Page 1

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, òåùó Ëàðèñó Âàñèëüåâíó ÇÈÍ×ÅÍÊÎ ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Àðîìàò âñåõ öâåòîâ è ðóìÿíåö çàðè Ìû ãîòîâû òåáå â ýòîò äåíü ïîäàðèòü. Íåæíîñòü ðîç ïî óòðó, ñâåò, òåïëî, äîáðîòó, Ìíîãî ëàñêîâûõ ñëîâ è çåìíóþ ëþáîâü! Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå, Ìû æåëàåì âñå ýòî ñåãîäíÿ òåáå! Äåòè, âíóêè, çÿòü, ðîäíûå.

¹ 1 (9768) 5 ÿíâàðÿ 2011 ã., ñðåäà Èñïîëêîì Àðîìàòíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà ïîçäðàâëÿåò ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñîâåòà, ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê íàïîëíèò âàøè äóøè ñâåòîì, ïîäàðèò ðàäîñòü è âñåëèò îïòèìèçì! Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû! Ã. ÏÅÐÅËÎÂÈ×, ñåëüñêèé ãîëîâà. Äîðîãèå õðèñòèàíå Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà! Ïàðòèÿ «Ðóññêîå åäèíñòâî» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíèêî⠖ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì. Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, èñïîëíåíèÿ âñåõ âàøèõ æåëàíèé. È ïóñòü Áîã óñëûøèò âàøè ìîëèòâû è îöåíèò âàøè äîáðûå äåÿíèÿ! Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì äîìàì. Ä. ÑÀÂÂÀÒÅÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè.

Ãåðîé äíÿ

Çåëåíîãîðñêèé ñåëüñêèé ñîâåò ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé Áåëîãîðüÿ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ïóñòü ýòîò îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ïðàçäíèêîâ õðèñòèàí ïðèâíåñåò â âàøó æèçíü ÷óâñòâî âçàèìîïîíèìàíèÿ, äîáðîñîñåäñòâà, ãàðìîíèè! Ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ âàì, äîðîãèå! À. ÊÎËÎÁÎÂ, ñåëüñêèé ãîëîâà.

Ðàéîííûé ñîâåò è ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò õðèñòèàí Áåëîãîðüÿ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Æåëàåì âñåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî óþòà, óâåðåííîñòè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, óâàæåíèÿ ëþäåé, êîòîðûå âàñ îêðóæàþò. Ïóñòü âàì õâàòàåò ñèë è âäîõíîâåíèÿ äîñòè÷ü æåëàåìûõ âûñîò, ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â æèçíü ñàìûå ñìåëûå çàìûñëû è ìå÷òû! Î. ÐÓÑÅÖÊÈÉ, ãëàâà Ñ. ÕÓÄÎÁÀ, ïðåäñåäàòåëü ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè, ðàéîííîãî ñîâåòà. äåïóòàò ÂÑ ÀÐÊ.

Ïðîçà æèçíè Âàñèëèÿ Ìóíòÿíîâà

Íåäàâíî ðóêîâîäèòåëþ Âèøåíñêîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Âàñèëèþ Ìóíòÿíîâó èñïîëíèëîñü 75. Âîçãëàâëÿåìóþ èì ïåðâè÷êó ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è âîåííîé ñëóæáû Ã.Í. Àíäðèàíîâà ñ÷èòàåò îäíîé èç ñàìûõ áîåâûõ â ðàéîíå, à Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à – â ÷èñëå ñàìûõ àêòèâíûõ ïîìîùíèêîâ â ñîâåòå âåòåðàíîâ. Ðîäèëñÿ Âàñèëèé Äìèòðèå- êîâ, æåíùèí è äåòåé, êàðàòåâè÷ 16 äåêàáðÿ 1935 ãîäà â ëè çàãíàëè â ñâèíàðíèê. Ñïóñ. Êîáóð÷àê (íûíå Ìè÷óðèíñ- ñòÿ íåñêîëüêî äíåé âñåõ àðåêîå) íàøåãî ðàéîíà â ó÷èòåëü- ñòîâàííûõ äîñòàâèëè â ñêîé ñåìüå. Îí áûë âòîðûì êîíöëàãåðü â ã. Ñèìôåðîïîëü. Ñïóñòÿ ìåñÿö ïëåííèêîâ ðåáåíêîì â ñåìüå ïîñëå ñåñòðû Ìàéè, çàòåì ðîäèëèñü îòïðàâèëè â Ñàêè íà ñåëüõîçåùå Àííà è Íèêîëàé. Êîãäà ðàáîòû. Ìàëåíüêèé Âàñÿ ñèìàëü÷èêó èñïîëíèëñÿ ãîäèê, äåë â óãëó òîâàðíîãî âàãîíà, ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü â ñ. Ñòà- äðîæàë îò ãîëîäà è õîëîäà è ðàÿ Áóðóëü÷à (Äîëèíîâêà) ïëàêàë. Ñòàðøàÿ ñåñòðà, êàê áûâøåãî Çóéñêîãî ðàéîíà. ìîãëà, ïûòàëàñü ñîãðåòü åãî. Îòåö Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ À â ýòî âðåìÿ ê âàãîíó ïîäîðàáîòàë äèðåêòîðîì òàìîø- øëè äâå æåíùèíû è ïîïðîñèíåé íà÷àëüíîé øêîëû, à ìàìà ëè Âàðâàðó Íèêîëàåâíó îòÂàðâàðà Íèêîëàåâíà – ó÷è- äàòü èì ìàëü÷èêà. Ñïàñèòåëüíèöû îñòàâèëè åé ñâîé àäðåñ òåëåì. Íà÷àëàñü âîéíà. Êðûì îêêó- è íåçàìåòíî óâåëè Âàñèëèÿ.  àïðåëå 1944-ãî, ïîñëå îñïèðîâàëè íåìöû. Îòåö áûë îñòàâëåí ðàéêîìîì ïàðòèè âîáîæäåíèÿ Êðûìà è Áåëîñâÿçíûì ïîäïîëüÿ ñ ïàðòèçà- ãîðñêà îò íåìåöêèõ îêêóïàííàìè. Îäíàêî åãî âûäàë ïðå- òîâ, ìàòü çàáðàëà ñûíà, âåðäàòåëü è ñåìüå Ìóíòÿíîâûõ íóëàñü â ðîäíóþ äåðåâíþ è â ïîä ïîêðîâîì îñåííåé íî÷è ñâîþ øêîëó. Âàñÿ ïîøåë â ïåðäîâåëîñü óéòè â 19-é ïàðòè- âûé êëàññ. Ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò îí ñ óæàñîì âñïîçàíñêèé îòðÿä. Âî âðåìÿ ïðî÷åñûâàíèÿ ôà- ìèíàåò, ñêîëüêî ãîðÿ â òå ïîñøèñòàìè çóéñêèõ ëåñîâ èõ ëåâîåííûå ãîäû äîâåëîñü ñåìüÿ ïîïàëà â ïëåí. Âñþ õëåáíóòü ìàìå ñ ÷åòûðüìÿ ôåâðàëüñêóþ íî÷ü èõ ãíàëè ïî äåòèøêàìè.  1947 ãîäó îò ãîãëóáîêîìó ñíåãó â ñ. Øóìõàé ëîäà óìèðàåò øåñòèëåòíèé (Ïåðåâàëüíîå). Íåñêîëüêî ñîò áðàò Êîëÿ.  òîì æå ãîäó ñå÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ñòàðè- ìüÿ ïîëó÷àåò åùå îäíó ãîðü-

Äåïóòàò êðóãå îêðóãå âî

Äîðîãèå õðèñòèàíå Çåìëÿíè÷íåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà! Âåðà – ýòî òî, áåç ÷åãî ñåáÿ íå ìûñëèò íè îäèí ïîëíîöåííûé ÷åëîâåê. ß æåëàþ êàæäîìó èç âàñ, ÷òîáû ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê íàïîëíèë âàøè äîìà òåïëîì è ñ÷àñòüåì. Áóäüòå çäîðîâû è óêðåïëÿéòå ñâîþ âåðó äîáðûìè, ÷èñòûìè ïîñòóïêàìè. Ý. ÊÓÐÒÑÅÈÒÎÂ, ñåëüñêèé ãîëîâà.

Äîðîãèå æèòåëè Áåëîãîðüÿ! Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ïóñòü ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê ïðèíåñåò âàì ñîãëàñèå, äîñòàòîê è áëàãîïîëó÷èå, íàïîëíèò âàøè ñåðäöà âåðîé, íàäåæäîé è ëþáîâüþ. Ïóñòü â âàøè äîìà ïðèäóò ìèð, ñïîêîéñòâèå è ìèëîñòü ñîçäàòåëÿ, à ñåðäöà âàøè åùå áîëüøå óêðåïÿòñÿ âåðîé. Æåëàþ âàì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, èñïîëíåíèÿ âàøèõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé è íàäåæä, îò êîòîðûõ áóäóò ñ÷àñòëèâû âàøè ñåìüè. Í. ÊÎËÈÑÍÈ×ÅÍÊÎ, äåïóòàò ÂÑ ÀÐÊ, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ðàçâèòèþ ñåëà.

êóþ âåñòü: â äàëåêîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñêîí÷àëñÿ åå êîðìèëåö Ä.Â. Ìóíòÿíîâ, äåïîðòèðîâàííûé áîëãàðèí… Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è ëèøåíèÿ, Âàñèëèé ïðîäîëæàåò ñòàðàòåëüíî ó÷èòüñÿ. Îêîí÷èâ 7 êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû â ñ. Ìåëîâîì, ïîñòó-

ïàåò â Ñèìôåðîïîëüñêîå ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå. Ïî âîçâðàùåíèè äîìîé, ðàáîòàåò ïðèöåïùèêîì, ãðóç÷èêîì ñíà÷àëà â êîëõîçå èì. Áóäåííîãî, à ïîñëå ñëèÿíèÿ äâóõ õîçÿéñò⠖ â êîëõîçå «Óêðàèíà», ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç àêòèâèñòîâ êîìñîìîëà.

Ïàðåíü ïðîäîëæàåò ñâîþ èäåéíóþ çàêàëêó è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò.  1955 ãîäó ïî ðåêîìåíäàöèè ðàéêîìà êîìñîìîëà ìîëîäåæü êîëõîçà èì. Ñóâîðîâà èçáèðàåò åãî ñâîèì ëèäåðîì, îñâîáîæäåííûì ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè.  1957 ãîäó Â. Ìóíòÿíîâ çàêàí÷èâàåò ãîäè÷íóþ øêîëó ñàäîâîäîâ è âèíîãðàäàðåé â ñ. Òîïîëåâêà è âîçãëàâëÿåò áðèãàäó ñàäîâîäîâ â ñ. Äîëèíîâêà. Ïàðàëëåëüíî ó÷èòñÿ â âå÷åðíåé øêîëå. Ïîëó÷èâ àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, â 1965 ãîäó ïîñòóïàåò íà çàî÷íîå îòäåëåíèå Êðûìñêîãî ñåëüõîçèíñòèòóòà èì. Ì.È. Êàëèíèíà, à êîììóíèñòû ñîâõîçà «Íîâîæèëîâñêèé» èçáèðàþò åãî ñåêðåòàðåì ïàðòîðãàíèçàöèè.  1973 ãîäó æèòåëè Âèøåíñêîé ãðîìàäû èçáèðàþò Â.Ä. Ìóíòÿíîâà ïðåäñåäàòåëåì ñåëüñêîãî ñîâåòà. Íà ýòîì ïîñòó îí ðàáîòàåò 10 ëåò. Çàòåì 3 ãîäà ïðåäñåäàòåëüñòâóåò â ðàéîííîì îáùåñòâå êðîëèêîâîäîâ-ëþáèòåëåé. Äî óõîäà íà ïåíñèþ, â äåêàáðå 1995 ãîäà, Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ òðóäèòñÿ â ñòàâøåì åìó ðîäíûì êîëõîçå èì. Ñóâîðîâà – àãðîíîìîì, íà÷àëüíèêîì ïîæàðíî-ñòîðîæåâîé îõðàíû, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà. À áóäó÷è íà çàñëóæåííîì îòäûõå – îí âåäåò ñà-

ìóþ àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Ïåðâûé â ðåñïóáëèêå êëóá âîëîíòåðî⠖ åãî çàñëóãà. À ãëàâíîå – âîò óæå 10 ëåò îí âîçãëàâëÿåò Âèøåíñêóþ îðãàíèçàöèþ âåòåðàíîâ, îäíó èç ñàìûõ áîåâûõ â ðàéîíå. Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è âîåííîé ñëóæáû Ã.Í. Àíäðèàíîâà íàçûâàåò Â.Ä. Ìóíòÿíîâà â ÷èñëå ñàìûõ àêòèâíûõ ïîìîùíèêîâ â ñâîåì âåòåðàíñêîì øòàáå.  èíòåðâüþ «ÑÍ» îíà çàìåòèëà: - Ðàáîòàÿ íà ðàçíûõ ïîñòàõ, áóäó÷è äåïóòàòîì Öâåòî÷íåíñêîãî, Íîâîæèëîâñêîãî, à äâàæäû – ðàéîííîãî ñîâåòîâ, îðãàíèçîâàâ âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå, è ñåãîäíÿ, áóäó÷è àêòèâèñòîì âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, íàø Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ âñåãäà áîäð, ýíåðãè÷åí, ìîëîä äóøîé, çàæèãàåò íàñ ñâîèì îïòèìèçìîì, òðóäîëþáèåì, ãîðåíèåì äëÿ ëþäåé. Òàêîâà åãî ïðîçà æèçíè. Ñ æåíîé Âåðîé (óìåðøåé â 1994 ãîäó) Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ âîñïèòàë òðåõ äî÷åðåé è ñûíà. À ñåãîäíÿ îí ãîðäèòñÿ ÷åòûðüìÿ âíóêàìè è ÷åòûðüìÿ ïðàâíóêàìè. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ â íàñòóïèâøåì ãîäó æåëàåì íàøåìó þáèëÿðó è åãî áîëüøîìó ñåìåéñòâó. Â. ÑÎÔÈÉ×ÓÊ.

Áîðèñ ÄÅÉ×: «×èíîâíèê äîëæåí áûòü ñëóãîé íàðîäà!»

27 äåêàáðÿ, ñëåäóÿ ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû Áîðèñ Äàâèäîâè÷ Äåé÷ îò÷èòàëñÿ ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è îäíîïàðòèéöàìè îá èòîãàõ ñâîåé ðàáîòû çà ïðîøåäøèé ãîä. Îêîëî ñåìèñîò ÷åëîâåê èç Áåëîãîðñêîãî, Íèæíåãîðñêîãî, Ñîâåòñêîãî ðàéîíîâ è Ñóäàêà ïðèøëè íà âñòðå÷ó ñ íàðîäíûì äåïóòàòîì, ÷òîáû âûðàçèòü èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà åãî ðàáîòó, óìåíèå è æåëàíèå âûñëóøàòü, ïðèéòè íà ïîìîùü êàæäîìó êðûì÷àíèíó. Îò÷åò ïðîõîäèë â íåôîð- íûå ïðîåêòû àâòîíîìèè. Çà ìàëüíîé îáñòàíîâêå – â êëó- ãîä ðàáîòû íàðîäíûé äåïóáå òóðèñòêî-îçäîðîâèòåëü- òàò âíåñ 5 ïðîåêòîâ Çàêîíîãî êîìïëåêñà «Ñóäàê». Òîð- íîâ Óêðàèíû, 2 Ïîñòàíîâëåæåñòâåííîé ÷àñòè ñîáðàíèÿ íèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû, 32 ïîïðåäøåñòâîâàë êîíöåðò ñ ïðàâêè ê îñíîâíûì çàêîíîó÷àñòèåì Õåðñîíñêîãî êàçà- ïðîåêòàì. Ãëàâíûì ïðàâèëîì ðàáîòû äåïóòàòà Áîðèñ ÷üåãî àíñàìáëÿ.  ñâîåì âûñòóïëåíèè Áî- Äàâèäîâè÷ ñ÷èòàåò äåâèç ðèñ Äàâèäîâè÷ îòìåòèë, ÷òî âðà÷åé: «Íå íàâðåäè!». È õîòÿ ðàáîòà Á.Ä. Äåé÷à êàê íàðîäíûé äåïóòàò îí ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñ- â Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû, òèå â îáñóæäåíèè è ïðèíÿ- âî ôðàêöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ, òèè çàêîíîïðîåêòîâ, êàñàþ- â Êîìèòåòå ïî âîïðîñàì ùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëè- ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè, òè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ëèêæèçíè ïîëóîñòðîâà è åãî âèäàöèè ×åðíîáûëüñêîé êàæèòåëåé. Ïðè ôîðìèðîâàíèè òàñòðîôû, íåñîìíåííî, ÿâãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ëÿåòñÿ âàæíîé è îòâåòíà 2011 ãîä Á.Ä. Äåé÷ âíåñ ñòâåííîé, òåì íå ìåíåå, îñðÿä ïðåäëîæåíèé â áþäæåò- íîâîïîëàãàþùåé è ãëàâíîé

äëÿ ñåáÿ äåïóòàò ñ÷èòàåò ðàáîòó ñ èçáèðàòåëÿìè, íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàÿ ýòî â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ: - Íèêîãäà íå ñêðûâàë, ÷òî îäíèì èç íåäîñòàòêîâ ïðîïîðöèîíàëüíîé ñèñòåìû ñ÷èòàþ ñëàáóþ ñâÿçü èçáèðàòåëåé ñî ñâîèìè âûáîðíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè. Èìåííî ïîýòîìó ñðàçó ïîñëå åå ââåäåíèÿ èíèöèèðîâàë â ïîëèòñîâåòå ïàðòèè çàêðåïëåíèå äåïóòàòîâ âñåõ óðîâíåé çà êîíêðåòíûìè ðåãèîíàìè è îêðóãàìè. È êîãäà âñòàë âîïðîñ, çà êåì çàêðåïèòü ñëîæíåéøèå ñåëüñêèå ðàéîíû Êðûìà: Áåëîãîðñêèé, Ñîâåòñêèé, Íèæíåãîðñêèé – íè ìèíóòû íå ñîìíåâàëñÿ è âçÿë íà ñåáÿ ýòó íåïðîñòóþ íîøó. À íà ìîé åñòåñòâåííûé âîïðîñ – à êàê æå Ñóäàê? – Ïîëó÷èë íå ìåíåå åñòåñòâåííûé îòâåò – à íî÷ü äëÿ ÷åãî? Çà ìèíóâøèé ãîä Áîðèñ Äàâèäîâè÷ ïðîâåë 276 âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, 83 ïðèåìà ãðàæäàí, íà êîòîðûõ

ïðèíÿòî áîëåå 200 ÷åëîâåê, äåïóòàòîì ïîëó÷åíî áîëåå 550 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí. Íè îäíîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà ïîìîùüþ íàðîäíûé äåïóòàò íå îñòàâèë áåç âíèìàíèÿ è ïîääåðæêè. Ïîáûâàâ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, Áîðèñ Äåé÷ íå ïîíàñëûøêå çíàåò, â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ øêîëû, äåòñàäû, ÔÀÏû, ñåëüñêèå êëóáû, ãäå íàèáîëåå îñòðî ñòîÿò ïðîáëåìû ñ âîäîñíàáæåíèåì, êàíàëèçàöèåé, äîðîãàìè è ýëåêòðè÷åñòâîì, ãäå íóæäàþòñÿ â ïîìîùè ïî ïðèîáðåòåíèþ øêîëüíîãî àâòîáóñà, ìàøèíû «ñêîðîé ïîìîùè» èëè îáîðóäîâàíèÿ. Âñå ýòè âîïðîñû íàðîäíûé ä åïóòàò ñòàðàåòñÿ ðåøàòü, ïðèâëåêàÿ ðàéîííûå, ãîðîäñêèå, ñåëüñêèå è ïîñåëêîâûå ñîâåòû, äåïóòàòñêèé êîðïóñ, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. (Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.).


2

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹1 1 Äåïóòàò êðóãå îêðóãå âî

5 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà

Áîðèñ ÄÅÉ×: «×èíîâíèê äîëæåí áûòü ñëóãîé íàðîäà!»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.).  òåêóùåì ãîäó ïðè ïîääåðæêå Áîðèñà Äàâèäîâè÷à áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû è îáîðóäîâàíû íåñêîëüêî êëàññíûõ êàáèíåòîâ â øêîëàõ ïîñåëêà Çóÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà, Ñóäàêà, ñåëà Ëèñòâåííîå Íèæíåãîðñêîãî ðàéîíà.  ñåëå ×àïàåâêà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà äåïóòàò ñïîíñèðîâàë íå òîëüêî êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÄÊ, íî è îñíàùåíèå åãî ñîâðåìåííûìè òåàòðàëüíûìè êðåñëàìè. Êîñíóëñÿ äåïóòàò è òåìû âîéíû, ïîñêîëüêó ïðîøåäøèé ãîä îçíàìåíîâàí 65-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû. Ïðè ñîäåéñòâèè Áîðèñà Äàâèäîâè÷à èçäàíû âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ôåîäîñèè, Áåëîãîðñêà è Ñóäàêà. Áóêâàëüíî íà äíÿõ âûéäåò ïîä åãî ðåäàêöèåé èñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíàÿ êíèãà «Ïóñòü æèâûå çàïîìíÿò», ïîñâÿùåííàÿ 65-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû, 70-ëåòèþ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ãðÿäóùåìó 1800-ëåòèþ Ñóäàêà. Ê þáèëåþ Ïîáåäû òîðæåñòâåííî îòêðûòû ïàìÿòíèêè ïàðòèçàíàì â Êèçèëòàøå, ñóäàêñêîìó äåñàíòó – â Äà÷íîì, þíûì ïàðòèçàíêàì-ïîäïîëüùèöàì ñåñòðàì Êóëÿêèíûì – â Âàñèëüåâêå. - Ìíîãèå ïðîáëåìû ó ìåíÿ íà îñîáîì êîíòðîëå, - ðàññêàçàë Áîðèñ Äåé÷. – Ýòî, ïðåæäå âñåãî ïîëèãîí áûòîâûõ îòõîäîâ è î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ â Ñóäàêå, ãàçèôèêàöèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà, ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàçâîäÿùèõ ñåòåé â Ñîâåò-

ñêîì ðàéîíå, êàíàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð â ïîñåëêå Íèæíåãîðñêèé, óëó÷øåíèå âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Ñòàðûé Êðûì, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû «Ïèòüåâàÿ âîäà» â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ. Èñïîëíèòåëüíîñòü, ñîáðàííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü Á.Ä. Äåé÷à îòìåòèëà äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîé ïàðòîðãàíèçàöèè Ëþáîâü Ïåòðîâíà Þìàõèíà, ïåðåäàâ áëàãîäàðíîñòü îò æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà çà ïîääåðæêó, àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè Áåëîãîðüÿ.  ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà áåëîãîðöû ïðåïîäíåñëè äåïóòàòó æèâîé ñèìâîë íàñòóïàþùåãî ãîäà – êðîëèêà.  çàêëþ÷åíèå Áîðèñ Äàâèäîâè÷ îáðàòèëñÿ êî âñåì ðàáîòíèêàì ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñ ïîæåëàíèåì îðãàíèçîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òàê, «÷òîáû ëþäÿì íå ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëåâàòü áþðîêðàòèçì, ðàâíîäóøèå, ÷âàíñòâî ÷èíîâíèêîâ, ÷òîáû ëîçóíã «×èíîâíèê – ñëóãà íàðîäà» íå îñòàâàëñÿ ëîçóíãîì, à ñîîòâåòñòâîâàë ñâîåìó èñòèííîìó ñîäåðæàíèþ». - Íàñòîÿùóþ îòäà÷ó è äîâåðèå ëþäåé ìîæåò ïîëó÷èòü òîëüêî òîò, êòî èõ ïðîáëåìû è áîëü ïðîïóñêàåò ÷åðåç ñâîþ äóøó è ñåðäöå. Ñàì ðàáîòàþ âñþ æèçíü ïî òàêîìó ïðèíöèïó – è âàì ñîâåòóþ, - çàâåðøèë ñâîå âûñòóïëåíèå Á.Ä. Äåé÷. Â. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ.

Á²ËÎòÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²ß Â ÀÂÒÎÍÎÌÍ²É ÐÅÑÏÓÁ˲ֲ ÊÐÈÌ ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 17.12.2010 ð. ì. Á³ëîã³ðñüê ¹816-ð «Ïðî áðîíþâàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí» Çàðåºñòðîâàíî â Á³ëîã³ðñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³êè Êðèì 23.12.2010 ð. çà ¹01/183

Ë. ÞÌÀÕÈÍÀ âðó÷àåò Á. ÄÅÉ×Ó ñèìâîë íàñòóïèâøåãî ãîäà - êðîëèêà

Ñëîâî è äåë î äåïóòàòà äåëî

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÇÛÁÈÍÖÅÂ

³äïîâ³äíî äî ñò.ñò. 5,20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ» òà êåðóþ÷èñü Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê áðîíþâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â îðãàí³çàö³ÿõ ³ óñòàíîâàõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.04.1998 ¹ 578: 1. ϳäïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ³ ãîñïîäàðþâàííÿ: 1.1. Óñòàíîâèòè íà 2011 ð³ê êâîòó äëÿ ãðîìàäÿí, ùî ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ íåçäàòíèõ êîíêóðóâàòè íà ðèíêó ïðàö³ (äîäàºòüñÿ). 1.2. Ó äâîòèæíåâèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîãîäèòè ç Á³ëîã³ðñüêèì ðàéîííèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³ ïåðåë³ê ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ïîêâàðòàëüíèé ãðàô³ê ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí íà çàáðîíüîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. 2. Þðèäè÷íîìó â³ää³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. 3. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿». 4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñòåãà÷îâà Ì.Â. Î. ÐÓÑÅÖÜÊÈÉ, ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ Á³ëîã³ðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17.12.2010 ð. ¹816-ð Ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íà ÿêèõ çàáðîíüîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ãðîìàäÿíàì, ùî ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, íà 2011 ð³ê Íå ñåêðåò, ÷òî â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïîäàðêè æäóò àáñîëþòíî âñå. Íî ñ îñîáîé èñêðåííîñòüþ è âîñòîðãîì íîâîãîäíèì ïîäàðêàì ðàäóþòñÿ, êîíå÷íî æå, äåòè. Èìåííî ïîýòîìó òàê âàæíî â ñóåòå ïðàçäíè÷íîé ìèøóðû íàì, âçðîñëûì, ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè ó íàøèõ äåòåé áûëî êàê ìîæíî áîëüøå. 27 äåêàáðÿ â ñ. Çûáèíû î÷åíü: ìàëûøè íå ñíèìàëè ïðîâåëè íîâîãîäíèé óòðåí- êóðòêè è øàïêè, à ãîñòè çÿáíèê äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ êî åæèëèñü. æèòåëåé ãðîìàäû. ÍàêàíóÏîòåïëåëî îò äåòñêèõ íå ïðàçäíèêà â ïîìåùåíèè óëûáîê, êîãäà ðåáÿòà óçíàäîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ëè, ÷òî ê íèì åäåò íàñòîÿãäå ïðîõîäèëî ìåðîïðèÿ- ùèé Äåä Ìîðîç, äà åùå è ñ òèå, öåëûé äåíü ðàáîòàë öåëûì âîðîõîì ïîäàðêîâ. îáîãðåâàòåëü. Ïîìîãëî íå Æäàëè ñ íåòåðïåíèåì, ñî-

ñðåäîòî÷åííî ïîâòîðÿÿ âûó÷åííûå íàêàíóíå ñòèõè ïðî åëêè, çàé÷èêîâ è ñíåæèíêè. È âîò äîëãîæäàííûé ãîñòü íà ïîðîãå – èì îêàçàëñÿ äåïóòàò ðàéîííîãî ñîâåòà, ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü» Ñåðãåé Êèìîâè÷ Ìàõîíèí. Ïîçäðàâèâ ìàëûøåé è ðîäèòåëåé ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì, Ñ.Ê. Ìàõîíèí âíèìàòåëüíî âûñëóøàë ïðèãîòîâëåííûå ñòèõîòâîðåíèÿ è ðàçäàë ðåáÿòàì

ñëàäêèå ïîäàðêè. -  Íîâîì ãîäó æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è ñòàáèëüíîñòè. Óõîäÿùèé ãîä ïðèíåñ íåìàëî ïåðåìåí, íî ìû ïðîäîëæàåì ñ îïòèìèçìîì ñìîòðåòü â áóäóùåå è âåðèòü, ÷òî è â ñëåäóþùåì ãîäó ìû íåïðåìåííî áóäåì äâèãàòüñÿ âïåðåä, ðàçâèâàòüñÿ è ðàçâèâàòü íàø ðàéîí, - çàêëþ÷èë Ñåðãåé Êèìîâè÷. Â. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ.

 ïðî êóðàòóðå ðàéîíà ïðîêóðàòóðå

ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ Â ÄÅËÎ ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ Î

ïðåäåë¸ííûå â ñò. 121 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà èíòåðåñîâ ãðàæäàí ëèáî ãîñóäàðñòâà â ñóäå íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ïðàâîçàùèòíîãî ïîòåíöèàëà ïðîêóðàòóðû è ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ãàðàíòèé îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí.  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 36-1 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ïðîêóðàòóðå» ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðîêóðàòóðîé èíòåðåñîâ ãðàæäàí ëèáî ãîñóäàðñòâà â ñóäå ïîäëåæèò â îñóùåñòâëåíèè ïðîêóðîðàìè îò èìåíè ãîñóäàðñòâà ïðîöåññóàëüíûõ è äðóãèõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó â ñóäå èíòåðåñîâ ãðàæäàí ëèáî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì. Êîíñòèòóöèîííûé ñóä Óêðàèíû â Ðåøåíèè îò 08.04.1999 ãîäà ¹ 3 îïðå-

äåëèë, ÷òî ïîä ïðåäñòàâèòåëüñòâîì ïðîêóðàòóðîé Óêðàèíû èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî ïîíèìàòü ïðàâîîòíîøåíèÿ, â êîòîðûõ ïðîêóðîð, ðåàëèçóÿ îïðåäåë¸ííûå Êîíñòèòóöèåé Óêðàèíû è çàêîíàìè Óêðàèíû ïîëíîìî÷èÿ, îñóùåñòâëÿåò â ñóäå ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ ñ öåëüþ çàùèòû èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. Ïðîêóðàòóðà Óêðàèíûåäèíàÿ ñèñòåìà, íà êîòîðóþ ñðåäè äðóãèõ ôóíêöèé âîçëàãàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíòåðåñîâ ãðàæäàí ëèáî ãîñóäàðñòâà â ñóäå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ çàêîíîì. Ïðîêóðîð âïðàâå âñòóïèòü â äåëî íà ëþáîé ñòàäèè ïðîöåññà, åñëè ýòîãî òðåáóåò çàùèòà êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí, èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà è îáÿçàí ñâîåâðåìåííî ïðèìåíèòü ïðåäóñìîò-

ðåííûå çàêîíîì ìåðû ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêîíà, íåçàâèñèìî îò êîãî áû îíè íå èñõîäèëè, òî åñòü ãðàæäàíèí íå îãðàíè÷åí â ïðàâå îáðàòèòüñÿ ê ïðîêóðîðó ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäñòàâèòåëüñòâå åãî èíòåðåñîâ, íåçàâèñèìî îò ýòàïà ñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà. Àíàëîãè÷íî ïðîêóðîð ìîæåò âñòóïèòü â äåëî íà ëþáîé ñòàäèè ïðîöåññà äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. Ïðè ýòîì î íåîáõîäèìîñòè çàùèòû èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà ïðîêóðîðó ìîæåò ñòàòü èçâåñòíî êàê ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê, òàê è ïî ðåçóëüòàòàì îáðàùåíèÿ â ïðîêóðàòóðó êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ ëèáî ãðàæäàí. Êðîìå òîãî, ïðîêóðîð âïðàâå âñòóïèòü â ïðîöåññ ïóò¸ì îáæàëîâàíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ â èíòåðåñàõ ãðàæäàí ëèáî ãîñóäàðñòâà,

íàïðàâèâ àïåëëÿöèîííóþ ëèáî êàññàöèîííóþ æàëîáó, çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå ðåøåíèÿ â ñâÿçè ñ âíîâü îòêðûâøèìèñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè ëèáî íîâîâûÿâëåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, äàæå ïî òåì äåëàì, ïî êîòîðûì ïðîêóðîð íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ. Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà çà 11 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà íà îñíîâàíèè âûøåóêàçàííîãî äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â èíòåðåñàõ ãðàæäàí è ãîñóäàðñòâà âíåñåíî 169 èñêîâ íà îáùóþ ñóììó 1 ìëí. 310 òûñ. ãðí., ïî èñêàì ïðîêóðîðà âûíåñåíî 121 ðåøåíèå, íà îáùóþ ñóììó 624 òûñ. ãðí., ðåàëüíî âçûñêàíî ïî èñêàì ïðîêóðîðà â èíòåðåñàõ ãðàæäàí è ãîñóäàðñòâà, âêëþ÷àÿ èñêè ïðîøëûõ ëåò, 802 òûñ. ãðí. Ý. ÁÅÊÈÐÎÂ, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà.


5 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà ×ÅÒÂÅÐà ×ÅÒÂÅÐÃ,,

6 ÿíâàðÿ

3

«Ñåëüñêàÿ íîâü» ¹ 1 ÑÓÁÁÎÒÀ ÑÓÁÁÎÒÀ,,

ÏßÒÍÈÖÀ ,

8 ÿíâàðÿ

7 ÿíâàðÿ

ÈÍÒÅÐ 07.20 Õ/ô «Ðîæäåíèå Õðèñòà». 6 ÿíâàðÿ - Åâãåíèÿ, Êëàâäèÿ; 8 - Åôèì, Êîíñòàíòèí. 09.10 Ðîæäåñòâåíñêàÿ ëèòóðãèÿ. 11.00 Õ/ô «Ìàéêë». 13.00 Þðìàëèíà-2009. ÈÍÒÅÐ 15.55 Êîíöåðò «Ïàðàä çâ¸çä». 07.35 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì». 18.15,01.45 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå». 08.20 Õ/ô «Êëóá íÿíåê». 20.00,01.10 Ïîäðîáíîñòè. 10.10 Ìþçèêë «Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðìàðêà». 20.30 Êîíöåðò «20 ëó÷øèõ ïåñåí ãîäà». 12.05 Ì/ñ «Âèíêñ». 23.15 Õ/ô «×óäåñ íå áûâàåò». 12.50 Þðìàëèíà-2009. 1+1 14.35 Ò/ñ «Ïðèíöåññà è íèùåíêà». 07.05 Ì/ô «Óìêà». 16.20 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ãêèì ïàðîì!». 07.30 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 09.15 Õ/ô «Äâà ðîæäåñòâåíñêèõ ùåíêà». 20.30 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû. Ïðîäîëæåíèå». 11.00 Õ/ô «Îäèíîêèé Ñàíòà Êëàóñ ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìèññèñ Êëàóñ». 22.45 «Èðîíèÿ ñóäüáû Áàðáàðû Áðûëüñêîé. Ïðîäîëæåíèå». 12.35 Ì/ô «Àëàääèí». 23.50 Ðîæäåñòâåíñêîå áîãîñëóæåíèå. 01.10 Õ/ô «Îñòðîâ». 14.05 «Ëó÷øèå ïåñíè â Êðåìëåâñêîì äâîðöå». 1+1 16.10 Õ/ô «Àðòóð è ìåñòü Óðäàëàêà». 06.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî. Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû». 18.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 07.25 Õ/ô «Ëóííàÿ ïðèíöåññà». 19.30 ÒÑÍ. 09.10 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé ùåíîê». 19.55 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 10.55 Õ/ô «Ïðèâåò è ïîêà». 21.20 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè». 12.35 Ì/ô «Ãåðêóëåñ». 23.00 Õ/ô «Ìîðñêîå ïðèêëþ÷åíèå». 14.10 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå-2». 00.50 Õ/ô «Ïðèâåò è ïîêà». 15.55 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû». ÓÒ-1 17.50 Õ/ô «Îäèí äîìà-4». 07.40 Ì/ô «Ëó. Ðîæäåñòâåíñêàÿ èñòîðèÿ». 19.30 ÒÑÍ. 07.50 Õ/ô «Âðåìåíà». 19.55 «Ëó÷øèå ïåñíè â Êðåìëåâñêîì äâîðöå». 08.45,00.50 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 22.00 «Íîâîãîäíåå äèñêî 80-õ». 09.00 Ðîæäåñòâåíñêàÿ ëèòóðãèÿ. 01.30 Õ/ô «Ñíåæíûé øàð». 12.10 Âîêðóã ñâåòà çà 48 ÷àñîâ. ÓÒ-1 12.40 Òîê-øîó «Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü». 07.25 Àâòîäðàéâ. 13.40 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé ñóíäó÷îê». 07.40,00.00 Ä/ô «Ôîðïîñò». 15.15 Õ/ô «Ìàðêà ñòðàíû Ãîíäåëóïè». 08.45,00.55 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 16.20 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðîäðîì». 09.00,21.00 Èòîãè äíÿ. 18.15 Ìàãèñòðàëü. 09.25 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êà». 18.45 Õ/ô «Àíãåë â ñåìüå». 11.15 Âîêðóã ñâåòà çà 48 ÷àñîâ. 20.25 Êîíöåðò Àëëû Ïóãà÷¸âîé. 11.50 Õ/ô «Äåâî÷êà, õî÷åøü ñíèìàòüñÿ â êèíî?». 21.00,01.20 Èòîãè äíÿ. 13.20 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðîäðîì». 21.30 Êîíöåðò «Ðîæäåñòâåíñêèé âåðòåï», 2 ÷. 15.00 Euronews. 22.55 Òðîéêà, Êåíî. 15.15 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé ñóíäó÷îê». 00.10 Õ/ô «Ðîäíàÿ ñòðàíà». 17.00 Ðîæäåñòâåíñêèå áîãîñëóæåíèÿ. ÊÐÛÌ 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 09.00 Òåìà äíÿ. 23.00 Ôèëüì Ä. Òåëåøîâà «Âðåìåíà». 09.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». ÊÐÛÌ 10.05,11.35 Äîáðèê. 09.00,21.05 Òåìà äíÿ. 10.20,17.30 ³ä гçäâà Õðèñòîâîãî... 09.15,20.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 10.35 Åâðîèíòåãðàöèÿ - êðûìñêèå àñïåêòû. 10.05,11.30 Äîáðèê. 10.55 Îôîíàðåòü. 10.20 Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ. 11.00,12.00 Íîâèíè (ÓÒÐ). 10.35,17.15 Ì/ô. 11.45 Ýëåôòåðèÿ. 10.45,18.30 Ä/ô. 12.10 гäíà õàòà 11.00,12.00 Íîâèíè (ÓÒÐ). 12.30 Ad libitum. 11.15 Äîìîñòðîé. 12.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà», 1c. 11.45 Áàðåâ. 17.00,23.35 Íîâèíè «Ïóëüñ». 12.10 Ðóêà íà ïóëüñå. 17.15 Ìåëîäèè ãîðíîãî êðàÿ. 12.30 Ýêèàëåì. 17.45 Õîôôíóíã. 17.00 Íîâèíè «Ïóëüñ». 18.00 Éûëáàø àêúøàìû. 17.25 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ. 18.30 Õ/ô «Äåä ìîðîç». 17.45 Ýëåôòåðèÿ. 19.05 Çâàíûé ãîñòü. 18.00 Éûëáàø àêúøàìû. 20.10 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê». 19.05 Åâðîèíòåãðàöèÿ - êðûìñêèå àñïåêòû. 20.00 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ïîçäðàâëåíèå ìèòðîïîëèòà Ñèìôåðî- 20.35 Êîíöåðò «Õðóñòàëüíûå öåïè». 21.25 Êèíî, êèíî... ïîëüñêîãî è Êðûìñêîãî Ëàçàðÿ. 21.50 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. 21.25 Êðûì-êóðîðò. 22.25 Ëèöî íîâîé îïåðû. 21.45 Ad libitum. ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀß 22.00 Õóä. ôèëüì. 08.30 Ðîæäåñòâî ñ Ðóñëàíîé. ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀß 09.15 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ». 07.15,21.45 ×åñòíî. 11.00,19.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». 08.45 Ì/ô «Êàçàêè». 13.35 Ö³ëêîì ïðèðîäíî! 09.00 Êðèáëå! Êðàáëå! Áóìñ! 14.00,00.10 Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè. 09.25 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». 14.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êóçíåöà Âàêóëû». 11.00 Õ/ô «Ïóò¸âêà â æèçíü». 15.00,22.40 Çâàíûé óæèí. 12.50 Æèâå áàãàòñòâî Óêðà¿íè. 16.00 Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà 13.10 Äîêóìåíòàëüíûå èñòîðèè. 16.30 Ñòàðûé ñàïîæíèê. 14.00,00.00 Òåëå÷àò. 17.00 ×åñòíî. 15.00,22.40 Çâàíûé óæèí. 17.50 Ad notem. 15.50 Õ/ô «Öûãàí», 4ñ. 18.00 «Ñåãîäíÿ». 17.30 Ïåñíÿ Àíãåëà. 18.35 Áàé-áàéêè. 18.00 «Ñåãîäíÿ». 18.50 Ïåðâîå ðîæäåñòâî Ñïàíêè. 19.30 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ». 21.55 Ðîæäåñòâåíñêèå ëåãåíäû. 21.00 Ëàäóøêè. 23.35 Êàáðèîëåò. 23.35 Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí.

