Wavin

Page 1

Co je Wavin Spotlight? Spotlight iniciativa firmy Wavin, jejím cílem je zlepšit situaci ve městech a zastavěných oblastech z pohledu dlouhodobého řešení hospodaření s dešťovou vodou a kanalizačních sítí. V posledních dvou letech jsme ve společnosti Wavin podnikli řadu aktivit s cílem přispět k celospolečenské a odborné diskuzi o dopadu sucha a přívalových dešťů na česká města. Podpora akademiků

Studie a průzkumy Nechali jsme zpracovat několik nezávislých průzkumů, které

Zapojili jsme se do výukových programů ČVUT v Praze,

podpořily Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz měst a kanali-

podpořili studenty VUT v Brně v práci na diplomových

zací ČR, Vysoké učení technické v Brně nebo Česká země-

pracích v problematice vodohospodářství.

dělská univerzita v Praze. Podpora odborníků Připravili jsme řadu publikací a kurzů pro odbornou

Sucho v českých městech 24 mld. Kč

75 % území

6 let

Na tolik se v roce 2018 podle NKÚ vyšplhaly škody spojené se suchem.

Půdní sucho v červenci 2019 sužovalo dle ČHMÚ na 75 procent území ČR.

Podle ČHMÚ byl rok 2019 šestým suchým rokem v řadě. Historická sucha nebyla nikdy delší než tříletá a zároveň tak horká.

veřejnost (projektanty, realizační firmy a investory) v rámci Wavin Academy, BIM projektů a oborových setkání. Osvěta společnosti O našich aktivitách informovaly v desítkách článků a zpráv česká odborná i masová média. Založili jsme účet Wavin Czechia na sociální síti Instagram, kterým problematiku koncepční práce s vodou popularizujeme u české veřejnosti.


Jak to vidí

starostové a starostky? Klima se mění, letní vedra vysouší půdu, voda ze silných bouřek

změn. První průzkum proběhl ve spolupráci s ministerstvem

s přívalových dešťů končí v kanalizaci. Obce tak přichází o zásoby

zemědělství, VUT v Brně a Sdružením oboru vodovodů a kanali-

vody pro suchá období, škody a ztráty dosahují do stovek milionů

zací. Šetření se zúčastnilo 107 českých měst nad 8 tis. obyvatel.

korun ročně. Společnost Wavin se v rámci projektu Spotlight roz-

Druhého průzkumu se zúčastnilo 35 suchem nejvíce zasažených

hodla zpracovat dva průzkumy, které se věnovaly suchu a moder-

obcí o velikosti od 4 do 14 tis. obyvatel.

ním kanalizacím, které pomáhají obcím řešit následky klimatických

Řešení nakládání s dešťovou vodou. Zmírnění dopadu přívalových dešťů pro města.

Téměř 2/3 měst považuje rozvoj

2/3 měst plánují investovat do infra-

kanalizační sítě za urgentní a důležitý

struktury s ohledem na klimatické

(průzkum 11/18)

změny (průzkum 11/18)

27

(27,5 %)

73

(72,5 %)

26

(26,0 %)

21

(20,8 %)

21

(20,8 %)

32

(32,3 %)

• dostatečný • nedostatčený

• do 1 mil. Kč • 1–10 mil. Kč • nad 10 mil. Kč • náklady sdílíme

Téměř ⅔2/3 měst plánují rozvoj infra-

3/4 měst plánuje architektonické úpra-

Mezi nejčastější řešení, která města reali-

struktury v příštích pěti letech

vy mimo kanalizační a vodovodní síť

zují, patří retence vody v krajině a regula-

(průzkum 9/19)

(průzkum 11/18)

ce využívání užitkové vody (průzkum 9/19)

• ano • ne • plán zpracováváme

Wavin je součástí skupiny Orbia, zahrnující společnosti, které se snaží nacházet řešení aktuálních světových problémů a výzev. Sledujeme společný cíl: To Advance Life Around the World.

