Page 1

เราทุกคนเป็นประชากรของพระองค์ พระธรรมล้าลึกพระคริสตเจ้า : พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของนานาชาติ และเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ท่าทีคริสตชน : เราเป็นประชากรของพระองค์ การดาเนินชีวิต : เชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดาเนินชีวิตเป็นประชากรที่ดี และเดินในหนทางแห่งแสงสว่างของพระองค์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘เราคือผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเรา ก็รู้จักเรา’” (ยน 10:14) พระวาจาประจาอาทิตย์นี้ บทอ่านที่ 1 : กจ 13 : 13 - 14, 43 - 52 บทอ่านที่ 2 : วว 7 : 9, 14ข - 17 พระวรสาร : ยน 10 : 27 – 30

ฉบับที่ 500 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.2019 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา


เจ้าวัดปราศรัย สวัสดีครับ วันอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของเทศกาลปัสกา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า วันอาทิตย์พระเยซูเจ้านาย ชุมพาบาลผู้ใจดี เป็นการฉลองพระเยซูเจ้าอีกรูปแบบที่พระองค์ทรงเป็นดั่งนายชุมพาบาลที่คอยดูแล เอาใจใส่ฝูงแกะ เคยเห็นรูปภาพพระเยซูเจ้าเดินนาหน้าฝูงแกะ บางครั้งก็เดินแบกแกะไว้บนบ่า เพื่อให้ ความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดูแลห่วงใยแกะทุกตัวที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราร่วมใจราลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์และการที่พระองค์ยังคง ประทับอยู่กับลูกศิษย์ของพระองค์ แต่ในวันนี้เป็นการมองเห็นและให้ความเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าที่ทรง กลับคืนพระชนมชีพ บัดนี้ได้ทรงเดินนาหน้านาพาพวกเราทุกคนก็ยังทุ่งหญ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ บางครั้งก็เดินอยู่ด้านหลังเพื่อคอยเฝ้ามองสอดส่องดูแล ปกป้อ งภัย ต่างๆที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้ ตัว ทรงปกป้องต่อสู้แทนเรา บางครั้งที่เราหลงทาง พระองค์ก็ออกเดินตามหาจนพบ บางครั้งบาดเจ็บ เดินต่อไม่ไหวหรือบางครั้งหมดแรงพระองค์ก็ช่วยพยุง และมีหลายครั้งได้แบกเราไว้บนบ่าของพระองค์ ไม่ว่าเราจะเป็นแกะอยู่ตรงไหน พระองค์ทรงเป็นชุมพาบาลผู้ใจดีของเราทุกคนเสมอ สัปดาห์นี้ บรรดาเด็กๆ ก็จะเปิดเรียนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ปิดเทอมเพิ่งจะมีขึ้นไม่นาน มานี้ เ อง บั ด นี้ ถึ ง เวลาเปิ ด เทอมใหม่ แ ล้ ว เด็ ก ๆลู ก หลานของพี่ น้ อ งคงจะมี ที่ เ รี ย นกั น ทุ ก คนแล้ ว การศึกษาเป็นเรื่องสาคัญในชีวิต เด็กๆทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับความรู้ ทางวัดและโรงเรียน นักบุญเปโตรได้พยายามจัดและเปิดโอกาสให้เด็กๆในชุมชนของเราได้รับโอกาสในการเรียนที่โรงเรียน นักบุญ เปโตร สาหรับครอบครัวที่ อยู่ในสถานะที่มีความยากลาบาก ทางวัดได้สนับสนุนค่าใช้จ่า ย ในหลายๆ ส่วนให้กับเด็กเหล่า นั้น โดยที่ทางผู้ปกครองของเด็กๆยั ง จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มากน้อยตามกาลังความสามารถ ช่วงนี้สาหรับบางชั้นเรียนก็ยังพอมีที่ว่าง แต่บางชั้นเรียนก็มี จานวน นักเรีย นเต็ ม แล้ ว ไม่ส ามารถรั บเพิ่ มได้อี ก ทราบดี ว่า พี่ น้ องหลายท่ า นมีค วามยากล าบากในการ ประกอบอาชีพ การทามาหากิน ขอให้ทราบว่าเด็กๆลูกหลาน พวกเขาควรจะได้รับ โอกาสทางการ ศึกษาเสมอ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อการเติบโตเป็นคนดีต่อไป


พี่น้องคงจะได้ทราบถึงงานที่จะจัดขึ้ นในวันเสาร์หน้า วันที่ 18 พฤษภาคม ในวันนั้น จะเป็นวันเปิดการฉลอง 350 ปีการก่อตั้งมิสซังสยาม มิสซาจัดขึ้นที่หอประชุม อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอล ที่ 2 โดย พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟีโลนี ซึ่งเป็นสมณมนตรี ของกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนจะมาเป็นประธาน ในวันนั้นไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษ นอกจากการร่วมมิสซาและชมการแสดงละคร เป็นละครบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ มิสซังสยาม ทั้งมิสซาและละครจะจบลงในภาคเช้า เริ่มมิสซาเวลา 10.00 น. หลังจากจบมิสซา ก็จะต่อด้วยการแสดง และทานอาหารเที่ยง ที่ น่าสนใจก็คือการแสดงซึ่งทางคณะ ผู้จัดเตรียมได้ ทุ่มเทเพื่องานนี้อย่างมาก ถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้พวกเราได้เข้าใจ และรักมิสซังสยามมากขึ้น บนหอประชุมนักบุญยอห์นปอล มีที่นั่งรองรับพี่น้องได้จานวนมาก พี่น้องที่พอจัดเวลาว่างในวันเสาร์นี้ สามารถไปร่วมงานนี้ได้นะครับ ในส่วนของมิสซังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้รับสืบทอด การเป็นมิสซังสยาม ในอดีตได้มีการสะดุด หยุดไปช่วงเวลาหนึ่งในช่วงที่เกิดสงคราม แต่เมื่อสิ้นสงคราม เข้าสู่สมัยกรุงธนบุรี บรรดาคริสตชน ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ คราวนี้ไปตั้งหลักที่วัดซางตาครู้ส เป็นเวลาที่ห่างจากการเริ่ มมิสซังสยาม 100 ปีพอดี ได้มีการตั้งกลุ่มคริสตชนบริเวณวัดซางตาครู้ส ปีนี้จะฉลองครบ 250 ปี จะเห็นว่า เมื่อเราคิดถึงความเป็นมาของมิสซังสยามในอดีต ที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จะมีเหตุการณ์สาคัญ เกิด ขึ้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเป็น โอกาสให้เราได้เรียนรู้และเห็นเรื่ องราวความเชื่อที่ถ่ายทอด ต่อเนื่องกันมา ยังมีชุมชนความเชื่อที่เกิดขึ้น ต่อเนื่อง รวมทั้งที่วัด นักบุญเปโตรของเราซึ่งกาลัง จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 180 ด้วย ในโอกาสปัสกาได้มีการโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก ให้กับบรรดาเด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ได้รับ ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ศีลมหาสนิทเป็นศีลฯที่เรารับได้บ่อยที่สุด รับได้ทุกวัน นั่นก็เพราะเป็นพระเยซูเจ้า ที่อยากอยู่ใกล้ชิดกับทุกคน และศีลฯที่ควบคู่กันก็คือศีลอภัยบาป ซึ่งเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะได้ ให้ความรัก โดยการให้อภัยกับผู้ที่สานึกผิด ขอพี่น้องได้ช่วยกันดูแลส่งเสริมให้เด็กๆ ลูกหลาน ของเราได้เห็นความสาคัญของศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป ทาให้การรับศีลฯนี้เป็นเรื่องที่พวกเขา ได้ปฏิบัติเป็นประจาในชีวิต

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน


เรื่องเล่าสารพันเรือ่ ง สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน เรารู้จัก แกะของเรา และเราเอา ใจใส่เสมอ ทุกข์ร้ายใด ได้พบเจอ เราจะอยู่ ดูแลเคียง เราคุ้นเคย เอ่ยเรียกเขา แกะของเรา รู้ฟงั เสียง ทุ่งหญ้างาม งามพอเพียง เลี้ยงดูแกะ สุขสมบูรณ์ เทศกาลปัสกามาถึงสัปดาห์ที่สแี่ ล้วครับ และสัปดาห์ที่สี่นี้ พระศาสนจักรกาหนดให้เราฉลองวัน “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ซึ่งผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เราฉลอง และกล่าวถึง ก็มิใช่ใครอื่น ก็คือพระเยซูเจ้า นั่นเองครับ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (ยน 10;11) ช่ า งประจวบเหมาะ และถื อ เป็ น วาระที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมยิ่ ง ที่ วั น อาทิ ต ย์ นี้ พระศาสนจักรคาทอลิกไทยกาหนดให้วัดคาทอลิกแต่ละแห่ง จั ดถวายมิสซาฉลองผู้เลี้ยงแกะที่ดี พร้อม ๆ ไปกั บ ถวายมิ ส ซานี้ เ พื่ อ ขอบพระคุ ณ พระเจ้ า วโรกาสฉลองราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งพี่น้องคงได้ติดตามรับชมพระราชพิธีดังกล่าวด้วย ความปลื้มปิติ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่เรามีโบราณราชประเพณีที่แสนงดงามและร่ารวยด้วย ความหมายและคติธรรมต่าง ๆ อันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ผ่านทางสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรไทย ทุกศาสนา ทุกฐานะ และทุกอาชีพ วัดนักบุญเปโตรของเรา ทุกมิส ซาของวันอาทิตย์นี้ เราจะรวมใจกันวอนขอพระพรจาก พระเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเป็นพิเศษ ดังปรากฏในบทภาวนาเพื่อมวลชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคี ดุจเดียวกับที่เราได้เห็นภาพ งดงามของพสกนิกรชาวไทยที่ได้มาร่วมในพระราชพิธีฯ ในช่วงวันที่ 3-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปวงคาทอลิกไทย ใต้ร่มบริบาล ด้วยพระบรมเดชานุภาพ จงรักภักดี ทวีเทิดเทิน ขอถวายพระพรชัยมงคล ธรรมจริยวัตร ขัตติยราชา

อนันต์อเนก ปิติสุขศานต์ กู่ก้องร้องขาน ขอทรงพระเจริญ ประชาอิ่มอาบ ซาบซึ้งสรรเสริญ ทรงพระราชดาเนิน ดุจดังพระราชบิดา บารมีกุศล เปี่ยมล้นทั่วหล้า ทวยราษฎร์พึ่งพา ผาสุกทั่วกัน.

