Page 4

เรื่องเล่าสารพันเรือ่ ง สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน เรารู้จัก แกะของเรา และเราเอา ใจใส่เสมอ ทุกข์ร้ายใด ได้พบเจอ เราจะอยู่ ดูแลเคียง เราคุ้นเคย เอ่ยเรียกเขา แกะของเรา รู้ฟงั เสียง ทุ่งหญ้างาม งามพอเพียง เลี้ยงดูแกะ สุขสมบูรณ์ เทศกาลปัสกามาถึงสัปดาห์ที่สแี่ ล้วครับ และสัปดาห์ที่สี่นี้ พระศาสนจักรกาหนดให้เราฉลองวัน “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ซึ่งผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เราฉลอง และกล่าวถึง ก็มิใช่ใครอื่น ก็คือพระเยซูเจ้า นั่นเองครับ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (ยน 10;11) ช่ า งประจวบเหมาะ และถื อ เป็ น วาระที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมยิ่ ง ที่ วั น อาทิ ต ย์ นี้ พระศาสนจักรคาทอลิกไทยกาหนดให้วัดคาทอลิกแต่ละแห่ง จั ดถวายมิสซาฉลองผู้เลี้ยงแกะที่ดี พร้อม ๆ ไปกั บ ถวายมิ ส ซานี้ เ พื่ อ ขอบพระคุ ณ พระเจ้ า วโรกาสฉลองราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งพี่น้องคงได้ติดตามรับชมพระราชพิธีดังกล่าวด้วย ความปลื้มปิติ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่เรามีโบราณราชประเพณีที่แสนงดงามและร่ารวยด้วย ความหมายและคติธรรมต่าง ๆ อันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ผ่านทางสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรไทย ทุกศาสนา ทุกฐานะ และทุกอาชีพ วัดนักบุญเปโตรของเรา ทุกมิส ซาของวันอาทิตย์นี้ เราจะรวมใจกันวอนขอพระพรจาก พระเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเป็นพิเศษ ดังปรากฏในบทภาวนาเพื่อมวลชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคี ดุจเดียวกับที่เราได้เห็นภาพ งดงามของพสกนิกรชาวไทยที่ได้มาร่วมในพระราชพิธีฯ ในช่วงวันที่ 3-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

Advertisement