Page 1

1) ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แหงพระเยซูคริสตเจา(สติกมาติน) สังฆานุกรยากอบ สุภชัย แกวพวง พิธีบูชาขอบพระคุณวันเสารที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญเปโตร โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน 

2) วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2017 จะมีพิธีโปรดศีลลางบาปใหกับสมาชิกใหม มิสซาสายเวลา 09.30 น. พี่นองที่ประสงคใหบุตรหลานไดรับศีลนี้ โปรดแจงที่สํานักงานวัด กอนวันพุธที่ 25 มกราคมนี้ 

3) ขอเชิญพี่นองรวมมิสซาเสกสุสานประจําปวัดนักบุญเปโตร วันศุกรที่ 27 มกราคม 2017 มิสซาในสุสานเวลา 08.00 น. โดยคุณพอชุมภา คูรัตน เปนประธาน (ถุงทานที่รับบริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับเด็กในโครงการ) และเชิญรวมมิสซาฉลองปใหม วันตรุษจีน วันเสารที่ 28 มกราคม 2017 มิสซาเวลา 09.00 น. หลังมิสซามีอวยพร แจกสม เชิดสิงโต และเสกรถดวย 

4) ประกาศการแตงงาน ฝายชาย ยอหนบอสโก ถิรพล งามศิรจิ ิตร ฝายหญิง นางสาวสุวนันท อมตพร บุตรของยอหน วิชัย – มารีอา สุนีย งามศิริจิตร

บุตรีของนายพิพัฒน อมตพร – นางศรีไพร หนูเพชร

จะทําการสมรสในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน พี่นองทานใดทราบขอขัดขวาง โปรดแจงพระสงฆเจาวัดทราบดวย 

เจาภาพ : เปโตรสาร สุขสําราญแด สมาชิกชมรมดอกลําดวนตําบลทาขามทุกทาน เจาภาพ : สมาคมฌาปนกิจ-สมาชิกดอกลําดวน อุทิศแด เซซีลีอา กิมไน กิจบํารุง (ครบ 39 ป) เจาภาพ : ครอบครัว อุทิศแด นิโคลาส กฤษณะ ธนธนานนท (ครบ 5 ป) เจาภาพ : จารุวรรณ ธนธนานนท อุทิศแด ยอแซฟ ลิ้มเฮียบ (ครบ 16 ป) – จู แซลิ้ม อุทิศแด อันตน เอ็กอาง พฤกษปยรัตน – ยอแซฟ เฮงเสง – เทเรซา กิมซอน กิจเจริญ เจาภาพ : บุญยิ่ง วรรณศิริกุล

พระเยซูเจา ผูรบั ใช ผูน ําความสวางและความรอด พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระเยซูเจา องคความสวางและความรอด ทาทีคริสตชน : การออนวอนตอพระเจา การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติศาสนกิจอยางซื่อสัตย “พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษยและเสด็จ มาประทับอยูในหมูเรา ผูใดที่ยอมรับพระองค พระองคประทานอํานาจใหผนู ั้นกลายเปนบุตร ของพระเจา” (ยน 1:14ก และ12) พระวาจาประจําอาทิตยนี้ บทอานที่ 1 : อสย 49 : 3, 5– 6 บทอานที่ 2 : 1คร 1 : 1 – 3 พระวรสาร : ยน 1 : 29 – 34

©ºÑº·Õè 381 ÇѹÍҷԵ·Õè 15 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È.2017

ÍҷԵ·Õè 2 à·È¡ÒŸÃÃÁ´Ò


਌ÒÇÑ´»ÃÒÈÃÑ สวัสดีพี่นองที่รัก ทุกปในชวงตนปจะมีวันที่กําหนดไวเพื่อใหความสําคัญกับเด็ก กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสาร ที่ 2 ของเดือนมกราคมเปนประจํา ไมรูวาเหตุผลแทจริงและที่มาของวันนี้เปนอยางไร แตคิด เอาเองวาเปนเพราะอยากจะใหความสําคัญ กั บบรรเด็กๆเปนอยางมาก ไดกําหนดใหมีการจั ด กิจกรรมเพื่อเด็ก เพราะพวกเขาจะเติบโตเปนผูใหญ เปนอนาคตของสั งคมและประเทศชาติตอไป ในหมูบานของเราโดยทีมงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดจัดงานวันเด็กขึ้น ทุกป ในปนี้ก็เชนเดีย วกัน ไดเปนผูนําและประสานงานเพื่อจัด งานวันเด็กขึ้นและพี่นองก็ไดให ความรวมมือรวมใจสนับสนุนใหมีกิจกรรมวันเด็ก ที่ผานมาก็ไดเห็นผูปกครองพาเด็กเล็กๆ ลูกหลาน มาร ว มงานจํ า นวนมาก การที่ ไ ด เ ด็ ก เหล า นี้ ก็ เ ป น เครื่ อ งหมายบ ง บอกว า ในหมู บ า นของเรา จะมี อนาคต มี คนรุ น หลังที่ จะชว ยกัน ดูแ ลและพัฒ นาหมูบ านของเราตอ ไป บรรดาเด็ กๆที่ม า รวมงานคงจะมีความคาดหวังเพียงไดรับความสนุกสนาน ความสุขจากการที่ไดรวมกิจกรรมและได รางวัล ไดทานอาหารและขนมอรอย ซึ่งผูใหญทุกคนก็อยากใหเด็กมีความสุขและอยากใหพวกเขา ไดเปนคนดี เติบโตขึ้นและเปนคนดีตลอดไป พวกเรายังคงจะตองชวยกันดูแลและสนับสนุนใหพวก เขาไดรับสิ่งที่ดีงาม และตองชวยกันดูแลใหพวกเขาไดหางจากสิ่งไมดีทั้งหลาย ชวงชีวิตที่นาเปนหวง ก็คือชว งวัย รุน ทุกสังคมและทุกคนทราบดีวา เปนวัย ที่เปราะบางและดูแลลําบาก หลายครั้งที่ ผูปกครองซึ่งเปนทั้งพอแมและญาติผูใหญเกิดความรูสึกทอใจ ในการติดตามดูแลลูกหลานในชวง วัยรุน ก็ขอเปนกําลังใจใหทุกคนไดชวยกันดูแลตอไป อยาปลอยปละละเลย ขอใหทุกครอบครัวได คิดคํานึงถึงเรื่องนี้มากๆ ชวยกันดูแลลูกๆตั้งแตเล็กๆ ดูแลใกลชิด พวกเขาจะรูสึกถึงความอบอุน และความหวงใย และจะมีความเคารพเชื่อฟง หากเด็กๆขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความอบอุนจาก ครอบครัวตั้งแตเด็ก ก็เทากับเปนการสงใหพวกเขาออกไปหาทางออกแบบอื่น อาจจะเปนเพื่อนไมดี สิ่ง เสพติด และอบายมุ ข สิ่ งต า งๆเหล านี้ ยั งมี อ ยูใ นหมู บา นของเรา หากเราชว ยกัน ตั้ง แตแ รก สรางครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็ง อบายมุขและสิ่งไมดีทั้งหลายก็จะไมมีที่อยูอีกตอไป

วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560

06.15 น.

19.00 น.

อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด ยวง ภักดี กิจพยุง อุทิศแด มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซฮอ อุทิศแด ไมเคิล เรมอน คัสซินสกี้ อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด เลโอ เอี้ยง - อากาทา ตังเกก รักษสภุ กิจกุล อุทิศแด เปาโล พิสิฐ - มารีอา เซี่ยมเจ็ง วิสิฐนนทชัย อุทิศแด ลูกา เซงไฮ - เซซีลีอา จําลอง ไทยแกวรอด - มารีอา เล็ก ปานเจริญ อุทิศแด เอวาลิสตุส เชาวลิตร - อากาทา ราตรี ชัยพระคุณ - ยวง ประโยชน กิจสกุล อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด อันนา จํานวน กิจจิว อุทิศแด เซซีลีอา กิมไน กิจบํารุง อุทิศแด เซเรลีนา เง็กลวน กิจเจริญ อุทิศแด อเล็กซานเดอร ประกิจ กิจบุญชู อุทิศแด ยอแซฟ สุราษฎร กฤษณา - ชาลี ซื้นเคน อุทิศแด ยอแซฟ ยูเซง - อากาทา ประดา กิจสวัสดิ์ อุทิศแด กาสปาร ชอย - เซซีลีอา บุญมา พงศประเสริฐสิน อุทิศแด เปโตร เทพ - เปโตรนิลลา ซุยเง็ก - ยวงบอสโก ฮั่วเซง แซเตียว อุทิศแด ฟรังซิสโก มกเลี๊ยก - มารีอา เซี่ยมกี แซเลา - เปโตร จงเซียง - มารีอา กิมไน แซลี้

วันเสารที่ 21 มกราคม 2560

06.15 น.

19.00 น.

ระลึกถึง นักบุญฟาเบียน และนักบุญเซบาสเตียน สมพิศ สลั่น พรศักดิ์ -----------------บัวแกว เซรี วีระชัย -----------------ค.ไทยแกวรอด รัตนาภรณ จันทรคํา กัลยาณี บุตร ครอบครัว ธนพงษ ลูก นัยนา จารุวรรณ -----------------วรรณิลา พัชพกมน

ระลึกถึง นักบุญอักแนส

อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด ยวง สมเดช มโนวงศ อุทิศแด อันนา จํานวน กิจจิว อุทิศแด เซเรลีนา เง็กลวน กิจเจริญ อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด มารตินุส มนัส - โรซา เสนาะ แววแกว อุทิศแด ยอแซฟ สุราษฎร กฤษณา - ชาลี ซื้นเคน อุทิศแด เลโอ สิทธิศักดิ์ - อากาทา ลําดวน กิจเจริญ - ยอแซฟ สุดใจ หอประเสริฐกิจ อุทิศแด ซอสเทนูส สมหมาย - โรซา ยินดี ปญจชัย - วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณทีไ่ มมีใครคิดถึง อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด เซซีลีอา ทอง กิจเจริญ อุทิศแด มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซฮอ อุทิศแด ไมเคิล เรมอน คัสซินสกี้ อุทิศแด จสอ.เปโตร อํานวย กิจประเสริฐ อุทิศแด มัตเธว วารินทร - ยอแซฟนา สมหมาย กิจเจา อุทิศแด ซีมอน มณี แซเจี่ย - อากาทา สนิท กิจประเสริฐ อุทิศแด ฟรังซิสโก กิมเลี้ยง - มารีอา เหรียญฟา กิจประชุม อุทิศแด มารธา สลัด กฤษสวัสดิ์ - เปโตร หมัง - เรมุนโด สมชัย - มารีอา แฉลม กิจสวัสดิ์ อุทิศแด มารีอา สายฝน กิจเจริญ-เทเรซา วรินนา กิจประเสริฐ- ปูยาตายายและญาติพนี่ องผูล วงลับทุกทาน

ศรีวรรณ กัลยาณี -----------------บุตร ธนพงษ เซรี ฟองแกว นัยนา ----------------------------------จุฑามาศ สลั่น เรวัฒน -----------------บัวแกว อินทุอร ธัญวรินทร พรชัย จารุวรรณ วาสิตา รัตนาภรณ


วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

06.15 น.

19.00 น.

อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด ยวง ประวัติ โกษาคาร อุทิศแด เปโตร จือเส็ง กิจสวัสดิ์ อุทิศแด มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซฮอ อุทิศแด ฟรังซิสโก ประทีป เลาหบุตร อุทิศแด จสอ.เปโตร อํานวย กิจประเสริฐ อุทิศแด มัตเธว วารินทร - ยอแซฟนา สมหมาย กิจเจา อุทิศแด มารีอา ปรานี อรรถวรากรณ และญาติพี่นองผูลวงลับ อุทิศแด มาตรีตสุ วิชัย - มาแชรนุส ชัดวาน - กาทารีนา สงา กิจรักษา อุทิศแด ฟโลมีนา กาญจนา เจริญพิพิธพร - โกสมา เฉลิม - ยอแซฟ ปกร เจริญบุญ อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด อันเยลา จวน กิจบุญชู อุทิศแด อักแนส ลักษณา กิจบํารุง อุทิศแด อัลฟองโซ ไพบูลย กิจบํารุง อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด วิคตอร วัฒนพงศ กีรติกุลสุวัฒน อุทิศแด แบรทา แถม แซเฮง - เปโตร กิมเต็ก กิจเจริญ อุทิศแด อันตน สนั่น - อันตน นิติ กิจเตง และวิญญาณในไฟชําระ อุทิศแด เปโตร สนิท - เทเรซา แอด - มารีอา ประทุม - ยอแซฟ สุรัน ศรีสรรพางค

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

06.15 น.

19.00 น.

ฉลองพระธรรมาสนนกั บุญเปโตร จารุวรรณ ธนพร บีบีอานา -----------------สายสุนีย สุภาพร ธัญวรินทร ศราวุธ รัตนาภรณ ประภา ตูทาน สลั่น กัลยาณี จินดา ธัญญาลักษณ หลาน เซรี แกวใจ พวงทอง วันดี ------------------

-----------------------------------------

อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด อันเยลา จวน กิจบุญชู อุทิศแด เทเรซา ดารุณี แซเตียว อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด ลูซอี า ซึ่ม แซเจี่ย - มารีอา สุธีรา ศิลปวรเศรษฐ อุทิศแด มาการีตา จําเพิน กิจเจริญ และวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด เปโตร ชุนเลง - มารีอา ทองหยิบ - วาเลนติโน สมเลิศ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด ฟรังซิสโก ฮั่นชุน แซเบ - อันนา ชูมณี - ยอแซฟ ไหงเมง - อันนา เกี๊ยม แซอึ๊ง โมทนาคุณแมพระ และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โมทนาคุณบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โมทนาคุณบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง และตามประสงคผูขอ สุขสําราญแด ครอบครัว นวกิจวงศ สุขสําราญแด ครอบครัว สุชสําราญ สุขสําราญแด ครอบครัว นวรัตน เรอบูล สุขสําราญแด คลารา จารุวรรณ ปญจชัย สุขสําราญแด เปโตร ไพรัช - มารีอา บุญมา สุภาษิต สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย - เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย สุขสําราญแด เฮนรี่ อารมณ - เทเรซา พรรณี - มารตีนา อังศุธร กิจสกุล สุขสําราญแด มารีอา พินัดดา - อาคาทา มยุรี - โรมาอุส สิทธิชัย แสวงคํา

ตูทาน สลั่น กัลยาณี จิราภรณ วรรณิลา เซรี บุญศรี วรัญญา เกษณี ธรรมวิชญ เทเรซา วิภาดา ----------------------------------เนาวรัตน นวรัตน -----------------ลูกหลาน ครอบครัวสุภาษิต -----------------มยุรี

พี่น อ งได เ ห็ น ลู ก หลานมาเป น เด็ก ช ว ยมิส ซา และดู เ ป นเรื่ อ งปกติ ชิ น ตา ซึ่ ง วั นไหนไม มี เด็กชวยมิสซาก็จะรูสึกขาดอะไรบางอยาง การเปน เด็กชวยมิสซาก็เปนโอกาสใหเด็กๆไดชวยทํา หนาที่บางอยาง หรือบางครั้งเมื่อมีผูชวยพิธีมากๆ เด็ก บางคนก็เปนเพียงไดแตงตัวรวมเดินในแถว เทานั้น บางครั้งก็ไดชวยถืออุปกรณบางอยางสงไปที่พระแทน พวกเขาไดอยูใกลพระแทนและจะตองมี สมาธิ ในการรวมมิสซามากขึ้น และสําหรับ อีก หลายคนก็ยังหมายถึง การเริ่มตนของกระแสเรีย ก การเปนพระสงฆ นักบวช อีกไมนานพวกเขาบางคนก็จะไปเขาคายกระแสเรียกที่บ านเณรยอแซฟ รวมทั้งบานเณรอื่นๆดวย การไปเขาคายกระแสเรียกในชวงนี้จะเปนกลุมเปาหมายที่อยากจะสมัครใจ เขาบานเณร ไปทดลองเปนเณรสัก 2 วัน หากชอบก็จะสมัครเขาบานเณรตอไป ในปนี้จะมีเด็กกลุม หนึ่งไปเขาคายนี้ ไมเฉพาะกระแสเรียกของสงฆพื้นเมืองเทานั้น แตก็ ยังมีเด็กๆที่อยากเขาบานเณร คณะอื่นๆอีก ดวย ชวงนี้เปนชวงที่จะสอบถามลูกหลาน หากมีเด็ก ที่สนใจอยากเขาบา น เณรหรือ บา นอบรมคณะใด ก็ขอใหรีบ ติดตอ เพราะเปนเรื่องที่จะตอ งเตรีย มสถานที่สํา หรับ การเรียนของ พวกเขาในปตอไป ในวันเสารหนา วันที่ 21 มกราคม ที่วัดของเราจะมีพิธีบวชพระสงฆใหม 1 องค ของคณะ รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมาขอใชสถานที่ที่วัดของเราจัดงาน โดยมี พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล จะมาเปนประธานในพิธีบ วช แมวา จะเปนงานของคณะรอยแผลศัก ดิ์สิท ธิ์ การบวชเปนพระสงฆ ก็เปนงานความยินดีของพวกคริสตชนทุกคนดวย พี่นองสามารถมารวมพิธีได ส ว น ใ น ภ า ค ค่ํ า ข อ ง วันเสารนั้น จะเปนอีก วันหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับ คนไทยทุกคน จึงขอเชิญพวกเราทุกคนไดม า รวมใจกั น อี ก ครั้ ง เพื่ อ สวดภาวนาถวายเป น พระราชกุ ศ ลอุ ทิ ศ แด ด วงพระวิ ญ ญาณของ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช โอกาสครบ 100 วั น จะมี ว จนพิ ธีก รรม กอนมิสซา ตอดวยมิสซา ขอเชิญพี่นองไดมารวมกันในเย็นวันนั้น ปนี้วันตรุษจีนจะตรงกับวันเสารที่ 28 ม.ค.ปลายเดือนนี้ เรามีธรรมเนียมเสกสุสาน ภาวนา เพื่อบรรพบุรุษผูลวงลับ ซึ่งจะตรงกับวันศุกรที่ 27 ม.ค. มิสซาในสุสานเวลา 8.00 น. ขอพี่นองไดชวย แจงไปยังญาติที่อยูที่อื่น เพื่อพวกเขาจะไดทราบและมารวมรําลึกถึงบรรพบุรุษดวยกัน สวนวันตรุษจีน ก็จะมีมิสซาเวลา 9.00 น. หลังมิสซาก็มีการอวยพรและแจกสม รวมทั้งการเสกรถใหกับพี่นองดวย

ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทานเสมอไป


เรื่องเลาสารพันเรื่อง

วันจันทรที่ 16 มกราคม 2560

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน งานฉลองเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง ซึ่งเปนงานฉลองสําคัญอีกงานหนึ่งของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผานไปดวยดี ดวยพระพรของพระเจาที่มีตอเรามาโดยตลอด ผานทางคําเสนอวิงวอน ของพอบุญเกิด บุญราศีผูเปนที่รักและเคารพยิ่งของเรา พอขอขอบคุณพี่นองทุกทานที่รวมเปนเจาภาพ และใหการสนับสนุน ทั้งดวยการจัดเตรียมอาหารมา บริการตลอดทั้งวัน ทั้งดวยการมอบปจจัย ทั้งดวยการชวยออกแรงเตรียมหลายสิ่งหลายอยางดวยกัน รวมทั้ง ที่คอยใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ฯลฯ ขอพระเจาอํานวยพรพี่นองผูมีน้ําใจดีทุกทานครับ จบจากงานฉลองนี้ ก็มีงานฉลองอื่น ๆ ตามมาเปนระยะ ๆ พอถือวา การมีโอกาสไดจัดงานฉลองอยาง ตอเนื่องนี้ เปนโอกาสพิเศษสําหรับลูกวัดนักบุญเปโตรทุกคน เพราะนอกจากที่เราจะไดมารวมกันขอบพระคุณ และขอพรจากพระดวยกันแลว ยังเปนโอกาสที่เราจะไดแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะที่เราเปน “ลูกวัด” ที่ทําเพื่อ “วัด” ตามกําลังความสามารถของเรา วันเสารที่ 21 มกราคม นี้ จะมีพิธีบวชพระสงฆของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดของเรา มิสซาเวลา 10.00 น. ประธานพิธี คือ พระคุณเจายอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ถือเปนอีกหนึ่งโอกาสพิเศษ ที่วัดของ เราจะไดจัดพิธีบวชพระสงฆอีกครั้งหนึ่ง หรือทานใดที่ปรารถนาจะชวยเหลือพี่นองที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต ก็ถือเปนโอกาสเหมาะที่จะไดพบกับพระสังฆราช ผูปกครองสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ตอนค่ํา ของวันเสารที่ 21 มกราคม เราจะรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดี ยวกันอีกครั้งหนึ่ง ในพิ ธี ก รรมที่ ถวายเป นพระราชกุ ศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช โอกาสครบ 100 วัน แหง การเสด็จสวรรคต เวลา 18.30 น. มีวจนพิธีกรรมภาวนาถวายแดพระองคทาน ตอดวยพิธีมิสซาเวลา 19.00 น. วันศุกร ที่ 27 มกราคม เปนอีกวันหนึ่ งที่ลูกวั ดนักบุ ญเปโตร ไม วาจะอยูที่ไหน ก็จะกลับ มารวม จุดเทียน วางดอกไม และรวมมิสซาเสกสุสาน เวลา 08.00 น. วันเสารที่ 28 มกราคม วันตรุษจีน เชิญพี่นองมาขอพรปใหมจากพระดวยกันอีกครั้งหนึ่ง มิสซาเวลา 09.00 น. มีเสกและแจกสัม รวมทั้งเสกรถดวยครับ และที่เปนธรรมเนียมของชุมชนของเรา คือชมการแสดง เชิดสิงโต ของบรรดาเด็ก ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ของเรา สัปดาหกอน ทางสภาพระสังฆราชไดออกประกาศเกี่ยวกับกําหนดวัดฉลองปสกาและวันฉลองสําคัญ อื่น ๆ พอขอนําคําประกาศบางสวนมาบอกกลาวกับพี่นองนะครับ

06.15 น.

19.00 น.

โมทนาคุณแมพระ และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โมทนาคุณแมพระ และตามประสงคผูขอ โมทนาคุณบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง และตามประสงคผูขอ สุขสําราญแด ครอบครัว นวกิจวงศ สุขสําราญแด ครอบครัว นวรัตน เรอบูล สุขสําราญแด คลารา จารุวรรณ ปญจชัย สุขสําราญแด ครอบครัว โรซา รมิตา บุพศิริ สุขสําราญแด ฟรังซิสเซเวียร นนทกร กิจเตง สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย - เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย สุขสําราญแด เฮนรี่ อารมณ - เทเรซา พรรณี - มารตีนา อังศุธร กิจสกุล อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด เปโตร จือเส็ง กิจสวัสดิ์ อุทิศแด ซาตรูนีโน ประมวล กิจสกุล อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด มารีอามักดาเลนา คุณาไพร ชีพคุณวงศ อุทิศแด คณะผูใหญ - คณะครู โรงเรียนดอนบอสโก - วิษณุ นาแกว อุทิศแด ดอมินิโก บุญชวย - เยนอเวฟา เสมือน - ลูซีอา สี ลอยประสงค อุทิศแด เปโตร ชุนเลง - มารีอา ทองหยิบ - วาเลนติโน สมเลิศ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด มารธา สลัด กฤษสวัสดิ์ - เปโตร หมัง - เรมุนโด สมชัย - มารีอา แฉลม กิจสวัสดิ์

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

06.15 น.

19.00 น.

ระลึกถึง นักบุญฮอนราต เทเรซา สุวดี ----------------------------------นวรัตน -----------------ราฟาแอล สายสุดา ครอบครัวสุภาษิต -----------------ตูทาน สลั่น กัลยาณี บีบีอานา ปยะมาศ เซรี ----------------------------------ชัยนาม เกษณี วาสิตา

ระลึกถึง นักบุญอันตน

อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด อังแนส เสียง กิจสวัสดิ์ อุทิศแด ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด ยอแซฟ ผอง - มารีอา พลอย สุกใส อุทิศแด ยอแซฟ บุญทิพย แซเจียม - อักแนส ประสาน กิจประเสริฐ อุทิศแด ญาติพี่นองผูลวงลับทุกทาน - วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด โตะเซีย แซตั้ง - จู แซลิ้ม - บุญนํา - วาสนา หวงทอง และญาติพี่นองผูลวงลับ อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด เซซีลีอา ทอง กิจเจริญ อุทิศแด มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซฮอ อุทิศแด เปโตร สมชาย กิจสวัสดิ์ อุทิศแด อัลแซลโม วิชาญ กิจบุญชู อุทิศแด เทเรซา บุญประคอง ปติสันต อุทิศแด มัตเธว วารินทร - ยอแซฟนา สมหมาย กิจเจา อุทิศแด ฟรังซิสโก ซิ้วหยิ่น - มารีอา ชุนเหรียญ กิจเตง อุทิศแด ยอแซฟ สมชาย เพ็ญรุง เรืองกุล และญาติพี่นองผูลวงลับ อุทิศแด ยออากิม อี้ - เยนอเวฟา ขุนทอง - อันตน โสรันต กิจรักษา อุทิศแด ซอสเทนูส สมหมาย - โรซา ยินดี ปญจชัย - วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณทีไ่ มมีใครคิดถึง

ตูทาน สลั่น กัลยาณี บีบีอานา สมยศ เซรี จุฬารัตน ปยะมาศ ครอบครัวกิจเจริญ ชัยนาม จิ๊นกิ๊น เรวัฒน -----------------จารุวรรณ -----------------ไพลิน ธัญวรินทร วันดี ศราวุธ รัตนาภรณ ------------------


วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560

06.30 น.

09.30 น.

11.00 น.

19.00 น.

ÁÔÊ«Ò»ÃШíÒÊÑ»´Òˏ

อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา

โมทนาคุณแมพระ โมทนาคุณแมพระ และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โมทนาคุณบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โมทนาคุณบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง และตามประสงคผูขอ สุขสําราญแด ครอบครัว นวกิจวงศ สุขสําราญแด โรซา สมศรี เดชหาญ สุขสําราญแด ครอบครัว นวรัตน เรอบูล สุขสําราญแด คลารา จารุวรรณ ปญจชัย สุขสําราญแด ครอบครัว อุดมศรี ปนวงศ สุขสําราญแด ครอบครัว วีระ พงศประเสริฐสิน สุขสําราญแด เปโตร ไพรัช - มารีอา บุญมา สุภาษิต สุขสําราญแด เฮนรี่ อารมณ - เทเรซา พรรณี - มารตีนา อังศุธร กิจสกุล สุขสําราญแด เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล - ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล อุทิศแด พี่นองผูล วงลับทุกทานและวิญญาณในไฟชําระ อุทิศแด ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อุทิศแด สุพรรณ หริรักษ อุทิศแด มารีอา ปุน กิจจา อุทิศแด เยนอเวฟา มณี โคสุทัศน อุทิศแด เปโตร ประสิทธิ์ ถิละวัฒน อุทิศแด นิโคลาส กฤษณะ ธนธนานนท อุทิศแด ซิสเตอรฮูแบรต วันทา ไชยายงค อุทิศแด เปาโล พิสิฐ - มารีอา เซี่ยมเจ็ง วิสิฐนนทชัย อุทิศแด บรรพบุรุษผูลวงลับ และวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อุทิศแด ยอแซฟ ไพศาล - แบรนาแดต บุญจันทร ตั้งตระกูล อุทิศแด ยอแซฟ อํานวย - เปาโล เฮียม - มารีอา กิมเปาะ กิจเจริญ อุทิศแด เปโตร สนิท - เทเรซา แอด - มารีอา ประทุม - ยอแซฟ สุรัน ศรีสรรพางค อุทิศแด ฟรังซิสโก ปอฮู แซตั้ง-มารีอา วิไล- ยอแซฟ สมศักดิ-์ ยอแซฟ สมชาย- ยอแซฟ สมพงษ เพ็ญรุงเรืองกุล อุทิศแด บรรดาพระสงฆ-นักบวชชายหญิงที่ลวงลับในสุสานวัดของเรา อุทิศแด แผว - ลออ พึง่ เชื้อ อุทิศแด ลูกา ชัยกิจ วิทยพูม อุทิศแด ไมเคิล เรมอน คัสซินสกี้ อุทิศแด เทเรซา ลัดดา ศรีสมบูรณ อุทิศแด เซเรลีนา เง็กลวน กิจเจริญ อุทิศแด กาทารีนา บุญเยี่ยม อูตะเภา อุทิศแด ยอแซฟ พง - อันนา ติ้ม กิจเจา อุทิศแด อักแนส เสาวลักษณ ธรรมรุจิรัตน อุทิศแด ยอแซฟ สุราษฎร กฤษณา - ชาลี ซื้นเคน อุทิศแด มัตเธว วารินทร - ยอแซฟนา สมหมาย กิจเจา อุทิศแด เปโตร เช - อันนา ทองคํา - ยวง ประโยชน กิจสกุล อุทิศแด เปโตร ชุนเลง - มารีอา ทองหยิบ - วาเลนติโน สมเลิศ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด ฟรังซิสโก สอย แซตงั้ - อากาทา บักหลี แซลิ้ม - ยวง ประเสริฐ - เทเรซา เอมี่ วิทยพูม

-----------------เทเรซา จิรักษา ---------------------------------------------------นวรัตน -----------------อุดมศรี วีระ ราฟาแอล ----------------------------------ตูทาน -----------------สราวุธ สลั่น -----------------ครอบครัว จารุวรรณ พวงทอง -----------------อันนา สนธยา รัตนาภรณ -----------------ครอบครัว ตูทาน ชาลี กัลยาณี บัวแกว วาสนา-หรรษา ธนพงษ ศิริวดี เซรี -----------------นัยนา ธัญวรินทร ชัยนาม เกษณี กัลยาณี

สุขสําราญแด พี่นองสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร ทุกทาน

วัดนักบุญเปโตร

นับตั้งแตทเี่ ราไดเขาสูป พิธีกรรมใหม เริ่มดวยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ตอเนื่องดวยการ เฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ และสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค มวลหมูคริสตชนมีโอกาสไดไตรตรองถึง แผนการไถกูของพระเจาผานทางการฉลองตางๆ ซึง่ ลวนนําพาเราใหมงุ สูการฉลองที่สําคัญยิง่ นั่นคือ การฉลอง ธรรมล้ําลึกปสกา อันหมายถึง การรับทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา เพื่อใหชีวิตความเชื่อของเรากาวเดินอยางสอดคลองกับจังหวะของการฉลองตาง ๆ ที่ระบุไวในรอบป พิธีกรรม จึงขอประกาศกําหนดวันฉลองสําคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ปคริสตศักราช 2017 ดังตอไปนี้ ตรีวารปสกา วันระลึกถึงการเลี้ยงขององคพระผูเปนเจา (พฤหัสศักดิ์สทิ ธิ์) พฤหัสที่ 13 เมษายน 2017 วันระลึกถึงพระทรมานขององคพระผูเปนเจา (ศุกรศักดิ์สิทธิ์) ศุกรที่ 14 เมษายน 2017 คืนตื่นเฝาปสกา (ค่ําวันเสาร) เสารที่ 15 เมษายน 2017 วันอาทิตยสมโภชปสกา อาทิตยที่ 16 เมษายน 2017 วันสําคัญอื่น ๆ วันเริ่มตนเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถา) พุธที่ 1 มีนาคม 2017 วันอาทิตยใบลาน (เริ่มสัปดาหศกั ดิ์สิทธิ์) อาทิตยที่ 9 เมษายน 2017 วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค อาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2017 วันสมโภชพระจิตเจา อาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2017 วันเริ่มตนปพิธีกรรมใหม ป B (เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ) อาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2017 ขอพระเยซูคริสตเจา องคแหงอรุโณทัย แสงสวางแทจริง สองนําชีวิตพี่นองคริสตชนใหมงุ เจริญชีวิตเต็มเปยมดวยความเชื่อ ความหวัง และความรัก ทั้งเฝารอคอยที่จะเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึ กปสกา อันเปนศูนยกลางความเชื่อของเราคริสตชน และขอสันติสุขของพระคริสตเจามีอยูกบั พี่นองทุกทาน. ประกาศ ณ วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค อาทิตยที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2017 พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช มีขอสังเกตนะครับ ปนี้ กําหนดวันฉลองปสกา ซึ่งเปนการฉลองสําคัญยิ่งของเราคริสตชน ตรงกับชวง เทศกาลสงกรานตพอดิ บพอดี พี่นองได ทราบกํา หนดการล วงหน าเชน นี้ ก็ ชวยให จัด โปรดแกรมตา ง ๆ ได ลวงหนา ขอขอบคุณพี่นองอีกครั้งสําหรับการชวยทําใหงานฉลองพอบุญเกิด ผานไปดวยดี ขอพระอํานวยพร พี่นองทุกทานครับ พออนุสรณ นครชัยศรี


Êѧ¤Á...ªÒÇàÃÒ

โดย...โรมัน

อาทิตย ส ดใสในสัง คมชาวเราวิถีชุมชนคริ ส ตชน ชุม ชนแห งความเชื่อวั ดนั กบุญ เปโตร ท า ข า ม สามพราน นครปฐม... เปโตรสารฉบับประจําวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560/2017 อาทิตยที่ 2 เทศกาล ธรรมดา... สั ง คมเหตุก ารณ บา นเมือ งเรื่ องของลมฟ า อากาศที่ กํา ลั ง แปรปรวนอยู ใ นขณะนี้ หนั กสุ ด มหาอุทกภัยหลายจังหวัดทางภาคใตที่ตองทุกขระทมเพราะน้ําทวมหนักสุดในรอบหลายสิบป และน้ําใจ ของชาวไทยทั่ว ประเทศกํา ลัง หลั่ง ไหลชวยซับน้ําตาใหพี่นอ งชาวใตขณะนี้... สังคมชาวเราทั่ ว ไปอัน เนื่องมาจากวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันเสารที่ผานมา ดวยคําขวัญวันเด็กที่ทานนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ใหไวกับเด็กๆ วา “เด็กไทย ใสใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ขอเด็กทุกคนเปนเด็กดี หมั่นศึกษาเลา เรียนเปนความหวังในอนาคตของชาติ... สังคมงานอันเปนเกียรติมงคลเปนความภาคภูมิใจของสังคมชาวเรา ผานไปอีกงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ฉลองบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง ดวยความ เรียบรอย... ขอบคุณสังคมชาวเรากลุม คณะตางๆที่รวมดวยชวยกัน ทั้งผูใหการสนับสนุนดานตางๆ ขอทาน บุญราศีอํานวยพรใหทุกทานตลอดไป... ขอบคุณพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ที่มารวมพิธีกันพรอมหน า กราบขอบพระคุณพระคารดินัล ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ใหเกียรติเปนประธานมิสซาฉลอง บุญราศี... ขอบคุณคุณพอเชษฐา ไชยเดช ประธานการเดินรูปคุณพอนิโคลาส และพิธีมิสซาโปรดศีลเจิม ผูปวย-ผูสูงอายุ โดยคุณพอวิชชุกรณ เกตุภาพ... สังคมเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แหง พระเยซูคริสตเจา(สติกมาติน) สังฆานุกรยากอบ สุภชัย แกวพวง วันเสาร 21 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญเปโตร โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธานพิธี... สังคมขอเชิญสังคมชาว เรารวมจิ ตใจระลึกถึง พระมหากรุ ณาธิ คุณอันหาที่ สุ ดมิ ได วโรกาสเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน (สตมวาร) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสารที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ขอเชิญ สังคมชาวเรารวมพิธีพรอมเพรียงกัน... สังคมวัน เสกสุสาน-ตรุษจีน ขอเชิญสังคมชาวเรารวมพิธีวัน เสกสุสาน ประจําป วันศุกร 27 มกราคม 2560 มิสซาในสุสานเวลา 08.00 น. โดยคุณพอชุมภา คูรัตน ประธานพิธี... ทางวั ด จั ด เทีย น-ดอกไม ไวบ ริ การพี่ นองทุกท า น สํ าหรั บ ทา นที่ ต องการสั่ ง เป นพิ เ ศษ ติด ต อที่ อ ธิ ก ารและ ซิสเตอร ไ ด สํา หรับ ถุ ง ทานวั นเสกสุ สานมอบเป นทุ นการศึกษานักเรี ย นคาทอลิกที่ กลับ มาเรี ยนที่ โ รงเรี ย น นักบุญเปโตรในโครงการฯ... สังคมวันฉลองตรุษจีน (ปใหม) วันเสาร 28 มกราคม 2560 มิสซาเวลา 09.00 น. หลังมิสซามีอวยพร แจกสม เชิดสิงโต และเสกรถ และขอขอบคุณสําหรับผูใหการสนับสนุนสมสําหรับแจกในวัด

