Page 1

TELEKOMMUNIKATION Flagstænger  En operatør, 8 ‐ 15 meter 

Serie FP160 

10.01.2011

Produktbeskrivelse Flagstangsmaster  er  udviklet  specielt  til  telebranchen,  hvor  der  stilles  krav  om  en  meget  diskret  masteløsning,  hvilket  ofte  er  tilfældet    i  forbindelse  med udrulning af UMTS og LTE netværk i tætbefolkede områder.  Siden  2008  er  flagstangsmaster  blevet  anvendt  af  Teleselskaberne  i  Dan‐ mark.  Det  betyder,  at  produktet  er  blevet  leveret  i  et  stort  antal  og  er  dermed et gennemafprøvet produkt.    Design  FP160 serien er designet for én operatør med Argus Trisector antenne med  elektrisk  tilt.  Flagstangen  har  et  cylindrisk  design,  med  en  diameter  på  ø160mm  og  bygges  som  standard  i  højderne  8‐15  meter  med  én  meters  interval.  Det  slanke  design  gør  FP160  til  den  mest  troværdige  flagstang  og  kan  derfor  anvendes  alle  steder  hvor  der  normalt  anvendes  flagstænger  uden at vække opsigt.  Serien er beregnet for en  basisvind på  24 m/s og kan placeres i  almindelig  åbent landterræn. Udbøjningen på mastetoppen er normalt under 1,4° ved  fuld udnyttelse.  De styrkemæssige beregninger er blandt andet foretaget ved anvendelse af  Eurocode normerne.    Funktion  FP160 kan anvendes som almindelig flagstang eller som en pæl i en valgfri  farve. Til flagstangsløsningen leveres en drejbar rød flagstangsknop, line og  lineholder.  Alle kabler trækkes indvendig i flagstangen. Service luger er placeret  umiddelbart under antennen og nederst på flagstangen. Begge steder er der  adgang til jordingsbeslag for jording af kablerne.  Flagstangen kræver kranmontage men kan samles komplet på jorden med  kabler og antenne.      Overfladebehandling og levetid  Alt stål er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Udvendig er flagstan‐ gen yderligere malet i farven RAL 9010 (hvid) i henhold til DS/EN ISO 12944‐ 5  C4‐M,  hvilket  betyder  at  levetiden  under  normale  miljømæssige  forhold  let overstiger 20 år.      Produktion og kvalitetsstyring  Al  produktion  af  masten  samt  tilbehør  foregår  i  Danmark  og  udføres  i  henhold til DS/EN 1090 normerne.    Kvaliteten  styres  og  sikres  gennem  vores  certificerede  kvalitetsstyringssy‐ stem  DS/EN  ISO  3834‐2.  Dette  system  er  blevet  certificeret  gennem  Force  institutterne  siden  1996  og  er  bland  andet  kundernes  garanti  for,  at  produktet opfylder de specificerede krav og leveres til den aftalte tid.  FP160 for én operatør monteret med Ar‐   gus Trisektor antenne med elektrisk tilt.     

Carl C A/S • Stål og Teknik • Smedevej 2 • DK-6900 Skjern • Danmark • TLF +45 97 35 10 66 • FAX +45 97 35 12 76 • mail@carl-c.dk • www.carl-c.dk


TELEKOMMUNIKATION Flagstænger  En operatør, 8 ‐ 15 meter 

Serie FP160 

10.01.2011

Den drejbare flagstangsknop forhindre flaget i at vikle sig om‐ kring antennen og dermed forringe signalforholdet. 

Fundamentsløsninger FP160 kan monteres på forskellige typer af fundamenter.  Almindelige borede fundamenter er et velegnet og afprø‐ vet koncept.   Senest er der udviklet et screwfast fundament type, hvor  der  bores  tre  lange  skruer  ned  i  jorden.  Herpå  kan  flag‐ stangsmasten  monteres  umiddelbart  efter.  Installa‐ tionstiden bliver herved kortere og reetablering af områ‐ det lettere, idet der ikke skal graves i samme omfang som  ved et almindeligt fundament. Eventuelle køreplader kan  også fjernes inden græsplæner og lignende bliver ødelagt  af manglende lys.     Dokumentation  Carl  C.  A/S  udfører  som  standard  en  omfattende  doku‐ mentationspakke, som til enhver tid kan rekvireres.    Dokumentationen indeholder for eksempel materialecer‐ tifikater,  markrapporter  vedrørende  svejsekontrollen,  svejseprocedurespecifikationer,  svejsecertifikater  og  zinklagtykkelsesmålinger.  Alle  disse  oplysninger  registre‐ res  løbende  i  henhold  til  serienummeret  på  den  enkelte  flagstang. 

10 meter FP160 flagstangsmast under klargøring til monta‐ ge i privat have.  

Der er udviklet forskellige fundamenttyper. Denne FP160  monteres på et screwfast fundament. Hele etableringsfa‐ sen kan dermed foretages på en gang og giver dermed de  mindste forstyrrelser hos grundejeren.  

Carl C A/S • Stål og Teknik • Smedevej 2 • DK-6900 Skjern • Danmark • TLF +45 97 35 10 66 • FAX +45 97 35 12 76 • mail@carl-c.dk • www.carl-c.dk

test  

test ewr ewr wer wer wer wer w erwre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you