Page 40

wszystkim aktywizacja zawodowa i społeczna Romów poprzez opracowanie indywidualnych planów działania, szkoleń zawodowych, targów pracy oraz staży. Beneficjenci ostateczni pochodzenia romskiego otrzymają też poradniki jak skutecznie szukać pracy.”55 Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano waśt” (Pomocna dłoń) przeprowadziło kilka projektów w ramach PO KL56. Jeden z projektów: „Wiedza kapitałem na przyszłość - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z Radomia” kładzie nacisk na przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu, bezrobociu (sięgającemu wśród Romów radomskich ok. 90%) oraz poprawę sytuacji bytowej. Zasięg terytorialny: 500 osobowa grupa Romów w Radomiu. Głównym celem projektu jest „aktywizacja zawodowa i społeczna Romów z Radomia w ramach różnorodnych szkoleń zawodowych w okresie 13 mies. trwania projektu. Zaplanowano realizację kompleksowych działań w celu realizacji projektu, dotyczących: 1/edukacji 2/promocji w oparciu o kulturę romską 3/profilaktyki zdrowotnej”57. Podejmowane działania to m.in.: warsztaty taneczno-muzyczne połączone z kursem przedsiębiorczości, stworzenie i wydanie kwartalnika podejmującego problematykę społeczności romskiej, Festiwal Kultury Romskiej. „Romowie – pełnoprawni obywatele polscy II” – jest to druga edycja tego programu, realizowana na terenie całej Polski. Wcześniejsza edycja (z 2012 r.) obejmowała województwo kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Projekt jest realizowany obecnie (1.04.2014 r. – 30.06.2015 r.) przez PCK w ramach PO KL. Celem działań jest pomoc w zakresie rzecznictwa obywatelskiego i aktywizacji zawodowej osób indywidualnych, a także profesjonalizacja osób prawnych – stowarzyszeń romskich. Działania skierowane do Romów – uczestników projektu to: •

„rzecznictwo obywatelskie, czyli pomoc w egzekwowaniu swoich praw wobec innych podmiotów prywatnych i publicznych, skierowana do

55  http://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/mniejszosci-narodowe-i/ mniejszosci-narodowe-i/mniejszosci-etniczne/12971,dok.html [dostęp dnia 17.04.2015 r.] 56  http://www.romowieradom.pl/projekty.html [dostęp dnia 20.04.2015 r.] 57  http://www.romowieradom.pl/projekty.html [dostęp dnia 20.04.2015 r.]

39

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement