .............................. 4.03 Áîêñ ïëàñòèêîâûé ...................... 12.04 Áîëòû ......................................... 4.14 Áîðäþð äîðîæíûé ........................ 4.02 Áîðäþð ãðàíèòíûé ...................... 4.02 Áîðäþð ïðåññîâàííûé ................. 4.02 Áîðäþð òðîòóàðíûé ...................... 4.02 Áîðäþðû âèáðîëèòûå .................. 4.02 Áîðäþðû êåðàìè÷åñêèå .............. 4.11 Áîòèíêè êîæàíûå ......................... 6.00 Áîòèíêè öåëüíî-þôòåâûå ........... 6.00 Áî÷îíîê ....................................... 8.01 Áðåâíà òîíêèå íà ñòîëáû ............... 4.08 Áðåâíî îöèëèíäðîâàííîå ............. 4.08 Áðóñ ............................................. 4.08 Áðóñîê íåñòðîãàíûé ..................... 4.08 Áðóñîê ñóõîé ................................. 4.08 Áðóñ÷àòêà âèáðîëèòàÿ .................... 4.03 Áðóñ÷àòêà âèáðîïðåññîâàííàÿ ....... 4.03 Áðóñ÷àòêà ãðàíèòíàÿ ..................... 4.02 Áðóñ÷àòêà òðîòóàðíàÿ ..................... 4.02 Áóëüäîçåð ..................................... 3.10 Áóðåíèå ëþáûõ âèäîâ ñêâàæèí ..... 8.11 Áóðåíèå ÿì .................................. 2.00 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ...................... 23.00 Áûòîâêè .............................. 1.01; 1.02  Âàãîíêà åâðîïðîôèëü ................... 4.08 Âàãîíêà ÏÂÕ ................................. 4.08 Âàëåíêè íà ðåçèíå ....................... 6.00 Âàëèê ìåõîâîé ............................. 5.01 Âàëèê ïîëèàêðèëîâûé ................. 5.01 Âàííî÷êà äëÿ êðàñêè .................... 5.01 Âàííû ñòàëüíûå .......................... 8.03 Âåäðî ñòðîèòåëüíîå ....................... 5.07 Âåíòèëè ÷óãóííûå ....................... 8.01 Âåíòèëü øàðîâûé ........................ 8.01 Âåíòèëÿòîðû îñåâûå ................... 11.00 Âåíòèëÿòîðû ðàäèàëüíûå ........... 11.00 Âåíòèëÿöèÿ êðîâåëüíàÿ ............... 4.10 Âåðñòàêè .................................... 14.01 Âåòîøü ......................................... 6.00 Âåòðîâàÿ îöèíêîâàííàÿ ................ 4.10 Âèáðàòîðû ãëóáèííûå .................. 3.10 Âèíòîâîå àíêåðíîå óñòðîéñòâî ........ 4.01 Âèíòû ........................................ 4.14 Âîäîíàãðåâàòåëè ........................... 8.06 Âîäîîòâîä ëèâíåâûé .................... 4.10 Âîäîîòâîä òî÷å÷íûé ...................... 4.10 Âîäîñíàáæåíèå êîìïëåêñíîå ....... 2.00; 8.12; 10.00; 18.00 Âîäîñòîê ìåòàëëè÷åñêèé ................ 4.10 Âîäîñòîê ïëàñòèêîâûé ................... 4.10 Âîäîñòîê òðîòóàðíûé ..................... 4.02 Âîéëîê òåõíè÷åñêèé ............. 4.06; 4.15

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Âîðîíêè êðîâåëüíûå .................... 4.10 Âîðîòà îòêàòíûå ............................. 1.04 Âîðîòà ïîäúåìíî-ïîâîðîòíûå ........ 1.04 Âîðîòà ïîäúåìíî-ñåêöèîííûå ...... 1.04 Âîðîòà ðàñïàøíûå ........................ 1.04 Âîðîòà ñäâèæíûå .......................... 1.04 Âîðîòà ñåêöèîííûå ....................... 1.04 Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò ..... 8.12 Âûâîç ìóñîðà .............................. 33.00 Âûãðóçêà âàãîíîâ ............... 27.00; 36.00 Âûêàïûâàíèå âûãðåáíûõ ÿì ...... 2.00 Âûêëþ÷àòåëè àâòîìàòè÷åñêèå ..... 12.05 Âûêëþ÷àòåëü 1-êëàâèøíûé ..... 12.02 Âûøêè-òóðû ............................... 3.10 à ÃÀÇåëü ................................ 3.10; 27.00 Ãàéêà âûñîêîïðî÷íàÿ .................. 4.14 Ãàéêà ñ óñîì ................................. 4.14 Ãàéêà ñàìîêîíòðÿùàÿñÿ ............... 4.14 Ãàðàæ áûñòðîñáîðíûé ................... 1.01 Ãàðïóí ........................................ 4.11 ÃÂË ............................................ 4.12 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå ................... 4.14 Ãåíåðàòîðû ................................... 3.09 Ãåîòåêñòèëü àðìèðîâàííûé .......... 4.06 Ãåîòåêñòèëü äðåíàæíûé ................ 4.06 Ãåðìåòèê àêðèëîâûé .................... 4.13 Ãåðìåòèê äëÿ êàìèíîâ .................. 4.13 Ãèäðàíòû ïîæàðíûå ............ 8.10; 13.03 Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïðîíèêàþùàÿ ..... 4.06 Ãèäðîèçîëÿöèÿ øîâíàÿ ................ 4.06 Ãèäðîìîëîò .......................... 3.10; 27.00 Ãèäðîôîáèçàòîð ñèëèêîíîâûé ...... 4.06 Ãèïñ ìåäèöèíñêèé ...................... 4.05 Ãèïñîâîëîêíî ............................... 4.12 Ãèïñîêàðòîí ................................. 4.12 Ãëèíà ........................................... 4.04 Ãðàâèé ......................................... 4.04 Ãðàíèò ïîëèðîâàííûé ................ 4.11 Ãðàíèò òåðìî ............................... 4.11 Ãðàíóëà ïåíîïîëèñòèðîëüíàÿ ........ 4.06 Ãðóçîïåðåâîçêè .......................... 27.00 Ãðóíò àêðèëîâûé .......................... 4.13 Ãðóíò äëÿ îòñûïêè äîðîã ............... 4.04 Ãðóíò ïëîäîðîäíûé ...................... 4.04 Ãðóíòîâêà ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ ........................... 4.06 Ãðóíò-ýìàëè ïî ðæàâ÷èíå ............. 4.13 ÃÑÏ .............................................. 4.12 Ä Äàò÷èêè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîëèâà ......................................... 8.07 Äâåðè äåðåâÿííûå ....................... 7.01 Äâåðè äëÿ ñàóí ............................. 7.01 Äâåðè èíòåðüåðíûå ...................... 7.01 Äâåðè ëàìèíèðîâàííûå .............. 7.01 Äâåðè ìåæêîìíàòíûå ................... 7.01 Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå ................... 7.01 Äâåðè íàòóðàëüíûé øïîí ............ 7.01 Äâåðè ÏÂÕ ................................... 7.01 Äâåðè ïðîòèâîïîæàðíûå ............... 7.01 Äâåðè ñòàëüíûå ............................ 7.01 Äâåðè òåõíè÷åñêèå ....................... 7.01 Äâåðè ôèëåí÷àòûå ....................... 7.01 Äâåðè-êóïå .................................. 7.01 Äâèãàòåëè ÀÈÐ ........................... 12.07 ÄÂÏ ............................................. 4.08 Äåêîð ëåïíîé ..................... 4.11; 15.00 Äåêîð ôàñàäíûé .......................... 4.09 Äæóò .............................................. 4.08 Äèñê àëìàçíûé ............................ 5.03

Ñòðîéêà

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Äèñê îòðåçíîé ............................... 5.03 Äíèùå êîëîäöà ............................ 4.02 Äîáàâêè â áåòîí ............................. 4.02 Äîáîð ............................................ 7.01 Äîæäåïðèåìíèê ........................... 4.02 Äîæäåñáîðíèê ............................... 4.10 Äîìêðàòû ãèäðàâëè÷åñêèå ........... 3.10 Äîñêà çàáîðíàÿ .............................. 4.08 Äîñêà íåîáðåçíàÿ .......................... 4.08 Äîñêà îáðåçíàÿ .............................. 4.08 Äîñêà ïàëóáíàÿ ............................. 4.08 Äîñêà ïàðêåòíàÿ ........................... 4.11 Äîñêà ïîëêîâàÿ ............................. 4.08 Äîñêà òåððàñíàÿ ............................. 4.08 Äîñêà øïóíòîâàííàÿ .................... 4.08 Äðîâà ........................................... 4.08 ÄÑÏ ............................................. 4.08 Äóãè äëÿ òåïëèö ........................... 1.03 Äûìîóäàëåíèå ........................... 13.02 Äûìîõîäû ................................... 9.05 Äûìîõîäû (òåðìî) ....................... 9.05 Äþáåëü-ãâîçäü ............................ 4.14 Å/¨ Åâðîâàãîíêà ................................. 4.08 ¨ìêîñòè ..................................... 17.05 Æ Æ Á È ............................................ 4.02 Æåëîá âîäîñòî÷íûé ....................... 4.10 Æåëîá ïëàñòèêîâûé ...................... 8.08 Æèäêîñòü íåçàìåðçàþùàÿ ...... 8.01; 9.02 Æèëåò ñèãíàëüíûé ....................... 6.00 Æèðîóëîâèòåëè ïîäìîå÷íûå ........................ 8.08; 18.00 Ç Çàáîð (ïðîôëèñò) .......................... 1.03 Çàáîð (ñåòêà-ðàáèöà) ..................... 1.03 Çàãëóøêà ê ïîäîêîííèêó .............. 7.03 Çàäâèæêà-ïåðåõîäíèê .................. 9.05 Çàäâèæêè ñòàëüíûå ...................... 8.01 Çàêëåïî÷íèê ïîâîðîòíûé ............. 5.01 Çàìåíà âîäîïðîâîäà ...................... 8.12 Çàìåíà êàíàëèçàöèè .................... 8.12 Çàìêè âðåçíûå ............................ 7.05 Çàìêè íàâåñíûå .......................... 7.05 Çàìîê ìàãíèòíûé ........................ 7.05 Çàòâîðû ïîâîðîòíûå ..................... 8.01 Çàòèðêè ........................................ 4.05 Çàòî÷êà äèñêîâ .............................. 5.03 Çàùåëêè äâåðíûå ........................ 7.05 Çàùèòà äðåâåñèíû îò ãíèåíèÿ ...... 2.00 Çâîíîê áåñïðîâîäíîé .................. 12.05 Çåìëÿ ........................................... 4.04 ÇÈË-áû÷îê .................................. 3.10 Çëàòîëèò ............................... 4.03; 4.11 Çîíòû-äûìíèêè ......................... 4.10 È Èçâåñòü, ïàñòà èçâåñòêîâàÿ ............. 4.05 Èçãîòîâëåíèå áûòîâîê ................... 1.02 Èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííîé ìåáåëè ... 14.09 Èçãîòîâëåíèå çàáîðîâ .................... 1.03 Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé .... 1.03 Èçãîòîâëåíèå ñýíäâè÷-ïàíåëåé .... 4.09 Èçäåëèÿ èç ãðàíèòà .................... 15.00 Èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå ..... 12.02 Èçîëîí ......................................... 4.06 Èçîëÿöèÿ òðóáíàÿ .................. 4.06; 8.02 Èçûñêàíèÿ ãåîëîãè÷åñêèå ............ 2.00

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÐÓÁÐÈÊÀ

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

Èçûñêàíèÿ òîïîãðàôè÷åñêèå ........ 2.00 Èìèòàöèÿ áðóñà ............................ 4.08 Èíñòðóìåíò äëÿ êëàäêè ................. 5.01 Èíñòðóìåíò ìåðèòåëüíûé ............ 5.04 Èíñòðóìåíò îìåäíåííûé ............. 5.01 Èíñòðóìåíò ñàäîâûé .................... 5.07 Èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ ..................................... 12.04 Ê Êàáåëü ÂÂà ................................. 12.01 Êàáåëü ãðåþùèé .......................... 9.01 Êàáåëü ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ ........ 9.01 Êàáèíà òóàëåòíî-äóøåâàÿ .............. 1.01 Êàëèòêà îòäåëüíîñòîÿùàÿ .............. 1.04 ÊàìÀÇ áîðòîâîé .................... 3.10; 27.00 ÊàìÀÇ-ìàíèïóëÿòîð ........... 3.10; 27.00 ÊàìÀÇ-ñàìîñâàë .................. 3.10; 27.00 Êàìåíü áîðòîâîé ........................... 4.02 Êàìåíü èñêóññòâåííûé .............. 14.08 Êàìåíü íàòóðàëüíûé ........... 4.03; 4.11 Êàìåíü îáëèöîâî÷íûé ................. 4.03 Êàìåíü ñèëèêàòíûé .................... 4.03 Êàìíè äëÿ áàíè ........................... 9.05 Êàìíè äëÿ ñàóíû ......................... 8.06 Êàíàë äëÿ îòâîäà âîäû ................... 4.10 Êàíàë êàáåëüíûé ....................... 12.01 Êàíàëèçàöèÿ ................................ 8.08 Êàíàò äåêîðàòèâíûé ..................... 4.06 Êàíàò ñòàëüíîé ..................... 3.04; 4.01 Êàðêàñ òåïëèöû áûñòðîñáîðíûé ... 1.01 Êàðêàñû àðìàòóðíûå .................... 4.01 Êàðíèçû äëÿ îêîí ........................ 7.03 Êàðíèçû äëÿ øòîð ...................... 4.11 Êàðòîòåêè .................................... 14.01 Êàñêà çàùèòíàÿ ............................ 6.00 Êàññåòû ôàñàäíûå ........................ 4.09 Êàòîê àñôàëüòîâûé ....................... 3.10 Êàòóøêà äëÿ øëàíãà ..................... 8.10 Êà÷àåì íåôòåïðîäóêòû ............... 18.00 Êâàäðàò ........................................ 4.01 Êåëüìà çóá÷àòàÿ ............................ 5.01 Êåëüìà-òðàïåöèÿ ......................... 5.01 Êåëüìà òðåóãîëüíàÿ ...................... 5.01 Êåëüìà óãëîâàÿ ............................. 5.01 Êåðàìçèò íàâàëîì ......................... 4.04 Êåðàìçèò ôàñîâàííûé ................. 4.04 Êåðàìçèòîáåòîí ............................. 4.02 Êåðàìçèòîáëîêè ............................ 4.03 Êåðàìîãðàíèò .............................. 4.11 Êåðàìîïëàñò ................................. 4.10 Êåññîíû äëÿ ñêâàæèí ................... 8.11 Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ................. 4.03 Êèðïè÷ êðàñíûé ......................... 4.05 Êèðïè÷ ëèöåâîé .......................... 4.03 Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé ................ 4.03 Êèðïè÷ îäèíàðíûé ..................... 4.03 Êèðïè÷ ïîëèìåðíûé .................. 4.03 Êèðïè÷ ïóñòîòåëûé ...................... 4.03 Êèðïè÷ ñèëèêàòíûé .................... 4.03 Êèðïè÷ óòîëùåííûé ................... 4.03 Êèñòü êðóãëàÿ ............................... 5.01 Êèñòü ïëîñêàÿ ............................... 5.01 Êèñòü ðàäèàòîðíàÿ ........................ 5.01 Êèñòü ôëåéöåâàÿ .......................... 5.01 Êëàäêà êèðïè÷íàÿ ....................... 2.00 Êëàïàí âàêóóìíûé ...................... 8.01 Êëàïàí çàïîðíûé ......................... 9.02 Êëàïàí îáðàòíûé .......................... 8.01 Êëàïàí ïðåäîõðàíèòåëüíûé ......... 8.01 Êëàïàí ðåãóëèðîâî÷íûé .............. 9.02 Êëàïàí òåðìîñòàòè÷åñêèé .............. 9.02 Êëàïàíû ìàãíèòíûå .................... 8.07 Êëåé äëÿ ãàçîáåòîíà ....................... 4.05

ÐÓÁÐÈÊÀ

Êëåé äëÿ êåðàìîãðàíèòà ................ 4.05 Êëåé äëÿ ïëèòêè .......................... 4.05 Êëåé êëàäî÷íî-ìîíòàæíûé .......... 4.05 Êëåé îáîéíûé .............................. 4.13 Êëåé óñèëåííûé .......................... 4.05 Êëåùè âÿçàëüíûå ........................ 3.06 Êëåùè äëÿ ñêðåïëåíèÿ ................ 5.01 Êëþ÷ êîìáèíèðîâàííûé ............. 5.01 Êëþ÷ ðó÷íîé ................................ 5.01 Êëþ÷ òðóáíûé .............................. 5.05 Ê ë þ ÷ í è ö û ................................ 14.01 Êîëîííà ãèïñîâàÿ ....................... 15.00 Êîëïàêè â öâåò êðîâëè .................. 4.10 Êîëüöà æ/á .................................... 4.02 Êîëüöà ñòåíîâûå ........................... 4.02 Êîëüöî ïåðåêðûòèÿ ...................... 4.02 Êîìíàòû ãàðäåðîáíûå ................ 14.04 Êîìïàêò-óíèòàçû ......................... 8.03 Êîìïåíñàòîðû ..................... 8.01; 12.07 Êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ äà÷è .......... 15.00 Êîìïëåêòàöèÿ êîòåëüíûõ ............. 9.07 Êîìïðåññîð äèçåëüíûé ................ 3.10 Êîìïüþòåðíûå ñåòè .................... 13.08 Êîíâåêòîðû ýëåêòðè÷åñêèå ........... 9.02 Êîíäèöèîíåðû .......................... 11.00 Êîíåê îêðàøåíûé ........................ 4.10 Êîíåê îöèíêîâàííûé .................. 4.10 Êîíåê ÷åðåïè÷íûé ...................... 4.10 Êîíñòðóêöèè àëþìèíèåâûå ......... 7.02 Êîíñòðóêöèè ÏÂÕ ......................... 7.02 Êîíñóëüòàöèè á/ï ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ................... 8.11 Êîíñóëüòàöèè ïî ïîäáîðó ã/ï ñòðîï ...................... 3.04 Êîíòàêòîðû ................................. 12.05 Êîðîáêà äâåðíàÿ ............................ 7.01 Êîñòþì ðàáî÷èé ............................ 6.00 Êîñòþì ñâàðùèêà ......................... 6.00 Êîñòþì øåô-ïîâàðà ..................... 6.00 Êîñòþìû ìåäèöèíñêèå ................ 6.00 Êîòåë ãàçîâûé ............................... 9.02 Êîòåë îòîïèòåëüíûé íà ìàñëå ........ 9.02 Êîòòåäæè ....................................... 1.01 Êðàá îöèíêîâàííûé .................... 4.12 Êðàãè ñâàðùèêà ........................... 6.00 Êðàí-âåçäåõîä .............................. 3.10 Êðàí ïåðåäâèæíîé ....................... 3.04 Êðàí øàðîâûé ............................. 8.01 Êðàí-ìàíèïóëÿòîð ..................... 27.00 Êðàñêà àêðèëîâàÿ .......................... 4.13 Êðàñêà àýðîçîëüíàÿ ....................... 4.13 Êðàñêà ìîþùàÿñÿ ......................... 4.13 Êðàñêà ðàçìåòî÷íàÿ ....................... 4.13 Êðåì îò îáìîðîæåíèÿ .................... 6.00 Êðîâëÿ ñêàòíàÿ ............................. 4.06 Êðîìêà öâåòíàÿ ÏÂÕ ................... 14.07 Êðîøêà áàçàëüòîâàÿ ...................... 4.06 Êðîøêà ìðàìîðíàÿ .............. 4.03; 4.04 Êðóã àáðàçèâíûé .......................... 5.03 Êðóã îòðåçíîé ............................... 5.03 Êðóãè êåðàìè÷åñêèå ..................... 5.03 Êðûøêà êîëîäöà .......................... 4.02 Êóïèì íåôòåïðîäóêòû .................... V I Êóñòîäåðæàòåëü .............................. 5.07 Êóõíè íà çàêàç ............................ 14.06 Êýø-áîêñ äëÿ íàëè÷íîñòè ........... 13.05 Ë Ëàáîðàòîðèÿ ýëåêòðîèçìåðèòåëüíàÿ ................ 12.05 Ëàéíðîê ëàéò ................................ 4.06 Ëàê çàùèòíûé ............................. 4.13 Ëàê ïàðêåòíûé ............................. 4.13 Ëàê ÿõòíûé .................................. 4.13

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ëàìèíàò ãëÿíåö .......................... 4.11 Ëàìèíàò õóäîæåñòâåííûé ............. 4.11 Ëàìïà èíôðàêðàñíàÿ ................. 12.03 Ëàìïà ñâåòîäèîäíàÿ .................... 12.03 Ëàìïà ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ .......... 12.03 ËÄÂÏ ........................................... 4.08 ËÄÑÏ ........................................... 4.08 Ëåìåçèò äëÿ ìîùåíèÿ .................. 4.09 Ëåíòà áèòóìíàÿ ............................. 4.06 Ëåíòà áåñêîíå÷íàÿ ......................... 5.03 Ëåíòà ãåðìåòèçèðóþùàÿ ............... 4.06 Ëåíòà äëÿ îáèâêè ......................... 4.15 Ëåíòà ìàëÿðíàÿ ............................ 5.01 Ëåíòà ìàñêèðîâî÷íàÿ ................... 4.11 Ëåíòà ìåðíàÿ ................................ 5.03 Ëåíòà ìåòàëëè÷åñêàÿ ..................... 4.10 Ëåíòà íàãðåâàòåëüíàÿ .................... 9.01 Ëåíòà îãðàäèòåëüíàÿ ..................... 6.00 Ëåíòà îöèíêîâàííàÿ ..................... 4.01 Ëåíòà ïåðôîðèðîâàííàÿ ................ 4.07 Ëåíòà ñèãíàëüíàÿ ......................... 6.00 Ëåíòà òðàíñïîðòåðíàÿ ................... 4.15 Ëåíòà óïàêîâî÷íàÿ ...................... 17.05 Ëåñà ñòðîèòåëüíûå ................ 3.04; 3.10 Ëåñà ôàñàäíûå ............................. 3.04 Ëåñòíèöà ...................................... 3.04 Ëåñòíèöà ÷åðäà÷íàÿ .................... 15.00 Ëåñòíèöà-òðàíñôîðìåð ................. 3.04 Ëèêâèäàöèÿ ÎÎÎ ........................ 23.00 Ëèíîëåóì êîììåð÷åñêèé ............. 4.11 Ëèíîëåóì ïîëóêîììåð÷åñêèé ...... 4.11 Ëèñò ãîðÿ÷åêàòàíûé ...................... 4.01 Ëèñò íåðæàâåþùèé ...................... 4.01 Ëèñò îöèíêîâàííûé .................... 4.10 Ëèñò ïîëèêàðáîíàòíûé ................. 4.07 Ëèñò õîëîäíîêàòàíûé .................... 4.01 Ëèòüå ÷óãóííîå ............................. 9.05 Ëîäæèè ........................................ 7.02 Ëîïàòà ñíåãîâàÿ ............................. 5.07 Ëîòêè äëÿ òåïëîòðàññ ...................... 4.02 Ëîòîê âîäîîòâîäíîé ............... 4.02; 4.10 Ëþê êàíàëèçàöèîííûé ................ 4.02 Ëþê ïîëèìåð-ïåñ÷àíûé .............. 8.08 Ëþêè ÷óãóííûå ............................ 4.02

85 ÐÓÁÐÈÊÀ

Ìîéêè ñòàëüíûå .......................... 8.03 Ìîéêè ýìàëèðîâàííûå ................ 8.03 Ìîëîòîê îòáîéíûé ........................ 5.02 Ìîíîëèòíàÿ ïëèòà ........................ 2.00 Ìîíòàæ áàííûõ ïå÷åé ................... 8.06 Ìîíòàæ âèíòîâûõ ñâàé .................. 2.00 Ìîíòàæ âîäîïðîâîäà ...................... 8.12 Ìîíòàæ âîðîò ................................ 2.00 Ìîíòàæ êîëîäöåâ .......................... 2.00 Ìîíòàæ êîòåëüíûõ ........................ 9.07 Ìîíòàæ êðîâëè ............................. 2.00 Ìîíòàæ êðîâëè, ìàíñàðä ............... 2.00 Ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ......... 1.03 Ìîíòàæ íàðóæíûõ ñåòåé ............... 10.00 Ìîíòàæ îêîí ................................. 2.00 Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ...... 8.12; 9.07 Ìîíòàæ ñýíäâè÷-ïàíåëåé ............. 2.00 Ìîíòàæ òåïëûõ ïîëîâ .................... 2.00 Ìîòîïîìïû .................................. 3.09 Ìóëüäà ìåòàëëè÷åñêàÿ .................. 3.06 Ìóñîðîïðîâîä ñòðîèòåëüíûé ......... 3.08 Ìóôòà êîìáèíèðîâàííàÿ .............. 8.01 Ìóôòà îáæèìíàÿ .......................... 8.01 Ìóôòà ýëåêòðîñâàðíàÿ ................... 8.01 Í Íàâåñû èç ïîëèêàðáîíàòà .............. 1.01 Íàâîç ........................................... 4.04 Íàäñòðîéêà ýòàæåé ......................... 2.00 Íàïîëíåíèå êóõîíü .................... 14.07 Íàïîëíèòåëü äëÿ ïîëèñòèðîëáåòîíà .... 4.06 Íàïûëåíèå ïåíîïîëèóðåòàíîâîå .... 2.00 Íàðåçêà ñòåêëà .............................. 4.07 Íàñîñ äâóñòîðîííåãî âõîäà .............. 8.02 Íàñîñ äðåíàæíûé ......................... 8.02 Íàñîñ êîíñîëüíûé ........................ 8.02 Íàñîñ ïîãðóæíîé ........................... 8.02 Íàñîñ ñåêöèîííûé ....................... 8.02 Íàñîñ ôåêàëüíûé ......................... 8.02 Íàñîñ õèìè÷åñêèé ........................ 8.02 Íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé ............... 8.02 Í-ïðîôèëü .................................. 4.09 Î

Ì ÌÀÇ-ñàìîñâàë ..................... 3.10; 27.00 Ìàíãàëû ................................... 15.00 Ìàíèïóëÿòîð ...................... 3.10; 27.00 Ìàíîìåòðû .................................. 8.09 Ìàñêà ñâàðùèêà .......................... 6.00 Ìàññà ñèëèêàòíàÿ ......................... 4.05 Ìàñòèêà ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ........ 4.06 Ìàñòèêà áèòóìíî-ðåçèíîâàÿ ......... 4.13 Ìàñòèêà êëåÿùàÿ ......................... 4.05 Ìàñòèêà êðîâåëüíàÿ ..................... 4.06 Ìàòåðèàëû òåïëîèçîëÿöèîííûå .... 4.06 Ìàòåðèàëû óïëîòíèòåëüíûå ......... 8.02 Ìàòû áàçàëüòîâûå ......................... 4.06 ÌÄÔ ............................................ 4.08 Ìåáåëü äëÿ ìåä. ó÷ðåæäåíèé ...... 14.02 Ìåáåëü äëÿ øêîë ........................ 14.02 Ìåáåëü êîðïóñíàÿ .... 14.01; 14.04; 14.09 Ìåáåëü ìåòàëëè÷åñêàÿ ................ 14.01 Ìåìáðàíû ïîäêðîâåëüíûå .......... 4.10 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè .................... 1.03 Ìåòàëëîïðîêàò íåðæàâåþùèé ....... 4.01 Ìåòàëëîñàéäèíã ........................... 4.09 Ìåòàëëî÷åðåïèöà ......................... 4.10 Ìåò÷èêè ...................................... 5.03 Ìåøîê äëÿ ìóñîðà ........................ 5.07 Ìèêðîìåòðû ................................ 5.04 Ìèòñóáåð ............................. 3.10; 27.00 Ìîçàèêà ...................................... 4.11

Îáâÿçêà ñêâàæèí ........................... 8.11 Îáîè âèíèëîâûå ......................... 4.11 Îáîè æèäêèå ................................ 4.11 Îáîè ïîä ïîêðàñêó ........................ 4.11 Îáîè ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ........... 4.11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà òðóá ...... 5.05 Îáîðóäîâàíèå äëÿ î÷èñòêè ñòîêîâ .. 18.00 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ñêâàæèí ............ 8.11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ øêîë .............. 14.02 Îáîðóäîâàíèå î÷èñòíîå äëÿ àâòîìîåê .... 8.08 Îáîðóäîâàíèå òîðãîâîå ................. 14.01 Îáðàáîòêà êðîìêè ñòåêëà ................ 4.07 Îáðàáîòêà îãíåçàùèòíàÿ .............. 13.03 Îáñëåäîâàíèÿ òåõí. ñîñòîÿíèÿ àâàð. çäàíèé ................................ 2.00 Îáñëóæèâàíèå êîòëîâ .................... 9.07 Îáñëóæèâàíèå êîòåëüíûõ .............. 9.07 Îáóâü ðàáî÷àÿ ............................... 6.00 Îáóñòðîéñòâî ñêâàæèí .................... 8.11 Îãíåçàùèòà ÌÁÎÐ ..................... 13.03 Îãðàæäåíèÿ êðîâåëüíûå ............... 4.10 Îãðàæäåíèÿ ñâàðíûå .................... 1.03 Îãóðå÷íèê .................................... 5.07 Îäåæäà äëÿ îõîòû è ðûáàëêè .......... 6.00 Îêíà äåðåâÿííûå ......................... 7.01 Îêíà ìàíñàðäíûå ......................... 7.01 Îêíî-ëþê .................................... 7.01 Îêðàñêà ïîðîøêîâàÿ ..................... 2.00 Îíäóëèí ...................................... 4.10

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


86

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ¹ 17 (396)

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

10.05.2013 ÐÓÁÐÈÊÀ

Îïàëóáêà ñòåíîâàÿ ......................... 3.06 Îïàëóáêà ñúåìíàÿ ......................... 3.10 Îïàíåëêà ..................................... 4.08 ÎÏÃÑ ............................................ 4.04 Îïèë ............................................ 4.08 Îïîâåùåíèå ñ âûâîäîì ñèãíàëà ............................. 13.01; 13.02 Îïîðû æ/á .................................... 4.02 Îïîðû ËÝÏ .................................. 4.02 Îïðûñêèâàòåëü ñàäîâûé .............. 8.10 Îðãñòåêëî ...................................... 4.07 Îñíîâàíèå äëÿ ïîëà ...................... 4.05 Îñóøåíèå çàáîëî÷åííûõ ó÷àñòêîâ ... 2.00 Îòáåëèâàòåëü äðåâåñèíû ............... 4.13 Îòâîäû ......................................... 8.01 Îòêîñû îêîííûå ........................... 7.03 Îòëèâ ïëàñòèêîâûé ...................... 7.03 Îòëèâû èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ ..... 7.03 Îòîïëåíèå “ïîä êëþ÷” .................. 8.11 Îòîïëåíèå ÷àñòíîãî äîìà ............... 8.11 Îòõîäû ëèñòîâîãî ìåòàëëà .............. 4.10 Îõðàííî-ïîæàðíûå ñèãíàëèçàöèè .......... 13.01; 13.02; 13.04 Î÷èñòêà æèðîóëîâèòåëåé ....... 8.12; 33.00 Î÷èñòêà çàèëåííûõ ñêâàæèí ......... 8.11 Ï Ïàâèëüîí òîðãîâûé ...................... 1.01 Ïàêëÿ ëåíòî÷íàÿ ........................... 4.06 Ïàêëÿ òþêîâàÿ .............................. 4.06 Ïàíåëè ÌÄÔ ............................... 4.11 Ïàíåëè ÏÂÕ ................................ 4.11 Ïàíåëè ïëàñòèêîâûå ................... 4.11 Ïàíåëè ñòåíîâûå ......................... 4.11 Ïàíåëè òåðìîñòðóêòóðíûå ............ 4.11 Ïàíåëè óíèâåðñàëüíûå ............... 4.11 Ïàðêåò ùèòîâîé ........................... 4.11 Ïàðíèê (êðóã) ............................. 4.15 Ïàðîèçîëÿöèÿ .............................. 4.06 Ïàðîíèò ...................................... 4.15 Ïàñòà óïëîòíèòåëüíàÿ .................... 4.06 Ïàñûíîê (ïðèñòàâêà) ................... 4.02 Ïàòðîí òîêàðíûé .......................... 5.03 ÏÂÀ ............................................. 4.13 ÏÂÕ ëèñòîâîé .............................. 4.11 ÏÃÑ .............................................. 4.04 Ïåíà âñåñåçîííàÿ .......................... 4.06 Ïåíà ìîíòàæíàÿ ............................ 4.06 Ïåíîáëîê ...................................... 4.03 Ïåíîîáðàçîâàòåëè .......................... 4.02 Ïåíîïëàñò ..................................... 4.06 Ïåíîïëåêñ .................................... 4.06 Ïåíîïîëèñòèðîë ........................... 4.06 Ïåðåãíîé ..................................... 4.04 Ïåðåìû÷êè .................................. 4.02 Ïåðôîðàòîð ................................... 5.02 Ïåð÷àòêè õ/á ................................. 6.00 Ïåñêîóëîâèòåëü ïëàñòèêîâûé ........ 4.02 Ïåñîê ðå÷íîé ................................ 4.04 Ïåñîê ñòðîèòåëüíûé ..................... 4.04 Ïåñ÷àíî-ñîëÿíàÿ ñìåñü ................. 4.04 Ïå÷è äëÿ áàíè .............................. 9.05 Ïå÷è íà îòðàáîòêå-áóðæóéêà ........... 9.05 Ïèãìåíòû æåëåçîîêèñíûå ............ 4.02 Ïèëîìàòåðèàëû ........................... 4.08 Ïèëÿñòðà ãèïñîâàÿ ..................... 15.00 Ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü ................. 8.10 Ïëàíêà îêîëîîêîííàÿ .................... 4.09 Ïëàíêà ñòàðòîâàÿ ........................... 4.09 Ïëàøêè òðóáíûå .......................... 5.03 Ïëåíêà ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ......... 4.06 Ïëåíêà èíôðàêðàñíàÿ .................. 9.01 Ïëåíêà ïàðîèçîëÿöèîííàÿ ........... 4.06 Ïëåíêà ðåçèíîâàÿ äëÿ ïðóäîâ ....... 8.07

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ïëåíêà òåïëîîòðàæàþùàÿ .............. 4.06 Ïëèíòóñ íàïîëüíûé ................... 4.11 Ïëèíòóñ ïëàñòèêîâûé ................. 4.11 Ïëèòà OSB .................................... 4.08 Ïëèòà âëàãîñòîéêàÿ ...................... 4.11 Ïëèòà ãèïñîâàÿ ............................ 4.03 Ïëèòà äîðîæíàÿ ............................ 4.02 Ïëèòà ïåíîïîëèñòèðîëüíàÿ .......... 4.06 Ïëèòêà áåòîííàÿ ............................ 4.02 Ïëèòêà âèáðîïðåññîâàííàÿ ........... 4.02 Ïëèòêà èç ìðàìîðíîé êðîøêè ..... 4.11 Ïëèòêà ãðàíèòíàÿ ........................ 4.11 Ïëèòêà êåðàìè÷åñêàÿ .................. 4.11 Ïëèòêà íàïîëüíàÿ ....................... 4.11 Ïëèòêà íàñòåííàÿ ........................ 4.11 Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ ................... 8.03 Ïëèòêà ïîëèìåð-ïåñ÷àíàÿ ... 4.02; 4.11 Ïëèòêà ïîòîëî÷íàÿ ....................... 4.11 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ......................... 4.02 Ïëèòêà ôàñàäíàÿ .......................... 4.09 Ïëèòêîðåç ýëåêòðè÷åñêèé ............. 5.02 Ïëèòíÿê äëÿ ìîùåíèÿ ......... 4.03; 4.09 Ïëèòû òåðìîèçîëÿöèîííûå ......... 9.05 Ïëèòû òåðìîñòðóêòóðíûå .............. 4.06 Ïîãëîòèòåëü âëàãè ......................... 4.13 Ïîãðåá ïëàñòèêîâûé ..................... 1.01 Ïîãðóçêà ìóñîðà ........................... 33.00 Ïîãðóç÷èê ôðîíòàëüíûé ..... 3.10; 27.00 Ïîäâåñ ïðÿìîé ............................. 4.12 Ïîäâîäêà äëÿ áà÷êà ....................... 8.01 Ïîäîêîííèê ïëàñòèêîâûé ............ 7.03 Ïîäîêîííèêè èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ .................. 7.03 Ïîäîêîííèêè ÏÂÕ ........................ 7.03 Ïîäñòàíöèè êîìïëåêñíûå .......... 12.04 Ïîäóøêè ôóíäàìåíòíûå .............. 4.02 Ïîäúåìíèê ñòðîèòåëüíûé ............ 3.06 Ïîêðûòèå äåêîðàòèâíîå ................ 4.13 Ïîêðûòèå ìèíåðàëüíîå ............... 4.11 Ïîë ãèïñîâûé .............................. 4.05 Ïîë íàëèâíîé ..................... 4.05; 4.11 Ïîë ñàìîâûðàâíèâàþùèéñÿ ........ 4.05 Ïîëèàìèä ................................... 4.15 Ïîëèêàðáîíàò ñîòîâûé ................... 4.07 Ïîëîñà ñòàëüíàÿ ............................ 4.01 Ïîëîòåíöåñóøèòåëè ...................... 8.03 Ïîëîòíî âîëüôðàìîâîå .................. 5.03 Ïîìîñò ìàëÿðíûé ........................ 3.04 Ïîìîùü â çàïîëí. ïîæàðí. äåêëàðàöèè ................................ 13.04 Ïîìîùü â ïîëó÷åí. ëèöåíçèé íà íåäðà ....................... 2.00 Ïîðîã àëþìèíèåâûé .................. 4.11 Ïîðîã óãëîâîé .............................. 4.11 Ïîðîã-ñòûê ................................. 4.11 Ïîðîøîê ìèíåðàëüíûé ............... 4.02 Ïîñòàâêà êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ................................ 9.02 Ïîòîëêè áåñøîâíûå ..................... 4.11 Ïîòîëêè äåêîðàòèâíûå ................. 4.11 Ïîòîëêè ìàòîâûå ......................... 4.11 Ïîòîëêè ìíîãîóðîâíåâûå ............. 4.11 Ïîòîëêè íàòÿæíûå ....................... 4.11 Ïîòîëêè ðåå÷íûå ......................... 4.11 Ïîòîëêè òêàíåâûå ........................ 4.11 Ïîòîëîê ïîäâåñíîé ....................... 4.11 Ïðàéìåðû ........................... 4.06; 4.13 Ïðåäìåòû äëÿ âàííîé .................. 8.04 Ïðèáîðû îñâåòèòåëüíûå ............... 8.06 Ïðèåì âàãîíîâ ............................ 36.00 Ïðîâîä ÑÈÏ ................................ 12.01 Ïðîâîëîêà âÿçàëüíàÿ .................... 4.01 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ....................... 4.01 Ïðîâîëîêà îöèíêîâàííàÿ .............. 4.01 Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ .................... 4.01

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ïðîäóêöèÿ êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ............ 12.01 Ïðîäóêöèÿ ëàêîêðàñî÷íàÿ ............. 4.13 Ïðîäóêöèÿ ìåòèçíàÿ ................... 4.14 Ïðîåêòèðîâàíèå ïðóäîâ ................ 2.00 Ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ ..................................... 2.00 Ïðîåêòû äîìîâ ............................. 2.00 Ïðîåêòû ÇÑÎ ................................ 2.00 Ïðîêàò èíñòðóìåíòà ...................... 5.02 Ïðîìûâêà ñêâàæèí ...................... 8.11 Ïðîìûâêà êàíàëèçàöèè ...... 8.12; 33.00 Ïðîïèòêà äåðåâîçàùèòíàÿ ............ 4.13 Ïðîôèëè ñòåíîâûå ....................... 4.12 Ïðîôèëü ìàÿ÷êîâûé ................... 4.12 Ïðîôèëü íàïðàâëÿþùèé ............. 4.12 Ïðîôèëü ñòîå÷íûé ....................... 4.12 Ïðîôíàñòèë îêðàøåíûé .............. 4.10 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé ......... 4.10 Ïðîõîäêè êðîâåëüíûå .................. 4.10 ÏÑÑ .............................................. 4.04 Ïüåäåñòàë ..................................... 8.03 Ð Ðàáîòû ãåîäåçè÷åñêèå ................... 2.00 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ...................... 2.00 Ðàáîòû ìîíòàæíûå ....................... 2.00 Ðàáîòû îáëèöîâî÷íûå .................. 2.00 Ðàáîòû îáùåñòðîèòåëüíûå ............ 2.00 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå ....................... 2.00 Ðàáîòû ïðîåêòíûå ........................ 2.00 Ðàáîòû ðåìîíòíûå ....................... 2.00 Ðàáîòû ñàíòåõíè÷åñêèå ................. 8.12 Ðàáîòû ñâàðî÷íûå ........................ 2.00 Ðàáîòû ñòðîèòåëüíûå .................... 2.00 Ðàáîòû òåïëîçâóêîèçîëÿöèîííûå .... 4.06 Ðàáîòû øòóêàòóðíî-ìàëÿðíûå ...... 2.00 Ðàáîòû ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ... 12.08 Ðàáîòû ýëåêòðîìîíòàæíûå .... 2.00; 12.08 Ðàáîòû ýëåêòðîðåìîíòíûå ............. 2.00 Ðàäèàòîð àëþìèíèåâûé .............. 9.02 Ðàäèàòîð ñåêöèîííûé ................. 9.02 Ðàäèàòîð ÷óãóííûé ...................... 9.02 Ðàäèàòîðû îòîïèòåëüíûå .............. 9.02 Ðàäèàòîðû ïàíåëüíûå ................. 9.02 Ðàçðàáîòêà áèçíåñ-ïëàíîâ ............ 23.00 Ðàñïèëîâêà ËÄÑÏ ....................... 14.09 Ðàñòâîð èçâåñòêîâûé .................... 4.02 Ðàñòâîð öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ........ 4.02 Ðàñòâîðèòåëü ................................ 4.13 Ðàñ÷åò ïîæàðíîãî ðèñêà ............... 13.04 Ðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ ........................ 23.00 Ðåäóêòîðû àöåòèëåíîâûå .............. 9.06 Ðåçèíà æèäêàÿ ............................. 4.06 Ðåçèíà ïîðèñòàÿ .......................... 4.15 Ðåçöû ......................................... 5.03 Ðåìíè êëèíîâûå ........................ 4.15 Ðåìíè ñòÿæíûå ............................ 3.04 Ðåìîíò àâòîìàòè÷åñêèõ âîðîò ......... 1.04 Ðåìîíò ãåíåðàòîðîâ ..................... 12.08 Ðåìîíò ïîìåùåíèé ..................... 2.00 Ðåìîíò ñâàðî÷íûõ àïïàðàòîâ ........ 3.10 Ðåìîíò ñêâàæèí íà âîäó ................ 8.11 Ðåìîíò òðàíñôîðìàòîðîâ ............. 12.09 Ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ........... 5.08 Ðåìîíò ýëåêòðîäâèãàòåëåé ........... 12.07 Ðåìñîñòàâû .................................. 4.05 Ðåñïèðàòîðû ................................ 6.00 Ðåøåòêà âîäîïðèåìíàÿ ................ 4.10 Ðåøåòêà ÷óãóííàÿ ......................... 8.08 Ðåøåòêè ðàçäâèæíûå ................... 1.03 Ðîëüñòàâíè .................................. 1.04 Ðîòáàíä ........................................ 4.05 Ðóáåðîèä ...................................... 4.10

Ñòðîéêà

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ðóêàâ ïîæàðíûé .......................... 8.10 Ðóêàâà íàïîðíî-âñàñûâàþùèå ............... 4.15 Ðóêàâà ÏÂÕ .................................. 8.01 Ðóêàâà ÐÂÄ ................................. 4.15 Ðóêàâèöû òðåõïàëûå ................... 6.00 Ðóêàâèöû óòåïëåííûå ................. 6.00 Ðóëåòêà ................................ 5.01; 5.04 Ðó÷êè äâåðíûå ............................ 7.05 Ðó÷êè-êóïå äâåðíûå ................... 7.05 Ðûòü¸ êîòëîâàíîâ ......................... 2.00 Ñ Ñàéäèíã âåðòèêàëüíûé ................ 4.09 Ñàéäèíã âèíèëîâûé .................... 4.09 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ............... 4.09 Ñàéäèíã ñòàëüíîé ......................... 4.09 Ñàéäèíã öîêîëüíûé .................... 4.09 Ñàëüíèêè .................................... 4.15 Ñàìîðåçû .................................... 4.14 Ñàìîñâàëû .......................... 3.10; 27.00 Ñàíòåõíèêà ................................... 8.03 Ñàíôàÿíñ ..................................... 8.03 Ñàïîãè êîæàíûå ............................ 6.00 Ñáîðêà ñðóáîâ ................................ 1.03 Ñâàè âèíòîâûå ............................. 4.01 Ñâàðêà ïîëóàâòîìàò ....................... 3.10 Ñâåðëåíèå àëìàçíîå ...................... 2.00 Ñâåðëåíèå îòâåðñòèé ............. 2.00; 4.07 Ñâåðëî êîðîí÷àòîå ......................... 5.03 Ñâåðëî ïî áåòîíó ............................ 5.03 Ñâåðëî ïî äåðåâó ........................... 5.03 Ñâåòèëüíèê âñòðàèâàåìûé .......... 4.11 Ñâåòèëüíèê ïëîñêèé .................. 12.03 Ñâåòèëüíèê ðàñòðîâûé ............... 12.03 Ñåéôû âçëîìîñòîéêèå ................ 13.05 Ñåéôû äëÿ äîìà ......................... 13.05 Ñåéôû ìåáåëüíûå ..................... 13.05 Ñåéôû îãíåñòîéêèå .................... 13.05 Ñåéôû îðóæåéíûå ...................... 13.05 Ñåðïÿíêà ñàìîêëåÿùàÿñÿ ............. 4.12 Ñåòêà àáðàçèâíàÿ ........................... 5.03 Ñåòêà àðìèðóþùàÿ ....................... 4.01 Ñåòêà çàáîðíàÿ ïëàñòèêîâàÿ .......... 15.00 Ñåòêà èç íåðæàâåéêè ..................... 5.07 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ............................ 4.03 Ñåòêà ìàëÿðíàÿ ............................. 4.12 Ñåòêà ñâàðíàÿ ........................ 4.01; 5.07 Ñåòêà òêàíàÿ .......................... 4.01; 5.07 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ ................. 4.01; 4.03 Ñåòêà-ðàáèöà ........................ 4.01; 5.07 Ñèñòåìà “êðûøè áåç ñîñóëåê” ....... 9.01 Ñèñòåìà “íåçàìåðçàþùèé òðóáîïðîâîä” ................................ 9.01 Ñèñòåìà âîäîñòî÷íàÿ ...................... 4.10 Ñèñòåìà êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì .................................... 13.01 Ñèñòåìà îáîãðåâà ïîëà .................... 9.01 Ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ ............ 13.02 Ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ ........ 13.01 Ñèñòåìû ñâàðíûõ îãðàæäåíèé ....... 1.03 Ñèôîíû ....................................... 8.03 Ñêâàæèíû “ïîä êëþ÷” ................. 8.11 Ñêâàæèíû êîëëåêòèâíûå .............. 8.11 Ñêîáû ñòðîèòåëüíûå ..................... 7.05 Ñêîò÷ àðìèðîâàííûé ................... 4.06 Ñêóëüïòóðà ãèïñîâàÿ ................... 15.00 Ñëàíåö àâàíòþðèíîâûé ................ 4.03 Ñëàíåö õëîðèòîâûé ...................... 4.03 Ñìåñè ñóõèå .................................. 4.05 Ñìåñè öåìåíòî-ïåñ÷àíûå ............. 4.05 Ñìåñèòåëè .................................... 8.03 Ñìåñü ãëèíî-øàìîòíàÿ ................ 4.05 Ñìåñü øòóêàòóðíàÿ ....................... 4.05

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ¹ 17 (396)

10.05.2013

ÐÓÁÐÈÊÀ

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÑÌË ............................................ 4.12 Ñíåãîçàäåðæàòåëè òðóá÷àòûå ........... 4.10 Ñîåäèíèòåëü ïðÿìîé .................... 8.01 Ñîïëà è ñïðèíêëåðû .................... 8.07 Ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê .................. 23.00 Ñîñòàâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ïëåñåíè .... 4.13 Ñîôôèò ïåðôîðèðîâàííûé ............... 4.09; 4.11 Ñîôôèò ñïëîøíîé ................ 4.09; 4.11 Ñïåöîäåæäà ................................... 6.00 Ñïåöýìàëè ................................... 4.13 Ñðóáû ëþáûõ ðàçìåðîâ ................. 1.02 Ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ ........... 12.04 Ñòàíêè äëÿ ãèáêè àðìàòóðû ........... 3.06 Ñòàíêè äëÿ ðåçêè àðìàòóðû ........... 3.06 Ñòàíêè äîëáåæíî-ñâåðëèëüíûå ... 16.00 Ñòàíêè çàòî÷íûå ......................... 16.00 Ñòàíêè îòðåçíûå ......................... 16.00 Ñòàíêè ðàñïèëîâî÷íûå ............... 16.00 Ñòàíêè ñâåðëèëüíûå .................. 16.00 Ñòàíêè ñòðîãàëüíûå .................... 16.00 Ñòàíêè òîêàðíûå ......................... 16.00 Ñòàíêè ôðåçåðíûå ...................... 16.00 Ñòàíêè ôóãîâàëüíî-ðåéñìóñîâûå ... 16.00 Ñòàíêè øëèôîâàëüíûå .............. 16.00 Ñòàíöèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ................ 8.02 Ñòâîë ðó÷íîé, ïîæàðíûé ............. 13.03 Ñòåêëî âèòðèííîå .......................... 4.07 Ñòåêëî æèäêîå ............................... 4.13 Ñòåêëî îêîííîå .............................. 4.07 Ñòåêëîîáîè ................................... 4.11 Ñòåêëîïëàñòèê ............................... 4.06 Ñòåêëîòêàíü .................................. 4.06 Ñòåëëàæè ãðóçîâûå ...................... 14.01 Ñòåëëàæè ìåòàëëè÷åñêèå .............. 14.01 Ñòåëëàæè ïîëóãðóçîâûå ............... 14.01 Ñòîéêà òåëåñêîïè÷åñêàÿ ................. 3.06 Ñòîéêà ÓÑÎ .................................... 4.02 Ñòîëåøíèöû èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ ................. 14.06 Ñòîëåøíèöû èç íàòóðàëüíîãî êàìíÿ .................... 14.06 Ñòðîèòåëüíûå çàêàçû .................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî àíãàðîâ .................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíîâ ................ 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî äà÷íûõ äîìîâ .......... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ...................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðîâ .................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî êàðêàñíûõ äîìîâ ........................................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ................. 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî êðîâëè .................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî êðûøè ................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîå ............. 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî ìàíñàðä ................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî ñàäîâûõ äîìèêîâ ..... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâûõ çäàíèé ...... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî ôàñàäîâ ................... 2.00 Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ ........... 2.00 Ñòðîïû êàíàòíûå .......................... 3.04 Ñòðîïû òåêñòèëüíûå ..................... 3.04 Ñòðîïû öåïíûå ............................ 3.04 Ñòðóáöèíà F-îáðàçíàÿ ................... 5.01 Ñòóïåíè ãðàíèòíûå .................... 15.00 Ñòóñëî ïëàñòìàññîâîå ...................... 5.01 Ñòÿæêà äëÿ îïàëóáêè ...................... 3.06 Ñóïåðêëåé .................................... 4.13 Ñóïåðïîë ..................................... 4.11 Ñ÷åò÷èê ãàçà .................................. 8.09 Ñ÷åò÷èê ýëåêòðîýíåðãèè .............. 12.05 Ñýíäâè÷-ïàíåëè êðîâåëüíûå ....... 4.10 Ñýíäâè÷-ïàíåëè ïîýëåìåíòíîé ñáîðêè .................... 4.10 Ñýíäâè÷-ïàíåëè òðåõñëîéíûå ...... 4.09 Ñýíäâè÷-òðóáà .............................. 9.05

ÐÓÁÐÈÊÀ

Ò Òàíêåðû äëÿ âîäû ...................... 17.05 Òàðà äëÿ ðàñòâîðà .......................... 3.06 Òåêñòîëèò ..................................... 4.15 Òåïëèöû ..................................... 1.01 Òåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ ........... 4.06 Òåïëîèçîëÿöèÿ æèäêî-êåðàìè÷åñêàÿ .................... 4.06 Òåïëîíîñèòåëü .............................. 9.02 Òåïëîîáìåííèê ............................ 9.06 Òåïëûé ïîë èíôðàêðàñíûé ......... 9.01 Òåïëûé ïîë êàáåëüíûé ................ 9.01 Òåïëûé ïîë-òåðìîïëåíêà ............. 9.01 Òåðìîïàíåëè ................................ 4.09 Òåðìîïëåíêà èíôðàêðàñíàÿ ...................... 4.06; 9.01 Òåðìîðåãóëÿòîðû .......................... 9.01 Òåõïëàñòèíà ................................. 4.15 Òèñêè ñòàíî÷íûå. ......................... 5.05 Òîïïèíã äëÿ ïîëà ......................... 4.02 Òîðô ............................................ 4.04 Òðàâåðñû ..................................... 3.04 Òðàíñôîðìàòîðû ........................ 12.04 Òðîéíèêè .................................... 8.01 Òðóáà àðìèðîâàííàÿ ..................... 8.01 Òðóáà àñáîöåìåíòíàÿ ..................... 4.01 Òðóáà á/ó ....................................... 4.01 Òðóáà ãàçîïðîâîäíàÿ ...................... 8.01 Òðóáà ãîôðèðîâàííàÿ .................... 8.01 Òðóáà äðåíàæíàÿ ............................ 8.08 Òðóáà êàíàëèçàöèîííàÿ ................ 8.08 Òðóáà ìåòàëëîïîëèìåðíàÿ ............. 8.01 Òðóáà îáñàäíàÿ .............................. 8.08 Òðóáà ïîëèïðîïèëåíîâàÿ .............. 8.01 Òðóáà ïðîôèëüíàÿ ........................ 4.01 Òðóáà-äûìîõîä ............................. 9.05 Òðóáêè ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå ..... 12.01 Òðóáîãèáû .................................... 5.02 Òðóáîïðîâîäû ....................... 8.01; 8.13 Òðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå ........... 8.01 Òðóáû íåêîíäèöèÿ ....................... 4.01 Òðóáû îöèíêîâàííûå ................... 4.01 Òðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ................. 8.01 Òðóáû òîíêîñòåííûå ..................... 4.01 Òðóáû ýëåêòðîñâàðíûå .................. 4.01 ÒÝÍ âîäÿíîé ................................ 8.06

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

ÐÓÁÐÈÊÀ

Óñëóãè æ/ä òóïèêà ............... 27.00; 36.00 Óñëóãè ÊàìÀÇ-ìàíèïóëÿòîðà .......... 3.10; 27.00 Óñëóãè êîìïðåññîðà äèçåëüíîãî ................................... 3.10 Óñëóãè ìèíè-ýêñêàâàòîðà .... 3.10; 27.00 Óñëóãè ñàìîñâàëà ................. 3.10; 27.00 Óñëóãè ñâàðùèêà .......................... 2.00 Óñëóãè ñïåöòåõíèêè ............. 3.10; 27.00 Óñëóãè ñòðîèòåëüíûõ áðèãàä .......... 2.00 Óñëóãè òðàêòîðà .................... 3.10; 27.00 Óñëóãè òðàëà ......................... 3.10; 27.00 Óñëóãè ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà .......................... 3.10; 27.00 Óñëóãè ýâàêóàòîðà .......................... 3.10 Óñëóãè ýêñêàâàòîðà ............... 3.10; 27.00 Óñëóãè ÿìîáóðà .................... 3.10; 27.00 Óñòàíîâêà îïîð ýëåêòðîîñâåùåíèÿ ...................... 12.09 Óñòàíîâêè áëî÷íî-ìîäóëüíûå ..... 18.00 Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà ........... 12.05 Óñòðîéñòâî çàáîðîâ ......................... 2.00 Óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ ................ 2.00 Óòåïëåíèå ìàíñàðä ....................... 2.00 Óòåïëåíèå ýêîâàòîé ....................... 4.06 Óòåïëèòåëü ýêñòðóäèðîâàííûé ...... 4.06 Ó÷åò áóõãàëòåðñêèé ....................... 23.00

ÐÓÁÐÈÊÀ

Øêàôû àðõèâíûå ...................... 14.01 Øêàôû áóõãàëòåðñêèå ................. 14.01 Øêàôû äëÿ îäåæäû .................... 14.01 Øêàôû îðóæåéíûå ..................... 14.01 Øêàôû, òóìáû ............................. 8.04 Øêàôû-êóïå ................... 14.01; 14.04 Øëàãáàóìû .................................. 1.04 Øëàê ............................................ 4.04 Øëàíã àðìèðîâàííûé ................. 8.01 Øëàíã ïîæàðíûé ....................... 13.03 Øëàíã ïîëèâî÷íûé ..................... 5.07 Øëàíãè äëÿ ñòèðàëüíîé ì à ø è í û ..................................... 8.02 Øëèô-ëåíòà ................................ 5.03 Øëèô. øêóðêà ............................. 5.03 Øïàêëåâêà ãèïñîâàÿ .................... 4.05 Øïàêëåâêà öåìåíòíàÿ .................. 4.05 Øïàòåëè ...................................... 5.01 Øïàòëåâêà áàçîâàÿ ........................ 4.05 Øïàòëåâêà ýïîêñèäíàÿ ................. 4.13 Øïèëüêà ðåçüáîâàÿ ..................... 4.14 Øòàíãåíöèðêóëü .......................... 5.04 Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ..................... 4.05 Øòóêàòóðêà ñòåí ............................. 2.00 Øòóêàòóðêà ñî ñòåêëîãðàíóëàìè ...... 4.13 Øòóêàòóðêà öåìåíòíàÿ ................... 4.05 Ù

