Page 60

i Travellers22 jako grupę dysfunkcjonalną, niewykształconą i zupełnie odrębną, dla której jedyną szansą na poprawę bytu była asymilacja i porzucenie nomadycznego stylu życia23. Taka postawa legitymizowała agresywne interwencje opieki społecznej (przymusowe osiedlenia, odbieranie dzieci), mające na celu przystosowanie Travellers do brytyjskich „standardów” i norm. Podobne podejście praktykowano w innych krajach zachodnich, mniej lub bardziej nastawionych na kontrolę i asymilację „obcych” grup24. Często jednak marginalna sytuacja rdzennych mniejszości była po prostu ignorowana. To lekceważenie wykluczenia Romów w znacznej mierze trwało do lat 90. XX wieku, kiedy to plany dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej nabrały konkretnych kształtów, budząc niepokój Zachodu przed masową migracją. Zamiast wglądu w sytuację Romów z Zachodu, cała uwaga została wówczas skierowana na kraje bloku wschodniego. Tak stworzono mit, że polityka integracyjna prowadzona na Zachodzie uporała się z  problematyką mniejszości i teraz pora, aby kraje wschodnie zajęły się poprawianiem bytu i traktowania swoich mniejszości. Można śmiało powiedzieć, że to przekonanie trwa do dzisiaj i jest głęboko zakorzenione w unijnych przedsięwzięciach, które otwarcie nawołują takie kraje, jak Rumunia i Bułgaria, do podjęcia wszelkich starań, aby polepszyć byt swoich obywateli. Napływ alarmujących danych o sytuacji Romów na Zachodzie w dalszym ciągu traktowany jest bardziej jako rezultat migracji niż polityki prowadzonej przez te kraje. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2010 roku Francja rozpoczęła walkę z nielegalnymi obozami romskimi. W trakcie zaledwie trzech miesięcy zostało zlikwidowanych około trzystu takich miejsc. Za22  Travellers (Podróżnicy) to koczownicza grupa etniczna pochodzenia irlandzkiego, posiadająca odrębny język (shelta) oraz kulturę. Podróżnicy mają pewne cechy wspólne z innymi grupami Romów na terenie Europy, takie jak koczownicze tradycje i związany z nimi styl życia, kultura oraz wartości. Posiadają także swoją historię ostracyzmu, prześladowania i odrzucenia społecznego. Do dziś wielu Podróżników żyje w karawanach, przez co  uważani są za jednych z ostatnich nomadów Europy. Podróżnicy żyją głównie w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 23  J. Richardson, The Gypsy Debate: Can Discourse Control?, Imprint Academic, Exeter 2006. 24  Reżimy Hiszpanii i Portugalii prowadziły najbardziej agresywną politykę asymilacyjną, pozbawiając rdzennych Romów praw obywatelskich i zakazując im wszelkich praktyk kulturowo-społecznych, w tym posługiwania się własnym językiem.

59

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement