Page 1

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.strefa-biznesu.com.pl

NR 3 (3) 22 kwietnia 2011 r.

Profesjonaliścinadobrejdrodze PrzedsiębiorstwoRemontówUlici Mostów S.A.z Gliwiccieszysięrenomąjednejz najlepszychfirmw południowejPolscew branżybudownictwadrogowego.Jakośći rzetelnośćspółkazawdzięcza główniebudowanemuod latzespołowispecjalistów.Niedziwizatemfakt,iżtytułOdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2011trafiłwłaśniedo tegoprzedsiębiorstwa. Z HeNRykieMMAłySzeM, prezesem Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach rozmawia Łukasz Osypiński. – PaniePrezesie– gratulujęsukcesu! Udało się Panu stworzyć firmę doskonale radzącą sobie na trudnymrynkubudowlanym. Danefinansowepokazująjednak, żeminionyrokspółkazakończyła na mocnym długu tlenowym. – 2010 był dla nas rokiem bardzo udanym, czasem ciężkiej pracy, gdyż w porównaniu do 2009 obrót zwiększyliśmy o ponad 70%, co przy praktycznie niezmienionym składzie osobowym było sporym wyzwaniem. Nie udałoby się mu podołać, gdyby nie ludzie – zespół profesjonalistów będący w stanie podjąć się każdego, najbardziej wymagającego wyzwania. Na takie wyniki stać jedynie najlepszy zespół, stąd tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011 cieszy nas jako zarządzających spółką, ale jest również powodem do dumy dla każdej z ponad 180 osób tworzących zespół PRUiM. – Firma powstała w 2000 roku na bazielikwidowanejmiejskiej jednostki budżetowej. W jaki sposóbw takkrótkimczasieudałosięzmienićfilozofięzarządzaniafirmąorazświadomośćpracowników? – Od 1 kwietnia 2000 roku staramy się uświadamiać pracownikom, iż każdy z nas ma wielki wpływ na działanie spółki. Kierownicy po-

szczególnych jednostek muszą być przekonani, iż pracownik na każdym stanowisku to odpowiednia osoba na właściwym miejscu, posiadająca niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Jednak to samo działa w drugą stronę, każdy pracownik musi mieć świadomość, iż dyrektor techniczny czy prezes to ludzie o odpowiednich kompetencjach, szanujący pracę każdego zatrudnionego, to też osoby należycie wypełniające powierzone im obowiązki. – Od momenturozpoczęciadziałalnościrokroczniespółkazwiększaobroty. – Pierwszy rok działalności spółki zakończyliśmy obrotem na poziomie 26 milionów złotych. 2010 rok to obrót na poziomie przekraczającym 150 milionów złotych, natomiast niebawem osiągniemy 250 milionów złotych. Oczywiście, wymaga to ciągłego uzupełniania kadry, gdyż jeżeli chcemy się rozwijać musimy mieć z kim to robić. Współ-

pracujemy z Politechniką Śląską, to tam obserwujemy najzdolniejszych studentów. Cieszy mnie, iż zewnętrzny wizerunek firmy, atmosfera jaka u nas panuje przyciąga fachowców – ludzie chcą u nas pracować, gdyż na rynku jesteśmy postrzegani jako firma rzetelna zarówno w stosunku do kontrahentów jak i swoich pracowników. U nas wartości takie jak partnerstwo, zaufanie i rzetelność ciągle mają olbrzymie znaczenie. – CojestwedługPananajwiększym atutemgliwickiegoPRUiM-u? – Może jest to frazes, jednak uważam, iż największą niematerialną wartością dodaną firmy jest wiedza, umiejętności i doświadczenie zespołu. Od początku działalności naszym założeniem jest stałe podnoszenie kompetencji pracowników, dlatego firma wspiera mentalnie i finansowo pracowników podejmujących studia. Wpajamy naszym ludziom, iż ważne jest dzielenie się wiedzą, stąd nie ma u nas myślenia, że

„nie dzielę się wiedzą, gdyż ta osoba będzie dla mnie w przyszłości zagrożeniem”. Firma się rozwija, dajemy szerokie możliwości awansu, jest jednak warunek – miejsce pracownika, który awansuje, musi zająć osoba przynajmniej tak dobra jak on a bez dzielenia się wiedzą jest to niemożliwe. Każdy pracownik ma u nas możliwość awansu. – JednakPRUiMtonietylkozespółfachowców,torównieżwysokiejjakościsprzęt... –... nawet najlepszy pracownik będzie stał i bezradnie przyglądał się w momencie w którym sprzęt zawiedzie. Staramy się zwiększać zatrudnienie, ale nie zapominamy przy tym o odnowie i poszerzaniu parku maszynowego. Chłopców od mężczyzn różni tylko cena zabawek i proszę mi wierzyć nowy, wysokiej jakości sprzęt sprawia, iż po pierwsze – dbałość o niego jest większa, po drugie – przyjemność z pracy nieporównywalna i wreszcie po trzecie – najważniejsze z punktu widzenia naszych klientów – możemy oferować usługi na najwyższym poziomie. Jednak staramy się budować nie tylko kadrę, zaplecze techniczne, ale również otoczenie, czyli podmioty z nami współpracujące. Mamy kilkunastu pewnych partnerów, którzy rosną wraz z nami w znaczący sposób powiększając wspólny potencjał. – Czy to powoduje, iż udanie konkurujeciez największymifirmamibranżybudowlanej? – Nieskromnie powiem, iż w ostatnim roku o spory przetarg – III etap budowy obwodnicy Żor – rywali-

zowaliśmy z największym firmami budowlanymi działającymi na polskim rynku. Pierwsze dwa etapy wykonywali nasi konkurenci, przetarg na trzeci etap wygraliśmy my co lekko zaniepokoiło władze miasta. Obawiali się, iż nie sprostamy tak wielkiemu wyzwaniu. Efekt jest taki, że oddawanie do użytku trzech etapów następowało w kolej-

ności trzeci, drugi, a pierwszy jeszcze nie został oddany. Udowodnili śmy, że po tra fi my bar dzo sprawnie, na wysokim poziomie, a jednocześnie przed ustalonym terminem podołać tak trudnemu zadaniu co sprawiło, iż według słów przedstawicieli władz miasta Żory jesteśmy na „bardzo krótkiej liście ulubionych firm”. – Jakiesąobecniewaszekluczoweroboty? – Do najważniejszych zaliczyłbym budowę obwodnicy Grębowa w województwie podkarpackim, gdzie rozpoczęliśmy realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję o wartości ponad 40 milionów złotych. W ostatnim miesiącu podpisaliśmy w Urzędzie Miasta Gliwice umowę na realizację renowacji ulic

starówki w Gliwicach. To zadanie przewidziane jest na pięć lat, a jego wartość to kilkadziesiąt milionów złotych. Wygraliśmy także przetarg na bieżące utrzymanie dróg w Gliwicach – miasto administruje ponad 500 km dróg stąd... jest nad czym pracować. – Planyna przyszłość? – Chcemy wejść na giełdę. To w dalszej przyszłości, a obecnie rozszerzamy struktury. W spółce już powstaje i będzie powstawać wiele nowych miejsc pracy. Powołaliśmy do życia dwie spółki PRUiM-Bet i PRUiM Mosty. Pierwsza z nich produkuje masy betonowe i wyroby z betonu, druga trudni się budową mostów i obiektów inżynierskich. Wykorzystaliśmy szanse płynące z otoczenia, udało nam się pozyskać wysokiej klasy fachowców, stąd dalej tworzymy mocne fundamenty całej grupy. Nadal najważniejsze są jednak dla nas dwa słowa klucze w branży budowlanej – jakość i terminowość. Inwestujemy w ludzi, ale i w sprzęt po to, by ich poświęcenie i praca nie poszły na marne. Za tę pracę i poświęcenie chciałbym całej naszej kadrze serdecznie podziękować a klientom obiecać, iż wysoki poziom, który osiągnęliśmy postaramy się utrzymywać w przyszłości.

Redaktor naczelny: Grzegorz Kozicki • Wydawca: Strefa Biznesu Media Centrum s.c., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice • NiP: 634-276-78-48 • tel. (32) 781-11-58 • fax (32) 781-11-57 • e-mail:redakcja@strefa-biznesu.com.pl • DTP: STP KorGraf S.C. Katowice


C2

www.strefa-biznesu.com.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Inwestycjew przyszłość Satyn:jakość gładkaz natury Z Małgorzatą Kot, dyrektorem personelu i komunikacji Grupy ERGIS, rozmawia Grzegorz Kozicki.

my sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wieloletnie doświadczenia ugruntowały nas –Ergis-Eurofilms S.A.topol- w przekonaniu, że postrzeganie ski lider specjalizujący się miejsca pracy jako przyjaznego w przet wórs twie twor zyw przynosi długofalowe korzyści sztucznychi produkcjiwyro- i mo ty wu je za trud nio nych bówz PVCi PE.Costanowi do większego zaangażowania. przedmiot działalności Pań- Staramy się być pracodawcą dynamicznym i rozwijać się wraz stwafirmy? – Należymy do największych z pracownikami. To zapewnia wytwórców folii z tworzyw nam możliwość zrozumienia ich sztucznych w Polsce jak i Euro- zmieniających się potrzeb i odpie Środkowo-Wschodniej. Wa- powiedniego na nie reagowania. chlarz naszych produktów obej- Opieka, jaką otaczamy pracowmuje między innymi wyroby ników, przybiera różne formy. dla budownictwa, branży opako- Dbamy o podnoszenie kwalifikawaniowej, farmaceutycznej, mo- cji zawodowych, profilaktykę toryzacyjnej. Każdy z naszych zdrowotną, a także zachęcamy od dzia łów spe cja li zu je się do mniej formalnego angażowaw produkcji wybranej części nia się w życie firmy organizuasortymentu, dzięki czemu mo- jąc różne konkursy oraz impreżemy nieustannie udoskonalać zy integracyjne. Każda osoba produkty, jednocześnie dostoso- może liczyć na nasze wsparcie wując je do specyficznych i nie- również w życiu prywatnym. typowych wymagań odbiorców. – Firmawyraźniecechujesię Wytwarzamy głównie folie opa- dużądbałościąo rozwójprakowaniowe i drukowane lamina- cowników, ich kompetencji ty do pakowania żywności, fo- i umiejętności. lię stretch PE, a także folie PVC – Dziś nikogo nie trzeba już znajdujące wszechstronne zasto- przekonywać, że wykwalifikosowanie w przemyśle. W ofercie wana kadra wpływa na rozwój mamy też tapety, ceraty, parape- firmy i jej działalność na prawty, panele, taśmy dylatacyjne dziwie europejskim poziomie. i tkaniny powlekane. Nasza Dlatego też nie boimy się ponooferta jest rzeczywiście bardzo sić kosztów związanych z kursami czy szkoleniami, gdyż bogata. – Spółk a otrzym ał a tyt uł jest to inwestycja w przyszłość. „OdpowiedzialnyPracodaw- Nasi pracownicy biorą udział ca–LiderHR 2011”.Jakim w szkoleniach i sesjach copracodawcąjestErgis-Euro- achingowych prowadzonych przez ekspertów. Wspieramy films S.A.? – Jesteśmy przede wszystkim również indywidualne inicjatypracodawcą świadomym. Zdaje- wy pracowników, którzy wyra-

żają chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Mogą wtedy liczyć na naszą finansową i merytoryczną pomoc. – Jakiwpływna rozwójfirmy mapolitykapersonalna? – ... identyfikacja z firmą i jej celami, nastawienie do obowiązków służbowych, a także stopień w jakim pracownicy czują się związani ze swoim środowiskiem za wo do wym wy ni ka z bezpośrednich relacji z pracodawcą. Zatrudniony identyfikujący się z firmą dokłada starań, by je go pra ca zy ska ła uznanie przełożonych. W konsekwencji można stwarzać mu możliwości rozwoju poprzez powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, a co za tym idzie, śmielej planować politykę firmy. Naturalnie działa to również w drugą stronę. Pracodawca, który pozostaje głuchy na potrzeby pracowników nie mo że ocze ki wać od nich odpowiedniego zaangażowania i wykazywania inicjatywy. Wyniki naszej spółki mówią same za siebie – w 1998 roku, kiedy rozpoczęliśmy proces zmian, obrót Ergisu wynosił 88 mln zł. rocznie. Dziś Grupa Ergis osią ga przy cho dy rzędu 600 mln zł. Mamy nadzieję, że być może staniemy się inspiracją dla innych pracodawców do te go, by po świę cić polityce personalnej odrobinę więcej uwagi.

CennyIECEx

Reklama

Katowicki główny instytut górnictwa jest jedynym w Polsce podmiotem certyfikującym w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zgodnie ze światowym systemem certyfikacji ieCex. nowe uprawnienia instytutu potwierdza dokument Międzynarodowej Komisji elektrotechnicznej (ieC), nadany po zakończeniu przez międzynarodowy zespół audytorów trudnej weryfikacji metod badawczych i kompetencji pracowników placówki. W przemyśle znajduje zastosowanie coraz większa liczba zautomatyzowanych procesów – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Józ ef Dubiński, Naczelny Dyrektor Instytutu. – Pociągają one za sobą stosowanie coraz szerszej gamy urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W miejscach takich często znajdują się ciecze palne, pary, gazy lub pyły tworzące zagrożenie pożarowe. Międzynarodowy system IECEx wprowadza kilka schematów oceny zgodności dających pewność, iż urządzenia i systemy są wytwarzane i eksploatowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uznanymi na całym świecie. Stoso wa nie roz wią zań zgod nych z normą zapewnia firmom szereg korzyści. Do najważniejszych należą: oszczędność (zmniejszenie wydatków na badania i certyfikacje, co pozwala szybciej wprowadzić produkt na rynek), podniesienie bezpieczeństwa – każdy wyrób produkowany jest zgodnie z surowymi normami międzynarodowymi) oraz natychmiastową weryfi ka cję po przez spraw dze nie wydanych dokumentów za pomocą witryny www.iecex.com. Certyfikaty przyznawane przez Główny Instytut Górnictwa we-

dług schematu IECEx są honorowane w krajach na całym świecie. Katowicki Instytut zajmuje się zarówno badaniami i certyfikacją urządzeń, aż po nadzór nad wytwarzaniem maszyn i urządzeń u producenta. Główny Instytut Górnictwa to jednostka badawczo-rozwojowa związana z przemysłem wydobywczym. Obec nie pla ców ka dzia ła w czterech podstawowych filarach: górnictwie, inżynierii środowiskowej, zarządzaniu jakością oraz edukacji i szkoleniach (GIG ma prawa nadawania stopni naukowych dr i dr hab. nauk technicznych). W Instytucie działa jedyny w Europie podziemny poligon doświadczalny, znajdująca się w Mikołowie Kopalnia Doświadczalna „Barbara”. Główny Instytut Górnictwa tozdobywcatytułuODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA –LIDERHR 2011. DARIuSZKWIATKOWSKI

Rozmowa z MarianeM KwietnieM, Prezesem Zarządu Zakładu Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu.

– SATYN to nowa marka na rynku... – ... nazwa ta oznacza „gładki z natury”, stąd m.in. nasze logo: wizerunek czapli białej. Nowa marka to efekt wieloletnich doświadczeń produkcyjnych i wyko-na wczych ze bra nych przy produkcji dotychczasowych produktów chemii budowlanej. SATYN pozycjonowany jest jako marka Premium, cechująca się najlepszymi właściwościami użytkowymi i wysoką trwałością. Powstał w wyniku konsekwentnego dążenia do doskonałości oraz stawianiu przed sobą nowych wyzwań. W pracujących u nas zespołach znaj du ją się wy bit ni specjaliści nieustannie dążący do tego, by produkty firmowane naszym logo budziły zaufanie klientów oraz w największym stopniu spełniały ich oczekiwania co do jakości i ceny. – Za markąstoipolskikapitał? – Tak. Reprezentowany w 100% przez kapitał polski ZSChiM „Piotrowice II” powstał w wyniku dynamicznie wzrastającego za po trze bo wa nia ryn ko we go na wypełniacze dolomitowe, kredowe i węglanowe. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nasza produkcja i sprzedaż wzrosły ponad pięciokrotnie. Dziś sprzeda-

jemy nasze wyroby w całym kraju oraz w krajach Europy Wschodniej. Marka SATYN obejmuje ponad 40 produktów na bazie dolomitu, gipsu i cementu, służą cych do wy koń cze nia wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynków. Spora część produkcji pochodzi ze zrealizowanej w 2003 roku automatycznej linii do produkcji chemii budowlanej. Wkrótce potem asortyment poszerzyliśmy o gładzie na bazie gipsu, szpachle cementowe, kleje cementowe do glazury, a także kleje do styropianu i zatapiania siatki i tynki mineralne. Obecnie posiadamy również linię do produkcji „mokrej” gdzie produkowane są tynki akrylowe, silikatowe, farby, gładzie, folie w płynie oraz grunty. Dziś mocno rozwijamy ten segment produkcji i sprzedaży. –Jakajestfilozofiafirmy? – Ciągłe dążenie do doskonałości oraz stawianie przed sobą kolejnych wyzwań – dewizę tę realizujemy każdego dnia i przynosi ona efekty. Polityka jakości jest z powodzeniem i zrozumieniem stosowana przez wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa. Natomiast praca nad ciągłym podwyższaniem jakości jest na pierwszym miejscu wśród naszych codziennych obowiązków. Surowej kontroli podlegają zarówno surowce, jak i gotowe materiały, dlatego nasze produkty cechuje bardzo dobra jakość i wielość zastosowań. Te działania zostały

dostrzeżone i docenione – marka otrzymała prestiżowy tytuł Polska Jakość 2011. –W swoichdziałaniachsporą uwagęprzywiązujecierównież do ochronyśrodowiska. – Producent chemii budowlanej ZSChiM „Piotrowice II” w Tarnobrzegu oferuje nowoczesne, ale równocześnie ekologiczne produkty. Dzięki temu najbliższe nam otoczenie, miejsca, w których spędzamy najwięcej czasu: budynki w których pracujemy, nasze domy, mieszkania prawie w całości mogą być wykonane z materiałów naturalnych. Stawiając na nasze produkty, odbiorcy wybierają najlepsze rozwiązania, przyjazne dla nas i dla naszego środowiska. Co ważne – przygotowując poszczególne receptury braliśmy pod uwagę wygodę oraz czas pracy wykonawcy. Innymi słowy jakość produktów SATYN przekłada się na komfort pracy z nimi. Przy wyborze materiałów budowlanych kierujemy się nie tylko względami estetycznymi, ale także składem. Nowe technologie stosowane w naszym zakładzie spełniają wymogi najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych. MICHAłCZYCZYłO


www.strefa-biznesu.com.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Energia dobrej tradycji Z ewąGórSKą, dyrektorem zarządzania personelem w RWE POLSKA S.A. w Warszawie, rozmawia Dariusz Kwiatkowski.

– Jakimi predyspozycjami musi się cechować kandydat do pracy w Waszej spółce? – Poszukujemyosóbo pewnych specyficznychcechachcharakteru.Po pierwsze–poszukujemyludziceniącychstabilnąpracę,chcących się w niej realizować i jednocześnierozwijaćwrazz firmą.Kolejnącechąjestchęćstałegorozwojuw długimczasie.Stawiamyna osoby,którenieoczekują awansu w ciągu roku aby mieć na wizytówce„dyrektor”,alektórymzależy,bystalesięrozwijać w szerokimtegosłowaznaczeniu. Cenimysamodzielność–todruga zaleta jaką wyróżniają się nasi pracownicy.Zależynam,bysami oni podnosili wiedzę, zdobywali doświadczenia,niebalisiępodejmowania decyzji. Trzecia cecha jesttrochęuzależnionaod funkcji–szukamybowiemludziz pasją.Jestonaoczywiścieuzależnionaod poszczególnychstanowisk pracy,alewszystkieteosobyłączy

branżaenergetycznanietylkojakomiejscepracy,aleteżswoiste wyzwanie,hobby,sposóbna życie. – Jak tę pasję poznajecie i wydobywacie z ludzi? – Towszystkozależyod działu, w jakimdanaosobapracuje.Inaczejpodchodzimydo zatrudnionych w księgowości czy dziale personalnym,a inaczejnp.w marketinguczyjużściślezwiązanym z energetyką.Przychodządo nas młodzi ludzie mówiący: dla nas energetykato...Cenimyichza wizję swego przyszłego miejsca, za zaangażowanie, za pomysł na drogężycia,za zainteresowanie branżą. – Czy można wydobyć taką pasję u pracownika np. pogotowia energetycznego? – Do pogotowiatrafiająfachowcy z dużąporcjąwiedzyi ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Zatrudniamyludzi,którzybezproblemów znaleźliby pracę np. w firmachbudowlanych.Pociąga ichjednakenergetyka.Do pogotowia trafiają najlepsi. Tu trzeba czasemdziałaćniekonwencjonalnie,podejmowaćdecyzjewynikającez własnejwiedzy.

trzy liczby – 10dwugniazdkowychpunktówładowaniasamochodówelektrycznychpracujew Warszawie – 1177osóbzatrudniaławPolscefirmaRWEnadzień 31.12.2010 – 16 000 000klientówzaopatrujew Europiew energięelektrycznąGrupaRWE

– ostatnie lata to czas ogromnych zmian w ener ge ty ce na każdym poziomie. osoba, która nie zdobywa wiedzy – zostaje w tyle. – Od latorganizujemyszkolenia podnoszącekwalifikacjenaszych pracowników.Zatrudnieninietylkopoznająnowetechnologie,ale też windują swoje kwalifikacje zdobywająccorazwyższeuprawnienia. – Pracownicy chętnie korzystają z tych możliwości? –Zdecydowanietak!Towynika między innymi z predyspozycji osób, o jakich mówiliśmy przed chwilą.Trudnonieuczyćsię w przypadku ludzi pracujących bezpośrednioz nasząsiecią.Osobytekażdegodniaspotykająsię z różnymi technologiami, urządzeniami,rozwiązaniami,a przecieżmusząznaćjewszystkie!Dlategotoprawdziwaelitaw naszej branży.

– Czym dla Pani jest tytuł odpowiedzialny Pracodawca? – Doskonaleokreślaonnasząfilozofię działania. Zależy nam na pozyskiwaniuz rynkupracy najlepszychosób,chcącychz namiwiązaćsięna latai tupodnosićwiedzę,umiejętnościi jednocześnie rozwijać się wspólnie z firmą. Dla nas taka filozofia działaniaprzekładasięteżna misjęspołeczną.Staramysięuczestniczyćw działaniachi życiulokalnej społeczności. Chcemy być odpowiedzialnyminietylkow stosunku do własnych pracowników,aleteżotoczeniaw którym funkcjonujemy.U nasnierobisię szybkichkarier,aleza torobisię jesystematyczniei stale.

Osiedlaim. M.WańkowiczaotrzymaliśmytytułInwestycjaRoku 2010oraz tytułRegionalnegoLideraInnowacji i Rozwoju.Z faktudocenieniaprzez takróżnorodnepodmiotymamypowody,byuważaćsięza „dobrąfirmę”. – „Dobrą firmę” tworzą dobrzy pracownicy...

trudnia 16licencjonowanychzarządcównieruchomości.Ichprofesjonalizmzapewniawysokąjakośćpracy, diagnozę zjawisk w codziennych obowiązkachi prawidłowezastosowan ie właś ciw ych rozw iąz ań. Wszystkotomawpływna zewnętrznywizerunekfirmy. – Zakończyliście proces termomoder ni za cji, opo mia ro wa li ście wszystkie lokale – co dalej? –Przy wykonaniuremontówwprowadzamyna bieżąconowetechnologiei materiały,umożliwiająceracjonaln e zuż yc ie energ ii ciepln ej i elektrycznej.Poprawiamybezpieczeństwo zamieszkiwania poprzez doprowadzenieinstalacjiciepłejwodydo 3 215mieszkańz jednoczesnym zlikwidowaniem gazowych podgrzewaczy wody. Kończymy w tymrokusukcesywnąwymianęinstalacjiciepłejwodywewszystkich budynkachspółdzielni,cozmniejsza stratyciepłao około 25%.Realizujemy dyrektywę Unii Europejskiej nakazującąwymianędo końca 2012

– O sukcesiefirmydecydujewizjajej rozwojui dobrana kadrapracownicza realizującajejcelei długofalowezałożenia, to również zinwentaryzowana wiedza o firmie, potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach jej współwłaścicieli,jakimisąwszyscy mieszkańcyw połączeniuzwłaściwą postawąwspółpracującychzesobąorganówspółdzielczych.Firmatogłownieludzie,ichwiedzai umiejętności. Stądsystematyczneszkoleniapracowników,wśródktórychspółdzielniaza-

rokuwszystkichwind–większość z posiadanych 82dźwigówmamyjuż wymienionena nowoczesnei energooszczędnewindy.Przystępujemy w tymrokudo wymianypodzielnikówciepłana nowoczesne,odczytywane w systemie GPRS z możliwościąstałegomonitorowania.Montujemynakładkina wodomierzeciepłej i zimnej wody, umożliwiające pełnyichmonitoringi odczytw każdym mom enc ie. Wprow ad zam y oświetlenieinteligentnez tzw.czuj-

kamiruchuzarównona zewnątrz,jak i wewnątrzbudynków. – Nie zapominacie przy tym o „czymś dla duszy” mieszkańców. – Naszezasobytoniemaljedna dzielnica,miastoKoszalinniestetynieposiada w niej tego typu obiektów, stądczteryspółdzielczeklubyosiedloweciesząsiędużąpopularnością. Gwarantujemy mieszkańcom we wszystkichgrupachwiekowychmożliwość rozwijania zainteresowań, uprawiania sportów czy też odpoczynku.Klubystarająsięrozszerzać ofertęprogramowąw oparciuo aktualnetrendy,jakteżbieżącepotrzeby–od opiekinad przedszkolakami po seniorów.Niektórez sekcjizainteresowań,na przykładfilatelistyczną cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce,alei w świecie,zdobywająctamnagrodyi wyróżnienia.Działalnośćspołeczno–wychowawczato budowanie„małejojczyzny”,zintegrowanejdlarealizacjiwłasnychcelówi potrzeb,w sytuacjigdziepaństwoichniezapewnia. – Czyli jednym słowem warto jest mieszkać w Waszych zasobach? – KSM „Przylesie” zlokalizowane w atrakcyjnejdzielnicyKoszalina, gdziez jednejstronywidaćmorze, a z drugiejterenyleśnewrazz GórąChełmską.Zasobyutrzymanesą w bardzodobrymstanietechnicznym z pełną infrastrukturą techniczną i socjalną – są tu zlokalizowane żłobki, przedszkola, szkoły, PolitechnikaKoszalińska,przychodnie, kluby,restauracje,sklepyosiedlowe i wielkopowierzchniowe,apteki,kościoły, sprawny układ komunikacyjnyzarównow ramachuliczekwewnątrzosiedlowychi wielupołączeń komunikacjimiejskiej,jaki wyjazdu z miasta w kierunku Gdańska i Poznania–jednymsłowemjesttu wszystko co potrzebne dla życia zarówno młodym rodzinom, jak i osobomstarszym.Z uwagina niewielkąodległośćdo morza,czyste powietrze, zieleń – „Przylesie” to miejsce atrakcyjnie również, turystyczniez wielomamożliwościami samorealizacji.

rWE Polska S.a. zdobyło tytuł oDPoWiEDZiaNY PraCoDaWCa – LiDEr Hr 2011

Więcej niż „tylko Spółdzielnia” Takz pewnościąmożna powiedziećo KoszalińskiejSpółdzielnimieszkaniowej„Przylesie”.Koszalińscyspółdzielcynietylkodoskonale administrująpowierzonymiimzasobamimieszkaniowymi,alejakojedniz nielicznychoddajądo użytkunowemieszkania,prowadzą bardzoszerokądziałalnośćspołeczno–wychowawcząoraz...tylkow zeszłymrokuz działalnościgospodarczejwypracowalidlaswoich członkówponad czterymilionyzłotych.

– Panie Prezesie – KSM Przylesie to firma o znakomitej wręcz rentowności... – Niepatrzymyw tensposóbna spółdzielnię.W pierwszejkolejnościsłużyonaswoimmieszkańcom,załatwiając ich potrzeby mieszkaniowe, inwestującw remontybudynków,klatek schodowych czy terenów zielonych– jednakprzy okazjidodatkowo coroczniespółdzielniawypracowuje nadwyżkę bilansową w kwocie ponad 4mlnzł.O jejpodzialedecydujeWalneZgromadzenie–okołopoło-

le niesprzedane przeznaczane są pod umowy najmu, które również ciesząsiępopularnościąi przynoszą dochódspółdzielni. – Nie moglibyście inwestować gdyby nie dobra sytuacja finansowa w jakiej znajduje się spółdzielnia. – Zgadzasięjestto„mocnyfundament”naszejspółdzielnigwarantującynammożliwośćdalszegoinwestowania, a naszym mieszkańcom pewnośći spokójzamieszkiwania.Aktualna sytuacjafinansowaspółdzielnijestbardzodobra,o czymświadczą wskaźniki płynności potwierdzone przezbiegłegorewidenta.Stanzadłużeniautrzymującysięna bezpiecznym poziomie 4,4%orazwielkośćrezerw finansowych gwarantują prawidłowe funkcjonowanie firmy zarówno w chwiliobecnej,jaki w przyszłości. – Nie dziwi zatem fakt zakwalifikowania Państwa do grona Dobrych Spółdzielni 2011 – serdecznie gratuluję uzyskanego wyróżnienia. – Na sukcesfirmypracujesięlatami. Stan,któryosiągnęliśmyorazuzyskane w ciągu ostatnich lat nagrody i wyróżnieniapotwierdzająwysoką pozycję naszej spółdzielni. Tylko w 2010rokuotrzymaliśmywyróżnieniew kategoriizarządzanienieruchomościamioraz II miejscew kategorii modernizacjaobiektóww konkursie OrłyPolskiegoBudownictwa.Za modernizację systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwoenergetykicieplnejw ciechanowieprzygotowuje się do kolejnych modernizacji instalacji ciepłowniczych. Spółkaod latdbao wysokiestandardy.Potwierdzajątoliczne certyfikaty i nagrody. Do ostatnich należy wpis do Polskiego rejestruczystszejProdukcjii OdpowiedzialnejPrzedsiębiorczości 2010orazzdobytytytułPolskaJakość 2011. Ciepłownikomw całymkrajusen z powiekspędzająnoweregulacjeunijne.Ichcelemjestograniczenieemisji dwutlenkuwęglai innychproduktów spalania.Polskaenergetykaopartajest na węglu.W perspektywiekilkunastulat możeokazaćsię,żetennośnikenergii trzebabędziezastąpićinnym. –Myślimy o zmianach –zapewnia Jerzy Wyrzykowski – Analizujemy wykorzystanie gazu ziemnego, paliw alternatywnych, ciepła odpadowego. Musi ulec poprawie efektywność energetyczna zarówno po stronie producenta jak i konsumentów ciepła. Muszą być zachęty do przyłączania do sieci ciepłowniczej i argumenty powstrzymujące od ucieczki od niej. Inwestycje strukturalne to jednak sprawa kilku, kilkunastu lat. DziśzaściechanowskiPECwdrażanowoczesnysysteminformatycznyopartyna relacyjnejbaziedanych ORACLEorazmodernizujesystem monitoringui sterowaniasieciąciepłownicząi węzłamicieplnymiwraz zezdalnymodczytemciepłomierzy. Po jegouruchomieniubędziemożnajeszczesprawniejzarządzaćzasobamiSpółkii na bieżącoanalizować zużycieciepła. –Dla nas kwestie jakości od lat stanowią priorytet – ocenia prezes. – Dbamy o nią wszyscy, jest w świadomości załogi a to przekłada się pozytywnie na postrzeganie naszej Spółki przez otoczenie i wymierne korzyści naszych klientów.

Dobra Spółdzielnia 2011 waśrodkówprzeznaczana jestna fundusze remontowe, a druga połowa na fundusz zasobowy czyli rozwój spółdzielni.W ramachprowadzonej działalnościspółdzielniajestwłaścicielemspółkiPRB„Przylesie” Sp.z o.o. w Koszalinie,świadczącejusługiremontowo – budowlane nie tylko na rzeczspółdzielnialeteżpodmiotów zewnętrznych, jest udziałowcem TKK Sp.z o.o.w Koszalinieprowadzącejdziałalnośćw zakresiedostarczania sygnału telewizji kablowej i umożliwiastałydostępdo Internetu orazPGK Sp.z o.o.w Koszalinieprowadzącejdziałalnośćw zakresiegospodarkiodpadami.Z tegotytułurentownośćzainwestowanychkapitałów wyniosław 2010roku 40%. – Czyli nie oglądając się na innych dalej inwestujecie? – Naszaspółdzielniaposiadarezerwyterenowena około 1000mieszkań. Zakres prowadzonych inwestycji zależy od popytu na ryku nieruchomości,któryniestetyprzez kryzys gospodarczy został wyhamowany.Atutemnaszychinwestycji jest cena, jakość prac, atrakcyjne położenieterenuz zabezpieczeniem pełnejinfrastrukturytechniczneji socjalnej.Wartododać,żefinansowanieinwestycjibudowlanychpochodziześrodkówwłasnychspółdzielni i przyszłychużytkownikówlokalu, a niez kredytówbankowych.Loka-

Ciepło, cieplej, PEC Ciechanów Wbrewpowszechnejopiniiwywołanejmiesiącamizimowymi 2010roku,zimystająsięcorazkrótszea średnietemperaturypowietrzacorazwyższe. –To powoduje, że przedsiębiorstwa ciepłownicze sprzedają coraz mniej cie pła wy ko rzy sty wa ne go do ogrzewania mieszkań i obiektów –wyjaśniaJerzy Wyrzykowski, prezesPECw Ciechanowie.–Ta sytuacja zmusza nas do oszczędności, poprawy efektywności ale i dbałości o jakość dostarczanego ciepła. Ciechanowskidostawca,pozasezonemgrzewczym,dostarczaenergię wykorzystywaną do podgrzewania ciepłejwodyużytkowejorazciepło technologiczne. To ostatnie stanowi 20 % ogółu sprzedanej energii. Prawdziwe„żniwa”dlaciepłowników tomiesiąceod grudniado marca. –Ciepłownictwo to skomplikowana branża – wyjaśnia prezes. – Tu nie można nastawiać się na szybki zysk, trzeba działać długofalowo. Firma zarządzana przez Jerzego Wyrzykowskiego od lat inwestuje w modernizacjęcentralnejciepłownii sieciciepłowniczej.Corazmniej jestw Ciechanowiew zimieśladów ulatniającegosięciepła.Trudnoteż szukaćlokalnychkotłowni.Całyproceswytwarzaniaciepłaodbywasię centralnie,skądjestonoprzesyłane do odbiorców.Prezespodkreśla,żetakie rozwiązanie pozwala na efektywniejszezarządzaniecałymprocesemi na dodateksystemjestmniej awaryjny.

Historia – Rodowódfirmywywodzisięz Elektrownina Powiślu,którejdziałalnośćw zakresiedystrybucjii dostawyenergiielektrycznejjestkontynuowanaprzezRWEPolska.Wydarzeniem, którezapoczątkowałowiekelektrycznościw Warszawiebyłowłączenie 1września 1903r.na 5minutświatłau niektórychmieszkańców. – Po I wojnieświatowejzastosowanieelektrycznościwzrosłona tyle,żestałasięonaniezbędnaw funkcjonowaniumiasta.Elektrowniarozwijałasię–modernizowała,rozbudowywałaswojąsiećelektroenergetycznąi usprawniaładziałalnośćadministracyjną. – W latach 1945-46zaczętoodbudowywaćsiećpo zniszczeniachwojennych.Od 1949r.zagadnieniasiecielektrycznej–zasilanie,rozdzielaniei dostarczanieenergii–przechodządo nowopowstałegoZakładuSieciElektrycznych.KolejnozestrukturyElektrowniwydzielasięobsługaklientówi nadzórtechnicznynad urządzeniami–powstajeZakładZbytuEnergiiElektrycznej.Pod konieclatpięćdziesiątych(1958r.)powstajeZakładEnergetycznyWarszawa–Miasto(ZEW-M). – W 1993r.ZEW-Mjestprzekształconyz przedsiębiorstwapaństwowegow jednoosobowąspółkęskarbupaństwapod nazwąStołecznyZakładEnergetycznySpółkaAkcyjna. – W grudniu 2002rokuRWEkupiłood SkarbuPaństwa 85%akcjiSTOEN.WarszawskaspółkastałasiętymsamymczęściąmiędzynarodowegokoncernuRWE.Od 1października 2008rokuspółkafunkcjonujepod nazwąRWEPolska.DziałalnośćRWEPolskatosprzedażenergiielektrycznejorazodpowiedzialnośćza wsparcierozwojuRWEna polskimrynku.RWEPolskaw 100%należydo RWE. – RWEplanujewybudowaćw Polscełącznie 300MWmocywytwórczychpochodzącychz wiatrudo 2015roku.

Z KazimierzemOKińczycem, prezesem Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” uhonorowanej tytułem Dobra Spółdzielnia 2011, rozmawia Łukasz Osypiński.

C3

DariuSZ KWiatKoWSKi


C4

www.strefa-biznesu.com.pl

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Spółdzielniabliskolokatora Wielkopolskagospodarność ...tomyślprzewodniawszystkichdziałańpodejmowanychprzezzarządBiałostockiejspółdzielniMieszkaniowej,najlepszejna Podlasiuw programie„Dobraspółdzielnia 2011”. Ze stanisłaWeMHołuBoWsKiM, prezesem Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozmawia Łukasz Osypiński.

– Gratulacje–w Białymstokuznajdujesięnajlepszaw województwie spółdzielniamieszkaniowa. – Nie ukrywam, iż informację o zajęciu pierwszego na Podlasiu miejsca w programie „Dobra Spółdzielnia 2011” odebrałem z wielką satysfakcją i dumą. Jednak jest to jednocześnie dla nas zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy, gdyż taki tytuł zobowiązuje. Podkreślić chcę, iż renoma jaką ma spółdzielnia, której potwierdzeniem jest uzyskane wyróżnienie, to zasługa tak zarządu, rady nadzorczej jak i każdego z pracowników. Za codzienną pracę na rzecz spółdzielni chciałbym im wszystkim bardzo mocno podziękować. – CojestpodstawąWaszegosukcesu? – Tak jak wspominałem wcześniej – są to ludzie. Sam zarząd bez pomocy pracowników, bez wsparcia rady nadzorczej nic by nie zdziałał. Doświadczona, znająca problemy i specyfikę działania spółdzielni kadra jest wielkim atutem Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie rady są w kontakcie z mieszkańcami spółdzielni – starają się trzymać rękę na pulsie, poznać codzienne problemy i oczekiwania mieszkańców. Mój gabinet również szeroko stoi otworem. Jeżeli jestem na miej scu za wsze, na wet poza godzinami urzędowania, chętnie

wysłucham każdą osobę, gdyż zdaję sobie sprawę, że problemy naszych lokatorów są naszymi problemami i trzeba je możliwie szybko rozwiązać. – CzyuzyskaniecertyfikatuwgnormyISO 9001:2008i ISO 14001:2004 pomogłoWamw codziennejpracy? – Pomogło na pewno sprawdzić wcześniej już stosowane procedury, jak również uzupełnić je i usprawnić. Dzięki tym działaniom lepiej wykorzystujemy swój potencjał kadrowy, po prostu pracujemy wydajniej, aby lepiej służyć mieszkańcom – co jest naszym celem. – Wiem,iżpomimotychsukcesów niespoczywaciena laurach. – Jesteśmy jedną z największych, ale i najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w regionie. Nasze korzenie sięgają roku 1947, a więc i nasze zasoby do najmłodszych nie należą. Z racji wieku wymagają one dużo większego nakładu pracy i środków. Obecnie jesteśmy

w ostatnim etapie procesu termomodernizacji, myślę że za 4-5 lat powinien on zostać ukończony. Cały czas pracujemy nad pozostałą infrastrukturą dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Wykonujemy dużo robót drogowych, remontujemy chodniki i staramy się odtwarzać miejsca parkingowe. – Niezapominacierównieżo działalnościspołeczno-wychowawczej. – Uważam działania na tym polu za społecznie niezbędne. Prowadzimy ją w czterech klubach rozeznając zapotrzebowanie mieszkańców i wychodząc mu naprzeciw. Mamy liczne

kółka zainteresowań, chór, zespoły taneczne czy bardzo prężnie działający Klub Seniora, prowadzimy dwie kawiarenki internetowe i siłownię a frekwencja na wszystkich polach tego działania pokazuje, iż ciągle jest na nie olbrzymie zapotrzebowanie. – A jakwyglądaaktualniesytuacja finansowaspółdzielni? – Jesteśmy tuż po badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów, którzy potwierdzili, że sytuacja majątkowa i finansowa spółdzielni jest bardzo dobra i prowadzona od wielu lat działalność jest na ustabilizowanym poziomie. – JakbyPanprzekonałludziprzyjeżdżającychdo Białegostoku,iżwarto zamieszkać w zasobach BiałostockiejSpółdzielniMieszkaniowej? – Na początku powiem, iż generalnie warto zaufać polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Po roku 1989 przeszła ona wielką transformację dostosowując się do wymagań rynkowych. Nikt nie ma takiego doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami. Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje hasło „Spółdzielnia przyjazna mieszkańcom” – prowadzimy szeroką działalność społeczno-wychowawczą, staramy się wykonywać wszelkie niezbędne remonty dbając o stan techniczny naszych zasobów, cały czas pracujemy nad ulepszeniem infrastruktury. Poza tym nasze osiedla leżą w ścisłym centrum Białegostoku, są jednak w centrum dużego miasta oazą spokoju pełną deptaków i zieleni. Dodatkowo – co myślę jest równie ważne – nie jesteśmy drodzy.

...topowszechnieznanaprawda.PotwierdzająspółdzielniaMieszkaniowaim. 23Lutegow Koziegłowach,zdobywcapierwszegomiejscaw Wielkopolscew programie„Dobraspółdzielnia 2011”. Z ryszarDeMJarońceM, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach, rozmawia Łukasz Osypiński.

– PaniePrezesie–pierwszemiejsce w Wielkopolsce – jest czego gratulować.Słyszałem,iżniezawszejednakbyłotakdobrzejak obecnie? – Dziękujemy za wyróżnienie, była to dla nas niespodzianka, jednak powiem szczerze, iż mocno na taką nagrodę zapracowaliśmy. W 1992 roku, gdy przychodziłem do pracy w spółdzielni, miała ona około 2 tysięcy mieszkań, pracowało u nas 116 osób, 3 członków zarządu i 24 członków rady nadzorczej, spółdzielnia wręcz tonęła w długach będąc uwikłana w kilka dużych kredytów. Nasza ciężka praca i umiejętne gospodarowanie doprowadziło do stanu obecnego, a więc odzyskania pełnej płynności finansowej i wypracowania sporej nadwyżki budżetowej pozwalającej na ciągły rozwój i inwestycje. Obecnie w naszych zasobach znajduje się blisko 4500 mieszkań czyli podwoiliśmy stan posiadania redukując zatrudnienie i koszty administracyjne. Zatrudniamy 36 osób, zarząd

jest jednoosobowy, a w radzie nadzor- ca. Małe jest piękne, ale drogie. Dlaczej zasiada jedynie 7 członków. Po- tego ciągle mamy w planach inwezwoliło nam to ograniczyć koszty, stowanie, oddawanie nowych nieruspłaszczyć strukturę oraz usprawnić chomości i powiększanie spółdzielni. i przyspieszyć procesy decyzyjne. Jesteśmy mocno konkurencyjni – Czylina przestrzenilatniezaprze- w porównaniu do poznańskich destaliścieinwestycji–niewielespół- weloperów, gdyż koszt m2 u nas dzielniposzłotądrogą. kształtuje się na poziomie 4200 – Dla mnie jest to jedyna słuszna złotych, w Poznaniu minimum dwa droga. Inwestowanie w nowe nie- tysiące więcej. ruchomości pozwala nam na wypra- – Chybatylkospółdzielczośćpacowanie sporych nadwyżek prze- trzyszerzejna lokalnąspołeczność znaczanych na prowadzone prace starającsiędaćjejcoświęcejniż remontowe. Gołym okiem widać tylkodobrezarządzaniezasobami. żywe kolory naszych elewacji, za- – Zgadza się. My również na tym dbane klatki schodowe i dobrze polu działamy i działać będziemy. utrzymaną zieleń. Nie ukończyliby- W ramach Klubu Osiedlowego „Kaśmy procesu termomodernizacji, rolinka” funkcjonują Klub Seniora, opo mia ro wa nia nie ru cho mo ści Klub Malucha, Sekcja Modelarska i wielu innych istotnych prac re- i Fotograficzna. Organizujemy wiemontowych bez tych dochodów. le imprez jak festyny, półkolonie, Na docieplenia udało nam się po- wyjazdy plenerowe dla dzieci, wyzyskać kilka milionów złotych pre- cieczki turystyczno-wypoczynkowe mii termomodernizacyjnych, wy- dla seniorów, turnieje sportowe czy magało to pewnej transparentności wystawy fotograficzne. Nie oczekuz na szej stro ny, podjęcia dodatkowych działań, podda niu się au dy tom – nie mamy nic do ukrycia stąd przeszliśmy przez ten proces osiągając pełny sukces. Osiedle Leśne w Koziegłowach – największa jednostka Dodatkowo, co jest miesz kaniowazarządzana przezSMim. 23Lutego równie ważne, powięk sza jąc ilość za rzą dza nych jemy za to fanfar na naszą cześć czy przez spółdzielnię mieszkań, obni- podziękowań – po prostu od tego jeżamy koszty administracyjne. ste śmy. Mo gę obie cać na szym – Jednymsłowempo prostuopła- mieszkańcom, iż nie spoczniemy ca się mieszkać w Waszych zaso- na laurach. bach. – Statystyka nie kłamie. Z odpisów na fundusz remontowy rzeczą niemożliwą byłoby doprowadzenie naszych zasobów do obecnego stanu. Mieszkańcom to się po prostu opła-

SpółdzielczysymbolKatowic KatowickaspółdzielniaMieszkaniowapo razkolejnyudowodniłaprzynależnośćdo krajowejczołówkizdobywającpierwszemiejscena Śląskuw programieDobraspółdzielnia 2011.tradycja,doświadczenie,alei umiejętnośćdostosowaniaspółdzielnido zmianzachodzącychw naszymkrajutoniewątpliweatutykatowickichspółdzielców. Z KrystynąPiasecKą prezesem Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Łukasz Osypiński – Różne zestawienia, rankingi i opracowania pokazujące najlepszespółdzielniemieszkaniowe łączyjedenfakt–obecnośćKatowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest jakaś tajemnica Waszychsukcesów? – Trudno jest wprost odpowiedzieć na tak zadane pytanie, bo niezmiernie trudno jest zdefiniować pojęcie „sukcesu” w tak skomplikowanej sferze działalności, w jakiej znajduje się spółdzielczość mieszkaniowa. Z jednej strony zobligowani zostaliśmy przez członków naszej spółdzielczej społeczności, do prowadzenia w ich imieniu gospodarki miesz ka nio wej, z dru giej stro ny – wprowadzane w ostatnim czasie zmiany ustawodawcze utrudniają, bądź w niektórych sytuacjach nawet uniemożliwiają realizację celów dla których zostaliśmy powołani. Niezaprzeczalnie, pomocnym w osiąganiu dobrych wyników jest prowadzenie wielopłaszczyznowej, systemowej polityki rozwoju naszej Spółdzielni. Rzeczą według mnie i współpracujących ze mną osób najważniejszą jest jednak to, by w pogoni za sukcesem nie zapomnieć, że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek – spółdzielca, mieszkaniec, kooperant, pracownik, itd. W tym kontekście, kluczem do sukcesu można uznać obecny poziom rozwoju naszej Spółdzielni tworzony głównie z myślą o człowieku. – Tworzony dla ludzi, przez... kompetentnychludzi.

– Sposób zarządzania i stawianie wysokich wymogów wobec zarządców, pracowników i służb technicznych Spółdzielni pozwala na utrzymanie wysokich standardów zamieszkiwania. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych, a także uzupełniają wykształcenie wyższe jak i studia podyplomowe – pracownicy z wyższym wykształceniem to blisko 30% kadry. Wszyscy kierownicy administracji i zakładów świadczących usługi dla mieszkańców posiadają państwowe certyfikaty zarządców nieruchomości. Spółdzielnia zatrudnia również fachowców legitymujących się specjalistycznymi uprawnieniami z zakresu nadzoru budowlanego oraz licencjami w dziedzinie wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Stale wzbogacają też swoją wiedzę członkowie organów samorządowych posiadający

przecież duże doświadczenie i umiejętności zawodowe wynikające z zatrudnienia w wielu bardzo różnych zakładach i instytucjach. – Jak Pani przyjęła informację o pierwszym miejscu na Śląsku

w programie Dobra Spółdzielnia 2011? – Uzyskiwane przez naszą Spółdzielnię wyróżnienia odbieram jako wyrazy uznania dla osiągnięć całej na szej spół dziel czej wspól no ty i związanych z nią ludzi – pracowników i członków Spółdzielni oraz działaczy samorządowych. Cieszę się, że starania o to by dobrze wykonywać naszą pracę, fachowo zarządzać majątkiem zapewniając spółdziel ni i spół dziel com, wy so ki poziom świadczonych przez Spółdzielnię usług i poprawę stanu technicznego zasobów Spółdzielni zostały zauważone i docenione. Jest to niewątpliwie zachętą do dalszych wysiłków. – KtóreaspektyjeszczewyróżniająKSM? – Niewątpliwie wprowadzony już w roku 1991 a doskonalony na przestrzeni lat bardzo demokratyczny sposób zarządzania. Spółdzielnia zorganizowana jest na podobieństwo konfederacji autonomicznych jednostek organizacyjnych, dzięki czemu jej członkowie mają większy wpływ na decyzje władz spółdzielni. Osiedla mieszkaniowe gospodarują na zasadach wewnętrznego, wyodrębnionego rozrachunku gospodarczego. Ich rady samorządowe mają znaczące kompetencje (również stanowiące o wysokości opłat za lokale, w zakresie wyboru wykonawców remontów i usług, najemcach lokali użytkowych itp.). W dal-

szym ciągu w bardzo szerokim zakresie prowadzimy różne formy działalności społeczno – kulturalnej, z której rokrocznie korzystają dziesiątki tysięcy uczestników o różnym wieku – od dzieci do seniorów, zróżnicowanych zainteresowaniach i pasjach. Stale podnosimy komfort zamieszkiwania (m.in. termomodernizacja budynków mieszkalnych i pawilonów wolno stojących, modernizacja infrastruktury technicznej oraz opomiarowanie wszystkich mediów w całych zasobach) z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i potrzeb. W działaniach tych stosujemy nowoczesne technologie minimalizujące negatywne skutki oddziaływania na środowisko (np. kotłownie gazowych z piecami kondensacyjnymi wspomaganymi przez systemy solarne, stanowiące źródła ciepła dla centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej). Wreszcie nie zaprzestaliśmy działalności inwestycyjnej, oddajemy szereg nowych budynków wielorodzinnych i domków jednorodzinnych. – Jesteściezatemjednąz nielicznychspółdzielni,którebudują.Jakiesąobecnierealizowaneinwestycjei Państwaaktualnaoferta na rynkupierwotnym? – Pod koniec 2010 roku rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu kompleksu mieszkaniowego w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego oraz Doliny Trzech Stawów p.n. „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”. Obecnie na deskach projektanckich finalizowany jest II etap „Duży Staw”. I etap obejmuje cztery trzypiętrowe budynki wielorodzinne, wolno stojące z podziemną kondygnacją garażową. Łącznie będzie to 128 mieszkań (2, 3 i 4-ro po-

kojowych) oraz 192 stanowiska postojowe dla samochodów. Aktualnie (do wyczerpania oferty) trwa nabór przyszłych właścicieli budowanych lokali. Poza tym w ofercie KSM znajduje się jeszcze kilka mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24 i 26 w Katowicach na os. Zawodzie (przystoso wa ne rów nież do zamieszkania przez osoby niepeł no spraw ne). To lokale trzypokojowe o powierzchni użytkowej ok. 55 – 65 m2. Budynki te wyposa żo ne są m.in. w energooszczędne windy oraz własne kotłownie gazowe wspomagane instalacją solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W ofercie mamy także kilka domków jedno ro dzin nych przy ul. Twar dej w Katowicach („Osiedle Świerkowe”) o powierzchni ok. 150 m2 oraz – już tylko 2 – trzykondygnacyjne, podpiwniczone, wolno stojące domki jednorodzinne przy ul. Daszyńskiego w Katowicach („Zielony Zakątek”) o powierzchni ok. 335 m2 każdy z garażami dwustanowiskowymi. KSM wciąż się rozwija, ma tereny budowlane i opracowuje projekty inwestycyjne na osiedlach: Paderewskiego, Ściegiennego oraz w południowych dzielnicach Katowic – Jednak obok nowo oddawanychnieruchomościwielez Waszychbardziejwiekowychnieruchomości to już niemal historia

miasta,obiektyna stałewpisane w pejzażKatowic. – Udział Spółdzielni w tworzeniu wizerunku miasta Katowic jest niebagatelny. Zasoby Spółdzielni podzielone na 17 osiedli zlokalizowane są w wielu dzielnicach miasta

Katowice. W centrum Katowic w roku 1968 powstał największy wówczas w kraju budynek mieszkalny nazwany „Superjednostką” (762 mieszkania) – mogący konkurować liczbą mieszkańców z niejednym miastem. Symbolem KSM jest również zlokalizowany przy ul. Sokolskiej „HPR”-owiec, popularnie nazywany przez katowiczan „Żyletką”. Ponadto w pejzaż Katowic na stałe wpisały się zarówno 24-ro kon dy gna cyj ne wie żow ce przy Al. Roździeńskiego (potocznie zwane „Gwiazdami”) i domy na osiedlu Alfonsa Zgrzebnioka, które to osiedle uważane jest za najpiękniejsze w Katowicach.

#03 22.04.2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you