Page 5

Spektrum

22. február 2010

5

V Brusnici vyrástol jadrový fyzik svetového formátu Jaroslav Antoš: „Posledných sedemnásť rokov ovplyvňuje celý môj život top kvark.“ V našom regióne vyrástlo množstvo úspešných ľudí, ktorí sa svojou prácou a schopnosťami zaradili nielen medzi slovenskú, ale aj medzi svetovú elitu. Jednou z takýchto osobností je aj RNDr. Jaroslav Antoš CSc., ktorý svoje detstvo prežil v Brusnici. Narodil sa na Štedrý deň v roku 1950 v Plzni, keď mal dvanásť rokov, jeho rodina sa presťahovala do spomínanej obce. Prvý stupeň základnej školy absolvoval v Breznici, druhý v Stropkove, kde ukončil aj gymnázium. V roku 1974 úspešne absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Svetovo uznávaný jadrový fyzik pôsobí v súčasnosti ako vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied v Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach.

šími jednotkami sú kvarky a leptony. Medzi leptony patrí napríklad elektrón. Kombinácia troch kvarkov vytvorí napríklad protón, čo je vlastne jadro atómu vodíka. Kvarky a leptony sa už nedajú na nič menšieho rozdeliť. Existuje 6 leptonov a mal by existovať taký istý počet kvarkov. Piaty kvark bol objavený v roku 1977 a odvtedy

V Ústave experimentálnej fyziky sme museli rýchlo vymyslieť technológiu, postaviť manufaktúru a vyrobiť cca 2000 kusov takýchto elektród. Podarilo sa. V rokoch 1989 - 1991 som dlhodobo pôsobil v CERN (Centrum Européenne pour la Recherche Nucléaire - Európske centrum pre jadrový výskum) v Ženeve. Robili sme experimenty HELIOS I a III. Jeden z výsledkov bol považovaný za dôkaz existencie nového stavu hmoty tzv. kvark-gluonovej plazmy. V rokoch 1992 - 1995 som dlhodobo pôsobil v IPAS (Institute of Physics, Academia Sinica) v Taiwane. Dostal som pozvanie od Čínskej akadémie vied. V Taiwane na Academii Sinica som pomáhal založiť sa intenzívne hľadal šiesty. Podarilo experimentálnu skupinu pracu- sa ho objaviť až v roku 1995, teda po Jaroslav Antoš - jadrový fyzik júcu vo fyzike vysokých ener- osemnástich rokoch. Vraj ste nemali ďaleko k získagií a  elementárnych častíc. Od svetového formátu roku 1993 v podstate dodnes niu Nobelovej ceny za fyziku... To je trochu prehnané. Nikto neFyzika nie je medzi žiakmi prá- spolupracujem s americkým FNAL ve najobľúbenejším predmetom. (Fermi National Accelerator Laborato- pochybuje o tom, že objav top kvarku Kedy ste zistili, že vás fascinuje? ry), kde chodím na krátkodobé pobyty. patrí k najvýznamnejším objavom vo Niekedy koncom základnej a na Pracujeme na experimente CDF, ana- fyzike vysokých energií a elementárzačiatku strednej školy. lýzach dát, príprave novej série expe- nych častíc. Ale je treba tiež povedať, Absolvovali ste množstvo štu- rimentov, objave top kvarku, meraní že za týmto objavom stoja dve veľké skupiny fyzikov pracujúcich na dvoch dijných pobytov po celom svete. hmotnosti top kvarku, náboja. Môžete v krátkosti zhrnúť, kde všaSte spoluautorom objavu top nezávislých experimentoch. Každá de ste pôsobili? kvarku a niekoľkých originálnych z  týchto skupín pozostávala v tom čase z cca 400 ľudí V rokoch 1976 a ich dlhoročné úsi- 1980 som bol lie bolo korunované v Spojenom ústave úspechom. Ja jadrových výskusi ani neviem predmov v ruskom Dubstaviť, ako by sa ne. Išlo o dlhodobý mohla technicky pobyt, pracoval v  takom prípade som tam na dvoch udeliť Nobelova experimentoch cena. Tá sa udeľuv  Laboratóriu jadje maximálne trom rových problémov. ľuďom. Ako vybrať V rokoch 1986 tých troch z toho - 1988 som bol množstva ľudí? na krátkodobých Je všeobecne pobytoch v DESY známe, že Slo(Deutche Elektrovensko má veľa nen Synchrotron) „mozgov“, lenže v Hamburgu. Priv našej krajine pravovali sme tam nemajú vytvorené experiment H1 podmienky, aby na urýchľovacom Pri ostrove Orchideji v Taiwane sa mohli naplno komplexe HERA. realizovať. Dajú Bolo to veľmi náročné obdobie. Našim vkladom do metód určenia jeho hmotnosti. sa porovnať podmienky pre prácu experimentu bola výroba tzv. čítacích Vysvetliť laikovi tieto pojmy zrej- vedca na Slovensku a v zahraničí? O tom sa dá veľa diskutovať. elektród. V tom čase komerčná tech- me nebude jednoduché, ale aspoň A  zrejme veľa závisí od konkrétnej nológia u nás ani inde v Európe ne- v skratke - o čo ide? bola schopná takéto elektródy vyrobiť. Podľa súčasných predstáv témy. Informačná revolúcia, ktorá práProblémom boli veľkosť a presnosť. o  štruktúre hmoty tými najzákladnej- ve prebieha, robí z celého sveta jed-

nu veľkú dedinu. A nezáleží na tom, v ktorej časti tej dediny sa človek nachádza. Samozrejme, pokiaľ vedecký pracovník potrebuje k svojej práci náročné vedecké prístroje, tie sú len v niektorých centrách. Čo považujete za svoj doposiaľ najväčší úspech na poli vedeckého bádania?

Ako si spomínate na detstvo v Brusnici? Boli to veľmi pekné roky, stále sa do Brusnice rád vraciam.

Na kurze paraglidingu Ťažko povedať. Zhruba posledných sedemnásť rokov môj život, či sa mi to páči, alebo nie, ovplyvňuje top kvark. Na čom momentálne pracujete? Snažíme sa (naša menšia skupina) zmerať náboj top kvarku. Myslíte si, že najnovšie vedecké objavy na poli kvantovej fyziky môžu vysvetliť vznik vesmíru? Z môjho pohľadu jednou z najdôležitejších vecí bude objasnenie podstaty tzv. tmavej hmoty vo vesmíre. 95 % hmoty vo vesmíre je v skrytej forme. To, čo vidíme priamo z vesmíru - planéty, hviezdy, galaxie, tvorí iba okolo 5 % hmoty vo vesmíre. Akým spôsobom ovplyvnila veda váš svetonázor? Asi iba tým spôsobom, že som dosť skeptický k jednoduchým receptom, ktoré by mali vyriešiť všetky problémy sveta. Viem o vás, že okrem kvarkov, leptónov či protónov vás fascinujú aj športy, ktoré sú všeobecne považované za adrenalínové... Tie športy, ktoré máte na mysli, ma nepriťahovali kvôli adrenalínu, skôr kvôli tomu, že ponúkajú možnosť ponoriť sa do úplne iného sveta. Rekreačne sa venujem potápaniu. Je skutočne fantastické, čo všetko môže človek vidieť v teplých moriach. Pred rokmi som absolvoval aj paraglidingový kurz, bohužiaľ, odvtedy som sa tomuto športu nevenoval. Stále však dúfam, že si nájdem trochu času, aby som si trochu zalietal. Pripúšťam, že niektorí kolegovia si môžu myslieť, že som tak trochu uletený:-) -ada-

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement