Page 27

czanie32”. Podobne cele w tym zakresie zostały sformułowane w Kodeksie granicznym Schengen, w którym wskazano konieczność zapobiegania przekraczaniu granicy, zwalczania przestępczości transgranicznej oraz podejmowania środków w stosunku do osób, które przekroczyły granicę nielegalnie – celem ochrony granic. Za nielegalną imigrację należy uznać przebywanie (przemieszczanie się lub osiedlanie) czasowo lub stale bez dokumentów pozwalających cudzoziemcowi na legalne osiedlanie się w danym państwie. Wyróżniamy trzy podstawowe formy nielegalnej imigracji: nielegalne przekroczenie granicy, przedłużenie pobytu lub zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego z obywatelem kraju docelowego (obywatelem UE). Wśród unijnych aktów prawnych, dotyczących zwalczania nielegalnej imigracji, należy wskazać dyrektywę Rady 2002/90/WE dotyczącą przemytu osób. Przemyt osób został zdefiniowany jako umyślna pomoc osobie, niebędącej obywatelem państwa członkowskiego, we wjeździe na lub tranzycie przez terytorium państwa członkowskiego z naruszeniem przepisów dotyczących wjazdu lub tranzytu cudzoziemców, lub umyślna pomoc (dla korzyści finansowych) osobie, niebędącej obywatelem państwa członkowskiego, w zamieszkaniu na terytorium państwa członkowskiego z naruszeniem przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców. W analizowanym obszarze bezpieczeństwa publicznego na uwagę zasługuje także Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE dotycząca handlu ludźmi. Definiuje ona to zjawisko jako werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, w tym wymiana lub przekazanie kontroli nad tymi osobami, z zastosowaniem groźby lub przemocy bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też wręczenie, lub przyjęcie płatności, lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, w celu wyzysku. Analizując regulacje prawne UE w zakresie zwalczania handlu, należy wziąć pod uwagę także: Dyrektywę Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 32  Art. 79 TFUE.

26

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement