Page 16

16

Spektrum

22. február 2010

VAŠE OHLASY Chcel by som nadviazať na článok v minulotýždňovom čísle Spektra, kde čitateľka opisuje svoju nemilú skúsenosť na šmykľavom schodišti pri samoobsluhe „pod schodami“. Podobne ako pisateľka som nedávno dopadol aj ja. Len šťastím bolo, že moje pošmyknutie si odniesol „len“ môj mobil a  moje zranenie nebolo vážnejšie. Pošmykol som sa na treťom schode a  po páde sa ocitol až dole. Mobil mi pritom vypadol z  ruky a  po náraze sa poškodil celý displej. Škodu mi

v servise vyčíslili na 60 eur. Chcel by som sa kompetentných opýtať, kto je za takýto stav schodov zodpovedný a prečo nie sú vybavené protišmykovým povrchom? Kto mi preplatí škodu? Čo tak osadiť v  zimných mesiacoch na tieto schody drevený podklad, ako je to napríklad na Mestskom úrade. Mne sa totiž len rozbil mobil, ale čo ak sa niekomu stane horší úraz s  väčšími následkami? Potom budú, pochopiteľne, hľadať vinníkov, ale už bude neskoro! Peter Skysľak

PALETA 2010

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s odborom školstva a kultúry v Stropkove pripravujú 6.ročník regionálnej výstavy PALETA 2010. Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Paleta 2010. V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres Stropkov samostatne. Uzávierka súťaže je 3. marca 2010, výstava sa uskutoční v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove a potrvá do 6. apríla 2010. Vernisáž výstavy je naplánovaná na 12. marca o 16.00 hod. (na základe pozvánky). Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menujú riaditelia oboch kultúrnych zariadení. Technické podmienky: Výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť označené na zadnej strane diela štítkom s  uvedením mena a  priezviska, veku, adresy, názvu práce, techniky a  kategórie. Všetky výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť adjustované (pasparta, rám a pod). Každý autor vyplní priloženú prihlášku, v ktorej bude uvedený zoznam diel prihlásených do súťaže. Súťaží sa v piatich kategóriách. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných disciplínach: v  kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe i  v  prácach intermediálneho charakteru fotografický záznam akčného umenia, land- artu a pod., kvalitný, väčšieho formátu. Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a mladí autori, ktorí v roku 2010 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom. Do súťaže budú prijaté práce realizované v rokoch 2009 a  2010. Prihlášky do okresného kola musia byť dôsledne a  čitateľne vyplnené. Výtvarné práce z  okresu Svidník doručte na POS vo Svidníku do 3.3.2010, z obvodu Giraltovce na oddelenie kultúry a školstva v Giraltovciach do 2.3.2010, z okresu Stropkov na oddelenie školstva a kultúry v Stropkove do 3.3.2010. Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove č. dv. 41, alebo na č. t. 054 48 68 892. Prihlášky na regionálnu výstavu PALETA 2010 si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj z internetovej stránky: www.stropkov.sk. -ošk-

Súťaž fotoamatérov AMFO 2010

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje okresnú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2010. Okresná súťaž, ktorú organizuje Odbor školstva a kultúry MsÚ v Stropkove je prvým stupňom celoštátnej súťaže AMFO - najstaršou súťažnou prehliadkou fotografií na Slovensku. Uzávierka pre doručenie súťažných fotografických prác je 8. apríla 2010, vernisáž a vyhodnotenie výstavy spojené s rozborovým seminárom sa uskutoční 20. apríla vo vestibule MsKS v Stropkove. Krajské vyhodnotenie AMFO 2010 sa uskutoční v  Galérii Provinčný dom v  Starej Ľubovni. Uzávierka krajského kola je 10. mája 2010, vernisáž je naplánovaná na 4. júna. Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov Prešovského kraja. Výstavnou prezentáciou zvyšovať záujem o  fotografiu u ľudí všetkých vekových skupín. Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií (autori nad 21 rokov, autori do 21 rokov, autori do 16 rokov). V intenciách pokynov MK SR a MSVR SR a v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 vyhlasuje NOC samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku. Platia pre ňu všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových skupín. Odborná porota ktorú menuje vedúci OŠK Mestského úradu v Stropkove navrhne oceniť a vystaviť fotografie s postupom na krajskú súťaž do Starej Ľubovne. Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove č.dv. 41, alebo na č.t. 054 48 68 892. Prihlášky na okresnú súťaž AMFO si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj z internetovej stránky: www.stropkov.sk Ošk-

XIII. ročník súťaže v maľovaní veľkonočných kraslíc

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, OO ÚŽS v Stropkove a obec Nižná Olšava organizujú 21. 3. 2010 XIII. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných kraslíc. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku (oproti OD Profit) osobne, alebo na tel. č. 054/7521068 do 19. 3. 2010.

Mládežnícka skupina v rámci projektu Gospel ako dialóg Vás pozýva na

Gospelový koncert

s krátkymi scénkami „Márnotratná dcéra a Zakázaná láska“ Kedy?: 28. 2. 2010 (nedeľa) Začiatok: o 14.00 hod. krížovou cestou Kde?: V Gréckokatolíckom chráme v Šandale Mládež Rómskeho komunitného centra

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Vás pozýva na

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

súťažnú prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov dňa

27. februára 2010 o 15.00 hod.

v Dome kultúry vo Svidníku. Súčasťou festivalu je rozborový seminár s odborníkmi, na ktorý pozývame vedúcich všetkých folklórnych súborov, skupín, muzikantov a spevákov. Pre starostov a ďalších organizátorov kultúrnych podujatí je to možnosť nájsť vhodných účinkujúcich pre miestne kultúrne podujatia.

R ozpis pohotov ostných služ i e b l e k á r n í v m e s te S tr o p k o v

Týždeň

8. 2010 9. 2010 10. 2010 11. 2010 12. 2010 13. 2010 14. 2010

GALENOS

UNIVERSA KAPPA

FONTÁNA PROXIMA

————— 1.3. - 7.3. ————— ————— ————— 29.3. - 4.4. —————

————— ————— ————— ————— 22.3.- 28.3. ————— —————

22.2.- 28.2. ————— ————— ————— ————— ————— —————

Hlavná 1544/65 obchodný dom

Hlavná 1649 pri pošte

Akad. Pavlova pri nemocnici

————— ————— ————— ————— ————— ————— 5.4. - 11.4.

oproti pri štvorobvode far.kostolu

————— ————— 8.3.- 14.3. ————— ————— ————— —————

Dr. Max

v nemocnici

————— ————— ————— 15.3.-21.3. ————— ————— —————

Program MsTV Po-Ne:

Videotextové vysielanie

Štvrtok:

17.00 hod. – 18.00 hod.

„Prezentácia stredných škôl“

SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o., IČO: 31708617. Vychádza každý pondelok. Šéfredaktor: Peter Novák. Redaktorka: Andrea Stupáková, inzercia: redaktori. Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur. Adresa redakcie: Námestie SNP 554/17, 091 01 Stropkov, tel.: 054/742 3895, 7181 017, tel./fax: 054/ 7181 018, mob.: 0907 534 180, E-mail: redakcia@espektrum.sk, spektrum.stropkov@stonline.sk. Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia. Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Registrácia na MK SR pod číslom EV 3741/09. Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh. Vydávateľ týždenníka Spektrum je členom Asociácie vydávateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET.

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Spektrum 08.2010  

Spektrum 08.2010

Advertisement