Page 1

Annual Report 2005


Strømme Foundation Project Areas In this Annual Report you will find flags from the countries we are working in, and a brief explanation of the meaning of the colors and the symbols in the flags.

Madagascar Red stands for sovereignty. White represents purity. Green recalls the coastal inhabitants and is a symbol of hope.

Bangladesh West Africa Mauritania Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ivory Coast Project Support NOK 13 705 000

Mali India

Myanmar

Sudan

Cambodia

Burkina Faso Ivory Coast

Kenya

Uganda Rwanda Peru

Sri Lanka Asia Sri Lanka, Bangladesh, India, Myanmar, Timor Timor Leste, Cambodia Project Support NOK 24 479 000 Tsunami rehabilitation Sri Lanka NOK 12 833 000 Asia total: NOK 37 312 000

Tanzania Bolivia

Leste

Madagascar

South America Peru, Bolivia Project Support NOK 9 601 000

2

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Sudan, Madagaskar Project Support NOK 27 740 000

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

3


The Secretary General / Generalsekretæren

4

The year 2005 saw a number of major humanitarian disasters. For us in the Strømme Foundation, the tsunami in Asia also left its own unique mark on our work. As a number of our partner organisations were affected, for the first time in several years we initiated an emergency aid operation with the destruction on Sri Lanka as our focus. Our staff, both home and abroad, and our donors and support players, known and unknown, made magnificent efforts to help people who had lost their homes, their family members and their jobs. Through this work, we gave emergency aid, food, medicines and tents to 33,000 people. Since the tsunami, we have continued the important rehabilitation work and helped 7,500 families to rebuild their lives.

2005 var et år preget av flere store humanitære katastrofer. Også for oss i Strømmestiftelsen satte tsunamien i Asia sitt helt spesielle preg på arbeidet. Siden flere av våre partnerorganisasjoner ble rammet, satte vi for første gang på flere år i gang en nødhjelpsopperasjon der ødeleggelsene på Sri Lanka ble vårt fokus. Våre medarbeidere, ute og hjemme, samt våre givere og støttespillere, kjente og ukjente, gjorde en enestående innsats i å hjelpe mennesker som hadde mistet sine hjem, sine familiemedlemmer, og sitt arbeid. Gjennom arbeidet formidlet vi nødhjelp, mat, klær, medisiner og telt til 33 000 personer. Etter tsunamien har vi fortsatt det viktige rehabiliteringsarbeidet og hjulpet 7 500 familier med å komme i gang igjen.

Every single day we in the Strømme Foundation help people by creating hope and giving opportunities. Our motto is to help people get started. Through our two focus areas, microfinance and education; we will create opportunities for people to escape poverty. In Asia, we are for example reaching out to 122,000 families with small loans through microfinance. This means that 600,000 people will receive help through our microfinance work in this region alone. In East Africa, strong growth is taking place within micro finance and in South America and West Africa the scope of micro finance is increasing, but education continues to represent the largest share of our work in these regions.

Hver eneste dag hjelper vi i Strømmestiftelsen mennesker gjennom å skape håp, og gi muligheter. Vårt motto er å hjelpe mennesker i gang. Gjennom våre to fokusområder; mikrofinans og utdanning skal vi skape muligheter til et liv utenfor fattigdom. I Asia når vi for eksempel ut til 122 000 familier med små lån gjennom mikrofinans. Det skulle tilsi at 600 000 mennesker får hjelp gjennom vårt mikrofinansarbeid bare i denne regionen. I Øst-Afrika skjer det en stor vekst i mikrofinans og i Sør Amerika og Vest Afrika øker omfanget av mikrofinans, men fortsatt utgjør utdanning den største andelen av vår virksomhet i disse regionene.

The Strømme Foundation will create change. Our aim is to eradicate poverty and thereby contribute to the UN’s millennium target of halving the number of people in the world who live on less than a dollar a day. Micro finance therefore represents an important part of our work. Education is the Strømme Foundation’s other focus area. During 2005, work was under way to develop our education strategy. It is a strategy which underlines the necessity of improving women’s understanding of their right to take control over their own resources and the right of girls to an education. “A dignified life” is the main tenet in the strategy and will help to steer our work relating to education in the years to come. In West Africa, over 2000 young people were given the chance to return to school. These young people are now receiving further schooling at a higher level after we helped to motivate them to return to school through our programmes. In 2005 work began to raise the profile of the synergy between microfinance and education.

Strømmestiftelsen vil skape forandring. Vårt oppdrag er å utrydde fattigdom og på den måten være med å bidra til at FNs tusenårsmål om å halvere tallet på mennesker i verden som lever for mindre enn en dollar om dagen. Derfor utgjør mikrofinans en vesentlig del av virksomheten vår. Utdanning er Strømmestiftelsens andre fokusområde. I 2005 ble det arbeidet med å videreutvikle vår utdanningsstrategi. Det er en strategi som understreker nødvendigheten av å styrke kvinners forståelse av deres rett til å ta kontroll over egne ressurser, og jenters rett til utdanning. Et verdig liv – er hovedtesen i strategien, og skal være med å styre vårt arbeid med utdanning i årene fremover. I Vest-Afrika fikk for eksempel over 2000 ungdommer sjanse til å begynne på skolen igjen etter at de av ulike grunner hadde sluttet. Nå har disse ungdommene fortsatt skolegangen på høyere klassetrinn etter at vi gjennom vår programmer har bidratt til å motivere dem tilbake til skolebenken. I 2005 ble det satt i gang et arbeid med å synliggjøre synergien mellom mikrofinans og utdanning.

In 2005, the Strømme Foundation further developed its involvement in Integral, an international alliance consisting of Christian development and emergency aid organisations.

Strømmestiftelsen videreutviklet i 2005 sitt engasjement i Integral, en internasjonal allianse bestående av kristne utviklings- og nødhjelpsorganisasjoner.

In addition to its collection work in Norway, the Strømme Foundation also places an emphasis on information work concerning issues relating to the relationship between the developed world and the less developed world through its own media channels and through profiling our work and put-

I tillegg til å drive innsamling i Norge, vektlegger Strømmestiftelsen informasjonsarbeid om Nord – Sør spørsmål, gjennom egne mediekanaler, og gjennom å profilere arbeidet vårt og å sette nord - sør spørsmål på dagsorden i flere ulike media.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

ting such issues on the agenda in various media. We also continued the important work to emphasise cultural projects for development within civil society in the less developed regions and as a strategy for dialogue and the exchange of knowledge between the developed world and the less developed world.

Vi fortsatte og det viktige arbeidet med å vektlegge kulturprosjekter for utvikling innenfor sivile samfunn i sør – og som strategi for dialog og kunnskapsutveksling mellom sør og nord.

The Strømme Foundation is a development organisation which is based on Christian values. Our values are human dignity, justice, equality, participation, responsibility, openness and sustainability. As an individual donor, institution or company, you are helping people to get started. Thanks to all of you who contributed to our aims in 2005 and for continuing to be with us in our common fight against poverty in the future.

Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som bygger på et kristent verdigrunnlag. Våre verdier er menneskelig verdighet, rettferdighet, likeverd, deltagelse, ansvarlighet, åpenhet og bærekraft. Som enkeltgiver, institusjon og bedrift er du med å hjelper folk i gang. Takk til dere alle som bidro til det i 2005 og for at dere vil være med oss videre i en felles kamp mot fattigdom.

Øistein Garcia de Presno Secretary General

Øistein Garcia de Presno generalsekretær

Burkina Faso The red symbolizes the bleed shed by the martyrs of the revolution to ensure the victory. Moreover it represents all the sacrifices of the Burkinabe people. The green stands for the agricultural wealth of the country; a plenty ensuring the happiness of the people. The yellow star is the ideological guide of the People’s and democratic revolution in its shining progress.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

5


Mission Statement

Profildokument

Vision: People living in freedom of poverty Mission: To eradicate poverty

Visjon: Mennesker frigjort fra fattigdom Oppdrag: Vi vil utrydde fattigdom

We define poverty as lack of basic needs, social exclusion, powerlessness, and vulnerability. Together with partners sharing this mission, we will, with the poor, facilitate their own efforts to cross the poverty line. People living in poverty lack opportunities and self-esteem. We will facilitate change, not only by providing material needs, but also by creating opportunities for people to utilise their talents in a value-based development process. Our approach is a participatory process of change for peoples` empowerment.

Med fattigdom forstår vi en mangel på å få dekket de grunnleggende behov, menneskelig isolasjon, maktesløshet og sårbarhet. Sammen med lokale samarbeidsorganisasjoner som deler vår visjon vil vi støtte mennesker i deres kamp for å komme ut av fattigdommen. Mennesker som lever i fattigdom mangler ofte muligheter og selvrespekt. Vi vil bidra til endringer, ikke bare ved å dekke materielle behov, men ikke minst ved å skape muligheter slik at de bruker sine talenter i en verdiorientert utviklingsprosess. Vår tilnærming er en inkluderende prosess slik at mennesker får større innflytelse over sitt eget liv.

Our mission is based on Christian values We base our values on Jesus’ words and deeds. His life empowers and motivates us. We wish to take part in the social responsibility given to His Church. We believe that clarity regarding our values is a precondition for developing mutual respect and tolerance in our partnership relations. We recognise that we must demonstrate and practise our values in our own organisation.

Vi bygger på kristne verdier Vi bygger på Bibelen som legger vekt på praktisk omsorg for hele mennesket. Jesu ord og hans liv og gjerning er en drivkraft og en motivasjon for vårt arbeid. Som en del av en universell kirke ønsker vi å leve ut dens sosiale ansvar Vi tror at en tydelig markering av våre verdier gir det beste grunnlag for å utvikle gjensidig respekt og toleranse i våre samarbeidsrelasjoner Vi erkjenner at vi selv må leve de verdier vi står for i vår egen organisasjon.

Tanzania Green stands for the forests and agriculture. Gold symbolizes the country’s mineral wealth. Blue represents the sea.

Bangladesh The background colour symbolizes the greenery of Bangladesh with its vitality and youthfulness. The red circle represents the rising sun and the sacrifice the people made to obtain independence.

6

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

Timor Leste The black represents the four centuries of colonial oppression - the obscurantism that needs to be overcome The arrowhead recalls the struggle for independence, The red reflects the blood shed by the Timor Leste´s people - the struggle for national liberation The white star symbolizes hope for the future. The golden-yellow stands for the traces of colonialism

Our values are

Våre verdier er:

Human Dignity We believe that God created mankind in His image. Therefore, all human beings, irrespective of ethnicity, religion, colour, class, sex or ability have the same human value and right to live a life in dignity. We want human dignity to be the core of our interventions.

Menneskelig verdighet Vi tror at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Dette er grunnlaget for at alle mennesker, uavhengig av etnisk tilhørighet, religion, hudfarge, kultur, klasse, kjønn eller funksjonsnivå har samme menneskeverd og rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi vil at menneskeverdet utgjør kjernen i vårt arbeide i Nord og Sør.

Justice We eradicate poverty by combating its root causes, supporting the rights of the poor and oppressed, and removing injustice. Justice is for us both equal opportunities and access to resources, and the rule of laws supporting human rights both nationally and internationally.

Rettferdighet Vi vil utrydde fattigdommen ved å bekjempe dens grunnleggende årsaker, bidra til fattige og undertryktes rettigheter og fjerne urettferdighet. For oss innebærer rettferdighet like muligheter, lik tilgang på ressurser og likhet for loven, både nasjonalt og internasjonalt.

Gender equality We pursue the visibility and recognition of the work and needs of women and men, so both sexes can reach their full potential. Men and women shall have equal rights and opportunities. Including women in all aspects of development and opposing any discrimination and oppression will assure this.

Likhet for menn og kvinner Vi arbeider for å synliggjøre og annerkjenne menn og kvinner arbeid og behov, så begge kjønn kan nå sitt fulle potensialet.. Menn og kvinner skal ha like valgmuligheter og rettigheter. Dette vil vi sikre ved å inkludere kvinner i all aspekt av utvikling og å motarbeide diskriminering og undertrykkelse.

Participation We facilitate a process whereby all the poor can initiate and actively participate in their own development process in order to take more control over the forces that influence their lives. This relates to both our partners and those persons who are involved in the projects.

Deltagelse Vi ønsker å støtte utviklingsprosesser hvor fattige kan setter i gang og aktivt tar del i sin egen utviklingsprosess for å skaffe seg større innflytelse over de krefter som former deres liv. Dette gjelder både for våre partnere og for dem som engasjeres i prosjektene.

Responsibility According to the Word of God, people are responsible for their own deeds, and accountable for the management of the resources they have at their disposal, locally, nationally and globally. The development activities we support are a response to the needs of the poor presented through our Partners, who share this responsibility with us.

Ansvarlighet Etter Guds ord er mennesket ansvarlig for sine handlinger. Vi er derfor ansvarlige for å forvalte de ressurser vi har til rådighet, enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt. De utviklingstiltak som vi støtter skal være et svar på de behov som kommer fra våre partnere, og de er selv ansvarlige for å følge dem opp.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

7


8

Transparency Dealing with other people’s money requires openness and honesty. In our communication with partners and stakeholders we strive for full clarity, accountability and open agendas in a common fight against mismanagement and corruption.

Åpenhet Det kreves åpenhet og ærlighet når vi forvalter andre menneskers penger. I vår samhandling med partnere og andre grupper vil vi sikte mot full åpenhet, i både motiver, handlinger og regnskapsførsel som ledd i en felles kamp mot vanstyre og korrupsjon.

Sustainability Our programmes and projects are planned to be sustainable economically, technologically, ecologically, socially and institutionally. We will in all our interventions consider the social context, the market economy, and the availability of local resources.

Bærekraft Våre programmer skal ha både en økonomisk, teknologisk, økologisk, sosial og institusjonell bærekraft. Det betyr at prosjektene må innrettes slik at de tar hensyn både til sosiale sammenhenger, økonomi, og lokale ressurser.. Vi ønsker å ha en etisk refleksjon omkring det vi gjør.

Overall Strategy: Create opportunities for the poor by sharing resources We recognise the potential of the disadvantaged and poor people We will co-operate with people who are fighting to cross the poverty line in their socio-economic environment We will create an interest for our work by providing information and opportunities for involvement and financial support The starting point of our funding and facilitating efforts is the reality as defined by the poor themselves

Overliggende Strategi: Skape muligheter for fattige ved å dele ressurser Vi erkjenner det potensialet som fattige og svake har. Vi vil samarbeide med mennesker som kjemper for å komme ut av fattigdom. Vi vil skape interesse for vårt arbeid ved å skaffe informasjon og gi anledninger for å bli involvert og å gi økonomisk støtte. Utgangspunktet for våre aktiviteter er virkeligheten slik den defineres av de fattige.

Core Areas of Activity Micro Finance The focus is on enabling women to embrace business opportunities and social investments. The emphasis is on micro finance outreach. A special concern is to support micro entrepreneurs with special talents.

Kjerneområder Mikrofinans Vårt fokus er å gi kvinner muligheten til å gripe muligheter innen næringsmessige og sosiale investeringer. Vekten legges på å nå ut til flest mulig. Mikro entreprenører med talent får ekstra oppmerksomhet.

Education The focus will be on facilitating poor children at risk by strengthening the fostering environment within the local community. Interventions will be within primary education, adult literacy, vocational skills/life skills and awareness building. To strengthen the core areas the Stromme Foundation will also support initiatives within culture, sports, evangelisation, peace and reconciliation work.

Utdannelse Vårt fokus er særlig barn som lever under risiko og usikkerhet ved å styrke deres oppvekstmiljø innen rammen av lokalsamfunnet. Våre tiltak er innen grunnskole, alfabetisering, yrkesopplæring/livsferdigheter og folkeopplysning. For å styrke våre kjerneområder vil vi også støtte tiltak innen kultur, idrett, evangelisering, freds og forsoningsarbeid.

Geographical areas Our work is concentrated within four regions: South Asia, East Africa, West Africa and South America. The regions have a nucleus in Bangladesh, Uganda, Mali and Peru respectively.

Geografiske områder Vårt arbeid er konsentrert innen fire regioner: Sør Asia, Øst Afrika, Vest Afrika, og Sør Amerika. Regionene har sine senter I landene Bangladesh, Uganda, Mali and Peru.

Approaches We work in partnership with community-based organisations (CBOs), local non-government organisations (NGOs) and local churches. The focus will be on partner organisations and their constituencies. We offer our partners capacity and organisational building support. Our partner selection criteria include: common vision, values,

Tilnærming Vi arbeider i partnerskap med lokale landsbyorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kirker. Fokuset vårt er både på partnerorganisasjonene og de mennesker de arbeider sammen med. Vi tilbyr våre partnere opplæring og organisasjonsutvikling. Kriteriene vi velger våre partnere etter er bl.a.: felles visjon, verdier, strategier og erfaringer.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

strategies and experience. Our focus is on long- term development. Our fund-raising sources include private and public sources in the North and in the South. We challenge individual donors, and corporations to provide capital for development work. Through earmarking the donors are able to trace the use of their funds. We will be a professional broker in attracting capital for human resource development.

Vi arbeider med langsiktig utvikling. Vårt innsamlingsarbeid omfatter private og offentlige midler bade I nord og sør. VI utfordrer individuelle givere og foretak til å skaffe kapital for utviklingsarbeid.. Giverne kan følge bruken av deres midler gjennom øremerking VI vil være en dyktig megler i å tiltrekke oss kapital for utvikling av mennesker.

The name Strømme Foundation is tied to the late Rev. Olav Kr. Strømme, a vicar at the Cathedral in Kristiansand. The Strømme Foundation was established after his death in 1976 as an independent, Christian development organisation, founded on evangelical and ecumenical traditions.

Navnet Strømmestiftelsen er knyttet til innsamlingarbeidet til Res. Kap Olav Kristian Strømme ved Domkirken i Kristiansand. Stiftelsen ble etablert etter hans død som en uavhengig, kristen bistandsorganisasjon grunnlagt på evangeliske og økumeniske tradisjoner.

Cambodia The Blue, symbolizes Royalty, The Red, the Nation, The White - the Religion ( a majority Budhism) The central emblem represents the towers of Angkor Wat - Wat signifying Temple - seen from the front view Nowadays, the national flag reflects the trilogy of Nation, Religion and King, motto of the Khmer monarchy.

