Page 1

ATT KOMMUNICERA MED EN AFATISK PERSON

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Stroke- och dysfasifรถrbundet rf


Afasi

Skador i hjärnan kan hos en vuxen orsaka afasi - alltså olika grader av språkliga störningar. Afasi betyder svårigheter i att producera och/eller förstå tal. Till afasin hör oftast även svårigheter med att läsa, skriva och räkna. Afasi orsakar en människa kommunikationssvårigheter och kan leda till att det blir svårare att delta i diskussioner. Afasi kan därför orsaka minskat socialt umgänge och att man blir utslagen från olika sociala sammanhang.

Det är viktigt att bemöta en afatisk person som en vuxen människa oavsett språkhandikapp. Även om en person har svårt att förstå tal kan han/hon oftast ändå uppfatta delar av samtal och är ofta mycket lyhörd för tonlägen. Situationen är individuell för varje afatisk person.

Samtal med en afatisk person Speciellt i början efter insjuknandet är det bra att använda enkla och entydiga frågor som en afatisk person kan svara på genom att säga ja eller nej. Om man däremot använder detta samtalssätt i onödan kan det orsaka att den afatiska personen minskar försöken att prata. Ibland kan en afatisk person använda enbart svordomar, även om han / hon inte hade använt dem som frisk. Användningen av svordomar går inte alltid att kontrollera viljemässigt. Med dem kan man också berätta om olika saker genom att använda dem i olika tonlägen.

2

Om orden glöms en gång, kan man minnas dem någon annan gång. När man är utvilad flyter språket bättre, att lyssna och förstå prat är då också lättare. När man pratar med bekanta människor och om bekanta saker är pratet oftast smidigare. Även om den språkliga funktionen är begränsad, är det viktigt att uppehålla bekanta rutiner och vanor för en afatisk person. Att titta på television, att lyssna på radio och bläddra i tidningar är alla sådana funktioner, som man inte behöver ge upp. Även att göra saker tillsammans och få engagera sig är viktigt.


Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter talet Att ta till ordet kan också vara någonting annat än tal. Diskutera, om möjligt med en talterapeut om hur du bäst kunde underlätta diskussion med den afatiska personen du känner. När du diskuterar men en afatisk person, kan du använda naturliga gester och miner för att stöda förståelse av tal. Den afatiska personen kan då också själv få mod att använda gester som stöd för att utrycka sig. Använd alltid samma gester eller miner för betydelsen av en viss sak. Att använda gester är inte alltid möjligt, på grund av sjukdomen kan den viljestyrda användningen av gester vara försvårad, även om det inte skulle finnas förlamningssymptom i händerna. I stället för tal och som stöd för talet kan man använda bilder eller föremål. Somliga afatiska personer kan genom att rita ge tips om saker de menar och många kan utnyttja svarsalternativ som samtalspartnern snabbt har ritad eller skrivit.

Att skriva är ofta mycket svårt, men en del kan skriva första bokstäverna i ordet eller korta ord. Om personen kan läsa åtminstone en del, kan man skriva färdiga ordlistor. Med fotografier kan en afatisk person visa om vem eller om vad han/hon vill diskutera. En klocka, kalender och karta kan också vara nyttiga. Man kan skapa bildserier och -album av viktiga bilder. En del insjuknade kan också ha svårigheter att uppfatta och gestalta bilder. Det är viktigt, att samtalspartnern använder metoder som stöder tal, man stöder på det sättet den afatiska personens talförståelse och underlättar honom/henne att uttrycka sig. Afatiska personer behöver oftast stöd och uppmuntran av samtalspartnern för att utnyttja metoder som stöder och ersätter talet. Att använda sådana metoder lyckas inte alltid på eget initiativ.

3


När du samtalar med en afatisk person - Försäkra dig om samtalspartnerns uppmärksamhet innan diskussion du inleder.

- Undvik att tala för mycket, till åt också tystnad.

- Tala med ansiktet mot åhöraren, så att ditt ansikte och din mun syns.

- Låt samtalspartnern försöka själv, hjälp eller gissa inte för tidigt – ge tid!

- Om möjligt, avbryt all annan aktivitet den afatiska personen eller du håller på med.

- Korrigera inte fel, upprepa hellre eller sammanfatta det den afatiska personen sagt. Han/hon kan försäkra att du har förstått rätt.

- Observera att bakgrundsljud kan försvåra att förstå tal.

- Rikta talet till den afatiska personen, bara om det behövs till andra närvarande.

- Använd vanlig röststyrka. - Tala tydligt och med entydiga meningar.

- Om din samtalspartner blir trött, håll en vilopaus. Att tala och lyssna kräver ansträngning och tröttar ut.

- Upprepa meningen vid behov, ändra formen och byt ut ord, det underlättar förståndet. Använd de för er mest lämpliga kommunikationsmetoderna som stöder och ersätter tal mångsidigt och fördomsfritt.

Kontaktuppgifter: Stroke- och dysfasiförbundet rf Suvilinnavägen 2, 20900 Åbo Tel. (02) 2138200 Fax. (02) 2138210 aivohalvaus.dysfasia@stroke.fi www.stroke.fi

4

10/2006

Bilden: Futureimagebank Översättning Susanne Aminoff, Victoria Zilliacus

Att kommunicera med en afatisk person  

broschyren "Att kommunicera med en afatisk person"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you