Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-gospodarki.pl

NR 8 (19) 5 października 2012 r.

Górka Cement – silni doświadczeniem

1912

100 lat temu, dzięki wizji i determinacji Edwarda hr. Mycielskiego, powstała cementownia w Górce. W międzyczasie zmieniała się Europa, zmieniały państwa i ustroje. Firma również ewoluowała, wzbogacała się o historyczne doświadczenia, zmieniały się technologie produkcji, gatunki cementów i rynki sprzedaży. Stulecie nieprzerwanej działalności, to powód nie tylko do świętowania, ale i do podsumowań. DziśGórkajestfirmądocenianąnie tylkoza dynamicznyrozwój,najwyższą jakość oferowanych produktów, zaawansowanie technologiczne czy dbałość o ochronę środowiska, ale takżekreowaniewzorcówinnowacyjności. Jest jednym z liderów rynku cementówglinowo-wapniowych.Dla wszystkichzwiązanychz Firmąostatnie 12latbyłoniezwyklepracowite. Wtedy to Marco Squinzi – obecny Prezes Zarządu Górki Cement, Szef R&DGrupyMAPEI,podjąłsięzadaniajejunowocześnienia.–Mieliśmy toszczęście,żew roku 2000dotarliśmy do Trzebini, gdzie spotkaliśmy wysoce wykwalifikowany personel, otwartyna zmianyi chętnypodjęcia się wysiłku modernizacji. Zakład w Trzebinimadługietradycjesięgająceroku 1912.Wszystkienaszeprace przeprowadzone dotąd w Górce Cementmiałyna celujejtransformację w nowoczesny zakład. Nowe inwestycje polepszyły kontrolę procesówprodukcyjnych,tak,abyzwiększyć wydajność i precyzje urządzeń. Ciągłemonitorowaniesytuacjina rynku i odpowiedźna potrzebyklientów,spowodowały, że Firma zarabiała na zwiększeniu sprzedaży cementów, a zyski przeznaczała na moderniza-

tywy zrównoważonego rozwoju. Do produkcjiużywane są tylko i wyłącznie czystepaliwai naturalne surowce. Spółka posiada systemy,któreobniżają emisję szkodliwychczynnikówdo atmosfery–w procesie Stojąodlewej:AdriannaSpazzoli,DyrektorMarketingui Kopro dukcjicemenmunikacjiGrupyMAPEI,GiorgioSquinzi,PrezesGrupyMAPEI,JerzySzymański,DyrektorGeneralnyGórkaCement,Mar- tówGórkaluwalcoSquinzi,PrezesGórkaCement,DyrektorBadańi Rozwoju nianie CO2 jest Grupy MAPEI,Veronica Squinzi, Prezes MAPEI Polska, Dy- znacznie niższe rektorGlobalnegoRozwojuGrupyMAPEI niż w przypadku innychcementów. cję.Towszystkosprawiło,żew dniu Własna sieć kolejowa, z taborem 48 dzisiejszym Górka jest zasadniczym wagonów,pozwalana wysyłkętowagraczemna rynkudostawcówsurow- rówbezdodatkowegoobciążaniasiecówdo produkcjichemiibudowlanej ci dróg i zanieczyszczania środowii materiałówogniotrwałych. 80%pro- ska.Tym,cokliencinajbardziejcenią dukcji jest odbierana przez klientów jest stała, wysoka jakość cementów zagranicznych. Tak wysoki wskaźnik GÓRKALi pewnośćdostaw –wyjaeksportupotwierdza,żemateriałypro- śniaGiorgio Squinzi,prezydenti władukowanew naszymzakładziesąkon- ścicielMAPEI,twórcajejmiędzynakurencyjnei wysokiejjakości.Ważną rodowego sukcesu, który został kwestią jest dbałość o ograniczenie wybranyna SzefaConfindustrii,Konnegatywnegowpływuna przyrodę,pa- federacji Pracodawców Włoskich. – trzeniena własnedziałaniaz perspek- Staleinwestujemyw rozwóji opraco-

wywanie nowych produktów, jak np. GORKAL 50+,alepolepszamyrównieżjakośćtychjużistniejących.Dziękirozwojowiudałosięstworzyćnowe miejscapracy.Mimo,iżzakładzautomatyzowanoliczbapracownikówwzrosłaz 94do 147.Inwestycjeniezostałyjeszczezakończone.W planachjest dalszamodernizacjazgodnaz najnowocześniejszymitrendamibranżowymi.Technologiadlanasoznaczajakość,a jakośćtozdobywanienowych klientów.Nowiodbiorcytozdobywanieświata.Ważne,abyniezatrzymać sięw miejscutylkociągleiśćdo przodu– podkreślaGiorgioSquinzi.KoncernMAPEI,oprócztego,żejestwłaścicielem Spółki w Trzebini, jest równocześnieodbiorcąznacznejczę-

ścijejprodukcji.JaktwierdziDyrektorGeneralnyGórkaCement Sp.z o.o. Jerzy Szymański. – Grupa MAPEI będąc klientem Górki Cement, potwierdza tym samym jakość jej produktów.Jesttodlanasbardzoważna referencja.MyzeswojejstronymusimyspełnićwszystkiewymaganiaGrupyi dostarczyćjejnajlepszyprodukt. Stąd też gotowy wyrób poddawany zostajewnikliwejanaliziezarównofizyko-chemicznej, jak i paramentów wytrzymałościowych.Produkcjawysokiejjakościcementuglinowo-wapniowego to precyzyjne zarządzanie wszystkimi etapami procesu technologicznego, cementy GÓRKAL są przedmiotemciągłejkontroliprowadzonejwewszystkichistotnychpunk-

WręczenietytułuRynkowyLiderInnowacji2012

tach procesu. Żeby móc te badania prowadzićSpółkawyposażyłaswoje laboratoriumw najwyższejklasyurządzenia.W ramachrealizowanychprogramówfirmawspółpracujez najlepszymiośrodkaminaukowymiw Polsce i Europie. Wysiłki modernizacyjne i inwestycje w jakość zostały docenione i zauważone. Potwierdzeniem dobrego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa,jegoinnowacyjnościi konkurencyjnościjestzdobytyprzezGórkę Cement tytuł: Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność,Efektywność.–Nagrodatajest podkreśleniemnaszegosukcesu,a takżemotywacją,abynieustawaćw wysiłkach–konstatujedyrektorSzymański–nasząsiłą,jestdostosowywanie się do zmieniających się warunków, do tego,cosięaktualniedziejew gospodarce. Istotną cechą Spółki jest niezwykła elastyczność – zarówno w dziedziniefirma-klient,jaki w zakresie maszyn i urządzeń, a także jeślichodzio surowce,czyzarządzanie kosztami. Myślimy o ochronie środowiska, nieustannie podnosimy kwalifikację naszych pracowników, jesteśmy w swojej dziedzinie profesjonalistami. DomInIka kozIk

REKLAMA

Czekoladowa „Solidarność” - Rynkowy Lider Innowacji 2012 FirmaCukiernicza„Solidarność- rokzałożenia 1952” Sp.z o.o.uruchomiław 2011roku kolejną,jednąz najnowocześniejszychw świecie, a pierwszą w Polsce automatyczną linię do produkcjigalaretekpektynowychw cukrze lub czekoladzie oraz mlecznego, nadziewanego toffi. Tego typu linie były już wcześniej znane,aleprodukcjawyrobówżelowychodbywałasięw oparciuo innerodzajesubstancjiżelującychniżpektyna.Pilotażowaliniadla„pektyn y” zos tał a oprac ow an a w koo per ac ji z producentem zagranicznym na bazie własnych, wieloletnich doświadczeń zdobytych przy produkcjigalaretekpektynowychw czekoladziemetod ą trad yc yjn ą, znan ych na rynkujakoWIOSENNE. Tennowatorski,innowacyjny projekt technologiczny pozwalana jednoczesnąprodukcję aż czterech smaków galaretekpektynowychw cukrze, o czter ech różn ych kształtach,w tymrównieżformowaniegalaretekz nadzieniemmetodąone-shot. Pektynowegalaretkiprzygotowanesąwyłączniez udziałemkoncentratówowocowych,naturalnycharomatówi substancjiz grupyżywności barwiącej,bezdodatkukonserwantów.Recepturatechnologiczna galaretekpektynowychopiera sięna baziewyselekcjonowanejpektynyowocowej,o wysokichwalorachjakościowychi zdrowotnych. Uzupełnieniem tego innowacyjnego projektujestwysokowydajnyautomatzawijającyw etykietęozdobnągalaretkiw cukrzelubtoffiz szybkościąaż 1000sztukna minutę. Liniado galareteki toffistanowikontynuacją wcześniejszych, innowacyjnych inwestycji, w skład,którychwchodzą:

•Uruchomieniew 1998r.automatycznejlinii do produkcjinadziewanegotoffimetodąone-shot. • Uruchomienie w 2003 r. najnowocześniejszej w świecie linii do produkcji bombonierek metodą on-line, złożonych z trzech rodzajów czekolad i kilkunastu rodzajów kremów o różnychkonsystencjachi różnychkształtachczekoladek. •Zakupinwestycyjnydozownikatyputriple-shoti systemudekoratorówliniowych…. •Uruchomieniew 2010r.w pełnizautomatyzowanej linii, wyposażonej w centralny system elektronicznegosterowaniaposzczególnymisekcjamiprodukcyjnymiwrazz ich synchronizacją,do produkcjiczekoladekz wiśniąw likierzei czekoladekz likierami. Powyższe inwestycje wymagałyzakupugruntówpod budowęnowyhal–jedna z przeznaczeniem na linie produkcyjne i magazynowe. Równolegledo inwestycjiw innowacyjnelinietechnologicznefirmaprowadziłainwestycjew nowoczesnesystemykonfekcyjne, czego przykładem jest zakup nowych, wysokowydajnych automatów do zawijania na dwuskręt,automatycznychsystemówkonfekcyjnych typu robot, automatycznych systemów ważąco-paczkujacych,mechanicznychskładarek opakowańi automatówdo termofoliowania. W oparciu o powyższe inwestycje wśród wszystkich czekoladek, wyrobów w czekoladzie,pomadekmlecznychi galaretekpektynowychwprowadzanychna ryneksąwyrobynowei istotniezmodernizowanenietylkoz punktu widzenia firmy, ale także całego rynku krajowego i zagranicznego, a szczególnie nowego Klienta.

Redaktor naczelny: Grzegorz Kozicki • Korekta: Gabriela Zobawa • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • NIP: 634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail: redakcja@strefa-gospodarki.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


C2

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Spółdzielnia oparta na ludziach Kielecki znowu górą Z MirosławeMDąbrowskiM, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, rozmawia Grzegorz Kozicki. – Gratuluję, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”, otrzymała tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2012. Jak przyjmuje Pan to prestiżowe wyróżnienie? – Zarówno ja, członkowie Zarządu jak i kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych Spółdzielni przyjęliśmy informację o wyróżnieniu z satysfakcją i zadowoleniem. Daje ono powód do satysfakcji, bo oznacza dobre spełnienie funkcji kierowniczych związanych z zasobami ludzkimi. Mamy świadomość jak ważni są pracownicy, ich możliwości i wzajemne relacje dla efektów i celów naszej działalności. Staramy się stwarzać naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy oraz możliwości doskonalenia się. Efekty naszych działań oraz zadowolenie mieszkańców zależą głownie od pracy osób zatrudnionych w Spółdzielni, dlatego tak ważna jest przemyślana i realizowana strategia związana z zasobami ludzkimi. – W jaki sposób kadra Spółdzielni przyczynia się do jej sukcesów? – Podstawowa działalność naszej Spółdzielni opiera się w głównej mierze na pracy poszczególnych pracowników: konserwatorów, sprzątaczek, administratorów, obsługi księgowo-finansowej i technicznej. Z jednej strony mają oni świadomość, że ich praca jest oceniana przez każdego mieszkańca i ma wpływ na opinię o Spółdzielni jako dobrego lub złego zarządcy. Z drugiej strony okresowa ocena pracy każdego z członków zespołu, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze organizacyjnej, dokonywana przez przełożonego sprawia, że otrzymuje on komplekso-

wą i obiektywną informację zwrotną dotyczącą jakości swojej pracy, umiejętności, mocnych oraz słabych stron oraz, które winien poprawić. Nasi pracownicy poza umiejętnościami merytorycznymi muszą jeszcze mieć pewne predyspozycje do pracy w warunkach stresu jaki zawsze towarzyszy kontaktom z różnymi mieszkańcami. Na te umiejętności też zwracamy uwagę i staramy się je kształtować i podnosić. – Proszę przybliżyć sferę Państwa działań w zakresie dbałości o warunki i atmosferę pracy. – Przede wszystkim staramy się włączyć wszystkich pracowników w szeroko rozumiany proces decyzyjny. Bardzo duża delegacja uprawnień dla kadry kierowniczej, a potem na poszczególnych pracowników przynosi efekt identyfikowania się z firmą i brania części odpowiedzialności za pracę oraz jej efekty. Ponadto w funkcjach kierowniczych kładziemy szczególny nacisk na organizowanie, a w tym na ciągłe doskonalenie pracy. Stąd też powszechnie stosujemy „zasadę otwartych drzwi” dla pracowników na wszystkich szczeblach kierowniczych. Dbamy również o szkolenia, doskonalenie i dokształcanie. Ponadto wspieramy każdą inicjatywę indywidualną pracowników w tym zakresie. Stale doskonalimy system płac, nagród i wyróżnień, tak aby w maksymalny sposób wprowadzić obiektywizm w systemie wynagrodzeń i innych gratyfikacji. Organizujemy także cykliczne okolicznościowe spotkania załogi, popieramy i rozwijamy wspólne inicjatywy takie jak: klub rowerowy, wycieczki piesze, wspólne wyjazdy na imprezy kulturalne itd. Ważnym elementem kształtowania atmosfery w pracy jest współpraca ze związkami zawodowymi i uzyskanie ich wydajnej pomocy w tej dziedzinie. Istotne jest również zapewnienie jak najlepszych

warunków socjalnych i wyposażenia w narzędzia oraz sprzęt. – A jak wygląda ten rok pod kątem inwestycji w Państwa Spółdzielni? – Wyodrębnienie poszczególnych nieruchomości z zasobów Spółdzielni oraz ustanowienie własności lokali znacznie utrudniło procesy inwestycyjne. Na każdą planowaną inwestycję muszą się teraz zgadzać wszyscy właściciele. Nie mniej jednak realizujemy przede wszystkim inwestycje związane z otoczeniem budynków, które maja za zadanie poprawić warunki zamieszkiwania, bezpieczeństwo oraz walory estetyczne. Są to więc inwestycje w nowe miejsca postojowe i parkingi, ciągi komunikacyjne, tereny zielone, tereny rekreacyjne i zabawowe. Kontynuujemy również docieplanie budynków oraz przebudowę lokali użytkowych. – Panie Prezesie, proszę przedstawić plany Spółdzielni na najbliższą przyszłość. – Plany dalszej działalności spółdzielni zależą od rozwiązań prawnych, na które ciągle czekamy. Trudno w takich warunkach podejmować dalekosiężne decyzje, zwłaszcza te związane z wydatkami dużych środków. Taki stan dotyczy wszystkich spółdzielni mieszkaniowych i zdecydowanie wpływa niekorzystnie na naszą działalność. Mamy konkretną wizję naszej spółdzielni na przyszłość, określone programy remontowe i modernizacyjne, ale ich wdrożenie wymaga przede wszystkim stabilnej sytuacji prawnej i na nią czekamy. Skupiamy się, więc obecnie przede wszystkim na nieruchomościach i pracach remontowych oraz poprawiających estetykę, bo tylko na to jest zgoda właścicieli.

