Page 1

Eliezar L. Iñigo   2006­18028  BA Araling Pilipino

Pan Pil 180      Prop. Ramon Guillermo

1. Ipaliwanag ang kaugnayan ng “moderno” at “kapital”. Ano ang mga  pangunahing aral hinggil sa “kolonyalismo ang mahahalaw sa mga nobele ni Pram? Ang pagsapitng modernong panahon sa buong mundo ay kinatatampukan ng  mabilis na pag­unlad ng teknolohiya at kaalaman. Makikita natin ang manipestasyon nito  sa mga makina at iba’t ibang imbensyon na ginawa ng tao upang sadyang mapabilis ang  kanyang Gawain tungo sa mas komportableng pamumuhay. Hindi naman natin  mailalayoa ng kahalagahan ng kapital sa pagbubuo ng kaugnay na pag­unlad ng tao.  Kung gayon, ang pagapasok ng modernong panahon ay ang pagsikat/pagtampok rin sa  kapital bilang mahalagang salik sa pag­unlad ng mundo ng tao­­­ bilang isang  pangangailangan, pwersang panlipunan, sistemang pang­ekonomiko, at konsepto. Ang konsepto koloniyalismo na mahahalaw mula sa mga natalakay na akalt ni  Pramoedya Ananta Toer ay ang kolonyalismong namayani sa pagitan ng huling bahagi ng  ika­19 na siglo at unang hati ng ika­20 siglo. Ito ay kung saan halos lahat ng bansa sa  kontinente ng Europa ay mayroong kolonya sa iabng bahagi ng daigdig. Ang  kolonyalismo ay may damdamin/kaisipang mananakop. Ang mga bansang nasakop ay  sinamantala ng mga kolonisador na ito sa iba’t ibang aspet at pamamaraan para sa  kanilang paglulunsad ng sariling kapakanan at interes. 2. Ano ang kahalagahan at kabuluhan ng Pilipinas sa naratibo ng mga nobela ni  Pram? Ang bansang Pilipinas ay mas natalakay at nabigyang pansin sa “Child of All  Nations” ni Pramoedya Ananta Toer. Napagusapan ang bansa rito bilang una sa mga 


bansang asyano na nging republika mula sa kanilang paghihimagsik laban sa mga  Espanyol, na anging maiksi lamang sapagkat muli itong sinakop ng mga Amerikano.  Bagamat ganito ang nangyari ay itinuring itong isang tagumpay ng mga Pilipino ni Mike  at nagsilbi itong inspirasyon upang lumaban para sa kanilang kalayaan. 3. Ano ang matitingkad na pagkakahwaig sa kasaysayan ng Pilipinas na napansin  mo ayon sa isinalaysay ng mga nobela? Ano ang mga pagkakaiba? Bagamat magkalapait ang bansang Pilipinas at Indonesia sa heograpikal na  pamantayan ay may kanya at katangi­tanging karanasan ang dalawa sa kanilang mga  kasaysayan. Parehong napasailalim sa kolonyalismong Europeo ang dalawa sa mahabang  panahon. Ang kanilang mga mamamayan ay inapi at pinagsamantalahan. Ang ilang  bagay na aking nakikita bilang pagkakaiba na natalakay sa mga nobela ni Pramoedya  Ananta Toer ay ang Pilipinas ay naunang mamulat sa kanilang kinasasapitang kalagayan  sa pamumuno ng mga kolonyalista at naghimagsik upang lumaya mula rito, samantalang  sa Indonesia ay naganap pa ito sa pagsapit ng ika­20 siglo.

4. Anong akdang pampantikan sa Pilipinas ang maihahambing mo sa mga nobela ni  Pram? Ang magkasunod na nobela ni Pramoedya Ananta Toer ay maihahambing ko sa  mga nobela ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Parehong mapanghamon ang  mga naturang nobela, nagmumulat at nagsisilbing boses o kinatawan mga inaaping  mamamayan ng kani­kaniyang bansa mula sa mga mapanakop ng mga dayuhan. 5. Manaliksik hinggil sa relatibong katayuan/kalagayan ng Bahasa Indonesia at  Bahasa Filipina bilang mga wikang pambansa ng Indonesia at ng Pilipinas?


