Page 1

1

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN

§ 1. Stiftelsens navn og hovedkontor. Stiftelsens navn er ”Strømmestiftelsen.”, på engelsk ”Stromme Foundation”, på spansk ”Fundación Stromme” og på fransk ”Fondation Stromme”. Stiftelsens hovedkontor er i Kristiansand, Norge.

§ 2. Stiftelsens formål. Stiftelsens formål er a) å hjelpe mennesker ut av fattigdom b) å forvalte innsamlede og offentlige midler og formidle utviklingsbistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser, styrker menneskeverd og utvikler evnen til selvhjelp. c) å drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingssamarbeid. d) å kanalisere sin bistand gjennom lokale partnerorganisasjoner, kirker, misjonsorganisasjoner og andre regionale organisasjoner.

§ 3. Grunnlaget for Stiftelsens virksomhet. a) Stiftelsen skal videreføre det innsamlingsarbeid som res.kap. Olav Kr. Strømme satte i gang. b) Grunnkapitalen utgjør NOK 3 326 092,-, som er de midler som res.kap. Olav Kr. Strømme hadde samlet inn og som ved hans død ikke var disponert. Grunnkapitalen er urørlig. c) Stiftelsen bygger sin virksomhet på det kristne verdigrunnlag og den derav følgende forpliktelse til praktisk omsorg for mennesker i nød uten hensyn til etnisk tilhørighet, religion, nasjonalitet eller politisk oppfatning.

§ 4. Styret. Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på å sikre Styret relevant kompetanse og erfaring, samt en god kjønnsfordeling.


2

Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges slik: - 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av Rådet, hvorav minst 1 styremedlem velges fra et av Strømmestiftelsens samarbeidsland i Sør. - 1 styremedlem og 1 varamedlem (for dette) velges av og blant Stiftelsens personale. Rådet velger styreleder blant dem som er valgt til styremedlemmer. Valgene av styremedlemmer forberedes av en egen valgkomite, se § 6. Alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Funksjonstiden følger kalenderåret. Av styremedlemmer valgt av Rådet velges halvparten hvert år. Etter første års funksjonstid står halvparten på valg, etter loddtrekning. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges i samme funksjon inntil tre ganger. Samlet funksjonstid i Styret bør ikke overstige åtte år. Ved valgene skal søkes en rimelig balanse mellom hensynet til fornyelse og hensynet til kontinuitet. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst 3 medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Vedtak i Styret skjer med alminnelig flertall, se dog § 11. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Styret ansetter daglig leder. Styreleder innkaller til møte når det er behov for det, eller når et flertall av Styrets medlemmer ber om det.

§ 5. Rådet. Stiftelsen skal ha et Råd, bestående av minst 15 medlemmer. Ett rådsmedlem velges av res.kap. Olav Kr. Strømmes familie. Rådets øvrige medlemmer velges av Rådet selv, og for en periode på tre år. Funksjonstiden følger kalenderåret. Valget skal skje slik at inntil tredjeparten av rådsmedlemmene står på valg hvert år. Etter hvert av de to første års funksjonstid står tredjeparten på valg etter loddtrekning. Valgene av rådsmedlemmer skal forberedes av egen oppnevnt valgkomité, se § 6. Rådets medlemmer kan gjenvelges i samme funksjon to ganger, og slik at samlet sammenhengende funksjonstid, ikke overstiger ni år. Av og blant Rådets medlemmer velges Rådets leder og nestleder for tre år. Vedtak i Rådet skjer med alminnelig flertall, se dog § 10 og 11. Ved stemmelikhet gjør rådsleders stemme utslaget.


3 Rådet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede. Rådet skal føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet og påse at denne drives i samsvar med lover og vedtekter. Særlig skal Rådet føre tilsyn med Styrets disposisjoner. Rådet har videre følgende mandat/myndighet: -

Velge styreleder, styre- og rådsmedlemmer Avgi uttalelse om stiftelsens årsregnskaper og årsrapport Etter innstilling fra Styret avgi uttalelse om stiftelsens strategi- og langtidsplaner Fatte beslutning vedrørende forslag til vedtektsendringer (jfr. § 10) Fatte beslutning vedrørende forslag om oppløsning (jfr. § 11) Gi Styret råd i de saker som Styret forelegger Rådet, eller i de saker som Rådet selv tar opp.

Rådet skal samles minst to ganger pr. år, og for øvrig når Rådets leder, et flertall i Rådet eller Styret finner grunn til det.

§ 6. Valgkomité. Valgene av styre- og rådsmedlemmer skal forberedes av en valgkomité, bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen oppnevnes slik: - 1 medlem oppnevnes av Rådet og blant Rådets medlemmer - 1 medlem oppnevnes av Rådet, men ikke blant Rådets medlemmer - 1 medlem oppnevnes av Styret, men ikke blant Styrets medlemmer eller varamedlemmer. Valgkomiteen oppnevnes for tre år om gangen, og konstituerer seg selv med leder. Valgkomiteen har som oppgave å fremme forslag for Rådet på kandidater til Styret og Rådet. Valgkomiteen skal i sitt arbeid konsultere Stiftelsens rådsleder, styreleder og daglig leder. Valgkomiteens forslag på kandidater skal være ferdig og utsendt Rådets medlemmer senest 2 – to – uker før Rådets valgmøte. Det skal legges vekt på at alle kandidater skal være forpliktet på Stiftelsens formål og verdigrunnlag, jfr. §§ 2, 3 og 7.

§ 7. Bestemmelser om tillitsvervene. Tillitsvalgte må oppfylle Innsamlingskontrollens krav til habilitet.


4 Tillitsverv i Stiftelsen er ulønnede. Innehavere av tillistverv er forpliktet på Stiftelsens formål og verdigrunnlag, slik disse kommer til uttrykk i vedtektenes § 2 og 3.

§ 8. Regnskapsførsel og revisjon. Regnskapsførsel og revisjon skal følge bestemmelsene i Stiftelsesloven av 23.05.80 nr. 11, slik disse til enhver tid gjelder. Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor, godkjent av Rådet etter forslag fra Styret. Stiftelsen skal være tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge.

§ 9. Selskapstegning og prokura. For Stiftelsen tegner styreleder og daglig leder i fellesskap. I deres fravær tegner to styremedlemmer i fellesskap. Det tillegges daglig leder å utpeke prokurainnehavere.

§ 10. Vedtektsendringer. Vedtektsendringer kan skje når Rådet beslutter dette med minst 2/3 stemmeflertall, regnet av det til enhver tid samlede antall valgte rådsmedlemmer. Forslag til vedtektsendringer skal være fremlagt for Styret til uttalelse før Rådet fatter vedtak. Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut til alle rådsmedlemmer minst fire uker før det skal behandles i rådsmøte. Dersom foreslåtte vedtektsendringer gjelder bestemmelser i vedtektene som direkte angår formålet med Stiftelsen eller vedtektsbestemmelser som det ved opprettelsen av Stiftelsen ble lagt vesentlig vekt på, er Rådets kompetanse til å vedta vedtektsendringer begrenset til de situasjoner som er nevnt i Stiftelseslovens § 35, første ledd.

§ 11. Oppløsning. Oppløsning av Stiftelsen kan skje når Styret beslutter dette med minst 5 stemmer i to på følgende styremøter, og Rådet deretter godkjenner oppløsningen med 2/3 stemmeflertall, regnet av det til enhver tid samlede antall valgte rådsmedlemmer. Disponering av de midler som Stiftelsen måtte ha ved oppløsningen, skjer slik at de tilfaller ett eller flere prosjekter som Stiftelsen etter sitt formål har støttet.


5

Kristiansand 28.10.04. I Styret for Strømmestiftelsen:

Geir Magnus Nyborg, styreformann (sign.) Gunvor K. Andresen (sign.) Liv Næss (sign.)

Solfrid Lind (sign.)

Gunnleik Seierstad (sign.) Wenche Fladen (sign.) Trond Randøy (sign.)

Vedtektene godkjent av Fylkesmannen 20.01.03. Vedtektene er tidligere blitt endret 31.10.83, 17.06.86, 09.06.89, 31.03.90 og 06.02.95.

Styrevedtekter Strømmestiftelsen Norsk  

Styrevedtekter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you