...tymrazemkieleccyspółdzielcyzgarniająlauryw ogólnopolskimrankinguspółdzielniPracy za rok 2012w którymtozostalisklasyfikowanina i miejscu. Z JerzyMMisiakieM, Prezesem Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM”, rozmawia Grzegorz Kozicki. – Panie Prezesie, Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM” okazała się zdobywcą I miejsca Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Pracy, gratuluję. Jak przyjmuje Pan ten sukces? – I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Pracy to dla nas ważne wyróżnienie, ponieważ potwierdza ono nie tylko siłę naszych produktów, ale także ogromny wkład w rozwój lokalnych społeczności oraz miejscowego biznesu. Jesteśmy dumni, że po przeszło dziewięćdziesięciu latach możemy pochwalić się tak bogatym doświadczeniem. Pozwoliło to nam utrzymać pozycję lidera na rynku FMCG, będąc konkurencją nie tylko dla polskich, ale także zagranicznych przedsiębiorstw. – Chyba każdy zna smak Majonezu Kieleckiego, ale WSP Społem posiada szerszy asortyment. Jak zatem wygląda oferta Państwa firmy? – Bez wątpienia najważniejszym produktem WSP „Społem” jest Majonez Kielecki, który obecnie dostępny jest w trzech wersjach smakowych: tradycyjny, z czosnkiem, a także Omega-3. Wśród oferty Spółdzielni znajdziemy także produkty takie, jak musztardy i keczupy – doskonały dodatek do dań podawanych zarówno na zimno, jak i na ciepło – sosy Kieleckie, ocet oraz Snacki – chrupki do samodzielnego przygotowania. – Państwa produkty spotykają się z pozytywnymi opiniami kon-

Zaagażowani Bankowość w sprawy Śląska relacyjna Z JózefeMMyrczkieM, Prezesem Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach, rozmawia Grzegorz Kozicki – Panie Prezesie, gdzie leży siła polskiej bankowości spółdzielczej? – Siłą banków spółdzielczych zawsze była ich samorządność. Z reguły działalność banku skoncentrowana jest na stosunkowo niewielkim obszarze, co umożliwia gruntowne poznanie specyfiki regionu, jego potrzeb, możliwości i siły rozwoju. Umożliwia także bardzo dobrą znajomość Klientów i ich problemów, co daje przewagę nad bankami sieciowymi i pozwala dopasować ofertę do aktualnej sytuacji. Elastyczne decyzje i niestandardowe rozwiązania, mogą być podejmowane w krótkim czasie dzięki temu, że Zarząd banku znajduje się w centrum działalności operacyjnej. Klienci banków spółdzielczych cenią sobie fakt, że nie są anonimowi, a poprzez nabycie członkostwa mogą mieć realny wpływ na sytuację i strategię rozwoju swojej instytucji finansowej. – Państwa Bank uplasował się na V miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych 2012 – proszę skomentować ten fakt i przybliżyć źródła sukcesu. – Bardzo cieszy nas ten fakt, gdyż pokazuje, że nasza ciężka praca przynosi efekty. Na sukces składa się wiele czynników. Przede wszystkim dobre rozpoznanie potrzeb naszych Klientów, którymi oprócz osób fizycznych są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu możemy dopasować ofertę do konkretnych potrzeb, reagować na zmiany, które zachodzą nie tylko na rynku usług finansowych, ale też w szeroko rozumianej gospodarce. Ważnym elementem jest współpraca z lokalnymi samorządami, dzięki której podnosimy poziom zaufania społeczności regionu. Bardzo istotnym elementem zapewniającym rozwój Banku jest

stałe podnoszenie standardów obsługi, a to byłoby niemożliwe bez zaangażowania pracowników, którzy poprzez rozwój osobisty, udział w szkoleniach, zdobywanie kolejnych stopni zawodowych i naukowych podnoszą swoje kwalifikacje. Oczywiście powyższe czynniki potrzebują spoiwa w postaci przemyślanej strategii zarządzania, której służy bezpośrednio dobra współpraca między Zarządem Banku, a jego Radą Nadzorczą, a pośrednio wszystkich członków Banku Spółdzielczego. Tylko wtedy, gdy wszystkie elementy funkcjonują prawidłowo można osiągnąć sukces. – Panie Prezesie, Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA to przede wszystkim dynamiczny rozwój i mocne zaangażowanie w sprawy regionu… – Misja naszego Banku ściśle wiąże nas z naszym regionem. Wspieramy szereg inicjatyw przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej. Aktualnie wdrażamy wraz z Kompanią Węglową i Fundacją Rodzin Górniczych program aktywizacji zawodowej małżonek pracowników kopalń. Program ten polega na udzielaniu zainteresowanym projektem niskooprocentowanych kredytów na rozpoczęcie lub rozwój już istniejącej działalności gospodarczej. Beneficjentami projektu będą Panie, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej, w szczególności wdowy po pracownikach kopalń lub żony pracowników przebywających na rentach inwalidzkich, a jednocześnie mające pomysł na samozatrudnienie i rozwój firmy. Na etapie przygotowania jest podobny program w porozumieniu z Katowickim Holdingiem Węglowym. Ponadto od lat jesteśmy partnerem Balu Charytatywnego Wojewody Śląskiego, Memoriału im. Agaty Mróz-Olszewskiej, bierzemy udział w imprezach dzielnicowych i miejskich, fundujemy stypendia, wspieramy kluby i imprezy sportowe oraz akcje charytatywne. Staramy się w miarę możliwości przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i społeczeństwa obywatelskiego Górnego Śląska.

Z JózefeMkaPłankieM, Prezesem Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, rozmawia Grzegorz Kozicki – Gratuluję kolejnego sukcesu, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, to laureat VII. miejsca Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych 2012, w kategorii banków dużych. Jak ocenia Pan aktualną kondycję Banku? – Nasz Bank od wielu lat systematycznie buduje swoje fundusze, które decydują o wielkości działalności bankowej. Prawie 40 mln zł funduszy własnych pozwala kredytować pojedynczego przedsiębiorcę na kwotę ok. 10 mln zł. Łączna akcja kredytowa wynosi 280 mln zł. Dla zrealizowania takiej akcji bank buduje ciągle wzrastające depozyty, które aktualnie wynoszą ponad 394 mln zł. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 11,67% co pozwala określić kondycję finansową banku jako bardzo bezpieczną, a zarazem efektywną. Podane liczby rosnące z roku na rok wskazują na istotny rozwój banku. – Gdzie upatrywać atutów i konkurencyjności OK Banku w dostępnej dziś szerokiej oferty na rynku finansowym? – OK Bank Spółdzielczy ciągle poszerza swoją ofertę, tak by produkty proponowane klientom były atrakcyjne cenowo. Także nowe produkty przyciągają uwagę klientów. Bank jest np. liderem na rynku w sprzedaży kredytów na dofinansowanie kolektorów słonecznych. Niski koszt kredytu z dofinansowaniem 45% kosztów kwalifikowanych instalacji pozwala skutecznie realizować społeczną ideę czystego Śląska. Często oferta kierowana do przedsiębiorców i samorządów przygotowywana jest indywidualnie na miarę dla tych klientów. Bank oferuje swoim klientom nie tylko kredyty, ale także faktoring, leasing, a także maklerskie rachunki inwestycyjne.

– OK Bank działając w regionie Śląska, z powodzeniem realizuje zasadę: „Bank bliski klientowi”. Dlaczego warto kłaść nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz życzliwą nie tylko obsługę ale i doradztwo? – Banki spółdzielcze zawsze były blisko swoich klientów. Bankowość relacyjna przeżywająca dziś renesans na świecie od zawsze obecna była w bankach spółdzielczych. Jest to charakterystyczne dla tych banków, które są ściśle związane ze swoim terenem działania. Banki spółdzielcze w czasach braku koniunktury gospodarczej na swoim terenie nie zamieniają tego terenu w poszukiwaniu wyższych zysków. Jesteśmy związani z naszym terenem działania na dobre i na złe. Doceniają to nasi klienci zwłaszcza w czasach kryzysu, kiedy jesteśmy najbardziej stabilnym źródłem finansowania gospodarki regionalnej, a zindywidualizowane podejście do klienta z rozumieniem jego potrzeb, buduje lojalność naszych klientów i długoterminowe zdrowe relacje. – Przy takim podejściu kluczową rolę odgrywają pracownicy Banku. To chyba ich kwalifikacje, predyspozycje i życiowe podejście, codzienne oceniane przez klientów ostatecznie wpływają na opinie nt. Banku… – Tak, największym kapitałem naszego banku są pracownicy. W 18-tu placówkach banku zatrudniamy blisko 200-tu pracowników. Zdecydowana większość naszych pracowników ma wyższe wykształcenie, a także Europejski Certyfikat Bankowca. To pracownicy tworząc dobrą atmosferę w banku budują wraz ze swoimi kwalifikacjami, życzliwą i kompetentną obsługę klientów. – Na koniec proszę powiedzieć o planach Banku na najbliższą przyszłość. – OK Bank Spółdzielczy w Knurowie, zamierza w najbliższych latach ustabilizować dotychczasowe tempo rozwoju, które jest wyższe niż średnie w bankach. Będziemy nadal wzmacniać swoje kapitały spełniając nowe wymagania europejskie. Jesteśmy liczącym się bankiem i chcemy tę pozycję wzmacniać. www.okbank.pl

sumentów, ceni się ich wysoką jakość. Co, zdaniem Pana, za tym stoi – receptury, stopień zaawansowania technologicznego produkcji, a może coś więcej? – Uznanie konsumentów zostało osiągnięte dzięki wyjątkowym recepturom, które zbliżają produkty Spółdzielni do tradycyjnych, domowych wyrobów. Od początku istnienia firmy dbamy o to, aby artykuły spod szyldu Kielecki wyróżniała zawartość wysokiej jakości składników gwarantujących bogaty i niepowtarzalny smak. Dlatego WSP „Społem” utworzyło wewnętrzny Dział Kontroli Jakości, dokonujący rzetelnej analizy każdej partii produktów przeznaczonych do sprzedaży. Pomimo tego obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Wszystkie surowce dostarczane do Spółdzielni podlegają systematycznej kontroli na zgodność ich parametrów z opracowanymi przez technologów specyfikacjami. To właśnie dzięki tak rygorystycznemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa żywności produkty WSP „Społem” cieszą się tak dużą popularnością wśród konsumentów. – WSP „SPOŁEM” w Kielcach to firma mocno zaangażowana w sprawy regionu. Proszę przybliżyć Państwa działania w sferze tzw. odpowiedzialności społecznej biznesu. – Spółdzielnia, jako przedsiębiorstwo o przeszło 90-letniej tradycji, jest silnie związana z regionem i jego mieszkańcami. Wielokrotnie prowadziliśmy działalność o charakterze non – profit. WSP „Społem” wspierała swoimi produktami Domy Dziecka, Domy Pomocy Spo-

łecznej, Caritas czy Stowarzyszenie Świętego Brata Alberta. Współpracowaliśmy również z klubami sportowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego. Wymienić tu możemy pomoc finansową dla grup artystycznych wykonujących przedstawienia dla dzieci hospitalizowanych w kieleckich szpitalach oraz współpracę z Klubem Sportowym VIVE – Targi Kielce. – Firma jest też jednym z największych pracodawców w Kielcach... – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” działa na polskim rynku FMCG od przeszło dziewięćdziesięciu lat, dając stałe zatrudnienie blisko 400 osobom. Dzięki temu Spółdzielnia jest jednym z ważniejszych i największych pracodawców regionu świętokrzyskiego. – Panie Prezesie, na koniec proszę powiedzieć co czeka WSP „Społem” w Kielcach w najbliższej przyszłości. – 90-letnie doświadczenie w branży FMCG nauczyło nas, jak umiejętnie łączyć ze sobą elementy tradycji i nowoczesności. Stale korzystamy z wiedzy i umiejętności wypracowanych na przestrzeni wielu lat. Mając świadomość zmieniających się trendów w komunikacji, staramy się dostosować do potrzeb rynku. Jako firma przystosowujemy się do obecnych realiów. Natomiast nasze produkty pozostają niezmienne, zawsze smaczne, domowe.

Nareszcie Brzeg ... a mowa konkretnie o spółdzielni Mieszkaniowej „zgoda” w brzegu nagrodzonej tytułem Grand Prix programu Dobra spółdzielnia 2012w kategorii„spółdzielniado 250tys.m2”. Z HenrykieMwuJkieM, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu, rozmawia Łukasz Osypiński. – Panie Prezesie ogromne gratulacje z racji zdobytego tytułu Grand Prix. Kosztowało Was chyba wiele pracy znalezienie się w miejscu, w którym obecnie jesteście? – To miłe uczucie być wyróżnionym tak prestiżowym tytułem jak Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia 2012. Nad zmianą wizerunku Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu pracujemy już 15 lat. Dziś możemy pochwalić się mniejszymi i większymi sukcesami wśród których wymienię tylko uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, oraz doprowadzenie ich stanu technicznego do wysokiego i porównywalnego poziomu co skutkuje dziś niskim kosztem utrzymania mieszkań pomimo stale rosnących cen energii Atutem naszej spółdzielni jest również stabilna i wykwalifikowana kadra oraz zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące planów technicznego utrzymania ich budynków w ramach 3 letnich planów, które uzgadniane są

na corocznych, jesiennych zebraniach gospodarczych. – Co jeszcze uznałby Pan za najważniejsze z Państwa ostatnich prac? – Poprawiliśmy wiele układów komunikacyjnych na osiedlach Spółdzielni budując jednocześnie 668 miejsc postojowych i budujemy następne wychodząc naprzeciw rosnącej liczbie samochodów. Niestety projektując osiedla przed 30-40 laty nikt nie przewidział, iż praktycznie do każdego mieszkania należy zaplanować 1-2 miejsca postojowe. Ponadto po okresach eksploatacji budynków 30-50-letnich zaczęliśmy wymieniać wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektryczne co jest nieuniknione. Bierzemy oczywiście pod uwagę niepewność warunków prawnych i działań niekorzystnych naszych ustawodawców, dlatego robimy swoje uwzględniając ostrożność w planowaniu. – Dlaczego zatem warto mieszkać w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”? – Warto mieszkać w zasobach naszej Spółdzielni ponieważ budynki odróżniają się swoim wyglądem od pozostałych budynków w mieście, mamy niskie koszty utrzymania i eksploatacji budynków oraz dużą liczbę miejsc postojowych. Ważne jest również to, iż reagujemy na uwagi i potrzeby mieszkańców.

■ SpółdzielniaMieszkaniowa„Zgoda”w Brzegu początek swojej

działalności datuje na rok 1960. Obecnie zasoby Spółdzielni to ponad 3 800 mieszkań, 111 lokali użytkowych i 703 garaże o łącznym metrażu przekraczającym 218 tys. m2.


DODATEKINFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.strefa-gospodarki.pl

C3

Najwyższa światowa jakość ... nie tylko produktów, gdyż z tych BorgWarner znany jest od dawna, ale również zatrudnienia, gdyż w podrzeszowskiej Jasionce dynamicznie rozwijająca się firma daje pracownikom szerokie spektrum możliwości rozwoju osobistego, atrakcyjne warunki wynagradzania, bogaty pakiet socjalny jak również zapewnia kontakt z najbardziej zaawansowanymi, zaliczanymi w branży do światowej czołówki technologiami. Czynniki te, w połączeniu z pozytywnym klimatem organizacyjnym, zadecydowały o przyznaniu firmie BorgWarner Poland sp. z o.o. tytułu „odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2012”. Rozmowa z marKiem zaBieLsKim, DyrektoremBorgWarner Poland Sp.z o.o.

– Gratuluję uzyskanego wyróżnienia. Z pewnością jest to potwierdzenie przyjętej przez kierownictwo ogólnej filozofii zarządzania firmą... – Jest nam niezmiernie milo znaleźć sięw gronie„OdpowiedzialnychPracodawców–LiderówHR 2012”.Zasady,jakimikierujesiękierownictwo BorgWarnerw ujęciulokalnym,polskim, ale przede wszystkim globalnym, korporacyjnym można sformułowaćw jednymzdaniu:firmatoludzie; największymkapitałemkażdegoprzedsiębiorstwajestwłaśniekapitałludzki. – Jakim pracodawcą stara się być BorgWarner Poland Sp. z o.o.?

Rozmowa z Krzysztofem Kuniorem, HRManageremw firmie BorgWarnerPoland Sp.z o.o.

– BorgWarner Poland Sp. z o.o. to pracodawca godny plecenia. Jak ważna rolę odgrywa szeroko rozumiana wysoka jakość zatrudnienia w rozwoju firmy oraz dlaczego warto tworzyć bezpieczne i atrakcyjne miejsca pracy? – W moimrozumieniuwysokajakość zatrudnienia charakteryzuje się tym, copracownicyceniąsobienajbardziej czyliwysokimistandardamipracy.Te z koleiidąw parzez poczuciemstabilności zatrudnienia oraz bezpiecznym i przyjaznymśrodowiskiempracygwarantującympracownikomposzanowanieichpraworazumożliwiającymodpowiednirozwójzawodowy.Dlatego moimzdaniemwartodbaćo właściwą równowagę i rozwój tych obszarów, gdyż w ten sposób dajemy wyraźny sygnał,żejesteśmyodpowiedzialnym, a takżeatrakcyjnympracodawcą,z którymwartosięzwiązaćna długielata, i żeszerokorozumianedobropracownikaniejestdlanastylkopustymsloganem, ale czymś w co mocno wierzymyi realizujemy. – Na czym opiera się przyjęta przez Państwa firmę strategia polityki personalnej? –Działamyw branżymotoryzacyjnej i na tereniewojewództwapodkarpackiego i te dwa główne elementy wymuszająna nasjaknajlepszedopasowaniestrategiido dośćspecyficznych warunków.Nawiązujętugłówniedo naszego sposobu pozyskiwania nowych specjalistówi inżynierów,którychniełatwojestprzekonaćdo zmianypracy zewzględuna znikomąilośćprzemysłumotoryzacyjnegow regioniei ich małejchęciprzeniesieniasięz innych miast w okolice Rzeszowa. Dlatego naszastrategiaskupiasięna stworzeniusobiereputacjinajlepszegopracodawcyw regioniei jednegoz lepszych

– BorgWarner Polska Sp. z o.o. to pracodawca,którykierujesięnietylkowymogamiformalnyminałożonymiprzezpowszechnieobowiązujące przepisy prawa, ale także zapewnia swoimpracownikomponadprzeciętnypakietsocjalny.Wymienięjedynie dlaprzykładu:w pełnisfinansowane dodatkowe ubezpieczenie, prywatną opiekęzdrowotną,programfinansowanialubpartycypacjiw finansowaniu rozwoju zawodowo-naukowego naszychpracowników,dofinansowanie programów sportowo-rekreacyjnych,premieroczneorazokolicznościowo-urlopowe. – Inwestycje w kapitał ludzki, szeroki wachlarz możliwości rozwoju osobistego, rozbudowany system wynagradzania i premiowania. To olbrzymie benefity dla pracownika... Jakie korzyści z takich działań czerpie sama firma? – Stosunkowo krótka historia działalności BorgWarner w Polsce dobitniedowodzi,iżinwestycjaw kapitał ludzki to inwestycja, która przekłada się na wymierne wyniki finansowe. Dzięki takiej strategii w dobieogólnegospowolnieniagospodarczego,BorgWarnerPolandsp. z o.o. może pochwalić się wysoką dynamikąwzrostu,w tympoczynionymijużznacznyminakładamina inwestycje.Ponadtow BorgWarnersta-

wiamyna pracęzespołowądoceniającindywidualnywkładkażdegoz naszych pracowników w budowaniu sukcesu całego przedsiębiorstwa. Wdrożyliśmyprogram,dziękiktóremukażdypracownikmożewyrazić swojąopinię,zasugerowaćpropozycjezmianiulepszeń,zgłosićswoje zastrzeżenia.Przeprowadzamyrównieżregularneankietymonitorujące np.zadowoleniepracownikówz wykonywanejpracy. – Proszę pokrótce przybliżyć proces rozwoju firmy począwszy od roku 2008, kiedy to BorgWarner zawitał w Jasionce… – Rozp oc zęl iś my dział aln ość w 2008r.W dniudzisiejszymmożemy pochwalić się nowoczesną fabryką, która dzięki najwyższemu zaawansowaniu technologicznemu posiada zdolności produkcyjnena poziomiebliskimmiliona turbosprężarekroczniedo silników benzynowychi diesla.Najnowsze technologie i rozwiązania są bardzoistotnedlastałegoi stabilnego rozwojuzakładu,a parkmaszynowyjestsystematycznieudoskonalany i rozbudowywany. Obecnie, polski oddział intensywnie pracuje nad utworzeniem centrum badawczo-rozwojowego,któregozakończenieplanowanejestna koniec marca 2013 r. Będzie to miejsce

w Polscepoprzezwychodzeniedo potencjalnychkandydatówz tym,cowielupracownikówcenisobienajbardziej: godna płaca,możliwośćrozwojuosobistego poprzez poszerzanie wiedzy, kompetencjiczyteżawanseprzy założeniuoptymistycznegopatrzeniaw przyszłość bez obawy utraty pracy nawet w bardzotrudnychwarunkachekonomiczno-gospodarczych.Myślę,żewieluszefówpersonalnychsięzemnązgodzi,żewspomnianeelementysąwciąż bardzocenioneprzezkandydatów. – W jaki sposób dbacie Państwo o rozwój intelektualny firmy – czy są to tylko popularne dopłaty do podejmowanych studiów czy może coś więcej? –Finansowanieróżnegorodzajustudiówi szkoleńdlanaszychpracowników jest tylko jednym ze sposobów podnoszeniaichkwalifikacji.Myoczywiścieidziemyo wieledalejwyznając zasadę,żejeśliktośnieidziedo przoduleczstoiw miejscu,tow rzeczywistościsięcofa.Pracownicykorzystać mogą z całego wachlarza inicjatyw wspierającychichrozwójzawodowy. Dobrym przykładem jest tzw. Turbo Academy,którejcelemjestprzekazaniefundamentalneji szerokiejwiedzy na tematwszystkiegocozwiązanejest z budową i funkcjonowaniem turbosprężarek. Stworzyliśmy ten bardzo bogatyi intensywnyprogramszkoleń dla wszystkich inżynierów powstającego Centrum Technicznego. Każdy nowo przyjęty inżynier po krótkim okresie adaptacyjnym, wysyłany jest do naszego głównego Centrum Badawczo-Rozwojowegow Kirchheimbolanden w Niemczech gdzie przez okresod kilkudo 6miesięcypoddawany jest intensywnym szkoleniom, najpierw we wspomnianej akademii, a następnie podczas tzw. on-the-job-training, czyli praktycznego szkolenia ściśle powiązanego z zajmowanymprzezpracownikastanowiskiem. Po powrociedo krajunastępujewłaściwewdrożeniew odpowiednizespół orazzakresobowiązków. – Produkcja turbosprężarek dla rynku motoryzacyjnego to branża przeznaczona dla ludzi o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach. Jak pozyskać zatem dobrych pracowników, a także co należy zrobić, żeby chcieli związać się z firmą na dłuższy czas? – Pokazaćimcoz tegobędąmieli.My robimy to tak, że mówimy: „turbosprężarkatoświetnyprodukti przed nią świetlanaprzyszłośćbospełniawszystkotoczegopragnąnasiklienci,a osta-

tecznie użytkownicy samochodów.” Dzieje się tak, gdyż nasz produkt zmniejszaemisjęspalin,dziękiczemu pozwaladostosowaćsiędo corazbardziejsurowychregulacjiw tejmaterii; przyczyniasiędo redukcjizużyciapaliwapowodując,żesamochodysąbardziej oszczędne; oraz zwiększa moc silnika,o czymmarzywiększośćwłaścicieliaut.Mówimyrównież:„Popatrzcie,mamyteżdo obsłużeniacoraz większąliczbęsilnikówboświatzacząłwyposażaćw naszproduktrównież „benzyniaki”. Takie przesłanie w połączeniuz nasząstrategiąpersonalnądziałana wyobraźnię. – A co z kwestią integracji załogi, działań mających na celu wzmocnienie utożsamiania się ludzi nie tylko z współpracownikami ale przede wszystkim z firmą? – Tojestprawdziwewyzwaniegdyż w każdym miesiącu przychodzą nowipracownicy.Jeszczejakiśczastemuznaliśmywszystkichpo imieniu, a teraznowetwarze.Na raziejesteśmyna początkudrogigdyżzaczęliśmy od pikników rodzinnych, które organizujemy co roku. Ostatni taki miałmiejsceparętygodnitemu.Ale myślimy już o innych inicjatywach. Manamw tympomócostatnioprzeprowadzone badanie kultury korporacyjnej BorgWarner, której wyniki posłużąnamdo dobraniatakichdziałania,abypracownicycorazmocniej identyfikowalisięz nasząfirmą. – Jak ocenia Pan rok 2012 pod kątem realizacji przyjętych założeń polityki personalnej w BorgWarner Poland Sp. z o.o.? – Na pewnobyłtopracowityrok,w którym nie brakowało wyzwań. Najbardziejcieszymniefakt,iżudałosięnam nietylkozabezpieczyćinteresymojego macierzystegooddziałuTurbo,alerównieżwesprzećnaszychkolegówz oddziałówDrivetraini MorseTECbudującychswojenowezakładyna naszym terenie oraz bardzo szybko rozwijającegosięCentrumTechnicznego. – Jak mógłby Pan zachęcić osoby szukające pracy do wstąpienia w szeregi BorgWarner Poland Sp. z o.o.? – Powiemkrótko.Biznesjestpo to, żeby przynosić zyski, ale by to się stało,trzebaoferowaćprodukt,któryzadowoliklientai...mytakiproduktmamy.Mamyrównieżwszystkie cechy, jakie powinna posiadać firma aspirująca do grona najlepszychpracodawcóww Polsceczego potwierdzeniemjestuzyskanietytułu„OdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2012”.

■ Zakład produkcyjny BorgWarner Poland Sp. z o.o. będący częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner zlokalizowany jest w Jasionce k. Rzeszowa w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym. Jesteśmy wiodącym dostawcą komponentów branży motoryzacyjnej, w tym turbosprężarek do silników benzynowych i diesel w pojazdach osobowych i użytkowych. Dostarczamy podzespoły największym europejskim producentom samochodów. BorgWarner z siedzibą główną w Auburn Hills, Michigan, jest wiodącym światowym producentem komponentów i systemów zaawansowanych technologii do silników i układów przeniesienia napędu w pojazdach. Notowane w rankingu „FORTUNE 500” przedsiębiorstwo dysponuje zakładami produkcyjnymi i jednostkami badawczymi znajdującymi się w 60 miejscach na terenie 19 krajów. Firma zatrudnia globalnie ok. 20 000 pracowników. Do grona naszych klientów należą czołowi producenci branży motoryzacyjnej.

pracyinżynierówi konstruktorów, zajmujących się projektowaniem i badaniemturbosprężarekorazich komponentami.Do ichdyspozycji będzie oddana m.in. hala testowa orazspecjalnestacjebadawcze. Kolejną inwestycją jest budowa now eg o zak ład u prod ukc yjn eg o w którymprodukowanebędąukładykontrolii sterowaniaprzekładni automatycznych. – Co może Pan powiedzieć na bazie własnych doświadczeń i obserwacji odnośnie możliwości rozwoju szeroko pojętego biznesu w regionie podkarpacia? – Podkarpacietoregionktórysprzyjainwestorom.Inwestorzymogąli-

czyć na pref er enc je pod atk ow e, wsparciefinansoweprzy tworzeniu nowych miejsc pracy, dopłaty dla pracodawców.Regionposiadazwiększonydostępdo funduszypomocowych.KonkurencyjnościPodkarpacia sprzyj a równ ież dos tępn ość terenów inwestycyjnych, oraz pozytywniewyróżniającasięobecnie modernizowana infrastruktura lotnicza, drogowa, kolejowa łącząca PodkarpacienietylkozewschodnimirubieżamiUE,alez całymświatem. Nie można pominąć bodajże najcenniejszego argumentu jakim jest dostępność dobrze wyszkolonych na poziomie średnim i wyższym,pracowników.

– Jak ocenia Pan rok 2012 pod kątem Państwa działań branżowych? – Należymydo branżymotoryzacyjnejgdziew ostatnichlatachwidocznejestwyraźnespowolnienie,jednak nasza firma wbrew powszechnemu trendowi rozwija się wprowadzając do produkcjinowewyroby,jakrównież planując inwestycje o których wspomniałemwcześniej.Mówiąckrotko: rok 2012 był dla nas kolejnym udanymrokiemdziałańbiznesowych. – Co w najbliższych latach czeka spółkę BorgWarner Poland? Czy możemy poznać Państwa plany na najbliższą przyszłość? – Rozwóji inwestycjejakprzystało na liderarynkuw swojejbranży.

Monika Jakubczak – Inżynier jakości, Dział Jakości Jednym z głównych powodów, dla których warto pracować dla BorgWarner Poland to atmosfera jaka tu panuje. Niezwykle budujące jest to, że pracownicy wykazują ogromną chęć i zaangażowanie w tworzenie firmy, oraz to, iż firmy mocno ich do tego motywuje. Będąc osobą nowo przyjętą, musiałam zapoznać się z nowym otoczeniem, nowymi osobami oraz z zupełnie nowym podejściem do zadań jakie przede mną stawiano. Jednak zespół, którego mam przyjemność być częścią, dał mi potrzebny czas i wspierał mnie w moich działaniach, co zresztą czyni do dzisiaj. Zdarzały się oczywiście momenty dużego napięcia, jednak wszystko to rekompensowały nam nasze małe i duże sukcesy. Wszystko to przyczyniło się do bezbolesnego wdrożenia mojej osoby do BorgWarner Poland. Kolejną rzeczą jaka wyróżnia firmę, jest jej znakomita wewnętrzna organizacja oraz bardzo czytelne zasady. Nie ma więc miejsca na zagubienie i przez to na niepotrzebną stratę czasu. Osobiście cieszy mnie również brak, tej dziś typowej dla dużych firm, korporacyjności, co pozwala na nieschematyczne i realne możliwości rozwoju. BorgWarner Poland to nie tylko maszyny i nowoczesna technologia – to przede wszystkim ludzie, na których oparty jest potencjał firmy. To właśnie dlatego warto pracować w BorgWarner Poland. Piotr Stopyra – Inżynier Procesu, Dział Inżynieringu Pracę w Borg Warner Poland rozpocząłem przed ponad czterema laty czyli właściwie na samym początku istnienia firmy. Dzięki temu, w młodym i prężnym zespole profesjonalistów różnych specjalności, mogłem uczestniczyć w procesie tworzenia, „budowy” i rozruchu pierwszej fabryki tego światowego koncernu motoryzacyjnego w Polsce. Właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu oraz kreatywnej współpracy pracowników wszystkich działów udało się osiągnąć pełna gotowość produkcyjną w niemal sprinterskim czasie z zachowaniem najwyższego, światowego poziomu jakości. Oczywiście nie udało by się tego osiągnąć bez właściwego wsparcia ze strony firmy w zakresie ciągłego doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności. Brygida Szala – Lider Zespołu Normalizacji i Dokumentacji Technicznej, Dział Badawczo-Rozwojowy Firma działa w Polsce od 2008 roku. Początkowo w Jasionce koło Rzeszowa zlokalizowana była jedynie produkcja, a od niedawna również Dział Badawczo-Rozwojowy. Praca w tym dziale to ciągłe podejmowanie kolejnych wyzwań i jednocześnie możliwość rozwoju zawodowego. Przed młodym, liczącym obecnie kilkadziesiąt osób zespołem zostały postawione wysokie wymagania, ale jednocześnie dołożono wszelkich starań by każdy był należycie przygotowany do wypełniania zadań jakie przed nim postawiono. Każdy z nas miał możliwość odbycia szkolenia w Centrum R&D w Niemczech, większość spędziła w Niemczech pół roku, gdzie oprócz odbytych teoretycznych szkoleń z zakresu budowy i funkcjonowania turbosprężarek oraz kursów językowych miała możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń w poszczególnych wydziałach. Cennym doświadczeniem było również odbycie szkolenia na linii montażowej. Należy podkreślić, że firma bardzo pozytywnie ocenia potencjał ludzki na lokalnym rynku pracy, czego potwierdzeniem są jej plany rozwojowe – na wiosnę przyszłego roku planowane jest oddanie nowej siedziby Działu Badawczo-Rozwojowego oraz docelowe znaczne zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 2-3 lat. Dla pracowników oznacza to stabilną pracę, możliwość rozwoju i awansu na kolejne szczeble kariery zawodowej. Chciałabym również podkreślić, że w naszej firmie, w pracy obowiązują zdrowe zasady. Niezależnie od wieku i płci, każdy ma takie same możliwości rozwoju – liczą się wyłącznie umiejętności i zaangażowanie. Wszystko to sprawia, że z optymizmem patrzę w moją zawodową przyszłość w Firmie BorgWarner. Krzysztof Wesołowski – Kupiec Uruchomienia Nowego Programu, Dział Zakupów Do BorgWarnera trafiłem przekonany, że sporo już umiem w zakresie zakupów motoryzacyjnych. Tymczasem od razu, gdy zacząłem pracę oddelegowano mnie do centrali dywizji Turbo Systems w Kirchheimbolanden. Przekonałem się wówczas jak wiele nauki jeszcze przede mną. Miałem przecierać szlaki jako pierwszy zakupowiec projektowy z Rzeszowa. Pojechałem do Niemiec poznać od środka proces wdrażania turbosprężarki oraz uczyć się specyfiki korporacji BorgWarner Turbo Systems. Przez półtora roku w Kirchheimbolanden wdrażałem się w komponenty, dostawców, negocjacje, planowanie, terminy, techniczne zawiłości oraz wzajemne zależności procesów i ludzi od powstania konceptu do uruchomienia seryjnej produkcji turbosprężarki. Wiem jak bardzo się rozwinąłem w ciągu trzech i pół roku w BorgWarner, oraz o ile wzrosła wartość moich zawodowych umiejętności i doświadczenia. Poza tym fajna jest świadomość, że produkt, do którego komponenty kupuję jest prestiżowy i budzi zachwyt tysięcy fanów motoryzacji, co sam widziałem podczas targów w Franfurcie, gdzie Ford chwalił się nową generacją silników benzynowych 1.6L i 2.0L Ecoboost z „moimi” turbosprężarkami.


C4

www.strefa-gospodarki.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

55 lat minęło...

REKLAMA

Ciepło 2012...

7 lipca 1957 roku rozpoczęła działalność katowicka spółdzielnia Mieszkaniowa. przed równo55latyniktchybanieprzypuszczałjakwielkiwpływi rolęw rozwojuinfrastrukturalnym,społecznymi kulturalnymbędzieonamiaładlastolicyGórnegoŚląska. Pięknym podsumowaniem okrągłego jubileuszy Spółdzielni został tytuł Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia 2012 za zajęcie II w skali kraju miejsca w kategorii „Spółdzielnia ponad 500 tys. m2”. Jednak sukcesów w historii działalności katowickiej spółdzielni jest znacznie więcej. Chyba największym z nich są sztandarowe inwestycje Spółdzielni, które tak mocno zakorzeniły się w katowickim pejzażu jak Superjednostka, popularne Osiedle Gwiazdy czy uważane za jedne z najpiękniejszych budynki na osiedlu A. Zgrzebnioka. Jednak katowiccy spółdzielcy nie odcinają kuponów od mijającej sławy tylko dalej aktywnie tworzą – tym razem nowoczesny obraz miasta Katowice, czego naj lep szym do wo dem jest najnowsza inwestycja czyli osiedle

„Rekreacyjna Dolina Mały Staw” malowniczo położone w sąsiedztwie Katowickiego Parku Letniego. Inwestycja obejmująca cztery na wskroś no wo cze sne nie tylko pod względem wi zu al nym, ale również tech- Rekreacyjna Dolina – Duży Staw nicznym, trzypię- – koncepcja zespołu mieszkaniowego tro we bu dyn ki o łącznej liczbie 128 mieszkań wraz da wykształcenie wyższe, 28 praz garażami z podziemnymi miejsca- cowników posiada licencję Zawodomi postojowymi – jest to I etap in- wych Zarządców Nieruchomości westycji. Opracowana już została a dwóch licencję Pośredników w obtakże kompleksowa dokumentacja rocie nieruchomościami. – Pracowprojektowo-kosztorysowa dla II eta- nicy podnoszą swoje kwalifikacje pu tejże inwestycji zakładająca bu- na różnego rodzaju szkoleniach i kurdowę czterech budynków sześcio- sach zawodowych, a także uzupełpię tro wych łącz nie niają wykształcenie wyższe jak i stuo 120 miesz ka niach dia podyplomowe, stale wzbogacają z lokalami użytkowy- też swoją wiedzę członkowie orgami. Oby dwa pro jek - nów samorządowych posiadający ty – oprócz atrakcyjnej przecież duże doświadczenie i umielo ka li za cji in we sty - jętności zawodowe wynikające z zacji – wyróżniają się cie- trudnienia w wielu bardzo różnych kawą nieszablonową ar- zakładach i instytucjach – podkreśla chitekturą nawiązując Krystyna Piasecka, Prezes Katosty li sty ką ele wa cji wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podsumowaniem tegorocznego do „fal na stawie”. Jednym z determi- ju bi le uszu Spół dziel ni bę dzie nantów sukcesu kato- uroczysta gala, która odbędzie się wickich spółdzielców w październiku br. w Akademii Mujest potencjał kadro- zycznej im. Karola Szymanowskiewy – blisko 30% pra- go w Katowicach. – Chciałabym Osiedle przy ul. Roździeńskiego cowników KSM posia- z racji obchodzonego jubileuszu 55– popularne Gwiazdy le cia Spół dziel ni po dzię ko wać wszystkim osobom, które swoją pra■ KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa to 342budynkiwielorocą, zaangażowaniem czy dobrym dzinne, 18 974mieszkaniaw którychzamieszkujeprzeszło 41tysięsłowem przyczyniły się lub ciągle cymieszkańców.CałkowitapowierzchniazasobówSpółdzielniprzeprzyczyniają do budowania prestiżu kraczamilionmetrówkwadratowych.KSMprowadzisześćklubów i rozwoju Katowickiej Spółdzielni spółdzielczychw którychrealizowanychjestrokrocznieblisko 1000 Mieszkaniowej – podsumowuje Preróżnegorodzajuimprezdlaponad 20tysięcyuczestników. zes Piasecka.

... pod tym hasłem kryje się Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2012, którego pełne zestawienia prezentujemy poniżej. Niestety pomimo wielkich zmian, milionowych inwestycji i coraz większej proekologiczności w codziennej pracy jest to ciągle mocno niedoceniana branża. W przygotowaniu zestawienie liczyły się takie aspekty jak: zaawansowanie technologiczne, polityka inwestycyjna i ekonomiczna, przyjazność dla środowiska oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji o Rankingu, jego metodologii i laureatach na stronach www.strefa-gospodarki.pl 1. SPEC S.A. w Warszawie 2.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

3. MPEC S.A. w Krakowie 4.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

5.

MEC Sp. z o.o. w Koszalinie

6. PEC S.A. w Kaliszu 7. WPEC S.A. w Legnicy 8. MPEC S.A. w Tarnowie 9.

PEC Geotermia Podhalańska S.A.

10. PEC Sp. z o.o. w Suwałkach 11. LPEC Sp. z o.o. w Lublinie 12. PEC – Gliwice Sp. z o.o. 13. MEC Piła Sp. z o.o.

Po prostu dobra spółdzielnia Bezpiecznie i ciepło Tradycja i nowoczesność Z MirosławeMMiciakieM, Prezesem wrocławskiej Spółdzielni rozmawia Łukasz Osypiński. – Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia to potwierdzenie znalezienia się w gronie najlepiej zarządzanych spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. Pytanie czy może być jeszcze lepiej? – Znalezienie się w tak szacownym gronie to wspaniały sukces, a zarazem olbrzymi zaszczyt dla naszej Spółdzielni. Oczywiście nie zamierzamy chełpić się tym sukcesem nie myśląc o przyszłości. Wręcz przeciwnie uważamy, że sukces rodzi sukces, a prawidłowe planowanie poparte dobrze przemyślanymi pomy-

słami, które wdrażane są w życie ciężką pracą właśnie może przynieść jeszcze lepsze efekty. Najważniejsze by dobrymi pomysłami zarażać członków spółdzielni i pokazywać im, że w trudnych czasach można dobrze jakościowo zarządzać ich zasobami. – Spore dochody wypracowane na własnej działalności gospodarczej pokazują, iż spółdzielczość doskonale potrafi odnaleźć się w aktualnych realiach ekonomicznych. Na czym głównie zarabia na rzecz członków Spółdzielnia? – Wbrew opinii pewnego dziennikarza o „leśnych dziadkach w spółdzielczości” w spółdzielniach zarządzają dobrze wykształceni i operatywni menedżerowie. W SMLW „Popowice” zarabiamy na innej działalności gospodarczej, w tym: najmie i dzierżawie lokali użytkowych, najmie i dzierżawie nośników reklamowych, czy też inwestowaniu nadwyżek finansowych w bezpieczne produkty finansowe.

– Na co przeznaczane są dochody z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej? – Z reguły uchwałą Walnego Zgromadzenia część środków jest dzielona na każdego członka spółdzielni, jako dofinansowanie do eksploatacji. Za ostatni rok bilansowy dofinansowaliśmy 0,50 zł do każdego m2 powierzchni użytkowej mieszkania członka spółdzielni. Pozostałą część zysku przeznaczamy na gorsze czasy i pozostawiamy na funduszu zasobowym. – Co jest wg Pana największym sukcesem SMLW Popowice od chwili powstania? Jesteście przecież bardzo młodą Spółdzielnią? – Tak, SMLW Popowice powstała w 2001 roku. Jest kilka ważkich spraw, które udało się pozytywnie przeprowadzić i każdą z nich traktuję, jako sukces. Rozpoczynając od powstania naszej spółdzielni po podziale poprzedniczki prawnej, poprzez niwelację wielomilionowej straty bilansowej przejętej wraz z podziałem, aż po dzień dzisiejszy kiedy to tak kreujemy naszą działalność, aby każdego roku przeprowadzać sporo robót z funduszu remontowego nieruchomości utrzymując je w należytym stanie technicznym, a zarazem podnosząc wartość nieruchomości w czasie. – W jakim miejscu chciałby Pan widzieć SMLW Popowice za 5 lat? – Chciałbym, aby: po pierwsze w ogóle spółdzielnia istniała, aby ruch spółdzielczy dalej mógł funkcjonować w naszym kraju i by parlamentarzyści pozwolili różnym formom działalności gospodarczej na równi funkcjonować. Po drugie, aby pozwolić spółdzielniom normalnie rozwijać się zwłaszcza w kontekście budownictwa mieszkaniowego i różnorodnych form własności mieszkaniowej. I wreszcie po trzecie jeśli dwa pierwsze warunki się spełnią to nasza spółdzielnia będzie pretendowała do miana najlepszej „dobrej spółdzielni” w naszym kraju w swojej kategorii.

Bezpieczniedlaśrodowiska,ciepłodla lokalnejspołeczności to dewiza Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej s.a. w kaliszu.Potwierdzeniemtegosąciągłeinwestycjeproekologiczne i energooszczędnepodnoszącesprawnośćpracy.

fot. Tomasz Wiertelak

Mowa o spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-własnościowej „Popowice” we wrocławiu, zdobywcy tytułu Grand Prix programuDobraspółdzielnia 2012.

– Mając na uwadze dobro Klienta, wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz minimalizację kosztów ogrzewania i ciepłej wody, aktywnie wykorzystujemy rozwiązania proekologiczne i energooszczędne oraz systemy automatycznego sterowania. Nowoczesne technologie i innowacyjność to podstawowe elementy naszego działania – wylicza Jerzy Borowiak, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu. Potwierdzeniem tych słów jest najnowszy projekt opracowany przez PEC S.A. w Kaliszu dotyczący „Aplikacji skojarzonego, odnawialnego źródła dla systemu zasilania w ciepło miasta Kalisza”. Polega on na budowie w Kaliszu nowej elektrociepłowni omocy10MW energii cieplnej i 1,8 MW energii elektrycznej w nowoczesnej technologii Organicznego Cyklu Rankina (ORC). Technologia ORC należy do nowatorskich rozwiązań, które zostało wdrożone dotychczas w około 150 obiektach energe■ SystemciepłowniczymiastaKalisza obejmuje sieć o łącznej długości 63,29 km, w tym 12,23 km siecimagistralnych.Długośćsieci w technologiipreizolowanejwynosi 30,22 km, co stanowi 48% jej całości. PEC SA dostarcza energię cieplną do blisko 59 tysięcy mieszkańców Kalisza, co stanowi 57%ogółu,a ogrzewana kubatura to 6.846 tys. m3. Sprzedaż ciepław2011rokuto692.171GJ.

tycznych w Europie. W Polsce bloki kogeneracyjne ORC zastosowano tylko na 3 obiektach. Blok kogeneracyjny w technologii ORC zasilany będzie kotłem opalanym biomasą leśną i poprodukcyjnymi odpadkami drewna. Wyprodukowanaenergia cieplna będzie służyć, poprzez miejską sieć ciepłowniczą dla celów grzewczych mieszkańcom Kalisza, natomiast energia elektryczna po zaspokojeniu potrzeb elektrociepłowni sprzedawana będzie lokalnemu operatorowi dystrybucyjnemu. Projekt uzyskał promesę nadofinansowanie wramachIIIkonkursu krajowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Odnawialne źródła energii i wysoko-sprawna kogeneracja”. Uzyskano decyzję środowiskową oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych w 2013 roku. Jednak kaliski PEC to nie tylko działania inwestycyjne, innowacyjne i proekologiczne, firma nie zapomina o lokalnej społeczności nie tylko poprzez wysoką sprawność działania i niską awaryjność, ale również poprzez działania bezpośrednie. – Misją firmy jest poczucie odpowiedzialności za odbiorców ciepła, klientów korzystających z naszych usług oraz mieszkańców Kalisza. Od wielu lat w ramach naszych możliwości wspieramy lokalną społeczność. Jesteśmy sponsorem Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu. W tym roku sponsorujemy również Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz – dodaje Prezes Borowiak.

Takw dwóchsłowachmożnascharakteryzowaćPrzedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice sp. z o.o. Firma z ponad 40letniątradycjąw ostatnichlatachmocnoskupiasięna inwestycjachpodnoszącychzarównosprawnośćtechnicznąjak i przyjaznośćdlaśrodowiska. Przedmiotem działalności PEC – Gliwice Sp. z o.o. jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła. – Nasze ciepło w 99,9% wytwarzane jest w Ciepłowni Gliwice, wyposażonej w 7 wysokosprawnych jednostek kotłowych o łącznej mocy zainstalowanej 361 MW. Pozostała ilość ciepła pochodzi z trzech kotłowni lokalnych

(2 gazowych i 1 olejowej). Ciepło wytworzone w Ciepłowni Gliwice dostarczane jest do Odbiorców przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Długość sieci wynosi 168 km, w tym około 50% stanowią sieci wykonane w technologii rur preizolowanych – mówi Rudolf Widziszowski, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. PEC – Gliwice stale się rozwija i inwestuje planując swoje inwestycje długoterminowo, sukcesywnie modernizując infrastrukturę techniczną do wytwarzania i przesyłania ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano wiele ważnych inwestycji mających na celu wzrost sprawności produkcji ciepła, zmniejszenie zużycia węgla i energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji. Od kilku lat najważniejsze inwestycje idą w kierunku ochrony środowiska czego dowodem jest budowa Instalacji Odsiarczania

Spalin, która swoim zasięgiem jeszcze w tym roku obejmie wszystkie kotły. Ponadto przeprowadzono modernizację elektrofiltrów, co pozwoliło na ograniczenie emisji pyłu do powietrza. Obecnie PEC – Gliwice spełnia wszystkie wymogi emisyjne. Ciągłej rozbudowie i modernizacji poddawany jest również miejski system ciepłowniczy. Przedsiębiorstwo buduje nowe sieci ciepłownicze, sukcesywnie wymienia wyeksploatowane odcinki na sieci w technologii rur preizolowanych i modernizuje węzły cieplne. W ciągu ostatnich dwóch lat PEC-Gliwice przyłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy zamówionej 11,2 MW oraz wybudował 6,1 km sieci ciepłowniczych. – Świadczymy usługi oznaczone marką Ciepło Systemowe, która zobowiązuje do dbałości o wysokie standardy jakości na wszystkich płaszczyznach prowadzonej działalności. Oferując Ciepło Systemowe gwarantujemy stosowanie nowoczesnych rozwiązań, dbamy o satysfakcję z produktu i obsługi Klientów oraz zapewniamy niezawodność dostaw ciepła. Nasz przepis na sukces to dobry biznesplan, profesjonalna obsługa, wysokie kwalifikacje naszych pracowników oraz ciężka praca. To wszystko gwarantuje satysfakcję zarówno naszym odbiorcom jak i pracownikom przedsiębiorstwa – podkreśla Prezes Widziszowski.

#08 05.10.2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you