ก่อนมิสซาจะเริ่ม พิธีกรจะกล่าวเกริ่นนา ด้วยถ้อยคาต่อไปนี้ครับ พี่น้องที่รัก จากประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพระคัมภีร์เราพบว่า พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วย ความรัก และทรงเอาพระทัยใส่ประชากรของพระองค์เสมอ ดังที่พระองค์ประทานกษัตริย์ที่ดีแก่ ประชากรของพระองค์ อีกทั้งประทานพระพรและพระปรีชาญาณแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลาย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก ที่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศ รีสินทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้ า อยู่ หัว ได้เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติเป็ น พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ คริสตชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอร่วมใจ น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า ได้โปรดอภิบาล รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ตลอดไป ความปิ ติ ยิ น ดี ข องเรายั ง มี เ พิ่ ม พู น และต้ อ งถื อ ว่ า ปี นี้ เป็ น ปี ม หามงคล เป็ น ปี แห่ ง การ เฉลิมฉลอง เพราะในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม นี้ เราจะมีมิสซาเปิดการเฉลิมฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซั งสยาม ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรี ย นยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมี ผู้แทนของสมเด็ จ พระสันตะปาปาฟรัง ซิส มาเป็นประธานมิส ซา ซี่งทางวัดได้ประชาสัมพั นธ์ให้พี่ น้องได้ทราบแล้ว แต่ที่พ่อขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็คือ ในวันเดียวกัน คือวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เมื่อเสร็จจาก งานดังกล่าวแล้ว เวลา 15.30 น. พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี ผู้แทนพระสันตะปาปา จะมาที่ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เพื่อมาเยี่ยมเคารพท่านบุญราศีฯ และพบปะพูดคุยกับบรรดา พระสังฆราชไทยทั้ง 11 สังฆมณฑล พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์-นักบวช จึงขอเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วม ต้อนรับท่านอย่างพร้อมเพรียง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่ ขอเชิญนะครับ ขอพระเจ้าประทานพรแด่พี่น้องทุกท่านเสมอ พ่อแอ๊ด โรมัน


สังคม...ชาวเรา

โดย...โรมัน

อาทิตย์สดใสในสังคมชาวเราวิถีชุมชนคริสตชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน นครปฐม… เปโตรสารฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562/2019 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาล ปัสกา... สังคมเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องที่ต้องจากรึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย ดังไกลไปทั่วโลกในรอบ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา การ”พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562” ขณะที่ พ ระนามอย่ า ง เป็นทางการของในหลวงรั ช กาลที่ 10 หลั งผ่ านพ้น พิธีที่มีค วามส าคัญยิ่ง คือ “พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิ น ทราธิ เ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ต ร พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ”... พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะ สื บ สาน รั ก ษา และต่ อ ยอด และครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง อาณาราษฎร ตลอดไป”.... จะมีสั กกี่ค รั้ งในชีวิตที่ จ ะได้ เห็ น พระราชพิธี ที่ส าคั ญแบบนี้ นี่ คือพระราชพิธีที่ยิ่ งใหญ่ ไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้เทียบได้ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”... สังคมชาวเราทั่วไปยังคงมีงานและกิจกรรม ที่ทางวัดจะต้องเตรียมการอีกหลายงานด้วยกัน คณะกรรมการสภาภิบาลประชุมกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อน มีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อเจ้าวัดนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุม คุณสมบัติ วณิชยาพันธ์ ผู้อานวยการพร้อมด้วยสภาภิบาลวัดเข้าประชุมพร้องเพรียง ขอบคุณอาหารเที่ยงหลังการประชุมจาก ท่านอธิก าร ซิสเตอร์ ศ รี กัลยา เดื่ อ มคั้น ... สั ง คมกระปุกออมโอกาสมหาพรต การออมในเทศกาล มหาพรตสิ้นสุดแล้ว ขอพี่น้องสังคมชาวเราช่วยนากระปุกออมส่งคืนทางวัดด้วย เพื่อจะได้รวบรวมและ ดาเนินการต่อไปตามจิตตารมณ์ของมหาพรตต่อไป ขอขอบคุณพี่น้องทุกบ้านที่จะร่วมด้วยช่วยกัน ขอพระ อานวยพร... สังคมงานฉลองยิ่งใหญ่ที่จะเป็นความภูมิใจของสังคมชาวเราชุมชนแห่งความเชื่อในปีหน้า งานฉลอง 180 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญ เปโตร ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสังคมชาวเราได้รับทราบ ล่วงหน้า แน่นอนจะมีกิจกรรมการฉลองแจ้งให้ทราบเป็นลาดับต่อไป... สังคมเชิญร่วมมิสซาขอบพระคุณ และขอพรพระ สาหรับพี่น้องที่แต่งงานในเดือนพฤษภาคม กานหดวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 มิสซาสายเวลา 09.30 น. ติดตามรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าวัด ลงชื่อที่แฟ้มหน้าวัดหรือแจ้งที่สานักงานวัด ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลวัดเช่นเคย... สังคมชาวคณะคูร์ซิลโล กาลังมีกิจกรรมอบรมชาวคณะอยู่ ขณะนี้ (9 -12 พ.ค. 62) หญิงรุ่นที่ 168 และชายรุ่นที่ 169 สิ้นสุดการอบรมในวันนี้ ชาวคณะอย่าลืมให้


กาลังใจแก่ชาวคณะผู้เข้ารับการอบรม... ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะ ขอเชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะคูร์ซิลโล ชาวคณะยินดีต้อนรับทุกท่าน... สังคมคณะนักขับร้อง กาลัง ซ้อมเพื่อเตรียมงานอีกหลายงานและต้องการนักร้องชายจานวนมาก ท่านที่มีความประสงค์จะช่วยงาน ด้า นการขับร้ อง ขอเชิญ แจ้ งความประสงค์ไ ด้ ที่ คุณ ศิริ ยุทธ นัน ทนิตติ เพราะขณะนี้ ได้รับแจ้งว่ า นักขับร้องชายเหลืออยู่เพียง 3 คนเท่านั้น ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครด่วน ขอขอบคุณ... สังคมการศึกษา โรงเรียนนักบุญเปโตร ทางโรงเรียนกาหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ม.6 ท่านผู้ปกครองอย่าลืมส่งบุตร-หลานมาเรียน... ส่วนการรับนักเรียน เข้าใหม่ ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ป.1 และม.4 ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน จะเข้าเรียนในระดับชั้นดังกล่าวติดต่อได้ที่โรงเรียน... ส่วนในระดับชั้นอื่นๆ ขอให้รีบติดต่อกับทาง โรงเรียนเช่น เดียวกัน เพื่อทางโรงเรี ยนจะได้พิจ ารณาตามความเหมาะสม เพราะมีบาชั้นที่มีจานวน นั ก เรี ย นเต็ ม ตามความจุ แ ล้ ว .... สั ง คมเชิ ญ ร่ ว มพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ โอกาส เปิ ด ปี ฉ ลอง 350 ปี มิสซังสยาม กาหนดวัน เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารนักบุญ สมเด็จพระสัน ตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ประธานพิธี... งานนี้เป็น งานระดับชาติ วัดใน เขต 5 ของเรารับผิดชอบการจัดอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมพิธี หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสังคมชาวเรา เช่นเคย หลังเสร็จพิธีทางคณะพระคาร์ดินัล จะเดินทางมาที่วัดนักบุญเปโตรของเราและสักการสถาน ขอสังคมชาวเราเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสนี้ด้วย... สังคมการฉลอง 350 ปี มิสซังสยามในระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดในเดือนมิถุนายน (เสาร์ 15 มิ.ย. 62) ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ซึ่งทางวัด ของเราจะจั ด รถน าสั ต บุ รุ ษ ไปร่ ว มกิ จ กรรมด้ว ย (รถตู้ ป ระมาณ 5 คั น ) ค่ า รถเด็ก 100 ผู้ ใ หญ่ 200 รายละเอียดจะนามาแจ้งให้ทราบต่อไป และในวันดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมแสวงบุญคริสตชนเขต 5 ด้วย ... สังคมวันแห่ศีลเขต 5 ทางเขต 5 จะจัดกิจกรรมร่วมกัน วันแห่ศีลเขต 5 โดยกาหนดจัดในวันฉลองวัด พระเยซูเจ้าฯ กาหนดวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมที่ทางวัดในเขต 5 จะจัดร่วมกันเช่นที่ เคยจัด ขอเชิญสังคมชาวเราร่วมกิจกรรมการแห่ศีลของเขต 5 พร้อมเพรียงกัน... และขอคาภาวนาสาหรับ ผู้จากสังคมชาวเราไป มารีอามักดาเลนา ทวี กฤษณา และอันนา อัมพร เลิศพรกุล ขอพระเจ้าโปรดรับ วิญญาณของท่านร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ด้วยเทอญ... ก่อนจบอาทิตย์นี้ หมู่บ้านแห่ง การแสวงบุญ หมู่บ้านของบุญราศี ร่วมกันเสริมสร้างสิ่ งที่ดี ให้ลูกหลานเรานี้ปลอดสิ่งเสพติดและ ปลอดจากการพนัน….


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

มิสซาประจาสัปดาห์

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์-นักบวชชายหญิงที่ล่วงลับในสุสานวัดของเรา อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ เปาโล ศักดิ์ กิจเจริญ อุทิศแด่ เปโตร กาธร กิจสงวน อุทิศแด่ กาสปาร์ สารวย สุภาพันธุ์ อุทิศแด่ เทโอฟิล ทองเทพ ทองมังกร อุทิศแด่ เทเรซา ประภาพรรณ จิวประสาท อุทิศแด่ ยอแซฟ สมพงษ์ - เทเรซา ทองคา กิจประยูร อุทิศแด่ เปโตร ปาตี กิจเจริญ - มาการีตา ยี่สุ่น กฤษณา อุทิศแด่ กฤษณ์ ภิญโญรัตนอังกูร - มารีอา ไซเง็ก แซ่เตียว อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ อากาทา สุวนิตย์ กิจประยูร - เทเรซา พรรณิกา ปิ่นรัตน์ อุทิศแด่ เปโตร ตังปึ้ง - เวโรนิกา ละมูล กิจประเสริฐ และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกท่าน อุทิศแด่ เปโตรนิลลา เอื้ออารีย์ วีระสมวงศ์ - เซเรลีนา เง็กล้วน กิจเจริญ และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ ยวงดามาสเซโน ประสาน - เรนาตา เรไร ไทยแก้วรอด - ลูซีอา คนึงนิตย์ อนุสรณ์ณัฐพงศ์ อุทิศแด่ พี่น้องผู้ล่วงลับทุกท่านและวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ ซีมอน สมคิด คนรู้ อุทิศแด่ ยุทธนา อนุยุธพงษ์ อุทิศแด่ เปาโล ไพจิตร กิจบารุง อุทิศแด่ เยนอเวฟา มณี โคสุทัศน์ อุทิศแด่ อัลแบร์ตุส สุเนตร กิจเจริญ อุทิศแด่ แบร์นาโด บุญเลิศ กิจฉลอง อุทิศแด่ อเล็กซานเดอร์ ประกิจ กิจบุญชู อุทิศแด่ มาร์โก วิจิตร - มารีอา บุญสม กิจฉลอง อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เอากุสติโน ประยงค์ - เทเรซา กิมยิด กิจเจริญ อุทิศแด่ ยอแซฟ นักฮ้อ - ยออันนา สมจิต สุริยพงศ์ประไพ อุทิศแด่ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริญ - เซซีลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ เปาโล ชิด - มารีอา ทองใบ - กาลิสตุส สมหวัง กิจบารุง - ยอแซฟ เกรียงไกร เรืองมณี อุทิศแด่ อัลฟองโซ วิชัย - อันนา เง็กฮวน - บลาซีลีโอ ธงชัย - อันตน กุศล อารีจิตรานุสรณ์ - ฟีโลมีนา แม้น แซ่จัน

ตู้ทาน บุศยา ครอบครัว ลาดวน บุตร ครอบครัว ลูก ไพรัช พฤกษา เบญจวรรณ วิฑูรย์ วิลาวัลย์ อัจฉรา ขนิดธา อภิญญา ตู้ทาน สมนึก -------------------ภรรยา-บุตร -------------------ครอบครัว ครอบครัว ลูก ครอบครัว ครอบครัว ธารทิพย์ บุตร-หลาน สุรพงษ์ นันทวัน ชัญญาวัจน์

11.00 น.

สุขสาราญแด่ พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร ทุกท่าน

วัดนักบุญเปโตร

19.00 น.

โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญแด่ พิกุล คูฌะโชค สุขสาราญแด่ ตระกูลจันทร์ธารงค์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว แสงสิริสวัสดิ์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว มยุรี เกื้อสกุล สุขสาราญแด่ ครอบครัว สิริพาณิชพงศ์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว สมคิด กิจสวัสดิ์ สุขสาราญแด่ ซีมอน สัญชัย ตั้งธรรมากร สุขสาราญแด่ มารีอา สะอาด แก้วทรัพย์สะอาด สุขสาราญแด่ ครอบครัว ไทยสนธิ - ครอบครัว อ่าศรีสุข สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ สุธี ธีรวิจารณญาณกุล สุขสาราญแด่ ครอบครัว จาปาถิ่น และญาติพี่น้องทุกคน สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุเมธ - อภิญญา เลาหบุตร และลูกหลาน สุขสาราญแด่ ครอบครัว เพ็ชร์คล้าย - ครอบครัว เทียมศรี - อุดม จันทร สุขสาราญแด่ โฟสตินา ณัฐธารินี - มาร์โก วรนันท์ พุฒตาลศรี - อักแนส ปรีดาวรรณ จิวจินดา

มารีโอ พิกุล รัตนา ญาติ มยุรี ครอบครัว สมคิด นิพนธ์ บุญมา อาภรณ์-สุนิสา สุธี ดารง ลูก-หลาน ศุภจี --------------------

06.30 น.

09.30 น.


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

ระลึกถึง แม่พระฟาติมา

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ เปโตร จินหงวน แซ่เจ็ง อุทิศแด่ มารีอา บังอร ฟองฤทธิ์ อุทิศแด่ เซซีลีอา สุนีย์ ตู้สาราญ อุทิศแด่ เซซีลีอา เกษร กิจฉลอง อุทิศแด่ มาร์การีตา จาเพิน กิจเจริญ อุทิศแด่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ ยอแซฟ นิล - เรมุนโด บุญใจ - ยอแซฟ มีชัย รักสี อุทิศแด่ มาร์โก เซ่งฮวด แซ่เตียว - โรซา กิมไล้ แซ่โง้ว - ยกผู่ - ทองพันธ์ แซ่ด่าน อุทิศแด่ เปโตรนิลลา เอื้ออารีย์ วีระสมวงศ์ - เซเรลีนา เง็กล้วน - ยวง ดารง กิจเจริญ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ ยวง ไซไล้ กฤษณา อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ยอแซฟ เองเกา แซ่ตั้ง อุทิศแด่ เปโตร ศุภชัย กิจเจริญ อุทิศแด่ ยอแซฟ เทียน - โรซา ไน่ บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เปโตร ถนอม - มารีอา รัตนา แสงสิริสวัสดิ์ อุทิศแด่ ลูซีอา ลายอง กิจเจริญ - อังเยลา บังอร กิจบารุง อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริญ - เซซีลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว อุทิศแด่ เปโตรนิลลา เอื้ออารีย์ วีระสมวงศ์ - เซเรลีนา เง็กล้วน กิจเจริญ และวิญญาณในไฟชาระ

ตู้ทาน ฉลาด เบญจวรรณ จรรยา -------------------ครอบครัว ลูก-หลาน กรรณิการ์ ครอบครัว บุญไว สุรพงษ์ จิโรจน์ -------------------บุษรัย เยาวลักษณ์ บุศยา -------------------ครอบครัว ครอบครัว ญาติ โสน วิฑูรย์ -------------------ขนิดธา

ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

สุขสาราญแด่ พิกุล คูฌะโชค สุขสาราญแด่ ครอบครัว มารีโอ สุขสาราญแด่ ญาติพี่น้องทุกๆคน สุขสาราญแด่ ครอบครัว พันธ์วิไล สุขสาราญแด่ ตระกูลจันทร์ธารงค์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว แสงสิริสวัสดิ์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว สิริพาณิชพงศ์ สุขสาราญแด่ อันนา รวงผึ้ง ตั้งผลไกลวัลย์ศักดิ์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว ไทยสนธิ - ครอบครัว อ่าศรีสุข สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ สุธี ธีรวิจารณญาณกุล - เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล สุขสาราญแด่ คุณพ่อจาเนียร - คุณพ่อวิจิตร - คุณพ่อเดชา - เทเรซา หนึ่งฤทัย - มารีอา หทัยกาญจน์ กิจเจริญ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ มารีอา นุช ยาดี อุทิศแด่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ เรมุนโด สมชัย กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ กาทารีนา วันดี บุญศรัทธา อุทิศแด่ เปโตร ชุนเล้ง - มารีอา ทองหยิบ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ ยอแซฟ นักฮ้อ - ยออันนา สมจิต สุริยพงศ์ประไพ อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ เปโตรนิลลา เอื้ออารีย์ วีระสมวงศ์ - เซเรลีนา เง็กล้วน - ยวง ดารง กิจเจริญ อุทิศแด่ เอากุสติน กิมอี่ แซ่เอี้ยว - มารีอา ต้าเอง แซ่อึ้ง และบรรพบุรุษ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

พิกุล มารีโอ สมเดช -------------------รัตนา ญาติ ครอบครัว -------------------อาภรณ์-สุนิสา สุธี หทัยกาญจน์ ตู้ทาน ปุณยาพร ศิริจันทร์ บุศยา ครอบครัว บุตร-หลาน เกษณี ครอบครัว นิศา วิฑูรย์ จิโรจน์ สุรพงษ์


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

ระลึกถึง นักบุญยวง บัปติสต์ เดอลาซาล

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ มารีอา งา กิจเต่ง อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ยอแซฟ ชนะ กิจเจา อุทิศแด่ ปุลเกรีอา กิมส่วน กิจเจา อุทิศแด่ นวลจันทร์ จันทร์ประสิทธิ์ อุทิศแด่ ยวง วิมล - กาทารีนา สมหมื่น กิจสมัย อุทิศแด่ เปโตร ทองคา - มารีอา สมจันทร์ กิจบุญชู อุทิศแด่ ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ มารีอามักดาเลนา น้อยนารี - เซกุนดิโน สดุดี ตู้สาราญ อุทิศแด่ อันตน สมศักดิ์ ศรีประมงค์ - ยวงบัปติสตา ผ่อน เหยื่อแสวง อุทิศแด่ โยเซฟ ประชุม- ปุลเกรีอา สิรินทร์- มารีอา วิมลมาศ- โยเซฟ สนิท - เซซีลีอา อาพัน - ฟิลิป ปราโมท ปิติสันต์ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ สมริส แสงสรี อุทิศแด่ เปโตร ศุภชัย กิจเจริญ อุทิศแด่ เซซีลีอา สุนีย์ ตู้สาราญ อุทิศแด่ เยโนเวฟา หนูใหญ่ กิจเจริญ อุทิศแด่ คริสตีอานุส กฤษณะ ธาดาธนากร อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เปโตร สังเวียน - เทเรซา ทัศรินทร์ โพธิป์ ระสาท อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริญ - เซซีลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว อุทิศแด่ บอนีฟาส บุญหยู - อันนา สวัสดิ์ - ยออากิม ภากร - เทเรซา สมบุญ กิจเจริญ อุทิศแด่ เปาโล ยู่ง้วน - มารีอามักดาเลนา ซุ่ยลั้ง - เปโตร ไพบูลย์ - มารีอา สุภาภรณ์ และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

ตู้ทาน -------------------บุศยา ลูก ศรชัย-ธานินทร์ --------------------------------------สาราญ-โสน ธนูชัย เฉลิม บังอร --------------------------------------แดง-ทองคา ครอบครัว ศิษย์เก่าเปโตรรุ่น 17 พิชยา -------------------ครอบครัว -------------------วิฑูรย์ ศิริจันทร์ สมนึก ศักดิ์ชัย

--------------------------------

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ พินิจ ศรีประมงค์ อุทิศแด่ ประพาส รักอารมณ์ อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ฟรังซิสโก วิชัย มังกรงาม อุทิศแด่ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์ อุทิศแด่ โซฟีอา กิมเซ้ง - เฟริ กิมอี่ กิจจิว อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ มันซูเอตุส สมพงษ์ วงศ์เล็ก และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ บอนีฟาส บุญหยู - อันนา สวัสดิ์ - ยออากิม ภากร - เทเรซา สมบุญ กิจเจริญ อุทิศแด่ เปโตร อาพูน - ยออันนา มณี - เซซีลีอา ซิ้นเจา - มารีอา อาไพ กิจเจริญ - โรซา แก้ว ยิ้มถนอม โมทนาคุณนักบุญอันตน สุขสาราญแด่ พิกุล คูฌะโชค สุขสาราญแด่ ตระกูลจันทร์ธารงค์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว สิริพาณิชพงศ์ สุขสาราญแด่ ครอบครัว สมคิด กิจสวัสดิ์ สุขสาราญแด่ เปโตร สมัคร อุดมวิริยะกุล สุขสาราญแด่ ครอบครัว ธารทิพย์ กิจเจริญ สุขสาราญแด่ ครอบครัว ไทยสนธิ - ครอบครัว อ่าศรีสุข สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ สุธี ธีรวิจารณญาณกุล สุขสาราญแด่ ครอบครัว เพ็ชร์คล้าย - ครอบครัว เทียมศรี - อุดม จันทร สุขสาราญแด่ โฟสตินา ณัฐธารินี - มาร์โก วรนันท์ พุฒตาลศรี - อักแนส ปรีดาวรรณ จิวจินดา

ตู้ทาน --------------------------------------บุศยา ครอบครัว เสริมพร วรินทร ครอบครัว วิฑูรย์ บุญส่ง สมนึก สมหมาย -------------------พิกุล รัตนา ครอบครัว สมคิด เตือนใจ ธารทิพย์ อาภรณ์-สุนิสา สุธี ศุภจี --------------------


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

06.15 น.

19.00 น.

--------------------------------

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ กิมเน้ย นกใหญ่ อุทิศแด่ ซีริล บู๋ใช้ กิจเจริญ อุทิศแด่ อันนา สาเนียง กิจประชุม อุทิศแด่ อันนา พิกุลทอง กิจประยูร อุทิศแด่ มอนิกา นงเยาว์ น้าสมบูรณ์ อุทิศแด่ เปาโล สุชาย - มารีอา แย้ม กิจเจา อุทิศแด่ ดวงพร ชูเที่ยงตรง และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ - แอนเจลา แอนเจลา แอดดิสัน อุทิศแด่ อัลฟองโซ วิชัย - อันนา เง็กฮวน - บลาซีลีโอ ธงชัย - อันตน กุศล อารีจิตรานุสรณ์ - ฟีโลมีนา แม้น แซ่จัน อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ สมริส แสงสรี อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ยอแซฟ วิสุทธิ์ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ผู้ล่วงลับทุกท่านในสุสาน อุทิศแด่ กอลุมบา บุญนาค กิจสงวน อุทิศแด่ เปาโล โอภาส - ซาบีนา ทรงศรี ผิวเกลีย้ ง อุทิศแด่ เปโตร เล่งฮ้วน - ฟรังซิสกา จุกสุ้น กิจฉลอง อุทิศแด่ เปโตร รุ่งโรจน์ - มีคาแอล สาธร บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ วิกตอรีอา สมจิตร กิจเจริญ - ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ โยเซฟ ประชุม- ปุลเกรีอา สิรินทร์- มารีอา วิมลมาศ- โยเซฟ สนิท - เซซีลีอา อาพัน - ฟิลิป ปราโมท ปิติสันต์

-------------------มะลิ --------------------------------------น้อง สมบูรณ์ ธัญทิพย์ นันทวัน ครอบครัว โรส ชัญญาวัจน์ -------------------แดง-ทองคา บุศยา ลูก-หลาน -------------------ปรียา -------------------ครอบครัว ครอบครัว วิฑูรย์ สมนึก --------------------

ระลึกถึง นักบุญยอห์น ที่ 1

อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ มารีอา มล สดับธรรม อุทิศแด่ ลูซีอา กิมเฮียง ภควณิช อุทิศแด่ ยอแซฟ วิสุทธิ์ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ ผู้ล่วงลับทุกท่านในสุสาน อุทิศแด่ เปโตร อานวย กิจประเสริฐ อุทิศแด่ มัทธิว พีรพล สุทธิธรรมพานิช อุทิศแด่ มาร์แชล บุญมา - สกอลัสติกา สาเนียง ถาวร อุทิศแด่ ยออากิม แวว กิจเจริญ - ยอแซฟ ฮะไถ่ กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ เปาโล พิสิฐ วิสิฐนนทชัย - มารีอา เซี่ยมเจ็ง แซ่ฮ้อ อุทิศแด่ วิกตอรีอา สมจิตร กิจเจริญ - ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชาระ อุทิศแด่ ยวง ป๋วย - แอนเยลา สาย ตราชูกุล - ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ - วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ โรมูลา เซรี กิจสวัสดิ์ อุทิศแด่ เปโตร ศุภชัย กิจเจริญ อุทิศแด่ ฟรังซิสโก วิชัย มังกรงาม อุทิศแด่ แบร์นาโด สมรัก กิจเจริญ อุทิศแด่ วิคตอร์ วัฒนพงศ์ กีรติกุลสุวัฒน์ อุทิศแด่ ยอแซฟ หงวน - เซซีลีอา ชั้น กิจเจริญ อุทิศแด่ ซาบีนา สาคร - เปโตร รุ่งเกล้า บุญอรุณรักษา อุทิศแด่ เปโตร บันทึก กิจบารุง และปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ วินเซนต์ วัฒนา - อากาทา ยวง - อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล อุทิศแด่ ปู่ย่าตายาย - ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ - วิญญาณในไฟชาระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ เปโตร อาพูน - ยออันนา มณี - เซซีลีอา ซิ้นเจา - มารีอา อาไพ กิจเจริญ - โรซา แก้ว ยิ้มถนอม

--------------------------------------สุมาลี ลูก-หลาน -------------------สุทธิชัย วริศนันท์ -------------------โสน วิฑูรย์ สมนึก -------------------ศิริจันทร์ บุศยา ครอบครัว ครอบครัว กาญจนา แก้วใจ ครอบครัว ครอบครัว นันทวัน ฐณิกานต์ ปรียา สมหมาย


1) ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟฯ โดย พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี (สมณมนตรีแห่งกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน) 

2) ขอเชิญพี่น้องที่แต่งงานในเดือนพฤษภาคม ร่วมมิสซาขอบพระคุณและขอพรพระ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม มิสซาเวลา 9.30 น. พี่น้องสามารถติดตามรายชื่อ ได้ที่บอร์ดหน้าวัด ขอพี่น้องลงชื่อได้ที่แฟ้มหน้าวัดหรือแจ้งที่สานักงานวัด 

3) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม จะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับสมาชิกใหม่ มิสซาสายเวลา 09.30 น. พี่น้องที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้รับศีลนี้ โปรดแจ้งที่สานักงานวัด ก่อนวันพุธที่ 22 พฤษภาคมนี้ 

4) ขอเชิญคริสตังใหม่ปีนี้ รวมทั้งปีก่อนหน้า(ทุกรุ่น) ร่วมจาริกแสวงบุญโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ณ วัดซางตาครู้ส ออกเดินทางจากวัดนักบุญเปโตร เวลา 08.30 น. แจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมนี้ที่สานักงานวัด 

5) ประกาศแต่งงาน ฝ่ายชาย เปาโล พรสถิตย์ สุขเกษม

ฝ่ายหญิง นางสาวพรภินันท์ ดุษฎีกาญจน

บุตรของฟรังซิสโก อิทธิพล – อักแนส สุนีย์ สุขเกษม

บุตรีของนายชัยยศ – นางธัญรัศม์ ดุษฎีกาญจน

จะทาการสมรสในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน ฝ่ายชาย นายธีรพงศ์ เอี่ยมวงศ์ ฝ่ายหญิง ซูซานนา ณัฎฐพัชร์ บุญบางยาง บุตรของพล.ต.ต.ธนู – นางเพ็ญแข เอี่ยมวงศ์

บุตรีของนายไพฑูรย์ – เทเรซา เบญจรัตน์ บุญบางยาง

จะทาการสมรสในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน พี่น้องท่านใดทราบข้อขัดขวาง โปรดแจ้งพระสงฆ์เจ้าวัดทราบด้วย เจ้าภาพ : เปโตรสาร อุทิศแด่ มารีอา ทองหยิบ กิจสวัสดิ์ (ครบ 3 ปี) เจ้าภาพ : เกษณี อุทิศแด่ แบร์นาโด บุญเลิศ กิจฉลอง (ครบ 1 ปี) เจ้าภาพ : ครอบครัว อุทิศแด่ เปโตร จ.ส.อ.อานวย กิจประเสริฐ (ครบ 16 ปี) เจ้าภาพ : อัจฉรา กิจประเสริฐ อุทิศแด่ เทเรซา ประภาพรรณ จิวประสาท (ครบ 30 วัน) เจ้าภาพ : ลูก อุทิศแด่ โรซา ตังอี่ (ครบ 7 ปี)–เอากุสติโน สนาม (ครบ 9 ปี)–เทเรซา อยู่เย็น กิจเจริญ (ครบ 4 ปี) อุทิศแด่ ยูเลียนนา สินี กิจเจริญ (ครบ 16 ปี) – มีคาแอล เสงี่ยม เพชรชู (ครบ 12 ปี) เจ้าภาพ : ครอบครัว 

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

เปโตรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 (อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา)  

Advertisement