Page 1

Annual Report 2004


Strømme Foundation Project Areas In this Annual Report you will find different bank notes from countries were Strømme Foundation has development work. TANZANIA: shillings India: rupies

MAURITANIA: ouguiya

Bangladesh Mauritania West Africa Mali, Burkina Faso, Mauritania Project Support NOK 12.475.000 No. of partner organizations 29 No. of projects 33

Mali India

Cambodia

Burkina Faso Kenya

Uganda Rwanda Peru

Tanzania Bolivia

Burma

Sudan

Sri Lanka Asia Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal, Burma, Øst-Timor Project Support NOK 20.946.000 No. of partner organizations 38 No. of projects 36

East Timor

PERU: soles

BANGLADESH: taka

South America Peru, Bolivia Project Support NOK 9.838.000 No. of partner organizations 11 No. of projects 14

2

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Sudan, Project Support NOK 27.236.000 No. of partner organizations 47 No. of projects 50

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

3


The Secretary General / Generalsekretæren The task of the Stromme Foundation is to help poor people to move out of poverty. When we say that, in our work, we emphasize the importance of women and children who are in the risk zone, we are talking about the most vulnerable among the poor. The principal target in this group is the woman and especially the mother. She is the key to a sober development based on moral values. She is the main resource in the community. When it comes to taking care of risk-exposed children and to give them the option of education and development. She is the key to economic growth through her access to micro finance and training. She is a survivor and she has the stamina and the ability to create great social and economic impact locally.

Strømmestiftelsens oppgave er å hjelpe fattige mennesker ut av fattigdommen. Når vi i dette arbeidet vektlegger kvinner og risikoutsatte barn arbeider vi med to av de mest sårbare gruppene av fattige som finnes. Hovedpersonen i denne målgruppen er kvinne og mor. Hun er nøkkelen til nøktern og verdibasert utvikling. Hun er en hovedressurs i sitt lokalsamfunn for å ta vare på de risikoutsatte barna slik at de får mulighet til skolegang og utvikling. Hun er nøkkelen til økonomisk vekst gjennom tilgang til mikrofinans og opplæring. Hun har overlevelsens evner og utholdenhet til å skape store lokale, sosiale og økonomiske ringvirkninger. I denne årsrapporten presenterer vi vår overbevisning om at der fattige mennesker lærer å lese – skrive og regne og i tillegg får hjelp til å spare samtidig som de får tilgang til finansielle tjeneste, som lån og etableringshjelp – der klarer de også å komme seg ut av fattigdommen.

All development work implies a meeting between cultures and is based on a fundamental equality. In this context Stromme Foundation will, to a grater extent, organise for cultural exchange in areas like literature, music, drama or trough use of pictures, film or other media between South and North. Last years collaboration between Stromme Foundation and the pictorial artist Per Fronth, and the dance group Wayo Wayo from the slums in Mathare valley in Nairobi, Kenya are good examples on this.

Alt utviklingsarbeid innebærer et møte mellom kulturer og bygger på et grunnleggende likeverd. På denne bakgrunn vil Strømmestiftelsen i stigende grad legge til rette for kulturell utveksling på områder som litteratur, musikk, drama eller bilder mellom Sør og Nord. Samarbeidet sist år med billedkunstneren Per Fronth og dansegruppa Wayo Wayo fra Mathareslummen i Kenya er gode eksempler på det.

Last year Stromme Foundation organized the activities of intervention in two separate structures trough two departments, one for basic education and one for microfinance / loan distribution. The distribution of loans allows commercial principals trough regional companies organized as revolving funds limited by shares. The microfinance activities has been working for years, however this is the first time these activities has been integrated in our yearly accounts. Trough this integration the full activities of intervention of Stromme Foundation is being presented as a total picture. In this annual report we are emphasizing our conviction that when poor people learn how to read, write and do arithmetic, and if they also get the necessary impulses to save money, along with the access to financial services, such as loans and some support in the starting-up period, then they can manage to escape from poverty. Under the slogan of ”help to self-help”, the Stromme Foundation partners help people where they live, to manage to do this.

Strømmestiftelsen har siste året organisert sin virksomhet i to atskilte strukturer, gjennom to avdelinger. En for grunnutdanning og en for mikrofinans / utlånsvirksomhet. Utlånsvirksomheten er en kommersiell satsning og drives gjennom egne aksjeselskaper i Sør. Denne virksomheten har vært drevet i mange år, men først nå er den integrert i vårt årsregnskap. Dermed fremkommer for første gang vår totale aktivitet på en fullstendig og integrert måte. Under slagordet Hjelp til Selvhjelp, hjelper Strømmestiftelsens partnere menneskene der de bor til å klare dette.

The Stromme Foundation is a Christian development organisation basing its work on vital, efficient Christian values, such as human dignity, justice, equality, participation, responsibility, openness and sustainability. We would like to thank and congratulate the individual sponsors, institutions and enterprises, who are our partners in this work to promote the type of development aid which is outlined in this annual report, and which really makes a difference to the life of the individual person.

Strømmestiftelsen er en kristen utviklingsorganisasjon som baserer sitt arbeid på vitale og virksomme kristne verdier som menneskeverd, rettferdighet, likeverd, deltakelse, ansvarlighet, åpenhet og bærekraft. Vi vil takke og gratulere både enkeltgivere, institusjoner og bedrifter som er medarbeidere i en satsing på den type utviklingshjelp som denne årsmeldingen presenterer og som virkelig skaper resultater i enkeltmenneskers liv.

Ole Kristian Lauvland Acting Secretary General Ole Kristian Lauvland Konstituert generalsekretær

BURMA (Myanmar): kyat

4

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

5


Mission Statement

Profildokument

Vision: People living in freedom of poverty Mission: To eradicate poverty

Visjon: Mennesker frigjort fra fattigdom Oppdrag: Vi vil utrydde fattigdom

We define poverty as lack of basic needs, social exclusion, powerlessness, and vulnerability. Together with partners sharing this mission, we will, with the poor, facilitate their own efforts to cross the poverty line. People living in poverty lack opportunities and self-esteem. We will facilitate change, not only by providing material needs, but also by creating opportunities for people to utilise their talents in a value-based development process. Our approach is a participatory process of change for peoples` empowerment.

Med fattigdom forstår vi en mangel på å få dekket de grunnleggende behov, menneskelig isolasjon, maktesløshet og sårbarhet. Sammen med lokale samarbeidsorganisasjoner som deler vår visjon vil vi støtte mennesker i deres kamp for å komme ut av fattigdommen. Mennesker som lever i fattigdom mangler ofte muligheter og selvrespekt. Vi vil bidra til endringer, ikke bare ved å dekke materielle behov, men ikke minst ved å skape muligheter slik at de bruker sine talenter i en verdiorientert utviklingsprosess. Vår tilnærming er en inkluderende prosess slik at mennesker får større innflytelse over sitt eget liv.

SRI LANKA: rupies

Our mission is based on Christian values We base our values on Jesus’ words and deeds. His life empowers and motivates us. We wish to take part in the social responsibility given to His Church. We believe that clarity regarding our values is a precondition for developing mutual respect and tolerance in our partnership relations. We recognise that we must demonstrate and practise our values in our own organisation.

Vi bygger på kristne verdier Vi bygger på Bibelen som legger vekt på praktisk omsorg for hele mennesket. Jesu ord og hans liv og gjerning er en drivkraft og en motivasjon for vårt arbeid. Som en del av en universell kirke ønsker vi å leve ut dens sosiale ansvar Vi tror at en tydelig markering av våre verdier gir det beste grunnlag for å utvikle gjensidig respekt og toleranse i våre samarbeidsrelasjoner Vi erkjenner at vi selv må leve de verdier vi står for i vår egen organisasjon. Våre verdier er:

Human Dignity We believe that God created mankind in His image. Therefore, all human beings, irrespective of ethnicity, religion, colour, class, sex or ability have the same human value and right to live a life in dignity. We want human dignity to be the core of our interventions.

UGANDA: shillings

6

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

Menneskelig verdighet Vi tror at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Dette er grunnlaget for at alle mennesker, uavhengig av etnisk tilhørighet, religion, hudfarge, kultur, klasse, kjønn eller funksjonsnivå har samme menneskeverd og rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi vil at menneskeverdet utgjør kjernen i vårt arbeide i Nord og Sør.

Justice We eradicate poverty by combating its root causes, supporting the rights of the poor and oppressed, and removing injustice. Justice is for us both equal opportunities and access to resources, and the rule of laws supporting human rights both nationally and internationally.

Rettferdighet Vi vil utrydde fattigdommen ved å bekjempe dens grunnleggende årsaker, bidra til fattige og undertryktes rettigheter og fjerne urettferdighet. For oss innebærer rettferdighet like muligheter, lik tilgang på ressurser og likhet for loven, både nasjonalt og internasjonalt.

Gender equality We pursue the visibility and recognition of the work and needs of women and men, so both sexes can reach their full potential. Men and women shall have equal rights and opportunities. Including women in all aspects of development and opposing any discrimination and oppression will assure this.

Likhet for menn og kvinner Vi arbeider for å synliggjøre og annerkjenne menn og kvinner arbeid og behov, så begge kjønn kan nå sitt fulle potensialet.. Menn og kvinner skal ha like valgmuligheter og rettigheter. Dette vil vi sikre ved å inkludere kvinner i all aspekt av utvikling og å motarbeide diskriminering og undertrykkelse.

Participation We facilitate a process whereby all the poor can initiate and actively participate in their own development process in order to take more control over the forces that influence their lives. This relates to both our partners and those persons who are involved in the projects.

Deltagelse Vi ønsker å støtte utviklingsprosesser hvor fattige kan setter i gang og aktivt tar del i sin egen utviklingsprosess for å skaffe seg større innflytelse over de krefter som former deres liv. Dette gjelder både for våre partnere og for dem som engasjeres i prosjektene.

Responsibility According to the Word of God, people are responsible for their own deeds, and accountable for the management of the resources they have at their disposal, locally, nationally and globally. The development activities we support are a response to the needs of the poor presented through our Partners, who share this responsibility with us.

Ansvarlighet Etter Guds ord er mennesket ansvarlig for sine handlinger. Vi er derfor ansvarlige for å forvalte de ressurser vi har til rådighet, enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt. De utviklingstiltak som vi støtter skal være et svar på de behov som kommer fra våre partnere, og de er selv ansvarlige for å følge dem opp.

Transparency Dealing with other people’s money requires openness and honesty. In our communication with partners and stakeholders we strive for full clarity, accountability and open agendas in a common fight against mismanagement and corruption.

Åpenhet Det kreves åpenhet og ærlighet når vi forvalter andre menneskers penger. I vår samhandling med partnere og andre grupper vil vi sikte mot full åpenhet, i både motiver, handlinger og regnskapsførsel som ledd i en felles kamp mot vanstyre og korrupsjon.

Sustainability Our programmes and projects are planned to be sustainable economically, technologically, ecologically, socially and institutionally. We will in all our interventions consider the social context, the market economy, and the availability of local resources.

Bærekraft Våre programmer skal ha både en økonomisk, teknologisk, økologisk, sosial og institusjonell bærekraft. Det betyr at prosjektene må innrettes slik at de tar hensyn både til sosiale sammenhenger, økonomi, og lokale ressurser.. Vi ønsker å ha en etisk refleksjon omkring det vi gjør.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

7


Overall Strategy: Create opportunities for the poor by sharing resources We recognise the potential of the disadvantaged and poor people We will co-operate with people who are fighting to cross the poverty line in their socio-economic environment We will create an interest for our work by providing information and opportunities for involvement and financial support The starting point of our funding and facilitating efforts is the reality as defined by the poor themselves

Overliggende Strategi: Skape muligheter for fattige ved å dele ressurser Vi erkjenner det potensialet som fattige og svake har. Vi vil samarbeide med mennesker som kjemper for å komme ut av fattigdom. Vi vil skape interesse for vårt arbeid ved å skaffe informasjon og gi anledninger for å bli involvert og å gi økonomisk støtte. Utgangspunktet for våre aktiviteter er virkeligheten slik den defineres av de fattige.

We offer our partners capacity and organisational building support. Our partner selection criteria include: common vision, values, strategies and experience. Our focus is on long- term development. Our fund-raising sources include private and public sources in the North and in the South. We challenge individual donors, and corporations to provide capital for development work. Through earmarking the donors are able to trace the use of their funds. We will be a professional broker in attracting capital for human resource development.

Vi tilbyr våre partnere opplæring og organisasjonsutvikling. Kriteriene vi velger våre partnere etter er bl.a.: felles visjon, verdier, strategier og erfaringer. Vi arbeider med langsiktig utvikling. Vårt innsamlingsarbeid omfatter private og offentlige midler bade I nord og sør. VI utfordrer individuelle givere og foretak til å skaffe kapital for utviklingsarbeid.. Giverne kan følge bruken av deres midler gjennom øremerking VI vil være en dyktig megler i å tiltrekke oss kapital for utvikling av mennesker.

The name Strømme Foundation is tied to the late Rev. Olav Kr. Strømme, a vicar at the Cathedral in Kristiansand. The Strømme Foundation was established after his death in 1976 as an independent, Christian development organisation, founded on evangelical and ecumenical traditions.

Navnet Strømmestiftelsen er knyttet til innsamlingarbeidet til Res. Kap Olav Kristian Strømme ved Domkirken i Kristiansand. Stiftelsen ble etablert etter hans død som en uavhengig, kristen bistandsorganisasjon grunnlagt på evangeliske og økumeniske tradisjoner.

CAMBODIA: riel

Core Areas of Activity Micro Finance The focus is on enabling women to embrace business opportunities and social investments. The emphasis is on micro finance outreach. A special concern is to support micro entrepreneurs with special talents.

Kjerneområder Mikrofinans Vårt fokus er å gi kvinner muligheten til å gripe muligheter innen næringsmessige og sosiale investeringer. Vekten legges på å nå ut til flest mulig. Mikro entreprenører med talent får ekstra oppmerksomhet.

Education The focus will be on facilitating poor children at risk by strengthening the fostering environment within the local community. Interventions will be within primary education, adult literacy, vocational skills/life skills and awareness building. To strengthen the core areas the Stromme Foundation will also support initiatives within culture, sports, evangelisation, peace and reconciliation work.

Utdannelse Vårt fokus er særlig barn som lever under risiko og usikkerhet ved å styrke deres oppvekstmiljø innen rammen av lokalsamfunnet. Våre tiltak er innen grunnskole, alfabetisering, yrkesopplæring/livsferdigheter og folkeopplysning. For å styrke våre kjerneområder vil vi også støtte tiltak innen kultur, idrett, evangelisering, freds og forsoningsarbeid.

Geographical areas Our work is concentrated within four regions: South Asia, East Africa, West Africa and South America. The regions have a nucleus in Bangladesh, Uganda, Mali and Peru respectively.

Geografiske områder Vårt arbeid er konsentrert innen fire regioner: Sør Asia, Øst Afrika, Vest Afrika, og Sør Amerika. Regionene har sine senter I landene Bangladesh, Uganda, Mali and Peru.

Approaches We work in partnership with community-based organisations (CBOs), local non-government organisations (NGOs) and local churches. The focus will be on partner organisations and their constituencies.

Tilnærming Vi arbeider i partnerskap med lokale landsbyorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kirker. Fokuset vårt er både på partnerorganisasjonene og de mennesker de arbeider sammen med.

BOLIVIA: bolivianos

8

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

9


South America Region

Region Sør-Amerika

West Africa Region

Region Vest-Afrika

In the South American region, 2004 has been the year when two new projects saw light. The legal framework has been favourable for realizing our work in Education. The decentralization of the educational systems has provided us with an opportunity to influence the quality of education which has proved to be rather poor despite the good coverage of the service. We still have an important challenge to achieve a greater portion of the public budget both in Peru and Bolivia. The decentralization processes have led our partners to concentrate efforts on the sensitization of their target groups so that it is they who, in an organized manner, claim funds from the local governments for some of their greatest needs. By doing this, we are contributing to the formation of local leaders and channelling more funds towards our supported projects. Our project portfolio was comprised of fourteen projects and our budget was about US$ 1.4 million. Thirty percent of our funds went to fund two projects we support in Bolivia. We have focused our support on i) Basic Education for children at risk and those from areas of extreme poverty; ii) Literacy Programmes, mainly for women but not exclusively; and iii)Non formal education programmes for special groups.

I den søramerikanske regionen har to nye prosjekter sett dagens lys. Lovverket har vist seg fordelaktig i forhold til utførelsen av våre planer for utdanningssektoren. Desentraliseringen av utdanningssystemene har gitt oss en mulighet for å påvirke kvaliteten på undervisningen. Til tross for bred dekning har undervisningen vist seg å være ganske dårlig. Å få bedre uttelling i de offentlige budsjettene i Peru og Bolivia representerer fortsatt en stor utfordring.

According to almost any indicator, inland West Africa is the least developed area of the world. In addition to low incomes, low literacy and school enrolment and high child mortality comes exposure to quiet disasters than can push already vulnerable communities into real hunger. 2004 was a year of such disasters, particularly the poor rainfall and locusts that destroyed crops in Northern Mali and Mauritania.

Three projects in the highlands started literacy work through which they intend to reach and empower a good number of people from very deprived areas. During the year, we were also able to identify three new partners: two for Peru and one for Bolivia. After two years of consideration we became partners with a local MFI from Cusco, MIDE (NGO). Through this project we are allowing the poorest women access to micro credit services.

Tre prosjekter med alfabetiseringsarbeid ble satt i gang i høylandet, og her håper man å få kontakt med og myndiggjøre et stort antall mennesker fra meget fattige områder. I løpet av året fant vi også tre nye partnere: To i Peru og en i Bolivia. Etter to års overveielse ble vi partnere med en lokal mikrofinansieringsinstitusjon fra Cusco – MIDE (NGO). Gjennom dette prosjektet har vi åpnet muligheten for å yte mikrokreditt-tjenester til de fattigste kvinnene.

Etter de fleste målestokker er det indre Vest-Afrika blant verdens minst utviklede områder. I tillegg til lavt inntektsnivå, omfattende analfabetisme, manglende skolegang og høy barnedødelighet, er området utsatt for katastrofer som kan medføre alvorlig hungersnød i de allerede sårbare lokalsamfunnene, uten at mediene fanger det opp. 2004 skulle bli et år med slike katastrofer, blant annet i det nordlige Mali og Mauritania, hvor lite nedbør og gresshopper ødela avlinger. På tross av store vanskelighetene og hungersnød, arbeider Strømmestiftelsens partnere med å bygge opp et samfunn som vil kunne motstå slike katastrofer i fremtiden. Lokalbefolkningen har makt til å ansvarliggjøre utdanningsmyndigheter, helsemyndigheter og ordførere, men det skjer ikke ofte. I 2004 forsterket Strømmestiftelsen sin støtte til initiativ som vil kunne fremme dette. Dette fører til at lokalsamfunn kan bli bedre i stand til å kontrollere sin egen framtid og administrere sine ressurser. Strømmestiftelsens partnere har også forsterket sitt fokus på sårbare barn med programmer rettet mot innvandrerbarn og barn som trenger forberedelse til skolegang i fattige byområder. Programmene for sårbare barn demonstrerer hvordan Strømmes partnere er i stand til å skape og bruke nye ideer som gjør det mulig, tross hindringene, å gjør det mulig for de fattigste å hjelpe seg selv og sine barn. I den vestafrikanske regionen har man både i byer og på landsbygda vært vitne til en vekst i antall partnerskap for å øke inntektsnivået. Antall kvinner som har benyttet seg av kreditter gitt av Strømme til lokale mikrofinansieringsinstitusjoner økt i løpet av 2004. Opplæring av dem via lokale NGOer har også økt. Denne blandingen av opplæring, alfabetisering og kreditt har blitt et trekk ved vårt arbeid i Vest-Afrika og vil sannsynligvis bli mer viktig etter hvert som kontoret skaper partnerskap med andre internasjonale organisasjoner som yter støtte til kvinners selvhjelpsgrupper.

In our region we continued to favour the capacity building of our partner organizations. In this sense, we were able to send one staff member from Alalay to spend time with our Marketing Department in Norway. In addition, we organized a Resource Mobilization Seminar to which all partners were invited but was especially designed to meet the needs of our partner in Bolivia. For the first time we sent two volunteers from Bolivia to Norway, as part of the youth exchange programme “Act Now – South North” and our region received a group of eight youths who were placed in groups of two in four different project locations.

10

Desentraliseringsprosessen har fått våre partnere til å konsentrere sitt arbeid om bevisstgjøring av sine målgrupper. Det er dem som, på organisert vis, ber om finansiering fra sine respektive regjeringer til dekning av sine viktigste behov. På denne måten bidrar vi til skapelse av lokale ledere og kanalisering av flere ressurser til prosjektene vi støtter. Vi har hatt et prosjektantall på 14 og et budsjett omkring 1,4 million US$. 30 % av våre midler gikk til å finansiere to prosjekter vi støtter i Bolivia. Vi har rettet vår støtte mot: 1) Grunnutdanning for barn som er risikoutsatte eller fra ekstremt fattige områder, 2) alfabetiseringsprogrammer spesielt rettet mot kvinner, men åpne for alle, og 3) uformelle utdanningsprogrammer for særskilte grupper.

I vår region fortsatte vi å prioritere utviklingen av yteevnen til våre partnerorganisasjoner. Således fikk vi mulighet til å sende en medarbeider fra Alalay på et opphold ved vår markedsføringsavdeling i Norge. Vi organiserte også et seminar om ressursmobilisering som alle partnere var invitert til å delta på, selv om det spesielt var beregnet for å dekke behovene til vår partner i Bolivia. For første gang sendte vi to frivillige fra Bolivia til Norge som en del av utvekslingsprogrammet for ungdom “Handle nå – Syd Nord”. Vår region tok imot åtte ungdommer som ble utplassert parvis på fire forskjellige prosjekter.

All of us working in the Regional Office feel very satisfied and grateful for the achievements of the year, but at the same time we place our sight ahead and see the enormous challenges we still have in order to fulfil our “common vision”.

Alle vi som jobber ved regionskontoret føler oss veldig tilfredse og takknemlige for det vi har oppnådd gjennom året, men samtidig ser vi framover og er klar over de enorme utfordringene forbundet med å få gjennomført “vår felles visjon”.

Susana Tapia Porras Regional Director South America

Susana Tapia Porras Regionaldirektør Sør-Amerika

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

Despite the huge difficulties and hunger, Strømme Foundation’s partners go on building a society that will be resistant to such shocks in the future. Local people have the power to hold education authorities, health authorities and mayors to account, yet often fail to do so. In 2004 Strømme Foundation increased its support for initiatives that helped them to do this. The result is local communities that better control their own futures and manage the resources available to them. Strømme Foundation’s partners have also increased the focus on vulnerable children, with programmes aimed at vulnerable migrant children and at preparing children for school in poor urban areas. The group of programmes for vulnerable children show how Strømme’s partners can generate and use new ideas that allow the poorest to help themselves and their children, despite the obstacles. The West Africa region has seen a growth of partnerships to raise income levels in both rural and urban areas. The number of women using credit lines provided by Strømme to local microfinance institutions has increased over the year as has the training provided to them by local NGOs. This mixing of training, literacy and credit has become a feature of our work in West Africa and is likely to assume more importance as the office builds partnerships with other international organisations to support women’s self-help groups.

We have found that there are often two kinds of solutions to the problems that local people face: our solutions and their solutions. Generally theirs work and ours do not. Our challenge over the next year, as the last, is finding the best of these local solutions and strategies and putting them to work on a wider scale with more partners. Because of this we will be looking harder at how NGOs can work more directly with local governments, helping them deliver good primary education while improving accountability and transparency. We will see the design of new projects that give more children access to school in areas with very few teachers or schools. We will be evaluating the new self-help group projects that help the poorest women save and borrow from each other without using a formal institution, and we will increase the volume of small loans that local institutions can provide.

Vi har oppdaget at det ofte finnes to slags løsninger på problemer lokalbefolkningen står overfor, nemlig våre løsninger og deres egne. I alminnelighet er det deres som fungerer, mens våre ikke gjør det. Som siste år står vi også her overfor å skulle finne de beste av disse lokale løsningene og strategiene og sette dem i gang i større omfang med flere partnere. Derfor vil vi se nærmere på hvordan NGOer kan bli i stand til å jobbe i mer direkte kontakt med lokale regjeringer og hjelpe disse til å bidra med god grunnutdanning og forbedre ansvarlighet og gjennomskuelighet. Vi ønsker å tilrettelegge for nye prosjekter som gir flere barn mulighet for skolegang i områder med få lærere og skoler. Vi kommer til å evaluere de nye prosjektene for selvhjelpsgrupper som hjelper de fattigste kvinnene med å spare og låne fra hverandre uten bruk av en offisiell institusjon. Vi kommer også til å øke omfanget av små lån fra lokale institusjoner.

John Brett Regional Director West Africa

John Brett Regionaldirektør Vest-Afrika

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

11


East Africa Region

Region Øst-Afrika

Asia Region

Region Asia

The year 2004 marked 10 years of existence for the East Africa Regional Office of Strømme Foundation. Another major landmark was the incorporation of Strømme Microfinance East Africa Limited, a shareholding company with board representation from the East Africa Region. All the microfinance activities of Strømme Foundation in the East Africa Region have been taken over by this Company. Three staff members were recruited to manage this Company, led by Paul Mayanja.

År 2004 markerte et 10-årsjubileum for opprettelsen av Strømmestiftelsens regionskontor for Øst-Afrika. En annen viktig milepæl var opprettelsen av aksjeselskapet Strømme Microfinance East Africa Limited med styrerepresentanter fra den østafrikanske regionen. Alle Strømmestiftelsens mikr ofinansieringsaktiviteter i det østafrikanske området ligger nå under dette selskapet. Under ledelse av Paul Myanja ble tre medarbeidere ansatt for å drive dette selskapet.

In 2004 Strømme Foundation Asia Regional Office supported 37 projects with 31 partners in six countries. Support to 9 new projects was given during 2004 (5 in Sri Lanka, 3 in Myanmar and 1 in Cambodia).

I 2004 støttet Strømmestiftelsens kontor for Asia-regionen 37 prosjekter med 31 partnere i seks land. Det ble gitt støtte til ni nye prosjekter i 2004 (fem i Sri Lanka, tre i Myanmar og ett i Kambodsja).

In the field of education in 2004, the East Africa region continued to develop Community Based Education Projects, involving more than 170 000 pupils, who benefited indirectly from community based initiatives. The regional office also took over management and supervision of 6 projects in Sudan which had previously been managed by the head office. We supported 5 new projects while 2 projects were discontinued. By the end of 2004 the number of Education projects was 24, compared to 14 at the end of 2003.

På utdanningsområdet har Region Øst-Afrika i 2004 fortsatt å utvikle lokalsamfunnsbaserte utdanningsprosjekter, som flere enn 170.000 elever har dratt fordel av. Regionskontoret tok også over administrasjonen og tilsynet med seks prosjekter i Sudan som før var blitt administrert av Hovedkontoret. Vi støttet fem nye prosjekter mens to prosjekter ble avsluttet. På slutten av 2004 var antallet av utdanningsprosjekter 24, mens det bare var 14 året før.

Our efforts in capacity-building continued throughout the reporting year. We supported and arranged institutional and field-level training courses, workshops utilized both in-house resources and outsourcing. Capacity building support was provided in micro finance, whereas the development education sector focused on institution building.

Vårt arbeid med utvikling av yteevne fortsatte gjennom året. Vi støttet og arrangerte opplæringskurs på institusjons- og feltnivå, workshops som benyttet både egne ressurser og ressurser utenfra. Støtte til utvikling av yteevne ble gitt innenfor mikrofinansiering, mens avdelingen for utviklingsutdanning fokuserte på institusjonsbygging.

After incorporating Strømme Microfinance East Africa Limited (SMF EA Ltd.) as a shareholding company all Strømme Foundation Microfinance activities in the Region have been folded into this Company. Strømme Foundation Norway owns 99% of the shares of the company while Strømme Foundation East Africa owns 1% of the shares. The company Board is lead by the Regional Director in East Africa, with representation from Strømme Foundation in Norway, and also individuals from the East Africa Region.

Etter å ha gjort Strømme Microfinance East Africa Limited (SMF EA Ltd.) til et aksjeselskap er alle Strømmestiftelsens mikrofinansieringsaktiviteter i dette området underlagt dette selskap. Strømme Foundation Norway eier 99 % av selskapets aksjer, mens Strømme Foundation East Africa eier 1 %. Selskapet er ledet av regionaldirektøren for Øst-Afrika, representanter for Strømmestiftelsen i Norge samt enkeltpersoner fra ØstAfrika.

The microfinance program was well consolidated in 2004, especially in Bangladesh and Myanmar. In the other countries we are still exploring viable partnerships. We maintained our strategy to increase the outreach to a manageable size without sacrificing the portfolio quality and poverty focus. We are encouraged by the recent review of the microfinance program in Bangladesh. The study indicates that 70-80% of the participants belong to the lowest strata and 100% of the participants benefited from the financial and non-financial services provided by the projects.

Programmet for mikrofinansiering ble godt konsolidert i 2004, spesielt i Bangladesh og Myanmar. I de andre landene leter vi fortsatt etter levedyktige partnerskap. Vi beholdt strategien med å øke det oppsøkende arbeid så lenge det lot seg gjøre uten å ofre porteføljekvaliteten og fattigdomsfokuset. Vi er blitt oppmuntret av den nylige evalueringen av mikrofinansieringsprogrammet i Bangladesh. Studien viser at 70 til 80 % av deltagerne tilhører de laveste samfunnslagene, og 100 % av deltagerne hadde fordel av prosjektenes finansielle og ikke-finansielle tjenester.

SMF EA Ltd’s., mission is to provide, on a sustainable basis, client responsive financial services as well as technical assistance to financial institutions and business service providers, mainly micro finance institutions in both urban and rural areas. The goal is to enhance access to financial services by the enterprising poor. The company’s vision is to see people living in freedom of poverty.

SMF EA Ltd’s oppgave er, på et bærekraftig grunnlag, å gi klientorienterte finansielle tjenester og praktisk bistand til finansieringsinstitusjoner og leverandører av forretningstjenester. Dette dreier seg først og fremst om mik rofinansieringsinstitusjoner – både i byer og på landsbygda. Målet er å forbedre adgangen til finansielle tjenester for initiativrike fattige. Selskapets visjon er å se folk leve i frihet fra fattigdom.

Asia region will further need to develop the education strategy and its intervention plan and our education strategy will now be improved in line with SF global policy. Primary education for children with priority to girls can be rephrased as non-formal primary education for children, especially girls. Support to formal education aimed at improving the quality of education that would result in higher enrolment, reduction of dropout rate and increase in the number of graduates. We have already noted impact of the program in reducing drop-out rate (5%) in Bangladesh.

Region Asia har behov for å videreutvikle utdanningsstrategien og dens plan for aktiviteter. Vår utdanningsstrategi vil nå bli forbedret i overensstemmelse med Strømmestiftelsens globale politikk. Grunnskoleundervisning for barn, hvor jenter prioriteres, kan omformuleres og bli kalt uformell grunnskole for barn og særlig jenter. Støtte til formell utdanning med det mål å forbedre utdanningens kvalitet fordi man ønsker å øke antallet innmeldte elever, minske frafallsprosenten og øke antallet av ferdigutdannede. Vi har allerede bemerket virkningen av programmet i form av en senkning av frafallsprosenten (5 %) i Bangladesh.

Activities in 2004 included establishing of loan appraisal, disbursement, monitoring and recovery systems. A feasibility study was undertaken in Southern Sudan with a view to exploring the potential of engaging in microfinance activities SMF EA Ltd. disbursed in 2004, US$ 1.5 million. The loan portfolio by the end of 2004 had grown by 29% in comparison to the end of 2003.

