Page 1

4 stropkovský kuriér

30.3.2009

„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitosti a investovaním do ľudských zdrojov“

Národný projekt NP XI

Sektorový operačný program – Ľudské zdroje NÁZOV PROJEKTU:

„Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“

KÓD PROJEKTU: 11230210147 (SOP ĽZ) REALIZÁCIA: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove a detašované pracovisko v Medzilaborciach.

DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU: roky 2006 – 2009 CIEĽ PROJEKTU: Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskeho spoločenstva a v súlade s dokumentmi a predpismi pre zabezpečenie implementácie Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (SOP ĽZ) ROZPOČET PROJEKTU: Celkový rozpočet

254 812,66 €

Celkové výdavky

166 746,53 €

Štátny rozpočet 25 % Európsky sociálny fond 75 %

41 686,62 € 125 059,92 €

VÝŠKA POMOCI: Intenzita pomoci nepresahuje: a) 25 % oprávnených nákladov v prípade špecifického vzdelávania a b) 60 % oprávnených nákladov v prípade všeobecného vzdelávania.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 80 % V rámci Národného projektu XI – „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“ sa v okresoch Stropkov a Medzilaborce od roku 2006 vzdelávali zamestnanci štrnástich firiem a organizácii:

• Z OKRESU STROPKOV 11 FIRIEM • Z OKRESU MEDZILABORCE 3 FIRMY Do vzdelávania bolo zaradených 398 zamestnancov. Vzdelávanie zatiaľ ukončilo celkom 244 zamestnancov. Celkom uvedené vzdelávanie absolvovali zamestnanci firiem v rozsahu 57 302 hod. Celková vyplatená suma na vzdelávanie zamestnancov predstavuje 160 614,41 €.

Ú

čelom pomoci je podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. „Špecifické vzdelávanie“ je vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce. „Všeobecné vzdelávanie“ je vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bez-

prostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce. Príjemcami štátnej pomoci na vzdelávanie sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie alebo združenie malých a stredných podnikateľov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, registrované na území Slovenskej republiky v jednotlivých sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré na základe schválenej žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci vykonávajú oprávnené aktivity v rámci schválených oprávnených projektov.

30.3.2009

stropkovský kuriér 5

Dňa 3. marca 2009 sa na ÚPSVaR v Stropkove uskutočnili Raňajky so zamestnávateľmi, kde sa prezentovali aktívne opatrenia trhu práce Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu TESLA Stropkov, a. s., kontaktná osoba: Ing. Hocko, 0918 706 027

ZŠ Mlynská Stropkov, kontaktná osoba: Ing. Michal Jancura, 054 / 742 22 02

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV PREBIEHALO V TÝCHTO OBLASTIACH: • Elektromechanik – 104 zamestnancov, 31 200hod. • Administratíva, korešpondencia a informačné technológie-5 zamestnancov, 312 hod., • Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností a/ Organizácia práce a organizácia zmeny – 45 zamestnancov, 1800 hod. b/ Komunikačné zručnosti a rozvoj osobnosti – 36 zamestnancov, 1440 hod. • Príprava vhodná pre získanie certifikátu ECDL – 13 zamestnancov, 824 hod. • Tvorba projektov pre EÚ za pomoci výpočtovej techniky – 8 zamestnancov, 640 hod. • Asistent podnikateľa – obchodná angličtina v praxi – 7 zamestnancov, 700 hod. • Operátor drevárskej výroby – 15 zamestnancov, 2 400 hod. • Operátor stavebnej výroby – 27 zamestnancov, 4320 hod. • Zvládanie stresu a rela-

xačné techniky – 4 zamestnancov, 160 hod. • Maľba skla – 12 zamestnancov, z toho 4 ZUoZ (ZUoZ znevýhodnený uchádzač o zamestnanie), 2 766 hod. • Kovoobrábač – 5 zamestnancov, 600 hod. • Sociálno – psychologický výcvik – 24 zamestnancov, 720 hod. • Interaktívne tabule – 55 zamestnancov, 2062,50 hod. • Skladník – 9 zamestnancov, 1080 hod. ŠPECIFICKÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV PREBIEHALO V TÝCHTO PROFESIÁCH: • Cukrár a príprava na zavedenie nových druhov výrobkov – 26 zamestnancov, z toho 13 ZUoZ (ZUoZ - znevýhodnený uchádzač o zamestnanie), 6 240 hod. • Plastikár – 54 zamestnancov, 8 100 hod. • Obsluha programovateľných a automatických liniek – 15 zamestnancov, 3225 hod.

STROPTEL, s.r.o., Stropkov, kontaktná osoba JUDr. Karol Glinský, 054 / 718 0400

Stropkovský kuriér 03.2009  

• Z OKRESU MEDZILABORCE 3 FIRMY VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV PREBIEHALO V TÝCHTO OBLASTIACH: • Z OKRESU STROPKOV 11 FIRIEM Celkom uved...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you