Page 1

ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΡΑΣΩΝΙΟΤ Σόμος

ΕΚΣΤΠΩΘΗΚΕ Η ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗ΢ΣΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΙΔΗ

5ορ Φύλλο

52 Αππίλιορ 2011

΢ΤΛΛΕΚΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ …ΛΕ΢ ΝΑ…;

Δθηππσκέλε πιένλ είλαη έηνηκε γηα παξνπζίαζε ε πνηεηηθή αλζνινγία ηνπ ζπκπαηξηώηε καο Χξήζηνπ Θσλζηαληηλίδε. Ρν βηβιίν είλαη έθδνζε ηνπ Ππιιόγνπ Ξνιηηηζκνύ Πηξαησλίνπ θαη είλαη ην ηξίην ζηε ζεηξά πνπ εθδίδεη ν Πύιινγνο. Απνηειεί κηα θαιαίζζεηε έθδνζε κε επηινγή πνηεκάησλ ηνπ ιατθνύ καο πνηεηή . Ζ αλζνινγία είλαη ρσξηζκέλε ζε δύν ηκήκαηα , ζηα «Ρξαγνύδηα ηεο θαξδηάο» θαη ζηελ ελόηεηα «ν Γνιγνζάο κνπ». Ζ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Καΐνπ ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηα κέιε κε πξόζθιεζε θαη αθίζα.

ΔΞΟΡΤΚΣΙΚΗ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩ΢ΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σνπ Ιζκέη Αιή Υόηδα

Η νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο θνηλσλίαο (αιιά θαη κηαο ρώξαο γεληθόηεξα) εμαξηάηαη από ηηο παξαγσγηθέο ηεο ηθαλόηεηεο, ην θπζηθό πινύην (θπζηθό θεθάιαην) πνπ δηαηίζεηαη πξνο εθκεηάιιεπζε θαη από ην ίδην ην αλζξώπηλν θεθάιαην. Μηα επξέσο απνδεθηή έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο πξνϋπνζέηεη όηη ν εζληθόο πινύηνο δε κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Αλ θαη ην θπζηθό θεθάιαην είλαη κηα κεγάιε ζπληζηώζα ηνπ πινύηνπ, αθόκα δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο εζληθνύο νηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ, έζησ θη αλ απηό επηηάζζεηαη, από ην 1993, κε ηελ αλαζεώξεζε ησλ ΢πζηεκάησλ ησλ Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ από ηνλ Ο.Η.Δ. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ νξπθηώλ, κε αλαλεώζηκσλ πόξσλ, ε αμηνπνίεζή ηνπο αλαπόθεπθηα νδεγεί ζηελ εμάληιεζε. Αλ ζεσξήζνπκε όηη ν νξπθηόο πινύηνο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη πξνο όθεινο ησλ επεξρόκελσλ γελεώλ (ζύκθσλα ηα όζα νη νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο πξεζβεύνπλ γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε), ηόηε ινγηθή ζπλέπεηα είλαη όηη πνηέ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζώο κπνξνύκε λα ηζρπξηζζνύκε όηη πάληα πξόθεηηαη λα ππάξρεη κία επόκελε γελεά. Δπίζεο, ζην κέιινλ κπνξεί λα κελ ππάξρεη δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα νξπθηά ή απηά λα έρνπλ απνιέζεη ηελ αμία ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα έρεη ραζεί ε επθαηξία γηα ηελ απνθνκηδή νθέινπο θαηά ηελ επνρή πνπ απηά ζα απέδηδαλ ζεκαληηθά νθέιε. Όκσο έρεη ζθεθηεί θαλέλαο όηη ε βηώζηκε αλάπηπμε - ηειηθά «απαηηεί» ε εμάληιεζε ησλ κε αλαλεώζηκσλ πόξσλ σο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ, λα αληηζηαζκίδεηαη από κηα αληαπνδνηηθή αύμεζε ζε άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ; Καη απηή είλαη θαη ε νπζία ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Η εμειηθηηθή θαη καθξνρξόληα απνθόκηζε νηθνλνκηθνύ νθέινπο όρη κόλν από κηα εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά θαη από ηηο παξάιιειεο πξνο απηήλ δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ πνπ δεκηνπξγνύλ καθξνπξόζεζκα ζπλζήθεο ζπλέρεηαο θαη γηα ηηο επόκελεο γελεέο Έηζη έλα κέξνο από ηα θέξδε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηώλ πόξσλ ζα πξέπεη λα επαλεπελδύεηαη σο αληηζηάζκηζκα ζε άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ, ηέηνηεο πνπ λα ηηο θαζηζηνύλ δπλακηθά

παξαγσγηθέο θαη θεξδνθόξεο. Απηή ε ηθαλόηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο κηα κνξθήο πινύηνπ (π.ρ. ηνπ κε αλαλεώζηκνπ νξπθηνύ

πινύηνπ) ζε άιιε κνξθή (ή άιιεο κνξθέο) παξαγσγηθνύ πινύηνπ, είλαη ην θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πινύζηεο ζε νξπθηνύο πόξνπο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη ε νπζία ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Άξα νη ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα αληηζηαζκίζκαηα, ππό ην πξίζκα κηαο καθξνρξόληαο πξννπηηθήο νθέινπο θαη κε: - Οηθνλνκηθή ππεπζπλόηεηα - Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε - Καηαλεκεκέλνπο ζηόρνπο - Οξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ΢πκπεξαζκαηηθά, ε βηώζηκε αλάπηπμε είλαη εθαξκόζηκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμνξπθηηθνύ θιάδνπ θαη κάιηζηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ εθαιηήξην κνριό γηα ππεξζεηηθά καθξνπξόζεζκα νθέιε, όηαλ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο επαλεπέλδπζεο.


2

ΦΡΤΚΣΩΡΙΑ Ή … ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΔΛΙΚΑ ΣΟ ΑΙΝΙΓΜΑΣΙΚΟ ΚΣΙ΢ΜΑ ΢ΣΟ ΚΑΡΑΚΟΛΙ; Α. Σζαλαλάο

΢ην θύιιν 28 ηνπ Απξηιίνπ 2009 είρακε αθηέξσκα ζηελ πην πξόζθαηε αλαζθαθή ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζηελ πεξηνρή καο ηόηε. Η αλαζθαθηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά θαη παξαθάησ παξνπζηάδνπκε έλα θσηνγξαθηθό ξεπνξηάδ. Δθηηκάηαη όηη ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζύληνκα ζα αλαθνηλώζεη πεξηζζόηεξα γηα ην θηίζκα . Δεμηά :

Κιίκαθα πξόζβαζεο ζηελ βόξηα πιεπξά

Σν θηίζκα πεξηβάιιεηαη πεξηκεηξηθά από πιαθόζηξσζε

Σκήκα ηεο πιαθόζηξσζεο ηεο δπηηθήο πιεπξάο

Θεκειηώζεηο εθηόο θηίζκαηνο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά

Θξαύζκαηα θεξακηθώλ


3

ΑΠΟ ΣΗΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΡΑΣΩΝΙΟΤ Μέπορ Γ’ Η ΠΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ΢ 1982 ~1991 Α. Σζαλαλάο Η επηηάρπλζε ηεο πξώηεο ρξνληάο ζπλερίζηεθε ακείσηε θαη ηελ επόκελε. Ο ΢ύιινγνο κε λέν ζπκβνύιην, ζπλερίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα ηόηε Γ΢ θαη αληαπνθξίζεηο ηνπ Υξ. Παπαγεσξγίνπ όπσο εκθαλίδνληαη δεκνζηεπκέλεο ζην πεξηνδηθό Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ.

Ινύληνο 83  Πξαγκαηνπνηείηαη Διοικηηικό ΢ςμβούλιο εθδξνκή ζην Πρόεδροσ Βαγιωνάσ Εμμανουήλ ζπήιαην Πεηξαιώλσλ, Αντιπρόεδροσ Παναγιωτίδησ Ηλίασ Μνπδαληά θαη Γραμματέασ Ιωαννίδησ Χρήςτοσ ρεξζόλεζν Ταμίασ Ξυδόπουλοσ Λάζαροσ Καζζάλδξαο Βοηθόσ Ταμία Τςανακάσ Νικόλαοσ Ινύιηνο 83 Δημόςιεσ Σχέςεισ Τρύποσ Κων/νοσ  ΢ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζίαζν ηνπ Μέλοσ Γαλιούρησ Νικόλαοσ Μνξθσηηθνύ Δηαβάδνπκε από ηνλ ΚΟ΢ΜΟ ΣΧΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΧΝ ΢πιιόγνπ Άλσ Σεύρνο 105 Πόιεο Θεζζαινλίθεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ην έξγν ηνπ Β. Μαλνπζάθε, «Ήξζαηε …δεύηεξνο».  Πξαγκαηνπνηείηαη εθδξνκή ζην ΛηηόρσξνΠιαηακώλα. Πεπίοδορ Ιούλιορ 1983 – Ιούλιορ 1984

Αύγνπζηνο 83  ΢ηηο 26 θαη 27 ηνπ κήλα νξγαλώλεηαη 2ήκεξν ΔΙΡΗΝΗ΢ Οθηώβξηνο 83  Γίλεηαη κεηαθόκηζε ηνπ ΢πιιόγνπ από ην θηίξην ηεο αγνξάο ζην θηίζκα δίπια ζηελ παιηά Κνηλόηεηα. Δμνηθνλνκνύληαη έηζη ζεκαληηθά πνζά από ηα ελνίθηα πνπ δηλόηαλ γηα ην πξνεγνύκελν θηίξην. Γεθέκβξηνο 83  Άιιε κηα θαηαπιεθηηθή θάηλε ζηνιίδεη ηελ πιαηεία κε πξσηνβνπιία ηνπ ΢πιιόγνπ Ιαλνπάξηνο 84  ΢ηακαηάεη ε επηρνξήγεζε από ηα ΝΔΛΔ γηα ηα καζήκαηα θηζάξαο, ζπλερίδεη όκσο γηα καζήκαηα δσγξαθηθήο. Φεβξνπάξηνο 84  Αλαβίσζε ηνπ θαξλαβαιηνύ κε κηα θαηαπιεθηηθή ζεκαηνινγία θαη απίζηεπηε ζπκκεηνρή θαξλαβαιηζηώλ. Γηα απηό ην θαξλαβάιη ζα θάλνπκε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζε επίθαηξν θύιιν ηεο ΝΔΙΚΟΠΣΔΚΔΜΑ΢.


4

ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΣΡΑΣΩΝΙ

Η Ζωγπάθορ

Χαπούλα Παπαποζηόλος Α. Σσανανάς

Γεν πάνε ηπείρ μήνερ πος ε Χαπούλα Παπαποζηόλος έσει αποθοιηήζει από ηεν Ανωηάηε Σσολή Καλών Τεσνών Θεζζαλονίκερ. Πεγαίο ηαλένηο και εμπνεςζμένε πποζωπικόηεηα , καηάθεπε να αποθοιηήζει από μία απαιηεηική ζσολή ενώ ηαςηόσπονα λειηοςπγεί εξίζος εμπνεςζμένα ωρ μεηέπα ζηεν οικογένειά ηερ. Καηαλαβαίνοςμε όλοι ηο πόζο δύζκολα ζςνδςάδονηαι αςηά ηα δύο μιαρ και ε ηέσνε απαιηεί αποκλειζηική εναζσόλεζε απεπίζπαζηα από άλλερ «πολςηέλειερ» όπωρ ηεν οικογένεια. Το μςζηικό είναι ε ςποζηήπιξε από ηον ζύδςγό ηερ Βαγγέλε και ηιρ αγαπεμένερ ηερ κόπερ Νεκηαπία και Σηεθανία. Καηά ηιρ ζποςδέρ ζος ζηη ζσολή με ποιοςρ καθηγηηέρ ζςνεπγάζηηκερ; Απνθνίηεζα από ην εξγαζηήξη ηνπ δσγξάθνπ Θπξηάθνπ Θαηδνπξάθε, όκσο παξαθνινύζεζα καζήκαηα από ηνλ ραξάθηε Μέλε Παρίλε,ηνλ θσηνγξάθν Θαηζάγγειν θαη άιινπο ζεκαληηθνύο θαιιηηέρλεο ηεο ΠΘΡ. Ποιο ήηαν ηο θέμα ηηρ πηςσιακήρ ζος επγαζίαρ και πιο ήηαν ηο κίνηηπο για να ηο επιλέξειρ;

Δηαζηνιή –ζπζηνιή , γπλαηθεία θαξδηά

Ρν ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ ήηαλ ε θαξδηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη θηλήζεηο ηεο, ε δηαζηνιή θαη ε ζπζηνιή . Αζρνιήζεθα κε απηό ην ζέκα, γηαηί ε θαξδηά δελ είλαη κόλν ην όξγαλν πνπ καο ηξνθνδνηεί κε δσή, αιιά αλαθέξεηαη θαη ζε ζπκβνιηθέο αμίεο. Ζ θαξδηά έρεη απαζρνιήζεη ηελ αλζξσπόηεηα ζηελ πνιηηηζκηθή ηεο ηζηνξία από ηνπο πςηπεηείο πνιηηηζκνύο κέρξη ζήκεξα κε ηηο κεηακνζρεύζεηο . Πωρ είναι η εμπειπία ζηη ΣΚΤ; Ζ ΠΘΡ απαηηεί πνιιέο ώξεο δνπιεηάο, αιιά γηα έλαλ θάπνηνλ πνπ πνξεύεηαη κε ηελ ηέρλε ε ζρνιή είλαη πνιύ ζεκαληηθή, γηαηί ζπλαληά αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη ζπλερώο κε ηελ ηέρλε, έρνπλ θνηλέο αλεζπρίεο . Ξξόθεηηαη γηα κία ζρνιή πνπ όηαλ ηελ αθήζεηο πίζσ ζνπ ιείπεη.

Δηαζηνιή –ζπζηνιή , αλδξηθή θαξδηά


5

Μεηά από αςηά ηα σπόνια ζποςδών είναι κανείρ θηαζμένορ καλλιηέσνηρ; Φπζηθά θαη όρη, απηό είλαη κόλν ε αξρή, πξέπεη λα δνπιέςεηο πνιύ , ε δσγξαθηθή ρξεηάδεηαη αθνζίσζε. Πόζη ζημαζία έσει η ηλικία και οι εμπειπίερ ηηρ ζωήρ ζηο αποηέλεζμα ηηρ δοςλειάρ ζος; Θαη ηα δύν είλαη ζεκαληηθά, αιιά πξσηίζησο είλαη λα ρξεζηκνπνηείο πνιύ ην κπαιό ζνπ, λα κειεηάο θαη επηκέλσ ζην λα δνπιεύεηο πνιύ. Ποιο πεύμα ζωγπαθικήρ ακολοςθείρ; Τι εκθπάζει; Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι; Τι ππέπει να πποζέξει κανείρ ζηα έπγα ζος; Λνκίδσ πσο αθνινπζώ ηελ επηζπκία κνπ γηα ρξώκα . Τι διαζηάζειρ έσοςν ηα έπγα ζος; Πώρ ηιρ επιλέγειρ; Πωρ ζσεηίζεηαι ηο θέμα με αςηέρ; Ρα έξγα κνπ μεθηλάλε από 1 κέηξν θαη θηάλνπλ ζηα 2,5κέηξα απηό έρεη λα θάλεη κε ην πώο ζέισ λα πξνζεγγίζσ ην ζέκα , είλαη κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο.

Δηαζηνιή

Η αγοπά ηέσνηρ είναι έναρ σώπορ πος σπειάζεηαι να αζσοληθεί έναρ καλλιηέσνηρ για ηα ππορ ηο ζην. Πώρ θανηάζει αςηό ζε έναν νέο απόθοιηο ηηρ ζσολήρ; Πωρ ζκέθηεζαι να ηο ανηιμεηωπίζειρ; Θεσξώ πσο πξέπεη λα αζρνιεζεί έλαο θαιιηηέρλεο , γηαηί δελ είλαη κόλν ην ζέκα ηεο απόθηεζεο πιηθώλ αγαζώλ, αιιά όηαλ έλα έξγν ζνπ πνπιηέηαη ζεκαίλεη «Η ΝΕΙΚΟΠΣΕΛΕΜΑ» Μεληαία εθεκεξίδα ηνπ ΢πιιόγνπ Πνιηηηζκνύ ΢ηξαησλίνπ Διεύθςνζη ΢ύιινγνο Πνιηηηζκνύ ΢ηξαησλίνπ ΢ηξαηώλη ΣΚ 63082 Υαιθηδηθή Σει 6974100647 e-mail : geosak@in.gr Ιδιοκηήηηρ: ΢ύιινγνο Πνιηηηζκνύ ΢ηξαησλίνπ Εκδόηηρ : Σζαλαλάο Αιέμαλδξνο ΢ηξαηώλη ΣΚ 63082 Υαιθηδηθή Διεςθςνηήρ : Γηώξγνο ΢αθαιήο ΢ηξαηώλη ΣΚ 63082 Υαιθηδηθή ΢ύνηαξη : Σν Δ΢ ηνπ ΢πιιόγνπ Πνιηηηζκνύ ΢ηξαησλίνπ , Δέζπνηλα ΢ηπιηαλίδνπ , Αιή Υόηδα Ιζκέη Σςπογπαθείο : ΢. Π. ΢. 23760 22230 ΢ηξαηώλη ΣΚ 63082 Υαιθηδηθή Σα κείμενα πος ςπογπάθονηαι εκπποζυπούν ηιρ πποζυπικέρ απότειρ ηυν ζςνηακηών «Η Νεηθνπηειέκα» θπθινθνξεί ζε 350 πεξίπνπ αληίηππα θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ .

όηη εθθξάδεη θαη θάπνηνλ άιιν εθηόο από εζέλα . Ν απόθνηηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πσο ν ρώξνο είλαη δύζθνινο, αιιά από ηελ άιιε απηό δελ ζεκαίλεη θαη θάηη, εθόζνλ ε δσγξαθηθή είλαη ηξόπνο δσήο

Εγθεθαιηθή θαξδηά

Σκέθηεζαι για μια έκθεζη ζηα πάηπια εδάθη; Αλ κε πξνζθαιέζεηε, κε κεγάιε κνπ ραξά.

Οι ζύλλογοι πος επιθςμούν να θιλοξενούν νέα ηοςρ ζε δική ηοςρ ζηήλη, μποπούν να επικοινυνούν ζηο

6974100647

ΑΦΗ΢ΣΕ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΢Α΢ ΜΕ ΣΗ ΓΝΧΜΗ ΢Α΢ ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΜΟ΢ΙΕΤ΢Η ΢Α΢ ΕΠΏΝΤΜΑ ΟΜΧ΢, ΢ΣΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟ , ΤΠΟΦΗ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΡΑΣΧΝΙΟΤ

Σε πποζκαλούμε και ζε πεπιμένοςμε!. Οη δπν θαξδηέο


6

ΦΨΤΟ-ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΦΙΔΨΤΟΥ ΝΕΨΝ

ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΓΧΝΙΑ Α. ΡΠΑΛΑΛΑΠ

Θιείλνπλ ζηγά - ζηγά αξθεηέο από ηηο δνπιεηέο ησλ παηδηώλ πνπ κε ραξά θαη θόπν δνύιεςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ πεξλάεη. Πύληνκα ζα κπνξέζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ δνπιεηά ηνπο . Κηα γξήγνξε καηηά ζηε δνπιεηά ηνπο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο

Το μαγεςηικό Σηπαηώνι Πην θόιπν ηεο Ηεξηζζνύ ζε πξάζηλν ζεληόλη κεζ’ ζε βνπλό θαη ζάιαζζα βξίζθεηαη ην Πηξαηώλη. Έρεη ιηκάλη όκνξθν σξαία πξνθπκαία ιέζρε αλαςπθηήξην γηα λα πεξλάο σξαία. Πην θηόζθη ε ζέα από ςειά καγεύεη ηηο αηζζήζεηο εθεί μερλάο ηηο έλλνηεο ζνπ θαη όιεο ζνπ ηηο πιήμεηο. Θη’ αλ θαηέβεηο ζηε ζάιαζζα θαη θάηζεηο γηα νπδάθη ζα επθξαλζεί ε γιώζζα ζνπ κ’ σξαίν κεδεδάθη. πιαηάληα αησλόβηα θνίληθεο θαη πεπθάθηα θακέιηεο θαη πνξηνθαιηέο ζηνιίδνπλ ηα δξνκάθηα.

Μεξηθνί από ηελ θαιή παξέα

Απηά ζα δήζεηο θαη ζα δεηο αλ έξζεηο ζην Πηξαηώλη θαη θεύγνληαο ζα ραξαρζεί ζην λνπ θαη ζηελ ςπρή ζνπ ε νκνξθηά ηνπ ηόπνπ καο ζ’ αθνινπζεί καδί ζνπ. Ρζηκπηδάο Γεκήηξηνο 25-3-11


6

ΣΑ ΝΕΑ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΢ΤΛΛΟΓΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΟ

΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΜΠΑΛΙΩΣΩΝ ΜΙΚΡΑ΢ Α΢ΙΑ΢

Ππυηάθλημα και άνοδορ ζηην Α΄ επαζιηεσνική για ηο ΢ηπαηώνι

Παποςζίαζη ηος βιβλίος «Σα βαπόπια ηηρ ζκοςπιάρ και ηος έπυηα» από ηον Πολιηιζηικό ΢ύλλογο Λαςπίος Η ΜΙΚΡΑ΢ΙΑ, ζηο Λαύπιο