12

Strømme East Africa Region supports interventions Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda and Sudan. In 2004, preliminary visits were made to explore possibilities of beginning to support interventions in Madagascar.

I 2004 omfattet virksomheten vurdering av søknader om lån, utbetalinger, kontroll, samt systemer for tilbakebetaling. Det ble gjort en undersøkelse i det sørlige Sudan for å se på mulighetene for å få til mikrofinansieringsaktiviteter her. SMF EA Ltd. utbetalte 1,5 millioner US$ i 2004. Ved slutten av 2004 hadde utlånsporteføljen økt med 29 % i forhold til året før. Strømme Region Øst-Afrika støtter aktiviteter i Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda og Sudan. I 2004 ble det foretatt forundersøkelser for å se på mulighetene for å støtte aktiviteter i Madagaskar.

Pricilla M. Serukka Regional Director East Africa

Pricillia M. Serukka Regionaldirektør Øst-Afrika

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

During the year 2004, Bangladesh witnessed severe floods. The most fatal destruction of the year in the region was however the tsunami disaster that caused death and destruction in many countries of Asia as well as Africa. Sri Lanka was one of the worst hit countries. Strømme Foundation was able to raise US$ 2.4 million for emergency relief and rehabilitation work in Sri Lanka. After the initial emergency relief work, SF Colombo is now involved in livelihood development of the people. For the flood rehabilitation in Bangladesh, Strømme Foundation obtained NOK 2 million from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to build 880 flood protected houses and repair/install 115 tube wells and 265 sanitary latrines. The work will be completed by August 2005. Under the youth exchange program we received 4 participants from Norway and have sent two participants to Norway, one from Bangladesh and one from Sri Lanka.

Nimal Martinus Regional director Asia

I 2004 ble Bangladesh utsatt for voldsomme oversvømmelser. Årets verste katastrofe i regionen var imidlertid tsunamikatastrofen som medførte død og ødeleggelse i mange land i Asia og også i Afrika. Strømmestiftelsen var i stand til å reise 2,4 millioner US$ til nødhjelp og gjenoppbyggingsarbeid i Sri Lanka. Etter det innledende nødhjelpsarbeidet er Strømmestiftelsen i Colombo nå i gang med utvikling av levebrød for folk. Strømmestiftelsen fikk 2 millioner NOK fra Det norske utenriksdepartement for å bygge 880 flomsikre hus, reparere/bore 155 brønner og installere 265 toaletter. Arbeidet vil være ferdig i august 2005. I forbindelse med utvekslingsprogrammet for ungdom mottok vi fire deltagere fra Norge og har sendt to deltagere til Norge: En fra Bangladesh og en fra Sri Lanka. Nimal Martinus Regionaldirektør Asia

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

13


Europe Region

Region Europa

The task of the Europe Region of the Stromme Foundation is to create attention to, and interest in, our worldwide work. In its turn, this knowledge will generate income and eradicate poverty. The income is generated in several ways. Most of it comes from traditional appeals as Direct Mail, giro forms in our magazine, and first and foremost from our permanent contributors, among whom the sponsorship product Hjertevenn is the biggest.

The Stromme Foundation is a cost-effective and professional channel that connects those who wish to help to those who need it.

Strømmestiftelsen er en kostnadseffektiv og profesjonell kanal som knytter de som ønsker å hjelpe sammen med de som trenger hjelp.

Together we help people to get going

Sammen hjelper vi folk i gang.

De fleste inntekter kommer fra tradisjonell innsamling som Direct Mail, giroinnstikk i bladet vårt og først og fremst gjennom fast givertjeneste der fadderproduktet Hjertevenn er desidert størst.

Lars-Ivar Gjørv Director, Stromme Foundation Europe

Lars-Ivar Gjørv Director, Stromme Foundation Europe

Networking is another field that we have prioritised during the last period. That is, groups of people who in their local community get involved and choose the Stromme Foundation as their channel for providing aid. Choirs, schools, nursery schools, Christmas concerts, collaboration with artists, children’s festivals, our project SKRIK for confirmands, the collaboration with Start and many nursery schools, schools and folk high schools provide good evidence of this.

Det andre området som vi har prioritert i siste periode er nettverksarbeid: Grupper av mennesker som i sitt nærmiljø engasjerer seg og velger å bruke Strømmestiftelsen som sin kanal for å hjelpe. Kor, skoler, barnehager, julekonserter, artistsamarbeid, barnefestivaler, vårt konfirmantprosjekt SKRIK, samarbeidet med Start og mange barnehager, skoler og folkehøgskoler er gode eksempler på dette.

Our third and latest area of interest consists of a sustainable collaboration with businesses – Stromme Business Partner. In this case we have developed a product which is also interesting commercially and image-wise for trade and industry. It entails that the Stromme Foundation becomes involved in the value generation of business corporations. Examples of such businesses are ABCenter, Agder Energi, Kjeldsberg Kaffebrenneri, Expert ASA, Nordea and Shop by Heart.

Vår tredje og nyeste satsingsområde er et bærekraftig samarbeid med bedrifter – Stromme Business Partner. I vår nye satsing har vi utviklet et produkt som også er kommersielt og profilmessig interessant for næringslivet: Strømmestiftelsen blir en del av bedriftens verdikjede. Eksempler på slike bedrifter er ABCenter, Agder Energi, Kjeldsberg Kaffebrenneri, Expert ASA, Nordea og Shop by Heart.

Testamentary dispositions also provide a good source of income to help people get going and eradicate poverty. A single sentence in the testament may change the lives of many people for good!

Testamentariske gaver er også en god inntektskilde som hjelper folk i gang og utrydder fattigdom. En setning i testamentet kan forandre mange menneskers liv permanent!

Despite increasing competition on the market, the income of Region Europe has increased and the costs of fundraising have gone down. Regarding work on information and opinion formation, we believe that expressions of art and culture may create the credibility that the Stromme Foundation wishes to found itself on in order to forward a message of solidarity in an overfilled media reality. Contemporary artists and storytellers mediate experiences and knowledge from our collaborators in an innovating and particular way – the way only art can!

14

Oppdraget til Strømmestiftelsens Europaregion er å skape oppmerksomhet og interesse for vårt verdensvide arbeid. Denne kjennskapen og kunnskapen vil i neste omgang generere inntekter og utrydde fattigdom. Inntektene skapes på flere måter:

Til tross for økende konkurranse i markedet har inntektene i Region Europa økt og innsamlingskostnadene gått ned. Når det gjelder informasjons- og holdningsskapende arbeid tror vi at kunst- og kulturuttrykk kan skape den troverdighet og integritet Strømmestiftelsen ønsker å bygge på for å vinne fram med et solidaritetsbudskap i en overfylt medievirkelighet. Vår tids kunstnere og historiefortellere formidler erfaringer og kunnskap fra våre samarbeidspartnere på en nyskapende og særegen måte – slik bare kunsten kan.

Also Europe Region is represented on the board of the Fundraising Control. The work on quality within the region is run on the theoretical foundation of European Fellowship of Quality Mangement (EFQM).

Europe Region er dessuten representert i Innsamlingskontrollens styre. Kvalitetsarbeidet i regionen drives med utgangspunkt i det teoretiske fundamentet som vi finner hos European Fellowship of Quality Management (EFQM).

Along with tens of thousands of happy donors who have engaged themselves and taken responsibility, the Stromme Foundation Europe take part in eradicating poverty! We represent families, single individuals, schools, athletic associations, artists and musicians who all stand together to help people to get going in order to eradicate poverty.

Sammen med titusenvis av glade givere som har engasjert seg og tatt ansvar er Strømme Foundation Europe med på å utrydde fattigdom! Vi representerer familier, enkeltpersoner, skoler, idrettslag, artister, kunstnere, musikere som alle står sammen om dette: Å hjelpe folk i gang slik at fattigdommen utryddes.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

MALI & BURKINA FASO: CFA

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

15


16

Annual Report 2004

Årsberetning 2004

TYPE OF ACTIVITY The Stromme Foundation supports long term development work and builds on Christian values. We work in binding co-operation with local partner organizations in Asia, East and West Africa and Latin America to enable people to cross the poverty line through social and economic development. The Stromme Foundation creates the right conditions for this work through increased understanding, involvement and financial support.