Mauritiania The flag’s green background and its star and crescent are traditional Muslim symbols.The flag emphasizes its African location, its majority Islamic faith and the name of the nation : Islamic Republic of Mauritania. The colors green and gold are two of the Pan-African colors. The green also represents a bright future and the yellow stands for the Sahara desert.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

9


10

South America Region

Region Sør-Amerika

West Africa Region

Region Vest-Afrika

During 2005 the South American Region of Strømme Foundation continued his fight against poverty of the two southern countries of Peru and Bolivia. This was done together with 12 local partners. We ended up the year with 17 current development projects, out of which 15 were educational and two were micro finance interventions.

I 2005 har Strømmestiftelsen i Sør Amerika fortsatt kampen mot fattigdom gjennom arbeidet vårt i Peru og Bolivia. I regionen har vi et samarbeid med 12 lokale partnere, og ved slutten av året hadde vi til sammen 17 utviklingsprosjekt. 15 av disse var utdanningsprosjekter og to mikrofinanstiltak.

The budget allocated to the region was slightly higher than 1.4 million dollars with which we were able to benefit more than 75,000 people.

Budsjettet for regionen var på litt over 1,4 millioner dollar, og arbeidet vårt omfatter mer enn 75 000 mennesker.

2005 was an exciting year in West Africa. In micro finance Strømme Foundation began a partnership to facilitate the creation of women’s saving and credit groups with two other international NGOs. Within one year, ten thousand women were saving and taking out small loans from the groups. In order to support the women’s groups initiative, the office recruited Mariame Coulibaly, who came to us with 12 years’ experience in managing credit to women’s groups.

2005 var et spennende år i Vest-Afrika. Innen mikrofinans inngikk Strømmestiftelsens partnerskap med to andre internasjonale frivillige organisasjoner for å hjelpe til med etableringen av spare- og kredittgrupper for kvinner. I løpet av ett år var det 10 000 kvinner som sparte penger og tok ut små lån fra disse gruppene. Mariame Coulibaly har i 12 års erfaring i å arbeide med mikrofinans til kvinnegrupper, er ansatt for å lede arbeide med kvinnegruppeprosjektet.

We have a clear commitment towards achieving the millennium development goals (MDGs). Almost 50 per cent of our total resources are dedicated to the educational work among poor children. This is followed by the work done for the benefit of poor communities and in particular of women mostly from the rural Andean areas. Our regional strategy has been renewed and reaffirms the following three core areas which are: Basic education for children at risk; literacy and community education for the poorest and the excluded within our countries; and networking and advocacy for accountable governance, justice and basic rights.

I regionen arbeidet vi med et klart fokus på å oppnå millenniumsmålene. Nærmere 50 prosent av de totale ressursene våre bruker vi på utdanning med fokus på fattige barn. Deretter følger arbeidet som for å hjelpe fattige lokalsamfunn, spesielt kvinner, hovedsaklig fra utkantområdene i Andes.

Equally, in formal microfinance West Africa gave out a series of larger institutional loans to partners in Mali and Burkina Faso. In all, the region broke its record for individual loan size four times during the year. Repayment rates are at 100%.

Tilsvarende gav Vest-Afrika flere større institusjonelle mikrofinanslån til partnere i Mali og Burkina Faso. Regionen slo sin egen rekord for individuelle lånebeløp i alt fire ganger i løpet av året. Tilbakebetalingsraten er på 100 prosent.

Strategien for regionen er fornyet og understreker de tre fokusområdene vi arbeider etter som er: Grunnutdanning for risikoutsatte barn, alfabetisering og samfunnsutvikling for de fattigste og ekskluderte, og nettverksbygging med opplæring og fokus på god ledelse, rettferdighet og rettigheter.

In education we saw the first widespread use of an accelerated learning method designed to bring older children back into school and to fourth grade after only eight months of study. In the 2004/5 over five hundred children were able to enrol in higher grades, and in the 2005/6, over 3,000 children are using the method, with 2,000 expected to rejoin school in higher grades. Other organisations are now planning to use these tools to meet the needs of millions of children across West Africa.

Innen utdanning fikk vi i 2005 de første erfaringene med en ny læringsmetode. Denne er laget spesielt for å få eldre barn tilbake på skolen og opp i fjerde klasse etter bare åtte måneders skolegang. I 2004/05 ble mer enn 500 barn skrevet inn på høyere klassetrinn, og i skoleåret 2005/06 er det mer enn 3 000 barn som bruker denne metoden. Det forventes at 2 000 av dem kommer tilbake på høyere klassetrinn. Andre organisasjoner planlegger nå å bruke den samme metoden i sitt arbeid med utdanning.

During 2005 Strømme Foundation South America, nominated one of its Bolivian partners, the Alalay Street Children project for the international annual Marci award scheme organized by the Viva International Network. In September, we rejoiced together with them when informed that they had been granted the award for excellence in the direct care programme category.

I 2005 nominerte Strømmestiftelsen i Sør-Amerika en av sine bolivianske partnere Alalay og deres gatebarn prosjekt, til den årlige internasjonale Marci prisen. Prisen deles ut av Viva International Network. I september kunne vi glede oss sammen med Alalay da det ble klart at de hadde blitt tildelt prisen innenfor kategorien for omsorgsprogram.

Strømme Foundation also began funding the creation of village schools in some of the poorest and least-educated parts of Mali, and of the world. These schools are giving children their first chance to study.

Strømmestiftelsen har også begynt å grunnlegge landsbyskoler i noen av de fattigste og dårligst utdannede områdene av Mali – og i verden forøvrig. For barna blir møtet med disse skolene deres første mulighet til utdanning.

Our Capacity Building orientation was reflected in the organization of two partner meetings where themes related to education and best practices in accountancy were offered. Likewise, representatives of all our partners were invited to participate in the international Resource Mobilization Workshop in Lima – Perú.

Vårt fokus på kapasitetsbygging ble sterkt understreket og ble gjenspeilet i to av våre partnermøter i regionen, der temaer knyttet til utdanning og god regnskapsførsel ble presentert. Tilsvarende ble representanter fra alle våre partnere invitert til Lima for å delta på det internasjonale seminaret om ressursmobilisering.

The regional office began supporting local municipalities through our partners, not just funding the building of new schools, the recruiting of new teachers or the training of existing staff, but also encouraging local people to hold the authorities accountable for how the money was spent and to have a stronger voice in its management.

Regionkontoret arbeider med å støtte lokale kommuner gjennom partnerne våre gjennom å bidra med midler til å bygge nye skoler, rekruttere nye lærere og utdanne eksisterende personell. I tillegg oppmuntres lokalbefolkningen til å holde myndighetene ansvarlig for hvordan pengene brukes og til å engasjere seg sterkere i forvaltningen av disse.

For the second consecutive year the region could welcome the arrival of ten Norwegian youths, who under the Act Now program of “youth exchange” who came to work alongside national teams in the field.

For andre år på rad kunne regionen ønske velkommen ti norske ungdommer som gjennom ungdomsutvekslingen i Act Now programmet, kom for å arbeide ute i felt sammen med ansatte i våre partnerorganisasjoner.

For the first time we began work in Ivory Coast, in areas outside government control and where the school system has been under sever pressure. Thousands of teachers and school committee members were trained and a successful publicity campaign brought thousands of children back to school.

For første gang har vi begynte å arbeide i Elfenbenskysten. Dette er områder utenfor regjeringens kontroll, hvor skolesystemet har vært under alvorlig press. Tusenvis av lærere og skolekomitémedlemmer har fått opplæring, og en vellykket satsing har brakt tusenvis av barn tilbake til skolen.

The year ended with a Capacity Building workshop addressed to the regional staff where we could concentrate on analyzing the quality of our work and evaluating all our processes. We concluded that we have a motivated team with a strong focus on the challenges ahead of micro finance. We praise our Lord for his company and constant inspiration in all our work!

Arbeidsåret ble avsluttet med et seminar der det ble satt fokus på kapasitetsutvikling for regionpersonalet. Der fikk vi alle bruke tid på å konsentrere oss om å analysere kvaliteten på arbeidet vårt og å evaluere prosessene våre. Og vi kunne konkludere med at vi har et motivert team som med sterkt fokus på utfordringene som ligger fremfor oss. Vi priser Herren for Hans nærvær og vedvarende inspirasjon i alt vårt arbeid!

Towards the end of the year we began a recruitment process for a new regional director. After receiving hundreds of applications, we chose Zakariya Abdou, from Niger. Zakariya joins the office with two higher degrees in development, 15 years of experience in development and in church leadership, and above all a passionate commitment to serving the poor. We are very glad to welcome Zakariya and his family to Mali and to Strømme Foundation.

Mot slutten av året startet vi en prosess for å få ny regionaldirektør. Etter å ha mottatt hundrevis av søknader, valgte vi Zakariya Abdou fra Niger. Han har høyere utdanning inne utviklingsarbeid og 15 års erfaring innen utvikling og i ledelse. Vi er svært glade for å kunne ønske Zakariya og hans familie velkommen til Mali og Strømmestiftelsen.

Susana Tapia Porras Regional Director Strømme Foundation – South America

Susana Tapia Porras Regiondirektør Strømmestiftelsen – Sør Amerika

John Brett Regional Director Strømme Foundation - West-Africa

John Brett Regionaldirektør Strømmestiftelsen - Vest Afrika

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

11


East Africa Region

Region Øst-Afrika

Asia Region

Region Asia

In Eastern Africa, Strømme Foundation aims at poverty reduction through the following: We want to increase opportunities and achieve quality in Community Based Education for self-realisation and active participation in social, cultural and economic development. We will also provide access to funding and technical assistance to Partners focusing on micro finance which targets the poor in rural and urban areas. The Partners provide access to financial services to the poor, to improve their quality of life.

I Øst-Afrika arbeider Strømmestiftelsen med å redusere fattigdom gjennom flere ulike tiltak. Vi vil arbeide for å øke mulighetene til den enkelte gjennom økt kvalitet i utdanningen. Utdanningen vil fokusere på og legge vekt på selvrealisering, og aktiv deltakelse i sosial, kulturell og økonomisk utvikling. Vi vil også sørge for tilgang på midler og teknisk assistanse til samarbeidspartnere med hovedvekt på mikrofinans. Målgruppen er de fattige i distriktene og i byer. Samarbeidsorganisasjonene våre vil legge til rette for finansiell hjelp til fattige slik at de får mulighet til å heve sin og familiens livskvalitet. Strømmestiftelsen i Øst-Afrika arbeider i Uganda, Kenya, Tanzania, Sudan og Rwanda. Vi støttet også et lite pilotprosjekt på Madagaskar. For å starte opp og utvikle Strømmestiftelsens arbeid nord i Sudan, ble det i 2005 åpnet et avdelingskontor i Khatoum.

One out of five of the world’s inhabitants - 1.2 billion peoplelive in extreme poverty. Their poverty is not only a result of low income or lack of assets. It is a condition of vulnerability, exclusion and powerlessness. It is the erosion of their capability to be free from fear and hunger and to have their voices heard.

Hvert femte innbygger i verden – 1,2 milliarder mennesker – lever i ekstrem fattigdom. Fattigdommen de lever i er ikke bare et resultat av lav inntekt eller mangel på ressurser. Det er en tilstand av sårbarhet, utestenging og maktesløshet. Det er ødeleggelsen av muligheten til å være fri fra frykt og sult, og til å bli hørt.

Our challenge as a development organization is to facilitate the process of making poor people transform their lives and livelihoods and support governments and civil societies in creating and maintaining the conditions that allow them to do so.

Vår utfordring som en utviklingsorganisasjon er å legge til rette for prosessen som gjør at fattige mennesker kan forandre livene og livsvilkårene sine. Vi må samtidig hjelpe regjeringer og sivile samfunn med å skape og opprettholde forhold som gjør dette mulig.

The Strømme Foundation holistic approach has shown a significant impact on the lives of the poor. Small loans, education opportunities, mobilization and organization have been able to give new impetus to the development process. Poverty reduction is not something governments, development institutions and NGOs can do for the poor. The most striking aspect of Strømme Foundation Asia development policy is to facilitate the people’s empowerment and organize them to fight poverty. As a result of this policy, communities have been able to take over leadership and govern their own development endeavours.

Strømmestiftelsens helhetlige fremgangsmåte har vist seg å ha betydelig innvirkning på livene til de fattige. Små lån, muligheter til utdanning, mobilisering og organisering har gitt ny drivkraft til utviklingsprosessen. Regjeringer, utviklingsorganisasjoner eller frivillige organisasjoner kan i seg selv ikke redusere fattigdommen for de fattige. Det mest fremtredende og viktige med Strømmestiftelsens utviklingsstrategi i Asia, er støtten vi kan gi som gir menneskene styrke og hjelper dem til å slåss mot fattigdommen. Som et resultat av dette ser vi at samfunn er blitt i stand til å overta ledelsen, og å styre sine egne utviklingsmuligheter og aktiviteter.

The year 2005 has been very challenging in Asia as substantial time, energy and resources were spent on relief and rehabilitation in the Post Tsunami Restoration effort. We have been able to reach 33,000 persons through relief and restoration activities and 7,500 families have so far been given opportunities to re-start their livelihoods.

2005 har vært en stor utfordring i Asia. Mye tid, energi og ressurser ble brukt på hjelp og rehabilitering og gjenoppbyggingsarbeidet etter tsunamien. Vi har greid å nå 33 000 mennesker gjennom bistands- og gjenoppbyggingsaktiviteter. Så langt har 7 500 familier fått muligheten til å bygge opp livene sine igjen.

Overall in Asia, Strømme Foundation intervention programmes have been able to reach more than 122,000 families indirectly affecting 600,000 persons through micro finance programmes in the region. Under the education programme more than 10,000 poor children have been given access to primary education and around 73,500 women and adolescents have been reached with the relevant education programmes in order to strengthen their competence in fighting poverty.

Strømmestiftelsens program i Asia har gjennom vår satsing på mikrofinans i regionen totalt greid å nå mer enn 122 000 familier. Indirekte har dette en innvirkning på 600 000 mennesker. Gjennom vår satsing på utdanning har mer enn 10 000 fattige barn fått mulighet til skolegang. Rundt 73 500 kvinner og ungdommer har fått hjelp til utdanning og slik styrket sine evner og muligheter til å ta opp kampen mot fattigdom.

We the Asia team take this opportunity to thank all the people of Norway, NORAD, MFA and our other donors for all the support and confidence placed in us at Strømme Foundation Asia Regional Office. When we look back, the year 2005 has been a busy one, but we have served humanity with great respect and dignity. I thank my able team members and all our colleagues in Norway for the untiring support given to me. Let us continue to work together, to give life to those who are in need.

Vi i Asia-teamet benytter denne muligheten til å takke alle i Norge, Norad og alle våre andre givere for all støtte og tillit til oss ved Strømmestiftelsens regionkontor i Asia. Når vi ser tilbake, har 2005 vært et travelt år, men vi har arbeidet for menneskene her med stor respekt og verdighet. Jeg takker mine dyktige medarbeidere og alle kollegaene våre i Norge for den utrettelige støtten jeg har fått. La oss fortsette å arbeide sammen for at de som er i nød skal få et liv utenfor fattigdom.

Nimal Martinus Regional Director Strømme Foundation - Asia

Nimal Martinus Regionaldirektør Strømmestiftelsen - Asia

Stromme Foundation in East Africa covers six countries that include; Uganda, Kenya, Tanzania, Sudan and Rwanda. We also funded a small pilot project in Madagascar. In 2005, for purposes of initiating and developing Strømme Foundation’s interventions in the northern part of Sudan, a sub-office was opened in Khartoum.

12

Strømme Microfinance East Africa Limited (SMF EA Ltd) completed another year on a better footing. Loan disbursements increased by 53%, to 20 loans equivalent to US$ 2,449,726. We ha a net increase in the micro finance portfolio by 45.3%. Increased Income earned by the Company by 20.9%. Over 25,000 micro finance clients were reached, and micro enterprise interventions were initiated in South Sudan.

Strømme Microfinance East Africa Limited (SMF EA Ltd.) økte sine utbetalinger med 53 prosent, til 20 lån som tilsvarer til sammen 2 449 726 US Dollar. Netto vekst i mikrofinansporteføljen var på 45,3 prosent og vi hadde en netto økning i inntjeningen i Strømme Microfinance East Africa Limited, med 20,9 prosent. I 2005 nådde vi ut til over 25 000 mikrofinanskunder og det ble startet opp mikrofinansvirksomhet i Sør-Sudan.

In the Education intervention a total of 1086 orphans received direct child sponsorship, in terms of education, health care and basic school materials. 301 teachers were trained in short courses and 64 classrooms were renovated, while 25 classrooms were newly constructed. Furniture provision was facilitated, with 1167 desks, 2 office tables and 32 office chairs provided. Primary school enrolment rates among our Partners on average increased by 5%. Eye-care for poor children in Madagascar was supported. 83,855 children and 1,265 teachers were screened. Facilitation (glasses/treatment) was given to 3391 children and to 1847 teachers.

Når det gjelder utdanning fikk 1086 foreldreløse barn direkte støtte gjennom utdanning, helsetjenester og grunnleggende skolemateriell. 301 lærere har fått opplæring og videreutdanning. 64 klasserom er renovert og 25 nye er bygget. Vi har skaffet 1167 pulter, to kontorpulter og 32 kontorstoler Antall barn som begynner på skolen i områdene hos våre samarbeidspartnere har økt med 5 prosent. Vi har støttet arbeid blant svaksynte barn på Madagaskar. 83 855 barn og 1265 lærere ble sjekket. Briller eller annen behandling ble gitt til 3391 barn og 1847 lærere.

Still there are some challenges. We experienced loss of funds through numerous exchange rate transactions, and we have a few weak micro finance partners. Inadequate funding has also remained a big challenge, with a result of failing to meet partner demands. In Sudan the quality and number of required teachers particularly is still a big challenge.

Men utfordringene finnes også. Vi har noen få svake mikrofinanspartnere, og vi mangler midler til å møte en stor og økende etterspørsel etter mer mikrofinanskapital fra flere av våre partnere. I Sudan er det en utfordring å skaffe nok lærere og sikre kvaliteten på de lærerne vi har.

The Strømme Foundation Eastern Africa is grateful to the international, regional and national supporters and partners, friends and well-wishers, who made implementation successful for the year 2005.

Strømmestiftelsen i Øst-Afrika er takknemlige for støtte fra internasjonale, nasjonale og regionale støttespillere og samarbeidspartnere, venner og alle som vil oss vel. Dere har gjort det mulig å gjennomføre vårt arbeid i 2005.

