Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 9 (9) 26 października 2011 r.

InnowacyjnetechnikileczeniastomatologicznegoXXI wieku Rozmowa z lek. med. chir. stom. roManeMborczykieM, Kierownikiem Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej sp.j. w Katowicach – Co poleciłby Pan w przypadku brakupojedynczegozęba:uzupełnieniemostemczykoronąna implancie? – Implanty to bezpieczny sposób uzupełniania braków w uzębieniu. Wszczepy odtwarzają zarówno funkcje jak i estetykę uzębienia. Szczególnie w odcinku bocznym, gdzie siły żu-

cia dochodzą do 200 kg, wskazane jest założenie implantów. W przypadku uzupełnienia braków mostem protetycznym konieczne jest oszlifowanie sąsiednich zębów, przez co są one bardziej osłabione. Mosty są więc, w porównaniu z implantami, metodą bardziej inwazyjną. Implanty dają korzystne rozłożenie obciążeń, chronią sąsiednie zęby oraz zapobiegają zanikowi kości, który następuje po utracie zębów. –Jakiwpływmanowoczesnatechnologiana zabiegiimplantacji? – W ostatnich latach dokonał się rewolucyjny postęp w implantologii.

CentrumImplantologiii StomatologiiEstetycznejR.Borczyksp.j. w swojejdziałalnościstatutowejzajmujesiępromocjązdrowia. Prowadzimydziałaniainformacyjneumożliwiająceposzczególnym osobomi społecznościzwiększeniekontrolinad czynnikami warunkującymistanzdrowiai przeztojegopoprawę.

Unikalne, komputerowe techniki diagnostyczne oraz mikroskopowe metody leczenia umożliwiają bezpieczne i bezbolesne przeprowadzanie zabiegów. Wykorzystanie tomografii komputerowej i mikroskopów operacyjnych pozwoliło znacząco zmniejszyć inwazyjność dzisiejszych zabiegów implantologicznych. Dzięki tomografii procedury leczenia są szczegółowo planowane, co przyspiesza pracę lekarza i wpływa pozytywnie na proces gojenia. Poza tym stosujemy nawigację, która precyzyjnie wskazuje koniec pracującego

narzędzia na trójwymiarowym komputerowym obrazie tkanek, zapobiegając tym samym powikłaniom. Silne znieczulenia miejscowe skutecznie eliminują ból podczas wszczepiania implantów. Znacznym ułatwieniem dla lekarzy jest również zastosowanie nowego typu lasera, który emituje wiązkę światła z precyzyjnej końcówki, umożliwiając tym samym delikatne i sprawne przeprowadzanie zabiegów. –JakąmetodęleczeniapolecaPan w przypadkumocnozniszczonych i startychzębów?

– Często w celu wzmocnienia zęba wykonywana jest korona porcelanowa. Korony są szczególnie polecane w przypadku zniszczonych, osłabionych i martwych zębów, które pod wpływem obciążeń zgryzowych narażone są na złamanie. Dotychczas korony wykonywane były na podbudowie ze stopu metalu, który obecnie został zastąpiony porcelaną. Na ostateczny wygląd uzupełnień duży wpływ mają umiejętności technika. Współpracujemy z wybitnym technikiem włoskim Giancarlo Barduccim. Odpowiednie ułożenie warstw porcela-

ny daje naturalne zabarwienie i przenikanie światła, dzięki czemu korony wyglądają jak prawdziwe zęby. Pozwala to na uzyskanie tego, co jest najcenniejsze dla pacjenta – pięknego i naturalnego uśmiechu. Prawidłowo wykonana korona może funkcjonować kilkadziesiąt lat. Decydująca jest precyzja wykonania korony oraz jej szczelność, co uzyskujemy dzięki zastosowaniu podczas leczenia mikroskopu. Dodatkowo w celu zabezpieczenia filaru zęba przed próchnicą stosujemy podkład Nanocare Gold na bazie nanocząstek srebra i złota.

Katowice,ul.Czajek 5 telefony: 32 258 32 85, 32 203 76 96 biuro@borczyk.pl www.borczyk.pl

Komunikacjana ludzkimpoziomie Z MarcineMLubonieM, Prezesem Zarządu firmy Avista Media Sp. z o.o., rozmawia Grzegorz Kozicki.

– Gratulujęsukcesu,firmaAvista Media Sp. z o.o. zdobyła tytuł „Odp ow ied zialn y Prac od awca – Lider HR 2011”. Z pewnościąjesttopotwierdzenieprzyjętejprzezZarządogólnejfilozofii zarządzaniafirmą... – Przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego tytułu. To wyróżnienie i potwierdzenie, że nasze starania przynoszą oczekiwane efekty. Ale padło pytanie o filozofię zarządzania firmą – warto w tym kontekście przypomnieć, że Avista Media to spółka oferująca specjalistyczne usługi call center i contact center, proponująca innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną firm i instytucji. Jesteśmy więc tak naprawdę po to, aby pomagać innym w efektywnym komunikowaniu się. A kluczem do świadczenia takich usług na wysokim poziomie jest po prostu kompetentna kadra, zaangażowana w swoje zadania. Zależy nam na tym, by tak prowadzić politykę kadrową, żeby z jednej strony

firma funkcjonowała bez przeszkód, a z drugiej by pracownicy mogli łączyć pracę choćby ze studiowaniem czy z innymi obowiązkami. – Spółkawyraźniecechujesięsystematyczną i przemyślaną inwestycjąw kapitałludzki–pracownicy mają zaoferowany szeroki wachlarzmożliwościrozwojui skutecznejmotywacji.Każdemuz nich tworzysięmaksymalnieoptymalne stanowisko i warunki pracy. Jakie korzyści z takich działań czerpiefirma? – Być może zabrzmi to jak banał, ale to prawda: wiadomo, że zadowolony pracownik jest lepszym pracownikiem, a z punktu widzenia pracodawcy – pracownikiem o wiele bardziej zmotywowanym i efektywnym. Jest więc podwójnie cenny, jego praca wpływa na wzrost zysków przedsiębiorstwa. W zarządzaniu firmą czynnik ludzki jest nie do przecenienia, zwłaszcza w spółce takiej jak nasza, gdzie kluczem do sukcesu jest zaangażowanie pracowników. Jeśli nasz potencjalny partner biznesowy zobaczy, że dwie konsultantki Avista Media przeszły do finału ogólnopolskiego konkursu Telemarketer Roku 2011, a jedna z nich została finalistką, to będą wiedzieli, że dysponujemy kadrą ekspertów w dziedzinie telemarketingu i obsługi klienta. – CzyprzezcałyokresdziałalnościfirmyAvistaMedia Sp.z o.o. pracownicybylijejfilarem,a politykapropracowniczabyłapriorytetową? – Tak, od początku zarząd Avista Media był świadomy, że inwestowanie w rozwój pracowników jest podstawą jej funkcjonowania. Jest to dla nas ważne ze względu na charakter świadczonych usług i na specyfikę branży contact center, ale również ze względu na to, że rozwijamy swoją działalność, zwięk-

szamy zatrudnienie. Zależy nam na tym, by oferować usługi na wysokim poziomie, zdobywając coraz lepszą pozycję na rynku. Dlatego zaprojektowaliśmy efektywny system szkoleń dla naszych konsultantów. Obejmuje on wiedzę z zakresu: technik prowadzenia rozmowy telefonicznej, technik sprzedaży, aktywnego słuchania, poprawnego posługiwania się językiem polskim, skutecznego rozwiązywania problemów oraz kompleksowej obsługi klienta. Prowadzimy warsztaty dotyczące asertywności, umiejętności

najlepsze narzędzia i wiedzę, a także stworzyć im możliwość rozwoju i awansu. – W biznesie z pewnością ważna jest odpowiedzialność nie tylkoza rozwójfirmy,pozyskiwanie klientów,kontraktówaleteżza kapitałnajbardziejfundamentalny, mamna myślipracowników.Jak udajesięwartościowaćteelementyi zachowywaćodpowiedniąrównowagęw firmierozmiaruAvista Media Sp.z o.o.? – Rzeczywiście, Avista Media jest sporą firmą i wciąż się rozwijamy,

radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz prowadzenia negocjacji. Konsultanci uczestniczą również w szkoleniach produktowych w ramach obsługiwanych kampanii, a także korzystają z opieki indywidualnej bar dziej do świad czo nych pracowników i trenerów wewnętrznych. Jesteśmy zgranym zespołem: początkujący pracownicy nie są zostawiani sami sobie, mogą liczyć na wsparcie i pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Chcemy wyposażyć naszych pracowników w jak

w tej chwili zatrudniamy w dwóch telecentrach około 300 konsultantów, marketerów i specjalistów IT. Ale poziom i renomę przedsiębiorstwa mierzy się nie tyle wielkością firmy, co jej działaniami, skutecznością. Staramy się indywidualnie podchodzić do każdego pracownika, ponieważ zaś telecentrum Avisty pracuje bez przerwy, więc konsultanci telefoniczni mają często możliwość wyboru indywidualnych godzin dyżurów czy też dodatkowych dni pracy. Studenci dopasują

swój zawodowy grafik do uczelnianych zajęć, a osoby posiadające dzieci znajdą takie godziny pracy, żeby najdogodniej zorganizować opiekę nad maluchami. Specyfika tej pracy daje szansę na realizację działań zawodowych bez zaniedbywania innych życiowych zobowiązań. Praca w naszych contact center daje też możliwość nie tylko stałego rozwoju, ale również awansu. Konsultanci przechodzą ścieżkę kariery od najprost szej ob słu gi kam pa nii marketingowych, przez sprzedaż, obsługę techniczną, po najtrudniejsze stanowiska związane z negocjacjami i rozwiązy wa niem kom plek so wych sytuacji problematycz nych. Ma ją oni możliwość awansu na stanowisko lidera lub trenera koordynującego pracę grup zadaniowych, który przygotowuje szkolenia oraz skrypty i narzędzia pra cy. War to też pamiętać o tym, że doświadczeni konsultanci telefoniczni są chętnie i czę sto za trud nia ni w działach obsługi klienta, sprzedaży, reklamacji i marketingu wielu firm. – Patrząc na to z jeszczeinnegopunktuwidzenia,właściwe traktowanie pracownika, zwyczajniesięchybaopłaca… – Odpowiem pytaniem na pytanie: Która firma chciałaby nieustannie inwestować w szkolenie coraz to nowych pracowników, a tracić tych, którzy już posiadają wiedzę i pewne doświadczenie? I to najczęściej tracić ich na rzecz konkurencji. Brak perspektyw dla pracowników, nieinwestowanie w ich rozwój prowadzi na dłuższą metę do strat całego przedsiębiorstwa.

– Znamdoskonałychmanagerów, prezesów, którzy kierują firmą głównie„zzabiurka”,częstow pojedynkę–takijestsposóbichdziałania, ważne, że efektywny. Jaki jest styl Pana Pracy? Woli Pan kierowaćgrupąbędącaktywnym jej członkiem czy zdecydowanie z boku, z trzeźwym spojrzeniem na całość?... – Myślę, że jedno podejście nie wyklucza drugiego, choć oczywiście są menedżerowie preferujący określony styl. Dla mnie ważne jest, by po zo sta wać na bie żą co z tym, co słychać w branży outsourcingu i contact center, analizować pod tym kątem działalność spółki, ale równocześnie wiedzieć, co się dzieje w firmie, choć oczywiście z wiadomych względów nie mam szansy kontaktować się z całym zespołem. Dlatego regularnie spotykam się z kierownikami i menedżerami, dyskutujemy wspólnie nad konkretnymi wyzwaniami czy projektami. Wolę być w środku całego procesu, trzymając rękę na pulsie, niż pozostawać zdecydowanie z boku. – Proszę przybliżyć nam na koniecrozmowyplanyspółkina najbliższąprzyszłość. – Rozwijamy naszą działalność, a w związku z rozszerzeniem usług świadczonych dla jednego z wiodących operatorów telefonii komórkowej chcemy docelowo, do końca tego roku zwiększyć zatrudnienie w legnickim telecentrum o 100 osób. Coraz dynamiczniej rozwija się także usługa LiveChat, którą świad czy my dla Te le fo nii Dia log – zdajemy sobie sprawę, że taki sposób komunikacji staje się coraz popularniejszy, a my chcemy kompleksowo obsługiwać relacje z klientami poprzez wszystkie kanały telefonicznego i internetowego kontaktu.

redaktor naczelny: Grzegorz Kozicki • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • niP: 634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail:redakcja@strefa-gospodarki.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


G2

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Stawiamynaludzi ...gdyż,jakmówiBernardJaskulski,PrezesfirmyBesT-ekO sp.z o.o.z Żor,osobarozpoczynająca pracę pełnowartościowym pracownikiem staje się po kilku latach. dlatego też w Żorach stawiająna inwestycjew kadry,coznalazłouznaniew postaciprzyznaniafirmietytułu„OdpowiedzialnyPracodawca–liderHr 2011”. Z BernardemJaskulskim, Prezesem firmy BEST-EKO Sp. z o.o., rozmawia Grzegorz Kozicki. – Gratuluję, firma BEST-EKO Sp.z o.o.otrzymałatytuł„Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011”.JakprzyjmujePanto wyróżnienie? – Jako wielką nobilitację i docenienie naszych wysiłków. Od wielu lat staramy się aby nasi pracownicy czuli się docenieni i wiedzieli,

że mogą liczyć na firmę gdy zajdzie taka potrzeba. Oczekujemy od nich ciężkiej pracy, wysiłku, ale za to mogą liczyć nie tylko na wynagrodzenie, ale również na szerokie wsparcie socjalne, dodatki poza pła co we jak PPE oraz in ne systemy motywacyjne. – Jaki wpływ na rozwój firmy mają pracownicy? W jaki sposób przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa?

– W naszej branży dobrze wyszkolony pracownik to prawdziwy skarb. Specyfiką naszej firmy jest to, że nie można się nauczyć zawodu w szkole lub firmie o innym profilu działania. Pracownik może poznać gdzie indziej podstawy, pełnowartościowym pracownikiem staje się po kilku latach. Inwestujemy w pracownika sporo w postaci różnych szkoleń, kursów i konfe ren cji bo wie my, że jest to niezbędne do prawidłowego działania firmy.

– CzymógłbyPanniecoprzybliżyć Państwa firmę naszym czytelnikom? – BEST-EKO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku od 1996 roku. Spółka jest wyspe cja li zo wa nym pod mio tem zajmującym się szeroko pojętą gospodarką komunalną, a w szczególności: gospodarką wodno-ściekową, handlem i dystrybucją energii elek trycz nej oraz od zy skiem

i unieszkodliwianiem odpadów. Działalność prowadzona jest na bazie pozwoleń, decyzji oraz certyfikatów, a polityka jakościowa oraz zastosowane technologie pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efektu możliwie najniższymi kosztami. Odpowiednia polityka powoduje, że jesteśmy atrakcyjni cenowo na rynku, a wysoki poziom obsługi sprawia, że klienci współpracują z nami długie lata. – PaniePrezesie,jakbędziewyglądałaprzyszłośćfirmy?Z pewnością nie brakuje Panu pomysłówna jejdalszyrozwój? – W ostatnim czasie rozszerzamy swoją działalność o przyjmowanie od pa dów bio de gra do wal nych do unieszkodliwienia i odzysku. Przyjmujemy odpady zielone, trawy, gałęzie, liście, tłuszcze, szlamy, osady itp. (wykaz kodów odpa dów na stro nie in ter ne to wej www.best-eko.pl). Koszt przyjęcia odpadów jest każdorazowo indywidualnie negocjowany z klientem, a niektóre odpady przyjmowane są za symboliczną złotówkę. Planujemy rozszerzyć swoją działalność tak, by móc odbierać wszystkie odpady z przemysłu spożywczego: produkty przeterminowane, nie spełniające wymagań itp. Technologie oparliśmy na pełnym recyklingu materii organicznej, dzięki czemu przyjmujemy odpady, a z nich „produkujemy” ziemię. Wszystkie działania jakie podejmujemy mają charakter proekologiczny, a wdrożone technologie są w części naszymi pomysłami, które pomagają chronić środowisko naturalne.

PodrodzezmPK Świdnica Z WikTOremkarOlem, Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. ze Świdnicy, sklasyfikowanego na IX miejscu w rankingu „Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej” za rok 2011, rozmawia Łukasz Osypiński.

–CowedługPana jestnajmocniejsząstronąspółki? – Jakość świadczonych usług, przyjazny dla pasażera tabor, wykwalifikowana kadra i konsekwencja w działaniu i dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań naszych klientów – pasażerów. – Biorącpod uwagęrozmiaryspółki sporoinwestujecie.Coudałosięjuż zrobić? – Sporo zainwestowaliśmy i nadal inwestujemy, przede wszystkim w tabor komunikacyjny. Od początku działalności spółki, tj. od 2004 roku, zlikwidowaliśmy 33 stare autobusyi kupiliśmy 31 nowoczesnych w tym 8 fa-

brycznie nowych autobusów. Od 2008 roku Świdnica posiada wszystkie autobusy liniowe niskopodłogowe. Na dzień dzisiejszy jesteśmy spółką w pełni skomputeryzowaną, wyposażoną w nowoczesny system zarządzania firmą ko- SiedzibaMPK„Świdnica”–po modernizacji munikacyjną i taborem. Autobusy wyposażone są w niezbędne – JakoceniaPanaktualnąsytuację urządzenia zapewniające pasażerom firmytakod stronytechnicznejjak i kierowcom komfort i bezpieczeństwo i finansowej. podróżowania. Posiadamy własne, peł- – Aktualna sytuacja firmy od strony ne zaplecze techniczne. W połowie ro- technicznej i finansowej jak na obecku zakończyliśmy prace budowlane ne warunki w tej branży jest nie najzwiązane z modernizacją dyspozytorni, gorsza. Posiadamy pełną płynność fidziału przewozów i zaplecza socjalne- nansową. Pozytywne nastawienie go. Od momentu powstania spółki war- na rozwój komunikacji miejskiej tość zrealizowanych inwestycji zamknę- włodarzy miasta i jej organizatora ła się kwotą około 9,5 milionów złotych sprzyjać powinno dalszemu rozwoi co ważne, inwestycje w większości fi- jowi komunikacji miejskiej, a więc i funkcjonowaniu oraz rozwojowi nansujemy ze środków własnych. – Jednakniebyłobytakdobrych,ze- spółki. wnętrznych ocen bez odpowiedniej – JakiesąWaszeplanyna najbliżkadry.JakPanoceniajejrolęw co- sząprzyszłość? dziennym funkcjonowaniu spółki? – Zasadnicze to ciągły proces wy– Nasze dobre wyniki są zasługą całej miany autobusów na fabrycznie nozałogi. Spółka zatrudnia wykwalifiko- we, bezpieczne, przyjazne dla pasawaną kadrę z dużym doświadczeniem żerów i środowiska – to nasza strategia zawodowym, zwłaszcza w branży ko- numer 1. W przyszłym roku czeka munikacji miejskiej, co sprzyja osiąga- nas modernizacja stacji obsługi, myjni niu tak dobrych wyników. Dbamy o wy- autobusowej, placów postojowych, szkolenie załogi w zakresie niezbędnym a także rozbudowa systemu zarządzania do wykonywania powierzonych zadań. komunikacją miejską służąca Stawiamy również na samokształcenie podniesieniu jakości świadczonych i wymianę wzajemnych doświadczeń usług i zadowolenia naszych klientów – pasażerów. wśród pracowników i w branży.

Działamyrazemdladobramieszkańców ...odpowiedzialnafirmai fachowakadradziałającwspólniedoprowadzilido tego,iżsiemianowickaspółdzielniamieszkaniowazaliczanajestdo wojewódzkiejczołówkipod względemadministrowaniazasobamimieszkaniowymi.Jednaksiemianowiccyspółdzielczydziałająodpowiedzialnienietylkow stosunkudo swoichczłonków,alei pracowników,czegonajlepszymdowodemjestprzyznany spółdzielnitytuł„OdpowiedzialnyPracodawca–liderHr 2011”. O sukcesach, aktualnej działalności i planach na przyszłość ze ZBignieWemleksTOnem, rozmawia Łukasz Osypiński.

– PaniePrezesie,w jakisposóbrozumie Pan odpowiedzialność wobecpracowników? – Podstawą jest przestrzeganie zapisów kodeksu pracy i wywiązywanie się z podstawowych obowiązków spółdzielni jako pracodawcy. Chciałbym dodać, iż szanujemy ludzi i nie ma u nas tzw. „umów śmieciowych”. Powodem tego jest stabilność kadry i bardzo mała fluktuacja o czym świadczą liczne nagrody jubileuszowe za 10, 15 czy 20 lata pracy – mało tego – mieliśmy jednego pracownika, który odebrał nagrodę za 55-letni staż pracy! – Jednakjestpewnaspecyfikapracyw spółdzielni. – Podstawową zasadą, jaką kierujemy się tak na co dzień jak i przy rekrutacji jest zrozumienie przez pracowników ich służebnej roli wobec członków spółdzielni. Każdy z nich – począwszy od dozorcy, poprzez konserwatorów, pracowników admi-

nistracji a na prezesie skończywszy musi rozumieć, że to my jesteśmy dla członków, a nie odwrotnie. Każdy musi wiedzieć, iż to pieniążki płacone przez nich umożliwiają nam pracę dla nich. Czasami w rutynie dnia codziennego wydaje się, iż któraś ze zgłaszanych spraw jest błaha – to myślenie również staram się zmienić, nie ma spraw błahych czy nieważnych. Czasami sprawa dla nas pozornie mało istotna jest kluczowa z punktu widzenia członka spółdzielni, stąd jako szef staram się poczucie ważności każdej sprawy w swoim zespole wytworzyć. Myślę, że sporo pochwał jakie mieszkańcy kierują pod adresem naszych pracowników jest dowodem na to, iż chyba po części filozofię tą nasi pracownicy rozumieją. – Jednak pracodawca nie tylko wymaga,oferujerównieżcośw zamian. – Zacznę może od tego, iż spółdzielnia ma praktycznie osiem wydziałów – siedem administracji osiedlowych i zarząd. Dbamy o brak sztucznych podziałów pomiędzy działami, dotyczy to tak średniego wynagrodzenia jak i korzystania z wszelkich przywilejów pracowniczych. Stawiamy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zatrudniamy 9 profesjonalnych zarządców nieruchomości z uprawnieniami państwowymi – samo posiadanie tych uprawnień wymaga doszkalania i aktualizacji wiedzy. Duży nacisk kładziemy na doszkalania służb ekonomiczno – finansowych, tym bardziej, iż przepisy spółdzielcze zmieniają się bardzo dynamicznie i nie możemy mieć w tym temacie żadnych zaległości. Ułatwiamy po-

dejmowanie studiów czy studiów podyplomowych poprzez dodatkowe dni urlopowe czy też ich dofinansowanie, jeżeli zgodne są z profilem stanowiska pracy. Większość naszych pracowników jest członkami spółdzielni, więc mają możliwość aktywnego uczestnictwa w szerokiej ofercie naszej działalności społeczno-kulturalnej. Kilka razy do roku organizujemy imprezy z okazji Pozegnania Lata, Mikołaja czy Dnia Dziecka. Organizujemy też stricte imprezy dla samych pracowników, czego przykładem jest dwudniowy wyjazd i turniej strzelecki, który spotkał się ze świetnym odbiorem ze strony naszych pracowników. – Inwestujeciew ludzijakopracodawca,inwestujecierównieżjako firmadziałającana rynkunieruchomości... – Inwestowanie pozwoliło nam zwiększyć zatrudnienie – mamy specjalny Dział Inwestycji działający bardzo prężnie. Inwestowaliśmy, in-

westujemy i inwestować będziemy, gdyż nie ma lepszej drogi do rozwoju, a kto nie rozwija się, ten stoi w miejscu, co przy dynamice rynku daje każdej firmie regres. Aktualnie realizujemy zespół czterech budynków wielorodzinnych, z których jeden jest już zasiedlony, drugi zasiedlać będziemy do końca roku, kolejne dwa planujemy oddać w roku 2012.

Obecnie trwają rozmowy w kwestii kolejnych na około 25 tys. m2. Trzeba podkreślić atrakcyjność naszej oferty w porównaniu do oferty klasycznych deweloperów. My oddawaliśmy mieszkania w cenie ok. 3800 złotych, świetnie zlokalizowane, 6 km od ścisłego centrum Katowic, ze świetnym dojazdem do Katowic, Chorzowa i Czeladzi podczas gdy deweloperskie ceny w Katowicach sięgają 6000 złotych. Dla uspokojenia dodam, iż nie finansujemy inwestycji z czynszów mieszkaniowych czy kredytów obciążających naszych mieszkańców. – Jednak inwestycji i bieżącego funkcjonowaniaspółdzielninieułatwiająWambardzoczęstezmiany w prawiespółdzielczym. – Przepisy zmieniają się często – nie obawiamy się ich zmian tylko polemizujemy z tymi, które działają na niekorzyść naszych mieszkańców.

Jednak zawsze stałem na stanowisku, że musimy postępować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W naszej spółdzielni prawa członkowskie są przestrzegane. Wiele dobrych zmian proponowanych było w odrzuconym projekcie obywatelskim. Czas pokaże czy zmiany będą czy ich nie będzie. Miejmy nadzieję, iż jeśli ustawodawca je wprowadzi będą one z pożytkiem dla naszych mieszkańców. – Dlaczegowartopracowaćw Siemianowickiej Spółdzielni mieszkaniowej? – Ponieważ mamy świetną atmosferę w pracy, jest możliwość pracy z ludźmi, pracy w terenie bez „przywiązania do stołka”. Jako pracodawca jesteśmy elastyczni w dopasowaniu się do potrzeb pracownika, mocno stawiamy na swoich pracowników dokonując awansów w oparciu o członków naszej kadry – znają oni spółdzielnię i specyfikę pracy w niej. Pracownik spółdzielni musi mieć trochę duszę społecznika, gdyż jego praca często nie kończy się w godzinach etatowych. Pracownicy spółdzielni, szczególnie nadzoru technicznego, w razie wystąpienia awarii muszą reagować natychmiast – dobro naszych mieszkańców jest dobrem nadrzędnym. Za to właśnie podejście chciałbym wszystkim pracownikom Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podziękować – wiem, że na ich wiedzę, umiejętności i pomocną dłoń mogę liczyć, o czym przekonałem się wielokrotnie.


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

G3

Odpowiedzialnelotnisko Liderna każdympolu Z JAnempAmułą, Prezesem Zarządu Międzynarodowego Por tu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., laureatem programu „Odpowiedzialny Pracodawca 2011 – Lider HR 2011”, rozmawia Michał Czyczyło.

– CodlaPaństwaoznaczabycie odpowiedzialnympracodawcą? – Aby być Odpowiedzialnym Pracodawcą musimy skutecznie działać na kilku płaszczyznach. Rozwijamy spółkę podnosząc jej wartość i poziom usług, które proponujemy – dzisiaj krakowskie lotnisko to port międzynarodowy, oferujący połączenia regularne i czarterowe z ponad 60 lotniskami na świecie. Nie byłoby to możliwe bez odpowiednio dobranej załogi, której stwarzamy znakomite warunki pracy, dzięki którym nasi pracownicy czują satysfakcję i dumę z wszystkich osiąganych sukcesów do których się przyczyniają. – Jak odnosicie się do zwycięstwa w programie „OdpowiedzialnyPracodawca 2011–LiderHR 2011”? – To dla nas ogromna satysfakcja. Na każdym kroku dbamy o naszą załogę, gdyż mamy świadomość,

że jest ona największym kapitałem naszej firmy. Stąd też radość z faktu docenienia naszych starań, gdyż wiemy, że obrana przez nas droga jest słuszna. Otrzymany tytuł i godło mamy zamiar wykorzystać w celach marketingowych. – Czy tworzenie przyjaznego środowiskapracyjestwpisane w strategięPaństwafirmy?Jaką ma Pan receptę na zbudowaniesolidniedziałająceji zgranejzałogi? – Oczywiście. Jesteśmy spółką świadczącą usługi, które w Polsce nie są jeszcze codziennością, bo korzysta z nich stosunkowo skromna część społeczeństwa. Naszą misją jest osiąganie pozycji lidera wśród europejskich portów regionalnych, dbającego o wysoki poziom obsługi ku satysfakcji pasażerów i dążącego do sukcesu ekonomicznego. Bez przyjaznego środowiska pracy trudno byłoby naszym pracownikom wykonywać je na najwyższym poziomie. Jeśli do pracy przychodzimy z uśmiechem na ustach, wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. – Jakiedziałaniapodejmujecie, by motywować pracowników do zwiększania wysiłków na rzeczfirmy? – Średnia płaca w naszej spółce jest wysoka, bo jako firma osiągamy dobre wyniki. Wspieramy rozwój zawodowy naszych pracowników przez dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, zajęć językowych. Budujemy wspólnotę naszej załogi poprzez spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy,

stałą bieżącą komunikację o tym co się w spółce dzieje, co się o niej mówi. Pomagamy naszym pracownikom w rozwijaniu ich sportowych pasji, a ich sukcesy dodatkowo konsolidują załogę. Nasi pracownicy bardzo mocno identyfikują się ze spółką – pokazały to badania opinii pracowników. – Co czyni Was wyjątkowymi na tleinnychpracodawców? – Specyfiką naszej pracy jest m.in. konieczność przestrzegania na każdym kroku procedur bezpieczeństwa. Często mamy do czynienia z klientami, którzy są bardzo zdenerwowani i odreagowują strach przed lataniem. Pojawiają się sytuacje nietypowe, wymagające szybkiej reakcji. W takich warunkach pracownicy muszą tworzyć zgrany zespół, polegać na sobie nawzajem. – Na koniecproszęw kilkuzdaniachpowiedziećdlaczegowartopracowaćw Państwafirmie i wiązać z nią swą przyszłość zawodową? – Nasza spółka postrzegana jest jako jedna z najważniejszych firm w regionie. W najbliższych latach port będzie się świetnie rozwijał – rozpoczynamy rozbudowę terminala, budowę stacji kolejowej i hotelu co uczyni nasz port jeszcze bardziej przyjaznym dla pasażerów. Małopolska i Kraków są bardzo atrakcyjne dla turystów i biznesu możemy się więc spodziewać dalszego rozwoju połączeń.

Z piotremosAdkowskim, członkiem zarządu firmy Osadkowski S.A. z Bierutowa – zdobywcą tytułu „Polska Jakość 2011”, rozmawia Dariusz Kwiatkowski. – Spółka Osadkowski świadczy usługi rolnikom i producentom rolnym przez cały rok. Obecnie firmajestdoskonaleznanana Dolnym Śląsku, jednak coraz głośniejo Wastakżew innychregionach. W czym tkwi tajemnica sukcesu? – Naszym matecznikiem jest Dolny Śląsk, jednak działamy też w pozostałych regionach Polski. Sukces tkwi w jakości. Rozumiemy ją jako środek do celu, dlatego dbamy o nią na każdym etapie naszych działań. Staramy się tworzyć i zarządzać dobrymi miejscami pracy. Przygotowujemy kompleksową ofertę dla naszych klientów, wreszcie dążymy do tego, by stale dostosowywać propozycję do potrzeb rynku. – Z pozoruwyglądatona bardzo prostedziałania. W praktyce jest to jednak dość skomplikowane. Warto pamiętać, że rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od czynników zewnętrznych – głównie pogody. To w pewnym sensie determinuje działania całej branży. My staramy się być z rolnikami przez cały czas ich pracy. Oferujemy materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin i maszyny. Proponujemy też wsparcie finansowe i ubezpieczenia. Skupujemy też płody rolne od naszych dostawców. – Czytakapolitykasprawdzasię w praktyce? – Najlepszym dowodem może być fakt, iż z roku na rok przybywa kontrahnetów, którzy chcą z nami współpracować. To przekłada się na przychody firmy, a one są najlepszym

Właściwyprodukt, Światowasiła skutecznalogistyka... polskiegoproducenta ...toreceptana wzrosti rozwójprzedsiębiorstwa.ostatnielatafunkcjonowaniafirmymarat sp.z o.o.tokonsekwentnezdobywanienowychrynków,coniebyłobymożliwebezrozwoju kadry i inwestycji w potencjał ludzki. tytuł „odpowiedzialny pracodawca–liderHr 2011”jestdowodemna to,iżmarat podążaw dobrymkierunku. Ze słAwomiremmAłeckim, Prezesem Zarządu Marat Sp. z o.o. rozmawia Grzegorz Kozicki. – FirmaMarat Sp.z o.o.topracodawcagodnypolecenia.Jakważną rolę odgrywa szeroko rozumiana wysokajakośćzatrudnieniaw rozwojufirmy? – Prawdziwą wartością firmy są jej pracownicy, ich wiedza, fachowość oraz zaangażowanie. Przemyślana strategia zatrudnienia jest kluczem do zapewnienia stabilnego funkcjonowania i rozwoju firmy na tak konkurencyjnym rynku jakim jest rynek produktów do przenoszenia napędu. Staramy się, aby pracownicy „rośli” razem z firmą podnosząc swoje kwalifikacje oraz podejmując się nowych wyzwań. – Spółkawyraźniecechujesięsystematyczną i przemyślaną inwestycją w kapitałludzki.Dlaczegowartostawiaćna rozwójswoichpracowników? – W biznesie kluczowe jest nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, kontraktów i zwiększanie zysku, ale również odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników. Ważne jest aby pracownicy identyfikowali się z firmą – tworzyli specyficzną rodzinę, która przetrwa zarówno okresy prosperity jak i spowolnienia gospodarczego. Staramy się prowadzić politykę długoterminowego zatrudnienia, co możliwe jest jedynie z zadowolonymi i zmotywowanymi pracownikami. – Zakres działalności Państwa firmyjestbardzoszeroki.Proszęnieco przybliżyćsferęPaństwadziałań.

– Przez wszystkie lata MARAT konsekwentnie zdobywał rynek zaopatrując kopalnie, elektrownie, huty, fabryki maszyn i urządzeń oraz indywidualnych odbiorców w produkty uznanych marek takich jak: SKF, INA, TAS, FŁT, SHELL, Loctite i wielu innych. Nasza oferta obejmuje między innymi łożyska przemysłowe i motoryzacyjne, pasy klinowe i zębate, uszczelnienia, smary, oleje, kleje oraz przekładnie zębate. Oferujemy również usługi biura konstrukcyjnego oraz kursy techniczne dotyczące łożyskowania. – Co w najbliższych latach czeka spółkęMarat?Czymożemypoznać Państwaplanyna najbliższąprzyszłość? – Nowe pomysły, lepsza kontrola, wzmożony dialog z klientem i pracownikami są bodźcem oraz wezwaniem do nowych działań. Grupa MARAT zamierza stale rozwijać infrastrukturę, usprawniać logistykę oraz uzupełniać wachlarz oferowanych produktów. Obserwujemy, że coraz większą wagę klienci przywiązują do diagnostyki oraz systemów monitoringu pracy maszyn i linii technologicznych, co umożliwia osiągnięcie oszczędności, które wcześniej wydawały się niemożliwe do uzyskania.

Z Agnieszką kozubek-bespAlenko, Wiceprezesem firmy Lerg S.A., rozmawia Grzegorz Kozicki.

– Gratulujęsukcesu,firmaLERG S.A. zdobyła tytuł Odpowiedzialny Pracodawca–LiderHR 2011”.JakprzyjmujePanitowyróżnienie? – Z wielkim zadowoleniem i satysfakcją. Cieszę się, że działania w zakresie zasobów ludzkich – organizacja stanowisk pracy, komunikacja z załogą, zostały ocenione pozytywnie przez niezależną od nas instytucję. Chcemy dbać o pracowników, miło więc otrzymać potwierdzenie, że robimy to właściwie. – Dlaczegowartoinwestowaćw kapitałludzkii tworzyćdogodnemiejscapracy? – Bo to się wszystkim opłaca. Dogodne miejsca pracy oznaczają, że nie ma problemu z zatrudnieniem fachowców. W naszej firmie pracują ludzie wykształceni na uczelniach położonych w całej Polsce. Kwalifikacje wynikają też z doświadczenia powodowanego długoletnim stażem – spora część pracowników takie właśnie posiada. Dobrze wykwalifikowana załoga ma odpowiednią wiedzę, którą dzieli się z firmą. Często pomysły pracownika są bardzo cenne w rozwoju firmy. Jeśli uzbroimy do tego pracownika w niezbędne na jego stanowisku narzędzia, to będzie miał nie tylko lepsze możliwości, ale i większe zadowolenie z wykonanej pracy. Każdy człowiek czuje się w takim przypadku doceniony i zadowolony. Jest wtedy sporym kapitałem dla dalszej poprawy wyników firmy. Lepsze wyniki pozwalają na zatrudnianie nowych pracowników, poprawę stanowisk pracy i koło się zamyka. Korzyści są obopólne. – Państwaspółkacharakteryzujesię specjalistycznymprofilemdziałalności. Czy mogłaby Pani przedstawić obszarPaństwadziałań? – Można powiedzieć, że w zasadzie produkujemy „tylko” żywice syntetyczne. To stanowi około 97% przychodu spółki. Zatem profil działalności nie

jest aż tak szeroki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę zakres zastosowań naszych żywic, to jest on faktycznie ogromny. W całej Europie produkuje się na naszych materiałach wyroby w branży: budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej. Wszystkich wyrobów nie sposób wymienić, ale możemy wyróżnić tu rury polimerobetonowe, zbiorniki, łodzie, opony, wełnę mineralną, klocki hamulcowe, sklejka i pilśnia, papiery i tarcze ścierne. Można wymieniać tak długo. Więcej zastosowań zainteresowani znajdą na naszej stronie www.lerg.pl. Współpracujemy z wieloma koncernami, które są znane nie tylko w swojej branży, ale powszechnie z otaczających nas reklam. Nasze wyroby choć niewidoczne, to znajdują się wszędzie wokół. Jeśli przykładowo posiada Pan samochód, to z pewnością wyroby LERG są jego częścią. – Co czeka Państwa spółkę w najbliższymczasie? – W zakresie sfery pracowniczej mamy w planie wdrożenie ocen okresowych. Stosowny program jest już w trakcie przygotowań przy udziale firmy zewnętrznej. Wierzę, że uda się go wprowadzić do końca tego roku. Co do części biznesowej, to stale rozwijamy dotychczasowe gałęzie produkcji w zakresie infrastruktury technicznej i nowych wyrobów. Jednym z planów jest rozszerzenie działalności o nową dla nas grupę produktów. Będzie to wymagało sporych nakładów inwestycyjnych, dlatego podjęliśmy już wstępne rozmowy z różnymi instytucjami na temat możliwości finansowania. Rozpoznajemy także możliwości wsparcia z Unii Europejskiej. Ponieważ jesteśmy na początku drogi, nie mogę jeszcze za wiele powiedzieć, ale jak tylko przyjmiemy właściwe rozwiązania, będziemy informować naszych interesariuszy.

– W takiej firmie jakWasza jest miejscena zaawansowanerozwiązaniainformatyczne? – Dziś trudno zarządzać przedsiębiorstwem o takiej skali jak nasza firma bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wdrożyliśmy między innymi system CRM ułatwiający funkcjonowanie spółki. Dzięki autorskim rozwiązaniom mamy stały dostęp do danych na temat funk cjo no wa nia po szcze gól nych działów firmy, a ta wiedza pozwala zarządowi efektywnie kierować pracami przedsięRealizujemywieleprojektów,nasząmocnąstronąjestpra- biorstwa. Uruchocazespołowa miliśmy zaawanwłasnych programów ochrony ro- sowany system obsługi logistycznej. ślin, przygotowujemy własne mie- Teraz korzystając z automatycznego szanki nawozów, wdrażamy nowe powiadamiania sms, jesteśmy w staodmiany nasion. Od dłuższego cza- nie poinformować klienta o godzinie su współpracujemy z uczelniami rol- dostawy (z 15 minutową dokładnoniczymi. 25 maja 2011 r. podpisali- ścią) w dniu, w którym złożył zamóśmy umowę o stałej współpracy wienie (firma realizuje zamówienia z Uniwersytetem Przyrodniczym we następnego dnia). Wrocławiu. Dokument obejmuje za- – Jakiemacieplanyna przyszłość? sady współdziałania przy badaniach – Chcemy umocnić naszą pozycję naukowych i ekspertyzach. Nasza w całej Polsce. Oczywiście dążymy firma rozwija się również w interne- także do poszerzenia oferty. Myślicie – jesteśmy współtwórcą platfor- my o ewentualnej ekspansji na rynki zagraniczne. my do handlu zbożami esilo. pl. argumentem za tym, że dobrze obraliśmy azymut. – Czyposzukujeciewłasnych,nowatorskichrozwiązań? – Innowacyjność jest jednym z głównych wyznaczników strategii firmy. Uprawiamy własne pola doświadczalne pozwalające na tworzenie

Gęsta sieć punktów firmowych, przedstawicielstw i magazynów zrzeszonychpod znakiemzielonegoliściaw grupieOsadkowskiwspieraprzedsiębiorstwarolneorazprzetwórczeod 1990r.Ofertaspółkiobejmuje: ❖ kontraktację,skupi sprzedażpłodówrolnych ❖ zaopatrzeniew środkido produkcjirolnej ❖ sprzedażi serwismaszynrolniczych ❖ pomocw pozyskiwaniukapitałulubzwrotukosztówinwestycjiz funduszyUE ❖ usługifinansowei ubezpieczeniowe ❖ szkoleniaorazdoradztworolniczei ekonomiczne ❖ działalnośćspołecznana rzeczrozwojuśrodowiskwiejskich

Żadnegoodkurzacza niepozostawiamy bezworka! Firma k&m grupa sp. z o.o. z gruszczyna koło poznania jest jednymz liderówwśródproducentówpapierowychi syntetycznychworkówdo odkurzaczydomowychi przemysłowych.w swoich działaniach stawia głównie na jakość produktu. wysiłki w tymzakresiezostałyzauważonei docenione,coskutkowało przyznaniemprestiżowegocertyfikatu„polskaJakość 2011”. Spółka powstała w 1993 roku jako firma rodzinna Krystyny i Marka Plaskowskich. Od 1996 roku prowadzi sprzedaż eksportową swych produktów, stopniowo zdobywając stabilną pozycję w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W 2001 dokonano fuzji kapitałowej z niemiecką firmą Papierverarbeitung Görlitz GmbH. Odtąd wytwarzane w obu zakładach produkty spod marki K&M zaczęły trafiać także na inne rynki europejskie, m.in. do Niemiec, Francji, Grecji, Włoch, Belgii oraz Rosji. W ostatnim czasie firma podjęła współpracę z największą siecią handlową na Litwie. –Nieboimysięwyzwań,jesteśmypracowicii trudnonaszniechęcić. Podjętezobowiązaniarealizujemysumienniei na czas.Zawszeznajdujemy rozwiązanie – wyjaśnia Marek Plaskowskiwłaściciel firmy. – Żadnego odkurzacza nie zostawimy bez worka. Pomysłowość naszych grafikówi projektantówwykraczadaleko poza granicetego,cobanalniemożna nazwać odkurzaniem mieszkania czyprodukcjątorebekz papieru. Firma systematycznie podnosi jakość swych produktów oraz usług, wprowadza patenty na unikatowe rozwiązania techniczne oraz zdobywa liczne certyfikaty i tytuły branżowe. Wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001: 2000 gwarantuje, że wszystkie produkty zachowują wysoką ja-

kość na każdym etapie produkcji. –Wyprodukujemy każdy worek z papieru filtracyjnego lub włókniny micro – stwierdza prezes Plaskowski. –Współpracujemyz producentami i importerami wprowadzającymi noweurządzeniado marketówi sieci sprzedaży. Gwarantujemy, że po zakończeniupromocjiużytkownikodkurzaczabędziemógłnadalkupićdo niego worki lub filtry. Oprócz worków do odkurzaczy firma z powodzeniem wprowadza na rynek inne produkty i akcesoria. Hitem sezonu jest pochłaniacz wilgoci HumiStop, zapewniający idealny klimat w mieszkaniu. Niski koszt eksploatacji, nie wymaga prądu i duża skuteczność działania są gwarancją sukcesu tego produktu. –Bardzodobrewskaźnikipłynnościfinansowej,rotacjinależnościi zobowiązań orazproduktywnośćpozwalajązarządowibezpieczniepokonywaćfalekryzysu.Przyznanienamcertyfikatu„Polska Jakość 2011” potwierdza, że jesteśmyna dobrejdrodze – podsumowuje prezes Plaskowski. MiCHAłCZyCZyłO

#09 26.10.2011  
#09 26.10.2011  
Advertisement