Page 66

pracującą społecznością”. Przeświadczenie, że świadomość obywatelska wśród romskich społeczności jest znikoma, a prowadzone rozgrywki polityczne niezdolne do aktywizacji romskiego elektoratu, nasiliło próby odgórnego sterowania polityką romską. Unia, która od początku lat 90. XX wieku realizowała swoje nowe ambicje polityczne, z entuzjazmem podjęła to wyzwanie.

Rozwój polityki Unii Europejskiej wobec mniejszości romskiej Historycznie UE okazywała raczej nikłe zainteresowanie problematyką społeczności romskiej. Było to związane z tym, że prawa mniejszości nie stanowiły części unijnego acquis communautaire (porządku prawnego). Pierwszym konkretnym ruchem było ogłoszenie przez Radę Europejską w 1993 roku kryteriów kopenhaskich, które miały spełniać kraje starające się o przyjęcie do UE. Wśród kryteriów politycznych pojawiło się tam zagadnienie „poszanowania i ochrony praw mniejszości”. To oznaczało, że aby zostać członkiem Unii, kraje kandydujące musiały wykazać się wzorową polityką integracyjną skierowaną do mniejszości narodowych i etnicznych. Trzeba jednak pamiętać, że to sytuacja na terenach byłej Jugosławii i pogarszające się stosunki etniczne w Transylwanii i krajach nadbałtyckich były motorem tych działań. Sytuacja Romów w najlepszym wypadku stanowiła cel dopiero drugorzędny. Punktem zwrotnym w polityce unijnej było przedstawienie raportu Sytuacja Romów w powiększonej Unii Europejskiej38, w którym Komisja Europejska naświetliła sytuację Romów, tym razem we wszystkich krajach członkowskich, identyfikując przykłady rozpowszechnionej dyskryminacji, odczuwalnej we wszystkich sektorach polityki publicznej – edukacji, pracy, mieszkalnictwie i opiece zdrowotnej. W konkluzjach raportu podkreślono, że „traktowanie Romów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej obecnymi granicami, jest testem dla budowy humanitarnego społeczeństwa. Poprawa sytuacji Romów jest jedną z najbardziej naglących politycznie kwestii dotyczących praw socjalnych i praw człowieka, przed którymi stoi Europa”. 38  European Commission, The Situation of Roma in and Enlarged European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.

65

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement