Page 1

unmet odos empl i ceperal ber ar el a ci t t Ă

s T REEt

gui daal l ’ us o


R

Chi

i nn.di 1 i nn.di 2 R

10

R

r i t i domaches i s f al dai ngr andi pl acche gr i gi omar r oni

al t er ne, s empl i ci ,i nl obi da3aa5

s peci e caduci f ogl i a

apr i l e,mol t o pi ccol i r i uni t i i ncapol i ni s uun uni copeduncol o

acheni r i uni t i i n i nf r ut t es cenz e gl obos ee pendul e

es pans a, as s ur gent e


Chi br eve,r obus t o cor t ecci al i s ci a, gr i gi as t r a

Per ché

apr i l emaggi o r i uni t i agr appol o compai ono i ns i emeal l e f ogl i e

l anceol at a, api ceal l ungat o ebas e as i mmet r i ca

caduca, r ami s econdar i pendul i

dr upes f er i che di ca.8mm

I I Igr andez z a chi oma dens a, gl obos a

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o AL T O

NO

per cez i one S I

BAS S O

BAS S O

Come

col or eaut unnal ee per s i s t enz af ogl i e

Dove

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

i nn.di 2 adal ber o, ot al e6 T ut or it

ai uol a

i al z at a Pr ot ez i oni r

1m dal l acar r eggi at a

AL T O MEDI O Manut enz i one

BAS S O

ununi cot ur nodi pot at ur aperl es peci e ar bor eeear bus t i ve

>20m

Quando

S paz i oper t i nent eapar cheggi l ungol as t r ada

Gl i al ber i devonoes s er et r api ant at i dal l af i nedi ot t obr eal l af i nedi mar z oevi t andoi moment i di gel o pi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

Modul oB

60m2ca.

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2 anni l ’ i mpi ant o I r r i gaz i one dal

Col l et t o

AL T O

MEDI O

NO

i donee l avor az i oni del t er r enoe ubi f or at i Dr enaggi ot

t ol l er anz aal l as i cci t à

MEDI O

t ol l er anz aal f r eddo

uni cabuca pert r e empl ar i S cavo es

di mens i oni modul o:30x3m

11


i nn.di 1

12


Per ché

Chi gr i gi omar r one cont endenz a as f ogl i ar s i

al t er ne, s empl i ci oval i ,mar gi ne ondul at o

caduca, f ogl i epr i ma ar anci oni poi col oror o

mar z o, r os s i ,pr i ma del l ef ogl i e, nonpr of umat i

caps ul a cont enent e2 s emi unoperogni met à

I I I gr andez z a, por t ament o pi r ami dal e

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

NO

i l s uopor t ament onon os t r ui s cel avi s t aal gui dat or e

per cez i one S I

Come

col or eaut unnal e 23vol t ei l vol umedel l a S c a vv oo z S c a ol l a

Quando

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

<50m2

AL T O

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2anni I r r i gaz i one I r r i g az i o ne dal l ’ i mpi ant o

conci me or gani co Co l l et t t o Co l l e t o benmat ur o

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

n.2pal i i n T u t o r i l e g n o T ut or i

ai uol a

r o t ez i o nn iir PP r o t e z i o i al z at a

1m dal l acar r eggi at a

Manut enz i one

Manut enz i one

MEDI O BAS S O

duet ur ni di pot at ur aper pergar ant i r el as i cur ez z a s t r adal e( comeda Codi cedel l aS t r ada)

>4m

S paz i ogener at odauni ncr oci os t r adal e,dovevagar ant i t al avi s i bi l i t à. Cent r al er i s pet t oai nucl ei abi t at i vi . Gl i al ber i devonoes s er et r api ant at i dal l af i nedi ot t obr eal l af i nedi mar z oevi t andoi moment i di gel o pi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

Modul oC

Dove

i donee l avor az i oni del t er r enoe r e n ag g i o DD r e n a g g i o t ubi f or at i

t ol l er anz aal l as i cci t à

AL T O

t ol l er anz aal f r eddo NO

di m.modul o:2, 5x2, 5m

13


i nn.di 3

14


Per ché

Chi gr i gi o r os s as t r a, t endenz a as f ogl i ar s i

oval i ,el l i t t i che dent el l at e, ver di

caduca, or nament al e i naut unno

mar z o, acoppa aper t ar os a i nt ens o

pomogl obos o di pi ccol e di mens i oni , or nament al e

I I I gr andez z a, por t ament o compat t o

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

NO

i l s uopor t ament onon os t r ui s cel avi s t aal gui dat or e

per cez i one S I

NO

Come

23vol t ei l vol umedel l a S c a vv oo z S c a ol l a

Quando

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

da4, 5m2a20m2q

AL T O

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2anni I r r i gaz i one I r r i g az i o ne dal l ’ i mpi ant o

Co l l et t t o Co l l e t o

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

n.2pal i i n T u t o r i l e g n o T ut or i

ai uol a

r o t ez i o nn iir PP r o t e z i o i al z at a

1m dal l acar r eggi at a

Manut enz i one

Manut enz i one

MEDI O BAS S O

duet ur ni di pot at ur aper pergar ant i r el as i cur ez z a s t r adal e( comeda Codi cedel l aS t r ada)

>4m

S paz i ogener at odaun’ ar eaut i l i z z at aperl as os t a,al at odi cor t i ne edi l i z i e.Cent r al er i s pet t oai nucl ei abi t at i vi . Gl i al ber i devonoes s er et r api ant at i dal l af i nedi ot t obr eal l af i nedi mar z oevi t andoi moment i di gel o pi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

Modul oD

Dove

i donee l avor az i oni del t er r enoe r e n ag g i o DD r e n a g g i o t ubi f or at i

t ol l er anz aal l as i cci t à

AL T O

t ol l er anz aal f r eddo

col or eaut unnal e ef i or i t ur a pr i maver i l e

di m.modul o:11x1, 5m

15


i nn.di 1

16


Per ché

Chi l i s ci a gr i gi omar r one pi ccol e f es s ur ever t i cal i

ver di ,oval i , dent el l at e, l uci de

caduca, f ogl i ever di , r os s ovi voi n aut unno

dagi ugnoa s et t embr e, s t el l at i ,bi anco r os at i

pi ccol abacca vi ol a,r os s a or nament al e

I I Igr andez z a, por t ament o r egol ar e es pans o

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

NO

i l s uopor t ament onon os t r ui s cel avi s t aal gui dat or e

per cez i one S I

Come

col or eaut unnal e

23vol t ei l vol umedel l a S c a vv oo z S c a ol l a

Quando

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

>4m2

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2anni I r r i gaz i one I r r i g az i o ne dal l ’ i mpi ant o

n.2pal i i n T u t o r i l e g n o T ut or i

conci me or gani co Co l l et t t o Co l l e t o benmat ur o

gr i gl i adi pr ot ez i one s u r o t ez i o nn ii PP r o t e z i o mar ci api ede

AL T O

1m dal l acar r eggi at a

Manut enz i one

Manut enz i one

MEDI O BAS S O

unt ur nodi pot at ur aper pergar ant i r el a s i cur ez z as t r adal e ( comedaCodi cedel l a S t r ada)

>4m

S paz i ogener at oi npr os s i mi t àdi i ncr oci s t r adal i ,mar ci api edi s paz i os i dovel ’ i ngombr ononpuòes s er eecces s i vo. Gl ial ber idevonoes s er et r api ant at idal l af i nediot t obr eal l af i nedimar z oevi t andoimoment idi gel opi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

Modul o E

Dove

i donee l avor az i oni del t er r enoe r e n ag g i o DD r e n a g g i o t ubi f or at i

t ol l er anz aal l as i cci t à

AL T O

t ol l er anz aal f r eddo NO

di m.modul o:1, 5m x1, 5m

17


Chi

i nn.di 1

i nn.di 1

18

gr i gi omar r one f es s ur at ai n pi ccol i s cudet t i

oval i ver de s cur ol uci de s opr a,chi ar e s ot t o

caduca, f ogl i ame aut unnal e r os s o br i l l ant e

f ebbr ai omar z o, bi anchi ,pr i ma del l ef ogl i e

pomo or nament al e di pi ccol e di mens i oni

I I Igr andez z a, por t ament o coni cos f er i co compat t o


Per ché

Chi gr i gi ochi ar o l egger ment e f es s ur at a

t ondeoval i , al l ungat e, es t r emi t à l anceol at e

caduca, f ogl i edi t onal i t àdi ver devar i o nel l es t agi oni

f ebbr ai omar z o, pocovi s t os i pr i madel l e f ogl i e

noceedul e, or nament al e pi ccol e di mens i oni

I Igr andez z a, por t ament o compat t o pi r ami dal e

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

NO

i l s uopor t ament onon os t r ui s cel avi s t aal gui dat or e

per cez i one S I

Come

col or eaut unnal e

23vol t ei l vol umedel l a S c a vv oo z S c a ol l a

>4m2

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

AL T O

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2anni I r r i gaz i one I r r i g az i o ne dal l ’ i mpi ant o

conci me or gani co Co l l et t t o Co l l e t o benmat ur o

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

n.2pal i i n T u t o r i l e g n o T ut or i

ai uol a

r o t ez i o nn iir PP r o t e z i o i al z at a

1m dal l acar r eggi at a

Manut enz i one

Manut enz i one

MEDI O BAS S O

duet ur ni di pot at ur aper pergar ant i r el as i cur ez z a s t r adal e( comeda Codi cedel l aS t r ada)

>4m

S paz i or i cavat odaunos t al l o,dai nt er val l ar eapar cheggi s t r adal i gar ant endoombr aevi s i bi l i t à. Gl i al ber i devonoes s er et r api ant at i dal l af i nedi ot t obr eal l af i nedi mar z oevi t andoi moment i di gel o pi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

Modul o F

Quando

Dove

i donee l avor az i oni del t er r enoe r e n ag g i o DD r e n a g g i o t ubi f or at i

t ol l er anz aal l as i cci t à

AL T O

t ol l er anz aal f r eddo NO

di m.modul o:1, 5x1, 5m

19


C' èqual cunos edut oal l ' ombr aoggi per chÊqual cunal t r ohapi ant at o unal ber omol t ot empof a. War r enBuf f et t

2


i ns er i ment odei modul i As econdadel l econdi z i oni del s i t odi par t enz a,s T REEti ndi r i z z aal modul oadat t o al l as i t uaz i one. S i vel oci z z acos ĂŹ l apr oget t az i onedegl i s paz i i ndeci s i edegr adat i . s T REEtvuol es t i mol ar el adi f f us i onedegl i al ber i i nci t t Ă

ogni s paz i opuòes s er e r i qual i f i cat ogr az i eagl i al ber i . adognunoi l s uomodul o

20


21


es empi vi r t uos i Pr oget t o:T r eenat i on Quando:dal 2006 Dove:Ni ger ,S udAmer i ca Obi et t i vo:r i f or es t az i onedel pi anet a Pr oget t o:T r eesf orci t i es Quando:dal 1993 Dove:Gr anBr et agna,I r l anda,Et i opi a,Kenya,Per ù Obi et t i vo:coes i ones oci al eeabbel l i met odel l eci t t à Pr oget t o:T r eesf orl i f e Quando:dal 1989 Dove:Gr anBr et agna Obi et t i vo:r i pr i s t i nar el af or es t aor i gi nar i aemant ener l a Pr oget t o:Pl antf ort hepl anet a es,Scozi r For

Quando:dal 2007 Dove:Ger mani a,at t ual ment ees t es oa70naz i oni Obi et t i vo:pi ant ar eunmi l i onedi al ber i i nogni paes eperbi l anci ar el ’ emi s s i onedi CO2 Pr oget t o:Mi l l i ont r eesNYC

MILLION

TREES

Quando:dal 2006 Dove:New Yor kCi t y Obi et t i vo:pi ant ar eunmi l i onedi al ber i aNYent r o10anni Pr oget t o:Ir aggi ver di Quando:dal 2007 Dove:Mi l ano

RAGGI VE RDI www. t r eest r eet s. com

22

Obi et t i vo:cr eaz i onedi gr eenwaysur bane


S ommar i o I nt r oduz i one

pag. 4

s T REEt ,uns i s t emaperal ber ar el aci t t Ă

pag. 6

Imodul i A

pag. 8

B

pag.10

C

pag.12

D

pag.14

E

pag.16

F

pag.18

I ns er i ment odei modul i

pag.20

Es empi vi r t uos i

pag.22

3


Gl i al ber i i nci t t Ă s ono come degl i ombr el l i checi pr ot eggono dagl i agent i at mos f er i ci , pur i f i canol â&#x20AC;&#x2122; ar i a el â&#x20AC;&#x2122; acqua ef or ni s cono benes s er e. Gr egor yMcPher s on