Πάββαην 9 Απξηιίνπ ζην ρώξν ηνπ παιαηνύ Κεραλνπξγείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία από ηνλ Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Ιαπξίνπ Ζ ΚΗΘΟΑΠΗΑ ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Γέζπνηλαο Πηπιηαλίδνπ «Ρα βαπόξηα ηεο ζθνπξηάο θαη ηνπ έξσηα». Η εκδήλωζη ξεκίνηζε με πποβολή ενόρ dvd αναθοπικά με ηην παπάλληλη μεηαλλεςηική ποπεία ηος Λαςπίος, ηηρ Μπάλιαρ ηηρ Μικπάρ Αζίαρ και ηος Σηπαηωνίος Φαλκιδικήρ. Αθνινύζεζε ραηξεηηζκόο ηνπ Ξξνέδξνπ, Ξαλαγηώηε Κνύηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ από ηνλ θύξην Φαίδσλα Ξαπαζενδώξνπ, ρσξνηάθηε – πνιενδόκν, Αληηπξόεδξν ηεο Έλσζεο Πκπξλαίσλ θαη κέινο ηνπ Ππιιόγνπ Κπαιησηώλ Κηθξάο Αζίαο, ηελ Ρξηαληαθπιιηά Κήηξνπ, θηιόινγν θαη γ. γξακκαηέα ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Ππιιόγνπ Ιαπξίνπ Ζ ΚΗΘΟΑΠΗΑ θαη ηε ζπγγξαθέα θαη θηιόινγν Γέζπνηλα Πηπιηαλίδνπ. Ρελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε αξραηνιόγνο θαη θαζεγήηξηα ηνπ Δ.Κ.Ξ θα. Ρζάηκνπ, ν αληηπξόεδξνο ηεο εηαηξείαο Flow Energy, θνο Ζιίαο Θνλνθάγνο, ν πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Κειεηώλ Ιαπξεσηηθήο, θνο Βιάδνο, ε θα. Καξία Θνπκπιή, Γξακκαηέαο ηνπ Δξγαηηθνύ Θέληξνπ Ιαπξίνπ θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ε Γεκνηηθή Πύκβνπινο θα. Χνιέβα Θπξηαθή, ε θα. Βαζηιεία Βαζηιείνπ από ην ζύιινγν Κηθξαζηαηώλ Θαηζαξηαλήο, ν πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ Θξεηώλ θνο Εσπηάθεο, ν πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ Ξεινπνλλεζίσλ, θνο Ρζίηνπξαο, ν πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ Ζπεηξσηώλ & Ηδηνθηεηώλ Αγξηιέδαο, θνο Ιακπίξεο, ν πξόεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Αιιειεγγύεο & Φηιίαο Ιαύξην – Αιέμηλαηο, θνο Πθνπιηθαξίηεο, ν πξόεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ Ππληαμηνύρσλ ΗΘΑ Ιαπξίνπ, θνο Θηξθίλεο, πνιιά κέιε θαη θίινη ηνπ ζπιιόγνπ. Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο. Σν

Ρελ Θπξηαθή 30 Απξηιίνπ, έγηλε ζην γήπεδν ηνπ Πηξαησλίνπ ν αγώλαο κπαξάδ γηα ηελ άλνδν ζηελ Α΄εξαζηηερληθή θαηεγνξία Χαιθηδηθήο, αλάκεζα ζηελ νκάδα καο θαη ηελ νκάδα ηνπ Ραμηάξρε. Ύζηεξα από έλα δπλαηό παηρλίδη ε νκάδα ηνπ Πηξαησλίνπ λίθεζε θαζαξά κε 2- 0. Θαη ηα δύν γθνι ηα έβαιε ν Αι. Αιεμάλδξνπ. Αθνινύζεζε ε απνλνκή ηνπ Θππέινπ ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο από ηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε θ. Θαηζαβαβάθε Θσλζηαληίλν θαη νη ζρεηηθνί παλεγπξηζκνί. Ξνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο δηνίθεζεο θαη επρέο γηα αληίζηνηρε πνξεία ζηελ Α΄θαηεγνξία.

Η ιζηοζελίδα ηος ΢ςλλόγος Μπαλιυηών Μικπάρ Αζίαρ είναι http:// www.mpalia.gr


8

ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΜΙΚΡΟΤ΢ ΜΑ΢ ΦΙΛΟΤ΢

Η Παραμυθομαζώχτρα θαηά θόζκνλ Ραιιηώ ΢ηπιηαλίδνπ - Μπαδέκα

Σο σπςζό κοςηάκι κι η αμίληηη βαζιλοπούλα. Όηαλ άθνπζε ην βαζηιόπνπιν απηά πνπ ηνπ είπε ην ρξπζό θνπηάθη, θαινθάξδηζε, θαη παξαθαινύζε πόηε λα βξαδηάζεη. Μέρξη λα ζθνηεηληάζεη, ηνπ θάλεθε ε κέξα, ρξόλνο. Μηα θαη δπό πάεη ζηε βαζηινπνύια. Σξέρεη θη ν θόζκνο ν ληνπληάο μσπίζσ ηνπ λα δνύλε ηη ζ’ απνγίλεη θαη πεξηκέλνπλ απέμσ απ’ ην παιάηη. Μπαίλεη κέζα ην βαζηιόπνπιν θαη ηεο ιέεη κε κειηζηάιαρηε επγέλεηα: -Καιεζπέξα ζαο, θπξά κνπ. Γε κνπ κηιάηε θαη κε, ηνλ μέλν; Αλνίμηε ην ζηόκα ζαο θαη πείηε δπν ινγάθηα, γηα λα κνπ θύγνπλ νη θαεκνί πνύρσ ζηα θπιινθάξδηα. Σνπ θάθνπ. Ούηε γξη αθνύεη θαλέλαο (θαεκέλν Βαζηιόπνπιν!) Αδηαθόξεηα παζρίδεηο θαη ηνπ θάθνπ πνιεκάο. Σν ςαξάθη πνπ ςαξεύεηο, δελ είλ’ ηξόπνο λα ην θαο. Καη θαζώο έθνβε βόιηεο ζηνλ νληά, αθνπκπά ην θνπηάθη πάλσ ζ’ έλα ζθαιηζηό ξάθη, θνξησκέλν κπηριηκπίδηα. Αξρίδεη πάιη ην βαζηιόπνπιν: -Ακάλ γηα ην ζεό, δε εηλ’ εδώ θαλέλαο άλζξσπνο λα κνπ κηιήζεη; Θα ζθάζσ, δελ ην ππνθέξσ! ΢ηήλεη ην λαξγηιέ ηνπ, ξνπθάεη θαπλό, γαιελεύεη, αιιά ε άιιε πέξα βξέρεη… -Βξε ηελ άπνλε, θσλάδνπλ νη απέμσ. Σόζα παιηθάξηα ράζεθαλ θη απηή δε ιύλεη ηε γιώζζα ηεο. Κη άγηνο λάηαλε, ήζειε κηιήζεη. Καιά λα πάζσ, ιέεη ην βαζηιόπνπιν, αθνύ θάζε βξάδπ είρα ηόζνπο αλζξώπνπο γύξσ κνπ λα κε δηαζθεδάδνπλ θη ήξζα ζ’ απηό ην βαξβαξόηνπν, λα ράζσ ηε δσή κνπ άδηθα, παξάδηθα! Καιά κνπ ηάιεγε ν θύξεο θαη ε κάλα κνπ. Αθόκα θη ε θπξά – βαζηινπνύια δε ζέιεη λα καο κηιήζεη, νύηε θη εζύ ξαθάθη κνπ, δελ καο κηιάο, πνπ δελ έρνπκε θαλέλα; Μεηά ραξάο, αθέληε κνπ, αληηινγάηαη ην ξαθάθη. - Αλ δε κηιήζσ ηνπ ιόγνπ ζνπ, εθείλεο ηεο ζηρακέλεο ζα κηιώ; -΢’ επραξηζηώ, ξαθάθη κνπ. -Ση ζέιεηε;

Μέπορ 3ο από 9

Σξαγνπδάθη, ρσξαηό, θαλέλα παξακπζάθη; Να ζαο πσ θαιύηεξα έλα παξακύζη, λα πεξάζεη ε ώξα. Μόλν ζα ζαο παξαθαιέζσ, αθέληε κνπ, λα κε θξίλεηε ΓΙΚΑΙΑ. -Έλλνηα ζνπ, ηνπ ιέεη ην βαζηιόπνπιν, θη απηό ζα γίλεη. -Αξρή ηνπ παξακπζηνύ. Καιεζπέξα ζαο, αθέληε κνπ. (Αο ζθάζεη εθεηδά πάλσ ε ζηξίγγια, ιέεη από κέζα ηνπ). Μηα θνύξθα ε βαζηινπνύια λα βιέπεη ηέηνηα αιιόθνηα πξάγκαηα, λα κηιάεη ην ξαθάθη θαη λ’ αθνύεη ηέηνηα πηθαξηζηά ιόγηα, πνπ’ λαη λα ζθάζεη. -Μηα θνξά θη έλα θαηξό, ιέεη ην θνπηάθη πνπ ήηαλ πάλσ ζην ξάθη, ήηαλ ηξία παιηθάξηα. Φίινη θαξδηαθνί θη αγαπνύζαλ, ρσξίο λα ην μέξνπλ, ηελ ίδηα θνπέια. Κάπνηα κέξα πήγαλ ζηελ εμνρή θάησ από έλα κεγάιν δέληξν λα μεζθάζνπλ ιηγάθη. Αθνύο βαζηιόπνπιν κνπ; Παιηθαξνηξαγαλίζηξα ε άηηκε! -Αθνύσ θαη παξαθνύσ, ξαθάθη κνπ, θάλεη ην βαζηιόπνπιν κε ην κάηη θαξθσκέλν ζηα θαθαζσηά. Αιιά πνπ κείλακε; -Οη ηξεηο θίινη, ην ινηπό, ζέιαλε κεηά ην πηνηό θαη κεδεδάθηα. Δθείλε, ε θαιή ηνπο, έςελε κηα θόηα ζην θνύξλν. Πηάλεη θαη ηελ θάλεη ηξία θνκκάηηα – όηη άξεζε ζηνλ θαζέλα – βάδεη θη από έλα θνκκάηη ηπξί θη έλα θξαληδνιάθη θαη ηα δέλεη ζε κηα θαξό πεηζέηα μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα θαη δα δίλεη ζηα 3 παηδάθηα λα ηα πάλε ζηα παιηθάξηα. Σα πήγαλ ηα παηδηά κεηά ραξάο. Ση ιεο, αξρνληόπνπιό κνπ, δε ην ιέσ λόζηηκα ην παξακύζη κνπ; -Καη πνιύ κάιηζηα, ηνπ απαληά ην βαζηιόπνπιν. -Αθνύ ήπηαλ δπν – ηξεηο ξαθέο ηα ηξία παιηθάξηα ηζνύγθξηζαλ ηα πνηήξηα θη αλνίγνπλ ηηο πθαληέο πεηζέηεο θαη βιέπνπλ ην κεξίδηό ηνπο. Ήηαλ ίδηα, εθηόο από ηελ θόηα, όπνπ ν θαζέλαο είρε ην θνκκάηη πνπ έηξσγε θαιύηεξα. -Μπα, ζα κηιεκέλα λα ηάρακε, ςηζπξίδνπλ. Κνηηάδνληαη κεηαμύ ηνπο. (Κάηη πνλεξό ζπκβαίλεη εδώ). -Βξε αδεξθάθη, θάλεη ν πξώηνο, πνηα είλαη ε θαιή ζνπ; -Η «ηάδε» Δπζύο αλαθσλεί ν άιινο: -Βξε απηή είλαη δηθή κνπ! Κη ν άιινο: -Όρη, δηθή κνπ. Λόγηα, θαπγάδεο, θσλέο. Πηάλνληαη ζηα ρέξηα ηα ηξία παιηθάξηα λα ζθνησζνύλ. Βγάδνπλ ηα καραίξηα, ηη ζπκθνξά είλαη απηή! Σόηε ν έλαο, πνπ ήηαλε πην γλσζηηθόο ηνπο ιέεη: -Βξε ζεηο, δελ ληξεπόκαζηε λα ζθνησζνύκε γηα κηα γπλαίθα; Κάπνην θαθό κάηη καο είδε ζήκεξα. Ακέζσο θαηαιάγηαζε ν ζπκόο ηνπο θη ήξζαλ ζηα ζπγθαιά ηνπο. -Ση θάλνπκε ηώξα; Πνηνο από καο ζα πάξεη ηελ θαξδηνθιέθηξα; Αλαξσηηνύληαη. -Γη’ απηό πηθξαίλεζηε; Αθνύηε ηη ζα θάλνπκε, ιέεη έλαο.

Η Νεικοπτελέμα Τεύχος 52  

Ηλεκτρονική έκδοση

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you