Hearty thanks to the Norwegian public for their continued support.

Hjertelig takk til det norske folk for deres vedvarende støtte.

Pricilla Mirembe Serukka Regional Director Strømme Foundation – East Africa

Pricilla Mirembe Serukka Regiondirektør Strømmestiftelsen - Øst-Afrika

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

13


14

Europe Region

Region Europa

The Strømme Foundation’s mission in Norway is to bring attention to and create interest in our worldwide work. This knowledge will in the next turn generate income and eradicate poverty. The income is obtained in several ways:

Strømmestiftelsens oppdrag i Norge er å skape oppmerksomhet og interesse for vårt verdensomspennende arbeid. Denne kunnskapen vil i neste omgang generere inntekter og utrydde fattigdom.

Most of our income comes from traditional fundraising through Direct Mail, giro forms in our magazine, and first and foremost by the regular donations of which the sponsorship project Friend at Heart is the biggest.

Inntektene skapes på flere måter og de fleste kommer fra tradisjonell innsamling som Direct mail, giroinnstikk i bladet vårt og først og fremst gjennom fast givertjeneste der fadderproduktet Hjertevenn er desidert størst.

Our second target area is networking - groups of people who commit themselves in their local communities and choose The Strømme Foundation as their channel of aid. Choirs, schools, kindergartens, Christmas concerts, artist collaborations, children’s festivals, our confirmand project SKRIK, collaborations with the Children’s festival in Haugesund and many kindergartens, schools and folk high schools are good examples of this. Now we have introduced the educational programme “Papayafuglen” in all kindergartens in the country.

Det andre området som vi prioriterer er nettverksarbeid: Grupper av mennesker som i sitt nærmiljø engasjerer seg og velger å bruke Strømmestiftelsen som sin kanal for å hjelpe. Kor, skoler, barnehager, julekonserter, artistsamarbeid, barnefestivaler, vårt konfirmantprosjekt SKRIK, samarbeidet med Barnefestivalen i Haugesund og mange barnehager, skoler og folkehøgskoler er gode eksempler på dette. Vi har nå lansert det pedagogiske opplegget ”Papayafuglen” i alle landets barnehager.

Our third priority area is a sustainable collaboration with trade and industry - Strømme Business Partner. We have developed a product which is also interesting commercially and image-wise to the companies: The Strømme Foundation becomes a part of the company value chain. Examples of such companies are ABCenter, Agder Energi, Kjeldsberg Kaffebrenneri, Expert ASA, Nordea and Taran Management.

Vår tredje satsingsområde er et bærekraftig samarbeid med næringslivet – Strømme Business Partner. Vi har utviklet et produkt som også er kommersielt og profilmessig interessant for bedriftene: Strømmestiftelsen blir en del av bedriftens verdikjede. Eksempler på slike bedrifter er ABCenter, Agder Energi, Kjeldsberg Kaffebrenneri, Expert ASA, Nordea og Taran Management.

Testamentary donations are also an important source of income. One sentence in the testament might change the lives of many people permanently! Through micro finance we promise to put the money in circulation - again and again!

Testamentariske gaver er også en god inntektskilde. En setning i testamentet kan forandre mange menneskers liv permanent! Gjennom mikrofinans skal vi love å sette pengene i omløp – gang etter gang!

Despite an increasing competition in the market, the income in Europe Region has increased and the fundraising costs have fallen. With this we are very pleased.

Til tross for økende konkurranse i markedet har inntektene i Region Europa økt og innsamlingskostnadene gått ned. Det gleder vi oss over.

Regarding information and awareness work we believe that art and culture expressions can create the credibility and integrity which are the basis when The Strømme Foundation wants to forward a solidarity message in an overcrowded media reality. The artists and story tellers of our time mediate experiences and knowledge from our collaboration partners in an innovative and special way – as can be done only by art.

Når det gjelder informasjons- og holdningsskapende arbeid tror vi at kunst- og kulturuttrykk kan skape den troverdighet og integritet Strømmestiftelsen ønsker å bygge på for å vinne fram med et solidaritetsbudskap i en overfylt medievirkelighet. Vår tids kunstnere og historiefortellere formidler erfaringer og kunnskap fra våre samarbeidspartnere på en nyskapende og særegen måte – slik bare kunsten kan.

The Strømme Foundation has refused income from lotteries and slot machines. We want our supporters to have a close and committed relation to what we really do: Eradicate poverty.

Strømmestiftelsen har sagt nei til lotteri- og automatinntekter. Vi ønsker at våre støttespillere skal ha et nært og engasjert forhold til det vi egentlig holder på med: Utrydder fattigdom.

Thanks to all families, individuals, schools, athletic clubs, kindergartens, companies, politicians, artists and musicians who are all standing together with us to give poor people support to help themselves.

Takk til alle familier, enkeltpersoner, skoler, idrettslag, barnehager, bedrifter, politikere, artister, kunstnere, musikere som alle står sammen med oss i å gi fattige mennesker hjelp til å hjelpe seg selv.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

The Strømme Foundation is a cost efficient and professional channel which links those who would like to help to those who are in need. Together we help people getting started

Strømmestiftelsen er en kostnadseffektiv og profesjonell kanal som knytter de som ønsker å hjelpe sammen med de som trenger hjelp. Sammen hjelper vi folk i gang.

Lars-Ivar Gjørv Regional Director, Strømme Foundation - Europe

Lars-Ivar Gjørv Regiondirektør Strømmestiftelsen - Europa

India The saffron stands for courage and sacrifice; and Hinduism The green for faith and fertility: for growth and auspiciousness: and Islam The white, for purity and truth In the centre of the white band, there is a wheel in navy blue to indicate the Dharma Chakra, the wheel of law, (Truth alone triumphs).

Kenya Black stands for the African people. White symbolizes peace. Black, red, and green, the black liberation colours, denote Africa’s rebirth. Red represents the blood common to all people. Green recalls the fertile land.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

15


Annual Report 2005

Årsberetning 2005

TYPE OF ACTIVITY The Strømme Foundation supports long term, value based development work and builds on Christian values. We work in close cooperation with local partner organizations in Asia, East- and West-Africa and South America to enable people to cross the poverty line through social and economic development. The Strømme Foundation creates the right conditions for this work through increased understanding, involvement and financial support.

VIRKSOMHETENS ART Strømmestiftelsen støtter langsiktig, verdibasert utviklingsarbeid og bygger på et kristent grunnlag. Vi arbeider i et forpliktende samarbeid med lokale partnerorganisasjoner i regionene Asia, Øst- og Vest-Afrika og Sør-Amerika for å bringe mennesker over fattigdomsgrensen gjennom sosial og økonomisk utvikling. Strømmestiftelsen skaper forutsetninger for dette arbeidet gjennom økt forståelse, engasjement og finansiell støtte.

The Strømme Foundation has two core activities: Microfinance with special emphasis on women in business development, and Education with special emphasis on children at risk and literacy for women. The Strømme Foundation is focusing on the synergy between these two core activities.

Strømmestiftelsen har to kjerneområder: Mikrofinans med særlig fokus på kvinner i næringsutvikling, og Utdanning med særlig fokus på barn i vanskeligheter og alfabetisering for kvinner. Strømmestiftelsen er også opptatt av synergien mellom de to kjerneområdene.

Strømme Foundation is acknowledged as a public foundation in Norway, and the head office is located in Kristiansand. We have delegated authority to our regional offices in Lima (Peru), Bamako (Mali), Kampala (Uganda) and Colombo (Sri Lanka) to undertake Strømme Foundations development work in their respective regions.

Strømmestiftelsen er stadfestet som offentlig stiftelse i Norge, og har hovedkontor i Kristiansand. Våre regionkontor i Lima (Peru), Bamako (Mali), Kampala (Uganda) og Colombo (Sri Lanka), er delegert myndighet til å gjennomføre Strømmestiftelsens utviklingsarbeid i sine respektive regioner.

Myanmar The 14 stars are for 14 states, the cog wheel and rice are for industry and agriculture. Red signifies courage and decisiveness, white signifies purity and virtue and dark blue signifies peace and integrity. A pinion and ears of paddy encircled with fourteen white stars of equal size have been superimposed on the dark blue field of the canton. The center of the pinion coincides with the center of the blue canton. The pinion has fourteen cogs of equal size and within it are two ears of paddy consisting of 34 grains. At the top of each cog of the pinion is a star with five vertices.

Rwanda Green symbolizes hopes of prosperity. Yellow stands for economic development and work. Blue represents peace and happiness. The sun represents light and enlightenment.

16

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

Mali The green meaning the hope, the richness of Mali’s soil and everything it can produce for the welfare of the Malians. The golden color shows the gold and other potential mining resources heritage. The red color is an exhortation to fight until the last drop of the blood for the preservation of the integrity of Malian soil, artistic and cultural heritage.

GOING CONCERN ASSUMPTION The Board and Secretary General feel it is correct to present the annual report under the going concern assumption. The organization is in a good economic and financial position with its footing in the Norwegian fundraising market and its good relations with NORAD and the Ministry of Foreign Affairs.

FORTSATT DRIFT Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Organisasjonen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling med godt feste i det norske innsamlingsmarkedet og i solid posisjon både overfor NORAD og Utenriksdepartementet.

