Page 1

METROPOLIA BYDGOSKA Mieszkańcy Metropolii Bydgoskiej! Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska powstało z potrzeby wykreowania elit z Bydgoszczy i terenów dawnego województwa bydgoskiego, które skutecznie przeciwstawiłyby się niekorzystnej dla nas koncepcji metropolii bydgosko-toruńskiej oraz próbom marginalizowaniu naszego miasta. Komitet założycielski stowarzyszenia zebrał się w październiku 2009 r. Skupiamy przedstawicieli wielu środowisk, m.in. biznesu, nauki, kultury, działaczy

STOWARZYSZENIE METROPOLIA BYDGOSKA

społecznych oraz młodzież akademicką. Podjęliśmy wiele znaczących inicjatyw. Zorganizowaliśmy szereg spotkań propagujących ideę Metropolii Bydgoskiej m.in. z rektorami bydgoskich uczelni, samorządowcami, kandydatami na urząd prezydenta Bydgoszczy, przedstawicielami środowisk naukowo-technicznych, akademickich. Występowaliśmy z pisemnymi wnioskami do premiera, ministerstw oraz instytucji centralnych m.in. w sprawie Portu Lotniczego, braku budowy drogi ekspresowej S-5, pomijania zachodniej części województwa w planach budowy Kolei Dużych Prędkości, czy prób likwidacji różnych instytucji lub urzędów. Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w działania, które będą służyć rozwojowi Bydgoszczy i jej naszego najbliższego otoczenia - Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Bydgoskiej

Ważne tematy: ♦ Wspólny rdzeń istnieje tylko w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu ♦ Słabe powiązania funkcjonalne między Bydgoszczą a Toruniem ♦ Podział funduszy z RPO 20072013 na dzień 31 stycznia 2014 ♦ Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne? ♦ System transportowy Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nowy rok szansą dla Bydgoszczy Na Nowy Rok trzeba spojrzeć pozytywnie, bo jesteśmy zawsze bardziej doświadczeni mijającym rokiem i gotowi do nowych wyzwań, które stawia przed nami los. Bezrobocie w Bydgoszczy, mimo dużego niedoinwestowania ze środków centralnych oraz funduszy unijnych, nie należy do jednych z najwyższych w Polsce, ale brak inwestycji w największe miasto regionu odbija się katastrofalnie na całym województwie. Rok 2014 będzie rokiem wyborów samorządowych i podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości Bydgoszczy. Z roku na rok bydgoszczanie mają coraz więcej wiary w samych siebie. Potwierdziły to ostatnio przeprowadzone badania „Gazety Wyborczej”, w której aż 46% bydgoszczan stwierdziło, że miasto ma na tyle duży potencjał, że może samodzielnie budować metropolię. Rok 2014 daje nam szansę na przywrócenia odpowiedniej rangi Bydgoszczy na mapie kraju.


Str. 2

Wspólny rdzeń tylko w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Polska Akademia Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju ReBrak wspólnego rdzenia - kolor filetowy

gionalnego wykonała ekspertyzę, która ostatecznie zaprzecza istnieniu wspólnego bydgosko-toruńskiego rdzenia, co usilnie próbują przeforsować toruńscy politycy. Jak zaznaczono w opracowaniu:‟rdzeniem jest każde miasto na prawach powiatu, graniczące z miastem-ośrodkiem wojewódzkim lub innym już zaliczonym miastem„. Przykładem miast graniczących ze sobą, posiadających wspólny rdzeń, są Gdańsk, Gdynia i Sopot, które tworzą Trójmiasto.

Wyniki prowadzonych badań wskazują, że na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występuje jeden zwarty obWspólny rdzeń kolor filetowy

szar funkcjonalny, w skład którego wchodzą zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń. - (pisownia oryginalna) Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gazeta Wyborcza Miejski Obszar Funkcjonalny . W analizie przyjęto definicję obszaru funkcjonalnego, jako spójnej pod względem przestrzennym strefy oddziaływania miasta, charakteryzującej się istnieniem wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowania procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk. z opracowania dr hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego

Przeciwwagą dla sztucznie budowanego bydgoskotoruńskiego tworu są dwa osobne obszary funkcjonalne Byd„Koncepcja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego nie odpowiada rzeczywistym więzom funkcjonalnym. Bydgoszcz czuje się odpowiedzialna za swoich sąsiadów i swój rozwój opiera o współdziałanie z nimi. Mamy zawarte 79 porozumień w obszarze funkcjonalnym z gminami ościennymi. Natomiast w sferze budowy metropolii bydgosko-toruńskiej realizujemy dwa projekty: komunikacyjny BiT City i Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Dlatego zastanawiam się i zadaję pytania zwolennikom tzw. duopolu: jakie korzyści może osiągnąć Bydgoszcz z partnerstwa z Toruniem? Czy naprawdę jako miasta się uzupełniamy?” (pisownia oryginalna) - Rafał Bruski

goszczy oraz Torunia. Bydgoski Obszar Funkcjonalny skupia wokół siebie gminy powiązane funkcjonalnie z Bydgoszczą poprzez codzienne dojazdy do pracy, szkoły, czy udział w wydarzeniach kulturalnych. Stanowi również naturalne miejsce osiedlania się mieszkańców Bydgoszczy oraz migracji mieszkańców tych gmin do miasta. Powoduje to skumulowanie się różnych problemów rozwojowych (np. komunikacyjnych), które potrzebują kompleksowego rozwiązania. Jedynie inwestowanie w cały obszar powiązany funkcjonalnie z Bydgoszczą może zapewnić harmonijny i zrównoważony rozwój, który przyczyni się nie tylko do rozwiązania problemów życia codziennego, ale przede wszystkim do dalszego rozwoju jego mieszkańców.


Str. 3

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne W Zielonej Księdze Obszarów Metropolitalnych czytamy -

Inwestycje realizowane

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami Za-

nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2014-2020.

łożeń Umowy Partnerstwa, proponuje wykorzystanie Zinte-

Głównymi odbiorcami programu będą miasta wojewódzkie i

growanych Inwestycji Terytorialnych w pierwszym rzędzie na

ich obszary funkcjonalne. Celem nowego narzędzia ma być

obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich

przede wszystkim wspieranie współpracy jednostek samorzą-

(uwzględniając pary miast Bydgoszcz i Toruń oraz Gorzów i

du terytorialnego oraz integracja miasta i całego jego obszaru

Zielona Góra). Jest to zgodne z zapisami Krajowej Strategii

funkcjonalnego poprzez realizację wspólnych projektów.

Rozwoju Regionalnego 2010-2020. […] W przypadku woje-

Dziedziny, w których można ubiegać się o dofinansowanie w

wództwa z dwoma miastami wojewódzkimi (Zielona Góra i

ramach ZIT-u, to rozwój transportu publicznego, rewitaliza-

Gorzów Wielkopolski; Bydgoszcz i Toruń) powoływane będą

cja zdegradowanych dzielnic, rozwój badań naukowych, po-

partnerstwa po jednym na parę stolic.

prawa jakości usług publicznych, wzmacnianie funkcji mię-

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem przeznaczonym na rzecz rozwoju obszarów miejskich i ich powiązań funkcjonalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) nadal jednak wskazuje w przypadku Bydgoszczy i Torunia na istnienie wspólnego zwartego

przez ZIT-y będą finansowane z

dzynarodowych miasta. Najważniejszym kryterium decydującym o realizacji projektów w formule ZIT jest ich zintegrowany charakter i komplementarność.

Opracowanie Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. Śleszyńskiego wykazało istnienie dwóch osobnych obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy oraz Torunia.

obszaru funkcjonalnego i zasadność odgórnego budowania jednego związku ZIT, mimo że opracowanie Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. Śleszyńskiego

Dofinansowanie na mieszkańca z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2012r. na dzień 31 stycznia 2014 roku

wykazało istnienie dwóch osobnych obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy oraz Torunia. Stowarzyszenie Metropolia

3 500 zł

Bydgoska sprzeciwia się odgórnemu narzucanie współpracy,

3 000 zł

która również nie wpisuje się w zasadę dobrowolnego powo-

2 500 zł

łania ZIT-u.