... สังคมการประชุมใหญประจําป ชมรมฆราวาส(สภาภิบาล)เขต 5 ชมรมฆราวาสวั ดในเขต 5 กําหนดจั ด ประชุมใหญประจําป วันเสาร 11 กุมภาพันธ 2560 ที่วัดพระตรีเอกภาพ(หนองหิน) เวลา 09.00 – 15.00 น. ขอเชิญสภาภิบาลวัดทุกทานเขารวมการประชุมใหญประจําปในวันเวลาดังกลาวพรอมเพรียงกัน... สังคมการ อบรมฆราวาสชวยงานพิธีกรรม ดวยปจจุบันมีกิจกรรมตางๆ คอนขางมาก ขณะเดียวกันมีการจัดพิธีกรรมตางๆ ประกอบกัน ในขณะมีพิธีกรรมยังขาดผูมีความรูความเขาใจชวยดานพิธีกรรม จึงมีการจัดอบรมฆราวาสทั่วไป เพื่อเปนผูชวยพิธีกรรมดังกลาว (ขอเชิญสงสมาชิกสภาภิบาลของวัดที่รับผิดชอบดานพิธีกรรมในวัด ฆราวาส หรือครู คําสอนที่ดูแลเด็กชวยมิสซา และคนจัดวั ดเขา รับการอบรม) กําหนดวันเสาร 18 กุมภาพันธ 2560 ณ บานผูหวาน นครปฐม เวลา 8.30 – 15.30 น.... สังคมการเปดเสกอาคารเรียนหลังใหม โรงเรียนนักบุญ เปโตร กําหนดจัดพิธีเปด -เสกอาคารเรียนวันศุกร 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 10.00 น. โดยพระคารดินัล ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานพิธี... ขอเรียนเชิญทานที่เคารพทุกทาน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา รวมแสดงความยินดีการเปดอาคารเรียนพรอมเพรียงกัน... สังคมการพัฒนาหมูบานจากกองทุนพัฒนา หมู ล ะ 500,000 บาท ทํ า ให ห มู 1 ไฟฟ า สว า งไสวทุ ก ซอย ชาวหมู 1 ชื่ น ชมพอใจ ผู ใ หญ จ ก(กฤษฏ แสงชัยชนะ) ฝากประชาสัมพั นธให ทราบตอนนี้ ได ทํา การจั ดตั้ ง ศูนย ก ารเรี ยนรู นวดแผนไทยเพื่ อสุข ภาพ ใหชาวบานไดผอนคลาย ตั้งอยูที่อนามัยตําบลทาขาม จะทําพิธีเปดศูนยการเรียนรูฯ ในวันศุกร 20 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. โดยเรียนเชิญคุณพออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพอเจาวัด เปนประธานพิธีเปด ขอเชิญ สังคมชาวเราทุกทานรวมพิธ.ี .. สังคมวันครูแหงชาติ วันจันทร 16 มกราคม 2560 ตรงกับวันครูแหงชาติ ขอสง ความกตัญ ูรูคุณมายัง คุณครูผู เป น พ อพิ มพ -แม พิมพข องชาติ ทุกทา น มีค วามสุ ข สุ ขภาพแข็ งแรง พั ฒนา การศึ กษาของเด็กไทยให เจริ ญกาวหนาตอไป... จากการสํารวจความต องการของเด็ กวา อยากเปนอะไร อันดับ 1 ที่เด็กอยากเปนคือ อาชีพครู แซงหนาอาชีพคุณหมอตกไปอยูอันดับ 2 เปนปแรก อาชีพทหาร ตํารวจ ก็เปนอาชีพที่เด็กๆอยากเปนตามมาติดๆ.... สังคมวิถีชุมชมวัด ขอเรียนเชิญพี่นองทุกทานมารวมสวดภาวนา ขอพรพระรวมกันเปนพิเศษในโอกาสนี้ และอานพระคัมภีรดวยกัน ตามวันเวลาดังนี้... วันพุธที่ 18 ม.ค. เวลา 19.00 น. บานคุณพวงทอง กิจเจริญ ซ.4, วันพุธที่ 25 ม.ค. เวลา 19.00 น. บานคุณกันยา(ลุงหนา) ซ.19, วันพุธที่ 1 ก.พ. เวลา 19.00 น. บานคุณประพิณ ไซกวย ซ.25, วันพุธที่ 8 ก.พ. เวลา 19.00 น. บานคุณสุธิดา กิจทวี ซ.11, วันศุกรที่ 10 ก.พ. เวลา 19.00 น. บานม.นิวัติ กิจเจริญ ซ.39, วันพุธที่ 15 ก.พ. เวลา 19.00 น. บ านคุ ณพวงทอง กิ จ เจริ ญ ซ.4, วั นพุ ธที่ 22 ก.พ. เวลา 10.00 น. บ านคุ ณ สุ วิ ณี (ป าไร ) เจาฑาฑิ ต , บานคุณกันยา ซ.19 และทุกวันอังคาร เวลา 19.30 น. บานคุณสมาน กิจจํารูญ ซ.16 ทานที่สะดวกจุดไหน วัน-เวลาใด ขอเรียนเชิญตามความเหมาะสม... กอนจบอาทิตยนี้ หมูบานแหงการแสวงบุญ หมูบานของ บุญราศี รวมกันเสริมสรางสิ่งที่ดีใหลูกหลานเรานี้ ปลอดสิ่งเสพติดและปลอดจากการพนัน….

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 (อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you