Sa aking sariling pagtataya sa pagitan ng pambansang wika ng Indoesia at  Pilipinas ay masasabi kong mas matagumpay ang Bahasa Indonesia. Sapagkat ito ay ang  lingua france na ng mga Indonesian na ginagamit na sa iba’t ibang larangan tulad ng sa  pamahalaaan, edukasyon, midya at iba pa. Samatalang sa kaso ng ating bansa, ang  Pilipinas, ay hindi pa ito ganap. Subalit kailangan din naman natin isipin na ang ating  pambansang wika ay nasa proseso pa rin naman ng pagbubuo at pagopapaunlad. 6. Sino sa palagay mo ang mga pangunahing guro sa pagkakahubog ng kaisipan ni  Mike? Magsipi ng isang pangungusap mula sa bawat isa ng mga ito at ipaliwanag  ang kanilang ambag kay Mike. Para sa akin ang mga pangunahing guro sa paghubog at pag­unlad ng kaisipan ni  Mike ay sina: a. Nyai Ontosoroh “… Don’t ever think that you can defend something, especially about justice, if  you don’t care about principles, no matter how trifling an issue.”  “ Those who are not faithful to principles become open to evil, to have evil done  to them or to do evil themselves.” (Child of All Nations, pahina 15) Para sa akin ito ang isa sa mga pinakamahalaga sa mga nabanggit ni Nyai  Ontosoroh para kay Minke. Dito natin masasalamin ang ugali at pagkatao niya na nais  ding matutunan at taglayin ni Minke. Bagamat sa umpisa ay ayaw itong marinig at hindi  ito maintindihan ni Minke ay malaki ang ambag nito sa paghubog nito sa kaisipan ni  Minke dahil ito ang nagbigay­daan sa kanya upang isipin at gawin niya ang mga bagay  na nais talaga niyang gawin. b. Kommer “But to write in Malay, your own people’s language, is a sign of your love for  your country and people.”


Sa pangungusap namang ito ni Kommer sa kanyang paghihikayat na magsulat si  Minke sa wikang Malay tunay na nagpakita kay Kommer bilang isang guro ni Minke.  Halos hindi na kailangang ipaliwanag ito. Sa mga pangungusap na ito ay ipinakita ni  Kommer kay Minke ang kahagalagahan ng sariling wika bilang simbolo ng iyong  pagmamahal at pag­iisip pa ra iyong kapawa at bansa. Naliwanagan ang batang si Minke  rito, at kanya ngang ginamit ang wikang Malay upang makapagpahayag siya sa ngalan ng  mga taong kanyang ninanais na ipagtanggol at paglingkuran. c. Jean Marais Ang pagiging tahimik at malalim na pag­iisip sa mga bagay­bagay naman ni Jean  Marais ang isa ring nagturo kay Minke sa pagunlad nito. Ang kanyang tila introverted na  ugali ni Marais ay nagging mabisang paraan upang matutuo rin si Minke mula sa kanya.  Pagpapakita ito na minsan ang pananahimik at pagiisip muna sa mga bagay na nangyari  ay mahalaga rin sa paglutas ng mga suliranin na iyong kinahaharap.  7. Tumingin sa mga website ng The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com/)  at Philippine Daily Inquirer (www.inq7.net) sa parehong araw at ihanbing ang mga  paksa ng kanilang mga pangunahing balita sa araw na iyon. Bumisita ako sa website ng dalawang pahayagan noong Marso 23, 2009. Sa aking  pagbisita rito ay pumukaw sa aking pansin ang mga balita na tumatalakay sa eleksyon.  Kapwa nalalapit na ang eleksyon ng dalawang bansa­­­sa Abril 9 sa Indonesia  samantalang sa susunod na taon naman magaganap sa Pilpinas. Tulad ng sa ating bansa,  ang mga problema tungkol sa dayaan, malinis at tapat na eleksyon at iba pa ang ilan din  sa mga suliranin na kinakaharap ng Indonesia. 

eli  

freder6gioggyiofdafdsafdasfdas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you