VIRKSOMHETENS ART Strømmestiftelsen støtter langsiktig utviklingsarbeid og bygger på kristne verdier. Vi arbeider i et forpliktende samarbeid med lokale partnerorganisasjoner i regionene Asia, Øst- og Vest-Afrika og Latin-Amerika for å bringe mennesker over fattigdomsgrensen gjennom sosial og økonomisk utvikling. Strømmestiftelsen skaper forutsetninger for dette arbeidet gjennom økt forståelse, engasjement og finansiell støtte.

The Stromme Foundation has two core activities: Microfinance with special emphasis on women in business development, and Education with special emphasis on children at risk and literacy for women. The Stromme Foundation is also focusing on the synergy between these two core activities.

Strømmestiftelsen har satt fokus på to kjerneområder: Mikrofinans med særlig fokus på kvinner i næringsutvikling, og Utdanning med særlig fokus på barn i vanskeligheter og alfabetisering for kvinner. Strømmestiftelsen er også opptatt av synergien mellom de to kjerneområdene.

The Stromme Foundation is acknowledged as a public foundation in Norway, and the head office is located in Kristiansand. Our regional offices are located in Lima (Peru), Bamako (Mali), Kampala (Uganda) and Colombo (Sri Lanka).

Strømmestiftelsen er stadfestet som offentlig stiftelse i Norge, og har hovedkontor i Kristiansand. Våre regionskontorer er i Lima (Peru), Bamako (Mali), Kampala (Uganda) og Colombo (Sri Lanka).

GOING CONCERN ASSUMPTION The Board and Secretary General feel that the going concern assumption is correct at the time of presenting the annual accounts. The organization is in a good economic and financial position with its footing in the Norwegian fundraising market and has good relations with NORAD and the Ministry of Foreign Affairs.

FORTSATT DRIFT Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Organisasjonen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling med godt feste i det norske innsamlingsmarkedet og i solid posisjon både overfor NORAD og Utenriksdepartementet.

NORAD has approved that the Stromme Foundation’s regional offices have disposition rights over repaid loan funds from the microfinance programs. These funds are reutilized in the Stromme Foundation’s microfinance department. The department keeps their own accounts, which are subject to ordinary audit. The department’s financial statements are reported in note 12 of Stromme Foundations annual accounts. The microfinance activities in East Africa are transferred to a regional fund organized as a limited company, and a similar process is going on in Asia. For the two other regions this lies further into the future.

NORAD har godkjent at Strømmestiftelsens regionalkontor har disposisjonsretten over tilbakebetalte midler fra mikrofinansvirksomheten. Disse midlene er tilført Strømmestiftelsens mikrofinansavdeling. Denne avdelingen fører eget regnskap og er underlagt ordinær revisjon. Regnskapstallene fra avdelingen rapporteres i note 12 til Strømmestiftelsens regnskap. Mikrofinansaktivitetene i Øst-Afrika er overført til et regionalt fond organisert som aksjeselskap, og tilsvarende prosess er under arbeid i Asia. For de to andre regionene ligger dette lenger frem i tid.

WORKING ENVIRONMENT AND STAFF Absence due to illness at the head office was approximately 1,97 % (5,2 % in 2002) of the total working time. The organization has a company doctor agreement.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ Sykefraværet i organisasjonen var på ca. 1,97 % (5,2 % i 2003) av total arbeidstid for ansatte i Norge. Organisasjonen har en bedriftslegeordning.

There were no serious accidents at work resulting in material damages or personal injuries during the year.

Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader i løpet av året.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

In 2004 there were 4 women and 3 men on the Board. Among the employees at the head office, there were 10 women and 19 men at the end of the year, and 14 women and 28 men worked in the regions. The Stromme Foundation strives for a balance of gender at all levels and is conscious about this when employing new staff.

I 2004 var det 4 kvinner og 3 menn i styret. Blant de ansatte tilknyttet hovedkontoret var det ved årets utgang 10 kvinner og 19 menn, og i regionene arbeidet det 14 kvinner og 28 menn. Strømmestiftelsen tilstreber kjønnsbalanse i alle ledd og er bevisst dette ved nyansettelser.

The working environment in the Stromme Foundation is considered to be good. The co-operation with the employee’s unions has been constructive and has contributed positively to the development work.

Arbeidsmiljøet i Strømmestiftelsen betraktes som godt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til utviklingsarbeidet.

The organizations contamination of the external environment will mostly be of indirect character such as: purchase and use of transportation, energy, paper and other articles of consumption, plus by heating, sewer, waste and waste disposal. The Board considers this contamination to have minimal effect on the external environment. The organization has no order from the public authorities that has not been complied with.

Organisasjonens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter bl.a. ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Organisasjonen har heller ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet.

KEY FIGURES OF THE ACCOUNTS (All figures in NOK)

NØKKELTALL FRA REGNSKAPET (alle tall i NOK)

• The total of operating income and net financial income, increased from 110.3 million in 2003 to 118.8 million in 2004. • Private donations and other operating income increased from 54.9 million in 2003 to 61.5 million in 2004. • The public sector grants increased from 44.3 million in 2003 to 48.8 million in 2004. • The support to projects increased from 84.3 million in 2003 to 93 million in 2004. • The result of the year after change in capital earmarked for projects was a deficit of -1.75 million in 2004 as against -0.2 million in 2003. • The foundation’s ordinary equity decreased by 1.75 million and is now 16.75 million. • In addition the acquired microfinance capital increased from 38.3 million in 2003 to 55.6 million in 2004. • The gross loan portfolio in the microfinance activity increased from 32.3 million in 2003 to 46.7 million in 2004. • The total liquid funds were reduced from 21.3 million in 2003 to 16.8 million in 2004.

• Sum driftsinntekter og netto finansposter økte fra 110,3 mill. i 2003 til 118,8 mill. i 2004. • Private gaver og andre driftsinntekter økte fra 54,9 mill. i 2003 til 61,5 mill. i 2004. • Offentlige tilskudd økte fra 44,3 mill. i 2003 til 48,8 mill. i 2004. • Kostnader til formål er i 2004 bokført med 93,0 mill. mot 84,3 mill. i 2003. • Årsresultat etter endring i øremerkede midler ble -1,75 mill. i 2004 mot -0,2 mill. i 2003. • Den ordinære egenkapitalen gikk ned med 1,75 mill. og utgjør totalt 16,75 mill. • I tillegg kommer opptjent mikrofinanskapital som økte fra 38,3 mill. i 2003 til 55,6 mill. i 2004. • Total utlånsportefølje i mikrofinansvirksomheten økte fra 32,3 mill. i 2003 til 46,7 mill. i 2004. • Totale likvide midler ble redusert fra 21,3 mill. i 2003 til 16,8 mill. i 2004.

CASH FLOW AND LIQUIDITY DEVELOMENT The cash flow from operational activities deviates by 2 million from the operating result. The liquidity situation was satisfactory at the end of the year.

KONTANTSTRØM OG LIKVIDITETSUTVIKLING Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter avviker i størrelsesorden 2 mill. fra driftsresultatet. Likviditetssituasjonen pr nyttår er tilfredsstillende.

FINANCIAL RISK The Stromme Foundation’s financial risk is first and foremost related to currency fluctuations. Our currency strategy is to normally not do any currency hedging, as we find this to be most profitable in the long run. The Stromme Foundation has economic ability and liquidity to stand the variation in the result coming out of this practice.

FINANSIELL RISIKO Strømmestiftelsens finansielle risiko er først og fremst knyttet til valutasvingninger. Vår valutastrategi er at en normalt ikke foretar valutasikring, da en antar at dette er mest lønnsomt på lang sikt. Strømmestiftelsen har økonomisk evne og likviditet til å tåle de resultatsvingningene som en slik praksis kan føre med seg.

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

17


Activity Account / Aktivitetsregnskap The organisation has no external debt, so there will be no serious consequence for the organisation if the loan interest should increase considerably. The credit risk is related to the microfinance business mentioned in note 12.

Organisasjonen har ikke ekstern lånegjeld slik at det ikke vil få alvorlige følger for organisasjonen om lånerenten skulle stige betydelig. Kredittrisikoen er knyttet til mikrofinansvirksomheten omtalt i note 12.

FUTURE PERSPECTIVE The future prospects are considered to be good both for private and public sector funding. The ordinary income has been on budget for the first quarter of 2005. In addition there was a good result of the fundraising after the tsunami on Sri Lanka. The Stromme Foundation has initiated a large profiling campaign in the media in 2005.

FREMTIDSUTSIKTER Fremtidsutsiktene vurderes som gode både for privat og offentlig støtte. De ordinære inntektene har vært som forventet i første kvartal 2005. I tillegg kommer et godt innsamlingsresultat etter flodbølge-katastrofen på Sri Lanka. Strømmestiftelsen har igangsatt en omfattende profileringskampanje i media.

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1000 2004

2003

59,537 48,827 9,183 1,972 119,519

52,805 44,298 10,484 2,091 109,678

-608

604

-15,607

-15,324

103,305

94,958

Administration cost / Kostnader til administrasjon

-8,088

-7,898

Available for projects / Disponibelt til formål

95,217

87,060

-64,140 -28,893 -93,033

-61,182 -23,101 -84,283

2,183

2,777

Change in capital earmarked for projects / Endring i ubrukte øremerkede midler

-3,939

-2,991

Result after change in capital earmarked for projects / Resultat etter endring i ubrukte øremerkede midler

-1,755

-214

Allocations / Overføringer Transferred to/(from) retained earnings / Tilført/(redusert) annen egenkapital Total allocations / Sum overføringer

-1,755 -1,755

-214 -214

Acquisistion of funds / Anskaffelse av midler Private donations / Private gaver Public sector grants / Offentlige tilskudd * Credit component / Kredittkomponent * Other operating income / Andre driftsinntekter Total acquisition of funds / Sum anskaffelse av midler Net financial income / Netto finansposter Cost of funds acquisition / Kostnader ved anskaffelse av midler

ALLOCATION OF THE RESULT The year`s deficit of NOK 1,755,292 is covered by retained earnings.

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Årets underskudd på kr. 1.755.292 dekkes av annen egenkapital.

Gross available funds / Brutto disponibelt

Support to projects / Kostnader til formål Direct project support / Direkte prosjektstøtte Credit component / Kredittkomponent (finansieringsstøtte) * Total support to projects / Sum disponert til formål Result before change in capital earmarked for projects / Resultat før endring i ubrukte øremerkede midler

Kristiansand, 3rd May 2005

Geir Magnus Nyborg Chairman of the Board

Solfrid Lind

Gunnleik Seierstad

Gunvor K. Andresen

Trond Randøy

* Support to projects includes lending from the current years grant from NORAD (initial credit component) and the current years repayment of loans to the micro finance activity (credit component / financial support). * Kostnader til formål inkluderer utlån, herav av årets bevilgede midler fra NORAD (første gangs kredittkomponent) og årets tilbakebetalte lån til mikrofinansvirksomheten (kredittkomponent / finansieringsstøtte).

Liv Næss

Wenche Fladen

Ole Kristian Lauvland Acting Secretary General

KENYA: shillings

18

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

19


Balance Sheet \ Balanse pr. 31/12

Balance Sheet \ Balanse pr. 31/12

All figures in NOK 1 000 / Alle tall i NOK 1 000 ASSETS / EIENDELER Long term assets / Anleggsmidler Fixed assets / Varige driftsmidler Real estate / Tomter, bygninger og annen fast eiendom Office furniture and equipment / Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. Total fixed assets / Sum Varige driftsmidler

2004

2003

8,210 357 8,567

6,741 275 7,016

Financial assets / Finansielle anleggsmidler Investments in subsidiaries / Investering i datterselskap Pension scheme (overfinanced) / Pensjonsordning (overfinansiering) Loan to subsidiary / Lån til datterselskap Total financial assets / Sum Finansielle anleggsmidler

700 1,524 3,000 5,224

700 1,334 2,034

13,791

9,051

Total Long term assets / Sum Anleggsmidler Current assets / Omløpsmidler Goods / Varer

-

16

Real estate development / Eiendom under utvikling

2,961

246

Receivables / Fordringer Customers / Kundefordringer Prepaid expenditure / Forskuddsbetalte kostnader Public taxes / Offentlige avgifter Other receivables / Andre fordringer Total receivables / Sum Fordringer

544 276 1,152 1,552 3,524

881 858 1,047 499 3,285

Investments in shares and bonds / Investeringer i aksjer og andeler

4,213

3,191

Bank and cash / Bankinnskudd, kontanter o.l.

16,876

21,339

Total current assets / Sum Omløpsmidler

27,573

28,078

TOTAL ASSETS / SUM EIENDELER

41,364

37,128

EQUITY AND LIABILITY / EGENKAPITAL OG GJELD

2004

2003

EQUITY / EGENKAPITAL Founding capital / Innskutt egenkapital Start capital / Startfond Total founding capital / Sum Innskutt egenkapital

3,326 3,326

3,326 3,326

Acquired equity / Opptjent egenkapital Retained earnings / Annen egenkapital Total acquired equity / Sum Opptjent egenkapital

13,430 13,430

15,185 15,185

TOTAL EQUITY / SUM EGENKAPITAL

16,756

18,512

LIABILITY / GJELD Capital earmarked for projects / Ubrukte øremerkede midler

16,419

12,480

Long term debt / Langsiktig gjeld Pension obligations / Pensjonsforpliktelser Legacy obligations / Legatforpliktelse Total long term debt / Sum Langsiktig gjeld

1,447 150 1,597

1,231 100 1,331

Current liability / Kortsiktig gjeld Creditors / Leverandørgjeld Advance public grants for support to projects/Forskudd offentlig prosjektstøtte Employees tax, social security contribution / Skyldig offentlige avgifter Other accounts payable / Annen kortsiktig gjeld Total current liability / Sum Kortsiktig gjeld

2,460 1,000 966 2,166 6,592

2,384 896 1,526 4,806

TOTAL LIABILITY / SUM GJELD

24,608

18,617

TOTAL EQUITY AND LIABILITY / SUM GJELD OG EGENKAPITAL

41,364

37,128

SUDAN: pound/dinar

Note 12 – Microfinance Activities Support to projects / Prosjektstøtte Regionwise distribution / Fordelt på regioner Asia / Asia East Africa / Øst-Afrika West Africa / Vest-Afrika South America / Sør-Amerika Europe / Europa Global / Globalt Credit Component / Kredittkomp.

20

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

24% 29% 13% 11% 7% 6% 10%

F O U N DAT I O N

Sources of income / Inntektsfordeling Private donations / Private gaver Public sector grants / Offentlige tilskudd Credit component / Kredittkomponent

51% 41% 8%

The microfinance activities are organised in a separate microfinance department, which presents separate, audited accounts. The microfinance activities in East Africa are transferred to a regional fund organised as a Company limited by shares. Similar processes are taking place in the Asian region. For the other two regions, however, this is a future issue. Net total assets connected to the Strømme Foundation’s microfinance activities as of 31/12/04 amounts to NOK 55.6 million:

Mikrofinansvirksomheten er i dag organisert i en egen mikrofinansavdeling. Denne avdelingen fører eget regnskap som er underlagt ordinær revisjon. Mikrofinansaktivitetene i Øst-Afrika er overført til et regionalt fond organisert som aksjeselskap, og tilsvarende prosess er under arbeid i Asia. For de to andre regionene ligger dette lenger frem i tid. Netto forvaltningskapital knyttet til Strømmestiftelsens mikrofinansvirksomhet utgjør pr 31/12-04 NOK 55.6 mill. fordelt på følgende poster:

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

21


BALANCE SHEET NOTE 12/ BALANSE NOTE 12 ASSETS / EIENDELER Deposits in financial institutions / Bankinnskudd Gross Loan Portfolio / Brutto låneportefølje (Loan loss reserve) / Avsetning til tap på utlån Total current assets / Totale omløpsmidler: Total non-current assets / Totale anleggsmidler: TOTAL ASSETS / TOTAL EIENDELER

2004 12 383 46 670 -1 869 59 206 458 59 664

2003 11 692 32 289 -1 095 42 886 450 43 336

836 3 191 55 637

2 203 2 826 38 307

59 664

43 336

2004 2 990 136 29 3 155 -338 2 817

2003 1 579 203 7 1 789 -452 1 337

-1 754 0 -2 075 -1 013 -1 388 -589 -1 568 -3 545

-243 275 -597 772 -921 -330 -540 -1 792

Net income from operations / Netto driftsinntekter Net income (deficit) from non financial services / Netto inntekt (underskuddd) fra ikke-finansielle kilder Grant income for loan capital / Tilført midler til utlån Grant income for operations / Tilførte midler til drift Total grants received / Tilførte midler totalt: Net income after grants for the period / Netto inntekt etter tilførte midler i perioden:

- 4 558

-1 021

1 123 19 710 3 921 23 631

-421 17 866

20 197

16 425

Changes in Total Assets / Endring i netto forvaltningskapital Total Assets as of 01/01 / Forvaltningskapital 01.01 Result of the year /Årets resultat Net difference in total assets due to exchange rates conversions / Netto omregningsdifferanse forvaltningskapital Total Assets as of 31/12 / Forvaltningskapital 31.12

2004 38 309 20 197

2003 22 876 16 425

-2 870 55 637

-992 38 309

2004 21 545 22 855 1 452 817 46 670

2003 10 489 21 308 255 234 32 289

LIABILITIES AND EQUITY / GJELD OG EGENKAPITAL Total current liabilities / Total kortsiktig gjeld: Total non-current liabilities / Total langsiktig gjeld: Net total assets / Netto forvaltningskapital TOTAL LIABILITIES AND EQUITY / TOTAL GJELD OG EGENKAPITAL PROFIT AND LOSS STATEMENT / RESULTAT Interest income from external loans / Renteinntekter Income from investments/deposits / Investeringsinntekter Other operating income / Andre driftsinntekter Total operating income / Totale driftsinntekter Total financing expenses / Totale finanskostnader Gross financial margin / Brutto finansiell driftsmargin Provision for loan losses + Write-offs / Avsetning til tap på lånefordringer Recovered write-offs / Inngått på tidligere avskrevne lånefordringer Write offs /Avskrevne lånefordringer Net financial margin / Netto finansiell driftsmargin: Personnel expenses / Lønns – og personalkostnader Travel expenses / Reisekostnader Other operating expenses / Andre driftskostnader Total operating expenses / Totale driftskostnader

Regional distribution of the loan portfolio at the end of the year / Regionvis fordeling av utlånsporteføljen ved årets slutt var som følger: Outstanding loans / Utestående lån Asia / Asia East Africa / Øst-Afrika West Africa / Vest-Afrika Latin America / Sør-Amerika Total / Totalt

22

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

17 866

The loan terms depends on countries and legal and economical conditions, corresponding to the conditions of the commercial financing market. Most of the loans to microfinance institutions (MFIs) have two year terms with one year interest-only. Interests and instalments are paid quarterly. Rate of interest varies between 8 % and 15 %. All loans are in local currency. This is a development policy. The Stromme Foundation takes the exchange rate risk, protecting the borrower.

Vilkår for utlån er helt avhengig av land og juridiske og økonomiske forhold - tilnærmet betingelsene i det kommersielle finansmarked. De fleste av lånene til mikrofinansinstitusjoner (MFI’er) har to års løpetid med ett års avdragsfritak. For øvrig betales renter og avdrag alltid kvartalsvis. Rentesatsen varierer mellom landene fra 8 til 15 %. Alle utlån skjer i lokal valuta. Dette er et bistandspolitisk valg, og forhindrer at låntaker blir utsatt for valutarisiko. Derimot har Strømmestiftelsen påtatt seg hele valutarisikoen.

Changes in exchange rates have varied strongly from year to year and from country to country. Normally the microfinance activity counts on a yearly 10 % loss due to exchange rates for the loan portfolio and bank deposits. The microfinance accounts are denominated in USD and with a transfer to NOK as presented above, the value-loss amounts to NOK 4.6 million, equivalent to 8 %. This is included in the table above in Net difference in total assets due to exchange rate conversions.

Valutakursendringene har variert sterkt fra år til år og fra land til land. Normalt påregnes mikrofinansvirksomheten å måtte lide årlige valutatap på 10 % for utlånsporteføljen og bankinnskudd. Mikrofinansregnskapet blir ført i USD, og ved omgjøring av regnskapet til norske kroner som oppstilt ovenfor, blir totalt valutatap NOK 4,6 mill. som tilsvarer ca. 8 %. Dette inngår i netto omregningsdifferanser i tabellen over endring i forvaltningskapitalen.

Regarding loans to MFIs these are subject to a critical valuation of credit. Loans to partners included in the framework agreement have more been of a pedagogical and social character. Actual write-downs in 2004 of NOK 2.1 million amounts to 6,5 % of the loan portfolio at the beginning of year 2004. Loan loss provisions to cover possible loss amounts to NOK 1.9 million, being 4 % of the loan portfolio of NOK 46.7 million.

Når det gjelder lån til MFI’er, er disse gjenstand for en kritisk kredittvurdering. Lån til rammeavtalepartnere har hatt en mer pedagogisk og sosial karakter. De faktiske nedskrivningene i 2004 på NOK 2,1 mill utgjør omtrent 6,5 % av totalporteføljen ved inngangen til 2004. Tapsavsetningen for å møte framtidige tap, er på NOK 1,9 mill. som utgjør omtrent 4 % av totalporteføljen på NOK 46.7 mill.

The Stromme Foundation had a debt of NOK 0.5 million to the microfinance activity at the turn of the year. This is included in current assets in the balance above.

Strømmestiftelsen hadde NOK 0,5 i kortsiktig gjeld til mikrofinansvirksomheten ved årsskiftet. Denne inngår i annen kortsiktig gjeld i balansen.

In this report we only present the activity account and the balance sheet as expression of the Strømme Foundation’s financial situation. The complete Annual Accounts for 2004 with the auditor’s report can be obtained from the Strømme Foundation, Kristiansand.

I denne rapporten presenterer vi bare aktivitetsregnskapet og balansen som uttrykk for Strømmestiftelsens økonomiske situasjon. Fullstendig årsregnskap for 2004 med revisjonsberetning kan fås ved henvendelse til Strømmestiftelsen, Kristiansand.

PricewaterhouseCoopers DA, Kristiansand, has been the auditor of the Stromme Foundation in 2004. The Auditor’s Report for 2004 is signed by State Authorised Public Accountant, Geir Haaland, Kristiansand, 13 May 2005.

PricewaterhouseCoopers DA, Kristiansand, har vært revisor for Strømmestiftelsen i 2004. Revisjonsberetningen for 2004 er signert av statsautorisert revisor Geir Haaland, Kristiansand, 13. mai 2005.

Stromme Foundation June 2005-06-03 Editor: Egil Mongstad, Stromme Foundation Lay-out anf graphic desighn: Oddvar Paulsen, Stromme Foundation Projects Photos: Stromme Foundation

RWANDA: francs

A N N UA L

R E P O R T

2 0 0 4

\ \

ST R Ø M M E

F O U N DAT I O N

23


The Stromme Foundation is member of The Norwegian Control Committee for Fundraising. Strømmestiftelsen er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

Stromme Foundation is a signatory to the «Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO´s in Disaster Relief. Strømmestiftelsen har undertegnet Røde Kors/Røde Halvmåne sitt etiske regelverk for humanitær bistand (”Code of Conduct”)

SKIPPERGATEN 3 BOX 414 N-4664 KRISTIANSAND NORWAY TEL +47 38 12 75 00 FAX +47 38 02 57 10 ORG.NO. 952 002 139 E-MAIL: postkrs@stromme.org www.strommestiftelsen.no

Helping People Getting Started. Vi hjelper folk i gang.

Strømme Foundation Annual Report 2004  

Strømme Foundation Annual Report 2004

Strømme Foundation Annual Report 2004  

Strømme Foundation Annual Report 2004

Advertisement