Page 3

Spis treści Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o teorię wartości kultury J. Holdena – Anna Świętochowska ................ 5 Problematyka badań ............................................................................................................................ 5 Cel badań i podstawowe założenia metodologiczne ......................................................................... 12 Prezentacja wyników ........................................................................................................................ 13 Literatura ........................................................................................................................................... 15 Raport z badań ilościowych – Daniel Mider ..................................................................................... 17 Nota metodologiczna ........................................................................................................................ 17 1.1. Metoda realizacji badania ....................................................................................................... 17 1.2. Konstrukcja próby i realizacja doboru próby ......................................................................... 19 1.3. Techniki analizy wykorzystane w badaniu............................................................................. 22 Wyniki badań .................................................................................................................................... 24 1. Analiza frekwencyjna istotności i realizacji wartości kultury ................................................... 24 2. Poziom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych ........................................ 42 3. Istotność poszczególnych wymiarów kultury w ocenie respondentów ..................................... 51 4. Istotność realizacji poszczególnych wartości kultury dla przestrzeni miejskiej ....................... 61 5. Analiza ocen realizacji wartości kultury przez respondentów .................................................. 72 6. Stosunek korelacyjny pomiędzy oceną realizacji wartości kultury a cechami socjodemograficznymi respondentów ........................................................................................... 84 7. Stosunek korelacyjny pomiędzy oceną realizacji wartości kultury a stopniem uczestnictwa w kulturze ...................................................................................................................................... 89 8. Zależność między wartościami kultury, a cechami socjodemograficznymi respondentów ...... 91 9. Cechy socjodemograficzne respondentów ................................................................................ 94 Wnioski ........................................................................................................................................... 100 Literatura ......................................................................................................................................... 108 Raport z badań jakościowych – Anna Świętochowska .................................................................. 109 Metodologia badań.......................................................................................................................... 109 Cel i zastosowanie metod badawczych ....................................................................................... 109 Analiza, wnioskowanie i prezentacja wyników .......................................................................... 113 Etyczne aspekty badań ................................................................................................................ 113 Analiza danych................................................................................................................................ 115 Uwagi wprowadzające ................................................................................................................ 115 Realizacja wartości instytucjonalnej ........................................................................................... 115 a

3

Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej. Raport końcowy  

„Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o teorię wartości kultury...

Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej. Raport końcowy  

„Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o teorię wartości kultury...

Advertisement