Page 1

PAILIHAN

SIMANA 32, ORD. C NOB 10 - 16, 2019 TOMO 1, BILANG 8

SIMANAHAN NA BULLETIN KAN PAROKYA NI SAN RAFAEL ARKANGHEL, PILI, CAMARINES SUR

LUKAS 21:5-19 Domingo 33c, Ord. Panahon “gabos na nahihiling nindo digdi—maabot an mga aldaw na an lambang gapo na nakapatong sa gapo marurugba.” LECTIO Andam na si Jesus DIVINA na makilaban tumang sa mga tawong makapangyarihan.Kaiwal nya na an mga Pariseo, Herodiano asin Saduceo. Tinaraman nya naman an mga Eskriba kan saindang pag-uuri sa mga balo. Dangan, inumaw nya an sarong balo na naglimos kan bilog nyang pagrugaring sa templo. Kaya, kan nadangog nya an mga tawong nag-uumaw kan Templo huli kan mga burak asin mga adorno kaini, si Jesus nagtuyaw. Arin an urog na mahalaga? An dekorasyon kan Templo o an kalinigan kan sakong puso? “Kagurangnan, nuarin ini mangyayari asin ano an tanda na ini mangyayari na?” Kan pagpuon ni Jesus kan saiyang ministeryo, dakul an saiyang paradangog. Kan nagpuon na syang magtumang sa mga makapangyarihan, dikit na sana an nagsururog saiya. Mala ngani ta kan naghapot an mga disipulo kun nuarin mangyayari an pagkagaba kan templo, apat sana an disipulo na kairiba ni Jesus sa alituktok kan bukid nin mga Olibo. Duman natatanaw ninda an gayon kan Templo. Kan nakiiwal na si Jesus, dakul na an nagpapaipli. Sagkod sain an pagsunod ko ki Jesus? “Magmaan na dai kamo maloko...” Dakul an mga parasagin-sagin kan panahon ni Jesus asin sagkog sa panahon ngunyan. Si Jesus nagtataong patanid. “Dai kamo magbali-bali sainda.” Kan nagkaigwang gera, linog asin gutom, dakul an nagbutwang mga peke na propeta na nagtatararaman na madali nang matunaw an kinaban. May mga nagsasabi man na daog na an Dyos kan demonoyo. Mayo na Syang Lectio Divina | next page >

Mga aki kan liwanag katatapos pa saná kan satong pagpintakasi kan Todos los Santos asin Pyestang Kalag. An ebanghelyo ngunyan na Domingo pagpasarig kan satong pagtubod sa ikaduwang buhay. Igwa nin langit, purgatoryo asin impyerno. Ini an tulong tourist destinations kan mga tawo. Mahalagang pagplanuhan na marhay an satong paglakbay tanganing makaabot kita sa satong piniling dudumanan. “An karàtan dai nawawara. sana, dai ka nanggad magpaapi; An maraot na plano parating makasaro ka na sana, dai ka napapangyari. Tàno? Nin huli ta nanggad dapat masaruan. igwa sinda nin plano. Aldaw-banggi, Naiiba digdi an pilosopiya iniisip ninda kun pàno makagibo kan mga Kristyano. Nagtutubod nin maraot. Sabi kan madáyang PAGHUROP- sinda sa ikaduwang buhay. Asin suruguon, “masain na ako kun an buhay na ini mas mahalaga kisa HUROP ako palayason sa trabaho? Dai ako sa presenteng buhay sa kinàban. tataong magkalot, supog akong makilimos. Minamàwot ninda an langit, an kahadian Ah, aram ko na. Dadayaon ko an sakong nin Dyos. Ini an saindang pangiturugan. kagurangnan. Guràno an peke na proyekto Ini an saindang tourist destination na mo? Uyan, tigkabanga kita kan dilensya!” pinili. Asin bako sana ining ‘tourist’ kundi An Katolikong Simbahan kinakanfinal destination. Bako ining bakasyon. Ini tyawan na Simbahan nin mga dokumento. sarong homecoming, an pagbalik sa tunay na Totoo, dakol magagayon na dokumento harong, sa harong kan satong Kaglalang. an Simbahan. Alagad an kulang mga Kita mga peregrino. Kita naglalakbay istratehiya tanganing mapangyari an mga pasiring sa Kahadean nin Dyos. An magagayon na katukduan. An mga aki banwaan ta ngunyan iyo an satong nin diklom matitibay digdi. Kaya inumaw sasakyan. Kun an sasakyan raot, dai kan Kagurangnan. Dapat an mga aki iyan makakaantos. Maralayog kaiyan an kan liwanag matibay man mag-isip nin manibela asin rweda, mapuputulan nin fan istratehiya. Kulang kun gabos sana pastoral belt, ma-overheat. Ini dahilan kun tàno ta letters. Kaipuhan pa an pagplano kan dapat kitang magmakulog sa banwaan. Ini mga detalye kun pàno mapapangyari an an dahilan kun tàno ta sa pagigin disipulo saindang marhay na katukduan. ni Kristo, kaipuhan man na kita magkaigwa An mga Saduceo siring sa mga political nin adbokasiya. Ano an maitatabang ta sa dynasties ngunyan na panahon. Sinda pagpakarhay kan satong banwaan? an mayayaman kaidto. Kapot ninda an An social media saro sa mga may ekonomiya kan nasyon. Sinda an nagdidikta deperensya sa satong sasakyan, sa satong kan dalagan kan banwaan. banwaan. Sya na dapat magin burabod Mayo sindang pagtubod sa ikaduwang nin katotoohan, nagigin burabod na sana buhay. An saindang pilosopiya: Hakuna nin fake news. Huli ta sulá sa kwarta, an matata. An pilosopiya kan urig duman bida parati iyo an makwarta. Saro sana ini sa The Lion King na sine. Magkakan, sa mga dapat nyatong pakarhayon. h Fr. mag-inom, mag-ugma. Mang-api ka na Wilmer Joseph S. Tria


Minasarig ako sa panahon nin panluluya nin buót... kurit ni joan joven

Bilang hoben, dai mahahali sakuya an panluyahan nin buot urog na sa mga pinag-aagihan na problema sa eskwela, pamilya, sosyudad, asin sa salud. May mga aki na minalìpot na sana an isip na nagkakawsa kan pagkitil ninda kan sadiri nindang buhay, pero para sakuya sala ining marhay, bako sana sa mata nin tawo kundu pati na sa mata kan Dyos. May problema kita ta iyo an itinao sato kan mahal na Diyos na aram nya na makakaya tang resolbahan. Kun pinanluluyahan ako nin buot, nagpapa-simbahan ako, mapangadyi ako na palinigon an sakuyang kaisipan asin tawan nya ako nin kusog buot na magibo ko asin maresolbahan gabos na problemang inaagihan ko bilang Kristyano na nananarig ki Ama ta aram ko dai nya ako pababayaan dawa anong mangyari.— Emilou Bediones, Camp Martillana Bilang hoben, dawa sabihon na kita masarig asin makusog an buot, may mga

bilang mga tawo, natural satuya an pag-abot nin mga panahon o momento na kita pinanluluyahan o nawawaran nin gana o kusog sa anuman na ginigibo. Minsan nasasabi ta na “habo ko na.” Digdi man makusog an pag-alok kan satuyang Kristyanong pagtubod na “magsarig nanggad sa Kagurangnan asin sa saiyang karahayan.” Bilang mga parasunod ni Jesus, pàno man nanggad kita minasimbag sa alok na ini? Minasarig daw kita ki Jesus o sa saiyang mga maibod na mga parasunod tanganing tabangan kita sa oras nin kahurasaan? Minahagad daw kita nin banal na pagranga sa panahon na kita nariribungan o nawawara o napaparayo sa katuninungan na gikan sa Dyos?

pangyayari na nag-aabot na na an mahal na Dyos yaon nakakapagpaluya sa satuyang buot. sana pirmi sa kaibahan ta. An Sa siring na panahon yaon an problema nagpapagirumdom na satong pamilya, sinda an satuyang kita makusog.—Mark Gilbert C. masasarigan. Urog sa gabos, yaon Rabusa, Mataoroc, Minalabac an satong mahal na Kagurangnan PAGHIRAS na nagtatao nin kusog asin An ginigibo ko pag minaluya an PAGLÁOM naggigiya sa satong paglalakbay sakong buot bilang sarong hoben, sa buhay maugay man o mahurasâ an mga minaduman ako sa sarong tuninong na satong maaagihan.—Joan Joven, Pili lugar asin an sakong sinasarigan an mahal na Dyos. Duman ako mangangadyi sa Sa oras nin mga kadaihan, urog na kan mahal na Dyos na ako giyahan asin an mga nawawaraan na akong pag-asa asin tawo na dai na aram kung ano an ginigibo nanluluya na an sakong buot, idinudulot ninda, urog na ang mga hobenes na kadakol ko sana sa mahal na Dyos an sakuyang kaulangan sa buhay arog kan eskwelahan, mga problema ta aram ko na mayong ibang pamilya, asin kadakol pang iba. Sa mga makakatabang sako kundi sya sana. Puon tawong nagsasakit dahil sa kakulangan sa saradit sagkod darakulang pangangaipo, sa kwarta, sa hawak, lalong-lalo na sa saiya ako nagdudulok sa paagi kan pagkamuot. Aram ko na gabos na pagsakit paghagad ko man nin tabang sa banal na o pagsubok na satong nararanasan ngunyan mga angel, mga santo, ki Santa Maria, asin sarong plano kang satong mahal na sa Espiritu Santo.—Evangeline Sumayao Diyos para maging masarig kita sa satong Huerno, Binobong pamumuhay.—Jonalyn Rivera, Tagbong h Ey Bulalacao Bilang sarong hoben, dai nahahali sakuya na panluyahan nin buot, magka-problema, asin agyaton sa buhay. Sa mga oras na iyan, dai nahahale sakuya an magpangadyi. Sa oras nin mga pagbalos sakuya, yaon an sakuyang pamilya, nag-aantabay asin naggigiya sakuya. Nagpapagirumdom na anumang problema mareresolba. Asin sa oras nin sakuyang kaluyahan yaon an mahal na Dos na nagtatao nin liwanag < front page | Lectio Divina sa sakuyang agihan sa pag-atubang sa pakinabang sa tawo. An sinasabi ninda na problema na sakuyang inaatubang. An maglaom na sana sa sadiri, bako sa Dyos. Dyos minapagirumdom na ano man na Ano an ginigibo ko kun problema an sakuyang atubangon, dai nya nagluluya an buot ko? Ano an sakong ako malilingawan. An mga problema na sinasarigan? h Fr. W.J.S. Tria satuyang inaagihan nag papagirumdum

Pag ako nanluluya, naduman ako sa sarong tuninong na lugar, duman ako namimibi sa mahal na Dyos.


Inot na Festival of Saints, ginibo sa SRAP mantang sa sekular na kinaban nakabarado an kadaklan nin mga makatakot—asuwang, mummy, bampira, tawong lipod, asin iba pa, sa satuyang parokya minawot na rumdumon nanggad an mga banal, an mga panalmingan nin pagtubod asin pagsarig sa Dyos sa paagi nin sarong aktibidad para sa mga kaakian. Sa aldaw kan Halloween­—o bisperas kan Aldaw kan Gabos na mga Santo kan Oktubre 31, Hwebes, sa Parokya ni San Rafael Arkanghel, nagmartsa an mga santo asin santa sa ginibong Festival of Saints 2019. An maugmang martsa nagpuon sa munisipyo kan Pili, alas-3 nin hapon dawa madurudagom kan panahon. Nagkaigwa man nin misa pag 5:30 nin hapon dangan isinunod an awarding kan mga nanggarana. An Festival of Saints, na ginibo bilang pag-onra asin pagpamidbid sa mga tawo kan buhay kan mga banal, mga santo asin mga santa, kan sinda yaon pa digdi sa kinaban. Ini tanganing magin panalmingan asin modelo kan mga kaakian asin hobenes

an mga mababansay na mga tawong ini. Sa kagabsan, beynte-syeteng aakian na idad na duwa sagkod doseng taon an nagpartisipar sa nasabing festival. An minasunod an mga nanggana sa mga awards: Most Behaved: St. Rose of Lima (Princess Charm Mangampo), San Roque (John Rick P. Robosa); Most Photogenic: St. Gabriel the Archangel (James Terrence A. Florida), St. Elizabeth of Hungary (Lana Emily Ramirez); Masining na Pagganap: St. Michael (Timothy James V. Capuras/), St. Maria Goretti (Jace bhean Gonowon); Best in Costume: St. John Paul II (Rodolfo Miguel Acosta), St. Bernadette (Marivic

Festival of Saints. An mga kaakian kan SRAP na naka-costume susog sa saindang paboritong mga santo, kaibahan si Fr. Wilmer, sa pagselebrar kan All Saints Day.

o. Palacio); Best in Presentation and Characterization: Inot: St. John Paul II (Rodolfo Miguel Acosta), Ikaduwa: St. Anne (Aliah Giele Folloso), Ikatulo: St. Bernadette (Marivic Palacio). Pagkatapos kan Misa, gabos na aki na nagsirimba nakaresibi nin mga loot bags na naghahali sa manlainlain na organisasyon asin indibidwal. Pagirumdom ni Fr. Wilmer sa gabos na “Danay na mas marhay na baduan an mga aki nin siring sa mga banal, kisa sinda ralàganan nin sungay, asin gibuhon na asin makatakot an itsura, ta an kaaldawan na isiniselebrar ta iyo an Aldaw kan gabos na mga Santo.” h Ey Bulalacao

Parte kan kumbento kan SRAP nasulô oktubre 26, sabado, kan nangyari an kasulo sa sa sarong parte kan kumbento kan SRAP. Pinalad na dai madamay an bilog na parish hall kun hain an parish office.

Bagong sakristiya. Hapon kan Oktubre 16, Myerkules, kan binendisyunan ni Arsobispo Rolly Tria-Tirona an bagong pakarhay na sakristiya kan SRAP. Sa bagong kwartong ini ginigibo an gabos na pag-andam sa mga Misa asin mga sakramentong idinudulot sa simbahan kan Parokya. litrato ni ged asay

Sabi ni SFO1 Melanio Sarmiento Jr., nangyari an insidente 1:05pm sa duwang kwarto harani sa garahe. Dagdag pa nya, an sulo nagpuon sa saro sa duwang kwarto asin an kawsa ‘electrical arcing’ o pagkaigwa nin silyab sa outlet na naglakop sa mga flammable materials. Nadamay na kaini an kataid na kwarto. Walong fire personnel sa panginginot ni Shift-in-charge SFO3 Ernesto Delos Reyes an nagresponde sa kasulo. Tulong fire truck an nagtarabangan tanganing masiguro na mayo nang ibang madamage. Nagdeklara nin fire out sa oras na 1:15pm. Susog ki Jeremy, sarong sa caretakers sa SRAP, nadamage sa insidente an mga personal na gamit, props asin costume sa passion play, asin an historical carpet. Dakulang pasasalamat sa mabilis na pag response kan mga bumbero kaya dikit sana an nanadanyaran sa nasabing insidente. h Joan Britania


ANNOUNCEMENTS NOV 10. We have Second Collection this Sunday for the Victims of Earthquake in Mindanao. NOV 18-24. Bicentennial Photo Exhibit at SM Naga Food Court. We shall display 50 of the best photos taken during the Bicentennial Celebrations of the Parish and the LGU Pili. Participants shall submit their entries in 11” x 14” unmounted color prints with corresponding photo title and caption. Every participant may submit up to 5 entries. NOV 24. Solemnity of Christ the King. Procession of the Blessed Sacrament after the 8am Mass. All Eucharistic Ministers are required to attend the 8am Mass and participate in the Procession. We also encourage parishioners to bring their Tinagba or Himuloan as their tribute to Jesus, the King of the Universe. NOV 24. Closing of the Year of the Youth and Opening of the Year of Inter-Religious Dialogue. The Youth Ministry will cook and do feeding activity on this date. NOV 26. Tentative Schedule of Dental Mission, Vision Screening and Minor Surgery. Venue and date are still to be finalized.

COLLECTIONS

NOVEMBER 1-8, 2019 SUNDAY

Php 48,207.40

WEEKDAYS

Php 28,848.55

TOTAL

Php 77,055.95

PAILIHAN

simanahan na bulletin

kan Parokya ni San Rafael Arkanghel Pili, Camarines Sur 4418 PARISH PRIEST PAROCHIAL VICARS STAFF

PHONE EMAIL

Fr. Wilmer Joseph S. Tria Fr. Rex Luis L. Hidalgo Fr. Jay S. Aguilar Anaflor T. Cea Mercy B. Orbon Maria Angela C. Sta. Rosa (+63 54) 205 1025 straphaelpili@gmail.com

straphaelpili kun buót po nindong mag-ambag nin paghurup-hurop o artikulo sa Pailihan, o kun igwa kamong mga riparo, mag-email saná sa pailihansrap@gmail.com

Mga bagtingan kan parokya, pinagbendisyunan an bagtingan saro sa mga bagay na nagsisimbolo asin minabuhay sa simbahan. Kun mayo an bagtingan, mayo man matanog para alukon o haduyon an mga tawo na magsimba. Sa paagi kan bagting, inaapod an mga tawo na makisumaro asin makiayon sa mga selebrasyon kan Simbahan. An SRAP igwa nin tulong bagong bagtingan. Bilang parte na parokya, an mga ini benindisyunan asin pinagdulutan nin pamibi. An inot na duwang bagtingan pinagbendisyunan ni Arsobispo Rolando J. Tria-Tirona, OCD, DD, kan Caceres, sa tahaw kan saro sa mga ginibong misa nobenaryo, kan Oktubre 16, Myerkules. Dai na ipinamidbid sa publiko kun siisay an nagpadrino kan nasabing pagbendisyon sa duwang bagtingan kan simbahan. Bako sanang duwa kundi igwang saro pang bagtingan ang pinagbendisyunan. An

ikaduwang pagbendisyon pinag-sponsoran ni Mrs. Gigi Ibasco. Sa ikaduwang pagbendisyon, sarong bagtingan man an pinag-atangan nin pangadyi. Ini ginibo kan bisperas kan kapyestahan ni San Rafael Arkanghel, kan Oktubre 23, Myerkules. An pantulong bagtingan benindisyunan ni Obispo Jose R. Rojas, DD, Libmanan. An mga pagbendisyon na ini parte kan selebrasyon kan ika-200 na taon kan SRAP puon na ini gibuhon sarong parokya kan taon 1819. Saro sana ini sa listahan kan kadakol na mga aktibidad. h Joan Joven

CELEBRATE 200 YEARS

celebrate our bicentennial! We have souvenir items for sale at the Parish such as statuettes, postage stamps, shirts, penholders, mugs, umbrellas, and fans. We also have books, storybooks, devotional publications, and other items. For details, visit the parish office or follow us on www.facebook.com/straphaelpili.

Dignidad, trabaho, katuninungan PACEM IN TERRIS, 16-18: sa dignidad nin tawo minagikan an karapatan sa mga aktibidad ekonomiko susog sa katungdan TINGRAW na saiyang makakaya. PAGTUBOD Urog pa—asin kaipuhan nanggad ining tawan nin duon—na an obrero igwa nin karapatan sa sweldo na husto saiya susog sa mga patakaran kan hustisya, asin, balanse nanggad sa kahirasan kan kabuhayan, na matawan an obrero asin saiyang pamilya nin tamang kabuhayan na magpapadanay kan dignidad nin tawo. Sa bagay na ini, an nainot satuyang si Papa Pio XII nagsabi: “Sa personal na katungdan na magtrabaho na

iyong dikta kan kapalibutan, naninimbagan asin nakasunod an natural na karapatan kan lambang indibidwal na gibuhon an saiyang trabaho bilang paagi na matustusan an saiyang buhay asin an buhay kan saiyang mga aki; labi kapundamental an ley kan kapalibutan na naghuhurot sa tawo na padanayon an saiyang buhay.” An karapatan na magkaigwa nin pagrurugaring minaburabod man sa natura kan tawo. An karapatan na ini “sarong epektibong paagi nin pagpadanay kan dignidad kan tawo asin panindugan sa katungdan sa gabos na bagay; minapakusog ini asin minapatiwasay sa buhay pamilya, huli kaini, minapaurog kan katuninungan asin kauswagan kan Estado. (1965, Juan XXIII) h Vic Nierva

Profile for St. Raphael the Archangel Parish of Pili

Pailihan 1.8 (November 10, 2019)  

The weekly bulletin of St. Raphael the Archangel Parish in Pili, Camarines Sur.

Pailihan 1.8 (November 10, 2019)  

The weekly bulletin of St. Raphael the Archangel Parish in Pili, Camarines Sur.