Ñ Äíåì Àíãåëà!

ÈÍÒÅÐ 07.00,04.30 Õ/ô «Êàïèòàí Çóì». 08.40 Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü». 09.00 Ì/ô «Áàáêà ¨æêà è äðóãèå...». 10.15 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ãêèì ïàðîì!». 13.45 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû. Ïðîäîëæåíèå». 15.50 Õ/ô «Ñíåã íà ãîëîâó». 17.35 Ìþçèêë «Êàê êàçàêè …». 20.00 «Ïîäðîáíîñòè». 20.25 «Âå÷åðíèé êâàðòàë». Íîâûé ãîä». 23.15 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ». 01.20 Õ/ô «Ñóïðóãè Õàðò: äî ãðîáîâîé äîñêè». 1+1 07.40 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ». 09.05 «Êòî òàì?». 09.55 «Øåñòü êàäðîâ». 10.05 «Ìèð íàèçíàíêó». 11.05 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 12.30 «Íîâîãîäíåå äèñêî 80-õ». 16.00 Õ/ô «Ðîìàí ñ êàìíåì». 18.00 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 19.30 ÒÑÍ. 19.55 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2: ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». 21.45,02.40 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè â äæàêóçè». 23.35 Õ/ô «Êîðîëü âå÷åðèíîê-3». ÓÒ-1 08.40,00.50 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 09.05 Ïîêà ðîäèòåëè ñïÿò. 09.30 Òàê ïðîñòî. 10.00 Õ/ô «Ìàðêà ñòðàíû Ãîíäåëóïè». 11.10 Âîêðóã ñâåòà çà 48 ÷àñîâ. 11.50 Õ/ô «Àíãåë â ñåìüå». 13.30 Õ/ô «Ìàêàð-ñëåäîïûò». 16.50 Íàøà ïåñíÿ. 17.25  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 18.30 Çîëîòîé ãóñü. 18.55 Ðåâèçîð. 19.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 21.00 Èòîãè äíÿ. 21.25 Ôîëüê-music. 22.40 Ìåãàëîò. 22.45 Ñóïåðëîãî, Òðîéêà, Êåíî. ÊÐÛÌ 10.00 ×àð³âíèé êóæåëèê. 10.15 Êðûì-êóðîðò. 10.35 Õîôôíóíã. 11.00,12.00 Íîâèíè (ÓÒÐ). 11.15 Àëòûí áåøèê. 11.35 Êàçà÷èé ðååñòð. 12.10 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ. 1225 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà», 2ñ. 17.10 Øåëëÿëå. 17.40 Ìèð âàøåìó äîìó. 17.55 Ìëèí. 18.15 Éûëáàø àêúøàìû. 18.40 Èñòîðèÿ ¸ëî÷íûõ óêðàøåíèé. 19.05 Íó, âû áëèí, äàåòå! 20.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 20.30 Ìîòîîñòðîâ. 21.05 Ïîìåñòüå. 21.30 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí». 23.05 Ïîä³ÿ òèæíÿ. ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀß 09.10 Êðèáëå! Êðàáëå! Áóìñ! 09.30 Áàé-áàéêè. 09.40 Ì/ô «Êàçàêè». 10.05 Ëåãåíäû äæàçà 1030 ß Âàñ ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ... 11.00,20.05 Äîêóìåíòàëüíûå èñòîðèè. 12.00 Ðîæäåñòâåíñêèå ëåãåíäû. 12.35 Êàçàöêàÿ ïðèñòàíü. 12.40 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâèäàíèå». 13.45 Õ/ô «Ìåäâåäü». 14.30 Âçãëÿä â áóäóùåå. 15.35,1730,22.20.00.00 Ìóçûêàëüíûé êàëåéäîñêîï. 15.50 Îòðàæåíèå. 17.25 Ïåñíÿ àíãåëà. 18.00 «Ñåãîäíÿ». 18.35 Art-Ukraine. 19.10 Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè. 19.40,22.35 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè. 21.00,00.15 Õ/ô «Ðóññêèé áèçíåñ». 23.05 Êàáðèîëåò.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÃÀÄÀÍÈß Ñâÿòêàìè íàçûâàþòñÿ äâå íåäåëè çèìíèõ ïðàçäíèêîâ, îò Ðîæäåñòâåíñêîãî ñî÷åëüíèêà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà 6 ÿíâàðÿ, ïî Êðåùåíèå, ïðàçäíóåìîå 19 ÿíâàðÿ. Ãàäàíèÿ íà Ðîæäåñòâî ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ íàèáîëåå ïðàâäèâûìè è ñâîèìè êîðíÿìè óõîäÿò âî âðåìåíà ÿçû÷åñêîé Ðóñè. Âî âðåìÿ ñâÿòî÷íûõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ãàäàíèé ìîæíî èñêàòü âî âñåõ ïðåäñêàçàíèÿõ òîëüêî õîðîøèé ñìûñë. Äóðíûì çíàìåíèÿì íå ñòîèò ïðèäàâàòü áîëüøîãî çíà÷åíèÿ, èíà÷å âû çàðàíåå íàñòðîèòå ñåáÿ íà íåóäà÷ó â íîâîì ãîäó. Ìû ïîñòàðàëèñü ñîáðàòü íàèáîëåå èíòåðåñíûå è íàäåæíûå ðîæäåñòâåíñêèå ãàäàíèÿ, êîòîðûå, êàê ìû íàäååìñÿ, ïîìîãóò âàì ïðèîòêðûòü òàéíû áóäóùåãî. Ðîæäåñòâåíñêîå ëèíàíèÿ, âûëèòü âîñê â ìîëîêî è ãàäàíèå ïî ëàþ ñîáàê âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåòü ïîëó ïîëíî÷ü âçÿòü íîæ, âûéòè íà ÷èâøóþñÿ ïðè ýòîì ôèãóðó. óëèöó, ïîäîéòè ê ñóãðîáó è íà÷àòü Òîëêîâàíèå ôèãóð ðåçàòü ñíåã íîæîì, ïðèãîâàðè- Êðåñò — áîëåçíü; åñëè åãî âàÿ: «×åðò, ÷åðò, íå ìîë÷è, ÷åðò, î÷åðòàíèÿ íå÷åòêèå, òî â ñêî÷åðò, ïîäñêàæè, êàêîé ìíå ìóæ ðîì âðåìåíè ñëåäóåò ãîòîïîïàäåòñÿ, ñìåÿòüñÿ èëè ïëàêàòü âèòüñÿ ê ÷åðåäå ìåëêèõ íåïðèïðèäåòñÿ?». ÿòíîñòåé, êîòîðûå çàòðîíóò  Ïðîèçíåñÿ ñëîâà çàêëèíàíèÿ, çà- âñå ñòîðîíû æèçíè. ìîë÷àòü è âíèìàòåëüíî ïðèñëó- Ðàñïóñêàþùèéñÿ öâåòîê — øàòüñÿ ê ëàþ ñîáàê. Åñëè ðàçäàñ- ñâàäüáà ÷åðåç ãîä. òñÿ çëîáíûé, îòðûâèñòûé ëàé, - Æèâîòíîå — â áëèçêîì îêçíà÷èò, áóäóùèé ìóæ áóäåò ñòðî- ðóæåíèè ïîÿâèëñÿ íåäîáðîæåãèé è óãðþìûé. ëàòåëü.    Åñëè æå ñîáàêè áóäóò ëàÿòü - Ïîëîñêè ñ ðàçìûòûìè êðàâåñåëî è çàëèâèñòî, òî è ìóæ ïî- ÿìè — ïîåçäêà, êîìàíäèðîâêà, ïàäåòñÿ âåñåëûé è äîáðûé.    ïåðååçä, ïóòåøåñòâèå. Î÷åíü ïëîõî, åñëè âî âðåìÿ ãà- ×åëîâå÷åñêàÿ ôèãóðà — äàíèÿ ïîñëûøèòñÿ ñîáà÷èé âîé. ñêîðîå ïîÿâëåíèå íîâîãî Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî çàìóæå- äðóãà. ñòâî áóäåò íåäîëãèì è î÷åíü áûñÃàäàíèå ïî òåíè òðî ìîëîäàÿ æåíà îâäîâååò. Âçÿòü ãàçåòíûé ëèñò è õîðîÃàäàíèå íà âîñêå è ìîëîêå øåíüêî åãî ñìÿòü (íî íå ñêàÍàëèòü ìîëîêî â áëþäöå è ïîñòà- òûâàòü â ïëîòíûé øàð!). Ïîâèòü íà ïîðîã. Âçÿòü îãàðêè âîñ- ëîæèòü ñìÿòóþ áóìàãó íà òàêîâûõ ñâå÷åé, ïîëîæèòü â ìåòàë- ðåëêó è ïîäæå÷ü. Êîãäà áóìàãà ëè÷åñêóþ ïîñóäó è ðàñòîïèòü íà ïîëíîñòüþ ïðîãîðèò, ïîñòàîãíå, ïðèãîâàðèâàÿ: «Äîìîâîé, âèòü ðÿäîì ñ òàðåëêîé ñâå÷ó õîçÿèí ìîé, ïðèäè ïîä ïîðîã ïî- è ïîñìîòðåòü íà òåíü, êîòîðóþ ïèòü ìîëî÷êà, ïîåñòü âîñêà». ñãîðåâøàÿ ãàçåòà îòáðàñûâàÏðîèçíåñÿ ïîñëåäíåå ñëîâî çàê- åò íà ñòåíó. Çíà÷åíèå âîçíèê-

øèõ ôèãóð àíàëîãè÷íî òîëêîâàíèþ âîñêîâûõ ôèãóð. Ãàäàíèå ïî âîëîñàì  ïîëíî÷ü íàëèòü â ìèñêó âîäó è äîáàâèòü â íåå ùåïîòêó çîëû, ùåïîòêó ñàõàðà è ùåïîòêó ñîëè. Âîäó òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, à êîãäà îíà «óñïîêîèòñÿ», áðîñèòü â íåå äâà âîëîñà: îäèí — ñâîé, à äðóãîé — ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Ìèñêó îñòàâèòü äî óòðà. Åñëè íàóòðî âîëîñû ïåðåïëåëèñü ìåæäó ñîáîé, òî ñâàäüáà íå çà ãîðàìè. Åñëè æå âîëîñû íàõîäÿòñÿ íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà, çíà÷èò, áëèçîê ÷àñ ðàçëóêè.

Óòîíóâøèé æå âîëîñ ïðåäðåêàåò òÿæåëóþ áîëåçíü, à âîçìîæíî, è ñìåðòü òîãî, êîìó îí ïðèíàäëåæèò. Ðîæäåñòâåíñêîå ãàäàíèå ïî êîëüöó Âçÿòü îáûêíîâåííûé ñòàêàí ñ ãëàäêèìè ñòåíêàìè (áåç ðèñóíêà è øëèôîâêè), íàëèòü â íåãî âîäó íà 3/4 îáúåìà è îñòîðîæíî îïóñòèòü íà ñåðåäèíó äíà îáðó÷àëüíîå êîëüöî, ïðåäâàðèòåëüíî ïî÷èùåííîå. Ïðèñòàëüíî âãëÿäûâàÿñü â ñàìûé öåíòð êîëüöà, ìîæíî óâèäåòü ñóæåíîãî. Òîëüêî ÷òîáû åãî ðàçãëÿäåòü, ñìîòðåòü â êîëüöî íàäî äîâîëüíî äîëãî. Ãàäàíèå ïî ïîëåíó Çàéòè â äðîâÿíîé ñàðàé, ïðèòâîðèòü äâåðü, ÷òîáû â ïîìåùåíèè áûëî òåìíî, è íàóãàä âûáðàòü ïîëåíî. Ïðèíåñòè åãî â äîì è âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü: êàêèì îêàæåòñÿ ïîëåíî, òàêèì áóäåò è áóäóùèé ìóæ. Òîëêîâàíèå ãàäàíèÿ - Ïîëåíî ðîâíîå, ñ ãëàäêîé òîíêîé êîðîé — ìóæ êðàñèâûé è ìîëîäîé. - Êîðà òîëñòàÿ øåðîõîâàòàÿ — ìóæ íåêðàñèâûé. - Êîðà íà ïîëåíå ìåñòàìè îáîäðàíà èëè âîâñå îòñóòñòâóåò — ìóæ áåäíûé. - Ðàñòðåñêàâøååñÿ ïîëåíî — ìóæ ïîïàäåòñÿ ñòàðûé, ðÿáîé, ñ ôèçè÷åñêèì íåäîñòàòêîì. - Áîëüøîå ïîëåíî — ñèëüíûé, êðåïêèé ìóæ. - Ñó÷êîâàòîå ïîëåíî — ñåìüÿ áóäåò áîëüøàÿ: êàæäûé ñó÷îê — ýòî áóäóùèé ðåáåíîê. Åñëè ïîëåíà ïîä ðóêîé íå îêàçàëîñü, òî çàìåíèòü åãî ìîæåò ëþáîå äåðåâî â ïàðêå, ñêâåðå èëè

ëåñó. Äëÿ ýòîãî íàäî çàâÿçàòü ãëàçà, ïîïðîñèòü êîãî-ëèáî èç çíàêîìûõ «ðàñêðóòèòü» âàñ, êàê â èãðå «êîøêè-ìûøêè», è òîëüêî ïîñëå ýòîãî îòïðàâëÿòüñÿ íà ïîèñêè «îðàêóëà». Âñå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå áûëè äàíû ïîëåíó, áóäóò ñïðàâåäëèâû è äëÿ äåðåâà. Ãàäàíèå ïî òóôëå Âûéòè çà îêîëèöó ñåëà, ñíÿòü òóôëþ ñ ëåâîé íîãè è ÷åðåç ïëå÷î áðîñèòü åå âïåðåä íîñêîì. Êóäà íîñîê ïîâåðíåòñÿ, îòòóäà è íàäî æäàòü ñâàòîâ. Åñëè æå íîñîê ñìîòðèò â ñòîðîíó õîçÿéêè òóôëè, òî â ñëåäóþùåì ãîäó ñâàäüáû åé æäàòü íå ñòîèò. Ãàäàíèå ïî ïåòóõó Äàííîå ãàäàíèå êîëëåêòèâíîå, ïîýòîìó â Ðîæäåñòâåíñêèé èëè Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê íåñêîëüêî äåâóøåê äîëæíû ñîáðàòüñÿ â îäíîé êîìíàòå è «ïåðåñ÷èòàòüñÿ». Íà ïîëó ñëåäóåò ðàññûïàòü êðóïíûå çåðíà è ðîâíî â ïîëíî÷ü ïðèíåñòè â êîìíàòó ÷åðíîãî ïåòóõà. Åãî ïîâåäåíèå è áóäåò îòâåòîì íà âîïðîñ î áóäóùåì ãàäàþùèõ.   Åñëè ïåòóõ ñêëåâàë âñå çåðíà, òî â ñëåäóþùåì ãîäó çàìóæ âûéäåò òà, êîòîðàÿ íàñûïàëà çåðíà.    Åñëè ÷àñòü çåðåí âñå æå îñòàëàñü íà ïîëó, òî çàìóæ âûéäåò òà, ÷åé íîìåð ñîâïàäåò ñ ÷èñëîì ñêëåâàííûõ çåðåí. Åñëè ïåòóõ âîîáùå îòêàçàëñÿ îò óãîùåíèÿ, òî íè îäíîé ñâàäüáû â ñëåäóþùåì ãîäó íå ñîñòîèòñÿ è äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ áëèæàéøåå áóäóùåå áóäåò îìðà÷åíî ìíîæåñòâîì ìåëêèõ íåóðÿäèö è íåóäà÷.


4

«Ñåëüñêàÿ «Ñåëüñêàÿ íîâü» íîâü» ¹ ¹1 1 Ñïîðò

5 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà

Ïàìÿòè Íàäå æäû Àíäðååâíû Ò àðàñîâîé Íàäåæäû Òàðàñîâîé

ÏÎÁÅÄÀ - ÓØÅÄØÅÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÂÎÐÞ Ñ ÒÎÁÎÞ ÄÍÈ È ÍÎ×È Ï

îä çàíàâåñ óõîäÿùåãî 2010 ãîäà áåëîãîðñêèå áîðöû âîëüíîãî ñòèëÿ â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî áåç ïðèçîâûõ ìåñò îíè íå âîçâðàùàþòñÿ íè ñ êàêèõ òóðíèðîâ. 25-26 äåêàáðÿ âçðîñëûå âîñïèòàííèêè òðåíåðîâ Ìóðàòà Äæàááàðîâà è Ëåíóðà Ñìàèëîâà ó÷àñòâîâàëè â ðîçûãðûøå êóáêà Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì, ïðîâîäèìîì â ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ã. Ñèìôåðîïîëÿ. Íà ñîðåâíîâàíèÿ ïîåõàëè ÷åòûðå íàøèõ ñïîðòñìåíà, è êàæäûé èç íèõ âåðíóëñÿ ñ ìåäàëüþ. Áåññïîðíûìè ÷åìïèîíàìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ (84 è 66 êã) ñòàëè Ìèõàèë Ãîë ó áü è Ðèäâàí Äæàááàðîâ, âòîðîå ìåñòî â óïîðíûõ ïîåäèíêàõ çàâîåâàë Àëè Êóðîø (âåñ – 74 êã), òðåòüèì â âåñå 60 êã ñòàë Àðñåí Ñìàèëîâ. Îäíîçíà÷íî, íà îäíó ìåäàëü íàøà êîìàíäà ïî âîëüíîé áîðüáå ñ äàííîãî òóðíèðà ïðèâåçëà áû áîëüøå, íå ïîëó÷è íàêàíóíå òðàâìó ðóêè Àðèô Àðèäæàí, îáëàäàòåëü êóáêà Óêðàèíû 2010 ãîäà. Íî è äàííîå êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò âïîëíå óäîâëåòâîðèëî íàøèõ òðåíåðîâ

10 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ ñîðîê äíåé ñî äíÿ óõîäà èç æèçíè ó÷èòåëÿ áèîëîãèè Áåëîãîðñêîé øêîëû ¹2 Òàðàñîâîé Íàäåæäû Àíäðååâíû. Ìóæ Íàäåæäû Àíäðååâíû Âàñèëèé Òàðàñîâ, ïîýò è íàø ïîñòîÿííûé àâòîð, ïðåäëàãàåò ïîäáîðêó ñòèõîâ îá ýòîì òðàãè÷åñêîì â åãî ñóäüáå ñîáûòèè.

ÄÞÑØ Ì. Äæàááàðîâà è Ë. Ñìàèëîâà. À â Êðàñíîïåðåêîïñêå â êàíóí íîâîãî 2011 ãîäà ðàçûãðûâàëèñü ìåäàëè âñåóêðàèíñêîãî çíà÷åíèÿ ñðåäè þíîøåé äî 15 ëåò. ×åìïèîíàò Óêðàèíû ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ïîçâîëèë ïîäíÿòüñÿ íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà âîñïèòàííèêàì Áåëîãîðñêîé äåòñêîé è þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû: Ôèêðåòó Ôåòëÿåâó (2 ìåñòî), Àìåòó Àáäóëêåðèìîâó (3 ìåñòî). Òðåíåðû Ì. Äæàááàðîâ è Ë. Ñìàèëîâ áëàãîäàðÿò çà ñîäåéñòâèå, îêàçàííîå ïðè ïîåçäêå íà äàííûå ñîðåâíîâàíèÿ, îòäåë ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè, à òàêæå Àëåêñåÿ Äåâëèøîâà è Ðåñóëÿ Âåëèëÿåâà. Ë. ÄÆÀÍÄÆÀÊÎÂÀ.

Àêöèÿ ìèë ìèëîñåðäèÿ îñåðäèÿ

Ìû ïîìíèì âàñ,

áîåâûå ïîáðàòèìû 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ÷ëåíàìè ñîâåòà Áåëîãîðñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå è äðóãèõ ëîêàëüíûõ âîéí (Ñ.Ä. Âåðåùèíñêèé, Ñ.Â. Ïåêøåâ, Å.Ì. Øâåöîâ, Â.Â. ×ìèëü, Ý.Ý. Øàï÷è, È.À. Âåéñîâ, Â.Á. Ãóñåâ, À.Ø. Ñòåïàíÿí) ê ïðàçäíèêó Íîâîãî ãîäà áûëè ïðèîáðåòåíû íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðîäîâîëüñòâåííûå íàáîðû ñåìüÿì ïîãèáøèõ âîèíîâ-àôãàíöåâ íà ñóììó 400 ãðí. è âðó÷åíû Çäîðîâûõ Âåðå Ìàêñèìîâíå, ïðîæèâàþ-

ùåé â ñ. Ïàâëîâêà, Êîñòþ÷åíêî ßíèíå Ïåòðîâíå, ïðîæèâàþùåé â ñ. Çåëåíîãîðñêîå, Äåìèíó Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó, ïðîæèâàþùåìó â ñ. Õëåáíîå.  êàíóí Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà æåëàåì âàì, óâàæàåìûå áîåâûå ïîáðàòèìû, âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñîãëàñèÿ, ñ÷àñòëèâîãî áóäóùåãî è ìèðíîãî íåáà. Ñ. ÂÅÐÅÙÈÍÑÊÈÉ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå, äåïóòàò ðàéñîâåòà.

Ïðîäàì âûñîêîïîðîäèñòûõ êðîëèêîâ ïîðîäû Ôëàíäð, Îáð, Ðåçåí. Âûðàñòàþò äî 9 êã; ïðîäàåòñÿ ìîëîäíÿê 1,5-2 ìåñÿöà. Òåë.: 097-008-13-03, Ñàøà.

*** Ñëîâà ïîñûïàëèñü ëàâèíîé… Áûòü ìîæåò, çà ìîè ãðåõè ß â ýòó òðóäíóþ ãîäèíó Ïèøó ïîñìåðòíûå ñòèõè. ß î òåáå ïèøó, ðîäíàÿ, Ïèøó, ïå÷àëÿñü î òåáå: Òû áîëü òåïåðü ìîÿ æèâàÿ, Ïå÷àëü è ãðóñòü â ìîåé ñóäüáå. *** Ãîâîðþ ñ òîáîþ äíè è íî÷è, Ãîâîðþ ñ òîáîþ, êàê ñ æèâîé, Âèæó ãîëóáûå òâîè î÷è, Ìûñëåííî ëàñêàþ îáðàç òâîé. Òîëüêî òû â îòâåò âñþ íî÷ü íè ñëîâà, Òîëüêî ìîë÷à ñëóøàåøü ìåíÿ: Èëè îòâå÷àòü òû íå ãîòîâà, Èëè íåò óæå òîãî îãíÿ. Åñëè á òû â îòâåò çàãîâîðèëà, Ñëîâî õîòü îäíî ïðîèçíåñëà: Òû á ìåíÿ òåì ñëîâîì îêðûëèëà È, êàê ïðåæäå, çà ñîáîþ óâåëà. *** Íåóæòî òû è íå ïðîñíåøüñÿ È íå îòêðîåøü äèâíûõ ãëàç, Íåóæòî âíîâü íå óëûáíåøüñÿ, Íå îçàðèøü óëûáêîé íàñ?

 ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè

Íàáëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ âåäåò ó÷åò ëèö, óñëîâíî-äîñðî÷íî îñâîáîæäåííûõ îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, íà îñíîâàíèè óâåäîìëåíèé, êîòîðûå ïîñòóïèëè â àäðåñ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè îò èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèé.  öåëÿõ óêðåïëåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, ïðåäóïðåæäåíèÿ ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè ñðåäè ëèö, âîçâðàòèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ïðèâëå÷åííûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, îñóæäåííûõ ê íàêàçàíèÿì áåç ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îêàçàíèÿ èì ïîìîùè â ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèåé â òå÷åíèå 2010 ã. ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ëèö, óñëîâíîäîñðî÷íî îñâîáîæäåííûõ èç ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.  öåëÿõ êà÷åñòâåííîãî è ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ çà

Áóäüòå âíèìàòåëüíû íà äîðîãå

 íî÷ü ñ 20 íà 21 èþëÿ 2010 ãîäà, â òåì- êîå, íåïðàâèëüíî âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîíîå âðåìÿ ñóòîê, íà 9 êì+900 ì àâòîäîðîãè ðîñòü äâèæåíèÿ, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèÎêòÿáðüñêîå-Ñàäîâîå, âîäèòåëü Ïàñòóõîâ åì, âûåõàë çà ïðåäåëû ïðàâîãî êðàÿ ïðîåçÀíàòîëèé Áîðèñîâè÷, óïðàâëÿÿ àâòîìîáè- æåé ÷àñòè, ãäå ñîâåðøèë îïðîêèäûâàíèå àâëåì «ÂÀÇ-21011» ã/í 16677ÊÎ, äâèãàÿñü ñî òîìîáèëÿ.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü Ïàññòîðîíû ñ. Ñàäîâîå â ñòîðîíó ñ. Îêòÿáðüñ- òóõîâ À.Á. ïîëó÷èë ñìåðòåëüíóþ òðàâìó. 19 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, â 8 ÷àñîâ 20 ìè- åì âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÀÇ-110307 Íèêîíóò, â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê, â ã. Áåëîãîðñ- íþêà Â.Â. è âåëîñèïåäèñòà Ãàôàðîâà Ä.  êå, íà óë. Ìèðîøíè÷åíêî ïðîèçîøëî äîðîæ- ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âåëîñèïåäèñò Ãàôàðîâ Ä. íî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòè- ïîëó÷èë ñìåðòåëüíóþ òðàâìó. Ä. ÌÀÊÑÈÌÎÂ, ñëåäîâàòåëü îòäåëà ðàññëåäîâàíèé ÄÒÏ ÑÓ ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â ÀÐ Êðûì. Ïðîñèì âñåõ, êîìó ÷òî-ëèáî èçâåñòíî î äàííûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, îáðàòèòüñÿ â îðãàíû ñëåäñòâèÿ ïî òåë. (0652) 555820.

Âíèìàíèå: ê îíêóðñ! êîíêóðñ! èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3 ëåò. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå Óêðàèíû, çíàþùèå ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê, îñíîâíûå ïðèíöèïû ðàáîòû íà êîìïüþòåðå è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà. Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 13, êàá. ¹ 2, òåë. 9-14-02.

ÄÓÞÙ ÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÃÀ ÀÇÅÒÛ ÂÛÉÄÅÒ Â ÑÐÅ ÄÓ, 12 ßÍÂÀ Ðß ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñ ËÅÄ ÓÞÙÈÉ ÑÐÅÄ ßÍÂÀÐ ÑËÅ ËÅ

Ðåäàêòîð Ñ. ÌÀÕÎÍÈÍ

ïîâåäåíèåì ëèö, óñëîâíîäîñðî÷íî îñâîáîæäåííûõ îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû íàáëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Áåëîãîðñêèì ÐÏ ÍÌÎ ÓÈÈ ÓÃÄÓÂÈÍ â ÀÐ Êðûì. Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ëèöàì, îñâîáîæäåííûì èç ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ. Äëÿ òàêîé êàòåãîðèè ëèö áðîíèðóþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà (â 2010 ãîäó - 4). Áåëîãîðñêèì ðàéîííûì öåíòðîì çàíÿòîñòè â 2010 ãîäó òðóäîóñòðîåíî 4 ÷åëîâåêà äàííîé êàòåãîðèè ëèö. Í. ÑÒÅÃÀ×ÅÂ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè, ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè.

Ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó

Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòà íåñåò ðåäàêöèÿ

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: êóðèíîå ôèëå — 360 ã, ãðèáû (øàìïèíüîíû) — 100 ã, ëóê ðåï÷àòûé áåëûé — 0,5 øò., ÷åñíîê — 2 çóá÷èêà, ãîð÷èöà — 1 ñò. ëîæêà, îãóðöû ñîëåíûå — 1-2 øò., ïåòðóøêà, óêðîï — 2-3 âåòî÷êè, âåò÷èíà — 100 ã, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè. Ïàíèðîâêà: ñóõàðè — 100 ã, ìîëîêî — 100 ìë, ìóêà — 100 ã. Ãðèáû, ëóê è ÷åñíîê î÷èñòèòü, ìåëêî íàøèíêîâàòü, îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ñîëåíûå îãóðöû è âåò÷èíó íàðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷êàìè, ñìåøàòü ñ ãðèáàìè, ëóêîì è ÷åñíîêîì. Äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü è ãîð÷èöó. Ôèëå êóðèöû âûìûòü, ðàçðåçàòü ïîïîëàì, ïðî- âîðîäå â ìàñëå äî ãîòîâðåçàòü â êàæäîì êóñêå íî- íîñòè. Êñòàòè, äëÿ òîãî æîì «êàðìàøåê». Íà÷è- ÷òîáû ôèëå ïîëó÷èëîñü íèòü ôèëå ïîäãîòîâëåí- áîëåå íåæíûì è ïîÿâèíûì ôàðøåì. Îáìàêíóòü ëàñü ðóìÿíàÿ êîðî÷êà, åãî ôàðøèðîâàííîå ìÿñî ñíà- â ì å ñ ò î ì î ë î ê à ì î æ í î ÷àëà â ìîëîêî, çàòåì çà- ñìàçàòü ñìåòàíîé, à âî ïàíèðîâàòü â ìóêå è ñó- âðåìÿ æàðêè ïåðèîäè÷åñõ à ð ÿ õ . Î á æ à ð è ò ü ï î ä - êè ïîëèâàòü ìàñëîì, â êîãîòîâëåííîå ôèëå íà ñêî- òîðîì îíî æàðèòñÿ.

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÊÀÇ Â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó 14.12.10 ð. ì. Á³ëîã³ðñüê ¹181 Ïðî ïðèïèñêó ãðîìàäÿí äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ 1. Íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó» ç 10 ñ³÷íÿ ïî 31 áåðåçíÿ 2011 ðîêó îãîëîøóºòüñÿ ïðèïèñêà äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ãðîìàäÿí 1994 ðîêó íàðîäæåííÿ. 2. ßâö³ íà ïðèïèñêó ï³äëÿãàþòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàðîäèëèñü ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 1994 ðîêó âêëþ÷íî, ÿê³ ïîñò³éíî àáî òèì÷àñîâî ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó, à òàêîæ ãðîìàäÿíè ñòàðøèõ ðîê³â íàðîäæåííÿ, ÿê³ íå ïðîéøëè ïðèïèñêó ðàí³øå.

3. Âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿêèì íàëåæèòü ïðîéòè ïðèïèñêó äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³, çîáîâ’ÿçàí³ ïðèáóòè íà ïðèïèñêó çà àäðåñîþ: ì. Á³ëîã³ðñüê, âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 23 â òî÷íî âèçíà÷åíèé äëÿ íèõ ÷àñ, ìàþ÷è ïðè ñîá³ äîêóìåíòè, ùî âêàçàí³ â îñîáèñòèõ ïîâ³ñòêàõ. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ íå îòðèìàëè îñîáèñòèõ ïîâ³ñòîê, çîáîâ’ÿçàí³ ïðèáóòè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ 20 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ìàþ÷è ïðè ñîá³ äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü îñîáó. 4. Íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó» êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çîáîâ’ÿçàí³ çâ³ëüíèòè ãðîìàäÿí, ÿêèì íåîáõ³äíî ïðîéòè ïðèïèñêó äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ íà ÷àñ, íåîáõ³äíèé äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðèïèñêè ³ çàáåçïå÷èòè ¿õ ñâîº÷àñíó ÿâêó â â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò. Þ. ÊÀÌÈØÅÍÊÎ, â³éñüêîâèé êîì³ñàð Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó.

ÏÎÌßÍÈÒÅ 10 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ

7 ÿíâàðÿ – ãîä, êàê íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé Èðèíû Îëåãîâíû ÌÀÊÑÈÌÎÂÎÉ (ÈÎÍÊÈÍÎÉ). Ñìåðòü íå ðàçðóøèò òî äîáðîå, ÷òî òû îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ: ñëàâíûå äåëà, óâàæåíèå è ïàìÿòü äîëãóþ è ñâåòëóþ. Ñâåò òâîåé äóøè íå ïîãàñÿò íè âðåìÿ, íè ðàçëóêà, íè ñìåðòü. Ìóæ, äåòè, áðàò, ðîäíûå, áëèçêèå.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÛ È ÔÀÊÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Áåëîãîðñêèé ðàéîííûé ñî- 97600, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 27 âåò, Áåëîãîðñêàÿ ðàéãîñàäìè- E-mail: snova@bg.sf.ukrtel.net íèñòðàöèÿ, Áåëîãîðñêàÿ ðåäàê- Ðåäàêòîð – 9-15-64, îòäåë ïèñåì è èíöèÿ ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»ôîðìàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – ÈÇÄÀÒÅËÜ: 9-15-32, îòäåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – 9Áåëîãîðñêàÿ ðåäàêöèÿ 21-09, ãë. áóõãàëòåð (ôàêñ) – 9-23-98. ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»

*** Óøëà è äàæå íå ïðîñòèëàñü, Íå óëûáíóëàñü íåâçíà÷àé, Îòêðûòü ìíå äóøó íå ðåøèëàñü È íå ñêàçàëà ìíå «ïðîùàé». Èëü òû äóìàëà î ñìåðòè È íå âåðèëà, ÷òî áóäåøü æèòü È â ýòîé ìíèìîé êðóãîâåðòè Òû áóäåøü æèçíüþ äîðîæèòü. *** Äåâÿòûé äåíü óæå ñåãîäíÿ, Êàê òâîé â ãðóäè îãîíü ïîãàñ, Êàê òû ïî âîëå òîé Ãîñïîäíåé Îñèðîòèëà âäðóã âñåõ íàñ. Òåáÿ ìû ñ ãðóñòüþ ïîìèíàåì È ýòèì çèìíèì, õìóðûì äíåì Ìîëèòâû Áîæèè ÷èòàåì È ïåñíîïåíèÿ ïîåì. *** Ïîìÿíèòå, ëþäè, ïîìÿíèòå, Âû âåäü çíàëè ìíîãèå åå, Ñâå÷å÷êó âîñêîâóþ çàæãèòå, Ïîæåëàíèå ñêàæèòå åé ñâîå. Ïîìÿíèòå, ïîìÿíèòå, ëþäè, Âñïîìíèòå åå âî âñåé êðàñå. Ìû âåäü âñå ñî âðåìåíåì òàì áóäåì, Ìû âåäü ñìåðòíû â ýòîì ìèðå âñå.

Î ðàáîòå íàáëþäàòåëüíîé ÊÓÐÈÍÀß ÃÐÓÄÊÀ «ÊÎÐÄÎÍ-ÁËÞ» êîìèññèè â 2010 ãîäó

ÃÓ ÌÂÄ Ó êðàèíû â À ÐÊ èíôîðìèðó åò Óêðàèíû ÀÐÊ èíôîðìèðóåò

Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò è åãî èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà (çåìëåóñòðîèòåëü). Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíî-êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ ìàãèñòð, ñïåöèàëèñò, ñòàæ ðàáîòû íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå íå ìåíåå 1 ãîäà

Î, åñëè á òû ñåé÷àñ ïðîñíóëàñü, Î, åñëè á òàê ñëó÷èëîñü âäðóã! Î, åñëè á ñíîâà óëûáíóëàñü È îçàðèëà âñå âîêðóã! *** Òû áûëà, åé-áîãó, íåñðàâíåííîé,  ìèðå íå áûëî òàêîé äðóãîé. Òû îêàçàëàñü íåîáûêíîâåííîé – Ñàìîé ìèëîé, íåæíîé è ðîäíîé… Íà òåáÿ îäíó ëèøü ÿ ìîëèëñÿ, Ëèøü îäíó òåáÿ ÿ îáîæàë, Êðàñîòó äóøè ïîñòè÷ü ñòðåìèëñÿ, Íà òåáÿ îäíó ëèøü óïîâàë. *** Íå îæèäàë ÿ, ÷òî òàê ñêîðî Ïðèäåò âåëèêàÿ áåäà È â ýòó ïðèçðà÷íóþ ïîðó Òû íàñ ïîêèíåøü íàâñåãäà. Ìû âñå íàäåÿëèñü íà Áîãà È íà åãî ê òåáå ëþáîâü, ×òî âîò ïðîéäåò åùå íåìíîãî È òû çäîðîâîé ñòàíåøü âíîâü. Íî ýòî áûëè òîëüêî ãðåçû… Êàê ñîí, ðàçâåÿëèñü ìå÷òû, Îñòàëèñü òîëüêî áîëü è ñëåçû, À ñ íèìè â ïàìÿòè è Òû.

÷åòûðå ãîäà, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à ÔÅÄÎÐßÊÀ. Òû æèçíü áîëüøóþ ïðîæèë äîñòîéíî, Îñòàâèâ ïàìÿòü íàì íà âåê… Â áåçìîëâíîì ìèðå ñïè ñïîêîéíî, Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê. Âñå, êòî çíàë Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì. Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.

Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû â äèñêóññèîííîì ïîðÿäêå, íå ðàçäåëÿÿ âçãëÿäîâ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü èçëîæåííûõ ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò àâòîð. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå è ñîêðàùåíèå òåêñòà. Ëè÷íîé ïåðåïèñêè ñ ÷èòàòåëÿìè ðåäàêöèÿ íå âåäåò, ñîîáùåíèÿ ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ äåëàåò òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, è ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì Ê , ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå

Ðåãèñòð. ñâèä. ÊÌ-1045 îò 14.09.2004. Èíäåêñ 61433. Òèðàæ 3010. Çàêàç ¹ 1410. Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü», îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ôèðìû «ÏÈÐÈÒ», ã. Ñèìôåðîïîëü. Îôñåòíàÿ ïå÷àòü

SN 01  

Газета "Сельская новь"

SN 01  

Газета "Сельская новь"