Page 30

stałego miejsca zamieszkania i bezrobociem, nie mogą oni jednak wywiązać się z tych zobowiązań. Romom przysługują prawa takie same jak innym imigrantom, jednakowoż często nie są świadomi swoich praw, ponieważ nie znają języka polskiego czy angielskiego ani ustawodawstwa unijnego. Unia obliguje państwa członkowskie do pracy na rzecz integracji Romów, często jednak odbywa się ona bez poszanowania kultury romskiej i ich specyficznego trybu życia. Dokumenty, regulujące sytuację Romów to: •

Traktat Lizboński – Romowie mają prawo do takiego samego traktowania jak inni obywatele UE;

Dyrektywa o równości rasowej (2000/43/EC) – zakaz dyskryminacji ludności romskiej w miejscu pracy i innych obszarach życia, takich jak: edukacja, opieka zdrowotna;

Dyrektywa w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie państw członkowskich (2004/38/EC) – pozwala Romom, mającym obywatelstwo europejskie (w tym rumuńskie) na poruszenie się bez ograniczeń w obrębie 27 państw członkowskich.

Jak wynika z badań pilotażowych, przeprowadzonych w jedenastu państwach Unii Europejskiej na zlecenie Europejskiej Agencji do spraw Praw Podstawowych38, sytuacja Romów przedstawia się nie najlepiej w porównaniu z nie-Romami. Jak wykazano, gorsza sytuacja Romów występuje we wszystkich badanych obszarach: edukacji, zatrudnienia, zdrowia i zakwaterowania. W pierwszym z wymienionych obszarów wskazano, że tylko co drugie romskie dziecko (objęte badaniami) uczęszczało do żłobka lub przedszkola. Natomiast 90% dzieci w wieku szkolnym pobiera naukę w zakresie podstawowym (z wyjątkiem Bułgarii, Grecji i Rumunii). Problemem jest jednak dalsza edukacja po ukończeniu obowiązkowego poziomu podstawowego. Z różnego rodzaju szkół średnich (ogólnokształcących czy zawodowych) korzysta już tylko 15% młodzieży romskiej. Obszarem problemowym, jaki został opisany w analizowanym badaniu, jest też sfera zatrudnienia. Tylko co trzeci z badanych zadeklarował, że pracuje za 38  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2109-FRA-Factsheet_ROMA_PL.pdf.

29

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement