Page 1

3 Stretnutie

so starostami Stropkovského okresu

4 Z rokovania

26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Stropkove

6 Kamerový systém je podľa poslancov neefektívny

8 Majstri odbornej výchovy zamestnávajú svojich učňov

9 Základná škola Konštatínova Stropkov

WARHOL v STROPKOVE


2 stropkovský kuriér

5.6.2009

STRETNUTIE SO STAROSTAMI STROPKOVSKÉHO OKRESU CIEĽ - REGENERÁCIA SÍDIEL

Svetlanu Pavlovičovú v Stropkove sprevádzal Peter Obrimčak

V

pondelok 1. júna sa v Stropkove uskutočnilo stretnutie starostov obcí Stropkovského okresu s predstaviteľmi Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Prešovského samosprávneho kraja (SO/RO pre ROP PSK) pod záštitou vedúcej odboru Ing. Svetlany Pavlovičovej. Starostovia obcí získali informácie o aktuálnych výzvach a fungovaní SO/RO pre ROP na báze sprostredkovateľa informácií o Regionálnom operačnom programe (ROP). Vedúci oddelenia implementácie projektov SO/RO pre ROP PSK Mgr. Mário Kilián podal starostom informácie týkajúce sa možnosti zapojenia sa ako potencionálni žiadatelia do aktuálnej výzvy ROP 4.1a Regenerácia sídiel. Starostovia majú cez túto výzvu jedinečnú príležitosť získať finančné prostriedky na rekon-

štrukciu a modernizáciu svojich centier. Výzva je určená mestám a obciam Prešovského kraja evidovaným v zozname inovačných a kohéznych pólov rastu. Krajské mesto je z tejto výzvy vylúčené. SO/RO o výzve informoval všetkých starostov a primátorov a zorganizoval štyri informačné stretnutia v mikroregiónoch Prešov, Poprad, Humenné a Svidník. Napriek tomu, že samosprávy môžu prostredníctvom tohto programu získať nemalé sumy, na stretnutiach sa zúčastnilo len málo záujemcov. V zozname Prešovského kraja sa pritom nachádza 175 obcí, ktoré majú možnosť vyčerpať približne 60 miliónov eur (1,81 miliardy Sk). „Podstatné je, aby starostovia v obci vyčlenili územie, na ktorom je dostupná občianska vybavenosť,“ skonštatoval M. Kilián. Výzva je rozdelená na dve hodnotiace kolá.

Prvé sa začalo 6. apríla a potrvá do 13. júna. Okamžite sa začne druhé kolo s uzávierkou 18. septembra. Medzi najväčšie nedostatky patrí to, že obce nemajú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu a vysporiadané vlastnícke vzťahy. „Záleží na nás, ako budeme s c h o p ní čerpať tieto prostriedky, aké kvalitné projekty sa v našom kraji predložia a aký bude celkový záujem o túto výzvu,“ doplnil M. Kilián. Nenávratné finančné zdroje môžu obce využiť naprí-

klad na úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu verejného osvetlenia,budovanie a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás. Okrem toho môžu získané peniaze investovať do r e k o n š t r u kcií miestnych komunikácií, mostov a lávok, budovania verejných hygienických zariadení, úpravu a

reguláciu povodí v zastavaných územiach výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných

Svetlana Pavlovičová aktivít. Ako pripomenula S. Pavlovičová, podstatné však je, že miesto realizácie sa musí nachádzať v centrálnej časti katastrálneho územia obce. „Vie-

me veľmi rýchlo podporiť naše mestá a obce. V zahraničí je už štandardné, že regionálna samospráva je určitý finančný nástroj, ktorý pomáha rozbiehať aktivity a finančnú podporu,“ uviedla S. Pavlovičová. Minimálny limit oprávnených nákladov je stanovený na 170 tis. eur (5,12 mil. Sk), maximálny príspevok je 2,3 mil. eur (69,29 mil. Sk) z oprávnených výdavkov na projekt. Spoluúčasť žiadateľa predstavuje päť percent. Projekt by mal byť ukončený do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadatelia by podľa Pavlovičovej mali venovať pozornosť pripravovaným projektom: „Ak v dohodnutom termíne predložia neúplný projekt, ktorý nemá v poriadku prílohy, budú z celého procesu vyradení a v tomto roku už nebudú môcť žiadať o nenávratný finančný príspevok. Preto je dôležité, aby nás starostovia kontaktovali a konzultovali svoje zámery. Každému radi poradíme. Sme tu na to. Starostovia sa môžu pýtať a dostanú od nás všetky informácie, ktoré potrebujú. Dokážu projekty pripraviť aj sami, podstatné je, že poznajú svoj región a svoje problémy. Poradíme im, ako na to. Výzva Regenerácia sídiel - ponúka samosprávam veľkú šancu,“ vyzvala starostov Svetlana Pavlovičová. Všetky informácie k výzve a dokumentácie sú prístupné na webovej stránke www. ropka.sk a stránke www. po-kraj.sk. -stx-

KOĽKO JE VLASTNE ĽUDÍ BEZ PRÁCE?

P

Ilustračné foto, Zdroj: Internet

očet nezamestnaných sa v prvom štvrťroku zvýšil na 281 000 ľudí v porovnaní s 234 400 osobami v poslednom kvartáli 2008. Zamestnanosť od januára do konca marca klesla, a to na 2,39 milióna ľudí z 2,47 milióna zamestnaných v závere minulého roka. Podľa odlišnej metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera nezamestnanosti ku koncu marca po zhruba dva a pol roku opäť vzrástla nad desať percent. V apríli pre prepúšťanie v dôsledku hospodárskej krízy sa

ďalej zvýšila, a to na trojročné maximum 10,92 percenta. Dve štátne inštitúcie, dve odlišné metodiky. Ešteže záver nie je odlišný: nezamestnanosť stúpa. Napadlo mi, načo máme pre zisťovanie totožného predmetu dve inštitúcie? Ak e-ŠÚ vydáva údaje, ktoré zisťuje a na ktoré je zriadený zo zákona, prečo niekto iný vydáva údaje, ktoré sú odlišné, lebo metodika je odlišná. Dobré Kocúrkovo. Predstavme si žeby odlišnou metodikou boli spracované výsledky volieb. Nebrali by sme v úvahu, koľko voličov prišlo k urnám, ale

koľko ich neprišlo, či mohlo prísť. Boli by výsledky tie isté? Čo máme z toho my, radoví občania, ak nás nakŕmia údajmi, že miera nezamestnanosti je podľa jedných taká, podľa druhých onaká. Že miera inflácie je podľa jedných taká, podľa druhých zas iná. A tak podobne. Akosi veľa výsledkov podľa rôznych metodík. Nedostávame náhodou aj z Európy skreslené údaje o kríze? Možno je to všetko inak. Možno majú tiež dvojaku metodiku a nakoniec je všetko v poriadku, kríza je iba na obrazovkách. Stačí si vybrať tú správnu.

Fejtón

Alebo by stačilo zrušiť onen úrad, ktorý neúnavne živnostníkom rozosiela tlačivá, posiela do domácnosti ľudí, ktorí sú zvedaví koľko chladničiek či ostatných elektrospotrebičov máme doma a aké vierovyznanie vyznávame. Toť nedávno zrušil prieskumy obľúbenosti politických strán. Alebo to urobme ešte jednoduchšie: dajme spracovať výsledky volieb ústrediu práce. Možno by nás jeho odlišná metodika prekvapila. Pointa nie je v metodike, pointa je niekde inde. Tí čo majú konať si zvykli iba - konštatovať. -hl-

5.6.2009

Z ROKOVANIA 26. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STROPKOVE

stropkovský kuriér 3

V

o štvrtok 28. mája sa vo veľkej sále Kaštieľa konalo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove. Témou dňa bolo hospodárenie mestskej samosprávy. Na MsZ bola poslancom prednesená správa o záverečnom účte mesta za uplynulý rok 2008, slovo mal Ing. Ján Polák, vedúci Odboru financií a správy daní MsÚ Stropkov. Svoje stanovisko k záverečnému účtu predniesla hlavná kontrolórka Mesta Stropkov Ing. Jána Soóšová. Poslanci MsZ odhlasovali návrh na 1. úpravu Rozpočtu Mesta Stropkov na rok 2009 – 2011, ku ktorému taktiež predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka mesta. Ďalšími bodmi schváleného programu MsZ v Stropkove bolo hodnotenie hospodárenia v predchádzajúcom roku z pohľadu mestského podniku Služba, spoločnosti BYHOS, s.r.o., Mestskej nemocnice, Mestskej lekárne a Mestského športového klubu Tesla Stropkov. Počas konania MsZ bol odhlasovaný aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Stropkov.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTA STROPKOV

Z

áverečný účet Mesta Stropkov za rok 2008 obsahoval súhrnný prehľad o rozpočtovom hospodárení mesta za uplynulý rok. Rozpočet Mesta Stropkov na roky 2008 - 2010 bol MsZ v Stropkove schválený na jeho 11. zasadnutí ako prebytkový s celkovým objemom príjmov 166, 4 mil. Sk, výdavkov vo výške 166,1 mil. Sk a prebytkom vo výške 277 tis. Sk. V priebehu roka 2008 boli na MsZ Stropkov schválené 4 úpravy rozpočtu. Po všetkých úpravách bol rozpočet Mesta Stropkov na rok 2008 schválený ako prebytkový s celkovým objemom príjmov 212,8 mil. Sk, výdavkov 212,6 mil. Sk a prebytkom vo výške 153 tis. Sk. Celkové príjmy rozpočtu mesta Stropkov za rok 2008 boli v porovnaní s rozpočtom vyššie o 3 224 tis. Sk (101,5 % plnenie rozpočtu). Celkový objem príjmov (vrátane finančných operácií) tvoril 216 mil. Sk. Celkové výdavky rozpočtu mesta Stropkov za rok 2008 boli v porovnaní s rozpočtom nižšie o 8 922 tis. Sk (95,8 % plnenie rozpočtu). Celkový objem výdavkov (vrátane finančných operácií) tvoril 203,7 mil. Sk. Mesto Stropkov hospodárilo v roku 2008 s prebytkom rozpočtu vo výške 12, 3 mil. Sk. Príjmy bežného rozpočtu boli v porovnaní s rozpočtom vyššie o 8,7 mil. Sk, výdavky bežného rozpočtu boli nižšie o 2,9 mil. Sk. Príjmy kapitálového rozpočtu boli v porovnaní s rozpočtom nižšie o 1,2 mil. Sk, výdavky kapitálového rozpočtu boli v porovna-

majetku mesta, správne a iné administratívne poplatky, úroky z účtov a iné nedaňové príjmy. Najvýraznejšie boli prekročené príjmy z prenájmov pozemkov a budov a príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier. V porovnaní s rozpočtom boli nižšie aj príjmy z mesačných poplatkov žiakov za materské školy, školské kluby, CVČ, ZUŠ. Príjmy z bežných grantov boli vyššie o 492 tis. Sk. Tieto príjmy boli vo Jana Soóšová, hlavná výške 61,5 kontrolórka Mesta Stropkov mil. Sk. Ide o granty zo ŠR na ní s rozpočtom nižšie o 6 samosprávne funkcie, z mil. Sk. Príjmové finančné ÚPSVaR na malé obecoperácie boli oproti rozné služby, účelové dotápočtu nižšie o 4,3 mil. Sk, cie na získané zo ŠR závýdavkové finančné opeklade projektov, dotácie rácie boli čerpané v plnej na prenesené kompetenvýške. Najvýznamnejšiu cie v školstve a tiež účepoložku bežných príjmov lové finančné prostriedky tvorili daňové príjmy. Tie v školstve. boli dosiahnuté vo výške Skutočné bežné výdav108,4 mil. Sk, čo je v poky boli čerpané vo výške rovnaní s rozpočtom viac o 166,9 mil. Sk, čo je opro7,4 mil. Sk. Napriek priazti rozpočtu menej o 2,8 nivému celkovému domil. Sk. V plnení výdavsiahnutému výnosu miestkovej časti bežného roznych daní a poplatku za počtu nie sú výrazné odvývoz komunálneho odpachýlky od schváleného du v porovnaní s rozpočrozpočtu. Pomerne vysoké tom týchto príjmov poua rovnomerné plnenie výkázala hlavná kontrolórka davkovej časti rozpočtu je na každoročne sa zvyšudo značnej miery dôsledjúce nedoplatky na týchkom vykonávaných úprav to daniach a poplatku a na rozpočtu v priebehu roka. potrebu hľadať účinné forNapriek tomu ako skonmy vymáhania týchto poštatovala správa hlavnej hľadávok. Plnenie nedaňokontrolórky mesta, boli vých príjmov bolo vyššie niektoré rozpočtované výo 788 tis. Sk. V tejto skudavky čerpané v nižšom pine príjmov sú zahrnuté objeme a niektoré nebobežné príjmy z prenájmov

li realizované vôbec. Rozdiely Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ v čerpaní výdavkov rozpočtu nedok hospodárenia mesta predstavujú objemovo za rok 2008 je kladný, t.j. výrazné odchýlky od rozprebytok príjmov nad výpočtu. Významnú položku davkami vo výške 11 644 v rozpočte mesta tvoria aj 131 Sk. Prebytok finančposkytované dotácie, či už ných operácií je vo výšorganizáciám zriadeným ke 674 367 Sk. Neznamestom, ale aj iným submená to však, že mesto jektom (športovým, spoStropkov má dostatok filočenským, ap.), ktoré vynančných prostriedkov na konávajú činnosť v meste financovanie svojich poStropkov. Podniku Služtrieb. Ako skonštatovala ba bol poskytnutý bežný hlavná kontrolórka Jana transfer v celkovej výške Soóšová kladný výsle16,8 mil. Sk. Tento transdok hospodárenia je dôfer bol poskytnutý v člesledkom najmä nižšieho není podľa rozpočtu na začerpania rozpočtovaných bezpečenie jednotlivých výdavkov, nevyčerpaverejnoprospešných činnia účelových finančných ností, ktoré Služba zabezprostriedkov z grantov a pečuje pre mesto. Mestzostatku neuhradených skej nemocnici Stropkov záväzkov ku koncu roka. bol poskytnutý z rozpočHospodárenie mesta bolo tu mesta bežný transfer overené audítorskou spov schválenej výške 50 tis. ločnosťou. MsZ záverečný Sk. Nemocnici Stropkov, účet mesta schválilo bez s.r.o bola poskytnutá doväčších výhrad. tácia v schválenej výš-stxke 1,5 mil. Sk. MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. bola poskytnutá dotácia na prevádzku vo výške 2,6 mil. Sk. Súčasťou hospodárenia mestskej samosprávy sú aj výsledky hospodárenia organizácií zriadených mestom, ktoré sú napojené na rozpočet mesta. Ide o príspevkové organizácie mesta, Služba m.p. Stropkov a Mestskej neDňom 3. júna 2009 mocnice (MsN) v Stropkoskončil na poste ve. Výsledky hospodáreprednostu Krajskénia týchto organizácií boli ho lesného úradu prerokované v osobitnom bode programu MsZ. Služv Prešove Ing. Paba m.p. Stropkov vykázavol Madzin. Vláda na la za rozpočtový rok 2008 minulostredajšom hospodársky výsledok zisk rokovaní odvolala vo výške 18 613 Sk. bývalého krajského Dosiahnuté výsledky hoslesného prednostu podárenia mestskej samosprávy za rok 2008 hodz funkcie a na jeho notila hlavná kontrolórka miesto vymenovala mesta ako primerané súIng. Jaroslava Kučečasnej ekonomickej siravého. tuácií mesta, ktoré zod-hlpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na financovanie výdavkov mesta. Výsle-

SPRÁVY

Zmena na poste prednostu Krajského lesného úradu


4 stropkovský kuriér

5.6.2009

INTERVIEW s Mgr. Jozefom Keselicom, predsedom

The Andy WARHOL POP ART CLubu

warhol V našich končinách je učiteľ anglického jazyka, matematiky a biológie známy najmä svojim vzťahom k Andymu Warholovi a v súvislosti s komponovaním a hudobnou produkciou kontroverznej formácie ČUMzBAGERA thc. Momentálne pracuje na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove. Má 48 rokov, manželku a dve šikovné deti Andreja a Sašku - obaja hrajú v spomínanom teatrálno-hudobnom zoskupení. Keselica,

v hudobných a undergroundových kruhoch zvaný Ke$o, založil Warholov klub a urobil množstvo výstav, audiovizuálnych programov a rozhlasových pásiem. Účinkoval v mnohých televíznych reportážach domácej a zahraničnej produkcie a v niekoľkých dokumentárnych filmoch. Napríklad juhoslovanská, anglická (Channel 4), talianska (RAI Uno), nemecká, rakúska, poľská a americká televízna spoločnosť s ním natáčala svoje šoty. Medzi najvýznamnej-

Čo sa stalo, že po toľkých rokoch sa obnovuje činnosť vášho The Andy Warhol POP ART Clubu? No, bolo to tak. Začal som učiť na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove, ktorá vďaka dobrému riaditeľovi Ing. Petrovi Kuľbagovi podporuje činnosť zanietených študentov ako aj učiteľov entuziastov. Má v tom prsty aj skúsený, láskavý a veľmi obľúbený učiteľ, ocenený titulom ZLATÝ AMOS - Ing. Michal Micenko. Práve on mi vnukol myšlienku pripraviť študenta na Stredoškolskú odbornú činnosť. Veľmi vnímavý a usilovný študent 3. B triedy Patrik Halaj z Bokše sa ujal tejto neľahkej práce a musím povedať, že tému „Andy Warhol - jeho pôvod, život a tvorba“ zvládol ozaj bravúrne. Spoločne sme sa zúčastnili na súťaži SOČ v Kežmarku, kde jeho práca vzbudila zaslúžený záujem a obdiv. Preto sme sa rozhodli pokračovať v spoločnej práci a Patrik mi pomáha rozširovať činnosť nášho POP ART klubu Andyho WARHOLa. Viem o tom, že pripravujete a natáčate aj film o Andy Warholovi. Áno, máte pravdu. Urobili sme projekt a získali sme grant CONTO ORANGE, na zakúpenie kamery a všetkého potrebného na nakrútenie filmu AW - AW - Andy Warhol - American Way od spoločnosti ORANGE. Práve v súvislosti s týmto projektom sme naplánovali aj výstavu AWA - AVA - AndreW WarholA – VýstaVA – OBJEKTY ANDYho WARHOLa. Súčasťou výstavy sú aj sprievodné podujatia, napr. AV - AW - AV Audio & Video program o Andy Warholovi - Andrejovi Varcholovi a premietanie filmov o tomto velikánovi výtvarného umenia. Pretože okrem Mikovej a Medzilaboriec budeme natáčať aj na tej-

šie dokumentárne filmy, v ktorých účinkoval patrí film WARHOL NATION - Warholov národ autorov Toma Triera a Jakoba Hogela, Copenhagen, Dánsko a I AM FROM NOWHERE - JEM ZNYKADI - SOM ODNIKIAĽ, ktorého režisérom je Georg Misch - Viedenčan žijúci v Anglicku. Tento celovečerný film bol natočený v koprodukcii BBC, ZDF/ arte a Slovenská televízia, Košice. Mgr. Jozef Keselica napísal množstvo článkov o Warholovi, ktoré uverejnili slovenské

a české noviny a časopisy - pár najvýznamnejších: POPULÁR (trojdielny seriál článkov o WARHOLovi a hudbe), REFLEX ako aj časopis amerických Rusínov CarpathoRusyn American, Winter 1991. Je autorom knihy Od A k W opäť späť, ktorú finančne podporila nadácia Ministerstva kultúry SR PRO SLOVAKIA. Film Jozefa Keselicu 15 MINÚT SLÁVY ANDYho WARHOLa získal bronzovú medailu UNICA - člen UNESCO vo Villa Carlos de la Paz v Argentíne v roku 1993,

práve keď bolo Slovensko historicky prijaté za samostatného člena po „rozvode“ s bratmi Čechmi. Bol na otvoreniach obidvoch múzeí po oboch stranách oceána, monotematicky zasvätených Warholovi: Medzilaborce, Európa 1991 a Pittsburgh, Amerika1994 a osobne sa pozná s bratmi Andyho Warhola a ďalšími významnými Warholovcami (ULTRA VIOLET, Billy NAME, Bob Colacello).

to výstave, aby sme zachytili nejaké pekné zábery a sekvencie do pripravovaného filmu.

Hovorí sa, že ste príbuzný Andyho Warhola. Je to pravda? Ak som Warholov príbuzný, tak potom vzdialený. Ale pravdou je, že rodné meno Warholovej babky bolo Chomová a ja som po mojej mamke geneticky na polovicu Choma. Moja mamička sa narodila a detstvo prežila v Mikovej. Takže Warhola nazývam „strýko.“ Pravda, je v tom kus recesie a mystifikácie, ktorá je pre mňa príznačná. Niekedy sa cítim, akoby v mojej hlave žil reinkarnovaný Warhol, lebo často sa pristihnem pri tom, že na svet sa dívam jeho očami. VŠETKO JE NÁDHERNÉ! ALL IS BEAUTIFUL! Jak pravil veľký majster pop artu. Aké máte vzťahy s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach? Vďaka Bohu dobré. Dr. Michal Bycko je môj osobný dlhoročný kamarát, nielen kvôli Warholovi, cez ktorého sme sa zoznámili, ale aj ľudsky. Spoločný nie je len Warhol a naša krvná skupina, ale aj muzika. Pomáhal som mu už od prvých začiatkov, keď začínal jeho boj o Warhola a jeho múzeum. Bycko je výborný organizátor, veď založil napriek všetkým neprajníkom a peripetiám toto gigantické Warholove múzeum – jediné múzeum v Európe venované Warholovi. Je to a už aj zostane prvé múzeum na svete, monotematicky venované Warholovi. Tým sa nemôže pýšiť nikto iný na svete! No okrem toho Michal je maliar, výtvarník, svojský filozof, autor niekoľkých kníh, mnohých článkov prevážne o Warholovi a modernom umení. No ja si najviac cením jeho muzikalitu, je vynikajúci gitarista s výborným, najmä bluesovým cítením. Má obrovskú a ohromnú zbierku vzácnych gitár. V poslednej

stropkovský kuriér 5

5.6.2009

Prvá úprava mestského rozpočtu Na ostatnom mestskom zastupiteľstve bol predložený a poslancami MsZ schválený Návrh na 1. úpravu Rozpočtu mesta Stropkov na roky 20092011. Návrh obsahoval niekoľko zmien týkajúcich sa zvýšenia niektorých rozpočtovaných príjmov aj výdavkov v bežnom aj kapitálovom rozpočte mesta Stropkov. Celkové príjmy sa tak zvyšujú o takmer 4,5 mil. €, po úprave predstavujú sumu 10,5 mil. € (317,4 mil. Sk). Celkové výdavky sa zvyšujú tiež zhruba o 4,5 mil. €, čo je po úprave 10,5 mil. € (317,4 mil. Sk). Najvýznamnejšou zmenou bežného rozpočtu mesta je zníženie daňových príjmov o 227 534 €, najmä z dôvodu predpokladaného poklesu príjmov zo štátneho rozpočtu z podielových daní v dôsledku finančnej krízy. Toto predpokladané zníženie príjmov z podielových daní o 7% oproti pôvodnému rozpočtu vy-

chádza z analýz predpokladaného vývoja ŠR v dôsledku finančnej krízy. Najvýznamnejšie zmeny bežných výdavkov sú plánované v programoch Odpadové hospodárstvo, kde sa rozpočet zvyšuje o 81 612 € (cca 2 500 tis. Sk) najmä z dôvodu podpísania zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS) o odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z verejných plôch do verejnej kanalizácie s ročnou výškou platby pre VVS 76 800 €. Zvyšujú sa tiež bežné výdavky v programe Miestne komunikácie najmä z dôvodu zaradenia novej položky do programu údržby miestnych komunikácií Asfaltová úprava komunikácie ul. Nový riadok s rozpočtovaným nákladom 113 059 €. Výrazný nárast výdavkov je tiež v programe Vzdelávanie, kde sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 122 264 €. Návrh na úpravu príjmovej časti kapi-

odborom školstva a kultúry, ale ľudia to nazývajú stále MsKS, presne ako ste sa vyjadrili. Čo sa týka originality - tak to bude originálna výstava neoriginálnych Warholových reprodukcií, plagátov a výstrižkov z tlače. Bude to priestorová inštalácia, ktorej hlavným účelom je edukácia vzdelávanie. Ide o to, že chceme poskytnúť informácie o Warholovom pôvode, živote a rôznorodej tvorbe. Budú tam vystavené aj LP platne s Warholovými umeleckými kreáciami. Pred mnohými rokmi mala vý-

tálového rozpočtu obsahuje zvýšenie vlastných príjmov z predaja nehnuteľností v meste, najmä z predaja priestorov v Dome služieb, kde sa rozpočtujú doplatky kúpnych cien priestorov predaných v minulom roku a príjmy z predaja tých priestorov, ktoré neboli predané v minulom roku. Do rozpočtu sa pri tejto úprave rozpočtu zahŕňajú len príjmy z predaja tých priestorov v Dome služieb, ktoré už boli schválené v MsZ. Tieto zvýšené výdavky sú kryté zvýšenými príjmami bežného rozpočtu z grantov na prenesené kompetencie v školstve (základné školy). V rozpočte príjmových finančných operácií sa zvyšuje prijatie úverov zo 165 970 € na dvojnásobok, t .j. 331 940 €. Na výkup nehnuteľností na Námestí SNP sa rozpočtuje úver vo výške 66 388 €, išlo by o dočerpanie už schváleného úveru z predchádzajúcich rokov a nový úver vo výške

stava mojich LP platní úspech na výstave vo Warholovom múzeu v Medzilaborciach. Podľa môjho názoru sú tieto obaly platní vzácne a ani samotné medzilaborské múzeum nemá všetky tieto LP platne s Warholovým obalom. Tým nechcem povedať, že táto naozaj skromná výstava môže konkurovať medzilaborskému múzeu. To vôbec nie, také ambície a ašpirácie nemáme. Warholove múzeum je kolos, s ktorým nejdem bojovať a ani súperiť. Naša výstavka môže zaujať najmä tých, ktorí nebo-

Brat Andyho Warhola John Warhola a Jozef Keselica, piatok 13-teho maja 1994 pri hrobe ich rodičov na cintoríne Bethel park cemetar dobe ma veľmi potešil fakt, že Michal umelecky pretavil a spracoval moju vlastnú autorskú pseudo RAPovú pieseň NA ULLICI, ktorá má rusínsky text. V jeho podaní som ju ešte nepočul. Teším sa a som veľmi zvedavý, ako bude znieť jeho cover verzia a jeho aranžmá. Túto pieseň si môžete zadarmo vypočuť a stiahnuť na www. holosy.sk pod hlavičkou KeSo. Možno ste si nevšimli, že som povedal, že Warhol nás zoznámil a

pritom bol už na pravde Božej. Je to divné, že? Síce nás zoznámil ale nepriamo... Som veľmi rád, že Bycko je inteligentný človek, ktorý mňa ako aj celý náš klub podporuje. Patrí mu za to vďaka. Na vašej výstave v mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove budú aj nejaké originály? Náš The Andy WARHOL POP ART Club pripravuje túto výstavu v spolupráci s Mestom Stropkov -

Hrob Andyho Warhola na cintoríne Bethel park cemetary, Pittsburgh, Pennsylvania,USA

99 581,76 € (3 mil. Sk) je rozpočtovaný na plánované investičné akcie v meste. Hlavná kontrolórka Jana Soóšová vo svojom stanovisku k prvej úpraIlustračné ve rozpočtu odporúča priebežne sledovať vývoj príjmov rozpočtu mesta a v prípade nepriaznivého vývoja plnenia rozpočtových príjmov predkladať návrhy na viazanie rozpočtových výdavkov. Taktiež po prehodnotení plnenia príjmov štátneho rozpočtu a dopadu finančnej krízy na príjmy obcí z podielových daní odporúča prehodnotiť rozpočet mesta najneskôr v 3. štvrťroku roku 2009. V diskusii k úprave rozpočtu sa viacerí poslanci vyjadrili, že vzhľadom na finančnú krízu a

li v spomínanon múzeu a navnadiť ich, aby tam merali cestu a išli sa tam pozrieť, čo sa vždycky oplatí. Je tam množstvo premenlivých výstav a hodnotných stálych expozícií. Od tejto mojej výstavy si sľubujem hlavne to, že žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, snáď aj umeleckej školy ako aj široká verejnosť sa môžu najmä prostredníctvom sprievodných akcií, ako aj samotnej výstavy, dozvedieť veľa zaujímavých informácií o živote geniálneho umelca POP ARTu a celej POP KULTÚRY a tým aj o modernom umení XX. storočia minulého milénia. V tomto smere najlepšie poslúžia a najužitočnejšie budú filmy: 15 minút slávy Andyho Warhola, I AM FROM NOWHERE a snáď najobsažnejší je AUDIOVIZUÁLNY program ANDY WARHOL is ANDRIJ VARCHOLA - POP ART & POP MUSIC. Kto by mohol prísť, zavítať na vašu výstavu? Každý bude vítaný! Ako už som pred chvíľou povedal. Mladý, či ten života skúsený - skôr narodený. No veľmi dôležité je, aby prišiel s otvoreným srdcom a hlavne bez predsudkov! Pretože určite sa nájdu aj takí, ktorí tvrdia, že Warhol bol holohlavý gay, ktorý netvoril umenie ale plagáty... Chcem upozorniť, že tí, ktorí prídu, môžu byť nepríjemne prekvapení, pretože sa im môže zdať, že zablúdili do supermarketu alebo na smetisko... Ale to je môj ZÁMER. POP ART je UMENIE ODPADU. Pre niektorých je pop art umeNIE, pre iných NIE!

foto, zdroj: internet jej neistý vývin je mestský rozpočet rizikový a napätý. Na možné riziko poukázala aj hlavná kontrolórka J. Soóšová, upozornila hlavne na zvyšovanie výdavkov a na možný výskyt mimoriadnych výdavkov, ktoré by následne viedli k zníženiu prebytku bežného rozpočtu a narastajúcemu schodku kapitálového rozpočtu. Odporučila preto ísť aj cestou šetrenia a prehodnocovania výdavkovej časti rozpočtu. -stx-

ZÁVER - nie každý má rovnaký vkus. No jedno je isté. Warholove diela sa predávajú čím ďalej za vyššie ceny. Je to pochopiteľné a logické. Vysvetlenie je jednoduché - druhý WARHOL sa tak skoro nenarodí. Nielenže tak skoro, ale je isté, že už nikdy viac! Kto si kúpil Warhola pred pár rokmi, dnes ho môže smelo predať za takmer dvojnásobok a navyše, kto si kúpil Warhola má podiel na jeho magickom kulte. Kto vám najviac pomohol pri realizácii výstavy? Okrem pracovníkov odboru školstva a kultúry mesta Stropkov, ktorí príkladne a profesionálne poctivo pracovali, to bol Paťo Halaj. No chcel by som sa poďakovať Bohu, že existujú ľudia, ktorí v dnešnej ťažkej krízovej dobe podporujú umenie. Vyslovujem veľké poďakovanie – SPECIAL THANKS - našim sponzorom za ich nádherné ľudské gesto. Ide o Stropkovčanov. Úprimná vďaka, Marek Hurný, Jozef Gojdič a Róbert Hurný za vašu pomoc. Zároveň by som chcel ubezpečiť, že by sme mohli nadviazať užšiu a viacnásobnú spoluprácu. Takisto sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc pri transporte a trpezlivosť dobrému kamarátovi a kolegovi Mgr. Mariánovi Kovaľovi zo Svidníka. Ďakujeme vám za rozhovor a želáme úspešný priebeh tejto trojtýždňovej výstavy a všetkých sprievodných akcií, ktorých podľa vašich plánov a programu nebude málo. -fc-


6 stropkovský kuriér

5.6.2009

KAMEROVÝ SYSTÉM JE PODĽA POSLANCOV NEEFEKTÍVNY ších stacionárnych kamier. Kamery podľa poslancov nie sú adekvátne využívané a doplnenie kamerového systému v sume 1500 eur (45 tis. Sk) je neopodstatnená položka. „Ak je kamerový systém nefunkčný zbytočne ho máme. Kamerový systém nespĺňa svoj účel. Pomerne dosť nákladov sme dali na výrub stromov a osvetlenie. Len minulý týždeň boli na námestí povyvracané kvetináče a žiaden páchateľ sa nenašiel. Pokiaľ však nie je kamerový systém funkčný komplexne mám dojem, že ďalšie zakupovanie kamier je zbytočné,“ hovorí poslanec MsZ Marián Podľa náčelníka MsP Stropkov Bujdoš. „Kamerový sysJozefa Potomu bude zriadenie tém je potrebný, ale vtechráneného pracoviska so dy, ak bude zrealizovaná systematizovanou obsluhou tým chránená dielňa. Nakoľnajlepším riešením pre efektívnosť ko som predseda Komifungovania kamerového systému sie pre bezpečnosť tieto záležitosti preberáme na kažtropkovskí mestskí poslandom našom zasadnutí. Požaci sú presvedčení o tom, že dovaných 45 tisíc dotácie sú kamerový systém v meste podľa mňa zbytočne vyhadzonespĺňa svoj účel. Na ostatnom vané peniaze,“ uviedol poslanec Mestskom zastupiteľstve zo štvrtMsZ Imrich Makó. ka 28. mája neodhlasovali dodaMestská polícia v Stropkove nátočnú dotáciu na zakúpenie ďal-

S

zor, že sú kamery nevyužívané nezdieľa. Problémom je však chýbajúca chránená dielňa a jej personálne obsadenie. V súčasnosti kamerový systém obsluhujú jednotliví policajti. „Kamerový systém bude efektívny vtedy, keď bude zriadené chránené pracovisko a bude tam systematizovaná obsluha. Pri každom pokuse o porušenie zákona sa operatívne spojí s hliadkou, či už mestskej, alebo štátnej polície a tá bude môcť zasiahnuť na mieste. V súčasnej dobe je tam sporadicky obsluha, pokiaľ má niektorý policajt čas. Nemôžeme však nechávať ulice prázdne. Tento kamerový systém sa využíva dosť často aj zo strany štátnej polície, ktorá si dosť často prichádza prehliadnuť tieto záznamy a niektoré situácie. Každé rozšírenie kamerového systému je pre mňa vítané pretože rozšíri väčšie pokrytie,“ povedal Jozef Potoma, náčelník Mestskej polície Strop-

ĽUDIA TU NIE SÚ LEN PRE SEBA, ALE AJ PRE DRUHÝCH

kov. Mesto Stropkov so zriadením chránenej dielne nepočíta, nakoľko by to bola záťaž na rozpočet, ktorý je podľa poslancov krízový. „Myslím si, že riešiť tento kamerový systém je perspektíva do budúcnosti. Prípadne, keď sa zlepší ekonomická situácia v národnom hospodárstve,“ skonštatoval Ján Polák, vedúci Odboru financií a správy daní MsÚ Stropkov. Dodatočný nákup kamier bol po porade poslaneckých klubov z rozpočtu vyškrtnutý. Budúcnosť rozširovania kamerového systému je tak viazaná na schvaľovanie mestského rozpočtu v nasledujúcich rokoch. -stx-

AK BUDE PEKNÉ LETO, BUDÚ AJ NÁVŠTEVNÍCI

S

tropkovské mestské kúpalisko, ktorého správcom je mestský podnik SLUŽBA, by mal zahájiť svoju sezónu v posledný júnový víkend, to znamená, že ak počasie bude vyhovujúce, malo by to byť v sobotu 27. júna. Takúto informáciu nám na úvod nášho stretnutia poskytol zamestnanec tohto podniku a hlavný šéf tejto prevádzky Anton Andrejko. Pripravili ste pre novú sezónu aj nejaké novinky pre záujemcov o opaľovanie sa a plávanie na mestskom kúpalisku? Nejaké špeciálne novinky pripravené nemáme. Akurát sme vymaľovali bazén, upravili sne trávnaté priestory, pripravujeme šatňové kabínky a vyššiu úroveň chceme dať aj sociálnym zariadeniam. Zrenovovali sme aj čističku vody. Keďže veľa financií na novinky nemáme, našou snahou je toto prostredie po zimnom období aspoň skultúrniť. A čo sa týka občerstvovacích služieb? Na túto službu sme vypísali verejnú súťaž, ob-

hliadka priestorov bufetu na letnom kúpalisku je do 8. júna a komisia zložená zo zamestnancov nášho mestského podniku rozhodne o tom, kto počas letnej sezóny bude poskytovať tieto služby. Termín obhliadky, prípadne bližšie informácie poskytneme na č. t. 054 742 2657 kl. 212, alebo na čísle mobilného telefónu 0915 934205. Ak pre nás ponuka záujemcov nebude zaujímavá budeme tieto služby poskytovať my, tak ako tomu bolo aj v minulom roku. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy treba doručiť osobne počas pracovnej doby na sekretariát Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, alebo poštou na uvedenú adresu do 18. 6. 2009 do 13.00 hod. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Navrhovateľ nemôže po predložení svojho návrhu tento meniť ani odvolať. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených

s účasťou na súťaži. Zriaďovateľ letného kúpaliska ponúkne aj ďalšie športové vyžitie? K dispozícii bude možnosť realizovať sa v plážovom volejbale a v mini futbale. Budete zvyšovať cenu vstupného? Momentálne so zvyšovaním ceny neuvažujeme, hoci sme o tom ešte na vedení podniku nehovo-

stropkovský kuriér 7

5.6.2009

rili. Ale keďže je finančná kríza myslíme si, že nebol by to z našej strany ten správny krok. Na letnom stropkovskom kúpalisku bol záujem aj o nočné kúpanie. Bude táto ponuka pre záujemcov platiť aj v tejto letnej sezóne? Áno, túto ponuku plánujeme realizovať aj v tejto sezóne. Do 19. hodiny by malo byť denné kúpa-

nie, po uprataní priestorov od 20. zhruba do 23. hodiny chceme záujemcom ponúknuť aj nočné kúpanie. Samozrejme, že to bude záležať aj od aktuálneho počasia. Záujemcom o strávenie voľných chvíľ na našom kúpalisku by som poprial pekné počasie a nám, prevádzkovateľom tohto zariadenia, veľa návštevníkov nášho areálu. -la-

Kedy ste sa po prvýkrát zoznámili s prácou medzinárodnej organizácie Červený kríž? Bolo to už veľmi dávno. S Červeným krížom som sa po prvýkrát stretol tak, že som svojho času (pozn. v roku 1949) bol v žalári, ako mladistvý študent. V base k nám nikoho nepúšťali, ani rodičov. Jediný, kto k nám mal prístup bol advokát. Z dediny odkiaľ pochádzam z Dlhého nad Cirochou nás bolo areštovaných viac, okolo 80 ľudí. Jedného dňa k nám zavítala kontrola Medzinárodného Červeného kríža, ktorá mala zistiť stav zaobchádzania s väznenými. Medzi nimi bol profesor Časký, ktorý bol toho času predsedom Ústredného výboru Slovenského Červeného kríža. Nás mladších sa pýtali, či máme zo sebou nejaké knihy a učebnice. Netrval ani celý týždeň a zohnali mi všetky knihy, ktoré boli vtedy k dispozícii a ja som tak mal možnosť študovať. To bol môj prvý kontakt s Červeným krížom, a keďže nám pri návšteve nechali českú brožúrku o Červenom kríži, po prepustení som sa vrátil späť do gymnázia a môj záujem o Červený kríž vzrástol. Čo bol ten apel, ktorý vás nútil zaujímať sa o túto organizáciu? Hlavne potom, keď som sa dozvedel o jeho úlohe a činnosti. Neskôr v roku 1952 som bol prijatý do nemocničnej organizácie Červeného kríža. Už po nejakej dobe členstva sme viacerí začali zakladať organizácie samostatné Základné organizácie Červeného kríža. Spolu s budúcim novinárom Ondrejom Leňom sa nám podarilo založiť miestne organizácie Červeného kríža na piatich dedinách a okrem iného aj v rómskej osade v Podskalke. Takáto organizácia Červeného kríža bola prvá a jediná v rómskej osade dlhé roky. Robili sme to ako študenti a túto mimoškolskú činnosť sme mali povolenú len so súhlasom riaditeľstva. Za úlohu sme spolu s organizáciami Červeného kríža zakladali aj spolky Československého zväzu mládeže, to bolo podmienkou. Po maturite som nastúpil na Lekársku fakultu v Bratislave, kde som tiež pôsobil v miestnej organizácii Červeného kríža. Kam smerovali vaše kroky po skončení fakulty? Po skončení fakulty som nastúpil na miesto do nemocnice v Prešove. Pôvodne som chcel byť onkológom. Počas štúdia na gymnáziu mi v septime zomrel otec na rakovinu. V Prešove som nastúpil a slúžil som aj na chirurgii, aj na pôrodnici. Riaditeľka nemocnice s poliklinikou bola pani doktorka Zmarajová, ktorú som si pamätal ešte s čias návštevy členov Červeného kríža vo väzení. Bola jedna z tých, ktorí svojou prácou inšpirujú ľudí. Po pôsobení v Prešove, v Bardejove a absolvovaní vojenskej prezenčnej služby som nastúpil pracovať do Stropkova. Tam som dlhé roky pôsobil na Okresnom ústave národného zdravia a na gynekologicko-pô-

rodníckom oddelení nemocnice s Poliklinikou. Moja práca v zakladaní spolkov pokračovala. V rámci okresu sme červenokrížske organizácie zakladali skoro po všetkých obciach a zapojili sme do toho tiež riaditeľa nemocnice s poliklinikou. Po absolvovaní atestačných skúšok som pôsobil ako primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Počas okresu Bardejov som pôsobil v Okresnom výbore Československého Červeného kríža. Základné organizácie Červeného kríža mali za úlohu v prvom rade získavanie bezpríspevkových darcov krvi, spolu mali zakladať družiny mládeže a okrem toho aj hliadky zdravotníkov a družín zdravotníkov. Tie boli pri všetkých organizovaných podujatiach. Mali sme úbory, ktoré boli ladené zväčša do zelena s červeným krížom na čapiciach a na bundách. Okrem zúčastňovania na podujatiach mali tieto hliadky na starosti zdravotnícku výchovu a osvetu a v tom nám pomáhali aj lekári. Organizovali sme aj súťaže jednotlivých družín. Družiny pôsobili v rámci základných organizácii ČK a obyčajne boli pri obvodnom lekárovi. Niektorí obvodní lekári mali aj viac ako 3 družiny, napr. doktor Obrimčák v obvodnom zdravotnom stredisku v Krajnej Poľane, doktor Čaň v Havaji. Jednou z najväčších úloh bolo získanie bezpríspevkových darcov krvi, pretože krvi bolo nedostatok. Neskôr v roku 1968 bol vytvorený Okres Svidník a v tomto období sa vytvorili okresné orgány Červeného kríža. Prvým predsedom Okresného výboru Červeného kríža sa stal ošetrovateľ pán Kriško. Ten mal starého tudora (pozn. Škoda radu 1100) s ním chodil po všetkých prednáškach a školeniach. Okrem toho, že robil ošetrovateľa v nemocnici, robil aj veľmi dôležitú zdravotnícku osvetu. Takto sa povedomie o Červenom kríži a jeho aktivitách rozširovalo. Ako by ste zhodnotili prácu Červeného kríža v tých rokoch? Červenokrížska organizácia v okrese Svidník bola vždy hodnotená ako jedna z najlepších organizácií okresných organizácií a získavala ocenenia v celoštátnych súťažiach. Zo desaťkrát získala v rámci celej republiky prvé miesto. Okresná organizácia Červeného kríža mala zastúpenie v ústredných orgánoch, nielen na Slovenskom ústrednom výbore Červeného kríža, ale aj v Československom ústrednom výbore Červeného kríža. Asi päť rokov boli našimi hlavnými zástupcami doktor Ob-

MUDr. Ján Ivan je i napriek svojmu veku 76 rokov života mimoriadne aktívny člen Slovenského červeného kríža (SČK). Do Československého Červeného kríža (ČSČK) vstúpil ešte ako mladý 19-ročný študent gymnázia v roku 1952. Od úplného začiatku sa aktívne zapájal do činnosti ešte ako člen predsedníctva OV ČSČK v Bardejove. Bol jeden z tých, ktorí spoluzakladali Okresnú organizáciu Červeného kríža (1969) vo Svidníku. Neskôr pôsobil ako člen Východoslovenského výboru Červeného kríža za Košický kraj. Od roku 1992 pôsobí nepretržite už piate volebné obdobie vo funkcii podpredsedu Územného spolu Slovenského Červeného kríža vo Svidníku. Dobré meno a poslanie SČK buduje a šíri nielen svojou tvorivou prácou, ale aj mnohými príspevkami v regionálnej tlači a v neposlednom rade výchovou mladých členov SČK. Je držiteľom vyznamenania Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. Stupňa (1983), vyznamenania Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa (1988) a v roku 2003 bol vyznamenaný zápisom do Knihy cti SČK. V minulom roku 2008 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie SČK, a to čestná strieborná medaila SČK Henryho Dunanta, za jeho obetavú celoživotnú prácu, ktorú doposiaľ vykonal v prospech SČK. Ján Ivan sa narodil v Dlhom nad Cirochou a v súčasnosti žije v Stropkove. MUDr. Ján Ivan

rimčák a neskôr doktor Čaň. V roku 1990 došlo k reorganizácii Červeného kríža a Ústredný výbor ČK sa zmenil na Ústrednú radu Červeného kríža. Družina a zdravotnícke hliadky sa nezmenila a v podstate červenokrížska práca ostala v starých koľajach a menili sa iba jednotlivé pomenovania. Od roku 1993, keď sa vytvorila Ústredná rada tak sa rozšírila práca týkajúca sa zdravotnej pomoci a celkovo sa zreorganizovala a v istých veciach prehĺbila. Posledných 5 rokov sa práca sa rozšírila červenokrížska práca aj v tom zmysle, že robíme aj zdravotnícke kurzy. Ktorý aspekt červenokrížskej práce si ceníte najviac? Červenokrížska práca je vo všetkých svojich činnostiach významná, a je to hlavne dobrovoľnícka činnosť. Najviac si však z všetkých aspektov pomoci Červeného kríža cením bezpríspevkové darcovstvo krvi. Ako

gynekológ a pôrodník som si vedomý, že sa mnohokrát záchrana života bez životodarnej tekutiny nepodarí zachrániť. Častokrát by takto vyhasli ešte mladé životy. Je to pekné v tom hlavne v tom, že takto ľudia tu nie sú len pre seba, ale aj pre druhých. Obetujú sa týmto spôsobom a zachraňujú tým život. Často sme zháňali krv od Popradu až po celom východnom Slovensku, pretože odbery neboli tak zorganizované ako dnes. Ďalším úspechom bolo to, že ako vtedajší Okresný ústav národného zdravia sme zriadili Hematologicko-transfúzne oddelenie. Je veľmi dôležité, že máme krvi dostatok, a je dôležité pripomínať ľuďom dôležitosť darcovstva krvi. Najkrajšou myšlienkou Červeného kríža je podľa mňa hlavne humanita, ľudskosť. Od toho sa potom odvíja všetko ostatné. Dôležité sú aj dobré medziľudské vzťahy, aj na tejto úrovni by mal Červený kríž pomáhať a prinášať pomoc. -iv-

Ján Ivan pri stretnutí s prezidentom Ivanom Gašparovičom


8 stropkovský kuriér

5.6.2009

stropkovský kuriér 9

5.6.2009

Majstri odbornej výchovy ZAMESTNÁVAJÚ SVOJICH UČŇOV

nie je to postavené na hlavu? Dnešní mladí ľudia by chceli robiť iba nejakého manažéra, kúpiť si silné auto a podobne. Ale nám tu treba robiť s presnosťou na stotiny, niekedy robiť aj dlhšie, prípadne cez víkendové dni, no takýchto mladých zanietencov do práce je dnes ťažko zohnať.

Firma KOVOROB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Šarišská 10/1685, Stropkov nemôže byť neznáma. Nielen kvôli svojmu výrobného zameraniu, ale aj kvôli tomu, že má svoju prevádzku asi na najhlavnejšej križovatke v Stropkove. Ak idete z mesta na tejto križovatke môžete odbočiť na Medzilaborce, odkiaľ nie je ďaleko do Humenného, Sniny, alebo na Svidník, odkiaľ nie je ďaleko do Poľska. Zemepisnú časť tohto príspevku máme za sebou, takže poďme ku konkrétnej realite. Spolumajiteľmi tejto spoločnosti sú Jozef Jurčišin, vo funkcii obchodného riaditeľa, a Peter Balko, vo funkcii výrobného riaditeľa.

Ako vlastne táto neveľká, no pomerne výkonná „eseročka“ vznikla,

Z

ačnem od začiatku vzniku tejto firmy. Počas nežnej revolúcie v roku 1989 som bol v priebehu týchto prelomových dní na školení v Brne. Vtedy sme ešte boli spoločná republika. Dvadsať rokov som robil majstra odbornej výchovy na tesláckom učilišti a nemýlil som sa, keď som predpokladal, že dôjde k úpadku záujmu o učňovské školstvo. Môj otec robil niekedy pekára, takže som sa chcel zamerať týmto smerom. Ale po porovnaní všetkých plusov a mínusov v tejto oblasti podnikania a v tomto čase som zistil, že by som pri takomto typu podnikania prerobil aj gate. Nakoniec som si povedal – rob to, čomu rozumieš. A keďže som učil odborné predmety na učilišti rozumel som technickým veciam. Takže som si povedal, že skúsim podnikať v tom, čomu najviac rozumiem. Môj brat i švagor robili nástrojárinu, takže sme sa zamerali na túto oblasť podnikateľskej činnosti. Keď som už začal zháňať mašiny na takýto druh výroby, oni už od tohto zámeru odskočili. Nakoniec som sa dal dokopy s Peťom Balkom, ktorý bol niekedy mojim žiakom, a neskôr robil aj majstra na tesláckom učilišti. Dohodli sme sa na spolupráci, rozdelili sme si kompetencie, no v prvom rade sme začína-

na to nám dal prvú informáciu pán Jurčišin.

li naháňať stroje. Ako prvý stroj sme cez inzerát kúpili sústruh. Vtedy to bolo určite za hotovosť, nie na faktúru. Áno, dali sme dokopy úspory, niečo sme si požičali, a mašinu sme kúpili. Do Stropkova nám ho z Krásnej nad Hornádom viezol jeden šofér z bývalej STS-ky. Hovorím mu, či netreba ten sústruh nejako upevniť na úložnej ploche. Povedal mi, že on už nie také stroje vozil a priviezol ich na miesto bez problémov. No s našim prvým sústruhom prešiel iba desať kilometrov a z nákladného auta skoro vypadol. Boli porušené všetky jeho funkčné systémy, takže našou prvoradou úlohou ho bolo sfunkčniť. Zaplatený bol, tak chceli sme niečo na ňom aj vyrobiť. Umiestnili sme ho do garáže nášho bývalého rodinného domu a urobili sme maximum pre to, aby sme ho sfunkčnili. Keď sa nám hlavné prvky dostali do patričného výrobného systému boli sme ozaj šťastnými ľuďmi. Na ňom sme začali vyrábať určité menšie výrobky pre požiarnikov. V podstate my sme ešte v našich prvotných podnikateľských krokoch stále pracovali na učilišti, takže naše „podnikanie“ začínalo až po ukončení oficiálnej pracovnej doby.

Aký mali na túto vašu podnikateľskú činnosť názor vaši spolupracovníci? Ľudská závisť nevymrela ani 20 rokov po revolúcii. Myslím si, že som nebol v pôvodnej profesii typ konfliktného človeka, no závisť zo strany bývalých kolegov tu bola. S jedným sústruhom ste však toho veľa zarobiť nemohli? Na ten náš prvý stroj sme si vyrobili zariadenie, na ktorom sa dalo aj frézovať. Takže sme rozšírili ponuku našich služieb, zarobili sme ďalšie peniaze a mohli sme si kúpiť aj ďalší stroj. Tentoraz nám pri prevoze nespadol, ale bol opäť problém s jeho sfunkčnením. Ale aj s tým sme si nakoniec dali rady. Potom sme kúpili frézu, vŕtačku, čím sme mohli rozšíriť ponuku svojich služieb. Zažili sme aj takú situáciu, že sme išli na Oravu kúpiť vŕtačku, ktorá mala podľa slov jej majiteľa hmotnosť 600 kg. Vzali sme iba prívesný vozík s nosnosťou 900 kg a práve toľko táto vŕtačka aj vážila. Keďže sme počas tejto cesty mali pri sebe pomerne vysokú finančnú hotovosť, pretože sme uvažovali aj o kúpe ďalšieho stroja, a tam by bola potrebná určitá záloha, o čom určite aj ten predávajúci vedel, nasmeroval nás na cestu domov iným sme-

Pohľad na konštruktérov

V Informácie o firme nám poskytol Jozef Jurčišin rom s tým, že je to zhruba o 60 kilometrov do Stropkova menej. My sme sa teda touto cestou vybrali, no za nás sa hneď po opustení tohto mesta „nalepilo“ auto, ktoré vôbec nejavilo záujem nás predbehnúť, hoci my sme ťahali 900 kilový náklad. Nakoniec sme sa ich zbavili, aj vďaka môjmu „žigulíku“, ktorý som napokon s ťažkým srdcom predal. Určite vedeli, že máme pri sebe pomerne vysokú finančnú hotovosť, no nakoniec sme ich zámery určitým taktickým spôsobom zmarili. Pri zabezpečovaní a preprave strojov do Stropkova z rôznych kútov Slovenska som zažil ozaj množstvo možno aj nepochopiteľných situácií. Čiže v ktorom roku ste začali už iba podnikateľskú činnosť, bez práce majstrov odbornej výchovy v stropkovskej Tesle? Bolo to v roku 1991, niektorí kolegovia už boli z našej mimopracovnej aktivity trochu nervózni, hoci my sme im miesto nezaberali, rozhodli sme sa opustiť dlhoročné zamestnanie a risknúť podnikateľskú činnosť.

Spolumajiteľ firmy Peter Balko (v strede)

Začali ste výrobu s menej náročnými výrobkami. Dnes už robíte for-

my na plastové výlisky. Kto bol v tomto smere vašim prvým odberateľom? Bol ním dnes už nebohý Jozef Surmánek. Postupne sme sa na trhu presadzovali, ponúkali naše služby a myslím si, že dnes naša firma má dobre meno, čo sa týka kvality odvedenej roboty. Okrem foriem na termosety a termoplasty vyrábame aj strižné a ohýbacie prípravky, ako aj jednoúčelové stroje. Postupne sme z klasického konštrukčného kreslenia prešli na počítačovú techniku, čo je nielen rýchlejšie, ale aj kvalitnejšie. Samozrejme, že treba mať na to schopných ľudí a som rád, že dnes máme vo firme chlapcov, ktorí prešli cez moje, ale aj Balkove ruky na tesláckom učilišti. Práca ich baví a myslím si, že aj oni sú u nás spokojní. Koľko máte v súčasnosti zamestnancov? Je nás spolu 31, mám záujem prijať ešte dvoch ľudí, ale takých, ktorí vedia pracovať na CNC strojoch. Už mám na úrade práce požiadavku na takýchto ľudí asi rok, no nie sú odborníci. Nie je logické aby som na takúto robotu zobral laika. A ten, kto sa tejto pracovnej činnosti rozumie, nemá o prácu záujem. No

Ako vidíte budúcnosť firmy? Chceme postaviť novú výrobnú halu, pretože súčasné priestory sú nepostačujúce. Chceme sa zamerať aj na konkrétne výlisky pre zákazníka z tých foriem, ktoré u nás vyrábame. Nami vyrobenú formu totiž v súčasnosti osobne odvezieme zákaz-

níkovi, tak ju namontujeme na lis, vyskúšame, odsúhlasíme výlisky na základe výkresovej dokumentácie. V prípade nejakej poruchy, ak si náš zákazník nevie dať rady, tak vycestujeme aj v takomto prípade. Pretože nie každý podnikateľ, ktorý dostane od nás formu, vie v prípade určitého problému ju sfunkčniť. Ak sa to dá telefonicky, tak mu poradíme, ak to nie je možné, musíme tam vycestovať a chybu odstrániť. Niekedy je tá chyba banálna, niekedy to dá zabrať aj nám. Ale nie čo sa týka kvality formy, ale samotného pracovného procesu lisovacieho stroja. -la-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KONŠTANTÍNOVA STROPKOV

yučovanie v našej škole sa začalo v školskom roku 1996/97, ale keďže išlo o novostavbu, do siete škôl v SR bola zaradená k 1.7.1998. Počas svojej pôsobnosti sa základná škola vyprofilovala na školu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Postupne sa dokončieval interiér školy, školská jedáleň a k 1.9.2003 bol odovzdaný do užívania športový areál, ktorý v súčasnosti spĺňa vysoké nároky pre rôznorodé pohybové aktivity. Od 1.10.2004 bola sprevádzkovaná krytá plaváreň. Jednou z priorít školy a veľkou výhodou pre našich žiakov je krytá plaváreň, v ktorej sú vytvorené vynikajúce podmienky. Už od prvého ročníka žiaci absolvujú predplaveckú prípravu a základný plavecký výcvik v časovej dotácii jednej hodiny týždenne. Týmto pravidelným výcvikom žiaci získavajú plavecké zručnosti, ktoré môžu rozvíjať a zdokonaľovať vrámci krúžkov plávania a od piateho ročníka na hodinách telesnej výchovy. Okrem toho v priestoroch krytej plavárne organizujeme plavecké súťaže nielen na školskej, ale aj na obvodnej a dokonca aj krajskej úrovni. Medzi najobľúbenejšie súťaže patria Plavecké preteky o pohár primátora mesta, Luciina vodná šou, Mestská plavecká liga a vodné hry pre žiakov prvého stupňa. Od 16.00 do 21.00 hod. a samozrejme

cez víkend slúži krytá plaváreň a fínska sauna širokej verejnosti. Našou snahou je neustále zvyšovanie estetickej úrovne priestorov školy a udržiavanie celého areálu. V porovnaní s areálmi iných škôl je rozsiahly, náročný na údržbu a vyžaduje Riaditeľka ZŠ Konštantínova nemalé úsiTatiana Spišáková lie na úpravu. Dnes máme za sebou našej školy aktívnym žiprvú etapu výsadby zelevotom. V školskom roku ne približne 300 sadeníc 2008/2009 sa rozšírila pred hlavnou budovou a činnosť školského stredisv okolí ihrísk. V najbližšej dobe nás čaká vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov našej školy. Areál našej školy je možné rozdeliť na niekoľko častí – hlavnú budovu, telocvičňu s posilňovňou, školskú jedáleň, krytú plaváreň, športoviská – futbalové ihrisko s atletickou dráhou, doskočisko a vrhačský sektor, tenisové dvorce a multifunkčné ihrisko. Športoviská sú plne k dispozícii tak našim žiakom ako aj študentom gymnázia vrámci vyučovania a krúžkovej činnosti. Po dohode s vedením školy sú sprístupnené aj verejnosti a rôznym organizáciám. Každodenne žije areál

ka záujmovej činnosti na 27 krúžkov, v ktorých trávi voľný čas približne 460 detí pod vedením 20 vedúcich. Títo plne využívajú všetky športoviská na systematickú športovú prípravu a tréningovú činnosť. Najlepší žiaci potom reprezentujú našu školu na súťažiach. Pod záštitou školského strediska záujmovej činnosti sa v našich priestoroch uskutočňujú obvodné a krajské kolá súťaží Slovenskej asociácie športu na školách. Do budovania a rozvoja areálu investujeme nemalé finančné prostriedky. Tie získavame nielen prostredníctvom projektov, ale v prevažnej miere sú z vlastných zdrojov. Touto formou sa nám podarilo oplotiť multifunkčné ihrisko, zrekonštruovať a upraviť tenisové dvorce. V súčasnosti prebie-

hajú veľké terénne úpravy pri multifunkčnom ihrisku, cieľom ktorých je spevnenie svahu, položenie chodníka a vytvorenie miest na sedenie pre divákov. Pre nás nemalou investíciou je aj úprava plochy pred krytou plavárňou, ktorej súčasťou je parkovisko a prístupový chodník. Na parkovisko bol položený asfaltový koberec a chodník bol upravený zámkovou dlažbou. Našou snahou je dosiahnuť, aby sme boli atraktívnou školou pre žiakov a ich rodičov nielen tým, že deťom poskytneme vedomosti, ale aj ich naučíme ako aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas a tým rozvíjať celú svoju osobnosť. Mgr. Tatiana Spišáková, riaditeľka školy

Funkčné ihrisko na ZŠ Konštantínová


10 stropkovský kuriér

5.6.2009

stropkovský kuriér 11

5.6.2009

Pozvánka na derby súboj V nedeľu 7. júna sa o 16.00 hodine uskutoční futbalové stretnutie 28. kola III. ligy skupiny východ medzi MŠK Tesla Stropkov a FK Drustav Svidník.

14. ročník speváckej súťaže PIESEŇ PRE SVÄTÉHO OTCA

27

. mája 2009 sa v meste Stropkov zišlo 34 spevákov zo štrnástich katolíckych základných škôl a osemročných gymnázií, aby svojím spevom a umeleckým výkonom vyjadrili nielen krásu a hod-

noty náboženskej piesne, ale aj svoj vzťah ku Svätému Otcovi a teda aj k Cirkvi a Pánu Bohu. Túto už tradičnú súťaž organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s mestom Stropkov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, z toho v

troch v sólovom speve s vekovým členením a jednej duo-kategórii bez vekového obmedzenia. Celé podujatie začalo slávením svätej omše vo farskom kostole, jej hlavným celebrantom bol Mons. Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., dekan Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity Ružomberok, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol význam a krásu náboženskej piesne a zmysel a poslanie tejto sympatickej súťaže. Pri omši mu asistoval ďalší vzácny hosť docent spomínanej fakulty Dr. Ján Veľbacký, vdp. pán dekan Mgr. Ján Švec Bilý a ďalší kňazi farnosti. Samotná súťaž prebiehala v priestoroch divadelnej sály mesta Stropkov aj za účasti viacerých čelných predstaviteľov mesta a poslanca NR SR Ing. Jozefa Šimka. V otváracom ceremoniáli sa prítomným prihovoril viceprimátor Dr. Michal Lipinský, ktorý ocenil tieto aktivity, podobne aj doc. Dr. Ján Veľbacký, doma i v zahraničí uznávaný odborník na sakrálnu hudbu a spev. Presvedčenie o

veľkom umeleckom a duchovnom potenciáli mladej generácie vyjadrila Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka usporiadateľskej školy. Výkony súťažiacich hodnotila porota, ktorú už niekoľko rokov tvoria renomované osobnosti v oblasti hudby: Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Art. Monika Kyjovská a Mgr. Art. Milan Kyjovský. Predsedníčka poroty p. Zacharová po vyhodnotení súťaže skonštatovala evidentne stúpajúcu úroveň vo všetkých kategóriách. K súťažiacim sa prihovorila týmito povzbudivými slovami: „Málo je hovoriť – Milujem ťa – ale konkrétnymi skutkami možno dokázať skutočnú lásku. A vy všetci, drahí moji, ste to dnes dokázali, pretože ste spievali s láskou, citom a pokorou.“ Pozitívne je prijímané aj udeľovanie cien v troch pásmach: zlatom, striebornom a bronzovom, takže nikto zo súťažiacich neodišiel zo Stropkova bez ocenenia. Žiaci našej školy (Eva Perátová, Štefan Perát a Simona Perátová) sa vo všetkých kategóriách umiestnili v zlatom pásme, dvaja z nich získali navyše ocenenie laureát s pochvalou poroty. www.czsstropkov.eu

Primitivizmus v priamom prenose

O

d pondelka chrlia média overené i neoverené informácie o leteckej tragédii Airbusu A 330 spoločnosti Air France. Pri ktorej zahynulo viac než dvesto cestujúcich. Tragédia, ktorá

otriasla svetom nie je do dnešného dňa objasnená. Stovky príbuzných je v šoku, v slzách a politici sa v takýchto chvíľach radšej stiahnu. Na tragédiách sa totiž politické body nezískavajú. Utorňajší večer

v správach ma však šokoval o to viac, že popri spravodajstve a názoroch na príčiny katastrofy sa jeden podarený redaktor vybral do obce, odkiaľ pochádzajú pravdepodobné obete nešťastia. Primitivizmus v priamom prenose – to prvé ma napadlo pri hodnotení, kam až siaha ľudská bezohľadnosť v okamihoch nešťastia, kedy si rodina uvedomuje že prišla o svojich blízkych. Úžasná bola odpoveď brata obete, ktorý redaktorovi odpovedal na otázku ako sa cítia, že keď si prežije takú bolesť Ilustračné foto, Zdroj: www.pluska.sk on sám, tak to

O deň skôr sa posledným domácim dvojstretnutím so súťažným ročníkom 2008/09 rozlúčia starší a mladší prvoligoví dorastenci, ktorí si udržali účasť medzi najlepšími klubmi Slovenska aj pre budúci ročník. Začiatok stretnutí s Nitrou je o 11.00 a 13.15. hod. -la-

PO

II. ktg: Barbora Džurbalová (CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné) + laureát s pochvalou poroty Štefan Perát (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov) III. ktg: Simona Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov) + laureát s pochvalou poroty Laura Zeleniaková (CZŠ sv. Egídia Bardejov); Mária Kurimská (CZŠ sv. Gorazda Prešov – Solivar); Zuzana Vachulová (CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné) IV. ktg. Laura Zeleniaková – Barbora Kertysová (CZŠ sv. Egídia Bardejov) + laureát s pochvalou poroty Štefan Perát – Simona Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

bude vedieť. Bola to odpoveď človeka, ktorý si uvedomuje, že niekoho stratil a nielen u mňa ten človek vyzeral ohromne ľudsky. Zato viac než primitívne vyzeral onen redaktor pre ktorého otázka znela trápne a nevhodne, tak ako jeho rozhodnutie rušiť súkromie pozostalých. Pre onoho markízačika to bol iba ďalší príspevok a zrejme pokus, aby si zo svojich regionálnych pomerov vychutnal chvíľu slávy. Necitlivý a nevkusný pokus o reportáž mi však dvihol žalúdok. Nabudúce, ak bude zízať spoza rámov okuliarov do kamery, radšej si správy prepnem. Z princípu nemám rád ľudí, ktorí nemajú cit pre to, kam môžu a smú zájsť. -hl-

ZOR

VÝSLEDKY I. ktg: Eva Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (+ laureát s pochvalou poroty Bianka Vožňaková (CSŠ sv. D.Savia Vranov n.T.)

Glosa

BELKIN Cestovný napájač DC/AC 140 W

Kiss HiDef Vista Media Cent.Ext.HDMI+DVD DMA220

26,91 €

89,90 €

810,69 Sk

2 708,33 Sk

Napájací zdroj, ktorý prevádza jednosmerné napatie z 12V zásuvky vo vašom automobile na štandardné striedavé sieťové napetie 230V. Ideálné pre prácu s počítačom, PDA a ďalšími zariadeniami na cestách.

Samsung ML-1640 16p/m, 1200x600,USB

23" LCD Acer X233H -40 000:1,5ms, Full HD, čierny

49,91 €

149,01 €

1 503,59 Sk Samsung ML-1640 je nástupca pouplárnej tlačiarne ML-2010PR. Predstavuje ideálny model do kancelárie alebo domácnosti, kde oceníte profesionálnu kvalitu tlače, minimálne nároky na priestor, elegantný vzhľad, jednoduché ovládánie a úšpornú provádzku.

4 489,08 Sk

!!!

NOVÉ TRHÁ KY

BELKIN Bezpečnostná sada pre Notebook/160/W/C/VHP

8,90 €

268,12 Sk

Acer AS7535-642G16MN17C QL64/2G/160/W/C/VHP

559 €

16 840,43 Sk

Vertikálne frekvencie: 55 - 75 Hz Kontrast: 40 000:1 Jas: 300 cd/m2 Doba odozvy: 5 ms Farebnosť: 16,7 miliónů barev Sýtosť farieb NTSC: 72%

Nájdete nás na pešej zóna vo Svidníku hneď vedľa kaviarne Cafe Siesta, na ulici Centrálnej 812/11

libertech@libertech.sk tel.: 7881740


12 stropkovský kuriér

15.5.2009

NOVÉ AUTÁ Mercedes E 320 CDi ur

ur 0E

0E 0,0

.00 40

Mercedes E 220 CDi ,0 00 8 . 5

3

Mercedes C 200 CDi 0 0,0

50 31.

Eur

JAZDENÉ AUTÁ AUDI S 8 8 8,4 2 89

Eur

0 1,0 2 96

Eur

0 87

ur

8

0E 9,0 2 9

0 0,0

Eur

VW PHAETON

ŠKODA OCTAVIA

OPEL ASTRA r Eu 0 8 0 , 5208 4 89

FORD TRANZIT

FORD MONDEO

2

2 22

0 2, 0

Eur

Nezávislý občasník občanov mesta a okresu Stropkov vydáva D.I.O., spol. s r.o. , Hlavná 52, Stropkov 091 01. Vychádza ako občasník. Nepredajné. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články a obsah nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Kontakt: mail: info@spkurier.sk, www.spkurier.sk. Náklad: 11 000 výtlačkov. Distribúcia do domácností v okrese stropkov. Elektronická sadzba: SP kuriér Tlač: Rotaprint, s.r.o. Evidenčné číslo Názov periodickej tlače EV 3500/09 Stropkovský kuriér.

Stropkovský kuriér 04.2009  
Stropkovský kuriér 04.2009  

6 Kamerový systém so starostami Stropkovského okresu je podľa poslancov neefektívny 3 Stretnutie Konštatínova Stropkov 9 Základná škola 26....