Page 6

6

22. február 2010

Spektrum

Obnovujúce valné zhromaždenie MO Matice slovenskej V popoludňajších hodinách sa dňa 14. februára 2010 v  reprezentačných priestoroch historickej budovy stropkovského renesančného kaštieľa uskutočnilo obnovujúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove. Jeho hlavnou úlohou bolo po dvojročnom útlme činnosti zvoliť nový výbor MO MS, spresniť a  aktualizovať evidenciu členov a  schváliť hlavné body práce na nasledujúce tri roky. Po úvodnej piesni Aká si mi krásna v  podaní spevokolu Karmel, pod vedením Ing. Andreja Náboženého, a  pôsobivom Proglase v  staroslovienčine i  súčasnom jazyku v  interpretácii PhDr. Márie Kotorovej, čím si prítomní pripomenuli výročie úmrtia sv. Konštantína-Cyrila, členka prípravného výboru Mgr. Eva Flešárová na úvod privítala hostí: poslanca NR SR a  Prešovského VÚC, primátora mesta Stropkov MUDr. Petra Obrimčáka, pod záštitou ktorého bolo podujatie organizované, správcu Matice slovenskej Mgr. Jána Eštoka, predsedu Krajskej rady MS a  predsedu MO MS v  Prešove PhDr. Ladislava

Matiska, riaditeľku Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a dlhoročnú spolupracovníčku s MO MS PhDr. Máriu Kotorovú, externého člena Výtvarného klubu Miroslava Potomu a  zástupcov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej obce.

obnovenie matičnej činnnosti v apríli 1968 až po jej aktivity po roku 1989. Svoje slová ukončil vyjadrením nutnosti zintenzívniť činnosť matičiarov ako protipól narastajúcej globalizácie a postupného odcudzovania sa súčasnej mládeže.

Potom so svojim príspevkom vystúpil člen prípravného výboru Ing. Slavomír Cichý. Zrekapituloval históriu Miestneho odboru Matice slovenskej od jeho vzniku v roku 1938, cez

Po ňom vystúpil primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák. Nasledovala voľba návrhovej a volebnej komisie, po ktorej vystúpil so svojim slovom správca Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok. Okrem iného vyzdvihol aj prácu jedného zo zakladateľov terajšieho MO MS a ostatného predsedu MO MS zosnulého Jána Cichého. Pri tejto príležitosti správca MS odovzdal manželke Jána Cichého Ďakovný list Matice slovenskej in memoriam. Zosnulého Jána Cichého

Zbor sv. Cyrila a Metoda jubiluje Rada Európy vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva všetky členské štáty chrániť si svoje jazyky a kultúrne dedičstvo. Zánik aj toho najmenšieho národa a jeho kultúry by bol nenahraditeľnou stratou. Kultúry vznikali a zanikali spolu s národmi, ktoré ich vytvárali. Kultúra v každej etape vývoja národov je svojská, neopakovateľná. Inými slovami povedané dejiny sa vtískali, vtláčali do kultúry každého národa. Neopakovateľnú krásu má každý jazyk, jeho kultúra, melódie a spevy. Studnica ľudových a duchovných piesní je dedičstvom, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie našich rodičov. Vznešené, radostné a niekedy aj smútočné melódie v našom meste prezentujú dva spevácke zbory. Zbor „Karmel“, ktorý v r. 2009 oslávil 30. výročie od svojho založenia a Spevácky zbor sv. Cyrila Metóda pri chráme redemptoristov, ktorý v tomto roku oslávi 10. výročie od svojho založenia. Repertoár zboru sv. CM tvoria liturgické piesne siahajúce do čias cyrilometodejských a účinkovania sv. Jána Zlatoústeho, prezentujú duchovné piesne 19. a 20. storočia, jeho vystúpenia sú obohatené o piesne slovenských hudobných skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského, Eugena Suchoňa a Milana Nováka, ktorý pre tento zbor upravuje aj v súčastnosti nové skladby a možno ho nazvať „ich dvorným skladateľom“. V rámci cirkevnej hudby, piesne, s  ktorými zbor vystupuje možno charakterizovať ako zmes konzervatívnych duchovných a moderných skladieb. Ich koncerty prinášajú očistný zážitok, lebo spev v ich podaní vychádza zo srdca, z duše. Prítomné obecenstvo z nich odchádza príjemne prekvapené a niekedy až k slzám dojaté. Členovia zboru sú obyčajní ľudia,

s veľkým srdcom a úprimným vzťahom k duchovnej hudbe. Na čele so svojou dirigentkou, pani Ľudmilou Jakubčovou, hľadajú vždy niečo nové, príťažlivejšie. Ich piesne rozkvitli, vymkli sa z našich malých provincionálnych pomerov. Ich spev sa ticho a nenápadne vznáša aj v zahraničí, kde sú neustále pozývaní. Všetky tieto úspechy si vyžadujú veľa úsilia. Skúšky a nácviky predstavujú okolo 100 hodín ročne. Toľko času tvoria aj vystúpenia na pobožnostiach, akciách mesta, vystúpeniach v okolitých obciach a najmä vystúpenia v družobných farnostiach a v zahraničí. Zbor má aj dlhodobé ciele. V súčastnosti sa intenzívne pripravuje na 3. púť grécko-katolíkov na Velehrad, ktorý bol jedným z najdôležitejších miest Veľkej Moravy. Určite po ňom kráčali kniežatá Rastislav a Svätopluk, ale aj sv. Cyril a Metod. Púť sa uskutoční v r. 2011. Spojené grécko - katolícke zbory zo Stropkova, Svidníka, Michaloviec, Sečoviec, Trebišova a  Vranova n/T. pripravujú archijerejskú sv. liturgiu v staroslovienskom jazyku, ďalej akadémiu a pobožnosti. Prvá púť sa uskutočnila v roku 1946. Zúčastnili sa jej aj blahoslovený biskup Gojdič a blahoslovený o. Dominik Trčka, ktorý pôsobil v Stropkove. Naše poďakovanie patrí otcom redemptoristom, ktorí držia nad zborom ochrannú ruku a funkcionárom a  poslancom mesta, ktorí v rámci možnosti rozpočtu mesta podporujú činnosť zboru aj finančne. V neposlednom rade poďakovanie patrí i všetkým priaznivcom, ktorí fandia nášmu zboru a zúčastňujú sa na vystúpeniach zboru. Členovia zboru sa riadia heslom: „Sme šťastní z duchovných a kultúrnych zážitkov“. MUDr. Ján Ivan, člen zboru sv.CaM

si prítomní uctili minútou ticha. Po diskusii prítomní priamou voľbou zvolili nový výbor MO MS v Stropkove. Vo výbore budú pracovať: Ľudmila Antošová, vedúca Mestskej knižnice, Patrik Balko, podnikateľ, Ing. Slavomír Cichý, pedagóg, Mgr. Eva Flešárová, pedagóg, Jaromír Hybeľ, technik, Mgr. Anna Knežová, pedagóg a  Mgr. Zuzana Olčaková, pedagóg. Náhradníkom sa stal Michal Bujdoš, výtvarník. Kontrolnú činnosť bude vykonávať Anna Vatehová, administratívna pracovníčka. Prítomní potom zvolili aj predsedu MO MS v  Stropkove, ktorým sa stal Ing. Slavomír Cichý. Po jeho zvolení nový predseda oboznámil prítomných s plánom práce na obdobie 2010 – 2013. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie členského príspevku. Na záver predseda návrhovej komisie Patrik Balko prečítal návrh uznesenia valného zhromaždenia, ktoré prítomní schválili. Valné zhromaždenie prišli spestriť svojim kultúrnym programom aj členovia folklórneho súboru Stropkovčan pod vedením Mgr. Anny Knežovej. Rokovanie ukončili stropkovskí matičiari spevom hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Po nej primátor mesta MUDr. Obrimčák pozval matičiarov na slávnostnú recepciu. výbor MO MS Foto: Michal Bujdoš

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement