Page 5

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปวงคาทอลิกไทย ใต้ร่มบริบาล ด้วยพระบรมเดชานุภาพ จงรักภักดี ทวีเทิดเทิน ขอถวายพระพรชัยมงคล ธรรมจริยวัตร ขัตติยราชา

อนันต์อเนก ปิติสุขศานต์ กู่ก้องร้องขาน ขอทรงพระเจริญ ประชาอิ่มอาบ ซาบซึ้งสรรเสริญ ทรงพระราชดาเนิน ดุจดังพระราชบิดา บารมีกุศล เปี่ยมล้นทั่วหล้า ทวยราษฎร์พึ่งพา ผาสุกทั่วกัน.

ก่อนมิสซาจะเริ่ม พิธีกรจะกล่าวเกริ่นนา ด้วยถ้อยคาต่อไปนี้ครับ พี่น้องที่รัก จากประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพระคัมภีร์เราพบว่า พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วย ความรัก และทรงเอาพระทัยใส่ประชากรของพระองค์เสมอ ดังที่พระองค์ประทานกษัตริย์ที่ดีแก่ ประชากรของพระองค์ อีกทั้งประทานพระพรและพระปรีชาญาณแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลาย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก ที่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศ รีสินทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้ า อยู่ หัว ได้เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติเป็ น พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ คริสตชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอร่วมใจ น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า ได้โปรดอภิบาล รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ตลอดไป ความปิ ติ ยิ น ดี ข องเรายั ง มี เ พิ่ ม พู น และต้ อ งถื อ ว่ า ปี นี้ เป็ น ปี ม หามงคล เป็ น ปี แห่ ง การ เฉลิมฉลอง เพราะในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม นี้ เราจะมีมิสซาเปิดการเฉลิมฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซั งสยาม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรี ย นยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมี ผู้แทนของสมเด็ จ พระสันตะปาปาฟรัง ซิส มาเป็นประธานมิส ซา ซี่งทางวัดได้ประชาสัมพั นธ์ให้พี่ น้องได้ทราบแล้ว แต่ที่พ่อขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็คือ ในวันเดียวกัน คือวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เมื่อเสร็จจาก งานดังกล่าวแล้ว เวลา 15.30 น. พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี ผู้แทนพระสันตะปาปา จะมาที่ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เพื่อมาเยี่ยมเคารพท่านบุญราศีฯ และพบปะพูดคุยกับบรรดา พระสังฆราชไทยทั้ง 11 สังฆมณฑล พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์-นักบวช จึงขอเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วม ต้อนรับท่านอย่างพร้อมเพรียง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่ ขอเชิญนะครับ ขอพระเจ้าประทานพรแด่พี่น้องทุกท่านเสมอ พ่อแอ๊ด โรมัน

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

Advertisement