2 000 zł

Tylko Bydgoski Obszar Funkcjonalny daje szansę na naturalną drogę rozwoju Bydgoszczy z jej okolicznymi gminami.

1 500 zł 1 000 zł 500 zł 0 zł Bydgoszcz

Grudziądz

Toruń

Włocławek

Zamieszczony wyżej wykres obrazuje dane z Krajowego Systemu Informacyjnego SIMIK, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (aktualnie MIiR), przedstawia on podział funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na mieszkańca. Stan dofinansowania miast na prawach powiatu na 31.01.2014 r., wygląda następująco: M. Bydgoszcz – 1545 zł, M. Toruń – 3423 zł, M. Włocławek – 1394 zł, M. Grudziądz – 1622 zł. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/ Umowy_wg_Prog_Woj_Pow_Gmin_31_01_2014.xls


Str. 4

System transportowy Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Dlaczego Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska tak dużo uwagi poświęca budowie systemu transportu aglomeracyjnego? Wyniki badań zawartych w najnowszym Studium Transportowym Miasta Bydgoszczy pokazują, że około 67 tys. pojazdów indywidualnych codziennie wjeżdża do Bydgoszczy w ruchu absorbowanym z obszarów podmiejskich. To oznacza, że zbudowanie nawet najdoskonalszego systemu transportu miejskiego nie jest w stanie zapobiec powstawaniu korków w Bydgoszczy, jeżeli nie zbuduje się atrakcyjnego systemu transportu aglomeracyjnego lub przynajmniej nie stworzy się warunków i zachęt do pozostawienia pojazdów indywidualnych na obrzeżach miasta, na parkingach w węzłach integracyjnych.

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska postuluje budowę prawdziwego systemu zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej, który swym zasięgiem obejmie cały pierścień gmin funkcjonalnie połączonych z Bydgoszczą. Stworzenie nowoczesnej zintegrowanej oferty dla pasażerów dojeżdżających tylko z kierunku Torunia, co oferuje projekt BIT CITY, nie jest w stanie przyczynić się do poprawy warunków dojazdu do Bydgoszczy z pozostałych kierunków, czyli Inowrocławia, Łabiszyna, Żnina, Szubina, Kcyni, Nakła, Mroczy, Koronowa, Dobrcza, Pruszcza, Laskowic czy Unisławia. Według danych Izby Skarbowej z tych miejscowości dojeżdża do Bydgoszczy do pracy ponad 6 razy więcej osób, niż z Torunia.

Udział dojeżdżających do pracy do Bydgoszczy z Torunia wobec reszty gmin Toruń 14% Legenda: Połączenie autobusowe Połączenie kolejowe Budowa nowej linii kolejowej do Koronowa

dane na podstawie opracowania UM Bydgoszczy

pozostałe gminy 86%

Schemat systemu transportu podmiejskiego gmin Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pomijanie tych gmin w budowie zintegrowanego systemu transportowego powoduje, że bez dobrej oferty pozostać ma ponad 80% osób dojeżdżających do pracy do Bydgoszczy z zewnętrznych gmin. W takich warunkach wybierać będą oni generalnie pojazdy indywidualne. Oczywiście z tych gmin dojeżdżają również studenci, uczniowie, pacjenci, petenci, konsumenci, uczestnicy wydarzeń kulturalnych, sportowych. Dość powszechną jest opinia, że transport to krwiobieg aglomeracji. Władze naszego województwa skutecznie blokują budowę takiego systemu wokół Bydgoszczy. Systemy transportu zbiorowego dowożące ludzi z podmiejskich gmin budują w zasadzie wszystkie pozostałe największe miasta w Polsce za wyjątkiem Bydgoszczy.

Do zaparkowania pojazdów indywidualnych wjeżdżających codziennie do Bydgoszczy potrzeba około 70 hektarów powierzchni, czyli stu piłkarskich boisk!!!

100 piłkarskich boisk !!!

Kontakt z nami : e-mail: metropolia.bydgoska@gmail.com www.metropolia.bydgoszcz.pl

Biuletyn informacyjny  
Biuletyn informacyjny  
Advertisement