Page 12

ANNONS

STRÖMMA TURISM & SJÖFART

 >STRÖMMA

ANNONS

WWF

Aktion Rikare skärgårdsliv Minskad övergödning, friskare kustmiljö och bättre naturvård. Stromma och WWFs projekt räddar flora och fauna i vår skärgård. AV MARIE BJERKEVALL

Ett rikare skärgårdslandskap gynnar fiskar, grodor och andra smådjur. De i sin tur stabiliserar det naturliga ekosystemet.

havsbottnen dör. Genom arbetet med ett ”Rikare skärgårdslandskap” ska den negativa utvecklingen för växter, djur och vatten hejdas. Det görs bland annat genom att restaurera betesmarker, strandängar och våtmarker, och öppna upp vandringsvägar för fisk. Andra åtgärder är att anlägga våtmarker som fungerar som ”näringsfällor”, då de leder till minskade utsläpp av näringsämnen som annars kan bidra till övergödning och algblomning. – Våtmarker återskapas för att ”fånga upp” viktiga näringsämnen innan de når haven och kan orsaka övergödning. Hagmarker restaureras och viktiga djuroch växtarter skyddas genom riktade insatser. Allt detta i kombination med utbildning av markägare och förvaltare i skärgården är exempel på konkreta åtgärder vi utför i projektet. Grinda och Finnhamn är exempel på öar där projektet är i gång, som du kan besöka om du åker med Strommas Cinderellabåtar. På Grinda restaureras betesmarker så att gräsmarkerna, där djuren betar i dagsläget, kan återställas till fodervall och åkermark. Målen är bland annat att minska jordbrukarnas transporter av foder samt få fler besökare till öns förbättrade strövområden. På Finnhamn skapas vandringsvägar till lekvikar för fisk och det anläggs våtmarker, för att få en friskare kustmiljö och större fiskbestånd. E T T A N NAT V I KT IGT projekt som gynnar smådjurslivet i skärgården är ”Kasta granen i sjön”, där du som privatperson är nyckeln. Projektet drivs av Sportfiskarna i samarbete med WWF, Stromma och Stockholms stad, med hjälp av Skansen. Det går ut på att gamla julgranar samlas in och sedan sänks ned på olika platser längs kustbandet. En barrande julgran kanske inte ser mycket ut för världen. Men faktum är att den kan göra mirakel under vattenytan. Granarna blir en perfekt lekplats för fiskar, som ett litet ekosystem där fisk och smådjur kan söka skydd, reproducera och växa upp.

12 

PROJEKT: RIKARE SKÄRGÅRDSLANDSKAP – Restaurera våtmarker, strandängar och betesmarker, och öppna upp vandringsvägar för fisk. – Minska näringsläckage i Östersjön som annars kan leda till övergödning och algblomning. – Skydda värdefulla områden i skärgården och utbilda markägare.

PROJEKT: KASTA GRANEN I SJÖN Ett annat projekt är ”Kasta granen i sjön”, en åtgärd som gynnar reproduktionen och uppväxten av fisk är att tillverka risvasar eller anlägga rev i form av större stenar, trädstammar eller konstgjorda strukturer som fisk kan nyttja under hela livscykeln. Det blir som små ekosystem där fisk och andra smådjur kan leva. I samarbete med Stromma samlar WWF in julgranar för att sänka ner dem till havets botten. Bland grenarna kan fisk lägga rom och de växande ynglen gömma sig för att inte bli uppätna. Nästa insamling sker i januari 2018.

FOTO: SHUTTERSTOCK/HANS CHRISTIANSSON

S

K Ä RGÅ R DE NS E KO SYST E M är i fara. ”Rikare skärgårdslandskap” är därför ett viktigt projekt och samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen – som Stromma är med och stöttar. Några av problemen just nu är igenväxta betesmarker, strandängar och våtmarker, vilket bland annat innebär att fiskar och grodor saknar de platser de behöver för att föröka sig och växa upp. Igenväxta kustområden och strandlinjer innebär även problem för Östersjön i stort, då de bidrar till övergödningen. – Roslagens- och Stockholms skärgård är hårt utsatta områden. Syftet med projektet ”Rikare skärgårdslandskap” är att utveckla det här kustavsnittet till en modell för hållbar kust- och skärgårdsförvaltning, säger Stina Nyström på Vattenmiljöenheten, Världsnaturfonden WWF, och säger även att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. – Övergödning är det största problemet i Östersjön. Den orsakas av en för stor tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor, vilket leder till att tillväxten av vissa alger skenar iväg och skapar de onaturligt kraftiga algblomningar vi ser under sommarmånaderna. När algerna sedan dör förbrukar de stora mängder syre och släpper ut giftigt svavelväte, vilket bidrar till att

Stromma 2017  

Strommatidningen för säsongen 2017. Här kan du läsa intressanta artiklar om våra krögare, turer och mycket annat som händer inom Strommas vä...

Stromma 2017  

Strommatidningen för säsongen 2017. Här kan du läsa intressanta artiklar om våra krögare, turer och mycket annat som händer inom Strommas vä...