Ô Ôàíåðà áåðåçîâàÿ .......................... 4.08 Ôàíåðà âëàãîñòîéêàÿ ..................... 4.08 Ôàíåðà âîäîñòîéêàÿ ....................... 4.08 Ôàíåðà ëàìèíèðîâàííàÿ .............. 4.08 Ôàñàäû ìåáåëüíûå ..................... 14.09 Ôèáðà ïîëèïðîïèëåíîâàÿ ............. 4.02 Ôèêñàòîðû àðìàòóðû .................... 3.06 Ôèëüòð ìàãíèòíûé ...................... 8.01 Ôèòèíãè (ïîëèïðîïèëåí) ............ 8.01 Ôèòèíãè ñâàðíûå ......................... 8.01 Ôëàíöû ñòàëüíûå ........................ 8.01 Ôîòîîáîè ...................................... 4.11 Ôòîðîïëàñò ................................... 4.15 Ôóíäàìåíòû ................................ 2.00 Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé-êóïå .......... 7.05 Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ ................. 14.07

Ùåáåíü ãðàíèòíûé ...................... 4.04 Ùåáåíü äîëîìèòîâûé ................... 4.04 Ùåáåíü øëàêîâûé ....................... 4.04 Ùåòêà-èçìåëü÷èòåëü âåòîê ................................... 3.10; 33.00 Ùåòêè ìåòàëëè÷åñêèå ................... 5.03 Ùèò ìåáåëüíûé ........................... 4.08 Ý

×àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ........... 12.05 ×åðåïèöà ãèáêàÿ ........................... 4.10 ×åðåïèöà ìÿãêàÿ .......................... 4.10 ×åðåïèöà ïîëèìåð-ïåñ÷àíàÿ ........ 4.10 ×åðíîçåì ...................................... 4.04 ×óëîê-óòåïëèòåëü .......................... 6.00

Ýêîâàòà ......................................... 4.06 Ýêîòåðìèêñ ................................... 4.06 Ýêðàíû äåêîðàòèâíûå ................ 15.00 Ýêðàíû äëÿ âàííû ....................... 8.04 Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê .......... 3.10; 27.00 Ýëåêòðèêà ................................... 12.08 Ýëåêòðîèíñòðóìåíò ....................... 5.02 Ýëåêòðîäâèãàòåëè âçðûâîçàùèùåííûå ................. 12.07 Ýëåêòðîäâèãàòåëè êðàíîâûå ........ 12.07 Ýëåêòðîäâèãàòåëè îáùåïðîìûøëåííûå ................ 12.07 Ýëåêòðîäâèãàòåëè îäíîôàçíûå .... 12.07 Ýëåêòðîäû .................................... 3.07 Ýëåêòðîêàðòîí .............................. 4.15 Ýëåêòðîêîíâåêòîð .......................... 9.03 Ýëåêòðîñ÷åò÷èêè áûòîâûå ........... 12.02 Ýëåìåíò ïîëà ................................ 4.12 Ýëåìåíòû áåçîïàñíîñòè êðîâëè ......................................... 4.10 Ýëåìåíòû äåêîðàòèâíûå ..... 4.11; 15.00 Ýëåìåíòû êðîâëè äîáîðíûå .......... 4.10 Ýëåìåíòû ôàñîííûå .................... 4.09 Ýìàëü àêðèëîâàÿ .......................... 4.13 Ýìàëü áûñòðîñîõíóùàÿ ................. 4.13 Ýìàëü ïî ìåòàëëó .......................... 4.13 Ýìàëü ïðîìûøëåííàÿ ................. 4.13 Ýìàëü ñ ìîëîòêîâûì ýôôåêòîì ..... 4.13 Ýíåðãîàóäèò .................................. 2.00

Ø

ß

Øâåëëåð ...................................... 4.01 Øåñòèãðàííèê ............................. 4.01 Øèôåð âîëíîâîé .......................... 4.10 Øèôåð ïëîñêèé ........................... 4.10

ßìîáóð ................................ 3.10; 27.00 ßøìà .......................................... 4.11 ßùèê äåðåâÿííûé ...................... 4.08 ßùèêè ïî÷òîâûå ....................... 14.01

Õ Ó Óàéò-ñïèðèò ................................. 4.13 Óãîë âíóòðåííèé .......................... 4.09 Óãîë íàðóæíûé ............................. 4.09 Óãîë ÏÂÕ ...................................... 7.03 Óãîëîê ïåðôîðèðîâàííûé ............ 4.12 Óãîëîê ïëàñòèêîâûé .................... 4.11 Óäëèíèòåëü ................................ 12.01 Óêëàäêà áðóñ÷àòêè ......................... 2.00 Óìûâàëüíèêè ............................. 8.03 Óíèâèëêà ..................................... 3.06 Óíèôëåêñ ..................................... 4.10 Óíòû ............................................ 6.00 Óïëîòíèòåëè äëÿ ìåòàëëî÷åðåïèöû .................. 4.10 Óïëîòíèòåëè äëÿ ïðîôíàñòèëà ....... 4.10 Óïëîòíèòåëü (D-ïðîôèëü) ............ 5.01 Óðíû îôèñíûå .......................... 14.01 Óðíû óëè÷íûå ........................... 15.00 Óñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñà ........ 3.10; 27.00 Óñëóãè àâòîâûøêè .............. 3.10; 27.00 Óñëóãè àâòîêðàíà .................. 3.10; 27.00 Óñëóãè áåòîíîíàñîñà ....................... 3.10 Óñëóãè âèáðîêàòêà ......................... 3.10 Óñëóãè ÃÀÇåëü ............................... 3.10 Óñëóãè ãèäðîìîëîòà ....................... 3.10

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ

87

Õàëàòû ìåäèöèíñêèå ................... 6.00 Õàëàòû ðàáî÷èå ............................. 6.00 Õîçáëîê áûñòðîñáîðíûé ................. 1.01 Õîìóò ìåòàëëè÷åñêèé .................... 8.01 Ö Öåìåíò ......................................... 4.05 Öåìåíòîâîç .......................... 3.10; 27.00 ÖÑÏ ............................................. 4.08 ×

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.


88

ÑËÓÆÅÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

“Ñòðîéêà. Óäìóðòñêèé ðåãèîíàëüíûé âûïóñê” ¹ 17 (396) 10 ìàÿ 2013 ã. Свидетельство о регистрации ПИ № 7714469 от 20.01.2003 г. выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Учредитель: Некоммерческое партнерство “Группа Компаний “НормаХолдинг” (неком мерческая организация). 123181, г. Москва, ул. Исаковского, 12, корп. 1 Главный редактор Левин А.В. Выпускающий редактор Кондратьева Л.П. Адрес офиса: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 Адрес для писем: 426000, г. Ижевск, а/я 1794 Тел.: (3412) 554500, 558500, 739977 тел./факс: (3412) 559500, 439266 www.stroyka.izhstroy.ru email: stroyudm@udm.net Оригиналмакеты и верстка выполнены в редакции газеты “Стройка. Удмурт ский региональный выпуск”. Выход газеты еженедельно по пятницам. Тираж 7 000 экземпляров. Отпечатано с готовых оригиналмакетов в МУП “Сарапульская типогра фия”, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152. Заказ № _______ Подписано в печать: 07.05.2013 г. Распространяется БЕСПЛАТНО: руководителям профильных предприятий и организаций г. Ижевска и Уд муртской Республики (адресная почтовая и курьерская доставка); частным лицам в специализированных магазинах и отделах строительных материалов, в мебельных салонах, в супермаркетах, в банках и салонах со товой связи, на АЗС “БашнефтьУдмуртия” и “ТатНефть”. Вниманию рекламодателей! Весь рекламный материал должен соответствовать законодательным ак там России и иметь необходимые подтверждающие документы или сведе ния о рекламируемых товарах и услугах (лицензию, сертификат и прочее). В случае нарушения данного условия редакция вправе отказать в размеще нии информации. Следующий номер выйдет 17.05.2013 г. Материалы с пометкой Ð и в рубрике “Стройинформ: Новости” публикуются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответ ственности не несет. Перепечатка редакционных материалов допускается только с письменного разрешения редакции.

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

ÏÐÅÑÒÈÆ-ÏÎËÎÑÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

89


90

ÏÐÅÑÒÈÆ-ÏÎËÎÑÀ ¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500


Ñòðîéêà

¹ 17 (396)

10.05.2013

Âñå óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 6 ìàÿ 2013 ã.

91


92

¹ 17 (396)

10.05.2013

Ñòðîéêà

Ïîëíàÿ ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ: www.stroyka.izhstroy.ru Òåë.: (3412) 554-500, 559-500

"Стройка. Удмуртский выпуск" №17 (396) 2013 г.  

"Стройка. Удмуртский выпуск" №17 (396) 10.05.2013 г.

Advertisement