WORKING ENVIRONMENT AND STAFF Absence due to illness at the head office was approximately 5.77 % (1.97 % in 2004) of the total working time. The organization has a company doctor agreement.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ Sykefraværet i organisasjonen var på 5,77 % (1,97 % i 2004) av total arbeidstid for ansatte i Norge. Organisasjonen har en bedriftslegeordning.

There were no serious accidents at work resulting in material damages or personal injuries during the year.

Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året.

In 2005 there were 4 women and 3 men in the Board. Among the employees at the head office at the end of the year there were 11 women and 18 men, and 14 women and 38 men worked in the regions. Strømme Foundation strives for a balance of gender at all levels and is conscious about this when employing new staff.

I 2005 var det 4 kvinner og 3 menn i styret. Blant de ansatte tilknyttet hovedkontoret var det ved årets utgang 11 kvinner og 18 menn, og i regionene arbeidet det 14 kvinner og 38 menn. Strømmestiftelsen tilstreber kjønnsbalanse i alle ledd og er bevisst dette ved nyansettelser.

The working environment in the Strømme Foundation is considered to be good. The cooperation with the employee’s unions has been constructive and has contributed positively to the development work.

Arbeidsmiljøet i Strømmestiftelsen betraktes som godt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til utviklingsarbeidet.

The organizations contamination of the external environment will mostly be of an indirect nature. The Board considers this to have minimal contamination effect on the external environment. The organization has no order from the public authorities that has not been complied with.

Organisasjonens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Organisasjonen har ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet.

KEY FIGURES OF THE ACCOUNTS (all amounts in millions of Kroner) The total operating income and net financial income increased from 118.8 mill. in 2004 to 143 mill. in 2005. Private donations and other operating income increased from 59 mill. in 2004 to 64.6 mill. in 2005. We raised 15.1 mill in 2005 in direct connection to the tsunami in Sri Lanka, this includes both private gifts and contributions from other organizations.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET (alle tall i millioner kroner) Sum driftsinntekter og netto finansposter økte fra 118,8 mill. i 2004 til 143 mill. i 2005. Private gaver og andre driftsinntekter økte fra 59 mill. i 2004 til 64,6 mill. i 2005. I forbindelse med tsunamien på Sri Lanka ble det samlet inn totalt kr. 15,1 mill. i 2005, her inngår private gaver og bidrag fra andre organisasjoner.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

17


Peru Three equal, vertical bands of red, white, and red with the coat of arms centered in the white band. The coat of arms features a shield bearing a vicuna, which represent the animal wealth, cinchona tree (the source of quinine) representing the vegetal wealth, and a yellow cornucopia spilling out gold coins that represents the mineral wealth, all framed by a green wreath. The white of the Peruvian flag represents peace and justice and the red stands for those who lost their lives in the struggle for independence.

Public Sector income increased from 48,8 mill. in 2004 to 52.3 mill. in 2005. Financial support to projects in 2005 totaled 128.5 mill. Strømme Foundations activity level has increased considerably in 2005, most significantly in the rehabilitation work after the tsunami in Sri Lanka and after the floods in Bangladesh, and due to our expanding microfinance activities. The result for the year after change in earmarked capital was a deficit of -6.5 mill. in 2005 against -1.75 mill in 2004. Total equity decreased by 6.5 mill. and total 10.5 mill. at the year end. In addition the acquired microfinance funds increased from 55.6 mill. in 2004 to 82.5 mill. in 2005. Total loan portfolio in microfinance increased from 46.7 mill. in 2004 to 69.2 mill. in 2005. Total liquid funds were reduced from 16.8 mill. in 2004 to 10.6 mill. in 2005 due to the deficit in the year.

Offentlige tilskudd økte fra 48,8 mill. i 2004 til 52,3 mill. i 2005. Kostnader til formål er i 2005 bokført med 128,5 mill. Strømmestiftelsens aktivitet har økt kraftig i 2005, og de vesentligste årsakene til dette er rehabiliteringsarbeidet etter tsunamien på Sri Lanka og etter flomkatastrofe i Bangladesh, og den ekspanderende mikrofinansvirksomheten. Årsresultat etter endring i øremerkede midler ble -6,5 mill. i 2005 mot -1,75 mill. i 2004. Den ordinære egenkapitalen gikk ned med 6,5 mill. og utgjør totalt 10,3 mill. I tillegg kommer opptjent mikrofinanskapital som økte fra 55,6 mill. i 2004 til 82,5 mill. i 2005. Total utlånsportefølje i mikrofinansvirksomheten økte fra 46,7 mill. i 2004 til 69,2 mill. i 2005. Totale likvide midler ble redusert fra 16,8 mill. i 2004 til 10,6 mill. i 2005. Dette har sammenheng med årets resultat.

CASH FLOW AND LIQUIDITY DEVELOPMENT The cashflow from operational activities differs from the result for the year by 1 mill. There is satisfactory liquidity in the new year.

KONTANTSTRØM OG LIKVIDITETSUTVIKLING Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter avviker i størrelsesorden 1 mill. fra årets resultat. Likviditetssituasjonen pr nyttår er tilfredsstillende.

FINANCIAL RISK Strømme Foundation`s financial risk is first and foremost tied up in currency variations. Our currency strategy is normally not to undertake any currency hedging, as we find this to be most profitable in the long run. Strømme Foundation has economic ability and liquidity to stand the variation in result of this practice.

FINANSIELL RISIKO Strømmestiftelsens finansielle risiko er først og fremst knyttet til valutasvingninger. Vår valutastrategi er at en normalt ikke foretar valutasikring, da en antar at dette er mest lønnsomt på lang sikt. Strømmestiftelsen har økonomisk evne og likviditet til å tåle de resultatsvingningene som en slik praksis kan føre med seg. Organisasjonen har ikke ekstern lånegjeld slik at det ikke vil få alvorlige følger for organisasjonen om lånerenten skulle stige betydelig. Kredittrisikoen er knyttet til mikrofinansvirksomheten.

The organization has no external borrowing, so there will be no serious consequence for the organization if the interest rates should increase considerably. The credit risk is tied up to the microfinance business. FUTURE PERSPECTIVE The future perspectives are considered to be good both for private and public funding, although Strømme Foundation is constantly looking for new sources of funds. In 2005 we joined the Integral Alliance, a global alliance of similar organizations. Strømme Foundation continues to work with other international organizations. These partnerships improve

18

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

our knowledge of development work and will also open up opportunities for more financial support from international donors. The ordinary income has been as foreseen for the first quarter of 2006.

aktører. Dette gir nyttig kunnskap innenfor utviklingsarbeid, og vil også på sikt kunne åpne for mer støtte fra internasjonale donorer. De ordinære inntektene har vært som forventet i første kvartal 2006.

NORAD has agreed that Strømme Foundation has disposition rights over repaid loan funds from the microfinance programs. The Strømme Foundation is in dialogue with NORAD about a new agreement for this. The microfinance accounts will not be consolidated with Strømme Foundations ordinary accounts until this agreement has been finalized.

NORAD har godkjent at Strømmestiftelsen har disposisjonsretten over tilbakebetalte midler fra mikrofinansvirksomheten. Strømmestiftelsen er i dialog med NORAD om en justert avtale for dette. Mikrofinansregnskapet er ikke konsolidert med Strømmestiftelsens ordinære regnskap i påvente av endelig avklaring fra NORAD.

ALLOCATION OF THE RESULT

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

The year’s deficit of NOK 6 465 594 is covered by retained earnings.

Årets underskudd på kr. 6 465 594,- dekkes av annen egenkapital.

Kristiansand, 16th May 2006

Geir Magnus Nyborg Chairman of the Board

FREMTIDSUTSIKTER Fremtidsutsiktene vurderes som gode både for privat og offentlig støtte, samtidig som Strømmestiftelsen stadig er på utkikk etter flere finansieringskilder for et viktig arbeid. I 2005 ble Strømmestiftelsen medlem av Integral Alliance, en global allianse med tilsvarende organisasjoner. Strømmestiftelsen videreutvikler også samarbeid med andre internasjonale

Solfrid Lind

Gunnleik Seierstad

Gunvor K. Andresen

Dorothy Katantazi

Liv Næss

Olaf Gundersen

Øistein Garcia de Presno Secretary General

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

19


Activity Account / Aktivitetsregnskap Strømme Foundation is a member of The Norwegian Control Committee for Fundraising, and has prepared the Activity account according to guidelines of the NCCF. Strømme Foundations activities have changed considerably over the last few years, and in connection with budgeted work for 2005 we undertook a full review in relation to the Fundraising Committees guidelines. As a result of this, some activities have been reclassified from fundraising or program administration to purpose activities. The costs for 2004 and 2005 can therefore not be directly compared.

Strømmestiftelsen er medlem av stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge, og aktivitetsregnskapet er utarbeidet etter deres retningslinjer. Strømmestiftelsens aktiviteter har endret seg betydelig de siste årene, og det ble i forbindelse med budsjettarbeidet for 2005 foretatt en full gjennomgang av disse i forhold til Innsamlingskontrollens retningslinjer. Som et resultat av dette, ble enkelte aktiviteter omklassifisert fra å være anskaffelses- eller programadministrasjonsaktiviteter til formålsaktiviteter. Kostnadspostene i regnskapstallene for 2004 og 2005 kan derfor ikke direkte sammenlignes.