53

(52,5 %)

24

(24,3 %)

• ano • ne • plán zpracováváme

66

(66,0 %)

24

(23,5 %)

76

(76,5 %)

• ano • ne

Wavin Czechia s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Tel.: +420 596 136 295 Fax: +420 326 983 110 | E-mail: info.cz@wavin.com | Více informací na www.wavin.cz Wavin Slovenská republika | Partizánska 73/916 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: +421 038 7605 895 Fax: +421 038 7605 896 | E-mail: info.sk@wavin.com | Více informací na www.wavin.sk © 2020 Wavin Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního života: spolehlivou distribuci pitné vody, zpracování dešťové vody a odpadních vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie.

2001 20-000

44

(43,6 %)


Jak to vidí

projektanti a projektantky? Klima se mění a s tím se mění i nároky ve stavebnictví. V roce 2030 bude

Klíčové závěry z šetření celého průzkumu

více než 70 % světové populace žít

Projektanti stavebních a inženýrských firem

ve velkých městech. Bez udržitelné výstavby budov, bezpečného záso-

Lze v poslední době (tj. 5 let) spatřovat

bování vodou, kvalitní kanalizační

v požadavcích investorů tlak na konkrétní řešení,

sítě a adekvátního nakládání s deš-

která souvisí s udržitelným rozvojem?

ťovou i odpadní vodou se stanou

A) Ano

neobyvatelnými.

B) Ne

C A

B

C) Částečně Společnost Wavin se v rámci pro-

A (45 %), B (25 %), (31 %)

jektu Spotlight rozhodla zpracovat

Jak získáváte informace o novinkách

průzkum mezi projektanty stavebních

a trendech z Vašeho odvětví?

a inženýrských firem, který zjišťo-

A) Vzdělávání samostudiem, zkušenosti

val, zda klimatické změny mění náro-

B) Sdílením zkušeností s kolegy z oboru

ky na jejich práci nebo jaké faktory

C) Profesní vzdělávání – komora (fyzická účast)

hrají roli ve výběru použitých mate-

D) Oborová setkávání – konference (fyzická účast)

riálů. Šetření proběhlo v lednu 2020

E) Prezentace a školení výrobců (fyzická účast)

a zúčastnilo se jej 105 projektantů

F) Webináře výrobců

z malých i středních firem, stejně tak

G) Odborná média

Jiné

G

A

F B E

C

D

A (23 %), B (12 %), C (7 %), D (11 %), E (15 %), F (17 %), G (12 %), Jiné (2 %)

jako OSVČ, kteří se zaměřují na projekce staveb, projekce vodohospo-

Jaké kritérium primárně rozhoduje

dářských staveb a inženýrskou čin-

ve výběru materiálů ve Vašich projektech?

nost.

A) Cena B) Kvalita

A

G

B

F

C) Garance parametrů produktu – certifikáty, katalogy, SW, podpora

E

D) Dlouhodobá spolupráce E) Osobní vztahy F) Výhradně požadavek investora

D

C

A (11 %), B (24 %), C (13 %), D (11 %), E (23 %), F (23 %), Jiné (14 %)

G) Jiné C

Co považujete za největší překážky ve Vaší práci?

A

A) Technické – vysoká cena softwaru, nízké ceny prací obecně, normy, dlouhá doba splatnosti faktur atp. B) Procesní – tj. zákony, dlouhé stavební řízení, opakované tendrování na přípravu různých

B

stupňů dokumentace atp. C) Jiné

Wavin Czechia s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Tel.: +420 596 136 295 Fax: +420 326 983 110 | E-mail: info.cz@wavin.com | Více informací na www.wavin.cz Wavin Slovenská republika | Partizánska 73/916 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Tel.: +421 038 7605 895 Fax: +421 038 7605 896 | E-mail: info.sk@wavin.com | Více informací na www.wavin.sk © 2020 Wavin Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního života: spolehlivou distribuci pitné vody, zpracování dešťové vody a odpadních vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie.

0104 20-000

Wavin je součástí skupiny Orbia, zahrnující společnosti, které se snaží nacházet řešení aktuálních světových problémů a výzev. Sledujeme společný cíl: To Advance Life Around the World.

A (14 %), B (74 %), C (11 %)