4


gl i al ber i i nci t t à Nel l ’ ambi ent eur banoi l ver deèi ndi s pens abi l epermi gl i or ar el aqual i t à del l avi t a.L epi ant ehannounef f et t opos i t i vos ul l ’ ar i a;cons umanoani dr i de car boni caepr oduconoos s i geno.Gl i al ber i f or ni s conoombr a,abbas s ano l at emper at ur a,i mmagaz z i nanoacquaenecont r ol l anol ’ evapor az i one. Gl i al ber i hannoi mpor t anz aanchenel l ar i duz i onedel l avel oci t àdel vent o, nel l af i l t r az i onedel l epol ver i edegl i i nqui nant i gas s os i pr odot t i dal l aci t t à. Gl i s paz i ver di i nf l ui s conopos i t i vament es ul l as al ut eps i chi caef i s i ca del l ’ uomodandol apos s i bi l i t àdi r i l as s ar s i ef avor endol ’ at t i vi t àf i s i ca. 1 . I l ver deappor t abenef i ci es t et i ci al l es t r ade,al l epi az z e,ai nt er i quar t i er i GREENCI T YI T AL I AGl i al ber i epi ant e,unnuovor es pi r operl aci t t à,Mi l ano,2010.

1

5


s T REEt Mi r aadi nt er vent i l i mi t at i ;s i occupadi pi ccol i s paz i ,quel l i menonot i ,def i ni t i mar gi nal i ,di r i s ul t a. S onoar eeot t enut ecomer i s ul t at odel l o s paz i opr oget t at odel l â&#x20AC;&#x2122;i nt or nour bano. L al or or i qual i f i cacont r i bui s cei n mani er adet er mi nant eal mi gl i or ament o del l aqual i t Ă del ver deur banoequi ndi , del l avi t aci t t adi na.

6


L ' i nt r oduz i onedi unal ber o,una coppi a,opi ccol i gr uppi ,i ns er i t i i n var i ear ees par s enel l aci t t Ă ,a s econdadel l os paz i odi s poni bi l e, del l aneces s i t Ă di ombr eggi ament o, del l apr es enz a di par cheggi ,di l i mi t i d' i mpi ant o.

i modul i

dopo

pr i ma

Ci s ono6s ol uz i oni s t andar d modul oA modul oB modul oC modul oD modul oE modul oF

7


i nn.di 3

8


Per ché

Chi cos t ol at o, cor t ecci al i s ci a al t at t o, col or egr i gi o

al t er ne, s empl i ci ovat oobl unghe ner vat ur ei n r i l i evo

caduca f ogl i e per s i s t ent i i n aut unno

apr i l e, poco vi s t os o

acheni ocon s emenon al at o

I I I gr andez z a, chi oma al l ungat a

f unz i onal eal l avi abi l i t à S I

t ol l er anz aal l ’ i nqui nament o AL T O

NO

per cez i one S I

BAS S O

BAS S O

Come

col or eaut unnal ee per s i s t enz af ogl i e

Dove Quando

AL T O

MEDI O

MEDI O

BAS S O

BAS S O

i nn.di 2 adal ber o, T ut or it ot al e6

ai uol a

Pr ot ez i oni r i al z at a

1m dal l acar r eggi at a

AL T O MEDI O Manut enz i one B AS S O

ununi cot ur nodi pot at ur aperl es peci e ar bor eeear bus t i ve, t agl i oedes t i r paz i one del l eannual i af i neci cl o

810m

Modul oA

100m2ca.

r es i s t enz aal l emal at t i e

AL T O

neces s ar i a s ol operi pr i mi 2anni l ’ i mpi ant o I r r i gaz i one dal

Col l et t o

AL T O

MEDI O

NO

i donee l avor az i oni del t er r enoe Dr enaggi o t ubi f or at i

t ol l er anz aal l as i cci t à

MEDI O

t ol l er anz aal f r eddo

uni cabuca pert r e S cavo es empl ar i

di m.modul o:di amet r o30m

S paz i ogener at odauni ncr oci os t r adal e,di not evol i di mens i oni , cent r al er i s pet t oai nucl ei abi t at i vi . Gl i al ber i devonoes s er et r api ant at i dal l af i nedi ot t obr eal l af i nedi mar z oevi t andoi moment i di gel o pi ùi nt ens ooquandoi l t er r enoèt r oppoumi do.

9


al ber i i ns t r ada

Pr oget t odi Maddal enaS cal abr i neMar t i naL ucchi

Book sTreet  
Book sTreet  

Piccolo book di prova per la descrizione i moduli arborei di sTreet --> un progetto per alberare le città

Advertisement