Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 9 (30) 28 października 2013 r.

Na czele innowacji tOPEX – nr 1 wsród polskich narzędzi Założonaw 1988rokufirmaLAKMA,specjalizujesięw szerokorozumianejchemiigospodarczeji profesjonalnej,budowlanejorazsystemachdociepleń.Śląskieprzedsiębiorstwood latniezwalniatempa, będącjednymz liderówna rynkukrajowymi europejskim.NajbardziejznanymproduktemLAKMYjestSIDOLUX–najczęściejstosowanypłyndo myciapodłógw Polsce.Dewiząfirmyjestciągłyrozwój nowychtechnologiiorazproduktów,a takżetroskao środowisko. Bazującna 25latachdoświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu produktów–LAKMAwprowadziławiele nowych, innowacyjnych linii, jak Perlux i Preseptol oraz proekologicznąserięGreen Vision. W bieli i w kolorze Perlux tojedynew Polscesuperskoncentrowanekapsułypiorące,któredziękihybrydowejtechnologiiłącząw sobienajlepszecechyproszków i żelido prania.Innowacyjnareceptura hybryd sprawia, że Perlux nie tylko pierze, ale również odplamia i chronitkaniny,zmiękczawodę,a nawet dba o elementy grzejne pralki. Zawarte w kapsułce Perlux White bezpiecznezwiązkiwybielającena bazie tlenu chronią tkaniny przed szarzeniem,natomiastPerlux Color posiadaaktywnypolimerzapobiegający przebarwieniompodczasprania. Ekologiczna czystość LAKMA wprowadziła również na rynek serię produktów czyszczącychGreen Vision,przyjaznychzdrowiui środowisku.Ichrecepturyopierają się na surowcach pochodzenia naturalnego,dziękiczemusąonebiodegradowalne,delikatnedlaskóryrąk, pozbawione substancji uczulających orazinnychskładnikówźlewpływającychna zdrowie. Dla profesjonalistów FirmaLAKMA,pozabogatąofertąpreparatówczyszczącychdlaklientaindywidualnego,oferujecałąpaletęprofesjonalnejchemiikierowanej do użytkownikówinstytucjonalnych. Każdy,ktopoważniemyślio wysokichstandardachhigienicznychoraz R EKL AM A

nienagannejczystościw swojejfirmie lub placówkach użyteczności publicznej,powinienkorzystaćz produktów serii Preseptol. To opatentowanyi niezwykleinnowacyjnypreparat, który dzięki synergetycznej mieszaniniesubstancjibiobójczych, nietylkonabłyszczai pielęgnuje,ale tworzypowłokębiobójcząi grzybobójcząna czyszczonejpowierzchni. Jest przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, domach opieki, obiektach gastronomicznych,czyhotelowych. Najlepsi z najlepszych Prezes firmy LAKMA – Józef Ziętek, powiedział kiedyś: źródłem sukcesuzawszejestklient.Słuchanie klienta, przewidywanie jego obecnych jak i przyszłych potrzeb, jest podstawowym wyznacznikiem działań LAKMY. Dzięki temu produkty sąbezpieczne,skutecznei wygodne w użyciu. Jednym z najnowszych osiągnięć LAKMY jest otrzymanie tytułu Rynkowego Lidera Innowacji 2013–Jakość,Kreatywność,Efektywność. MarCiN LustiG

W trakcieponad 20-letniejobecnościna rynkuTOPeXstałsięnajmocniejsząpolskąmarkąnarzędziową.Od samegopoczątku celem jej twórców jest dostarczanie przystępnych rozwiązań ułatwiających pracę w domu, warsztacie czy ogrodzie. Bogata oferta,rygorystycznakontrolajakościi sprawnadystrybucjasprawiły,żeTOPeXtow Polscesynonimnarzędzi. Z DANIeLeMSZAfULerą, Dyrektorem Marketingu Grupy Topex – właściciela marki TOPEX, wyróżnionej Srebrnym Godłem Konsumencki Lider Jakości 2013, rozmawia Karolina Macherzyńska.

– Najmocniejsza polska marka narzędziowa – to brzmi dumnie. ale jaka jest prawdziwa siła marki tOPEX? – Według sondy przeprowadzonej przez Interaktywny Instytut Badań Rynkuw czerwcutegoroku,świadomośćmarkiTOPEXwśródgrupy docelowej, czyli mężczyzn w wieku18-50,wynosi 65%i jestwyższa niżświadomośćktórejkolwiekz konkurencyjnych marek. To naprawdę świetnywynik,szczególnie,żemówimyo 100%polskiejmarce.Oczywiściesamarozpoznawalnośćtonie wszystko.Bardzoważnejestto,jak jesteśmypostrzegani.Użytkownicy uważająnaszenarzędziaza sprawdzone,wygodnew użyciu,pomagającesprawnierozwiązywaćproblemy.Towszystkomaswojewymierne przełożenie na sprzedaż – średnio codwiesekundyprzy półcesklepowej wyb ier an e jest nar zęd zie TOPEX.Śmiałomożemywięcmówićo prawdziwejsilemarki.

– skąd bierze się popularność narzędzi tOPEX? – Powodów jest wiele. TOPEX to przede wszystkim szeroka i kompleksowa oferta solidnie wykonanych narzędzi w przystępnej cenie. Asortyment naszej marki to blisko 1500produktówprzeznaczonych do prowadzeniazarównopodstawowych, jak i bardziej skomplikowanychpracw każdymdomui ogrodzie. Naszą ofertę tworzą m.in. narzędziabudowalne,dekoratorskie, motoryzacyjne,ogrodowe,stolarskie, pomiaroweczyoświetleniowe.Dostarczamyrównieżsystemyprzechowywaniai transportunarzędzioraz niezbędneakcesoria.Ofertajestwięc kompleksowa. Co ważne – stawiamyrównieżna jakośći bezpieczeństwo.Każdyproduktoferowanyprzez markę poddawany jest wielu rygorystycznymtestomjakości.Weryfikowanesązarównozgodnośćz obowiązującyminormami,jaki naszymi, wewnętrznymistandardami.Wyniki ponad 150przeprowadzanychw firmowymlaboratoriumtestówpotwier-

dzają renomowane ośrodki certyfikujące, takie jak polski Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM, Eltest czy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. – takie podejście pozwala cieszyć się uznaniem klientów? – Skuteczność naszych działań potwierdzajązarównowynikibadań,jak i nagrody przyznawane przez renomowane instytucje i konsumentów. NajbardziejaktualnymwyrazemuznaniadlamarkiTOPEXjestwyróżnienieKonsumenckiLiderJakości 2013. Osiągnięciateniesąwprawdziedla nasnajważniejszymcelem,aleistotnymwskaźnikiemefektywnościnaszychdziałań. – Jak do tego doszliście? – Naszamarkatonietylkoprodukt, ale również pakiet rozwiązań ją wspierających.Toważne,ponieważ zanim narzędzie trafi do koszyka zakupowego, musi zostać spełnionychwielewarunków.Dlategojako firma–GrupaTopex–inwestujemy w logistykę, jakość i komunikację marketingową, czyli obszary klu-

czowe dla rozwoju sprzedaży oraz współpracyz partnerami.Nowoczesnecentrumlogistycznewrazz innowacyjnymmagazynemi liniąkompletacyjnąorazwłasnelaboratorium testowe–toelementypakietustojącego za tym co nazywamy marką. Duże znaczenie ma komunikacja marketingowa.Od początkuistnienia marki prowadzone były liczne działaniapromocyjne,mającena celu zaznaczenie obecności na rynku produktu, czy przybliżenie odbiorcy wizerunku marki. Szczególnym punktem w historii TOPEX był rok 2012,kiedyprzeprowadziliśmy rebranding,któregocelembyłodostosowanie marki do oczekiwań współczesnych,wymagającychkonsumentów. Zmiany zostały bardzo pozytywnieodebrane,a dziękiwsparciu szeroko zakrojonych kampanii reklamowychw telewizjii internecie,zyskaliśmyna popularności. – Czego więc możemy spodziewać się w przyszłości? – Na pewnoniezamierzamyzwalniać tempa. W dalszym ciągu będziemyrozwijalimarkęTOPEXi innenaszemarki–zarównona rynku polskim,jaki zagranicznym.Obecnie nasze produkty dostępne są w 40 krajach świata. GrupaTopex jestnajwiększąpolskąfirmąnarzędziowąi jednymz czołowychgraczy na rynku Europy Środkowo-Wschodn iej. Będ ziem y chciel i wykorzystać solidne podstawy finansowei doświadczenie,któreposiadamy i jeszcze mocniej zaznaczyćobecnośćnaszychkluczowych marek,w tymnajważniejszejmarki narzędziręcznychTOPEX.

R EKL AMA

redaktornaczelny: Grzegorz Kozicki • Korekta: Magdalena Ferens • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • NIP:634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail:redakcja@strefa-gospodarki.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


E2

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Słoneczne Naszahistoria,to częśćdziejówmiasta innowacje

R EKL AM A

mawiająspółdzielcyzrzeszeniw TarnowskiejSpółdzielniMieszkaniowej, której początki sięgają 1958 roku. I nie ma w tym słowa przesady, ponieważ w ciągu swojej 55-letniej działalności zbudowała ona około 12 tysięcy mieszkań, w których mieszka obecnie niemal 30tysięcytarnowian.Ponadpółwiecznapracaspółdzielców zostaładostrzeżonai wewrześniubieżącegorokuTarnowskaSM zostałauhonorowanatytułemorazGodłemDobrejSpółdzielni 2013. W trosce o przyszłość Pomimo tego, iż wiele budynków będącychw zasobachSpółdzielniliczy jużsobieponad 50lat,toichstandard jest na bieżąco podnoszony. W większościz nichzakończonojużpracezwiązane z termomodernizacją i wymianą stolarkiokiennej,wyremontowanezostałypokryciadachowe,ocieplonostropodachy.Spółdzielniapodejmujerównieżdziałaniazwiązanez modernizacją infrastruktury technicznej na terenach przyległychdo budynków,m.in.remontowane są drogi, chodniki i parkingi. W najbliższym czasie planowana jest

modernizacjadźwigówwewszystkich zasobachspółdzielczych,a takżegeneralnyremontsuchychpionówi budowa dróg przeciwpożarowych. Koszt tych inwestycjijestszacowanyna kilkadziesiątmilionówzłotych.Z koleiw zamierzeniachdalekosiężnych,mieścisiętworzenie nowych lub kompleksowa modernizacja już istniejących terenów rekreacyjnychdlazespołówbudynków i całychosiedliorazbudowaplacówzabawdladzieci. Zarząd Tarnowskiej SM stara się również wychodzić naprzeciw zapowiadanymzmianomw uregulowaniach prawnych,dotyczącychfunkcjonowaniaspółdzielczościmieszkaniowej:

–Nasza Spółdzielnia, jako jedna z nielicznych w Polsce, stworzyła możliwość powoływania Komitetów Mieszkańców Nieruchomości, w celu reprezentowania interesów mieszkańców poszczególnych nieruchomości –podkreślaPrezes Tarnowskiej SM, Tadeusz Sękowski. Z kulturą w statucie Spółdzielnia prowadzi również zakrojonąna szerokąskalędziałalnośćspołeczno-wychowawcząi kulturalną.Jest onarealizowanaw OsiedlowymDomu Kulturyi KlubieŚrodowiskowymM2. Ich pracownicy organizując mieszkańcomczaswolnydbająo to,aby był źródłem radości, sprzyjał rozwojowi dzieci i młodzieży, dawał odpoczynek od nauki i pracy,przyczyniałsiędorozładowanianapięći emocji.Kształtująpostawyspołeczne,takiejak kultura osobista, godność, tolerancja, szacunek do ludzi. Proponujązdrowystylżyciapoprzezgimnastykę na symulatorach wioślarskich, orbitrekach, bieżniach. Organizują też wycieczkirowerowei pieszeoraznordicwalking.Mieszkańcymogąskorzystaćz naukijęzykówobcych,komputerów, siłowni i zajęć plastycznych. Działalność społeczno-wychowawcza integrujelokalnąspołeczność,znosianonimowość,zbliżaludzido siebie. BogdANLESzczorz

MLSystemspecjalizujesięw projektowaniui produkcjisystemówpozyskiwaniaenergiielektrycznejzeźródełodnawialnych.W oferciefirmy znajdująsięmodułyfotowoltaiczneprzeznaczonedlainstalacjibudynkowych,któremogąbyćrozbudowaneo dodatkowewłasnościdopasowanedo indywidualnychwymagańklientów.Od bieżącegoroku MLSystem świadczy również usługi zewnętrzne dla firm i ośrodków badawczych związanychz półprzewodnictwemi fotoniką. Przez transformację do sukcesu Firma ML System powstała w 2007 roku, skupiając się na początku swojej działalnościna wykonywaniuusługw zakresieprojektowaniai wykonawstwasieci elektrycznychi pokrewnych.Szybkojednakprofildziałalnościspółkiuległzmianie, głównie poprzez budowanie know-howopartegoo nowetechnologiei wysoką jakość świadczonych usług. – Nasza firma staje się liderem w dziedzinie fotowoltaniki związanej z budownictwem –mówi Prezes EdytaStanek.– Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonywania instalacji pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca, w oparciu o specjalne panele o odpowiednich parametrach izolacji energii słonecznej i termicznej. Spółkaoferujerównieżautorski system Zarządzania Energią w budynku orazwłasnerozwiązaniamocowań,w tym m.in. ruchomy system zewnętrznych żaluzji fotowoltaicznych, czy tzw. fasady wentylowane.Jakopierwszafirmaw Polsce, MLSystemzaimplementowałainstalacje, wykorzystując ogniwa słoneczne o sprawnościprzewyższającej 22%(standardrynkowywynosi 15%). ML System posiada własne laboratorium badawcze, wyposażone w unikato-

wy sprzęt dedykowany badaniom nanomateriałowym, fotonicznym i fotowoltaicznym.Efektemjegopracjestm.in.ochrona patentowana składchemicznyogniw słonecznych III generacji,któremajątrafićdo seryjnejprodukcji.Firmawspółpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi,w tymz AkademiąGórniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Rzeszowską. Obecnie ML System realizuje kilka projektówwdrożeniowychorazbadawczych, na łącznąkwotęprzekraczającą 60mlnzł. Dalekosiężne plany spółki są związane z wdrożeniem do produkcji nanokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych nowej generacjiw oparciuo półprzewodnikowe kropki kwantowe, w ramach projektu GEKON. Prezes Edyta Stanek patrzy w przyszłośćz optymizmem– Słuszność przyjętej strategii rozwoju pomogła nam w zbudowaniu dzisiejszej pozycji na rynku i była bodźcem w podejmowaniu odważnych decyzji związanych z opracowywaniem unikatowych technologii w dziedzinie fotowoltaiki. Jesteśmy świadomi swojej innowacyjności, którą potwierdza znalezienie się w gronie Laureatów programu Rynkowy Lider Innowacji 2013 –podsumowuje. BogdANLESzczorz

otwarcinatrudnewyzwania STANLEY–narzędzia FirmaATLAS-SOLLICHZakładSystemówElektronicznychjestwiodącymproducentemaparaturypomiarowejdlapotrzebelektrochemiii korozji.W ciągutrzydziestulatobecnościna polskimrynku, wdrożyłaonaszereginnowacyjnychrozwiązań,któreznajdujązastosowaniew wielugałęziachprzemysłu.Długoletniedziałaniafirmy zostały docenione i w październiku bieżącego roku otrzymała onatytułorazgodłoRynkowegoLideraInnowacji 2013–Jakość, Kreatywność,Efektywność,w ogólnopolskimprogramierealizowanymprzezredakcjęStrefyGospodarki. Z Atlasem na korozję Działalność firmy rozpoczęła się w 1983roku.Jejzałożycielemi jedynymwłaścicielemjestobecnyDyrektorAndrzejSollich. – Wchodziliśmy na rynek urządzeń pomiarowych w trudnych realiach kryzysu gospodarczego – wspomina Dyrektor Andrzej Sollich. – Mimo nie-

sprzyjających warunków, udało nam się dość szybko rozwinąć działalność i już w 1985 roku mogliśmy zaprezentować pierwszą w Polsce skomputeryzowaną aparaturę do badań korozyjnych – Atlas 85. Zastosowanawówczasinnowacyjna technika sterowania przyrządem, pozwalała na dokonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym przy pomocy komputera. Od początku swojego istnienia,ATLAS-SOLLICHrozszerzasukcesywnieobszardziałalnościw obrębie innowacjii badań.Wspólniez Politechniką Gdańską i włoskim Uniwersytetemw Trento,firmabrałaudziałw ProgramieEurekafinansowanymprzezUnię Europejską. Dzięki bliskim kontaktom

z PolitechnikąGdańską,bardzoszybko doszłodo nawiązaniawspółpracy,którejefektembyłoskonstruowaniei wdrożenieprzyrząduATLAS 0441HighImpedance Analyser for Diagnostic Anticorrosion Coatings. Dyrektor AndrzejSollichjestdumnyzewspółpracy z Politechniką Gdańską – Od tamtych lat powstało wiele nowych konstrukcji które znalazły odbiorców w kraju i za granicą. Obecnie opracowujemy kilka nowych urządzeń, które będą miały zastosowanie w ochronie przed korozją obiektów przemysłowych, takich jak rurociągi, zbiorniki i inne konstrukcje stalowe –informuje. Przyszłość w nowej siedzibie Głównymiodbiorcamifirmysąpolskiei zagraniczneprzedsiębiorstwazajmującesięochronąprzed korozją,a także Instytuty Naukowo-Badawcze, Wydziały Chemiczne, Inżynierii Materiałowej,Biochemiii Biotechnologii uczelniwyższych. – Jesteśmy otwarci na trudne wyzwania wciąż zmieniającego się rynku –podkreślaDyrektorAndrzejSollich.–W ubiegłym roku skończyliśmy budowę nowej siedziby, uruchomiliśmy własny dział badawczo-rozwojowy, kupiliśmy również nowe maszyny montażowe. Jestem przekonany, iż nasze inwestycje w połączeniu z wysoce wykwalifikowaną kadrą, pozwolą na dalszy rozwój i ugruntowanie pozycji naszej firmy na rynku. MAciEjKozA

ręcznenajlepszejjakości Stanley został wybrany przez konsumentów najlepszą marką pod względem jakości w kategorii „Narzędzia ręczne” i zajął pierwszemiejscew konkursieKonsumenckiLiderJakości 2013.

MarkaStanleyotrzymałaZłoteGodło Konsumencki Lider Jakości 2013 w kategorii „Narzędzia ręczne”. Głosowało na nią 39% konsumentów, biorących udział w ogólnopolskimbadaniu.Docenili oni narzędzia ręczne Stanley za wysokąjakość,precyzjęwykonania, szeroki asortyment, dobrą dostępność,wytrzymałośćorazdługągwarancję.W tymrokujestto jużtrzecie,po ZłotymLaurzeKonsumentaorazLaurzeKonsumenta GrandPrix,wyróżnieniepotwierdzającedoskonałąjakośćnarzędzi Stanley. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, Stanley wciąż jest liderem w dziedzinie innowacji narzędzi ręcznychi elektronarzędzi.Firma posiadaw oferciekilkadziesiąttysięcyproduktów,a jejmarkakojarzysięz jednymiz najbardziejinnowacyjnych i użytecznych narzędzi, jakie kiedykolwiek powstały.Stanleyzawdzięczatęopinię ogromnej uwadze, jaką przykładado oczekiwańkonsumentów. Zanimrozpoczniesięprocesprojektowanianarzędzi,firmapytaludzi, którzy używają ich codziennie, czego od nich oczekują, do czego ich używają i jak chcą ichużywać.Następnieprzeprowadzane są testy sprawdzające wykorzystywanie narzędzi zarówno w bardzo wysokich jak i niskich temperaturach,czyteżwilgotnych warunkach.Rezultatytychbadań są widoczne w produktach, które nie zawodzą i są bardziej trwałe niżinne.

Konfrontowanie nowatorskich koncepcjiz oczekiwaniamiużytkowników,odbywasięna całym świecie,równieżw Polsce.Towłaśniedziękitakimspotkaniomzrealizowanymw naszymkraju,markaStanleywprowadziłado oferty nożeStanleyXTHT0-10502z podwójnymiostrzami–jednymtrapezowymi jednymhakowymoraz dłutoStanleyFMHT0-16067z dodatkową, boczną krawędzią tnącą.Kolejnenowościopracowane dziękipoznaniupotrzebpolskich konsumentów powstaną już niebawem, gdyż w czerwcu 2013 r. odbyłasiękolejnaseriakonsultacjirynkowych. Konsumencki Lider Jakości 2013 to ogólnopolski program konsumencki,prowadzonyprzez RedakcjęStrefyGospodarki,dodatkudo DziennikaGazetyPrawnej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych,w opiniikonsumentów, marek i firm dostępnych orazfunkcjonującychna polskim rynku.

R EKL AMA


www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Ubezpieczenia najednejkartce GothaerTUS.A.upraszczaubezpieczenia.OdpołowywrześniauAgentówiwplacówkachfirmy dostępnajest„mapaochrony”,czylijednokartkowa,rysunkowaprezentacjawszystkichdostępnych uubezpieczycielaproduktów. –Zdajemysobiesprawę,żelekturaOgólnychWarunkówUbezpieczenia(OWU)sprawiaKlientom trudnościi jestczasochłonna,więc pos tan ow il iś my upor ządk ow ać i uprościćsposóbprezentacjinaszej ofert y. Zam iast dod aw ać do OWUkolejnewyjaśnienia,zdecydowaliśmy się na wyjątkowe rozwiązanie.Na jednostronicowej „mapie ochrony” w przystępny sposób prezentujemy od czego, w jakimzakresiei na jakiekwoty chronimynaszychubezpieczonych. Zamiastopisywaćofertęna wielu stronach, po prostu narysowaliśmyjąna jednejkartce.Papierowy drogowskaz po ubezpieczeniach Gothaer jest początkiem projektu,którybędziemyrozwijać aby ułatwiać świat ubezpieczeń nas zym Partn erom w dyst rybucji i Klientom – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, PrezesZarząduGothaerTU S.A. A czymjest„mapaochrony”? W centralnejczęścikartkiformatu A3 znajduje się rysunek poszczególnychprzedmiotówubezpieczeń:w pełniwyposażonydom z ogrodem,po jegolewejstronie boiskooznaczająceaktywnośćfizyczną, natomiast po prawej samochód. Na tak przygotowanej grafice znajdują się wyłącznie te elementy, które można znaleźć w definicjach OWU ubezpieczyciela,a każdaz trzechwymienio-

nych części rysunku odpowiada innym produktom. Są to odpowiedn io: ubezp iec zen ia domu/mieszkania,osoboweorazkomunikacyjne. Dzięki temu klient widzi,comożechronić,a następnie wybiera to, co uzna za potrzebne i wpisuje w pustych polach sum y, na jak ie chce ubezpieczyćkonkretneprzedmiotylubsytuacje.W tensposóbw cią-

gukilkuminutmożnazaprojektowaćnawetbardzozłożonypakiet ubezpieczeniowy,obejmującynp. kradzieżową i pożarową ochronę mieszkania,autocasco,OCw życiuprywatnymorazpolisęNNW. –AmbicjąGothaerjestpokazanieKlientom,żeubezpieczenianie musząbyćtrudne.Rysunkipojawiająsięw materiałachwieluubezpieczycieli, ale dotąd jeszcze nikt nie przetłumaczył ogólnych warunków ubezpieczenia na bardzo przejrzy-

stąi czytelnągraficznąformę.Pokazujemy w ten sposób współpracującymz GothaerAgentomi Klientom,żeubezpieczenianiemusząbyć skomplikowanymczywręczzagadkowymproduktemfinansowym,lecz czytelnie skonstruowaną ochroną, z którejzrozumieniemporadzisobie dosłownie każdy – dodaje Anna Materny,DyrektorBiuraUbezpieczeńDetalicznych.

„Mapęochrony” klientzabiera ze sobą do domu po podpisaniu umowy,zyskująctymsamymprzydatnąściągawkęna całyokrestrwaniaochronyubezpieczeniowej.Ponadto, na rewersie mapy znajduje się  legenda oraz mapa procesów obsługowychubezpieczyciela.Dziękitemuklientw jednymporęcznym dokumencie otrzymuje m.in. przydatnedanekontaktowe,opispostępowaniapo szkodzieorazdokładne wytłumaczeniekażdegoz ryzyk.

E3

Kanlux –więcejniżświatło Światłojestnieodłącznymelementemnaszegocodziennegożycia.Jegonatężenie,barwa,typźródła, na jakiesięzdecydujemy,a takżerodzajwybieranejoprawy– wpływana naszesamopoczuciei sposóbpostrzeganiawnętrz.Wybórodpowiedniegodostawcyproduktówoświetleniowych,czytodo naszegomieszkania,biura,hoteluczysklepu,tosporewyzwanie.RóżnorodnąofertęfirmyKanluxwybierająwszyscyklienci,dlaktórychistotna jestwysokajakośći atrakcyjna cena. Kanlux S.A.jestjednymz wiodącychprzedsiębiorstwsektoraoświetleniowegona rynkukrajowym.Misją firmy jest nie tylko podążanie za trendami,alew dalszejperspektywie,równieżichkreowanie.Dlateg o w jej oferc ie znajd ziem y nowoczesną gamę produktów doskonalewpisującąsięw najnowsze trendy oraz odpowiadającą różnorodnympotrzebom.Wdrażanenowości,opartena technologiachLED i LEDMCOB,tonowageneracja produktów, będących kombinacją innowacyjności,trwałościi wygodyużytkowania. To,cowyróżniapropozycjęKanlux,toperfekcyjnepołączenieoryginalnego wzornictwa i funkcjonaln oś ci. Wśród niez wyk le bogategoasortymentuoświetleniowego znajdziemy: oprawy architektoniczne, oprawy zewnętrzne i domowe,źródłaświatłaorazasortyment uzupełniający w postaci osprzętuelektroinstalacyjnegooraz aparaturymodułowej.Wprowadzaneprzezfirmęnowościpoddawane są ścisłym badaniom we własnym lab or at or ium tes tow ym wyposażonymw najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe. Również te produkty, które firma ma w stałejofercie,sąregularniekontrolowane i testowane, po to, by zagwarantować odbiorcom pełne zadowolenie z użytkowania produktówKanlux. Firmadbao nieustannyrozwój i to na różnych polach – poprzez

inwestycje w nowe technologie, rozbudowęsiecisprzedażyczyrozszerzeniedziałalnościna rynkach zagranicznych.Kanlux S.A.otworzył spółki zależne w Czechach, Rumunii,Bułgarii,Niemczech,Rosji oraz na Węgrzech, Słowacji

i Ukrainie.Obecnieasortymentfirmy jest dostępny w ponad dwudziestukrajachna całymświecie. Przedsiębiorstwo z zaangażowaniem realizuje również politykę odpowiedzialnego i ekologicznegobiznesu,przestrzegającwszelkich norm i regulacji prawnych i dbając o zachowanie procedur dotyczącychochronyśrodowiska. Kanlux znany jest także jako firma kład ąc a szczeg óln y nac isk na dbałośćo potencjałludzki,poprzezzapewnienieswoimpracownikom najwyższych standardów pracy i możliwości rozwoju oso-

bis teg o i zaw od ow eg o. Firm a w 2004r.otrzymałaCertyfikatISO potwierdzający,żewdrożonyw firmie system zarządzania jakością jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2000w zakresieimportu,produkcjii dystrybucjiartykułówoświetleniowychorazelektroins tal ac yjn ych. Od teg o czas u Kanluxpozytywnieprzechodzicorocznyprocesaudyturecertyfikacyjnego.Dokonaniafirmyzostały wielokrotnie docenione licznymi nagrodamii wyróżnieniami.Kanlux został laureatem prestiżowej nagrody i złotego godła KonsumenckiLiderJakości 2013w kategorii „Oprawy oświetleniowe”, po razkolejnyzdobyłtytuł„Przedsiębiorstwa Fair Play”, a oprawa SONIC LED SMD w tym roku główną nagrodę w konkursie na Najlepszy Wyrób Targów ŚWIATŁO 2013,w kategoriioprawarchitektonicznych. Firma została takżewyróżniona za odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, otrzymując godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” w programie realizowanymprzezFundacjęObserwatoriumZarządzaniapod patronatemMinisterstwaPracyi Polit yk i Społ eczn ej oraz tyt uł OdpowiedzialnyPracodawca–Lider HR 2013 w ogólnopolskim programie organizowanym przez magazynbiznesowyStrefaGospodarki. GRZEGORZKOZICKI

R EKL AMA

R EKL AMA


E4

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Wartobudować!

R EKL AM A

To stwierdzenie chyba najlepiej oddaje ideę przyświecającą codziennejpracySpółdzielniMieszkaniowej„Śnieżka”w Krakowie.W ciąguponadtrzydziestulatswojejdziałalności,wybudowałaonabowiem 25budynkówwielorodzinnychz 1295 mieszkaniamioraz 24domyjednorodzinne.Równoleglez nimi powstałarównieżpełnainfrastruktura,obejmującam.in.pawilonyhandlowe,żłobek,przychodnię,a takżeboiskasportowe,ścieżkirowerowe,zieleńcei parkingi. Budowapo kosztach Spółdzielnia Mieszkaniowa„Śnieżka”działa na rynku od maja 1982 roku. – Do roku 1994 mieliśmy w swoich zasobach tylko dwa budynki mieszkalne –wspominaPrezes SM „Śnieżka”, stanisława Barska. – Czynnikiem konkurencyjnym SM „Śnieżka” względem firm deweloperskich jest bezpieczeństwo inwestycji, jakie daje 30letnie doświadczenie na rynku. Obecnie w realizacji są kolejne trzy budynki wielorodzinne, w których powstanie łącznie 226 mieszkań, a także boisko do gry w tenisa, place zabaw, ścieżki rowerowe oraz siłownia na świeżym powietrzu. Wszystkieinwestycjerealizowane są na zasadach niekomercyjnych non-profit,cow powiązaniuz dogodnym systemem finansowania, pozwala na nabycie mieszkania osobom o średnich miesięcznych dochodach. – Spółdzielcze budowanie jest zatem poważną alternatywą dla znacznie droższych realizacji deweloperskich – podkreśla PaniPrezes,StanisławaBarska.

Jakośćnagrodzona Wszystk ie now o bud ow an e mieszkaniacechująsięwysokim standardemwykonania,m.in.posadzki na klatkach schodowych są wykończone płytkami granitowymi, elewacje zaś wysokiej klasy tynkami. W planach Zarządu jest uruchomienie kolejnych trzech inw es tyc ji. SM „Śnieżka” wielokrotnie znajdowała uznanie w oczach środowiskoceniającychbudownictwo mieszkaniowe:najnowszymosiągnięc iem jest zdob yc ie tyt uł u oraz Godła Dobrej Spółdzielni w ogólnopolskimprogramieorgan iz ow an ym przez red akc ję StrefyGospodarki. BogdAnLeszczorz

zgranyzespółpracownikówgwarntemsukcesu Jednymz założeń,jakimw swojejfilozofiikierujesięgliwickafirmaArpex Sp.z o.o.,jestcredoflamandzkiegopoetyi kapłanaPhilaBosmansa:„Uszczęśliwianieinnychjestmarzeniemludziszczęśliwych”.Ideataprzyświecaspółcewewszystkichprzejawachdziałalności.Znalazławięctakżeodbiciew aspektachzwiązanychz budowaniemrelacjipracowniczych.Sukcesywnei efektywnewprowadzaniew myśltakiejdewizyzaowocowałow tymrokuprzyznaniemprzedsiębiostwutytułuOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2013. FirmaArpex Sp.z o.o.powstaław roku 1993, będąc początkowo małym, rodzinnym biznesem. Przedmiotem działalności była dystrybucja ozdób koktajlowych i dekoracji okolicznościowych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił niezwykledynamicznyrozwójprzedsiębiorstwa,na którydużywpływmiałorozpoczęciewspółpracyz sieciami handlowymi. Efektem tego, stało się systematyczneposzerzanieofertyo nowekategorieproduktówpodzielonych na sezony. Takie usystematyzowanie i pogrupowaniedoskonalesprawdzałosięprzezlatai z powodzeniemfunkcjonujedo dziś.W roku 2000Arpex osiągnąłpozycjęliderana rynkuozdób i dekoracji. W następnej kolejności powstaływłasnelinieproduktów,wśród którychprymwiedzieliniaPartyTime, dostępna niemal we wszystkich sieciach handlowych, hurtowniach i sklepachw Polsceorazpozajejgranicami.Śledzącświatowetrendy,firma Arpex regularnie bierze udział w targachkrajowychi zagranicznych, zdobywając rokrocznie nagrody, co świadczyo jejstabilnościi silnejpozycjina rynku.Jakudałonamsiędowiedzieć,na sukcesspółkiw głównej mierzewpływmazespółludzi,którzy stanowiąo sileprzedsiębiorstwa. Przedmiotem działalności Arpex jest szeroko rozumiana dystrybucja artykułów party, ozdób i dekoracji na różne okazje. W ofercie można znaleźć zarówno produkty idealnie nadające się na wszelkiego rodzaju zabawyi przyjęcia,takiejakczapeczki,gwizdki,balonikiubarwiającekażdązabawę,jaki służącedo wystroju mieszkań. W ofercie firmy znajduje sięponad 5 000produktów,podzielonychna kategorie.Dziękitemuklient

łatwiej może dotrzeć do najbardziej gointeresujących.Fantastycznymposunięciemokazałosiępodpisanieumów licencyjnych z firmami Mattel oraz WarnerBros.orazprodukcjaartykułów party związanych z bajkowymi postaciamiBarbie,HotWheels,MonsterHighi ScoobyDoo.W czwartym kwartale 2013 roku do grupy dołączyła postać Hello Kitty na licencji firmySanrio.Opróczświetnieprzyjętych przez polski rynek towarów światowychmarek,rekordypopularności biją wciąż produkty autorskie sprzedawane pod szyldem Party Time.Liniata,toszerokagamaakcesoriów,takichjakperuki,dekoracjebalowe, balony lateksowe i foliowe, świeczki i wiele innych. Wśród innychświetnieprzyjętychprzezrynek produktów,możnawyróżnićmiędzy innymistrojekarnawałowe,produkty grillowe,ozdobychoinkowe,sztuczne kwiaty, jak również akcesoria kibica.W procesieplanowaniamonitorowanesąwszelakiegorodzajuwydarzenia, rynek i zachowania ludzi. Po analizach często znajduje to odzwierciedlenie w produktach firmy. Doskonałym przykładem są zeszło-

Linia Party Time

roczne piłkarskie Mistrzostwa Europy–biało-czerwoneakcesoriaArpex stałysięprawdziwymhitemi dałosię tozaobserwowaćw każdymzakątku kraju. Szczęśliwimogąwięcej Arpex Sp. z o.o. kierowany jest przezzarząd,w składktórego,oprócz prezesa Adama Jurkiewicza i wiceprezesLucynyJurkiewicz,wchodzą dyrektorzy marketingu i zakupów oraz logistyki. Pracownicy, w oparciu o indywidualne predyspozycjerealizująswojezadaniaw wyspecjalizowanych działach. W całym kraju funkcjonują również przedstawicielstwaregionalne,gdzie poszczególnihandlowcydbająo bezpośredni kontakt z kontrahentami, zajmują się zatrudnianiem i nadzorowaniemserwisantów,dbająo odpowiedniąekspozycjętowaróworaz uśmiech na twarzy klienta finalnego. Dzięki takiej strukturze firma dysponuje łatwością w bezpośredniej obsłudze logistycznej poszczególnychklientów.Pozwalatotakże zdobywać u źródła najpotrzebniejsze informacje handlowe. Spółka

działa też na arenie międzynarodowej, posiadając przedstawicielstwa w Czechach,Słowacji,Rumuniii Chinach, a w przyszłości planuje uzyskaniemocnejpozycjiw krajachEuropyZachodniej. Cozatemsprawia,żespółkaw ciągudwudziestulatosiągnęłastatusliderana rynku?Wytłumaczeniatakiego stanu rzeczy należy szukać w filozofii funkcjonowania firmy. OpróczprzywołanejjużmaksymyautorstwaPhilaBosmansa,Arpex,jako swojemotto,przyjął,podobnąw wymowie,sentencjęlaureataPokojowej NagrodyNobla–AlbertaSchweitzera– „Szczęścietojedynarzecz,która sięmnoży,jeślisięjądzieli”.Analizując przesłanie obydwu, nie da się nie odnieść wrażenia, że sukces firmy,którejgłównymcelemdziałalnościjestumilanieczasu,czyliuszczęśliwianie ludzi, musi być udziałem osóbzadowolonychzeswoichzajęć. Jeślitakiezałożeniapołączysięz wyjątkową dbałością o jakość na każdym etapie działań, mamy gotowy przepisna sukces.O wysokipoziom Arpexdbaorganizującczęsteszkolenia,uzależnioneod potrzebi wymo-

gów, jak na przykład wprowadzanie nowychlinii,produktów,czytworząc nowemiejscapracy.Na wsparciemogąliczyćtakżeosobydecydującesię na podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez podjęcie studiów podyplomowych.W ciągu dwudziestoletniej obecnościna rynku,w firmiewykrystalizowałsiętakżeatrakcyjnyi przejrzystysystemmotywacyjny.Począwszy od premii i podwyżek, poprzez możliwość awansu, a na imprezach i wyjazdachintegracyjnychkończąc, pracownicymogąliczyćna docenieniei stworzeniewarunkówsprzyjającychzawodowymwyzwaniom. Prawdziwąwisienkąna torcie,dodającąprzy tymbardzointensywnego smaku jeśli chodzi o aktywność Arpex, jest działalność charytatywna.Współistnieniei współpracaz lokalnąspołecznościąmaprzecieżpośredniwpływna samychpracowników. Listapodmiotów,któremogąliczyć na wsparciefirmyjestwyjątkowoimponująca.Znajdziemyna niejdomy dziecka, szkoły, instytucje środowiskowe, a nawet drużynę siatkarzy. Pomocmagłównieformędarowizn pieniężnychorazrzeczowychw for-

mie ubrań, zabawek, dekoracji oraz produktów będących przedmiotem handlufirmy.Przykłademmożebyć wsparcie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna”w KrzydlinieMałejorazŚwietlicyŚrodowiskowej„Czesio”w Gliwicach,a takżepomocw organizacji festiwaludlaosóbniepełnosprawnych instytucji„WarsztatyTerapiiZajęciowej Tęcza w Gliwicach”. Spółka na stałewspółpracujetakżez Fundacją „Dr Clown”, która opiekuje się dziećmi przebywającymi w szpitalach,klinikach,hospicjachorazróżnego typu placówkach opiekuńczowychowawczych. Wszystkie te elementy złożyły się na decyzję o przyznaniu firmie Arpex tytułu Odpowiedzialny Pracodawca–LiderHR 2013.Sukces ten najlepiej chyba skomentował PrezesAdamJurkiewicz–Tytuł ten jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, stanowi potwierdzenie strategii stosowanej przez firmę od wielu lat, na pierwszym miejscu stawiającej ludzi. Elementy takie, jak zrozumienie, wzajemne zaufanie, pozytywne podejście do życia i do pracy, popieranie nieszablonowego myślenia, a także wytrwałe dążenie do celu, są dla nas bardzo istotne. Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR z pewnością pomoże nam wzmocnić wizerunek firmy na zewnątrz, a pozytywny wizerunek i promocja są dla każdej firmy niezwykle ważne. KLAudiuszŁopAtecKi

#09_28.10.2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you