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1000 2 005

2 004

63 124 4 215 5 422 52 313 15 799 1 502 142 375

58 704 2 481 0 48 827 9 183 325 119 520

779

-608

Cost of funds acquisition / Kostnader ved anskaffelse av midler

-15 461

-15 607

Gross available funds / Brutto disponibelt

127 693

103 305

-5 603

-8 088

Available for projects / Disponibelt til formål

122 090

95 217

Support to projects / Kostnader til formål Direct project support / Direkte prosjektstøtte Credit component / Kredittkomponent (finansieringsstøtte) Total support to projects / Sum disponert til formål

-90 875 -37 653 -128 528

-64 140 -28 893 -93 033

-6 438

2 184

-27

-3 939

Result after change in capital earmarked for projects / Resultat etter endring i ubrukte øremerkede midler

-6 465

-1 755

Allocations / Overføringer Transferred to/(from) retained earnings / Tilført/(redusert) annen egenkapital Total allocations / Sum overføringer

-6 465 -6 465

-1 755 -1 755

Acquisistion of funds / Anskaffelse av midler Private donations / Private gaver Corporate sector/ Næringslivssamarbeid Contribution from other org. / Bidrag fra andre org. Public sector grants / Offentlige tilskudd Credit component / Kredittkomponent Other operating income / Andre driftsinntekter Total acquisition of funds / Sum anskaffelse av midler

*

Total financial income / Totalt finansposter

Administration cost / Kostnader til administrasjon

Result before change in capital earmarked for projects / Resultat før endring i ubrukte øremerkede midler Change in capital earmarked for projects / Endring i ubrukte øremerkede midler

Sri Lanka The lion in the flag represents the Sinhala race. The vertical stripes orange represent the minority Tamil race/ The green - the minority Muslim race and The maroon colored portion of the flag manifests the other minor religions. The border round the flag, which is yellow in color, represents other minor races. The bo-leaves at the four corners of the flag represent Buddhism and its influence on the nation. They also stand for the four virtues Kindness, Friendliness, Happiness and Equanimity.

Sudan White stands for Islam, peace, optimism, light, and love. Red recalls the martyrs of Sudan and the people’s struggle. Black stands for Sudan and the Mahdiya revolution of the 1880s.

20

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

* Support to projects includes lending from the current years grant from NORAD (initial credit component) and the current years repayment of loans to the micro finance activity (credit component / financial support).

* Kostnader til formål inkluderer utlån, herav av årets bevilgede midler fra NORAD (første gangs kredittkomponent) og årets tilbakebetalte lån til mikrofinansvirksomheten (kredittkomponent / finansieringsstøtte).

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

21


Total support to projects does not include loan disbursements from the Microfinance funds on top of the credit component / financial support. These are shown in the table below to give a full picture of funds disbursed from Strømme Foundation.

Sum disponert til formål inkluderer ikke utlånene fra mikrofinansfondene utover finansieringstøtten. Derfor vises disse i tabellen under for å gi et fullstendig bilde av Strømmestiftelsens aktivitet.

Total support to projects / Sum disponert til formål Additional Microfinance Loan disbursements / Ekstra utlån fra mikrofinansfondene Total Funding activity / Total formålsaktivitet

Total funding activity is for information and does not form part of the official audited accounts.

128 528

93 033

11 290 139 818

11 820 104 853

Total formålsakvititet er kun til informasjon og ikke en del av det reviderte regnskapet.

Balance Sheet \ Balanse pr. 31/12

Balance Sheet \ Balanse pr. 31/12

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1 000

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1 000

ASSETS / EIENDELER

2005

Long term assets / Anleggsmidler Fixed assets / Varige driftsmidler Property / Tomter, bygninger og annen fast eiendom Office furniture and equipment / Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. Total fixed assets / Sum Varige driftsmidler Financial assets / Finansielle anleggsmidler Investments in subsidiaries / Investering i datterselskap Loan to subsidiaries / Lån til datterselskap Pension scheme (overfinanced) / Pensjonsordning (overfinansiering) Total financial assets / Sum Finansielle anleggsmidler Total Long term assets / Sum Anleggsmidler

9 874 527 10 401

2004

8 210 357 8 567

700 3 000 1 252 4 952

700 3 000 1 524 5 224

15 353

13 791

Current assets / Omløpsmidler

22

Uganda Red symbolizes the brotherhood of man. Black represents the African people. Yellow stands for sunshine. The Crested Crane in the middle is the emblem for Uganda.

Property development / Eiendom under utvikling

2 842

2 961

Receivables / Fordringer Customers / Kundefordringer Prepaid expenditure / Forskuddsbetalte kostnader Public taxes / Offentlige avgifter Other receivables / Andre fordringer Total receivables / Sum Fordringer

1 009 305 1 285 1 376 3 975

544 275 1 152 1 552 3 523

Investments in shares and bonds / Investeringer i aksjer og andeler

3 698

4 213

Bank and cash / Bankinnskudd, kontanter o.l.

10 591

16 876

Total current assets / Sum Omløpsmidler

21 106

27 573

TOTAL ASSETS / SUM EIENDELER

36 459

41 364

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

EQUITY AND LIABILITY / EGENKAPITAL OG GJELD

2005

2004

EQUITY / EGENKAPITAL Founding capital / Innskutt egenkapital Start capital / Startfond Total founding capital / Sum Innskutt egenkapital

3 326 3 326

3 326 3 326

Acquired equity / Opptjent egenkapital Retained earnings / Annen egenkapital Total acquired equity / Sum Opptjent egenkapital

6 965 6 965

13 430 13 430

TOTAL EQUITY / SUM EGENKAPITAL

10 291

16 756

LIABILITY / GJELD Capital earmarked for projects / Ubrukte øremerkede midler

16 446

16 419

Long term debt / Langsiktig gjeld Pension obligations / Pensjonsforpliktelser Legacy obligations / Legatforpliktelse Total long term debt / Sum Langsiktig gjeld

1 714 150 1 864

1 447 150 1 597

Current liability / Kortsiktig gjeld Creditors / Leverandørgjeld Advance public grants for projects / Forskudd offentlig prosjektstøtte Employees tax, social security contribution / Skyldig offentlige avgifter Other accounts payable / Annen kortsiktig gjeld Total current liability / Sum Kortsiktig gjeld

1 707 1 500 1 545 3 106 7 858

2 460 1 000 966 2 166 6 592

TOTAL LIABILITY / SUM GJELD

26 168

24 608

TOTAL EQUITY AND LIABILITY / SUM GJELD OG EGENKAPITAL

36 459

41 364

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

23


Support to projects 2005 / Prosjektstøtte 2005 Regionwise distribution / Fordelt på regioner Asia except tsunami / Asia utenom tsunami Tsunami rehabilitation / Tsunami rehabilitering East Africa / Øst-Afrika West Africa / Vest-Afrika South America / Sør-Amerika Europe / Europa Global / Globalt Credit Component / Kredittkomponent

19% 10% 22% 11% 7% 13% 6% 12%

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1000 Region Asia total / Asia totalt Asia except tsunami / Asia utenom tsunami Tsunami rehabilitation / Tsunami rehabilitering Sri Lanka East Africa / Øst-Afrika West Africa / Vest-Afrika South America / Sør-Amerika Europe - Norway / Europa - Norge Global programs / Globale program Credit Component / Kredittkomponent Total

2005 37 312 24 479 12 833 27 740 13 705 9 601 17 069 7 302 15 799 128 528

2004 22 557 21 914 643 27 236 12 475 9 838 6 584 5 160 9 183 115 590

The micro finance activities are organised in a separate microfinance department which provides loans via Strømme Foundations Regional Offices to micro finance partners in Asia, West Africa and South America. In East Africa we have established a wholesale lending institution called “Strømme Microfinance East Africa Ltd” through which all microfinance activity in East Africa is channelled. The target for 2005 was to establish the two additional wholesale lending institutions in, Sri Lanka and Bangladesh. This procedure was completed for Sri Lanka in January 2006 and is on its way in Bangladesh.

Mikrofinansvirksomheten er organisert i en egen mikrofinansavdeling som forestår utlån via regionkontorene til mikrofinanspartnere i Asia, Vest-Afrika og Sør-Amerika. I Øst-Afrika er det etablert et eget utlånsselskap kalt ’Strømme Microfinance East Africa Ltd’ som står for all mikrofinansaktiviteten i regionen. Målet for 2005 var å etablere to tilsvarende selskap i Sri Lanka og Bangladesh. Denne prosessen ble fullført for Sri Lanka i januar 2006, men pågår fremdeles for Bangladesh.

The figures below are a consolidated view of all micro finance activities and show good growth in 2005. In addition loans to partners in Sri Lanka working with survivors of the tsunami are included in these figures.

Presentasjonen består av konsoliderte tall for hele mikrofinansvirksomheten og viser veldig vekst i 2005. Utlånsfondet i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet på Sri Lanka for overlevende etter tsunamien er inkludert.

BALANCE SHEET MICRO FINANCE / BALANSE MIKROFINANS

2 005

2 004

ASSETS / EIENDELER Deposits in finacial institutions / Bankinnskudd Gross Loan Portfolio / Brutto låneportefølje Loan loss reserve / Avsetning til tap på utlån Other short term assets / Andre kortsiktige eiendeler Total current assets / Totale omløpsmidler: Total non-current assets / Totale anleggsmidler: TOTAL ASSETS / TOTALE EIENDELER

16 810 69 247 -1 616 390 84 831 818 85 649

12 383 46 670 -1 869 2 022 59 206 458 59 664

LIABILITIES / GJELD OG EGENKAPITAL Total current liabilities / Total kortsiktig gjeld: Total non-current liablities / Total langsiktig gjeld: Total liabilities / Total gjeld TOTAL EQUITY / NETTO FORVALTNINGSKAPITAL

292 2 822 3 114 82 535

836 3 191 4 027 55 637

2 005 4 640 301 356 5 297 1 832 7 129 -1 616 71 -871 4 713

2 004 2 990 135 29 3 154 -337 2 817 -1 754 0 -2 075 -1 012

Sources of income 2005 / Inntektsfordeling 2005 Private donations / Private gaver Corporate sector / Næringslivssamarbeid Contribution from other org / Bidrag fra andre org. Public sector grants / Offentlige tilskudd Credit component / Kredittkomponent Other operating income / Andre driftsinntekter

44% 3% 4% 37% 11% 1%

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1000

Acquisition of funds / Anskaffelse av midler Private donations / Private gaver Corporate sector / Næringslivssamarbeid Contribution from other org. / Bidrag fra andre org. Public sector grants / Offentlige tilskudd Credit component / Kredittkomponent Other operating income / Andre driftsinntekter Total acquisition of funds / Sum anskaffelse av midler

24

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

2005

2004

63 124 4 215 5 422 52 313 15 799 1 502 142 375

58 704 2 481 48 827 9 183 325 119 520

PROFIT AND LOSS STATEMENT/ RESULTAT Interest income from external loans / Renteinntekter Income from investments/deposits / Investeringsinntekter Other operating income / Andre driftsinntekter Total operating income / Totale driftsinntekter: Total financing income (expenses) / Totale finansinntekter (kostnader): Gross financial margin / Brutto finansiell driftsmargin: Provision for loan losses / Avsetning til tap på lånefordringer Recovered write-offs / Inngått på tidligere avskrevne lånefordringer Write-offs / Tapsførte lånefordringer Net financial margin / Netto finansiell driftsmargin:

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

25


Personnel expenses / Lønns- og personalkostnader Other operating expenses / Andre driftskostnader Total operating expenses / Totale driftskostnader: Net income from operations / Netto driftsinntekter (kostnader): Net income (deficit) from non financial services / Netto inntekt (underskudd) fra ikke-finansielle kilder Grant income for loan capital / Tilført midler til utlån Grant income for operations / Tilførte midler til drift Total grants received / Tilførte midler totalt: Net income after grants for the period / Netto inntekt etter tilførte midler i perioden:

Changes in Total Equity / Endring i netto forvaltningskapital Total equity as of 01.01 / Forvaltningskapital 01.01 Result of the year / Årets resultat Net difference in total equity due to exchange rate conversions / Netto omregningsdifferanse forvaltningskapital Total equity as of 31.12 / Forvaltningskapital 31.12

Regional distribution of loan portfolio at the end of the year/ Regionvis fordeling av utlånsporteføljen ved årets slutt var som følger: Outstanding loans/Utestående lån Asia / Asia East Africa / Øst-Afrika West Africa / Vest-Afrika South America / Sør-Amerika Total / Totalt

The loan terms depend on the legal and economic conditions in each country, corresponding to the conditions of the commercial financing market. Most of the loans to microfinance institutions (MFIs) have two year terms with one year interest-only. Interests and instalments are paid quarterly. Rate of interest varies between 8 % and 15 %. All loans are in local currency. This is a development policy. Strømme Foundation takes the exchange rate risk, protecting the borrower.

-2 005 -1 996 -4 001

-1 388 -2 157 -3 545

712

-4 557

-4 624 21 854 2 364 24 218

1 123 19 710 3 921 23 631

20 306

20 197

2 005 55 637 20 306

2 004 38 309 20 197

6 591 82 534

-2 870 55 636

2005 31 916 28 427 5 201 3 703 69 247

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

Valutakursendringene har variert sterkt fra år til år og fra land til land. Normalt påregnes mikrofinansvirksomheten å måtte lide årlige valutatap på 10 % for utlånsporteføljen og bankinnskudd. Mikrofinansregnskapet blir ført i USD, og det er for flere land registrert valutatap mot de ulike utlånsvalutaene. Ved omgjøring av regnskapet til norske kroner som oppstilt ovenfor, blir det imidlertid netto valutagevinst på grunn av styrket krone mot USD med totalt NOK 6,6 mill som tilsvarer ca. 8 % av forvaltningskapitalen pr 31/12-05. Dette inngår i ’Netto omregningsdifferanse’ i tabellen over endring i forvaltningskapitalen.

Regarding loans to MFIs these are subject to a critical valuation of credit. Loans to partners included in the framework agreement have more been of a pedagogical and social character. Factual write-downs in 2005 of MNOK 0,87 amounts to 1.9 % of the loan portfolio at the beginning of the year. Loan loss provisions to cover possible loss, amounts to MNOK 1,6 being 2 % of the end of year loan portfolio of MNOK 69,2.

Når det gjelder lån til MFI’er, er disse gjenstand for en kritisk kredittvurdering. Lån til rammeavtalepartnere har hatt en mer pedagogisk og sosial karakter. Tapsførte lånefordringer i 2005 på MNOK 0,87 utgjør omtrent 1,9 % av totalporteføljen ved inngangen til 2005. Avsetningen for å møte framtidige tap, er på MNOK 1,6 som utgjør omtrent 2 % av totalporteføljen på MNOK 69,2.

Strømme Foundation had MNOK 0,86 in short term debt to the micro finance department at the end of year. This is included in other short term debt in the balance sheet.

Strømmestiftelsen hadde MNOK 0,86 i kortsiktig gjeld til mikrofinansvirksomheten ved årsskiftet. Denne inngår i ’Annen kortsiktig gjeld’ i balansen.

In this report we only present the activity account and the balance sheet as expression of the Strømme Foundation’s financial situation. The complete Annual Accounts for 2005 with the auditor’s report can be obtained from the Strømme Foundation, Kristiansand.

I denne rapporten presenterer vi bare aktivitetsregnskapet og balansen som uttrykk for Strømmestiftelsens økonomiske situasjon. Fullstendig årsregnskap for 2005 med revisjonsberetning kan fås ved henvendelse til Strømmestiftelsen, Kristiansand.

PricewaterhouseCoopers DA, Kristiansand, has been the auditor of the Strømme Foundation in 2005. The Auditor’s Report for 2005 is signed by State Authorised Public Accountant, Reidar Henriksen, Kristiansand, May 16th 2006.

PricewaterhouseCoopers DA, Kristiansand, har vært revisor for Strømmestiftelsen i 2005. Revisjonsberetningen for 2005 er signert av statsautorisert revisor Reidar Henriksen, Kristiansand, 16. mai 2006.

2004 21 545 22 856 1 452 817 46 670

Vilkår for utlån er helt avhengig av land og juridiske og økonomiske forhold - tilnærmet betingelsene i det kommersielle finansmarked. De fleste av lånene til mikrofinansinstitusjoner (MFI’er) har to års løpetid med ett års avdragsfritak. For øvrig betales renter og avdrag alltid kvartalsvis. Rentesatsen varierer mellom landene fra 8 til 15 %. Alle utlån skjer i lokal valuta. Dette er et bistandspolitisk valg, og forhindrer at låntaker blir utsatt for valutarisiko. Derimot har Strømmestiftelsen påtatt seg hele valutarisikoen.

Bolivia The Bolivian flag is divided in three equal horizontal bands of red, yellow, and green with the coat of arms centered on the yellow band. Red represents the blood of the heroes, who died to defend the Bolivian territory and its independency. Yellow represents the mineral treasures that the country has. Green represents the vegetal wealth that is spread in the whole Bolivian territory.

26

Changes in exchange rates have varied strongly from year to year and from country to country. Normally the micro finance activity counts on a yearly 10 % loss due to exchange rates for the loan portfolio and bank deposits. As our loans are denominated in US dollars there were exchange rate losses in a number of areas. However in 2005 the Norwegian kroner performed well against the US dollar and consequently we are showing overall 8% exchange rate gain on our asset base equivalent to 6.6m NOK. This is shown in the table above in Net difference total assets due to exchange rates.

Editor: Egil Mongstad, Strømme Foundation Lay-out and graphic design: Oddvar Paulsen, Strømme Foundation Projects Photos: Strømme Foundation

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 5

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

27


The Stromme Foundation is member of The Norwegian Control Committee for Fundraising. Strømmestiftelsen er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

Strømme Foundation is a signatory to the “Code of Conduct” for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO’s in Disaster Relief. Strømmestiftelsen har undertegnet Røde Kors/Røde halvmåne sitt etiske regelverk “Code of Conduct”, for humanitær bistand.

SKIPPERGATEN 3 BOX 414 N-4664 KRISTIANSAND NORWAY TEL +47 03002 FAX +47 38 02 57 10 ORG.NO. 952 002 139 E-MAIL: postkrs@stromme.org www.strommestiftelsen.no

Strømme Foundation Annual Report 2005  

Strømme Foundation Annual Report 2005

Strømme Foundation Annual Report 2005  

Strømme Foundation Annual Report 2005

Advertisement