Page 1

PAILIHAN

SIMANA 28, ORD. C OKT 13 - 19, 2019 TOMO 1, BILANG 4

SIMANAHAN NA BULLETIN KAN PAROKYA NI SAN RAFAEL ARKANGHEL, PILI, CAMARINES SUR

LUKAS 18:1-8 Domingo 29c, Ord. Panahon “magdanay sa pagpamibi na dai nagsusuko.” Iyo ini an kamugtakan kan inot na panahon kan Simbahan. Sa tahaw nin LECTIO labi-labing kasakitan, DIVINA kan an mga Kristyano pinagpepersegir, nagdadanay sinda sa pamibi. Dakul an mga nagin martir huli ta nagsarig sinda sa Dyos. Patanid kan Kagurangnan sa ebanghelyo, na dawa pa mahaloy an pagsimbag kan Dyos sa satong mga pamibi, mahalaga na magdanay kita sa pamibi asin pagtubod. Kasuarin si huri kong pamibi? Ano si hinagad ko sa Dyos? “Huli ta parati akong pinupurisaw kan balóng ini...” An dukha masakit makakuang hustisya. Ini an kamugtakan kan panahon. Ini man giraray an kamugtakan nyato ngunyan. Sa parabola, ipinapahiling an kapangyarihan kan pakiulay na daing untok. Kun posible ngani ini sa tawong maráot, lalong mangya-yari ini sa Dyos. Mas hararom an saiyang dahilan sa pagsimbag sa satong kahagadan. Sya an Dyos kan Hustisya. Dai man iyan mangyari sa satong kapanahunan, siguradong mangyayari iyan sa buhay na daing kasagkuran. Ano an parati kong hinahagad sa mahal na Dyos? Pansadiring pangangaipo o hustisya para sa banwaan? Arin sa duwa an mas mahalaga? “Alagad, kun an Aki nin Tawo mag-abot, makakua daw syang pagtubod sa kinaban?” Si Jesus danay na nagpapamibi. Kwarentang aldaw sya sa disyerto bago magpuon kan saiyang misyon. Parati syang nagdadalaw sa Sinagoga sa pagpamibi. Bago pinili an dose, sya nagpamibi. Nagsakat sya sa bukid kan Tabor asin sa hardin nin Lectio Divina | third page >

Kaumayan, kapasalamatan bakong madali an an maugmang nagkakan huli sa magayon na serbisyo nagtatao nin halangkaw na tip. An maugmang pinautang nagbabayad na nakangirit asin may interes. An maugmang tinabangan tataong magsabing ‘Dyos mabalos po’ asin magibo kan anuman na ikakaugma kan nagtabang saiya. (An Dyos sana an makakatao nin tunay asin sapat na pagbalos.) Alagad, dakul an mga tawong sa mall tanganing mag-shopping. daing kaugmahan dawa ano pa An mga ini an naglalalang sa an itao mo saindang tabang. satong mga isip na dai nanggad Ini an mga tawong dai tataong kita dapat makuntento sa buhay. magpadyos mabalos. Sinda Ano an satong mga yaman? inaapod na mga ingrato. PAGHUROP- An iba alahas. An iba mansyon An mga babasahon ngunyan asin sasakyan. An iba kadagaan, HUROP nagsasabi sa sato kun guràno negosyo, asin deposito sa banko. kaugma an Dyos sa mga tawong tataong Sabi ni Seneca: “Madali kitang magkautang magpasalamat. Asin bako ngani sindang na buot sa sarong katuod na nagtao sato mga ‘suki’ ni Jesus. Si Naaman sarong nin dagang matutugdukan nin harong o Syriano asin daing pagtubod. Enot, naglimos sa sato nin kwarta; alagad duman nagsayuma syang magkarigos sa salog. sa nagtao sato nin mga benepiyso sa satong Sa kahurihan, sya tuminubod. Kan pagkatawo, arog kan buhay, bagsik, asin isip, naumayan, sya nagtubod, nagpasalamat garo baga kita mayo sa saiyang obligasyon.” asin nagdara nin atang. Kaipuhan na gayong maaraman Sa ebanghelyo, si Jesus naghapot: Tàno nyato kun ano an tunay na yaman. “Hain ta saro sana an nagbalik sa pagpasalamat? an syam?” An kaumayan, an bagsik, an Asin an sasarong nagpasalamat, bako salud—bako pa ini an tunay na yaman. An nganing Hudiyo kundi Samaritano. Kun tunay na yaman iyo an Dyos. Dai bilog an sisay pa lugod an dai ugos ki Jesus, iyo pa kaumayan kun dai kita magbalik sa Dyos an nakagirumdom na magpasalamat. sa pagpasalamat sa saiya. An mga patalastas may kapangyarihan An Banal na Santa Misa iyo an pinakana maglalang nin mga pangangaipo kan marhay na paagi sa pagpasalamat sa tawo, dawa dai man talaga sinda tunay Dyos. Kun nahihiling asin namamatian na pangangaipo. An mga beauty products sana nyato an gabos na mga biyaya na nagsasabi sa sato na dapat kita parating satong inaako sa Mahal na Dyos, dai magayon, dawa artipisyal sana. An mga kita makakabilang sa siyam na dai na health products nagsasabi sa sato na kaya nakagirumdom sa Dyos. kitang paniwangon sa madaling panahon Alagad, dai kita makakapasalamat dawa mayo kita nin ehersisyo. An mga sa Dyos na mayo lamang kitang bitbit gadgets nagsasabi sa sato na dapat kitang na atang. Kun igwa man, pira sa sato an parating nasa uso. Dakul an mga may hilang mamimili pa kan pinakasadit na sensilyo ngunyan nin ‘mallitis’. Hilang ini nin labitanganing iyo an ihulog na limos? labing pagkapurisaw kun dai nakakaduman Paghurup-hurop | third page >


Linilinigan kita ni Jesus, daing untok o pag-alangan

binulong ni jesus an sampulong daúton (lepers). Mababasa ta ini sa ebanghelyo (lk 17:11-19) ngunyan na Domingo. Nakimahirak an mga daúton sa Kagurangnan, buót man nindang maumayan sa saindang makuri asin nakakarimarimang kamugtakan. Daing pagalangan na ini itinao sainda ni Jesus dawa ngani saro sana an nagbalik tanganing magpasalamat. Kita man, pàno man naliligan kan Maestro an satuyang mga kalag? Ano nanggad an mga dapat tang ipagpasalamat saiya?

Kun an sakuyang kalag napapanô nin kulog-buot, linilinigan nya ini nin pagkamuot. Kun an sakuyang kalag napapanô nin anggot, linilinigan nya ini nin pagpapakumbaba. Kun an sakuyang kalag napapanô nin kasàlan, linilinigan nya ini nin pagkahirak asin pagpatawad. Kun an sakuyang kalag napapanô nin kagabatan asin kapagalan, linilinigan nya

ini nin kapahingaluan. An Dyos, asin pagsimba kada Domingo para sakuya, padagos na naglilinig asin sa mga banal na aldaw. Sa sa sakuyang kalag asin puso. paagi kan pagsimba, pagpamibi Dai nanggad sya napapagal asin kan Santo Rosario kada banggi, nag-uuntok na ipamati sakuya nagkaigwa ako nin dakulang an saiyang mayong katapusan na pagbabago—nagi akong dayupot PAGHIRAS pagpapadangat. Kaya arualdaw sa sakong katungdan sa mga PAGLÁOM akong nagpapasalamat saiya sa asosasyon na sakuyang binalihan. pagpapamati sakuya na yaon sya pirmi, Nawara an mga hinanakit sa sakuyang na dai sya nawawara asin padagos na puso. Nabulong an mga kulog kan buot ko yaon nanggad para sakuya dawa an gabos sa daghan. Ngunyan mas lalo akong may magtalikod na, dawa an gabos taraman sarig, naglalaom sa mga bendisyon asin ka nin makukulog na bagay, na dawa grasyang iwinaras nya sakô, sa sakong mga ipasupog ka na sa sadiri mo, asin dawa aki, mga makuapo, asin gabos na kairiba an gabos dai ka na bistado asin dai ka na sa simbahan. Labi-labing kaugmahan midbid bilang ika, dawa an iba dai aram an sakuyang namamatian.—Maria an saimong halaga sa sainda. Salamat, Luisa Arnante, Parish Vocation Comm., Kagurangnan, sa paglinig mo sa sakong Binanuaanan kalag, dawa bako akong perpektong tawo, basta para sakuya ika an totoong perpekto. Bako lang an hawak ko an nalinigan kundi Dai nagpipili an Dyos kan saiyang pati an sakong kalag maski ngani naglilinigan, gabos kita, garo sya burabod na aabot an panahon na nakakamati man ako dai nauubusan nin tubig, abang linig na nin kaluyahan sa buhay. Yan an dakula tubig.—Gori, Pili kong ipinagpapasalamat sa Dyos. Huli sa dakulang pagkamuot nin Dyos, giraray Inot po an sakuyang dakulang pasasalamat tinatawan nya ako nin bagong kusog sa mahal na Dyos sa regalo nin halawig tanganing labanan an anuman na kasakitan na buhay—79 years old na ako ngunyan, sa buhay . Ngunyan, padagos akong asin padagos na nagsisirbi sa Simbahan. nagsisirbi sa Simbahan, asin lugod nagin Kadakol nang nabago sa sakuyang buhay. man akong kasimbagan kan ibang tao na Hali po ako sa pobreng pamilya—syam sinda man malinigan kan hawak asin kalag kaming magturugang, ikawalo ako. Dipisil sa tabang kan pagkamuot asin pagkahirak makatapos nin pagklase. Alagad nanudan nin Dyos.—Nitz Beldad, Santiago h Ey ko sa sakuyang magurang an pagpamibi Bulalacao

< last page | Social Services... tabang kaipuhan matawan nin atensyon huli ta dawa pa gurano kagayon an simbahan, mayo subuot ini nin halaga kun an mga kaayon daing pakilabot o dai nagtatabang sa mga nangangaipo, urog na sa mga PWD’s, mga naabusong kababaihan asin kaakian, mga nakabilanggo asin iba pa. Sa paagi nin

Social Services Ministry, maihihiras kan Simbahan an pagkamuot kan Kagurangnan urog na sa mga nangangaipo sa paagi nin kongkretong paggibo nin charitable works. Napag-ulayan man kun ano an mga siring na programa sa parokya ngunyan. Dakol na mga suhestyon an itinao ninda Dr. Quimlat asin Mr. Chamson, itinao

Kun an sakuyang kalag napapanô nin kasalan, linilinigan nya ini nin pagkahirak asin pagpatawad. Saro sa mga nalinigan sa sakong kalag, na dapat kong ipagpasalamat sa mahal na Dyos, iyo an sakong puso, puon kan nahanap asin naaraman ko an pagkamuot kan Dyos sa sakô. Kun bakong dahil sa Dyos, dai ko naaraman an gigibuhon ko sa puso ko kaidto na panô nin anggot asin puot sa palibot, alagad kan nahanap ko an Dyos, padikit-dikit kong napapatawad an mga tawong nakapalibot sa sakô asin naribayan nin pagkamuot sa gabos na bagay.—Job Angelo Rollano, Pili

nindang mga halimbawa an mga ginigibo ninda sa sadiring parokya na pwede i-adapt kan SRAP Social Services. Magkakaigwa pa nin masurunod na pagtiripon tanganing mapag-urulayan asin magkaigwa na nin mga assigned moderators asin timetable para sa nasabing bagong ministry. h Joan Joven, Joan Britania


Commemorative stamps mark SRAP’s 200th year to celebrate the 200th anniversary of SRAP and its rich and colorful history, the Parish, in coordination with the Philippine Postal Corporation (PhilPost) will be launching a set of commemorative stamps. The project was initiated by Fr. Wilmer few months ago, as then the newly installed pastor of SRAP. PhilPost welcomed the project, despite short preparations, due to the historical significance of the celebration. Pili Postmaster Debbie Ann Armea and Marketing Assistant Idanisa Balbuena have been helping supervise the process. "For the following years of use in letters, the stamps will help promote the parish, " Armea said, "not just in Pili, but nationally, and even internationally." Armea ensures the availability of the stamps at a low price. The stamps, though produced for primarily commemorative purposes, may be used for correspondences sent through postal services. The stamps set—which include two versions of an official first day cover, a

setenant, and a stamp sheet—was designed by Bikolano writer, translator, and designer, Victor Dennis T. Nierva, who have doing designs for the parish. "I’ve drawn the façade of the parish church to highlight its beauty. The parish church, which has been here for so long, has been a tangible symbol of faith among the people of Pili. The illustration is the central feature of the stamps," Nierva said. Fr. Wilmer considers the the stamps as a documention of Pili’s bicentennial, a way of celebrating the rich and colorful history of the parish—as a community and as an important aspect of the Church in Bikol. The stamps will be launched in the morning of October 24, Thursday, on feast day of St. Raphael the Archangel. h Jahzara Shainne Endriga

Duwang gatos na bagting sa pag-andam para sa bisentenaryo kan SRAP, kaibahan an paglinig kan simbahan asin kumbento. Kaibahan digdi an pagmantinir kan kalinigan kan mga suruk-surok kan simbahan, kun kaya ibinaba tanganing pakarhayon pati na an mga bagtingan—an patanóg na simbolo nin pagtubod. Nainot nang nagluwas digdi sa pailihan an artikulo dapit sa pagbaba kan mga bagtingan kan simbahan, kasunod ini kan pagbaba kan lumang imahen ni San Rafael Arkanghel hali sa itaas na parte kan atubangan kan simbahan tanganing linigan asin ibugtak sa mas ligtas na lugar. Sa pagbaba kan limang bagtingan, saro digdi an nagpamidbid na gayo kan halawig na kasaysayan kan SRAP, huli ta nakaukit sa dakulang kampanang ini an numero kan taon kan pagkakahurma (cast) digdi— año 1818, sarong taon bago an taon kan pagkatugdas kan parokya. < front page | Paghurup-hurop Paghurup-huropan nyato an satong sadiri. Pagkatapos na paglingkudan kita kan satong Kagurangnan, nauugma daw kita sa gabos nyang tabang? Nakangirit daw an satong mga puso sa pagdulot nin atang asin limos bilang pasasalamat sa satong Kagurangnan. h Fr. W.J.S. Tria

< front page | Lectio Divina Getsemani sa pagpamibi bago nya hampangon an pagsakit asin kagadanan. Siring kaini an hinahagad na pagtubod kan Kagurangnan. Dawa sa tahaw nin krisis sa buhay, masarig daw an sakong pagtubod sa Dyos? h Fr. W.J.S. Tria

Kun hihimation asin mamation an pamidbid na ini, pwedeng sabihon na sa Oktubre 24, pagselebrar ta kan ika200 na taon kan parokya, iyo naman an ika-200 na taon nin pagbagting kan nasabing kampana. An konsolasyon pati kan bagtingan na ini ta kun arin an pinakagurang, iyo lugod an nagtatanog pa. Sa pagpintakasi ta ngunyan na pyesta, sa ika-200 na taon na pagbagting kan kampana kan parokya, yaon man an pangapudan na magin malay sa mayaman na kasaysayan kan parokya ni San Rafael Arkanghel, an parokya kan mga simarones kan Bukid Isarog, an parokya kan banwaan na pinili, an parokya kan kahoy na nagdadanay na simbolo kan rehiyon. Harani na an pyesta, an ika-200 na taon nin pagbagting kan kampana kan parokya. Magin parte kita kan selebrasyon na ini— yaon man sain, anuman an ginigibo—huli ta ini selebrasyon nin pagtubod asin debosyon. h Vic Nierva


ANNOUNCEMENTS OCT 15-23. Novena Masses in Honor of St. Raphael the Archangel. Novena Prayers, 5pm; Novena Mass, 5:30pm. OCT 19. Pre-Baptismal Seminar, 1pm, Pastoral Center. Please bring Birth Certificate. Baptism is on October 24, 11am. OCT 25. Thanksgiving Mass for the PPC, BPCs, Religious Ors and Ministries, 5:30pm. OCT 31. All Saints Day Celebration. March of the Kiddy Saints, 4pm. Solemn Mass in Honor of the Saints, 5:30pm. NOV 1-3. Triduum Masses for the Dead. Please get your envelops from the Parish Office or from your BPC Officers.

COLLECTIONS

OCTOBER 3-9, 2019 SUNDAY

Php 60,454.30

WEEKDAYS

Php 23,778.75

FIRST FRIDAY

Php 4,827.75

TOTAL

Php 89,060.80

PAILIHAN

simanahan na bulletin

kan Parokya ni San Rafael Arkanghel Pili, Camarines Sur 4418 PARISH PRIEST PAROCHIAL VICARS STAFF

PHONE EMAIL

Fr. Wilmer Joseph S. Tria Fr. Rex Luis L. Hidalgo Fr. Jay S. Aguilar Anaflor T. Cea Mercy B. Orbon Maria Angela C. Sta. Rosa (+63 54) 205 1025 straphaelpili@gmail.com

straphaelpili kun buót po nindong mag-ambag nin paghurup-hurop o artikulo sa Pailihan, o kun igwa kamong mga riparo, mag-email saná sa pailihansrap@gmail.com

Social Services Ministry pinunan nang bilugon sa SRAP “an gawi nin pagtubod dai kumpleto kun dai paghihirasan sa aksyon.” ini an mga tataramon ni Fr. Jay Aguilar, Parochial Vicar kan srap, na nanginot kan pamparokyang pagplano para sa social services ministry. An nasabing pagpaplano ginibo kan Byernes, Oktubre 4, sa SRAP Parish Pastoral Center. Pinamayuhan an aktibidad ninda Dr. Ma. Asuncion Quimlat, BEC Coordinator kan Immaculate Concepcion Parish; Mellard Chamson, ICP Vocational Ministry; Bem Plaza, kan SRAP Family Ministry asin PPC President; Gina Montealegre, kan Daughters of Mary Immaculate; Marlyn Velarde kan Women in Crisis and Afflicted Women asin DMI; kaibahan sinda Hele Bustarga, Milagros

Abraham, Leonie Cortel, Diego Tud, asin si Evangeline Huerno. Sa nasabing aktibidad, inot na tinukar kun ano baya an social service asin kun para sain ini. Susog ki Fr. Jay, an social service subuot iyo ini an sentro kan pagsirbi sa Kagurangnan o Jesus Ministry. Saro sa mga katukduan kan Simbahan iyo na dapat magkaigwa nin pakilabot sa kapwa, pagkakasararo, paggalang sa karapatan nin tawo, asin dignidad. An siring kaining pag Social Services... | second page >

1BEFORE WEEK OUR

PARISH TURNS 200 YEARS OLD

celebrate our bicentennial! We have souvenir items for sale at the Parish such as shirts, penholders, mugs, umbrellas, and fans. For details, visit the parish office or follow us on www.facebook.com/straphaelpili.

Sponsors for the Gospel Musical as of Sept 25 presentors (50,000) BalPer Sumayao Corp.; GCI Construction and Development Corp.; Partido Marketing Corp.; GoldPrint. major sponsors (20,000) Hon. Jocelyn Fortuno, Hon. Marivic Solano, Apostleship of Prayer - Caceres; Cosay Oil Mill; Quilon Medical Clinic; TRDP Management & Consulting; Mr. Abelardo Paglinawan Jr; Cabalen Robinsons Naga; Omega Gold Plaza; WL Foods; Meloracs; Nelson Julia. minor sponsors (10,000) Bascuña Medical Clinic and Hardware; Blessed Name of Mary Learning School; Botica Pili; Generika Pili; Pili Petron Motorist Zone; Mr. & Mrs. Nicanor S. Clasio Jr; Dr. & Mrs. Anton I. Ortega; Mang Inasal - Pili; Toyota Cam Sur; Island Gas; Yu Chang Shell Station; ML Dimadura Geotechnical Engineering.

Katutuuhan LUMEN FIDEI, 24: an pagtubod, kun mayo an katutuuhan, dai nakakapanligtas, dai ini mataó nin pusog na TINGRAW patugmadan. Minadanay PAGTUBOD ini na magayon sanáng usipon, sarong pagsalming kan hararom tang pagmawot sa kaugmahan, o anuman na makakapaugma sa sato sagkod na magputik kita sa satuyang mga sadiri. Siring kaiyan, o kun dai man, an pagtubod magigin sarong pagmati na magtatao nin konsolasyon asin ngirit, alagad lulukuban nanggad kan mga kapritso kan satuyang kalag asin kan pabarubagong panahon, dai ini madanay na pusog sa kalabaan kan paglakbay sa buhay. (2013, Francisco) h Vic Nierva

Profile for St. Raphael the Archangel Parish of Pili

Pailihan 1.4 (October 13, 2019)  

The weekly bulletin of St. Raphael the Archangel Parish in Pili, Camarines Sur.

Pailihan 1.4 (October 13, 2019)  

The weekly bulletin of St. Raphael the Archangel Parish in Pili, Camarines Sur.

Advertisement