Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 9 (20) 16 listopada 2012 r.

wysokajakośćza rozsądnącenę wiarygodnypartnerw oszczędzaniu Łatwośćdopasowaniaubezpieczeniado potrzeb,szybkapomocw raziekłopotówz samochodem i sprawnalikwidacjaszkódpo wypadku–totrzygłównecechyświadcząceo jakościubezpieczeńkomunikacyjnychoferowanychprzezWartę.Towarzystwosprawnieidentyfikujeostrożnych kierowców,więcmożeoferowaćimubezpieczeniaw rozsądnejcenie. Dwa rodzaje AC, cztery warianty Assistance, ubezpieczenie szyb, NNW komunikacyjne i oczywiście obowiązkowe OC – to oferta Warty dla posiadaczy samochodów. – Jej podstawową zaletą jest możliwość łatwego dopasowania ubezpieczenia do własnych potrzeb. Na przykład pakiet AC Komfort jest adresowany do posiadaczy nowszych samochodów, a AC Standard polecamy posiadaczom pojazdów starszych niż 3 letnie – mówi Bartosz Olszycki, kierujący biurem rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Warcie. Pomocdlakażdego Podkreśla, że każdy kierowca kupujący polisę w Warcie (nawet samo OC) jest objęty podstawowym pakietem Assistance gwarantującym, że po wypadku telefoniczny konsultant krok po kroku powie, co należy zrobić w tej sytuacji oraz zorganizuje na koszt Warty holowanie auta do 100 km. – To świadczy o tym, że nasza firma nigdy nie zostawia klienta w potrzebie i jest gotowa mu pomagać w razie kłopotów przez 24 godziny na dobę – mówi Bartosz Olszycki. Dopłacając tylko 82 zł za szerszy wariant Assistance „Złoty”, można dwukrotnie wydłużyć limit holowania oraz uzyskać możliwość wynajmu samochodu zastępczego po wypadku na 5 dni. Co jednak najważniejsze, można liczyć na pomoc nie tylko po wypadku, ale też w razie awarii, w przypadku braku paliwa czy przedziura-

wienia opony. I to nie tylko w Polsce, ale też całej Europie. – Co ważne, wariant „Złoty” Assistance można dokupić do OC, bez względu na wiek samochodu – zwraca uwagę Bartosz Olszycki. Szersze warianty Assistance polecane kupującym AC, gwarantują holowanie nawet bez limitu kilometrów czy wynajem samochodu zastępczego do 30 dni. Wypłatana telefon Jakość oferty to jednak nie tylko dobre warunki ubezpieczenia i pomoc na drodze, ale też sprawna likwidacja szkód. – O przyjazność tego etapu naszej usługi dbamy już od momentu zgłoszenia szkody, co można w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych Warty zrobić aż na trzy sposoby – mówi Adam Fulneczek, dyrektor departamentu strategii likwidacji szkód w Warcie. Coraz liczniejsza grupa posiadaczy smartfonów, może skorzystać ze spe-

Jakośćofertypotwierdzająklienci Ankietowanikonsumencizdecydowali,żeubezpieczeniakomunikacyjneWartyzasłużyłyna srebrne godłoKonsumenckiLiderJakości 2012.W badaniu w ramach Programu Konsumencki Lider Jakości brałoudziałniemal 1700osóbdobranychw sposób zapewniającyreprezentatywnośćpróby. REKLAMA

cjalnej aplikacji Warta Mobile. Do dyspozycji klientów jest też internetowy formularz zgłoszeniowy oraz operatorzy telefonicznego Centrum Alarmowego Warty. Zakres informacji zbieranych w czasie zgłoszenia szkody i możliwość łatwego wysłania zdjęć uszkodzonego pojazdu, pozwala likwidatorom Warty w prostszych sprawach podjąć decyzję o odszkodowaniu bez oględzin rzeczoznawcy. – Około 10% klientów korzysta z takiej ścieżki. Mamy też sieć około 500 warsztatów współpracujących, z których wiele ma prawo do samodzielnego przeprowadzenia oględzin, co również skraca okres naprawy samochodu – mówi Adam Fulneczek. Dobrykierowca,dobracena To wszystko jest teraz dostępne dla ostrożnych kierowców w bardzo korzystnej cenie, dzięki sprawnej identyfikacji tej grupy klientów. – Wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na analizę danych dotyczących tzw. historii ubezpieczeniowej klienta w oparciu o bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu najszybciej na rynku przyznajemy maksymalne 60% zniżki za brak szkód, bo już po 3-4 latach bezwypadkowej jazdy – mówi Bartosz Olszycki. MateuszNOwakOwski

BGŻOptimatomarkafunkcjonującana polskimrynkudopierood roku.W tymkrótkimokresie udałosiępotwierdzić,żepomysłbankuwyspecjalizowanegowyłączniew oszczędzaniuzostał entuzjastycznieprzyjętyprzezklientów.Docenilionibezpieczne,konkurencyjnei korzystnerozwiązaniaoszczędnościowebanku. BGŻOptima jest wspólną inicjatywą Banku BGŻ S.A., jednego z największych banków w Polsce oraz Rabobank International Direct Banking. Od samego początku działalności bank stawia na jakość zarówno w kontekście oferty, jak i w zakresie obsługi klienta. Motto BGŻOptima zakłada, iż główną specjalizacją banku jest oszczędzanie. Po twier dza to karol in a sudwoj-Nogalska, Dyrektor Marketingu. – Osoby, które zaufały BGŻOptima i powierzyły nam swoje oszczędności, mogą liczyć na konkurencyjne warunki i bezpieczeństwo. Trwająca właśnie promocja oprocentowania na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla wszystkich klientów banku. Środki naszych klien tów zde po no wa ne na koncie oszczędnościowym podlegają automatycznie promocyjnemu oprocentowaniu 5,8% w skali roku (standardowe oprocentowanie to 4,6% w skali roku). Nowe środki do 40 000 zł są teraz oprocen to wa ne jesz cze ko rzyst niej, bo aż 6,3% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 4 lutego 2013. Naszym celem

jest zapewnienie atrakcyjnej oferty dla obecnych klientów w każdym momencie, nie tylko podczas promocji. Bank posiada szeroki wachlarz pro duk tów do ty czą cych oszczędzania: lokaty, fundusze inwestyctyjne oraz rachunki oszczędnościowe. Dzięki przejrzystym i zrozumiałym zasadom, klient banku otrzymuje swobodę w korzystaniu z usług finansowych, bez ukrytych warunków i zawyżonych kosztów. BGŻOptima jest bankiem w 100% internetowym – konto zakładane jest online, a dane klientów weryfikowane są na podstawie pierwszego przelewu zasilającego konto, co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces. – Wiemy, że nasi klienci mają już kredyty, karty czy konta osobiste w różnych bankach. Lubią mieć oddział blisko domu albo cenią sobie porady opiekuna, z którym znają się od lat. Szanujemy ich przyzwyczajenia, ale jednocześnie pokazujemy, że nie rezygnując z innych usług finansowych mogą z nami jeszcze lepiej pomnażać swoje oszczędności. Otwarcie konta oszczędnościowego w BGŻOptima wymaga jedynie komputera z do-

stępem do Internetu i zajmuje kilka minut – podkreśla Karolina Sudwoj-Nogalska. Biorąc pod uwagę fakt, iż bank funkcjonuje na rynku dopiero od listopada ubiegłego roku, dużym osiągnięciem jest uzyskanie przez niego Wyróżnienia w programie Konsumencki Lider Jakości 2012, w ramach kategorii „In ter ne to we kon to ban ko we”. – Wierzymy, że dialog z klientem oraz proponowanie praktycznych rozwiązań, pomagają budować zaufanie do naszej marki jako specjalisty w oszczędzaniu. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w tak krótkim czasie udało się osiągnąć poziom, który wyróżnia BGŻOptima na rynku. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy wyróżnieni, jednocześnie naszym celem jest utrzymanie zadowolenia naszych klientów, aby kolejne lata przynosi ły nam po dob ne wy róż nie nia – podsumowuje Karolina Sudwoj-Nogalska. MaGdaleNa adaMska

Navo–preferowanypartnerw biznesie Wieluz nasniejednokrotniezastanawiałosięnad problematykądystrybucjitowarówdo kontrachentówi klientówdetalicznych.Niewątpliwiestanowitowielkiewyzwaniesprzedażowei logistyczne,a –coza tymidzie–takżepersonalne.Możemyprzyjrzećsiębliżejtemuprocesowipoprzez zaprezentowanie firmy NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. z Tychów jako laureataprogramuOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2012. Początki NAVO sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a konkretnie działalności firmy Mister, zajmującej się dystrybucją produktów Procter&Gamble na rynku polskim. Z upływem lat Mister wraz z trzema innymi firmami podjęli decyzję o utworzeniu spółki NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o., która stała się strategicznym partnerem Procter&Gamble na Rynku Tradycyjnym w Polsce. Początkowo przedsiębiorstwo opiera-

z aktywnością firmy na rynku – sprzedaży, operacyjnym, finansów, personalnym, trade marketingu i informatyczym. Na uwagę zasługuje fakt odpowiedniego doboru szkoleń i danie pracownikom możliwości rozwoju w obranej ścieżce zawodowej. Ponadto firmie zależy, aby na bieżąco pozyskiwać z rynku najlepszych pracowników, dlatego Dział Personalny bardzo starannie analizuje wszystkie otrzymywane aplikacje. Kandydaci

ło swoją działalność o dystrybucję artykułów tylko jednej firmy, by wraz z rozwojem i nowymi inwestycjami – zarówno w sposób szkolenia i rekrutacji, jak i rozwiązania techniczno-logistyczne – móc pozwolić sobie na poszerzenie portfolio produktów, marek i firm. Sukces w biznesie nie mógłby mieć miejsca, gdyby nie troska o ludzi, którzy mają go zapewnić. Szeroki profil działalności NAVO oraz możliwość realizacji zamówień od A do Z musi być połączona z perfekcyjną dbałością o kadrę pracowniczą. Spółka zatrudnia kilkaset osób w kilku działach ściśle powiązanych

mogą się zgłaszać w każdej chwili bez czekania na ogłoszenie naboru. Daje to firmie możliwość dużej elastyczności w doborze pracowników, a planującym związanie swej kariery z Navo – znacznie krótszy czas oczekiwania i perspektywę szybszego podjęcia pracy. Kolejnym aspektem wyróżniającym tyskie przedsiębiorstwo na rynku jest bez wątpienia ściśle określona ścieżka awansu. Co ciekawe – sposobów na osiągnięcie kolejnych stopni w tej wyznaczonej drodze jest bardzo wiele. Innymi słowy, firma określa kolejne poziomy, ale dojście do nich uzależnione jest przede wszystkim od osiąganych wyników

i postawy, na którą kierownictwo zwraca szczególną uwagę. Nie można byłoby postrzegać NAVO jako dobrego pracodawcy czy nawet firmy jako takiej, gdyby nie wspomnieć o jej zaangażowaniu w działalność pozabiznesową. Spółka otrzymuje na tym polu liczne wyróżnienia z Odpowiedzialnym Pracodawcą – Liderem HR na czele, co spowodowane jest przede wszystkim aktywnością w akcji Podaruj Dzieciom Słońce. Pracownicy całej organizacji w sposób pośredni lub bezpośredni są zaangażowani w realizację tego przedsięwzięcia. Wszystkie te aspekty tworzą wizerunek firmy ze wszech miar zasłu gu ją cej na mia no Od po wie dzialnego Pracodawcy. Jak mówi Kie row nik Dzia łu Per so nal ne go aneta Godzwon. – W budowaniu relacji w firmie opieramy się na naszych wartościach – proaktywności, odpowiedzialności, współpracy, innowacyjności, konkurencyjności i elastyczności. Wszystkie te wartości wypracowaliśmy wspólnie z naszymi pracownikami. W naszym codziennym funkcjonowaniu łączymy korporacyjne doświadczenie i rodzinne relacje. Realizując materiał do tej publikacji, mogę z całą pewnością stwierdzić, że podczas odwiedzenia siedziby firmy sukces w realizacji również tego celu daje się odczuć na każdym kroku. Po kilku minutach człowiek zdawał sobie sprawę z faktu, iż otacza go grupa uśmiechniętych szczerze i szczęśliwych osób. Lepszej recenzji dla bycia pracodawcą, chcącego być postrzegany jako lider chyba być nie może. klaudiuszŁOpatecki

Redaktornaczelny: Grzegorz Kozicki • Korekta: Gabriela Zobawa • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • NIP:634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail:redakcja@strefa-gospodarki.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


C2

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

DolnośląskiwzórdlaPolski

REKLAMA

PHPMercussp.z o.o.w Polkowicachod 21latcorazmocniejodciskaswójśladna mapiegospodarczejPolski.Osiągniętyefekt jestwynikiemrealizacjidługofalowejstrategiidywersyfikacjidziałalnościw wybranychsektorachrynku.Ciągłepodwyższaniejakościproduktówi usługuzyskanow głównejmierzedziękigodnemupodziwupoziomowiinwestycjiw rozwójkadryi pracowników firmy.w tymrokuznalazłotopotwierdzeniew przyznaniuspółcetytułuOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHr 2012. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w październiku 1991 roku z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie i dyrekcji FLT „Metall” GmbH w Düsseldorfie, jako Spółka

joint venture z przewagą kapitału zagranicznego. Obecnie wszystkie udziały w kapitale zakładowym PHP „Mercus” Sp. z o.o. są własnością KGHM Polska Miedź S.A. To właśnie realizacja zintegrowanego systemu zaopatrzenia materiałowo-technicznego na rzecz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. stanowi główną aktywność rynkową firmy. Nie jest to jedyny aspekt jej funkcjonowania. Przedsiębiorstwo prowadzi także wyspecjalizowaną działalność produkcyjną. W Zakładzie Produkcji Elektromechanicznej wytwarzane są wiązki elektryczne stosowane w branży AGD z wykorzystaniem do: pralek, suszarek i zmywarek do naczyń oraz okablowania dla branży energetycznej z wykorzystaniem do: elektrowni wiatrowych, konwerterów turbin, zasilaczy UPS, rozdzielni niskiego i średniego napięcia, sprężarek powietrza, REKLAMA

maszyn górniczych oraz układów sterowniczych. Kolejnym obszarem, w jakim funkcjonuje Spółka, jest działalność handlowo-usługowa prowadzona przez nowoczesne Galerie Wnętrz i Centra Zaopatrzenia Budownictwa. Rozpoznawalna i ceniona marka przyciąga klientów cenioną i atrakcyjną ofertą produktów (w tym meble i artykuły wyposażenia wnętrz oraz materiały budowlane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych) oraz wysokim i profesjonalnym poziomem obsługi. Warto wspomnieć o salonach sprzedaży samochodów osobowych oraz centrum diagnostycznym prowadzonych na terenie Legnicy i Jeleniej Góry. Przyjaznypracodawca Aktywność na tak wielu polach wymusiła intensyfikację zatrudnienia. W 1992 roku „Mercus” zatrudniał 373 pracowników. W tej chwili jest ich już 750. Nie w samej ilości jednak siła. Przedsiębiorstwo ze wszech miar i wieloma środkami dba o wysoki poziom zawodowy swojej kadry. Potwierdzeniem niech będzie fakt zrealizowania w bieżącym roku 60 szkoleń, obejmujących wiele dziedzin funkcjonowania firmy. Na uwagę zasługuje także wprowadzenie metody coachingu zarówno indywidualnego jak i grupowego jako formy podwyższania kompetencji pracowników. Innym aspektem, w którym spółka może być wskazywana jako przykład do na-

śladowania, jest sposób motywacji pracowników. Dzieje się to ze względu na szeroki wachlarz działań jaki polkowickie przedsiębiorstwo ma do zaproponowania. Począwszy od nagród i premii, poprzez dofinansowania różnego typu (w tym – co ważne – studiów), imprezy integracyjne, bony towarowe, karnety na obiekty sportowe i rekreacyjne, zwiększony pakiet medyczny, aż na możliwości skorzystania po preferencyjnych cenach z pobytu w zakładowym ośrodku wypoczynkowym kończąc – wymienienie wszystkich przejawów działalności PHP „Mercus” w kierunku tworzenia pozytywnego i nowoczesnego modelu pracodawcy, imponuje swoją wielorakością i różnorodnością. Istotną sprawą jest wprowadzanie opisanych powyższych elementów na zasadzie obowiązujących i ściśle określonych norm, a nie sporadycznego postępowania „od przypadku do przypadku”. Sposóbna ciągłyrozwój Dbałość o stabilizację, z jednoczesnym nastawieniem na dywersyfikację działań w wypracowywaniu zysku, stawia firmę w pozycji faworyta w zmaganiach o osiągnięcie statusu jednego z liderów polskiej gospodarki. Służyć ma temu również wysoki poziom realizacji założeń całego procesu kadrowego. Przedsiębiorstwo wyznacza sobie wysokie standardy w tej kwestii – od wczesnego etapu zaplanowania potrzeb kadrowych, po końcowy – oceny wykonanej pracy. Ideę przyświecającą tym procesom można określić przy pomocy następujących słów: „Zarząd PHP „Mercus” Sp. z o.o. ma pełną świadomość, że dla wzrostu wartości firmy istotny jest efektywnysystemszkoleńi doskonale-

niekadr,zapewniającyzasobyludzkie przygotowanedo realizacjicelówstrategicznychi operacyjnych,a takżedoskonalącykulturęorganizacjiw kontekście efektywności pracowników i dzielenia się przez nich wiedzą”. Najlepszym potwierdzeniem słuszności tych słów niech będzie fakt ośmiokrotnego wzrostu sprzedaży towarów i usług w ciągu dwudziestu lat istnienia Spółki. Społecznieodpowiedzialni Nie można byłoby mówić o polkowickim przedsiębiorstwie jako wzorowym pracodawcy bez podkreślenia aktywności firmy w pozazawodową działalność. „Mercus” współorganizuje i bierze udział w szeregu imprez w regionie, których celem jest aktywizacja sportowa pracowników oraz spędzanie przez nich czasu w miłej atmosferze. Na szczególną uwagę zasługuje Mercusiada, czyli coroczne obchody powstania spółki, będące okazją do świętowania przez załogę i kadrę jubileuszu firmy w podniosłym, a jednocześnie zabawowym klimacie. PHP „Mercus” realizuje się również w innych, oprócz bycia przykładnym pracodawcą, formach odpowiedzialności społecznej w biznesie. Na jego pomoc mogą liczyć instytucje oświatowe, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, ochrony zdrowia i użyteczności publicznej w regionie. Firma wspiera także domy dziecka i stowarzyszenia charytatywne. Od lat jest sponsorem „Zagłębia Lubin” S.A. (piłka nożna) i MKS „Zagłębia Lubin” (piłka ręczna). KLAuDiuSZŁOPAteCKi

Pracowaćw DZBANK–tobrzmidumnie Z GrażynąIwańską, Dyrektorem Depar tamentu Kadr w DZ BANK Polska S.A., rozmawia Grzegorz Kozicki.

–Gratulujęsukcesu,DZBANK Polska S.A. zdobył tytuł „OdpowiedzialnyPracodawca–Lider Branży Bankowej 2012”. Z pewnościąniejesttoprzypadek tylko efekt ciężkiej pracy orazwłaściwejpostawywobec ważnychkwestii. – Ten tytuł cieszy nas bardzo, bo potwierdza, iż przyjęty u nas model polityki personalnej jest właściwy. Pracownicy są kluczowym źródłem sukcesu każdej firmy, dlatego nieustannie inwestujemy w ich rozwój, podnoszenie kwali fi ka cji czy do brą at mos fe rę w pracy. Zależy nam na utrzyma niu po zy cji atrak cyj ne go pracodawcy i zagwarantowaniu pracownikom poczucia bezpieczeństwa, a także satysfakcji z pracy w naszej instytucji. Stawiając bowiem na pracowników, ich umiejętności i kwalifikacje, stawiamy tym samym na jakość obsługi oraz zadowolenie naszych klientów.

–Jakiwpływna rozwójfirmy i jejpozycjęrynkowąma szerokorozumiana wysokajakość zatrudnienia? – Przetrwanie firmy na konkurencyjnym rynku w dużym stopniu zależy od tego czy zmiana sposobu jej działania nadąża za gwałtownymi zmianami w otoczeniu rynkowym i czy firma dostosuje się do oczekiwań klientów. Do tego niezbędni są wysoko wykwalifikowani pracownicy. W relacjach z nimi kierujemy się uczciwością oraz przestrzeganiem obowiązującego prawa. Pomagamy im w indywidualnym rozwoju, budujemy poczucie bezpieczeństwa, eliminujemy biurokrację, a także sformalizowane procedury, opieramy się na wysokich kompetencjach pracowników i otwartej komunikacji. To zaś ma swoje przełożenie na postawy pracowników, ich zadowolenie, a w konsekwencji jakość zatrudnienia. Stawianie na jakość i rozwój kompetencji pracowników nie przyniosłoby takich rezultatów, gdyby nie model kultury organizacyjnej przyjęty w firmie. Dzięki systemowi kompleksowego zarządzania jakością (program Total Quality Management), każdy aspekt działalności firmy jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia jakościowego. – Jakie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności oferujeDZBANKswojejkadrze? – Mamy bardzo bogaty program szkoleń i indywidualnych programów rozwojowych, finansujemy studia podyplomowe i staże zagraniczne. Warto podkreślić, że przy realizacji szkoleń wykorzystujemy także wsparcie unijne – nasz Bank

już po raz drugi został beneficjentem środków unijnych na szkolenia dla pracowników. Szerokie możliwości podwyższania swoich kompetencji – poprzez szkolenia oraz wsparcie w samodoskonaleniu i edukacji – oferujemy pracownikom każdego szczebla organizacji. Dotyczy to zwłaszcza obszarów strategicznie ważnych dla Banku – bankowości korporacyjnej obsługującej średnie i duże firmy, bankowości prywatnej świadczącej usługi na rzecz klientów indywidualnych, a także obszaru ryzyka kredytowego. To na pracownikach tych obszarów spoczywa ciężar kontaktu z klientami, którzy poszukują indywidualnego traktowania i akceptują adekwatne ceny produktów. Od nich zależy więc to, czy klienci widzą w nas solidnego, rzetelnego i odpowiedzialnego partnera w biznesie. –Czyw firmiefunkcjonujepozapłacowysystemmotywacyjny? – Tak i to bardzo bogaty. Obejmuje m.in. takie elementy jak premie pieniężne (premia roczna oparta na zasadach MBO), ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników i ich rodzin, miejsca parkingowe, karty kredytowe, telefony komórkowe, samochody służbowe i limity na paliwo. Naszym pracownikom i członkom ich rodzin zapewniamy też prywatną opiekę medyczną (w tym pełną stomatologię, rehabilitację, fizykoterapię) z dostępem do wszystkich prywatnych sieci placówek medycznych (ok. 1000 placówek medycznych na terenie kraju) oraz fi-

nansujemy zakup okularów do pracy przy komputerze. Oferujemy też ciekawe świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wczasów, wynajem kortów tenisowych i boisk do gry w koszykówkę czy piłkę nożną) oraz – w ramach systemu Benefit – karnety do obiektów sportowo-rekreacyjnych. –A coz kwestiąintegracjizałogi,działańmającychna celu wzmocnienie utożsamiania się ludzinietylkoz współpracownikami, ale przede wszystkim z samąfirmą? – Integracji pracowników sprzyjają m.in. organizowane przez nas imprezy integracyjno-szkoleniowe czy spotkania wigilijne. Staramy się ich także włączyć w działania dotyczące całego Banku, jego strategii rozwoju, bo to najlepszy sposób, by ludzie mogli identyfikować się z firmą, w której pracują. Przykładem jest cho ciaż by pro gram TQM, o którym wspomniałam powyżej. W jego ramach to właśnie pracownicy Banku wypracowali misję i wartości Banku. Wzmocnieniu identyfikacji służą także działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, jak np. wewnętrzny biuletyn informacyjny dla pracowników, szeroko informujący nie tylko o tym, co się dzieje w firmie, ale także o sprawach takich jak śluby pracowników czy narodziny dziecka. Nasi pracownicy jednoczą się także mocno wokół działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Z myślą o lepszej przyszłości

Innowacyjna Proama Swarzędz – miejsce wielu inwestycji Rozmowa z RoBERTEm SoKołowSKIm, Dyrektorem Generalnym Proama.

KrakowskafirmaRegis Sp.z o.o.od prawie 20latzajmujesię wsparciemtechnologicznymdlaprzemysłuspożywczego.Jednymz celówstrategicznychSpółkijestwprowadzanieinnowacyjnychrozwiązań.UzyskanytytułRynkowegoLideraInnowacji 2012– Jakość,Kreatywność,Efektywnośćjestpotwierdzeniem proinnowacyjnegokierunkudziałalnościfirmy. Z Właścicielem firmy, Prezesem Zarządu BogUSławEmachIngEREm, rozmawia Karolina Jałowiec. – Główną ideą działalności Regis jest innowacyjność produktowa. Jakie marki znajdują się w portfolio firmy? – Jesteśmy właścicielem oraz producentem trzech marek: ACTIVLAB, SMAKOVITA i VETFOOD. Obejmują one odpowiednio: żywność funkcjonalną i suplementy diety dla osób aktywnych, przyprawy i środki funkcjonalne dla branży mięsnej oraz karmę specjalistyczną oraz suplementy diety dla zwierząt domowych. W ramach każdej linii produktowej prowadzimy szeroko zakrojone prace naukowo-badawcze. – Które z prowadzonych działań mają największe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa? – Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia odpowiedniej oferty produktów, powstałych w wyniku prowadzonych prac badawczo-naukowych. W obszarze marki ACTIVLAB dotyczy to np. wynalazku na otyłość. W dzisiejszych czasach kłopoty z nadwagą są problemem globalnym, co potwierdzają statystyki prowadzone w wielu krajach. Nasz produkt dotyczy kompozycji dietetycznej specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania w otyłości i chorobach metabolicznych. W ramach marki SMAKOVITA natomiast, przedmiotem naszych badań REKLAMA

REKLAMA

jest wykorzystanie surowców ubocznych w Zakładach Przetwórczych. Finalny produkt podniesie walory fizyczne i chemiczne produkowanego wyrobu mięsnego, poprawi białkowość produktów, a co za tym idzie zwiększy rentowność produkcji w zakładach przetwórstwa mięsnego. – Na jakim etapie znajduje się projekt dotyczący preparatu na otyłość? – Myślimy już o wdrożeniach rynkowych i dlatego prowadzimy rozmowy z firmami farmaceutycznymi na temat akwizycji. Trudno byłoby nam budować w tej konkurencyjnej branży pozycję od początku, dlatego chcemy zrealizować plan zakupu udziałów w firmie farmaceutycznej z dobrą pozycją rynkową. Zastanawiamy się również nad przejęciem brandów w tym segmencie rynku. – Jakie są Państwa plany na przyszłość? – Z pewnością będziemy iść naprzód w sferze badań naukowych, produkcji i marketingu produktów. Patrzymy w przyszłość z entuzjazmem, motywacją i pewnością siebie – w ten sposób myślimy o trzeciej dekadzie istnienia Regis. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby sprostać wyzwaniom jakie przyniesie przyszłość.

www.regis.com.pl

C3

– Proama jest nową marką na rynku polskim. Jakie innowacyjne produkty i usługi firma proponuje klientom? – Proama jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą ubezpieczeniową w Polsce, która w ciągu 9 miesięcy zdobyła 200 tys. klientów. Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest innowacyjność. Postawiliśmy sobie za cel, że nie uruchamiamy kanału czy produktu, jeżeli nie możemy być bardziej innowacyjni niż inne firmy. Obecnie w naszej ofercie znajdują się pakiety OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, ta kich jak NNW Ko mu ni ka cyj ne, Super Assistance czy Ochrona Prawna. Proama wyróżnia się na rynku, proponując zniżkę bonus-malus w wysokości nawet 70% dla bezszkodowych kierowców. Wdrażając te elemen ty Pro ama jest pio nie rem na polskim rynku ubezpieczeniowym. Staramy się także być innowacyjni w stosunku do naszych partnerów biznesowych, aby współpraca przebiegała wzorcowo. Dla agentów wdrożyliśmy pierwszy zupełnie pozbawiony papieru i zbędnych raportów proces sprzedaży polis. – W ofercie mają Państwo również spe cjal ny ro dzaj Ubez pie cze nia od Utraty Pracy. Czym wyróżnia się ono na tle konkurencji? – Produkt ten jest pierwszym na polskim rynku tego typu ubezpieczeniem,

dedykowanym specjalnie dla właścicieli pojazdów, stanowiącym uzupełnienie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych Proama. Klienci otrzymują ochronę na wypadek dwóch rodzajów zdarzeń: utraty pracy oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W razie utraty pracy, Proama zwraca koszt zakupu paliwa do ubezpieczonego pojazdu, a także koszt badania technicznego oraz pokrywa wartość raty lub całej składki za ubezpieczenie komunikacyjne w Proama. W przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. – Priorytetem dla marki Proama jest wysoka jakość obsługi. W jaki sposób tę jakość Państwo osiągają? – Nowym rozwiązaniem na polskim rynku jest wprowadzenie przez Proama dedykowanego Osobistego Doradcy dla klientów, którzy wybiorą zakup polisy przez Internet lub telefon. Osobisty Doradca pełni taką samą funkcję jak agent, co oznacza, że pomaga dobrać ofertę dostosowaną do potrzeb klienta i jest do dyspozycji klienta w czasie trwania ubezpieczenia. Klient może się skontaktować z Osobistym Doradcą poprzez bezpośredni adres e-mail oraz dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Proama, bezosobowa infolinia stwarza klientom problemy, dlatego wolą kontakt z konkretnym doradcą, którego imię i nazwisko znają i który ich zna. W przy pad ku za ku pu po li sy u agenta, za wysoką jakość obsługi odpowiada właśnie agent. – Proama została uhonorowana tytułem Rynkowy lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, efektywność. Jak Pan skomentuje ten fakt? – Bardzo nas cieszy to wyróżnienie, gdyż odzwierciedla ciężką pracę naszego zespołu oraz naszą aspirację bycia najbardziej nowoczesną organizacją wśród tradycyjnych firm ubezpieczeniowych. MAGdAleNA AdAMSKA

Swarzędz,miastoi gminagraniczącezestolicąwielkopolski, tomiejsce,którewybrałona swojenajnowszeinwestycjekilkadziesiąt firm z kapitałem zachodnim, wśród nich są m.in. Volkswagen,BPorazR.Twining&company,StenaRecycling. ProinwestycyjnapolitykawładzlokalnychzaowocowałaprzyznaniemmiastuSwarzędztytułuodpowiedzialnySamorząd 2012. Miasto Swarzędz posiada doskonałą lokalizację do prowadzenia biznesu czego dowodem nie są tylko inwestycje Volkswagena, BP czy R. Twining & Company, a także setek średnich i małych podmiotów gospodarczych, głównie z branży handlowej oraz tradycyjnej dla Swarzędza – stolarskiej i tapicerskiej. W południowej części miasta, władze lokalne stworzyły dużą, nadal rozbudowującą się podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Największymprzedsięwzięciem w tym obszarze jest budowa wiaduktu łączącego Specjalną StrefęEkonomicznąz drogąkrajową nr 92.Wiadukt,przebiegającynad trasąkolejową,pozwolina obsługękomunikacyjnąstrefyekonomicznejz pominięciem terenów mieszkaniowych. Inwestycja o wartości ok. 42 mln zł jestrealizowanadziękiwsparciuMinisterstwa Infrastruktury, zaangażowaniu Powiatu Poznańskiego oraz środkom własnym Gminy – mówi Anna Tomicka, Burmistrz Gminy Swarzędz. Kompleksowe rozwiązania proinwestycyjne powodują podnoszenie atrakcyjności terenów, których atutem nie jest już tylko bliskość Poznania i ważnych szlaków komunikacyjnych. Swarzędz to również miejsce gdzie przybywa mieszkańców, tworząc tym samym dobre zaplecze do nowych inwestycji. Aglomeracja poznańska, w której największą gminą, obok Poznania jest Swarzędz, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów, nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Intensywne prace dotyczą również zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz. W ubiegłym roku uchwa-

lono studium uwarunkowań przestrzennych, w którym przewidziano lokalizację nowych terenów inwestycyjnych w rejonach o szczególnych walorach komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Aby skrócić proces realizacji inwestycji, kolejnym etapem jest uchwalenie planu zagospodarowania, który znacząco określi precyzyjnie przeznaczenie poszczególnych terenów. – Trwająrównieżpracenad zintegrowanymi dworcamiprzesiadkowymiw Swarzędzuorazw Kobylnicy,umożliwiającymisprawnydojazdmieszkańcomoraz pracownikomzlokalizowanychna tym tereniefirm.Dworzeckolejowyw Swarzędzubędziemieścićsiedzibęstraży miejskiej,pogotowiaratunkowegooraz straży pożarnej. Budowa ma zakończyć się w 2013 roku – dodaje Pani Burmistrz. Znaczącym efektem prac w Gminie jest również pozyskanie środków unijnych w ramach inicjatywy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, co pozwoliło na budowę 67 km sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt o wartości ok. 74 mln zł, usprawni uzbrojenie terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych oraz przemysłowych. Sprawne zarządzanie gminą, orientacja proinwestycyjna, poszerzanie terenów inwestycyjnych oraz otwartość i przychylność urzędników powodują, iż Gmina Swarzędz w pełni zasługuje na tytuł Odpowiedzialny Samorząd 2012. MAGdAleNA AdAMSKA

REKLAMA


C4

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Każdy człowiek jest ważny Z MarkieMPikułą, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, rozmawia Grzegorz Kozicki. – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu to laureat tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Branży Komunikacji Miejskiej 2012. Gratuluję. Jak przyjmuje Pan tak prestiżowe wyróżnienie? – Tytuł ten zobowiązuje nas to do dalszej odpowiedzialności wobec pracowników. Doceniono kompleksowe działania Spółki nakierowane na pracownika, jego zawodowy rozwój, budowanie przyjaznej atmosfery w pracy, a także w miarę potrzeb pomoc w życiu prywatnym. Komunikacja publiczna to specyficzna dziedzina działalności, w której człowiek nie może być przysłaniany przez wskaźniki ekonomiczne. Pracujemy dla dobra ludzi, staramy się o jak najlepszą kondycję finansową firmy, aby móc coraz lepiej wykonywać zadania przewozowe. Nie zapominamy jednak o tym, że dla dobra ludzi to znaczy także dla dobra naszych pracowników. Inwestycja w kapitał ludzki zwraca się jako kapitał rzeczywisty, to dobra inwestycja w firmę. – Jakim pracodawcą zatem jest PKM w Sosnowcu? – Myślę, że biorąc pod uwagę lokalny rynek pracy – atrakcyjnym. Świadczy o tym duża liczba chętnych do podjęcia u nas zatrudnienia. Jesteśmy konkurencyjni nie tylko ze wzglę du na ofe ro wa ne wy na gro dze nie, ale rów nież ze względu na uczciwe traktowanie naszych pracowników. Dużym zainteresowaniem cieszy się też oferowany naszej kadrze cały pakiet środków motywacji pozapłacowej w postaci: bonów towarowych, biletów do ki-

na, teatru, na imprezy sportowe i okolicznościowe, atrakcyjnej oferty zbiorowego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, nowoczesnej formy szkoleń motywujących i integrujących kadrę przedsiębiorstwa, corocznych festynów dla całej załogi, a także imprez z okazji dnia dziecka dla dzieci pracowników. Dla pracodawcy każdy pracownik jest ważny i zasługuje na sprawiedliwe potraktowanie zarówno kiedy się wyróżnia, jak i kiedy odstaje na minus od przeciętnej. Wspólnie z organizacjami związkowymi staramy się odpowiedzialnie podchodzić do każdego człowieka. – Praca w tej branży to w pewnym sensie służba lokalnej społeczności. W przypadku kierowców, to codzienny kontakt z setkami ludzi. Można więc założyć, że pracownicy są najważniejszą wizytówką firmy, bo to na podstawie ich postawy i jakości wykonywanej pracy jest oceniana cała spółka... – To prawda. Kierowca autobusu to nasz pracownik, który obrazowo rzecz ujmując jest „na pierwszej linii frontu”. Z jednej strony jest on niejako wizytówką naszej firmy i przez pryzmat kontaktu z nim pasażerowie oceniają niejednokrotnie naszą działalność, z drugiej strony kumuluje on na sobie emocje naszych klientów nie tylko pozytywne, z którymi musi sobie w sposób kulturalny poradzić. Wymaga to od kierowcy naprawdę niepospolitej odporności psychicznej, tym bardziej, że pasażerowie nieraz obciążają go odpowiedzialnością za zdarzenia od niego niezależne. A przy tym wszystkim najważniejsze jest bezpieczne dowiezienie naszych klientów do celu. – Podróżujący oceniają nie tylko jakość obsługi, ale także jakość pojazdu, którym się poruszają.

REKLAMA

Ciepło 2012...

Jak ocenia Pan jakość posiadanego taboru? – Stale staramy się odbudowywać tabor autobusowy. Kupujemy zarówno nowe, jak i używane pojazdy, w ramach naszych i właścicieli możliwości. W ostatnich kilku latach radykalnie zmieniło to nie tylko obraz, ale i jakość wykonywanych przez Spółkę usług. Nasze usługi świadczymy bardziej komfortowo, na wyższym poziomie, co szczególnie docenią osoby niepełnosprawne, kobiety i dzieci. Eksploatujemy jeszcze niewielką ilość najstarszych Ikarusów, ale przy tempie zakupów takim jak dotychczas, powinniśmy uporać się z ich wymianą w ciągu najbliższych dwóch lat. Dla przykładu – w bieżącym roku zakupiliśmy 24 autobusy. Są to pojazdy używane, z lat 20032005, w bardzo dobrym stanie technicznym, dla pasażera praktycznie nie do odróżnienia w użytkowaniu od autobusu nowego. – Czy rok 2013 będzie rokiem inwestycji w przypadku Państwa Spółki czy raczej utrzymaniem w należytym porządku obecnego stanu rzeczy? – W dal szym cią gu bę dzie my dążyć do odnawiania taboru autobusowego i wyeliminowania z eksploatacji najstarszych, nieprzystających do XXI wieku autobusów. Chcemy ten cel realizować przede wszystkim ze środków własnych, a także podejmować będziemy działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych i dokapitalizowania przedsiębiorstwa przez gminy, będące jego właścicielami. Te wspólne działania mam nadzieję przyniosą efekty odczuwalne dla naszych klientów.

...pod tym hasłem kryje się Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2012, którego pełne zestawienia prezentujemy poniżej. Niestety pomimo wielkich zmian, milionowych inwestycji i coraz większej proekologiczności w codziennej pracy jest to ciągle mocno niedoceniana branża. W przygotowaniu zestawienie liczyły się takie aspekty jak: zaawansowanie technologiczne, polityka inwestycyjna i ekonomiczna, przyjazność dla środowiska oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji o Rankingu, jego metodologii i laureatach na stronach www.strefa-gospodarki.pl 1. SPEC S.A. w Warszawie Szczecińska Energetyka 2. Cieplna Sp. z o.o. MPEC S.A. w Krakowie 3. 4.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. MEC Sp. z o.o. w Koszalinie PEC S.A. w Kaliszu

5. WPEC S.A. w Legnicy MPEC S.A. w Tarnowie 6. PEC Geotermia Podhalańska S.A. 7. PEC Sp. z o.o. w Suwałkach 8. LPEC Sp. z o.o. w Lublinie 9. PEC – Gliwice Sp. z o.o. 10. MEC Piła Sp. z o.o. Od Redakcji: w numerze z dnia 05.10.2012 r. w prezentacji laureatów Rankingu wkradł się błąd. Prawidłową kolejność tegorocznej edycji Rankingu prezentujemy w powyższej tabeli, za błąd Redakcja serdecznie przeprasza.

Niezawodni i kreatywni Obsługa na wysokim poziomie Z krZYSZTOFeM kOłODZieJSkiM – Dyrektorem Zarządzającym firmy Stralfors Sp. z o.o. rozmawia Klaudiusz Łopatecki

– Panie Dyrektorze, gratuluję zdobycia tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2012. W jaki sposób postrzegają Państwo odniesienie tego sukcesu? – Bycie laureatem programu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2012 to ogromne wyróżnienie, które jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że tak naprawdę to nasi pracownicy stanowią o sukcesie firmy. Działając na wolnym rynku każdy pracodawca ma dostęp do takich samych technologii, zasobów oraz rynków zbytu. Dzięki czemu zatem, niektórzy osiągają większy sukces niż inni? Według mnie – dzięki świadomej polityce i strategii HR, zgodnie z którą pracownik firmy jest kluczowym ogniwem działalności każdego przedsiębiorstwa. – Stralfors funkcjonuje w ciekawej branży. Proszę przybliżyć czytelnikom sylwetkę i profil działalności firmy. – Stanowimy część koncernu PostNord AB, jednego z największych podmiotów świadczących usłu gi pocz to we i lo gi stycz ne w Skandynawii. Jako Stralfors je-

steśmy obecni w 7 krajach europejskich. W naszej ofercie znajdują się liczne rozwiązania pozwalające zarówno na komunikację B2B, jak i B2C – od konwencjonalnego druku offsetowego, który stanowi podstawę naszej działalności, poprzez druk spersonalizowany i transakcyjny wraz z kopertowaniem, usługi z zakresu konfekcjonowania materiałów lub produktów (fulfillment), aż po kompleksowe rozwiązania logistyczne, polegające na dostarczaniu wszelkiego rodzaju korespondencji (od ulotek po faktury) bezpośrednio do skrzynek pocztowych. – Wspominał Pan o znaczeniu, jakie dla nowoczesnej firmy mają kwestie związane z polityką kadrową. Proszę opowiedzieć, jak wygląda to w Państwa przypadku. – Obecnie zatrudniamy ok. 110 pracowników, z czego ponad 75% w formie umowy o pracę na czas nieokreślony. Średnia wieku i stażu to odpowiednio 35 i 7 lat. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to ok. 70% wszystkich pracowników posiada wykształcenie wyższe lub średnie. Systematycznie pracujemy nad równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w naszej firmie. Dlatego za cel postawiliśmy sobie obsadzenie 40% stanowisk kierowniczych przez kobiety. Cel ten chcemy osiągnąć do roku 2015. Obecnie kobiety stanowią już 40% ogółu załogi. Ponadto należy zwrócić uwagę na formę procesu rekrutacji w Stralfors. Opiera się on na w pełni sformalizowanych rozwiązaniach. Pomocne są zarówno wewnętrzne procedury, które ściśle wyznaczają przebieg poszczególnych etapów rekrutacji, jak również kryteria opracowane dla każdego ze stanowisk.

– A czym, wg Pana, wyróżnia się Stralfors na rynku polskim, jeśli chodzi o HR? – Najlepszym przykładem efektywności naszej działalności w tym obszarze jest rotacja zatrudnienia. W ciągu ostatnich 5 lat, z własnej inicjatywy odeszły z pracy zaledwie 2 osoby na średnio 110 osób zatrudnionych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku pracowników nowo zatrudnionych, którzy bardzo często podkreślają jak „inną”, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, firmą jest Stralfors. – Jakie wartości i cele stawia firma przed sobą i swoimi pracownikami? Stawiamy na trzy podstawowe wartości, które stanowią fundament naszej działalności: Niezawodność – dotrzymujemy obietnic, Kreatywność – podejmujemy inicjatywę i Odpowiedzialność – wykazujemy się zaangażowaniem. W odniesieniu do celów stawianych przed firmą i pracownikami, konsekwentnie pracujemy nad realizacją naszej strategii, w ramach której jesteśmy preferowanym dostawcą usług z zakresu dystrybucji informacji i komunikacji. Dbamy o to, aby odpowiednia wiadomość dotarła do odpowiedniego adresata, przez właściwy kanał dystrybucji, w odpowiednim momencie i za konkurencyjną cenę. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik naszej firmy znał i realizował cele firmy. – Dziękuję za rozmowę.

Z reMigiuSZeMBreńSkiM, Prezesem Zarządu Maximus Broker Sp. z o.o., rozmawia Grzegorz Kozicki.

– Gratuluję kolejnego sukcesu, przyznany tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Branży Brokerskiej 2012 to dla firmy Maximus Broker Sp. z o.o. doskonałe podsumowanie tego roku. Jak przyjmuje Pan to wyróżnienie? – Podobnie jak przyznany w 2008 i 2011 roku tytuł Solidny Pracodawca, tak również tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Branży Brokerskiej 2012 cieszy i motywuje do dalszego działania. Cieszy, bo wysiłek włożony w zbudowanie solidnego zespołu pracowników znalazły po raz kolejny uznanie. Motywuje do dalszego działania, bo uważamy, że dbanie o rozwój pracowników to proces ciągły. – Polityka personalna zawsze była wyraźnym atutem Spółki. Dlaczego warto inwestować właśnie w ten segment działań? – Ponieważ tylko profesjonalna kadra jest w stanie utrzymać wysoką jakość obsługi podmiotów, które obsługujemy. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów, podlegających prawu zamówień publicznych. Dlatego nasi pracownicy muszą być specjalistami w zakresie ubezpieczeń,

ale również w zakresie prawa zamówień publicznych. Zapewniamy pracownikom system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Dbamy o dobrą atmosferę w pracy. Wysoko cenimy kulturę osobistą pracowników, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Wszystko to gwarantuje obsługę brokerską na wysokim poziomie. – W przypadku firm brokerskich hasło: „To ludzie tworzą firmę” jest jak najbardziej na miejscu. Proszę przedstawić ogólny profil kadry Maximus Broker. – Wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają wyższe wykształcenie, często prawnicze. Pracownicy obsługujący klientów posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe (m.in. zdany egzamin brokerski). Pracownicy zajmujący się pomocą przy likwidacji szkód naszych klientów, są osobami legitymującymi się wyższym wykształceniem technicznym i długoletnią praktyką w zakresie likwidacji szkód w zakładach ubezpieczeń. Kwalifikacje brokerów są ciągle podnoszone przez udział w różnorodnych szkole niach z za kre su ubez pie czeń i prawa zamówień publicznych. Dodatkowo wiedza praktyczna uzupełniana jest teoretyczną poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych w zakresie ubezpieczeń i zamówień publicznych na renomowanych uczelniach ekonomicznych i prawniczych. – Czym zatem Maximus Broker różni się od innych spółek branży? – Maximus Broker jest jednym z największych brokerów w Polsce. Pracuje u nas 79 pracowników w tym 50 brokerów z indywidualnym podejściem do klienta. Każdy klient ma program ubezpieczeniowy dostosowany do swoich potrzeb. Każdy klient ma wyznaczonego Brokera – opiekuna, który

jest odpowiedzialny za kontakt z klientem, zbadanie jego potrzeb ubezpieczeniowych, określenie ryzyk. Broker czuwa nad prawidłową realizacją umów ubezpieczenia. Jed no cześnie każdy klient korzysta z wieloletniego doświadczenia firmy w obsłudze podmiotów, podlegających prawu zamówień publicznych i ma zapewnione korzystanie z wszystkich autorskich programów ubezpieczeniowych, jakie przez ostatnie lata naszej pracy stworzyliśmy. Maximus Broker różni się od innych spółek z branży rozbudowaną strukturą organizacyjną, co za tym idzie wąską specjalizacją poszczególnych pracowników. W naszej firmie jest wiele biur, a ścisła współpraca pomiędzy nimi, w przypadku każdego klienta, nadzorowana jest przez Brokera – opiekuna. – Panie Prezesie, proszę powiedzieć co czeka Spółkę w najbliższej przyszłości? Kontynuacja dotychczasowej kompleksowej obsługi podmiotów podlegających prawu zamówień publicznych. Od stworzenia programu ubezpieczenia na podstawie potrzeb i ryzyk, poprzez jego wdrożenie, pomoc przy likwidacji szkód, bieżącą obsługę oraz szkolenia przeprowadzane dla klientów. Na naszych klientach jako funkcjonariuszach publicznych ciąży odpowiedzialność w związku z wejściem w życie Ustawyo odpowiedzialnościmajątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Chcielibyśmy rozpowszechnić ubezpieczenie OC funkcjonariuszy, które uchroni ich od finansowych skutków ewentualnych błędów. Oferujemy naszym klientom wynegocjowane z zakładami ubezpieczeń ubezpieczenie odpowiedzialności związanej z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

C5

TeXTrA – innowacyjny partner w logistyce

REKLAMA

FirmaTEXTRAistniejew branżyTSLod 2006roku,natomiastpod nazwąTEXTRAKatarzynaSzczurfunkcjonujena rynkuod roku 2008.Działalnośćrozpoczęłaświadczącgłównieusługispedycyjne orazw ramachsystemuIntrastat.Od początkuswojejdziałalnościintensywniesięrozwija,inwestujew nowetechnologie,systematycznieposzerzającofertęusług,copozwoliłojejna zdobycietytułuRynkowegoLideraInnowacji 2012–Jakość,Kreatywność,Efektywność.

Tajemnica sukcesu firmyTEXTRA tkwi w nastawieniu na klienta. To właśniejegooczekiwaniai chęćsprostania rosnącym wymaganiom rynku są głównym motorem ewolucji firmy–W każdym naszym działaniu reprezentujemy klienta, jego oczekiwania i założenia. Opieramy nasze działania na budowaniu długotrwałych, pozytywnych relacji. Dzięki temu mamy możliwość poznania partnera w biznesie – ułatwia nam to współpracę, współdziałanie. Staramy się o jak najlepszą komunikację w zespole, która przekłada się na szybkie rozwiązywanie wszelkich niejasności i wątpliwości naszych klientów. Duży nacisk kładziemy na budowanie zaufania do marki i cały czas pracujemy na szacunek, nie tylko naszą postawą i zachowaniem, ale też okazywaniem tego szacunku innym. Takie indywidualne podejście pozwoliło nam na zbudowanie firmy, która szczyci się wieloletnią współpracą z kontrahentami –mówiwłaścicielkafirmy,katarzyna Szczur. W związkuzestalerosnącymioczekiwaniamii wymaganiamirynkuinnowacyjnośćorazwdrażanienowych

rozwiązań,przedewszystkimkomunikacyjnych,stanowiłyjedenz priorytetów firmy TEXTRA od chwili jej powstania.Aby wymienić tylko kilkaz nich:polepszonoinfrastrukturę informatyczną, wprowadzono terminaleIP,którepozwoliłyna cyfryzacjępołączeńtelefonicznych,ułatwiły tym samym połączenia międzyoddziałami,a takżeobniżyłyich koszty;zainwestowanow nowe,lepsze łącze internetowe oraz serwer, któryznaczącowpłynąłna kompleksowośćprocesuarchiwizacjidanych; zwiększonoi zmodernizowanoprzestrzeńbiurową,poprawiająctymsamymkomfortpracyi umożliwiając podzielenie kadry pracowniczej na działy.Ważnaokazałasięprzebudowa strony internetowej www.textra.com.pl– umieszczonetamzdjęcia zespołu są bardzo istotne przy budowaniupozytywnychrelacji z klientami, a także wpływają na rozpoznawalnośći zaufaniedo marki. Także świadczenie usług w ramachsystemuIntrastatjestjednym z czynników wyróżniającym firmę TEXTRAwśródinnychfirmz branżyTSL.Intrastatjestsystememstatystyki handlu towarami pomiędzy państwamiczłonkowskimiUniiEuropejskiej. Dzięki niemu przekazywanesąinformacjeprzedsiębiorców o dokonanymprzywozielubwywozietowarówmiędzykrajaminależącymi do Wspólnoty Europejskiej. Wszystkie dotychczasowe zmiany, inwestycjespowodowałyzharmonizowaniedziałańoperacyjnych,skróciły czas przygotowania dokumentów,umożliwiłyciągłemonitorowanie przesyłekprzezosobyzainteresowane.–Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku ważne jest, aby w innowacyjności pokładać nadzieje

na rozwój firmy i podniesienie jej znaczenia w branży TSL w kolejnych latach –twierdziwłaścicielkafirmy TEXTRA.Zakresświadczonychusług wzbogaciłsiętymczasemo magazynowanie,spedycjęmorską,oceaniczną oraz lotniczą. Rozszerzenie to umożliwiło zaoferowanie kompleksowychusługlogistycznychw każdym porcie na całym świecie, a co za tymidzieprzyczyniłosiędo znacznego rozbudowania bazy klientów firmy,tymsamympozytywniewpłynęło na jej postrzeganie w oczach dotychczasowychklientów.–Na początku 2012 roku znacznie rozszerzyliśmy także polisę Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora oraz wprowadziliśmy polisę Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika – zaznaczawłaścicielKatarzynaSzczur.– Wprowadzenie dodatkowych klauzul dotyczących ubezpieczenia od kradzieży, rabunku, wyłudzenia pozwoliło nam w lepszym stopniu zabezpieczyć towar klienta od wszelkich niebezpiecznych zdarzeń jakie mają miejsce w naszej branży. Od 2011 roku oferujemy bardzo konkurencyjne stawki dotyczące ubezpieczeń Car-

go. Fakt ten pozwolił na rozszerzenie pakietu oferowanych świadczeń, a przede wszystkim zwiększył bezpieczeństwo towaru, także jeśli chodzi o szybką wypłatę odszkodowania w przypadku powstania szkody. RozszerzeniepolisyOCSo wspomniane powyżej klauzule, dotyczące ubezpieczeniaod kradzieży,rabunku,fałszywegoprzewoźnika,wydaniaprzesyłkiosobienieupoważnionej,zaboru jest mało spotykanym ubezpieczeniemw branżyTSLi bezwątpienia jest kolejnym czynnikiem sprawiającym,żeTEXTRAjestzauważana i docenianana tlekonkurencji. Atuty,na jakieniewątpliwienależy zwrócić uwagę, a które czynią z firmyTEXTRAfirmęszczególną, konsekwentniebudującąswojąmarkę, to rzetelność, uczciwość, elastyczność i szybkość w działaniu. Wartościtesprzyjająbudowaniudługotrwałych relacji opartych na zaufaniu.W praktyceprzejawiasięto między innymi w sposobie świadczenia usług, gdzie jeden człowiek jestodpowiedzialnyza określonego klienta i wiele spraw związanych z realizacjądedykowanejmuusługi.

Dużeznaczenie,opróczinnowacyjności,dlarozwojufirmymaodpowiednia polityka kadrowa, stałe i ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników.Inwestycjew kapitał ludzkisąbowiemdlakadryzarządzającej najważniejszym czynnikiem w drod ze do sukc es u. – Nieustannie podnosimy swoje kompetencje poprzez cykl szkoleń z tema ty ki bran żo wej, umie jęt no ści miękkich i twardych. Szkolenia organizowane są wewnątrz firmy poprzez organizowanie testów kompetencyjnych dla zespołu, korzystamy również z usług firm zewnętrznych. Branża usługowa, w której działamy, w sposób szczególny wymusza dbałość o kompetencje pracowników. Stopień konkurencji w sektorze TSL jest na tyle duży, iż sprawia, że mogą się w nim utrzymać jedynie podmioty świadczące usługi na najwyższym poziomie. A to może zapewnić tylko dobrze wyszkolona i zmotywowana kadra –tłumaczywłaścicielka. Zdobycie tytułu Rynkowy Lider Innowacji – Jakość, Kreatywność,

Efektywność 2012, a tym samym znalezienie się w elitarnym gronie najbardziejinnowacyjnychfirmw PolscepodkreśladotychczasowesukcesyfirmyTEXTRA,jejdynamiczny rozwój,jegodobrykierunek,a także stabilnośćrynkową,konkurencyjność i solidność firmy. – Nagroda ta, to przede wszystkim duże wyróżnienie oraz powód do dumy i satysfakcji z naszej codziennej pracy –konkludujeKatarzyna Szczur.–Jest to efekt realizacji wielu pomysłów, projektów, które w ostatnich latach udało nam się z sukcesem zakończyć. Jestem przekonana, iż jest to również motywacja dla całego zespołu TEXTRA do ciągłego rozwoju, poszukiwania nowych rozwiązań z korzyścią dla naszych klientów oraz nas samych. DoMinikA koZik

Z pasją ku innowacji Miarąinnowacyjnościkrajówjestilośćzgłoszeńpatentowychprzypadającychna 1mieszkańcakraju.Polskaplasujesiętuna dalekim 31miejscu.Poziominnowacyjnościw naszymkrajuniejestzatemimponujący.Sąjednakpolskieprzedsiębiorstwa,którez powodzeniemzdobywająrynkiEuropyZachodniej–będącew czołówceinnowacyjności–dziękiwprowadzaniuinnowacyjnymproduktomi rozwiązaniomwypracowanymwewłasnychbiurachkonstrukcyjno-rozwojowych.Najlepszymprzykłademjestkrajowyproducentaparaturypomiaroweji łączeniowej–GrupaApator. Branża,w którejod latkoncentrujeswojądziałalnośćGrupaApator, rozwija się głównie dzięki innowacjom, zaś siłę firmy, jej przewagęrynkowąbudujesięw oparciuo nowoczesnąmyśltechniczną. Apator działa w branży metrologicznej,dostarczającna rynekwysokiej klasy urządzenia oraz system y pom iar ow e. W ram ach kompleksowejofertyfirmaprodukuje urządzenia pomiarowe dla wszystkich mediów użytkowych (energiaelektryczna,woda,ciepło i gaz),tworzyrozwiązaniaumożliwiające transmisję i gromadzeniedanychodczytowychoraznarzędziado ichanalizy. To właśnie dzięki inwestycjom w nowe technologie, działalność R&Di antycypacjirynkowychtrendów,a takżepasjido tworzeniainnowacjiGrupaApatordynamicznie sięrozwija,zwiększającskalędziałaniai umacniającpozycjęna strategicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodnieji Zachodniej.Dziś Grupę współtworzy aż 15 spółek powiązanychkapitałowo,mających siedziby na terenie kraju oraz

Hala produkcyjna

w Niemczech,Rosji,Czechach,WielkiejBrytaniii na Ukrainie. Abyutrzymaćtrendwzrostowy oraz pozycję lidera rynku,Apator wciążposzerzaportfolioofertowe, wprowadzającnowegeneracjeproduktów, polepszając pakiet usług, intensyfikując prace rozwojowe i badawcze. Zarząd firmy konsekwentniebudujeprzewagękonkurencyjnąfirmyinwestującz jednej strony w nowy park maszynowy, nowoczesne linie technologiczne i narzędzia optymalizujące procesyprodukcyjne,z drugiejzaśstawiana ludzi.Firmazatrudnia 128 konstruktorów–autorówponad 200 patentów, wynalazków i wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Polscei poza granicami. Jedną z najważniejszych inwestycji 2011 roku było wybudowanie nowoczesnego centrum produkcyjno-rozwojowego Apator SA w uprzywilejowanej dla inwestorówPomorskiejSpecjalnejStrefie Ekonomicznej.Tastrategiczna decyzjazostałapodyktowana chęcią jeszcze intensywniejszego rozwojufirmy,a takżepotrzebąoptyma-

Nowy zakład Apator SA w Ostaszewie k. Torunia

Nowoczesny biurowiec Apator SA w Ostaszewie

lizacji i centralizacji wybranych procesówprodukcyjnychw ramach GrupyApator. W nowychhalachprodukcyjnych usprawniono procesy technologiczne,uruchomionom.in.nowoczesną, zautomatyzowanąlinięmontażui legalizacjiliczników,coprzełożyłosię na zwiększeniemocyprodukcyjnych oraz obniżenie kosztów wytworzeniaproduktów.Zgodniez wdrożoną w firmiefilozofiąLean Manufacturing znacznemuskróceniuuległydrogiprzepływumateriałówi częścipo-

łuinformacjipozwalającychdostawcom i odbiorcom świadomie oraz ekonomicznie zarządzać mediami użytkowymi.Toczęśćświatowego projektupod nazwąsmart grid. Apator we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi, bazując równieżna doświadczeniufirmzrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu PrimeAlliance, przeprowadził już z powodzeniem pierwsze kompleksowewdrożeniana terenie krajuelementówinteligentnejsieci. Apatorwprowadzana rynekkolejneinnowacje.Właśniedebiutuje na rynku moniTorus – nowoczesne narzędzie umożliwiające wielopoziomowezarządzaniezużyciem energii w przedsiębiorstwie. Systemdostępnyon-linepozwalana bieżącoanalizowaćkosztyponiesione na zużycie mediów użytkowych, wskazuje newralgiczne miejsca i punktyw przedsiębiorstwie,których optymalizacja jest wymagana do obniżeniabieżącychkosztów i zaplanowaniawydatkóww przyszłości.MoniTorustoprzedewszystkim świadome zarządzanie i skuteczna optymalizacja przynosząca

Stacja legalizacji liczników energii elektrycznej

między kolejnymi operacjami technologicznymi, a wydajniejsze technologiei zoptymalizowanytransport wewnątrzzakładowygenerująmniejszeniżdotychczaszużyciemediów. Wymiernekorzyściprzyniosłyzastosowanew nowymobiekcierozwiązania prośrodowiskowe: energooszczędnysystemoświetlenia,sterowania żaluzjami,ogrzewaniai klimatyzacji z odzyskiemciepła,czysystemodzyskiwaniawodydeszczowej. Apatorinwestujetakżew nowoczesną infrastrukturę i systemy informatyczne. W nowej siedzibie wybudowana została profesjonalna serwerownia,spełniającenajwyższe normy bezpieczeństwa.Trwają pracenad wprowadzeniemsystemu CRM, firma rozwija nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania produkcją, logistyką i gospodarką magazynową. Docelowo zarządzaniegrupąkapitałowąbędziew pełni wspomagane nowoczesnymi systemamiinformatycznymi. Dziś Grupa Apator koncentruje wysiłkina opracowaniuinteligentnych urządzeń pomiarowych oraz nowoczesnejinfrastrukturyprzesy-

przedsiębiorcom wymierne korzyści–zmniejszona ilośćzużytejenergiioznaczadużoniższekosztyprowadzenia działalności, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie złejkoniunkturyna rynkui rosnącychcenmediówużytkowych. W swojej działalności pozabiznesowejApator również skoncentrowałdziałaniana wspieraniurozwoju i innowacyjności. Dlatego aktywnośćsponsorskafirmyzostała nakierowana na ludzi młodych, zdolnych i utalentowanych. Firma uruchomiła program stypendialny Pasjopolis skierowanydo młodych pasjonatów,przejawiającychszczególneuzdolnieniaw dziedzinienaukścisłychorazhumanistycznych. W ramachkolejnychedycjiprogramu firma ufundowała 20 stypendiówfinansowychdlauzdolnionej młodzieżyz Toruniai Poznania. MonikA PieTkiewicZ Biuro MArkeTingu APATor SA

#09 06.11.2012  
#09 06.11.2012  
Advertisement