Page 6

สังคม...ชาวเรา

โดย...โรมัน

อาทิตย์สดใสในสังคมชาวเราวิถีชุมชนคริสตชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน นครปฐม… เปโตรสารฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562/2019 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาล ปัสกา... สังคมเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องที่ต้องจากรึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย ดังไกลไปทั่วโลกในรอบ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา การ”พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562” ขณะที่ พ ระนามอย่ า ง เป็นทางการของในหลวงรั ช กาลที่ 10 หลั งผ่ านพ้น พิธีที่มีค วามส าคัญยิ่ง คือ “พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิ น ทราธิ เ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ต ร พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ”... พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะ สื บ สาน รั ก ษา และต่ อ ยอด และครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง อาณาราษฎร ตลอดไป”.... จะมีสั กกี่ค รั้ งในชีวิตที่ จ ะได้ เห็ น พระราชพิธี ที่ส าคั ญแบบนี้ นี่ คือพระราชพิธีที่ยิ่ งใหญ่ ไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้เทียบได้ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”... สังคมชาวเราทั่วไปยังคงมีงานและกิจกรรม ที่ทางวัดจะต้องเตรียมการอีกหลายงานด้วยกัน คณะกรรมการสภาภิบาลประชุมกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อน มีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อเจ้าวัดนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุม คุณสมบัติ วณิชยาพันธ์ ผู้อานวยการพร้อมด้วยสภาภิบาลวัดเข้าประชุมพร้องเพรียง ขอบคุณอาหารเที่ยงหลังการประชุมจาก ท่านอธิก าร ซิสเตอร์ ศ รี กัลยา เดื่ อ มคั้น ... สั ง คมกระปุกออมโอกาสมหาพรต การออมในเทศกาล มหาพรตสิ้นสุดแล้ว ขอพี่น้องสังคมชาวเราช่วยนากระปุกออมส่งคืนทางวัดด้วย เพื่อจะได้รวบรวมและ ดาเนินการต่อไปตามจิตตารมณ์ของมหาพรตต่อไป ขอขอบคุณพี่น้องทุกบ้านที่จะร่วมด้วยช่วยกัน ขอพระ อานวยพร... สังคมงานฉลองยิ่งใหญ่ที่จะเป็นความภูมิใจของสังคมชาวเราชุมชนแห่งความเชื่อในปีหน้า งานฉลอง 180 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญ เปโตร ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสังคมชาวเราได้รับทราบ ล่วงหน้า แน่นอนจะมีกิจกรรมการฉลองแจ้งให้ทราบเป็นลาดับต่อไป... สังคมเชิญร่วมมิสซาขอบพระคุณ และขอพรพระ สาหรับพี่น้องที่แต่งงานในเดือนพฤษภาคม กานหดวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 มิสซาสายเวลา 09.30 น. ติดตามรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าวัด ลงชื่อที่แฟ้มหน้าวัดหรือแจ้งที่สานักงานวัด ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลวัดเช่นเคย... สังคมชาวคณะคูร์ซิลโล กาลังมีกิจกรรมอบรมชาวคณะอยู่ ขณะนี้ (9 -12 พ.ค. 62) หญิงรุ่นที่ 168 และชายรุ่นที่ 169 สิ้นสุดการอบรมในวันนี้ ชาวคณะอย่าลืมให้

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

Advertisement